7 dager individuell hjemmeeksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 dager individuell hjemmeeksamen"

Transkript

1 @ Høgskolen i Hedmark 3RIS100 BEREDSKAP OG LEDELSE 7 dager individuell hjemmeeksamen Qrdinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres kl Sensurfrist: 2. januar 2015 lnnleveringen gjøres i emnets fronterrom under innlevering - eksamen høst Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark 12 nr. 4. Kandidatnummer skal framgå av topp- eller bunntekst. I tillegg må også kandidatnummeret framgå av filnavnet på det som leveres, for eksempel slik: 3RlS100_kandnr_ditt eget kand.nr.doc Kandidatnummer finnes i StudentWeb under innsyn - vurderingsmelding. Denne oppgaven består av 7 sider inkludert denne forsiden og vedlegg Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Bjørn T. Bakken Sensor: Sigmund Va/aker

2 Eksamen 3RIS100 Beredskap og ledelse 7 dager desember 2014 Alle hjelpemidler til/att. Individuell besvarelse. Du skal besvare Q av de tre oppgavene etter eget valg. Alle oppgaver og de/spørsmål teller /ikt. Besvarelsen skal være på maksimalt 8 sider, eksklusiv forside, referanseliste og evt ved/egg. Linjeavstand 1,5. Skriftstørrelse 12 (Times New Roman). 1. Les vedlagte kronikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Aftenposten 11. november : «Hva slags offiserer ønsker vi»? a. Hvordan vil du karakterisere utsagnene til forsvarssjefen, med tanke på ytringskulturen i Forsvaret? b. Forsvarssjefen omtaler blant annet krav som stilles til offiserer og befal. Hvilke kriterier tror du Forsvaret legger vekt på ved rekruttering og utdanning av ledere? c. Ønsker Forsvaret ledere som primært er transaksjonsledere eller transformasjons- Iedere? Begrunn svaret. 2. I et oppslag i Aftenposten tirsdag 21. oktober 2014 heter det (side 4-5, vedlagt): - Lederrol/en er utvilsomt viktig. Dårlige ledere kan slå ut i et dårlige psykososialt klima for arbeidstagere. Og da øker risikoen for et høyt sykefravær, sier (Cecilie) Aagestad (...) ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo. a. Drøft hvordan en leders atferd kan ha innvirkning på medarbeideres trivsel og prestasjoner på jobb. b. Bør det stilles andre krav til ledere i beredskapsorganisasjoner (brannvesen, politi, forsvar, etc) enn til ledere i samfunnet for øvrig? c. Hvilke personlighetsfaktorer er knyttet til godt versus dårlig lederskap? 3. l«gjørv-rapporten» (2012), som evaluerer hendelsene 22. juli 2011, sies følgende på side 206: Kommisjonen vilframho/de at helsevesenets innsats 22/7 er preget av en god læringsku/tur. Alle virksomheter innenfor helsevesenet har en in ternkontrollp/ikt, der avviksbehandling skal sørge for at man lærer av fei/ så de ikke skal gjenta seg. Aktørene i den akuttmedisinske kjeden har også plikt til å gjennomføre regelmessige øvelser, både hver for seg og sammen. Tjenestene fokuserer på læring av øvelsene, og egenevalueringer gjennomføres etter kritiske hendelser. Det er også utgitt gjennomarbeidede nasjonale retningslinjer på relevante områder. Mye av dette har overføringsverdi til andre etater.

3 a. I Iys av utsagnet over, kan man si at virksomhetene innenfor helsevesenet er «laerende organisasjoner»? b. Hvordan kan andre organisasjoner/etater innen beredskapssektoren lære av helsevesenet med tanke på å bli bedre til å håndtere kritiske hendelser? c. Hvilken betydning har trening og øving for organisasjoners læring innen beredskap og krisehåndtering? Referanser: Rapport fra 22-juli kommisjonen (NOU 2012: 14). Lastet ned fra

4 1O Tirsdag 11. november 2014 flflellpufien MENINGER KRONIKK OG DEBATT Qspràkervån Per Egil Hegge Per Egil Hegge er tidligere redaktør' i Aften posten og forfatter ziv flere bolter. blant annet om sprak..7eregmeggef~3f1e'x:rcs:e7 na Til og ta fatt Den fremste blant kongenkets oggianere, avtroppede Statoilsjef Helge Lund,viste svak be- i dringisittstrevmedåskjelne infinitivsmerketå fra konjunk- i sjonen og da han i oktober kunngjorde at han drar over Nordsjøen. Han har vært den toneangivende blant norske ledere som alltid gleder seg til o-o-o-og ta fatt på nye oppgaver. Denne varianten forekommer bare i bass- og barytonversjon, ikke hos ledende kvinner. Det har muligens en forklaring: Enkelte hjerneforskere mener at kvinner er utstyrt med bedre språkgener. l Dagsrevyen 15. oktober sa Lund imidlertid at han gledet seg «til å ta fatt» på en ny jobb. l språkspaltens enmannsredaksjon var gleden om mulig enda mindre fattet. Men den ble jo dempet av den omstendighetat mannen forlater fedrelandet så snart han viser tegn på at han omsider har laert dette, og det kaller dessuten på melankolien at tilstrekkelig mange oggianere blir værende i kongeriket. Enda mer effektiv ble gledens sordin da det kom brev fra en Observator som hadde hatt mulighet for å folge hele den historiske dagens radiosendinger. Han meldte at Lund forst sa at «det er rart og stå her». Siden tilfoyde han at han hadde «lyst til og jobbe utenfor Norge». lnnholdsmessig er dette akrverdig nok, så n' skal mobilisere et milligram begeistring over at han ikke sa «lyst til oooo-g jobbe utenfor Norge». Vi får ønske ham lykke til og forutsette at Lund ikke forteller sine nye britiske oppdragsgivere at «I am looking forward and start» Det er lettere å skjelne mellom de to små ordene på språk hvor de uttales forskjellig. Men den gamle hjelperegelen at man bruker å når det kan erstattes med det danske og hos oss foreldede at, fungerer dårlig. Det hender dessuten at danske skribenter går i surr her, hyppig nok til at utveien blir den tunge: Man er nodt til å lære litt analyse og grammatikk Huff. Kronikk Haakon Bruun-Hanssen forsvarssjef Etter at den uavhengige klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret opphevet refselsen som ble ilagt en offiser for å ha tvunget en kvinnelig soldat til å vaske seg naken foran andre, har den offentlige debatten rast. Debatten har dreid seg om hendelsesforlopet og slqldsporsmålet, klagenemndas vedtak og Forsvarets reaksjon, samt storre spørsmål om regelverk opp mot kultur og holdninger i Forsvaret. Etter min mening må vi distansere oss fra enkeltsaken og se prinsipielt på dette. Dermed dreier det ikke seg om å fordele skyld, men å peke på hvilke holdninger vi r utvikler og hvordan soldatene våre skal bli behandlet i Forsvaret. Ingen tvang til å bade naken La meg starte med å gjore en ting helt klart: Det skal ikke være slik i Forsvaret at noen skal tvinges til â bade naken foran andre, hverken gutter eller jenter. Selv om soldater og befal i Forsvaret i ytterste konsekvens kan bli satt på de hardeste prøvelser, skal enkeltmenneskene og den enkeltes integritet respekteres. Det skal riktignok ikke mye fantasi til for å konstruere en rekke dilemmaer der den enkeltes integritet kan stilles opp mot det som kalles «lcrigens krav». Men alle tenkelige (og nær sagt utenkelige) situasjoner kan ikke reguleres uteluk- = kende av lover og regler. Det iiktige er at n' harledere i Forsvaret som tar kloke og korrekte beslutninger, selv under de mest krevende forhold. Det er nettopp derfor det stilles store krav til Forsvarets offiserer og befal, både fysisk, mentalt og folelsesmessig. Vi må ha ledere som kan stå i vanskelige valg. Som kan ta de riktige beslutningene ` handle korrekt når det hersker kaos i omgivelsene, og befaler er under stort press. Vi må ha offiserer og befal som har gode ` verdier, som utviser respekt, tar ansvar og viser mot. Som er tydelige forbilder, ikke minst for våre vernepliktige soldater inne til førstegangstjeneste. og Kan ikke hvile på Iaurbærene Lederskapet i Forsvaret har utviklet seg en del siden jeg selv startet i 1980, i takt med samfunnet for ovrig. Mye arbeid er gjennom årene blitt lagti å utvikle gode holdninger og godt lederskap. jeg er glad for dette, og jeg vet det gjores veldig mye bra, spesielt på Forsvarets ulike skoler. Likevel iiser engasjementet rundt den-, ne saken med all tydelighet at det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene. Gode holdninger og solid lederskap er ikke noe som er ferdig utviklet på et gitt tidspunkt. Gode holdninger må vies kon- : tinuerlig oppmerksom het og må gjennomsjre hele Forsvaret og alle våre avj delinger. Solide kollektive holdningeri

5 flflenpnflen Tirsdag 11. november Debamedaktar. ErikTomes Post: Aftenposten, Debattredaksjonen, Postboks 1, 0051 Oslo KRONIKK E-post: Maks tegn inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto. DEBATT E-post: l-lovedinnlegg: Maks3000tegn inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto. Kortinnlegg: tegn. Kronikker/debattinnlegg på nett aftenpostenno/meninger - Aftenposten returnerer ikke artikler som blir sendt på papir. Forsvaret lærer av hendelser som denne, skriver forsvarssjef Håkon Bru... Hanssen og refererer til saken der Alice Margrethe Asplund av en offiser ble tvunget til à bade naken. FOTO: STEIN J. BJØRGE avdelingene våre borger for påfølgende gode vurderinger og beslutninger av det enkelte befal. Forsvaret lærer av hendelser som denne. l etterkant av denne hendelsen høsten 2011 har Luftforsvaret brukt erfaringene herfra inn iet målrettet program rettet mot ungt befal. Avdelingssjefen reagerte også ved å ilegge befalingsmannen en refselse. Refselsen ble påklaget og ble først opprettholdt av Forsvaret, men etter behandling i den uavhengige klagenemnda ble den opphevet. Det må Forsvaret forholde seg til, slik er jusen. >> pet skal ikke være slik 1 Forsvaret at noen skal tvinges til å bade naken foran andre, hverken gutter eller jenter Fakta Nakenbading b Under en feltøvelse på Heggmoen utenfor Bodø 21. september 2011, fikk Alice Margrethe Asplund, som var i førstegangstjeneste, beskjed om à bade. b 30 soldater var med pà øvelsen. av dem tre kvinner og resten menn. b Asplund ba om à fa ha pà seg sports-bh og boksershorts og sa også at hun kunne gà et annet sted og bade. b Begge forslagene ble awist av offiseren som ledet øvelsen. Hun gråt og følte seg uvel da hun màtte utføre ordren og uttalte at hun følte seg misbrukt b Episoden ble anmeldt til politiet, men henlagt. Saken ble så behandlet i Forsvaret, der offiseren først ble refset. Saken ble sendt videre til klagenemnda, som ga mannen medhold i refse-anken. Refses for seksuell trakassering Det uttrykkes undring over at når vii Forsvaret så tydelig mener det er galt å tvinge noen til å bade naken, så oppheves likevel refselsen som ble ilagt offiseren. Uavhengig av denne konkrete saken vil jeg knytte noen kommentarer til det saeregne disiplinærsystemet for Forsvaret. Lov om militær disiplinærrnyndighet, paragraf 1 fastslår at: «Den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter som følger av lov, reglement, instru ks, direktiv, forskrift eller rettmessig ordre, kan refses disiplinært. Det samme gjelder den som overtrer eller forsømmer seg mot militær sldkk og orden.» I praksis er en refselse et uttrykk for at på noen felter stiller Forsvaret strengere krav enn ellers i samfunnet. I Forsvaret har vi nulltoleranse mot mobbing, seksuell trakassering ogusømmelig adferd. Dette er forhold det ilegges refselser for hvert år. Statistisk sett er det færre slike nå enn for år siden, men det betyr ikke atvi skal si oss tilfreds med det. Nulltoleranse innebærer at én sak er en sak for mye. I denne saken har klagenemnda opphevet en refselse Forsvaret mente det var grunnlag for å ilegge. Det betyr hverken mer eller mindre enn at nemnda mener det ild<e var rettslig grunnlag for å ilegge refs. Det betyr ikke at hendelsen var akseptabel. Ingen hjemmel for à krenke Derrned etterlyser enkelte flere regler. jeg vil fastholde at det er viktig å se hendelser som dette både fra et juridisk og fra et ledelsesperspektiv. Det er min plikt å tydeliggjøre overfor samfunnet og hele Forsvarets organisasjon at ingen skal tvinges til å bade eller vaske seg naken foran medsoldater eller befal. Det har jeg gjort, ogjeg vil gjøre formelle grep om nødvendig, slik at øvingsordrer og tilsvarende instrukser ikke levnernoen tvil om at øvingsmål ikke hjemler rett til å krenke individets integritet. For min del blir det viktigste fremover å opprettholde kraften i arbeidet med å utvikle gode holdninger og godt lederskap i Forsvaret. Hvilke offiserer vi skal ha i Forsvaret, er det mitt og alle militære sjefers ansvar å bidra til å velge ut, utdanne, veilede, rettlede og være et godt forbilde for. Dette arbeidet har ingen begynnelse eller slutt, det er noe som må skje kontinuerlig. Vaksiner. Helsemyndighetene informerer ikke småbarnsforeldre nok til at de kan gjøre opplyste valg. Alvorlige beskylclninger Debatt, Hilde Kirsti Sundgot f. «_ fljoacim Lund skrev 22.oktober en kommentar om vaksinefrykt som sprer seg som et virus. innledningsvis slo-iverhan om ebolasykdom, ebolaepidemi og ebolavaksine, men hovedtemaet for kommentaren er mangelfull vaksinering mot barnesykdommer i Norge og andre vestlige land. Lund stiller ikke spørsmål, han kommer med påstander. I Kikhoste, meslinger og polio herjer i Norge og andre vestlige land. Flest barn rammes fordi foreldrene ikke beskytter dem. Ol California er gooo smittet og tre barn døde hittil i år fordi foreldrene ikke vaksinerer bama sine. O I fjor opplevde England et stort utbrudd av meslinger -ifølge myndighetene fordi foreldre ikke vaksinerer barna sine. Dette er svært alvorlige beskyldninger mot noen foreldre. Kan slike enkle årsalssam menhenger bevises? Fagfolk er ikke enige Videre skriver Lund: «Det er med Dårlig kontroll med næringsmidler Professorene Yngvild Wasteson og Per Einar Granum nedtoner i Aftenposten 6. novemberde problemer Mattilsynet har etter at Næringsmiddeltilsynet ble lagt ned i Da ble offentlig forebyggende kontroll med alle produktenheter i hele næringskjeden, fra inn - og utland, fiernet. Den forebyggende delen ble overført til produsenter med stor egeninteresse og økonomisk profitt, med folgende instruks fra helsemyndighetene: «Den enkelte næringsmiddelvirksomhet som produserer eller omsetter mat, er selv ansvarlig for at maten trygt kan spises, og at dette faktisk ertilfelle. Mattilsynet har ansvar for tilsyn med at næringsmiddelvirksomheter etterlever sine vaksiner epidemier bekjempes» ikke alle fagfolk er enige i dette. Noen hevder at bedre levevilkår, bedre boligforhold og bedre hygiene er like viktige for å bekjempe bamesykdommene. journalisten hevder at vi (nordmenn?) er historieløse og bekymrer oss mer for dårlig dokumenterte bivirkninger enn for dokumentert livsfarlige sykdommer. jeg spør: Hvorfor er bivirkninger av vaksiner dårlig dokumentert? Hvor dokumentert livsfarlige er barnesykdommene i Norge i dag? jeg kan ikke se noe vesentlig nytt i det Lund skriver. Han ser ut til å stole blindt på våre helsemyndigheter. Hva da med pressens oppgave som er å være kritisk og undersøkende? Tar ikke bivirkninger alvorlig [Danmark finnes en privat og uavhengig forening, VaccinationsForum, med fonnål å få frem kunnskap om vaksinasjoner samt å støtte vaksinasjonsskadede. Foreningen er i prinsippet hverken for eller mot vaksinasjon. Den arbeider for at vi skal kunne gjøre et «opplyst valg» angående vaksinasjoner. jeg er skeptisk til vaksiner fordi våre helsemyndigheter gir ensidig og mangelfull informasjon, og fordi alvorlige bivirkninger ikke blir tatt alvorlig. jeg tror også at vaksineprodusentene har for mye makt (penger= makt). Helsemyndighetene i Norge gir ikke små bamsforeldre informasjon nok til at de kan gjøre et «opplyst valg». forpliktelsen» Når det gjelder stikkprøvekontroll «utføres en del prøvetegning» «Risikobasert tilsyn» er en floskel, særlig med hensyn til sau og kylling. Det skjer stor smittespredning før noe oppdages blant dyr. Resistente bakterier hos kylling fra Skottland via Sverige kunne vært oppdaget ved regulær kontroll. Hva med helse og redelighet? Når det gjelder hepatitt F-vi rus (HEV), har «Veterinærinstituttet - påvist høy prevalens av HEV-an tistoff hos norske griser. Det er sannsynlig at personer som har mye kontakt med griser, vil være eksponert for viruset». Bjørg Marit Andersen professor dr med

6 4 Tirsdag 21. oktober 2014 flftenpoflen NYHETER ØKONOMI Har du kolleger som nar vært sykmeldt i over 40 dager? En dårlig leder kan være en viktig årsak. «Den nye daglige lederen opptrådte på en kald og arrogant måte. Dessverre skulle det bare bli verre» ULF PETER HELLSTRØM KNUT-ERIK MlKALSEN til sjefen. Detviseren fersk studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMl), hvor seniorrådgiver og Får du lite støtte fra sjefen, er det so prosent større risiko forsker Cecilie Aa gestad har vært sentral. for høyt sykefravær på - Lederrollen er utvilsomt vik- arbeidsplassen din, sammenlignet tig. Dårlige ledere kan slå uti et med en arbeidsplass dårlige psykososialt klima for artig. hvor de ansatte opplever à fà beidstagere. Og da øker risikoen god støtte fra sjefen. viser ny forskning. for et høyt sykefravær, sier Aagestad, som også erdoktorgradskandidat ved Avdeling for medisinsk De merket det med en gang den nye sjefen kom på plass. atferdsvitenskap tet i Oslo. ved Universite- -Detvarnoe med opptredenen Hun og kolleger har koblet Statistisk hennes somikke stemte.dette følte sentralbyrås Levekårsun- mange av oss ikke ville bli bra. dersøkelse om arbeidsmiljø fra De to medarbeideme eransatti 2009 med Navs sykefraværsregister. en liten bedrift et sted på Østlandet, I alt er 6758 personer fulgt opp og forteller at de temmelig i sykefraværsregisteret i løpet av raskt fikk erfare at førsteinntrykket stemte. 2010, data. ett år etter innsamling av -Den nye daglige lederen opptrådte -l denne studien beregnet vi at på en kald og arrogant 15 prosent av et hoyt sykefraværs- måte. Helt uten empati for noen nivå (40 dager eller flere), blant avossansatteogheltuliktalle andre norske yrkesaktive kan tilskrives sjefer vi hadde hatt opp gjen- nom årene. Dessverre skulle det faktoreri beidsmiljøet, det psykososiale ar- sier Aagestad. bare bli verre, forteller kvinnene, Hun presiserer at den samme som begge harvært sykmeldt flere sykdommen ikke nødvendigvis ganger den siste tiden. fører til sykefravær hos alle, fordi De fortelleraftenposten atopp individuelle faktorer, tilrettelegging til en tredjedel av staben på deres arbeidsplass har vært sykmeldt på arbeidsplassen og ovrig sykdom vil lnmne ha betydning. samtidig. -Men forskningen viser at sykefraværet -Flere går til psykolog, mange kan forebygges med sliter med sosial angst. Vi fikk aldri inntil 15 prosent ved å redusere noen positiv tilbakemelding rollekonflikter og dårlig ledelse på det vi gjorde, og hvis noe var på arbeidsplassen, samt ved å og feil fant hun alltid en syndebukk gi opplæringiå håndtere emosjonelle blant dem hun ikke likte. Vi som falt i unåde ble fratatt arbeidsoppgaver, lcravi arbeidet, sier Aagestad (se undersak). forteller de to arbeids- tagerne. l Ryggen og nakken Tidligerestudierharvistatledere - :_ som gir lite støtte er en risikofaktor for muskel-og skjelettplageri Dàrlig leder, høyt sykefravær De to ansatte Aftenposten møter på østkanten i Oslo er ikke alene om å bli syke av et dårlig forhold ryggog nakke. Rollekonflikterog emosjonelle krav er risikofaktorer for mentale helseplager. Muskel-, skjelett- og psykiske plager fører ofte til langvarige sykefravær og står for en stor del av det legemeldte sykefraværet i Norge. -l vår nye studie ser vi at arbeidstagernes oppfatninger om lav støtte fra ledere, rollekonflikter og høye følelsesmessige kravi jobben har størstbetydningblant de psykiske faktorene for det legemeldte sykefraværet, sier Aagestad. -Disse faktorene forklarer narmere 15 prosent av langtidssykefraværeti studien vår, tilføyer Aagestad. Vil ikke slutte De to ansatte Aftenposten har møtt, sier de naturligvis har stilt seg selv spørsmålet om årsaken til problemene kan hefte ved dem selv, eller arbeidsinnsatsenderes. -Vi har forsøkt å være mot henne som alle andre sjefer, ogjobbe like energisk som før. Vi betrakter oss som motiverte og glad i jobben. De forteller at de forsøkte å ta opp situasjonen med den nye lederen. De har også henvendt seg til styremedlemmer, ettersom de økonomiske resultatene har sviktet. En undersøkelse av arbeidsmiljøet, som de ansatte lenge ba om å få gjennomført, viste stort behov for snarlige tiltak. Undersøkelsen ble lagt i skuffen og ikke fulgt opp, forteller de. Begge håper at livet på jobben en gang skal bli som før. ulffl=^ Li? eisroriêaíenooieano IO Av hensyn til de ansatte oglederens fremtidige arbeidsliv, harajtenposten valgtå anonyrnisere medarbeideme og deres arbeidsplass. Fakta Om rapporten > «Arbeidsrelaterte psykososiale risikofaktorer for Iangtidssykefravær» ble nylig publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine. > Basert på Statistisk sentralbyràs Levekàrsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2009, en spørreskjemaundersøkelse av personer registrert i folkeregisteret i aldersgruppen àr. b Det opprinnelige utvalget utgjorde personer, 60,9 prosent svarte på spørsmålene. b Data om sykefravær er pàkoblet fra Navs sykefraværsregister. Her er alle økonomisk aktive individer i aldersgruppen år, inkludert. > Kriteriet for økonomisk aktivitet i Nav-registeret er à være i betalt arbeid i minimum fire timer i uken. I» Høyt sykefraværsnivà ble definert som mer enn 40 tapte dagsverk i løpet av 2010, dvs. året etter at informasjon om arbeidsmiljø ble samlet inn.

7 A flflenpofleun tirsdag 21. oktober 2014 j 5 Seniorrådgiver og orsker Cecilie Aagestad ved STAMI. Foio' STAMI Mohr., Rolleblanding og følelser i -_ f Q». e. Forsker Cecilie Aagestad nevner opp følgende eksempler på utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet: 6 Den ansatte utsettes for motstridende forespørsler, og trekkes i ulike retninger: Du får én beskjed fra en av sjefene, mens en annen sjef ber deg om å prioritere en helt annen oppgave. 0 Den ansatte mangler ressurser og hjelpemidler til å utføre en jobb. 0 Uenighet om hvordan jobben bor utføres. w Den ansatte må ofte skjule sine egne følelseri møtet med kunder og pasienter. I stedet for eget sinne eller irritasjon må tonen holdes på et høflig nivå. Det kan vaere belastende over tid. 9 Den ansatte utsettes for til dels sterke følelser hos kunder, klienter eller pasienter. Tviler på tallene Bransjeorganisasjonen HR Norge stiller spørsmålet om de psykososiale årsakene til et høyt langtidssykefravær egentlig er så høyt. Daglig leder Even Bolstad i HRNorge sier i en kommentar at andre undersøkelser tyder på at omfanget av slike faktorer er lavere enn SIA- MI-tallene tyder på. -Andre studier tyder på at rundt fem prosent av oss har hva man kan definere som psykiske lidelsenarbeidstagere i denne gruppen blir særlig sårbare for tøffe situasjoner i møtene med kunder, klienter eller pasienter, i rollekonflikterelleriandre pressede situasjoner. jeg tillatermegå spørre om disse arbeidstagerne er overrepresentert i STAMl-tallene, sier Bolstad. Han forteller atstami-funnene erdiskutert internt i HR Norge. -Vi eregentlig overrasketoveratandelen på å " 4 i. ;L.i _ i Daglig leder Even Bolstad i HR Norge. FOTO FURULUNDSVEIN ERIK 15 prosent av dem som har langt sykefravær, ikke er høyere. Det skyldes også at sysselsettingsraten i Norge på godt over 7o prosent i Norge innebærer at mange arbeidsta gere av det mindre robuste slaget har fått plass i norsk arbeidsliv. I utlandet servi at mange slike enlteltmenneslter havner helt utenfor arbeidsmarkedet, sier Bolstad. - Men hva med de dårlige lederne? - Ledere er de som i størst rnulig grad påvirker det daglige arbeidet til den enkelte. Og det er detdaglige arbeidet som i størstgrad bidrar til motivasjon og trivsel for den enkelte. Det er derforåpenbart atlederen har en heltsentral rolle og store muligheter til å gjøre noe med situasjonen, sier Bolstad. Han mener at spørreundersøkelser der arbeidstagerenblirbedt omåvurdereårsakene til egne problemer, også åpner for helt naturlige psykologiske forsvarsmekanismer. -Det kan være lettå gi sjefene skylden, forå si det sånn, sier Bolstad. Rollekonflilcter eruunngåelige, ikke bare på jobben, men også mellom jobb og privatliv. -Detteerbaksidenavdetdesentralisertearbeidslivetvi harinorge, derhverenkelt av oss gjerne får mer ansvar og mer frihetenn tilfellet ofte er i andre land. Mange av oss føler et press forå levere nårvi får tillit, samtidig som kravene til hva vi skal levere, blir mer uklare. De fleste av oss må lære seg å leve med dette, mener Bolstad. Det siste punktet gjelder spesielt i den voksende og kvinnedominerte helseog omsorgssektoren, men også ansatte innen salg og service møter sinte kunder titt og ofte. -Det er verdt å legge merke til at høye emosjonelle krav ofte gjelder i yrker og sektorer som er dominert av kvinner. Men denne studien viser at menn som blir utsatt for høye emosjonelle kravermer utsatt forethøyt sykefravær enn kvinner, sier Aagestad. -Hvordan kan sjefene få en slik virkning, slik dere har sett? -Et vesentlig spørsmål er om sjefene gir støtte og hjelp til sine ansatte. Det går på hvordan lederne verdsetter arbeidsresultatene hos den enkelte. Og behandler de sine ansatte rettferdig og upartisk? spør Aagestad.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage DELMÅL: Alle ansatte i barnehagen skal arbeide for å få en mobbefri barnehage og legge til rette for at barna får en god og trygg barndom

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

7 dager individuell hjemmeeksamen

7 dager individuell hjemmeeksamen @ Høgskolen i Hedmark KORG14O LÆRENDE ORGANISASJONER 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 2. - 9. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Hensikten med et vaksinasjonsprogram

Hensikten med et vaksinasjonsprogram Hensikten med et vaksinasjonsprogram Individuell vaksinasjon versus samfunnsrettet vaksinasjonsprogram Hanne Nøkleby Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva skiller vaksinasjonsprogram fra annen vaksinering?

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Til Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 201102469 Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Vedlagt er høringsuttalelse til Paulrsud-utvalget fra Kompetansesenter

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Vernepliktundersøkelsen 2014 Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Beskrivelse: Utvalg og metode Vernepliktundersøkelsen gjennomføres på vernepliktig personell i førstegangstjenesten. Soldatene skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI fi) Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 18. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 13. januar 2015 Tillatte

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.»

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.» PFU-SAK NR. 041/12 KLAGER: LO OSLO, ved daglig leder Roy Pedersen ADRESSE: Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo TELEFON: PUBLIKASJON: Dagbladet (papir) PUBLISERINGSDATO: 31.01.2012 STOFFOMRÅDE: Politikk GENRE: Kommentarartikkel

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Gode relasjoner en hjørnestein i pedagogisk arbeid. May Britt Drugli Trygg læring, 10/11-2015

Gode relasjoner en hjørnestein i pedagogisk arbeid. May Britt Drugli Trygg læring, 10/11-2015 Gode relasjoner en hjørnestein i pedagogisk arbeid May Britt Drugli Trygg læring, 10/11-2015 Utgangspunkt Gode relasjoner har sammenheng med Tilhørighet Trivsel Positiv atferd Samarbeidsorientering Positivt

Detaljer