Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER : SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Slå av og sikring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSVEILEDNING MONTERINGS ANVISNING EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BEGREPS DEFINISJONER - GJÆRING BETJENING ECO 335 DG TABELL FOR SKJÆREHASTIGHET / MATEHASTIGHET INNSTILLING AV STIKKE TRYKK (OPSJON) INNSTILLING AV SAGBLAD SKJÆRE HASTIGHET INNSTILLING AV GJÆRINGSVINKEL SKJÆREKANAL KORRIGERING BEREGNING AV LENGDE EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...31 KAPITTEL 4 - MEBA BÅNDSAGBLAD VALG AV SAGBLADBÅND VALG AV TANNINGS INNDELING (TPI) SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLADBÅND SAGBLADBÅND STRAMMING Manuell stramming av sagblad Hydraulisk stramming av sagbladet INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...46 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT - MASKINBILDE SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT SMØREFETT (GREASE) DRIVVERK (GIR) HYDRAULIKK OLJETYPER - LEVERANDØR BETEGNELSE BYTTE AV SAGBLADBÅND STYRINGENE...57 Side : 1

3 KAPITTEL 6 - MEKNISKE RESERVEDELER...59 KAPITTEL 7 - HYDRAULIKK SKJEMA...95 KAPITTEL 8 - ELEKTRISKE SKJEMA...98 KAPITTEL 9 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING FEILSØKING - INNSTILLINGS INSTRUKSJONER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL KAPITTEL 10 SPONTRANSPORTØR (OPSJON) GENERELT DRIFTSBESKRIVELSE MONTERING OG OPPSTART VEDLIKEHOLD BETJENING OG DRIFT AV SPONTRANSPORTØREN FEILSØKING SIKRING GIRKASSE SPONTRANSPORTØR - RESERVEDELER Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data. Modell: Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT mm 500 x 335 mm Høyre gjæringsvinkel: mm 320 x 335 mm mm 170 x 335 mm Venstre gjæringsvinkel: mm 305 x 335 mm Bunt stikke kapasitet: Bredde: mm Høyde: mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 70 mm Skjære hastighet: m/min AC-Driftenhet. Skjære trykk: Hydraulisk trinnløs justerbar Senke hastighet: m/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 4400 x 34 x 1,1 Sagbladbånd stramming: Momentnøkkel Side : 3

5 Maskin vekt: ca kg (netto) Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: ca x 2350 x 1900 mm Maks material vekt: maks. 250 kg/m Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: 750 mm ca. 800 mm (opsjon) Støy: 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. Side : 4

6 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder : Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: Trykkluft: Sagbladbånd motor: Kjølevæske pumpe: Hydraulikk pumpe: Total effektbehov: Nominell strøm: Hoved sikring: 3 x 400 V / N / PE 50Hz bare med opsjon, 6-8 bar, min. 50 l/min 3,0 kw 0,11 kw 0,55 KW min.: 4,0 KW 10 A 16 A Strømnett faser og nøytral leder er tilkoblet med Y-kondensator med jordledning. Ved strømforsyningsspenningen vil lekasje strømmer ledes over disse kondensatorene til jordledningen. Maksimal lekasje strøm ved asymetrisk inngang er 80 ma. Dersom det ikke er mulig å utføre uten FI-bryter, kan problemet med å slå på og av løses ved å velge FI bryter med forsinkelse eller FI krets med forhøyet frigjørings strøm (eksempelvis 300 ma). Påfyllings mengder: Hydraulikk: Kjølevæske tank: Micro-Sprayer: ca liter ca. 120 liter. ca. 0,7 liter. Tekniske endringer forbeholdes. Side : 5

7 1.3 Skjære kapasitet. Kapasitet Eco 335 Eco 335 G Eco 335 A Eco 335 GA Eco 335 DG Eco 335 DGA Skjære bredde Skjære høyde Side : 6

8 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner. MEBA sagmaskiner og anlegg er utstyrt med omfattende beskyttelse og sikkerhetsutstyr. Allikevel vil det alltid gjenstå en rest risiko ved drift og betjening av en slik maskin. Sagmaskiner og anlegg kan ikke av funksjonsmessige årsaker skjermes for alle fare områder, blandt annet områdene ved inn og utmating av materiale. Derfor kan ikke absolutt sikkerhet garanteres ved maskinen. Derfor er det svært viktig at en arbeider med den største forsiktighet ved drift og betjening av maskinen, slik at fare for ulykker og skader reduseres til et minimum. Alt personell som skal utføre drift, service, vedlikehold, kontroll eller reparasjon arbeid ved denne maskinen må ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Maskinen leveres med CE-samsvarserklæring. Driftsansvarlig må garantere at hele anlegget er i samsvar med CE Maskindirektiv nr. 89/392. I henhold til lokale sikkerhetsfohold, må det eksempelvis benyttes tilleggs sikkerhetsgjerder eller sikkerhets lysbarrierer. MEBA leverer tilleggs sikkerhetsutstyr på forespørsel. Bare når alt sikkerhetsutstyr er montert i henhold til lokale sikkerhetsbehov, kan det utstedes CE-samsvarserklæring og anlegget påføres godkjent CE-merke. Tilleggs sikkerhetsutstyr er ikke inkludert i vår leveranse, men kan leveres på forespørsel. Ingen båndsag er uten fare områder! Oppmerksom: Maskinen skal bare benyttes i henhold til maskinens angitte bruksområde. Ta alltid i betraktning produsentens service og vedlikeholds instruksjoner. Service, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, og som er kjent med maskinens risiko og faremomenter! Adgangssikring ved hjelp av laserlys barriere Igangkjøring og årlig kontroll Sikkerhetsforskrifter krever i henhold til ZH 1/281, henholdsvis ZH 1/597 at oppstart og igangkjøring av sikkerhetsutstyr bare skal utføres av autorisert personell fra produsenten, som utfører nødvendige kompabilitet kontroll mellom lys barriere sikkerhetsutstyret og maskinen styringen. I henhold til forskifter medhensyn til forbygging av ulykker VBG1 og VGB5 skal autorisert personell utføre årlig kontroll av maskinens sikkerhetsutstyr. Side : 7

9 Sikkerhets avstand Det er en forsinkelsetid fra en lysbarriere brytes og inntil maskinen er i stillstands. Lysbarriere sikkerhetsutstyret må derfor monteres slik at en ikke rekker å nå frem til de farlige områdene ved maskinen før denne forsinkelsetiden har passert. Til bruk ved kalkulering av minimum sikkerhets avstand, benyttes en faktor på 1.6 m/s som basis. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. Reparasjon av lysbarrierer Reparasjon av lysbarriere sikkerhetsutstyr skal bare utføres av produsent eller personell som innehar nødvendige autorisasjoner fra produsent. Modifisering eller inngrep i sikkerhetsutstyret er strengt forbudt. Advarsel uttrykk benyttet i denne bruksanvisningen Utforming og oppsett av denne bruksanvisningen er basert på anbefalinger fra ANSI vedrørende bruk av advarsel uttrykk, se tabell nedenfor. Advarsel uttrykk Fare Advarsel Oppmerksom Referanse Viktig Benyttes Direkte skadelig fare; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Farlig situasjon; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Mulig farlig situasjon; mulig resultat; Lett kroppsskade; Benyttes også ved fare for materielle skader. Mulig skadelig situasjon; mulig resultat; Maskinen eller annet materiell kan utsettes for skader. Anvendelse tips eller nyttig informasjon. Følg angitte sikkerhetsinstruksjoner slik at en unngår at eventuelle skader kan oppstå! Side : 8

10 2.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Påfyll nødvendig hydraulikk olje og kjølevæske før det foretaes oppstart av maskinen (se kapittel 1.2 for påfyllingsvolum) og fjern eventuelle transport sikringer fra maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Grip aldri på sagbladet eller område ved sagbladet når maskinen er i drift! Når materiale blir fastspent, er det en overhengene fare med hensyn til klemskader. Sagbladet kan trekke med seg løssittende klær ved områdende som ikke er beskytted ved maskinen. Det er fare for alvrolig kroppskade og avkutting av kroppsdeler ved sagblad området. Det er fare for at det kan oppstå kroppsskade ved bevegelige maskindeler bårde ved sagen (sagbuen) og rullebanen. Lengdeanslag (måleutstyr) kan føre til kroppskader når de er i bevegelse oppover eller nedover. Ved innmating eller utmating av materiale kan det oppstå kroppskader dersom en oppholder seg ved maskin endene. Det er ikke tillatt å oppholde seg ved maskinens ender. Det er fare for øyeskader dersom en kikker direkte inn i sikkerhetslaser lyset. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Side : 9

11 Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Materialet som skal sages må minimum ha en lengde på 10 mm som låses fast i stikken. Dersom en utfører saging av materiale som ikke er tilstrekkelig fastspent i stikken, vil dette kunne føre til skade på maskien. Sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler må aldri fjernes når maskinen er i drift. Bruk vernehansker ved håntering av materiale både ved innmating og utmating. Utfør aldri håntering av materiale, verken ved innmating eller utmating når maskinen prosesserer. Hold aldri i materiale når maskinen prosesserer. Materiale skal alltid fastspennes i stikken, og ved behov må også vertikalstikke benyttes. Materiale må alltid understøttes av nødvendige rullebaner, både ved innmating og utmatingsområdet. Kontroller alltid at materiale er tilstrekkelig fastspent i stikken før saging av materiale utføres. Kontroller alltid at materiale ikke kan bevege seg av seg selv når maskinen er i drift. Observer alltid at materialet ikke kan falle ned eller på annen måte bevege seg ukontrollerbart når materiale transporteres på rullebanene, eventuelt ved lengdemåling og sorteringsutstyret. Utfør aldri justering av sagbladstyringene når maskinen er i drift. Etterlat aldri verktøy eller annet utstyr på eller ved maskinen, og spesielt ikke ved maskinens bevegelige deler. Spon kan føre til skader eller feil funksjon ved maskinen, sørg derfor for at maskinen allltid er tilstrekkelig rengjort. Ikke la maskinen prosessere uten at den er under oppsyn. Ikke klatre over barrierer eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, med unntak av når det skal utføres vedlikehold og service på maskinen. Maskinen må da alltid være slått av og hovedstrøm bryter må sikres slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Et laserlys eller skygge linje arbeidslysviser farlige områder ved maskinen, og benyttes for sikring av maskinens arbeidsområde. Både laserlys og skyggelinje arbeidslys er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle maskinmodeller. Laserlys Skyggelinje arbeidslys Side : 10

12 Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Mange rå materialer (legeringer) krever spesielle kjølemidler ved saging ( for eksempel på grunn av brennbarhet ). Be om informasjon fra kjølemiddel leverandøren. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. Side : 11

13 2.1.4 Slå av og sikring av maskinen Maskinen må alltid slåes av og sikres når det skal utføres vedlikehold, reparasjon eller annet service arbeid ved maskinen. Når maskinen er slått av, må hovedstrømbryter sikres slik at ikke uønsket oppstart kan oppstå og i tillegg må maskinen kobles fra strømforsyningen. I tillegg må det henges opp tydlige skilt om at det utføres service/vedlikeholds arbeid ved maskinen. Kontroller alltid at maskinen er frakoblet strømforsyningen før det utføres service eller vedlikeholdsarbeid ved maskinen! Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Sikkerhetsinstruksjonene gjelder både for rullebaner med og uten motorisert drift. Sikkerhetsinstruksjonene sørger også for at en oppnår en problemfri og sikker drift ved maskinen, samt at en sikrer at det ikke oppstår verken skader på personell eller maskin. Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Bruk bare egnet løfteutstyr ved mating og fjerning av materiale. Ikke beveg deg under løftet materiale. Kontroller at løfteutstyret innehar tilstrekkelig kapasitet. Plasser materialet forsiktig på rullebanen. Sikre rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Monter vertikal sidestøtter for sikring av rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Ved saging av buntet materiale, må materialet sikres slik at de ikke kan gli fra hverandre (dersom mulig, bør buntet materiale sveises i material endene). Ikke forflytt materialet som skal sages parallell i forhold til rullebane aksen. Ikke opphold deg mellom separate rullebaner. Ikke monter rullebaner i områder som benyttes til gangsoner. Sikkerhetsgjerder og annet sikkerhetsutstyr skal bare fjernes ved utførelse av reparasjon og vedlikeholdsarbeid ved rullebanen. Maskinen og rullebanene må da sikres som beskrevet i foregående kapittel. Ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, skal maskinen og rullebanene sikres mot at uønsket oppstart av anlegget kan utføres. Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres når maskinen og rullebanene er sikret i henhold til sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold av maskinen. Side : 12

14 2.2 Adresser og telefonnummer. P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Side : 13

15 2.3 Bestillingsveiledning Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 34 x 1,1 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 3/4 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Bytte- og forbruksdeler. Ved bestilling av bytte- og forbruksdeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. Side : 14

16 2.4 Monterings anvisning Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. Side : 15

17 2.5 Emballasje, transport og lagring. Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. Side : 16

18 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Begreps definisjoner - gjæring. Svingramme maskiner. Søyleføring maskiner. Side : 17

19 3.2 Betjening Eco 335 DG Båndsag Pos. 1 Trykk bryter Hydraulikk system PÅ Pos. 2 Trykk bryter Hydraulikk system AV Pos. 3 Trykk bryter START sagsyklus Pos. 4 Trykk bryter STOPP sagsyklus og løft sagbue Pos. 5 Trykk bryter Lukk stikke Pos. 6 Trykk bryter Åpne stikke Pos. 7 Trykk bryter Senk sagbue med hurtig hastighet Pos. 8 Display Viser matehastighet (%) Pos. 9 Valg bryter Kjøling (opsjon) Pos. 10 Valg bryter Låsing av gjæringsvinkel Pos. 11 Digital kontroller Viser gjæringsvinkel og referanse posisjoner Pos. 12 Trykk bryter Spontransportør PÅ/AV Pos. 13 Valg bryter Hoved stikke status - Lukket / åpen (opsjon) Pos. 14 Bryter NØDSTOPP - bryter Pos. 15 Dreie potensiometer Skjærehastighet (m/min) Pos. 16 Dreie potensiometer Matehastighet (mm/min) Side : 18

20 Betjening. Hydraulikk system PÅ / AV (Pos. 1 og 2) Slå på hydraulikk systemet ved hjelp av trykk bryter pos. 1. Drift av maskinen og funksjoner beskrevet i dette kapittelet er bare mulig når hydraulikk systemet er slått på. Ved hjelp av trykk bryter pos. 2, kan du slå av hydraulikk systemet. Oppmerksom: Hydraulikk systemet skal bare slåes av dersom det oppstår et nødstilfelle, eller når maskin prosesseringen er fullført for å hindre skade på sagbladet! START sagsyklus (Pos. 3) Ved hjelp av trykk bryter pos. 3, starter du sagbladmotor og sagsyklusen. Matehastighet og kjølesystem funksjonene aktiviseres. Begge stikkene "LUKKES". For justering av korrekt skjærehastighet, se kapittel for justering av skjærehastighet. For justering av sagblad matehastighet og skjøretrykk, se kapittel for styring av sagbue - HS eller kapittel styring av sagbue - standard. I denne driftsmodusen utfører maskinen bare et separat kutt i henhold til innstilte verdier. Material lengdeinnmating er ikke aktivisert. Når sagbue er ved nedre posisjon, vil en endebryter bli aktivert, og sagbladmotor og kjølevæskepumpe blir slått av. Sagbue løftes deretter hydraulisk til øver utgangsposisjon for sagbuen. Merknad: Antall kutt teller må minimum være satt til "1". Dersom den er satt til 0, vil maskinen bli slått av. Oppmerksom: Før du utfører start av enkel kutt eller automatisk sagsyklus, kontroller at materialet er korrekt fastspent i hovedstikke og matestikke! Side : 19

21 STOPP saging og løft sagbue (Pos. 4) Båndsag Ved å trykke på trykk bryter pos.4, vil sagsyklusen som er under utføresle bli avbrutt. Sagbladmotor og kjølevæskepumpe vil da stoppe opp, og sagbuen løftes oppover. Så lenge trykk bryter pos. 4 holdes trykket, vil sagbuen bli løftet oppover inntil den kommer til øver endeposisjon for sagbuen. Denne trykk bryteren kan også benyttes for å utføre manuell løfting av sagbuen, eksempelvis når en skal plassere materiale i maskinen. Lukke og Åpne stikke (Pos. 5 og 6) Ved å trykke på bryter pos. 5, spennes materiale fast i stikken hydraulisk, altså stikke lukkes. Ved å trykke på bryter pos. 6, frislippes materiale fra stikken hydraulisk, altså stikke åpnes. Begge funksjonene kan aktiviseres under innstilling av maskinen ved at en trykker på bryterene. Stikke kjevene vil da forflyttes så lenge en holder bryteren trykket. Når en sagsyklus er under utføring, vil funksjonen "Lukke stikke" automatisk bli aktivert. Dette sikrer at materialet er korrekt fastspent i stikken når sagsyklus utføres. Det er ikke mulig å åpne stikken når saging er under utførelse. Senk sagbue med hurtig hastighet (Pos. 7) Ved å trykke på bryter pos. 7, vil sagbuen senke seg nedover med hurtig hastighet. Denne funksjonen er aktiv så lenge bryteren holdes trykket eller inntil sagbuen er senket ned til nedre endebryter. Ved hjelp av denne funksjonen kan sagbuen senkes hurtig nedover til materialet, eller ned til sagbordet uten at en trenger å justere på sagbue matehastigheten. Merknad: Utøv den største forsiktighet ved hurtig senking av sagbuen. Sørg for tilstrekkelig avstand i forhold til materialet som skal sages ; Fare for kollisjon mellom sagblad og materiale, noe som vil være til at sagbladet ødelegges. Side : 20

22 Kjøling (Pos. 9) Ved hjelp av valgbryter pos. 9 kan du forhåndsvelge ønsket kjøling, kjølevæskepumpe eller kjølesmøre-spray. Ved å plassere valgbryter i venstre posisjon, blir kjølevæskepumpe satt som valgt kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i høyre posisjon, blir kjølesmøre-spray (opsjon) satt som valg kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i midt-posisjon "0", deaktiveres kjølefunksjonen. Innstilling av kjølevæske mengde utføres ved justering av henholdsvis kjølevæskekrane eller innstilling av kjølesmøre systemet. Kjølingen blir aktiv når en starter sagsyklusen ved hjelp av trykk bryter pos. 3, og deaktiviseres automatisk når syklusen er fullført eller at en stopper sagsyklusen ved hjelp av trykk bryter pos. 4. Kjølefunksjonen er bare aktiv når sagbladmotor er aktiv. Låsing av gjæringsvinkel (Pos. 10) Ved å posisjonere valgbryter pos. 10 i respektive posisjoner, er det mulig å låse eller åpne innstilling av gjæringsvinkel. Når valgbryter er plassert i posisjon "0", er gjæringsvinkelen låst i posisjon. Denne posisjonen må velges når det skal utføres saging av materiale. Når valgbryter er plassert i posisjon "Sagbue", kan gjæringsvinkelen justeres mellom 90 og 30. Dersom valgbryter er plassert i posisjon "Stikke", kan gjæringsvinkel justeres mellom 90 og 135, det betyr at i dette området vil stikken justere seg selv i forhold til innstilt gjæringsvinkel. Innstilling av gjæringsvinkel: Etter at en har slått på maskinen ved hjelp av hovedstrøm bryteren, må en alltid kontrollere innstilling av gjæringsvinkel. Først må valgbryter plasseres i posisjon "Stikke", da vil sagbuen bli svinget mot venstre (sett fra operatør betjeningspanelet), inntil stikken er ved fremre ende posisjon. Deretter plasseres valgbryter i posisjon "Sagbue", og sving av sagbue mot venstre kan fortsette inntil en den oppnår endeposisjon. Sagbuen må plasseres i denne posisjonen for innstilling av referanse posisjon (se pos. 11 digital kontroller). Deretter kan en stille inn ønsket gjæringsvinkel (fra 30 til 90 ). Dersom en har behov for å stille inn gjæringsvinkel i området fra 90 til 135, må sagbuen svinges til høyre endeposisjon, altså ved 90. Utfør sving av sagbue med den største forsiktighet. Plasser så valgbryter i posisjon "Stikke", og sagbuen kan deretter svinges til ønsket gjøringsvinkel. Etter at en har stilt inn ønsket gjæringsvinkel, må valgbryter alltid plasseres i posisjon "0", slik at en låser den innstilte gjæringsvinkelen. Dersom en ønsker å svinge sagbuen tilbake igjen, må valgbryter først plasseres i posisjon "Stikke", og deretter svinges sagbue til 90. For å utføre videre sving av sagbue mot venstre, må valgbryter så plasseres i posisjon "Sagbue". Sving så til ønsket gjæringsvinkel og plasser deretter valgbryter i posisjon "0" igjen for å låse innstillingen. Side : 21

23 Digital kontroller for visning av gjæringsvinkel og referanse posisjon (Pos. 11) Digital kontrolleren for visning av gjæringsvinkel pos. 11, angir innstilt gjæringsvinkel i grader. Oppløsningen er 0.1 grader. Forutsetning for korrekt visning av gjæringsvinkel er at korrekt innstilling av referanse posisjoner. Innstilling av referanse posisjoner: Sving sagbuen til venstre endeposisjon, altså til 30 (se forrige avsnitt). Hold denne posisjonen ved å trykke forsiktig mot endeposisjonen. Trykk så tast "F + SET" ved den digitale kontrolleren. På displayet vil nå vise kontrollerens aktuelle gjæringsvinkel verdi. Verdien 30 er innstilt ved MEBA fabrikken og er fast ved endepunktet. Etter innstilling av referanse posisjon, kan en justere til ønsket gjæringsvinkel ved å avlese den aktuelle gjæringsvinkelen på displayet. Innstilling av referanse posisjon bør repeteres og kontrolleres regelmessig. Merknad: Når en trykker tastene "F + SET" ved et uhell når sagsyklus er under utførelse, vil ikke displayet vise korrekt gjøringsvinkel. Innstilling av referanse posisjon må da utføres på nytt. Alle andre taster på kontrolleren har ingen funksjon ved normal sagsyklys, og er derfor uten funksjon. Spontransportør PÅ/AV (Pos Opsjon) Ved valgbryter pos. 12, kan du stille inn ønsket driftsmodus for spontransportør. Når valgbryter plasseres i venstre posisjon "Manuell", vil spontransportøren alltid være påslått så lenge hydraulikk systemet er på. Når valgbryter plasseres i høyre posisjon "Automatisk", vil spontransportøren bli automatisk slått på når sagmotor er på. Spontransportøren vil da slås på i henhold til regelmessige intervaller, dette for at kjølevæsken skal kunne renne av sponen. Når valgbryter plasseres i posisjon "0", er spontransportøren slått av. Hoved stikke status - Lukket / åpen (Pos Opsjon) Ved hjelp av denne valgbryteren kan du stille inn ønsket status for hoved stikken, altså om den skal bli åpnet eller forbli lukket etter at sagsyklus er utført. Valgposisjon 1: Forbli lukket når sagsyklus er utført. Valgposisjon 2: Åpne etter at sagbue er løftet til øvre utgangsposisjon. Side : 22

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer