7 dager individuell hjemmeeksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 dager individuell hjemmeeksamen"

Transkript

1 @ Høgskolen i Hedmark 3RIS100 BEREDSKAP OG LEDELSE 7 dager individuell hjemmeeksamen Qrdinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres kl Sensurfrist: 2. januar 2015 lnnleveringen gjøres i emnets fronterrom under innlevering - eksamen høst Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark 12 nr. 4. Kandidatnummer skal framgå av topp- eller bunntekst. I tillegg må også kandidatnummeret framgå av filnavnet på det som leveres, for eksempel slik: 3RlS100_kandnr_ditt eget kand.nr.doc Kandidatnummer finnes i StudentWeb under innsyn - vurderingsmelding. Denne oppgaven består av 7 sider inkludert denne forsiden og vedlegg Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Bjørn T. Bakken Sensor: Sigmund Va/aker

2 Eksamen 3RIS100 Beredskap og ledelse 7 dager desember 2014 Alle hjelpemidler til/att. Individuell besvarelse. Du skal besvare Q av de tre oppgavene etter eget valg. Alle oppgaver og de/spørsmål teller /ikt. Besvarelsen skal være på maksimalt 8 sider, eksklusiv forside, referanseliste og evt ved/egg. Linjeavstand 1,5. Skriftstørrelse 12 (Times New Roman). 1. Les vedlagte kronikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Aftenposten 11. november : «Hva slags offiserer ønsker vi»? a. Hvordan vil du karakterisere utsagnene til forsvarssjefen, med tanke på ytringskulturen i Forsvaret? b. Forsvarssjefen omtaler blant annet krav som stilles til offiserer og befal. Hvilke kriterier tror du Forsvaret legger vekt på ved rekruttering og utdanning av ledere? c. Ønsker Forsvaret ledere som primært er transaksjonsledere eller transformasjons- Iedere? Begrunn svaret. 2. I et oppslag i Aftenposten tirsdag 21. oktober 2014 heter det (side 4-5, vedlagt): - Lederrol/en er utvilsomt viktig. Dårlige ledere kan slå ut i et dårlige psykososialt klima for arbeidstagere. Og da øker risikoen for et høyt sykefravær, sier (Cecilie) Aagestad (...) ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo. a. Drøft hvordan en leders atferd kan ha innvirkning på medarbeideres trivsel og prestasjoner på jobb. b. Bør det stilles andre krav til ledere i beredskapsorganisasjoner (brannvesen, politi, forsvar, etc) enn til ledere i samfunnet for øvrig? c. Hvilke personlighetsfaktorer er knyttet til godt versus dårlig lederskap? 3. l«gjørv-rapporten» (2012), som evaluerer hendelsene 22. juli 2011, sies følgende på side 206: Kommisjonen vilframho/de at helsevesenets innsats 22/7 er preget av en god læringsku/tur. Alle virksomheter innenfor helsevesenet har en in ternkontrollp/ikt, der avviksbehandling skal sørge for at man lærer av fei/ så de ikke skal gjenta seg. Aktørene i den akuttmedisinske kjeden har også plikt til å gjennomføre regelmessige øvelser, både hver for seg og sammen. Tjenestene fokuserer på læring av øvelsene, og egenevalueringer gjennomføres etter kritiske hendelser. Det er også utgitt gjennomarbeidede nasjonale retningslinjer på relevante områder. Mye av dette har overføringsverdi til andre etater.

3 a. I Iys av utsagnet over, kan man si at virksomhetene innenfor helsevesenet er «laerende organisasjoner»? b. Hvordan kan andre organisasjoner/etater innen beredskapssektoren lære av helsevesenet med tanke på å bli bedre til å håndtere kritiske hendelser? c. Hvilken betydning har trening og øving for organisasjoners læring innen beredskap og krisehåndtering? Referanser: Rapport fra 22-juli kommisjonen (NOU 2012: 14). Lastet ned fra

4 1O Tirsdag 11. november 2014 flflellpufien MENINGER KRONIKK OG DEBATT Qspràkervån Per Egil Hegge Per Egil Hegge er tidligere redaktør' i Aften posten og forfatter ziv flere bolter. blant annet om sprak..7eregmeggef~3f1e'x:rcs:e7 na Til og ta fatt Den fremste blant kongenkets oggianere, avtroppede Statoilsjef Helge Lund,viste svak be- i dringisittstrevmedåskjelne infinitivsmerketå fra konjunk- i sjonen og da han i oktober kunngjorde at han drar over Nordsjøen. Han har vært den toneangivende blant norske ledere som alltid gleder seg til o-o-o-og ta fatt på nye oppgaver. Denne varianten forekommer bare i bass- og barytonversjon, ikke hos ledende kvinner. Det har muligens en forklaring: Enkelte hjerneforskere mener at kvinner er utstyrt med bedre språkgener. l Dagsrevyen 15. oktober sa Lund imidlertid at han gledet seg «til å ta fatt» på en ny jobb. l språkspaltens enmannsredaksjon var gleden om mulig enda mindre fattet. Men den ble jo dempet av den omstendighetat mannen forlater fedrelandet så snart han viser tegn på at han omsider har laert dette, og det kaller dessuten på melankolien at tilstrekkelig mange oggianere blir værende i kongeriket. Enda mer effektiv ble gledens sordin da det kom brev fra en Observator som hadde hatt mulighet for å folge hele den historiske dagens radiosendinger. Han meldte at Lund forst sa at «det er rart og stå her». Siden tilfoyde han at han hadde «lyst til og jobbe utenfor Norge». lnnholdsmessig er dette akrverdig nok, så n' skal mobilisere et milligram begeistring over at han ikke sa «lyst til oooo-g jobbe utenfor Norge». Vi får ønske ham lykke til og forutsette at Lund ikke forteller sine nye britiske oppdragsgivere at «I am looking forward and start» Det er lettere å skjelne mellom de to små ordene på språk hvor de uttales forskjellig. Men den gamle hjelperegelen at man bruker å når det kan erstattes med det danske og hos oss foreldede at, fungerer dårlig. Det hender dessuten at danske skribenter går i surr her, hyppig nok til at utveien blir den tunge: Man er nodt til å lære litt analyse og grammatikk Huff. Kronikk Haakon Bruun-Hanssen forsvarssjef Etter at den uavhengige klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret opphevet refselsen som ble ilagt en offiser for å ha tvunget en kvinnelig soldat til å vaske seg naken foran andre, har den offentlige debatten rast. Debatten har dreid seg om hendelsesforlopet og slqldsporsmålet, klagenemndas vedtak og Forsvarets reaksjon, samt storre spørsmål om regelverk opp mot kultur og holdninger i Forsvaret. Etter min mening må vi distansere oss fra enkeltsaken og se prinsipielt på dette. Dermed dreier det ikke seg om å fordele skyld, men å peke på hvilke holdninger vi r utvikler og hvordan soldatene våre skal bli behandlet i Forsvaret. Ingen tvang til å bade naken La meg starte med å gjore en ting helt klart: Det skal ikke være slik i Forsvaret at noen skal tvinges til â bade naken foran andre, hverken gutter eller jenter. Selv om soldater og befal i Forsvaret i ytterste konsekvens kan bli satt på de hardeste prøvelser, skal enkeltmenneskene og den enkeltes integritet respekteres. Det skal riktignok ikke mye fantasi til for å konstruere en rekke dilemmaer der den enkeltes integritet kan stilles opp mot det som kalles «lcrigens krav». Men alle tenkelige (og nær sagt utenkelige) situasjoner kan ikke reguleres uteluk- = kende av lover og regler. Det iiktige er at n' harledere i Forsvaret som tar kloke og korrekte beslutninger, selv under de mest krevende forhold. Det er nettopp derfor det stilles store krav til Forsvarets offiserer og befal, både fysisk, mentalt og folelsesmessig. Vi må ha ledere som kan stå i vanskelige valg. Som kan ta de riktige beslutningene ` handle korrekt når det hersker kaos i omgivelsene, og befaler er under stort press. Vi må ha offiserer og befal som har gode ` verdier, som utviser respekt, tar ansvar og viser mot. Som er tydelige forbilder, ikke minst for våre vernepliktige soldater inne til førstegangstjeneste. og Kan ikke hvile på Iaurbærene Lederskapet i Forsvaret har utviklet seg en del siden jeg selv startet i 1980, i takt med samfunnet for ovrig. Mye arbeid er gjennom årene blitt lagti å utvikle gode holdninger og godt lederskap. jeg er glad for dette, og jeg vet det gjores veldig mye bra, spesielt på Forsvarets ulike skoler. Likevel iiser engasjementet rundt den-, ne saken med all tydelighet at det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene. Gode holdninger og solid lederskap er ikke noe som er ferdig utviklet på et gitt tidspunkt. Gode holdninger må vies kon- : tinuerlig oppmerksom het og må gjennomsjre hele Forsvaret og alle våre avj delinger. Solide kollektive holdningeri

5 flflenpnflen Tirsdag 11. november Debamedaktar. ErikTomes Post: Aftenposten, Debattredaksjonen, Postboks 1, 0051 Oslo KRONIKK E-post: Maks tegn inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto. DEBATT E-post: l-lovedinnlegg: Maks3000tegn inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto. Kortinnlegg: tegn. Kronikker/debattinnlegg på nett aftenpostenno/meninger - Aftenposten returnerer ikke artikler som blir sendt på papir. Forsvaret lærer av hendelser som denne, skriver forsvarssjef Håkon Bru... Hanssen og refererer til saken der Alice Margrethe Asplund av en offiser ble tvunget til à bade naken. FOTO: STEIN J. BJØRGE avdelingene våre borger for påfølgende gode vurderinger og beslutninger av det enkelte befal. Forsvaret lærer av hendelser som denne. l etterkant av denne hendelsen høsten 2011 har Luftforsvaret brukt erfaringene herfra inn iet målrettet program rettet mot ungt befal. Avdelingssjefen reagerte også ved å ilegge befalingsmannen en refselse. Refselsen ble påklaget og ble først opprettholdt av Forsvaret, men etter behandling i den uavhengige klagenemnda ble den opphevet. Det må Forsvaret forholde seg til, slik er jusen. >> pet skal ikke være slik 1 Forsvaret at noen skal tvinges til å bade naken foran andre, hverken gutter eller jenter Fakta Nakenbading b Under en feltøvelse på Heggmoen utenfor Bodø 21. september 2011, fikk Alice Margrethe Asplund, som var i førstegangstjeneste, beskjed om à bade. b 30 soldater var med pà øvelsen. av dem tre kvinner og resten menn. b Asplund ba om à fa ha pà seg sports-bh og boksershorts og sa også at hun kunne gà et annet sted og bade. b Begge forslagene ble awist av offiseren som ledet øvelsen. Hun gråt og følte seg uvel da hun màtte utføre ordren og uttalte at hun følte seg misbrukt b Episoden ble anmeldt til politiet, men henlagt. Saken ble så behandlet i Forsvaret, der offiseren først ble refset. Saken ble sendt videre til klagenemnda, som ga mannen medhold i refse-anken. Refses for seksuell trakassering Det uttrykkes undring over at når vii Forsvaret så tydelig mener det er galt å tvinge noen til å bade naken, så oppheves likevel refselsen som ble ilagt offiseren. Uavhengig av denne konkrete saken vil jeg knytte noen kommentarer til det saeregne disiplinærsystemet for Forsvaret. Lov om militær disiplinærrnyndighet, paragraf 1 fastslår at: «Den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter som følger av lov, reglement, instru ks, direktiv, forskrift eller rettmessig ordre, kan refses disiplinært. Det samme gjelder den som overtrer eller forsømmer seg mot militær sldkk og orden.» I praksis er en refselse et uttrykk for at på noen felter stiller Forsvaret strengere krav enn ellers i samfunnet. I Forsvaret har vi nulltoleranse mot mobbing, seksuell trakassering ogusømmelig adferd. Dette er forhold det ilegges refselser for hvert år. Statistisk sett er det færre slike nå enn for år siden, men det betyr ikke atvi skal si oss tilfreds med det. Nulltoleranse innebærer at én sak er en sak for mye. I denne saken har klagenemnda opphevet en refselse Forsvaret mente det var grunnlag for å ilegge. Det betyr hverken mer eller mindre enn at nemnda mener det ild<e var rettslig grunnlag for å ilegge refs. Det betyr ikke at hendelsen var akseptabel. Ingen hjemmel for à krenke Derrned etterlyser enkelte flere regler. jeg vil fastholde at det er viktig å se hendelser som dette både fra et juridisk og fra et ledelsesperspektiv. Det er min plikt å tydeliggjøre overfor samfunnet og hele Forsvarets organisasjon at ingen skal tvinges til å bade eller vaske seg naken foran medsoldater eller befal. Det har jeg gjort, ogjeg vil gjøre formelle grep om nødvendig, slik at øvingsordrer og tilsvarende instrukser ikke levnernoen tvil om at øvingsmål ikke hjemler rett til å krenke individets integritet. For min del blir det viktigste fremover å opprettholde kraften i arbeidet med å utvikle gode holdninger og godt lederskap i Forsvaret. Hvilke offiserer vi skal ha i Forsvaret, er det mitt og alle militære sjefers ansvar å bidra til å velge ut, utdanne, veilede, rettlede og være et godt forbilde for. Dette arbeidet har ingen begynnelse eller slutt, det er noe som må skje kontinuerlig. Vaksiner. Helsemyndighetene informerer ikke småbarnsforeldre nok til at de kan gjøre opplyste valg. Alvorlige beskylclninger Debatt, Hilde Kirsti Sundgot f. «_ fljoacim Lund skrev 22.oktober en kommentar om vaksinefrykt som sprer seg som et virus. innledningsvis slo-iverhan om ebolasykdom, ebolaepidemi og ebolavaksine, men hovedtemaet for kommentaren er mangelfull vaksinering mot barnesykdommer i Norge og andre vestlige land. Lund stiller ikke spørsmål, han kommer med påstander. I Kikhoste, meslinger og polio herjer i Norge og andre vestlige land. Flest barn rammes fordi foreldrene ikke beskytter dem. Ol California er gooo smittet og tre barn døde hittil i år fordi foreldrene ikke vaksinerer bama sine. O I fjor opplevde England et stort utbrudd av meslinger -ifølge myndighetene fordi foreldre ikke vaksinerer barna sine. Dette er svært alvorlige beskyldninger mot noen foreldre. Kan slike enkle årsalssam menhenger bevises? Fagfolk er ikke enige Videre skriver Lund: «Det er med Dårlig kontroll med næringsmidler Professorene Yngvild Wasteson og Per Einar Granum nedtoner i Aftenposten 6. novemberde problemer Mattilsynet har etter at Næringsmiddeltilsynet ble lagt ned i Da ble offentlig forebyggende kontroll med alle produktenheter i hele næringskjeden, fra inn - og utland, fiernet. Den forebyggende delen ble overført til produsenter med stor egeninteresse og økonomisk profitt, med folgende instruks fra helsemyndighetene: «Den enkelte næringsmiddelvirksomhet som produserer eller omsetter mat, er selv ansvarlig for at maten trygt kan spises, og at dette faktisk ertilfelle. Mattilsynet har ansvar for tilsyn med at næringsmiddelvirksomheter etterlever sine vaksiner epidemier bekjempes» ikke alle fagfolk er enige i dette. Noen hevder at bedre levevilkår, bedre boligforhold og bedre hygiene er like viktige for å bekjempe bamesykdommene. journalisten hevder at vi (nordmenn?) er historieløse og bekymrer oss mer for dårlig dokumenterte bivirkninger enn for dokumentert livsfarlige sykdommer. jeg spør: Hvorfor er bivirkninger av vaksiner dårlig dokumentert? Hvor dokumentert livsfarlige er barnesykdommene i Norge i dag? jeg kan ikke se noe vesentlig nytt i det Lund skriver. Han ser ut til å stole blindt på våre helsemyndigheter. Hva da med pressens oppgave som er å være kritisk og undersøkende? Tar ikke bivirkninger alvorlig [Danmark finnes en privat og uavhengig forening, VaccinationsForum, med fonnål å få frem kunnskap om vaksinasjoner samt å støtte vaksinasjonsskadede. Foreningen er i prinsippet hverken for eller mot vaksinasjon. Den arbeider for at vi skal kunne gjøre et «opplyst valg» angående vaksinasjoner. jeg er skeptisk til vaksiner fordi våre helsemyndigheter gir ensidig og mangelfull informasjon, og fordi alvorlige bivirkninger ikke blir tatt alvorlig. jeg tror også at vaksineprodusentene har for mye makt (penger= makt). Helsemyndighetene i Norge gir ikke små bamsforeldre informasjon nok til at de kan gjøre et «opplyst valg». forpliktelsen» Når det gjelder stikkprøvekontroll «utføres en del prøvetegning» «Risikobasert tilsyn» er en floskel, særlig med hensyn til sau og kylling. Det skjer stor smittespredning før noe oppdages blant dyr. Resistente bakterier hos kylling fra Skottland via Sverige kunne vært oppdaget ved regulær kontroll. Hva med helse og redelighet? Når det gjelder hepatitt F-vi rus (HEV), har «Veterinærinstituttet - påvist høy prevalens av HEV-an tistoff hos norske griser. Det er sannsynlig at personer som har mye kontakt med griser, vil være eksponert for viruset». Bjørg Marit Andersen professor dr med

6 4 Tirsdag 21. oktober 2014 flftenpoflen NYHETER ØKONOMI Har du kolleger som nar vært sykmeldt i over 40 dager? En dårlig leder kan være en viktig årsak. «Den nye daglige lederen opptrådte på en kald og arrogant måte. Dessverre skulle det bare bli verre» ULF PETER HELLSTRØM KNUT-ERIK MlKALSEN til sjefen. Detviseren fersk studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMl), hvor seniorrådgiver og Får du lite støtte fra sjefen, er det so prosent større risiko forsker Cecilie Aa gestad har vært sentral. for høyt sykefravær på - Lederrollen er utvilsomt vik- arbeidsplassen din, sammenlignet tig. Dårlige ledere kan slå uti et med en arbeidsplass dårlige psykososialt klima for artig. hvor de ansatte opplever à fà beidstagere. Og da øker risikoen god støtte fra sjefen. viser ny forskning. for et høyt sykefravær, sier Aagestad, som også erdoktorgradskandidat ved Avdeling for medisinsk De merket det med en gang den nye sjefen kom på plass. atferdsvitenskap tet i Oslo. ved Universite- -Detvarnoe med opptredenen Hun og kolleger har koblet Statistisk hennes somikke stemte.dette følte sentralbyrås Levekårsun- mange av oss ikke ville bli bra. dersøkelse om arbeidsmiljø fra De to medarbeideme eransatti 2009 med Navs sykefraværsregister. en liten bedrift et sted på Østlandet, I alt er 6758 personer fulgt opp og forteller at de temmelig i sykefraværsregisteret i løpet av raskt fikk erfare at førsteinntrykket stemte. 2010, data. ett år etter innsamling av -Den nye daglige lederen opptrådte -l denne studien beregnet vi at på en kald og arrogant 15 prosent av et hoyt sykefraværs- måte. Helt uten empati for noen nivå (40 dager eller flere), blant avossansatteogheltuliktalle andre norske yrkesaktive kan tilskrives sjefer vi hadde hatt opp gjen- nom årene. Dessverre skulle det faktoreri beidsmiljøet, det psykososiale ar- sier Aagestad. bare bli verre, forteller kvinnene, Hun presiserer at den samme som begge harvært sykmeldt flere sykdommen ikke nødvendigvis ganger den siste tiden. fører til sykefravær hos alle, fordi De fortelleraftenposten atopp individuelle faktorer, tilrettelegging til en tredjedel av staben på deres arbeidsplass har vært sykmeldt på arbeidsplassen og ovrig sykdom vil lnmne ha betydning. samtidig. -Men forskningen viser at sykefraværet -Flere går til psykolog, mange kan forebygges med sliter med sosial angst. Vi fikk aldri inntil 15 prosent ved å redusere noen positiv tilbakemelding rollekonflikter og dårlig ledelse på det vi gjorde, og hvis noe var på arbeidsplassen, samt ved å og feil fant hun alltid en syndebukk gi opplæringiå håndtere emosjonelle blant dem hun ikke likte. Vi som falt i unåde ble fratatt arbeidsoppgaver, lcravi arbeidet, sier Aagestad (se undersak). forteller de to arbeids- tagerne. l Ryggen og nakken Tidligerestudierharvistatledere - :_ som gir lite støtte er en risikofaktor for muskel-og skjelettplageri Dàrlig leder, høyt sykefravær De to ansatte Aftenposten møter på østkanten i Oslo er ikke alene om å bli syke av et dårlig forhold ryggog nakke. Rollekonflikterog emosjonelle krav er risikofaktorer for mentale helseplager. Muskel-, skjelett- og psykiske plager fører ofte til langvarige sykefravær og står for en stor del av det legemeldte sykefraværet i Norge. -l vår nye studie ser vi at arbeidstagernes oppfatninger om lav støtte fra ledere, rollekonflikter og høye følelsesmessige kravi jobben har størstbetydningblant de psykiske faktorene for det legemeldte sykefraværet, sier Aagestad. -Disse faktorene forklarer narmere 15 prosent av langtidssykefraværeti studien vår, tilføyer Aagestad. Vil ikke slutte De to ansatte Aftenposten har møtt, sier de naturligvis har stilt seg selv spørsmålet om årsaken til problemene kan hefte ved dem selv, eller arbeidsinnsatsenderes. -Vi har forsøkt å være mot henne som alle andre sjefer, ogjobbe like energisk som før. Vi betrakter oss som motiverte og glad i jobben. De forteller at de forsøkte å ta opp situasjonen med den nye lederen. De har også henvendt seg til styremedlemmer, ettersom de økonomiske resultatene har sviktet. En undersøkelse av arbeidsmiljøet, som de ansatte lenge ba om å få gjennomført, viste stort behov for snarlige tiltak. Undersøkelsen ble lagt i skuffen og ikke fulgt opp, forteller de. Begge håper at livet på jobben en gang skal bli som før. ulffl=^ Li? eisroriêaíenooieano IO Av hensyn til de ansatte oglederens fremtidige arbeidsliv, harajtenposten valgtå anonyrnisere medarbeideme og deres arbeidsplass. Fakta Om rapporten > «Arbeidsrelaterte psykososiale risikofaktorer for Iangtidssykefravær» ble nylig publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine. > Basert på Statistisk sentralbyràs Levekàrsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2009, en spørreskjemaundersøkelse av personer registrert i folkeregisteret i aldersgruppen àr. b Det opprinnelige utvalget utgjorde personer, 60,9 prosent svarte på spørsmålene. b Data om sykefravær er pàkoblet fra Navs sykefraværsregister. Her er alle økonomisk aktive individer i aldersgruppen år, inkludert. > Kriteriet for økonomisk aktivitet i Nav-registeret er à være i betalt arbeid i minimum fire timer i uken. I» Høyt sykefraværsnivà ble definert som mer enn 40 tapte dagsverk i løpet av 2010, dvs. året etter at informasjon om arbeidsmiljø ble samlet inn.

7 A flflenpofleun tirsdag 21. oktober 2014 j 5 Seniorrådgiver og orsker Cecilie Aagestad ved STAMI. Foio' STAMI Mohr., Rolleblanding og følelser i -_ f Q». e. Forsker Cecilie Aagestad nevner opp følgende eksempler på utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet: 6 Den ansatte utsettes for motstridende forespørsler, og trekkes i ulike retninger: Du får én beskjed fra en av sjefene, mens en annen sjef ber deg om å prioritere en helt annen oppgave. 0 Den ansatte mangler ressurser og hjelpemidler til å utføre en jobb. 0 Uenighet om hvordan jobben bor utføres. w Den ansatte må ofte skjule sine egne følelseri møtet med kunder og pasienter. I stedet for eget sinne eller irritasjon må tonen holdes på et høflig nivå. Det kan vaere belastende over tid. 9 Den ansatte utsettes for til dels sterke følelser hos kunder, klienter eller pasienter. Tviler på tallene Bransjeorganisasjonen HR Norge stiller spørsmålet om de psykososiale årsakene til et høyt langtidssykefravær egentlig er så høyt. Daglig leder Even Bolstad i HRNorge sier i en kommentar at andre undersøkelser tyder på at omfanget av slike faktorer er lavere enn SIA- MI-tallene tyder på. -Andre studier tyder på at rundt fem prosent av oss har hva man kan definere som psykiske lidelsenarbeidstagere i denne gruppen blir særlig sårbare for tøffe situasjoner i møtene med kunder, klienter eller pasienter, i rollekonflikterelleriandre pressede situasjoner. jeg tillatermegå spørre om disse arbeidstagerne er overrepresentert i STAMl-tallene, sier Bolstad. Han forteller atstami-funnene erdiskutert internt i HR Norge. -Vi eregentlig overrasketoveratandelen på å " 4 i. ;L.i _ i Daglig leder Even Bolstad i HR Norge. FOTO FURULUNDSVEIN ERIK 15 prosent av dem som har langt sykefravær, ikke er høyere. Det skyldes også at sysselsettingsraten i Norge på godt over 7o prosent i Norge innebærer at mange arbeidsta gere av det mindre robuste slaget har fått plass i norsk arbeidsliv. I utlandet servi at mange slike enlteltmenneslter havner helt utenfor arbeidsmarkedet, sier Bolstad. - Men hva med de dårlige lederne? - Ledere er de som i størst rnulig grad påvirker det daglige arbeidet til den enkelte. Og det er detdaglige arbeidet som i størstgrad bidrar til motivasjon og trivsel for den enkelte. Det er derforåpenbart atlederen har en heltsentral rolle og store muligheter til å gjøre noe med situasjonen, sier Bolstad. Han mener at spørreundersøkelser der arbeidstagerenblirbedt omåvurdereårsakene til egne problemer, også åpner for helt naturlige psykologiske forsvarsmekanismer. -Det kan være lettå gi sjefene skylden, forå si det sånn, sier Bolstad. Rollekonflilcter eruunngåelige, ikke bare på jobben, men også mellom jobb og privatliv. -Detteerbaksidenavdetdesentralisertearbeidslivetvi harinorge, derhverenkelt av oss gjerne får mer ansvar og mer frihetenn tilfellet ofte er i andre land. Mange av oss føler et press forå levere nårvi får tillit, samtidig som kravene til hva vi skal levere, blir mer uklare. De fleste av oss må lære seg å leve med dette, mener Bolstad. Det siste punktet gjelder spesielt i den voksende og kvinnedominerte helseog omsorgssektoren, men også ansatte innen salg og service møter sinte kunder titt og ofte. -Det er verdt å legge merke til at høye emosjonelle krav ofte gjelder i yrker og sektorer som er dominert av kvinner. Men denne studien viser at menn som blir utsatt for høye emosjonelle kravermer utsatt forethøyt sykefravær enn kvinner, sier Aagestad. -Hvordan kan sjefene få en slik virkning, slik dere har sett? -Et vesentlig spørsmål er om sjefene gir støtte og hjelp til sine ansatte. Det går på hvordan lederne verdsetter arbeidsresultatene hos den enkelte. Og behandler de sine ansatte rettferdig og upartisk? spør Aagestad.

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage DELMÅL: Alle ansatte i barnehagen skal arbeide for å få en mobbefri barnehage og legge til rette for at barna får en god og trygg barndom

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 Marit Sjørengen Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 INDIVIDUALITET ETIKK MEDMENNESKELIGHET EMPATI INTERESSE RESPEKT Med hovedvekt på etikk Ser jeg i litt i sammenheng med Kitwood`s kjærlighetsbegrep

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

ORG109 1 Organisasjonsteori

ORG109 1 Organisasjonsteori ORG109 1 Organisasjonsteori Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 ORG109, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 ORG109, oppgave 1 a) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 ORG109, oppgave 1 b) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Felles mål vi klarer det!! Å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser er en umåtelig viktig samfunnsoppgave alt for mange

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det?

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? 12.05.2017 1 Litt historikk 12.05.2017 2 Folkehelsearbeidets vridning 3 12.05.2017 4 Barn og unges psykiske helse i Norge 2016 Ca

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt):

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): hvorfor skal vi bry oss om arbeidsforhold? Live Bakke Finne, forsker Avdeling for arbeidspsykologi

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Trivsel, tydelighet og tålmodighet

Trivsel, tydelighet og tålmodighet Trivsel, tydelighet og tålmodighet Lederens rolle i arbeidet med å redusere og forebygge høyt sykefravær Tjøme, 8. Juni 2017 SSHF Norge og resten av verden Helsetilstanden til den norske befolkningen er

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016 Vernepliktsundersøkelsen Kontingent 2016 Prosjektinformasjon Metode: Web Feltperiode: 16.11.16 31.12.16 15.02.17 09.04.17 Målgruppe: Antall intervju: 3662 Svarprosent: 53% Vernepliktige i førstegangstjeneste

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste. (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på. organisasjonssystemer. Du har en stab på seks

Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste. (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på. organisasjonssystemer. Du har en stab på seks Reflekter over vedlagte caser. Case-I: XY-KONSULT Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på organisasjonssystemer. Du har en stab på seks konsulenter

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer