Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment"

Transkript

1 Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Använd endast OBH Nordica originalfilter. 9. Se till att inte sladden hänger fritt ner från bänkytan. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 3

4 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Kontrollpanel 2. Front 3. Luftutsläpp 4. Sladd 5. Fötter, apparaten kan placeras vågrätt och lodrätt 6. Högtalare Kontrollpanelens luftreningsfunktioner 1. Strömbrytare 2. SPEED - hastighetsknapp fläkt TIMER - timerknapp för luftreningsfunktion 4. FILTER RESET - återställningsknapp vid filterbyte 5. Hastighetsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator för filterbyte 4

5 Kontrollpanelens ljudfunktioner 8. SOUNDS/Off-2 sec - av/på ljudterapifunktion 9. VOLUME - volymknappar TIMER - timerknapp för ljudterapifunktion 11. Timerindikator Innan användning - installation av filter Innan apparaten används måste plasten runt filtren tas bort. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen utåt (se bild). Lyft ur filtren ur apparaten och ta bort plasten, sätt sedan tillbaka filtren i apparaten. HEPA-filtret (vita filtret) placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Kolfiltret placeras ytterst mot fronten och fästes mot HEPA-filtrets kardborrflikar. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 5

6 Användning 1. Placera apparaten stående eller liggande på en plan och stabil yta minst 20 cm från väggar och andra objekt. Se även till att inget blockerar luftcirkulationen runt apparaten och placera den minst 2 meter från andra elektroniska apparater. 2. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. 3. Tryck på strömbrytaren, alla indikatorlampor blinkar till för att sedan slockna. Välj fläkthastighet med hjälp av hastighetsknappen SPEED (1-3). Observera att apparaten är fabriksinställd på hastighet 2. Placera aldrig föremål ovanpå luftrenaren och täck den inte med filtar eller andra föremål. Timer för luftreningsfunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att luftrenaren automatisk stängs av efter 1, 4 eller 8 timmar. 1. Starta apparaten och ställ in önskad hastighet enligt tidigare instruktioner. 2. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (1hr, 4hr, 8hr). 3. För att deaktivera timerfunktonen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Ljudterapifunktion Aktivera ljudfunktionen genom att trycka på SOUNDS/Off-2 sec knappen tills önskad ljudeffekt startar (6 olika valmöjligheter). Justera volymen med volymknapparna (+ och -) om så behövs. För att deaktivera ljudfunktionen, tryck på SOUNDS/Off-2 sec knappen i ca 2 sekunder tills ljudfunktionen stängs av. Luftreningsfunktionen och ljudfunktionen kan aktiveras samtidigt eller var för sig. 6

7 Timer för ljudterapifunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att ljudterapifunktionen automatiskt stängs av efter 15, 30 eller 60 minuter. 1. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (15, 30 eller 60). 2. För att deaktivera timerfunktionen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Filterbyte När indikatorlampan för filterbyte FILTER RESET tänds bör filtret/filtren bytas ut omgående på följande sätt: 1. Dra ur kontakten från vägguttaget. 2. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen på fronten utåt (se bild). Ta bort det filter som behöver bytas (kolfilter (svart filter) var 6:e månad, HEPA-filter en gång per år) och ersätt det med ett nytt (finns att köpa hos våra återförsäljare). Sätt tillbaka filtren i rätt ordning, HEPA-filtret placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Kolfiltret fästes sedan mot HEPA-filtrets kardborrflikar ytterst mot fronten. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. Tryck därefter på återställningsknappen FILTER RESET på kontrollpanelen i 2 sekunder tills den slocknar. Filtrens livslängd är beräknad på 8 timmars användning per dag på maxhastighet. De rekommenderade utbytesintervallerna kan variera beroende på var och hur apparaten används. Om något av filtren behöver bytas innan indikatorlampan för filterbyte tänds, kan man därefter manuellt återställa apparatens cykelberäkning efter filterbytet, genom att trycka och hålla inne återställningsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder, indikatorlampan börjar då blinka. Tryck och håll inne återställningsknappen igen i 2 sekunder och tidsminnet raderas därmed. Notera att denna procedur måste genomföras inom 10 sekunder efter det att återställningsknappen aktiverats. 7

8 Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Ta bort fronten på apparaten och ta bort eventuellt damm med en mjuk och torr borste eller trasa. Torka av höljet och fronten med en lätt fuktad trasa. Använd inte repande kökssvamp eller liknande vid rengöring. Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan. Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det blåser ingen luft ur apparaten. Luften som kommer från apparaten doftar konstigt. Luftflödet har minskat i styrka jämfört med tidigare. Andra funktionsproblem. Kontrollera sladden och strömbrytaren. Ingen funktion är vald via kontrollpanelen. Kontrollera om något filter behöver bytas. Kontrollera om något filter behöver bytas. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Starta apparaten med strömbrytaren och välj funktion. Kontrollera filtrens utbytescykel och byt om nödvändigt. Kontrollera filtren och byt om nödvändigt. Kontrollera vad som inte fungerar, dra ur kontakten och kontakta konsumentservice. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 8

9 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Lämplig för rum upp till 44 m² Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun adapteren til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Anvend kun originale OBH Nordica filtre. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning, stik og evt. lader for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af

11 en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele 1. Betjeningspanel 2. Front 3. Luftudslip 4. Ledning 5. Fødder, apparatet kan placeres vandret og lodret 6. Højttalere 11

12 Betjeningspanelets luftrensningsfunktioner 1. Tænd/sluk knap 2. SPEED - hastighedsknap til ventilator TIMER timerknap til luftrensningsfunktion 4. FILTER RESET reset-knap ved udskiftning af filter 5. Hastighedsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator for udskiftning af filter Betjeningspanelets lydfunktioner 8 SOUNDS/Off-2 sec tænder/slukker for lydterapifunktionen 9. VOLUME - volumenknapper TIMER - timerknap for lydterapifunktion 11. Timerindikator Før brug - installation af filter Før apparatet anvendes, skal plastikken rundt om filtrene fjernes. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del udad (se billede). Løft filtrene ud af apparatet og fjern plastikken. Sæt derefter filtrene tilbage på plads. HEPA-filteret (det hvide filter) placeres inderst med velcrobåndene udad. Kulfilteret placeres yderst mod frontpladen og sættes fast mod HEPA-filterets velcrobånd. 12

13 Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at sætte plastikkrogene længst nede på frontpladen ned i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. Sådan anvendes apparatet 1. Apparatet placeres stående eller liggende på en plan og stabil overflade mindst 20 cm fra vægge og lignende. Sørg for, at luftcirkulationen rundt om apparatet ikke blokeres. Apparatet placeres mindst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sæt stikket i en stikkontakt. 3. Tryk på tænd/sluk knappen, hvorefter alle indikatorlamper blinker og derefter slukker. Vælg ventilatorhastighed med hastighedsknappen SPEED (1-3). Bemærk at apparatet er fabriksindstillet til hastighed 2. Placér aldrig genstande ovenpå luftrenseren og tildæk den aldrig med tæpper og lignende. Timer til luftrensningsfunktion Luftrenseren kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles, så den automatisk slukker efter 1, 4 eller 8 timer. 1. Tænd apparatet og indstil ønsket hastighed i henhold til tidligere instruktioner. 2. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. Lydterapifunktion Lydfunktionen aktiveres ved at trykke på SOUNDS/Off-2 sec knappen, indtil ønsket lydeffekt starter (6 forskellige valgmuligheder). Volumen justeres med volumenknapperne (+ og -), hvis det er nødvendigt. Lydfunktionen deaktiveres ved at trykke på SOUNDS/Off-2 sec knappen i ca. 2 sekunder, indtil lydfunktionen slukker. Luftrensningsfunktionen og lydfunktionen kan aktiveres samtidigt eller hver for sig. 13

14 Timer til lydterapifunktion Lydterapifunktionen kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles til automatisk at slukke efter 15, 30 eller 60 minutter. 1. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil ønsket indikatorlampe lyser (15, 30 eller 60). 2. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. Udskiftning af filtre Når indikatorlampen for udskiftning af filter FILTER RESET lyser, bør filteret/ filtrene udskiftes omgående på følgende måde: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del af frontpladen udad (se billede). Tag det filter, der skal udskiftes, ud (kulfilter (sort filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang pr. år) og erstat det med et nyt filter (kan købes hos vore forhandlere). Sæt filtrene tilbage i den rigtige rækkefølge, HEPAfilteret placeres inderst med velcrobåndene udad. Kulfilteret sættes derefter fast på HEPA-filterets velcrobånd yderst mod frontpladen. Frontpladen sættes derefter fast på apparatet igen ved at sætte plastikkrogene længst nede på frontpladen ned i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold derefter frontpladen op og tryk den ind på plads. Tryk nu på reset-knappen FILTER RESET på betjeningspanelet i 2 sekunder, indtil den slukker. Filtrenes levetid er beregnet ud fra 8 timers brug pr. dag på MAX-hastighed. De anbefalede udskiftningsintervaller kan variere afhængigt af, hvor og hvordan apparatet anvendes. Hvis nogle af filtrene skal udskiftes, inden indikatorlampen for udskiftning af filter lyser, kan apparatets beregning af udskiftningsfrekvensen for filtre resettes manuelt ved at trykke og holde reset-knappen (FILTER RESET) inde i 2 sekunder, indikatorlampen vil nu begynde at blinke. Tryk og hold resetknappen inde igen i 2 sekunder, hvorefter tidshukommelsen slettes. Bemærk at denne procedure skal gennemføres indenfor 10 sekunder efter at resetknappen er blevet aktiveret. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. 14

15 Apparat og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke slibende og ætsende rengøringsmidler. Tag apparatets frontplade af og fjern eventuelt støv med en blød og tør børste eller klud. Tør apparatets overflader og front med en let fugtig klud. Brug ikke skuresvampe eller lignende ved rengøring. Apparatet opbevares tørt. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, rengøres det i henhold til tidligere anvisninger. Sørg for at alle dele er tørre, inden apparatet stilles væk. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der kommer ikke luft ud af apparatet. Luften, der kommer fra apparatet, lugter mærkeligt. Luftstrømmens styrke er mindsket sammenlignet med tidligere. Andre funktionsproblemer. Kontroller ledning og tænd/sluk knap. Der er ikke valgt funktion på betjeningspanelet. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Sæt stikket i kontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen. Tænd apparatet på tænd/sluk knappen og vælg funktion. Kontroller filtrenes udskiftningsfrekvens og udskift om nødvendigt. Kontroller filtrene og udskift om nødvendigt. Undersøg, hvad det er, der ikke fungerer, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forbrugerservice. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 15

16 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Velegnet til rum på op til 44 m² Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 16

17 Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn fra 8 år og oppover) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og er under tilsyn. 8. Bruk kun OBH Nordica originalfilter. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 17

18 12. Det anbefales ekstrabeskyttelse med installasjon av jordfeilbryter med merkestrøm av 30 ma. Kontakt da en autorisert elektrikker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Brukes apparatet til annet enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Kontrollpanel 2. Front 3. Luftutslipp 4. Ledning 5. Ben slik at apparatet kan settes vannrett eller loddrett 6. Høytalere Kontrollpanelets luftrensefunksjon 1. Strømbryter 2. SPEED hastighetsknapp vifte TIMER timerknapp for luftrensefunksjon 4. FILTER RESET tilbakestillingsknapp ved bytting av filter 5. Hastighetsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator for bytting av filter 18

19 Kontrollpanelets lydfunksjoner 8. SOUNDS/Off-2 sec av/på lydterapifunksjon 9. VOLUM volumknapper TIMER timerknapp for lydterapifunksjon 11. Timerindikator Før bruk innsetting av filter Før apparatet tas i bruk må plasten rundt filteret tas bort. Åpne fronten på apparatet med å dra øverst på fronten ut (se bildet). Løft ut filteret av apparatet og ta bort plasten, sett så filteret tilbake i apparatet. HEPA-filteret (hvit filter) settes innerst med borrelåsen ut. Kullfilteret settes ytterst mot fronten som festes til HEPA-filterets borrelås. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke plasthakkene lengst ned på fronten i tilsvarende sporer på apparatet. Bøy deretter opp fronten og trykk den på plass slik at den sitter ordentlig. Slik brukes apparatet 1. Sett apparatet stående eller liggende på en slett og stabil flate, minst 20 cm fra vegg eller andre ting. Pass også på at ikke noe blokkerer luftsirkulator rundt apparatet og sett den minst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 19

20 2. Tilkoble støpslet til kontakten. 3. Trykk på strømbryteren og alle indikatorlamper blinker og slukker deretter. Velg hastighet ved hjelp av hastighetsknappen SPEED (1-3). Husk at apparatet er innstilt fra fabrikken på hastighet 2. Sett aldri noe oppå luftrenseren og tildekk den aldri med filtere eller andre ting. Timer for luftrensefunksjon Med timerfunksjon kan du stille inn slik at luftrenseren slår seg av automatisk etter 1, 4 eller 8 timer. 1. Start apparatet og still inn ønsket hastighet som tidligere beskrevet. 2. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. For å deaktivere timerfunksjon, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. Lydfunksjon Aktiver lydfunksjon med å trykke på SOUNDS/OFF-2 sec knappen til ønsket lydeffekt starter (6 forskjellige valgmuligheter). Juster volumet med volumknappene (+ og -) hvis det trengs. For å deaktivere lydfunksjon, trykk på SOUNDS/OFF-2 sec knappen i 2 sekunder til lydfunksjonen slår seg av. Luftrensefunksjon og lydfunksjon kan aktiveres samtidig eller hver for seg. Timer for lydfunksjon Med timerfunksjonen kan du stille inn slik at lydfunskjon slår seg av automatisk etter 15, 30 eller 60 minutter. 1. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (15, 30 eller 60). 2. For å deaktivere timerfunksjon, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. 20

21 Bytting av filter Når indikatorlampen for filterbytte FILTER RESET lyser bør filter/filtrene byttes omgående på følgende måte: 1. Ta støpslet ut av kontakten 2. Åpne fronten på apparatet med å dra øverst på fronten ut (se bilde). Ta bort filteret som skal byttes (kullfilter (svart filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang i året) og sett inn nye filter (fås kjøpt hos våre forhandlere). Sett tilbake filtrene i riktig rekkefølge. HEPA-filter settes innerst med borrelåsen ut. Kullfilter festes så i HEPA-filterets borrelås ytterst mot fronten. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke plasthakkene lengst ned på fronten i tilsvarende spor på apparatet. Bøy deretter fronten opp og trykk den på plass slik at den sitter ordentlig. Trykk deretter på tilbakestillingsknappen FILTER RESET på kontrollpanelet i 2 sekunder til den slukker. Filterets levetid er beregnet til 8 timers bruk hver dag på maks hastighet. De anbefalte byttetidene kan variere beroende på når og hvor apparatet brukes. Hvis noen av filtrene trenger å byttes før indikatorlampen for filterbytte lyser, kan man deretter manuelt tilbakestille apparatets syklusberegning etter filterbytte med å trykke og holde inne tilbakestillingsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder og indikatorlampen begynner å blinke. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen igjen i 2 sekunder og tidsminnet slettes. Husk at denne prosedyren må gjennomføres innen 10 sekunder etter at tilbakestillingsknappen er aktivert. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontrakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Bruk ikke ripende eller sterke rengjøringsmidler. Ta bort fronten på apparatet og ta bort eventuelt støv med en myk og tørr børste eller klut. Tørk av apparatet og fronten med en lett fuktig klut. Bruk ikke ripende kjøkkensvamp eller lignende ved rengjøring. Oppbevar apparatet på et tørt sted. Hvis apparatet ikke skal brukes på lenge skal apparatet rengjøres som nevnt tildligere og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. 21

22 Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det blåser ikke luft ut av apparatet. Luften som kommer fra apparatet lukter rart. Luftutslippet har minket i styrke i forhold til tidligere. Andre funksjonsproblem. Kontroller ledningen og strømbryteren. Ingen funksjonn er valgt på kontrollpanelet. Kontroller om noen filter må byttes. Kontroller om noen filter må byttes. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Start apparatet med strømbryteren og velg funksjon. Kontroller filtrenes byttesyklus og bytt om nødvendig. Kontroller filtrene og bytt de om nødvendig. Kontroller hva som ikke fungerer, ta støpslet ut av kontakten og kontakt kundeservice. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av det gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjon Reklamasjonrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken/forhandler der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf:

23 Tekniske data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Beregnet for rom opptil 44m² Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 23

24 24 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Käytä laitteessa ainoastaan OBH Nordican alkuperäistä suodatinta. 9. Varmista, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 10. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite,

25 liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 12. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme, että tutustut kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja. Laitteen osat 1. Ohjaustaulu 2. Etuosa 3. Ilmanpoistoaukko 4. Liitosjohto 5. Tukijalat, joiden varaan laite voidaan asettaa sekä vaaka- että pystyasentoon. 6. Kaiutin 25

26 Ohjaustaulun ilmanpuhdistustoiminnot 1. Virtakytkin 2. SPEED nopeudensäätöpainike, tuuletusteho TIMER ilmanpuhdistustoiminnon ajastinpainike 4. FILTER RESET suodattimen vaihdon yhteydessä käytettävä palautuspainike 5. Nopeuden ilmaisin 6. Ajastinilmaisin 7. Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin Ohjaustaulun äänitoiminnot 8. SOUNDS/Off-2 sec ääniterapiatoiminnon kytkentä päälle ja pois päältä 9. VOLUME äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet TIMER ääniterapiatoiminnon ajastinpainike 11. Ajastinilmaisin Ennen laitteen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet suodattimen asentaminen Poista suodatinta ympäröivä muovi ennen laitteen käyttöönottoa. Avaa laitteen etuosa vetämällä sen yläosaa ulospäin (katso kuva). 26

27 Nosta suodattimet pois laitteesta ja poista muovi. Aseta suodattimet sen jälkeen takaisin laitteeseen. Aseta valkoinen HEPA-suodatin sisimmäksi siten, että tarranauhat tulevat ulospäin. Sijoita aktiivihiilisuodatin uloimmaksi etuosaa vasten ja kiinnitä se HEPA-suodattimen tarranauhoihin. Kiinnitä etuosa sen jälkeen takaisin laitteeseen sovittamalla sen alaosassa olevat muovikiinnikkeet laitteessa oleviin vastaaviin loviin. Sulje sitten etuosa ja paina sitä, kunnes se on tukevasti paikoillaan. Käyttö 1. Aseta laite pysty- tai vaaka-asentoon tasaiselle ja tukevalle alustalle vähintään 20 cm etäisyydelle seinistä ja muista esineistä. Varmista, ettei mikään estä ilmaa kiertämästä laitteen ympärillä, ja sijoita laite vähintään 2 metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista. 2. Kytke laitteen pistotulppa pistorasiaan. 3. Paina virtakytkintä, jolloin kaikki merkkivalot alkavat vilkkua ja sammuvat sitten. Valitse tuuletusnopeus SPEED-nopeudensäätöpainikkeella (1 3). Huomaa, että laitteeseen on tehtaalla asetettu oletusarvoksi nopeus 2. Ilmanpuhdistimen päälle ei saa koskaan asettaa mitään esineitä eikä sitä saa peittää huovilla tai muilla vastaavilla. Ilmanpuhdistustoiminnon ajastinpainike Ajastinpainikkeella voit ajastaa ilmanpuhdistimen kytkeytymään automaattisesti pois päältä 1, 4 tai 8 tunnin kuluttua. 1. Käynnistä laite ja säädä haluamasi nopeus edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. 2. Aktivoi ajastin painamalla ajastinpainiketta, kunnes haluamasi merkkivalo (1hr, 4hr, 8hr) syttyy. 27

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48

6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48 6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 13 Bruksanvisning norsk... side 14 18 Käyttöohjeet suomi...sivu 19 24 Instruction manual english...page

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk...side 11 18 Bruksanvisning norsk...side 19 26 Käyttöohjeet suomi... sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 BREEZE 9, 12 Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use

Detaljer

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

pure comfort // air purifier //

pure comfort // air purifier // pure comfort // air purifier // Cleaning efficiency: Up to 99.97% // Washable HPP TM filter // 5 speed levels // Super silent // Night mode // Type 150 Brugsanvisning dansk... side 3 Bruksanvisning svenska...

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt produkt fra Beha. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell ny eier.

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 1 Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18

Detaljer

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935 MULTI TIMER 2 Dual Kitchen Timer - type 4935 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 2 OBH Nordica Multi Timer 2 Før brug Før Multi

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time Grand Prix Steam Station Perfect result in less time 1.5 L detachable water tank for easy refill High steam performance 120 g/min and 6 bar Secure lock system of iron Double ceramic sole plate for easy

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og opp bevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Table Bord / Bord Bologna

Table Bord / Bord Bologna Manual/ruksanvisning/ruksanvisning Table ord / ord ologna ENG SE NO Item. No. 601012860101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger 1x20A / 2x20A Bruksanvisning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Detaljer

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) //

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Kitchen premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Diameter 28 cm, (frying pan) // Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Diameter 18cm, 2.8l (casserole) // Non-stick coating // Heat

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer