Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand"

Transkript

1 Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

2 Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret?

3 Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med førstegangstjeneste, utdannelse ved Forsvarets skoler og engasjement/ansettelse i Forsvaret? 2. Hvilke tiltak har vært foreslått og hvilke tiltak har vært iverksatt for å øke kvinneandelen i Forsvaret?

4 Metode - fremgangsmåte Problemstilling 1: En analyse av studier om rekruttering av kvinner og kvinners erfaringer i og med Forsvaret. Problemstilling 2: Basert på funn i del 1: Dokumentanalyse og intervjuer med sentrale aktører.

5 Funn: Litteratursøk 75 publikasjoner relatert til kjønn og Forsvaret i en norsk kontekst. 22 publikasjoner med til sammen 198 tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Upubliserte rapporter, notater og lignende utgjør over halvparten av publikasjonene.

6 Funn: Litteratursøk Rekruttering av kvinner til Forsvaret: 11 publikasjoner Kvinners opplevelser og erfaringer i og med Forsvaret: 22 publikasjoner Flere av studiene er basert på lav svarprosent, relativt små utvalg, få intervjuer og korte feltarbeid.

7 Funn: Litteratursøk Lite forskning både på menn og kvinner som bidrar med kunnskap om deres kjønnede opplevelser og erfaringer i og med Forsvaret.

8 Funn Del 1: Rekruttering Lite kunnskap om hvorfor kvinner søker seg til Forsvaret. Et potensiale i at mange kan se for seg Forsvaret som fremtidig arbeidsplass. Blant de som kom inn på Befalsskolene i 2010: Relativt flere kvinner (70%) enn menn (55%) ønsker seg Forsvaret som fremtidig arbeidsplass. Relativt flere kvinner (70% ) enn menn (56%) ønsket å gjøre karriere i Forsvaret (Stornæs & Fasting, 2011)

9 Funn Del 1: Opplevelser Mange kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste har positive opplevelser (Mathiesen, 2011): Flere kvinner enn menn trivdes meget godt. Jentene var like fornøyd som guttene med arbeidsoppgavene de fikk. Andelen jenter som valgte å avbryte var den samme som blant guttene. Hverdagen fortoner seg ikke fullt så positivt for kvinner på befals- og offisersnivå hvor mange opplever et gap mellom offisiell likestillingspolitikk i Forsvaret og praksis i den militære kulturen.

10 Funn: Opplevelser av den militære Mangel på respekt. kulturen Mobbing, trakassering og sexisme. Mannen er alltid normen og man må tilpasse seg det maskuline normsystemet. Får ikke samme muligheter som sine mannlige kollegaer. Overlevelsesstrategi: å bli en av gutta.

11 Noen eksempler på kvinners opplevelse av kulturen I pliktåret hadde jeg en troppssjef som ikke likte kvinner i Forsvaret. Jeg hadde hørt om han, men ville gjøre meg opp egen mening. På slutten av året fikk jeg erkjennelse fra de andre sersjantene, men det var lite støtte å få underveis i året. Han klappet meg blant annet på stumpen på oppstilling, slik at hele bataljonen så det, snakket nedlatende til meg, og jeg måtte hele tiden prestere ekstra (Kristiansen et al., 2010, s. 22).

12 Noen eksempler på kvinners opplevelse av kulturen Jeg tenker det i hvert fall, jeg tror det er vanlig å tenke at idet du begynner å jobbe med en kvinnelig kollega, så er sjansen større for at det viser seg at hun ikke fortjener det eller ikke er bra nok i jobben (Hellum, 2010, s. 12).

13 Overlevelsesstrategi: Å bli en av gutta Likestillingsparadokset: Kvinner ønskes inn i Forsvaret for at de er forskjellige, samtidig som de kritiseres for at de ikke er mere like menn. (Ellingsen et al,2008) Du blir en av gutta. Vi er vant til å være med gutter. Så lenge du ikke er prippen og klarer å bære tungt, går det bra. Vi er ikke sånne jente-jenter. (Lauritzen et al, 2009, s. 49)

14 Flere kvinner i Forsvaret? Hovedfunn del 1: Kulturen i Forsvaret er preget av en dominerende form for maskulinitet som virker begrensende i forhold til mangfold. Mange opplever og oppfatter at Forsvaret ikke passer for dem. Mange opplever et gap mellom offisiell likestillingspolitikk, og praksis i den militære kulturen.

15 Del 2: Hvilke tiltak har vært foreslått og hvilke tiltak har vært iverksatt for å øke kvinneandelen i Forsvaret? 33 tiltak fra to publikasjoner har blitt undersøkt: Handlingsplan for kvinneandel i Forsvaret (Forsvarets overkommando, 2000) 21 tiltak St. meld. Nr 36 ( ): Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret (Forsvarsdepartementet, 2007) 12 tiltak

16 Resultater- Del 2 Gjennomføringsgrad Handlingsplanen 2000 Stortingsmeldingen 2007 Gjennomført 4 (19 %) 8 (67 %) Usikkert 6 (29 %) 3 (25 %) Ikke gjennomført 11 (52 %) 1 (8 %) Til sammen 21 (100 %) 12 (100 %)

17 Handlingsplan (2000): Sen implementering og tiltak som ikke har blitt gjennomført Manglende konkretisering? Dårlig forankring og ansvarliggjøring? Blitt sett på som ikke viktig nok når oppgaver skal prioriteres?

18 Stortingsmelding (2007): Langt mer er gjennomført, men har det hatt effekt? Angitt som realistisk mål innen 2020: minimum 20% kvinner blant befal og vervede Realitet : Fra ca. 7 til ca. 9 % kvinner. Behov for: Å tenke nytt i forhold til tiltak. Sterkere fokus på arbeidet med rekruttering av kvinner. Økt oppmerksomhet rundt forhold som kan redusere frafall blant de som allerede er i Forsvaret.

19 Hvorfor klarer Norge ikke å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Flere foreslåtte tiltak har ikke blitt gjennomført Gjennomførte tiltak synes ikke å ha hatt den ønskede effekt Fra del 1: Kvinners opplevelser i og med Forsvaret

20 Konklusjon Nødvendig med både organisasjonsmessige og kulturelle forandringer i Forsvaret for å oppnå økt kvinneandel og reell likestilling. Lojalitet mot de vedtak som fattes: Kjønnsforskjeller i Forsvaret tilsløres og utydeliggjøres gjennom at de i liten grad tematiseres eller tas hensyn til (Ellingsen et al, 2008, s. 3) Usynliggjøring

21 Eksempel på usynliggjøring Lagføreren har ansvaret for å utdanne soldater med evne og vilje til å drepe fienden og vinne striden. For å klare dette må lagføreren forme sine menn til fysisk hardføre og mentalt robuste soldater (s. 9)

22 Forslag til tiltak: Innføring av kjønnsnøytral verneplikt. Det må satses langt mer på bevisstgjøring, opplæring og utdanning om kjønn, hersketeknikker, likeverd og likestilling enn man har gjort til nå. Dette bør gjelde på alle nivå. Disse temaene må få mye større plass i håndbøker, planer og pensum enn det som brukes i dag. Alt utdanningsmateriale i Forsvaret bør gjennomgås og endres slik at språket blir kjønnsnøytralt. Innføring av radikal kjønnskvotering for alle utdanninger.

23 Forslag til tiltak: Opptakskrav til grunnleggende befalsutdanning bør endres og differensieres med hensyn til tjenestetype. Forsvaret bør utarbeide en handlingsplan for forebygging av mobbing og seksuell trakassering. Det må satses mer på forskning. Dette gjelder særlig kvinners erfaringer med og i Forsvaret. Videre bør man evaluere tiltak som igangsettes og gjennomføres for å øke kvinneandelen. Det bør utarbeides en handlingsplan for likestilling, da en slik ikke eksisterer i dag.

24 Likestilling handler om rettferdighet og makt. Alle skal ha like rettigheter og muligheter på alle samfunnsområder. Reell likestilling innebærer blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep, og respekt for menneskeverd (LDO, 2011)

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann TidsskrifT for Norges offisersforbund Nr. 1 JaNuar 2012 Får ikke lønnsløftet side 36 37 forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28 1 Befalsbladet 2/2004 slakter kuttforslag side 5 9 kvinner skyves

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Desember 2004 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode... 3 3. Hva er forventningene og ønskene til ungdommene?...

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer