Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment"

Transkript

1 Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Använd endast OBH Nordica originalfilter. 9. Se till att inte sladden hänger fritt ner från bänkytan. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 3

4 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Kontrollpanel 2. Front 3. Luftutsläpp 4. Sladd 5. Fötter, apparaten kan placeras vågrätt och lodrätt 6. Högtalare Kontrollpanelens luftreningsfunktioner 1. Strömbrytare 2. SPEED - hastighetsknapp fläkt TIMER - timerknapp för luftreningsfunktion 4. FILTER RESET - återställningsknapp vid filterbyte 5. Hastighetsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator för filterbyte 4

5 Kontrollpanelens ljudfunktioner 8. SOUNDS/Off-2 sec - av/på ljudterapifunktion 9. VOLUME - volymknappar TIMER - timerknapp för ljudterapifunktion 11. Timerindikator Innan användning - installation av filter Innan apparaten används måste plasten runt filtren tas bort. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen utåt (se bild). Lyft ur filtren ur apparaten och ta bort plasten, sätt sedan tillbaka filtren i apparaten. HEPA-filtret (vita filtret) placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Kolfiltret placeras ytterst mot fronten och fästes mot HEPA-filtrets kardborrflikar. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. 5

6 Användning 1. Placera apparaten stående eller liggande på en plan och stabil yta minst 20 cm från väggar och andra objekt. Se även till att inget blockerar luftcirkulationen runt apparaten och placera den minst 2 meter från andra elektroniska apparater. 2. Anslut apparatens kontakt till ett vägguttag. 3. Tryck på strömbrytaren, alla indikatorlampor blinkar till för att sedan slockna. Välj fläkthastighet med hjälp av hastighetsknappen SPEED (1-3). Observera att apparaten är fabriksinställd på hastighet 2. Placera aldrig föremål ovanpå luftrenaren och täck den inte med filtar eller andra föremål. Timer för luftreningsfunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att luftrenaren automatisk stängs av efter 1, 4 eller 8 timmar. 1. Starta apparaten och ställ in önskad hastighet enligt tidigare instruktioner. 2. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (1hr, 4hr, 8hr). 3. För att deaktivera timerfunktonen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Ljudterapifunktion Aktivera ljudfunktionen genom att trycka på SOUNDS/Off-2 sec knappen tills önskad ljudeffekt startar (6 olika valmöjligheter). Justera volymen med volymknapparna (+ och -) om så behövs. För att deaktivera ljudfunktionen, tryck på SOUNDS/Off-2 sec knappen i ca 2 sekunder tills ljudfunktionen stängs av. Luftreningsfunktionen och ljudfunktionen kan aktiveras samtidigt eller var för sig. 6

7 Timer för ljudterapifunktion Med timerfunktionen kan du ställa in så att ljudterapifunktionen automatiskt stängs av efter 15, 30 eller 60 minuter. 1. För att aktivera timern, tryck på timerknappen tills önskad indikatorlampa tänds (15, 30 eller 60). 2. För att deaktivera timerfunktionen, tryck på timerknappen tills samtliga indikatorlampor slocknat. Filterbyte När indikatorlampan för filterbyte FILTER RESET tänds bör filtret/filtren bytas ut omgående på följande sätt: 1. Dra ur kontakten från vägguttaget. 2. Öppna fronten på apparaten genom att dra den övre delen på fronten utåt (se bild). Ta bort det filter som behöver bytas (kolfilter (svart filter) var 6:e månad, HEPA-filter en gång per år) och ersätt det med ett nytt (finns att köpa hos våra återförsäljare). Sätt tillbaka filtren i rätt ordning, HEPA-filtret placeras innerst med kardborrflikarna utåt. Kolfiltret fästes sedan mot HEPA-filtrets kardborrflikar ytterst mot fronten. Sätt därefter fast fronten på apparaten igen genom att sticka in plasthakarna längst ner på fronten i motsvarande skåror på apparaten. Fäll därefter upp fronten och tryck tills den sitter på plats. Tryck därefter på återställningsknappen FILTER RESET på kontrollpanelen i 2 sekunder tills den slocknar. Filtrens livslängd är beräknad på 8 timmars användning per dag på maxhastighet. De rekommenderade utbytesintervallerna kan variera beroende på var och hur apparaten används. Om något av filtren behöver bytas innan indikatorlampan för filterbyte tänds, kan man därefter manuellt återställa apparatens cykelberäkning efter filterbytet, genom att trycka och hålla inne återställningsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder, indikatorlampan börjar då blinka. Tryck och håll inne återställningsknappen igen i 2 sekunder och tidsminnet raderas därmed. Notera att denna procedur måste genomföras inom 10 sekunder efter det att återställningsknappen aktiverats. 7

8 Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Ta bort fronten på apparaten och ta bort eventuellt damm med en mjuk och torr borste eller trasa. Torka av höljet och fronten med en lätt fuktad trasa. Använd inte repande kökssvamp eller liknande vid rengöring. Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan. Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det blåser ingen luft ur apparaten. Luften som kommer från apparaten doftar konstigt. Luftflödet har minskat i styrka jämfört med tidigare. Andra funktionsproblem. Kontrollera sladden och strömbrytaren. Ingen funktion är vald via kontrollpanelen. Kontrollera om något filter behöver bytas. Kontrollera om något filter behöver bytas. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Starta apparaten med strömbrytaren och välj funktion. Kontrollera filtrens utbytescykel och byt om nödvändigt. Kontrollera filtren och byt om nödvändigt. Kontrollera vad som inte fungerar, dra ur kontakten och kontakta konsumentservice. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 8

9 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Lämplig för rum upp till 44 m² Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 10 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun adapteren til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Anvend kun originale OBH Nordica filtre. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning, stik og evt. lader for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af

11 en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele 1. Betjeningspanel 2. Front 3. Luftudslip 4. Ledning 5. Fødder, apparatet kan placeres vandret og lodret 6. Højttalere 11

12 Betjeningspanelets luftrensningsfunktioner 1. Tænd/sluk knap 2. SPEED - hastighedsknap til ventilator TIMER timerknap til luftrensningsfunktion 4. FILTER RESET reset-knap ved udskiftning af filter 5. Hastighedsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator for udskiftning af filter Betjeningspanelets lydfunktioner 8 SOUNDS/Off-2 sec tænder/slukker for lydterapifunktionen 9. VOLUME - volumenknapper TIMER - timerknap for lydterapifunktion 11. Timerindikator Før brug - installation af filter Før apparatet anvendes, skal plastikken rundt om filtrene fjernes. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del udad (se billede). Løft filtrene ud af apparatet og fjern plastikken. Sæt derefter filtrene tilbage på plads. HEPA-filteret (det hvide filter) placeres inderst med velcrobåndene udad. Kulfilteret placeres yderst mod frontpladen og sættes fast mod HEPA-filterets velcrobånd. 12

13 Frontpladen sættes derefter på apparatet igen ved at sætte plastikkrogene længst nede på frontpladen ned i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold herefter frontpladen op og tryk den ind på plads. Sådan anvendes apparatet 1. Apparatet placeres stående eller liggende på en plan og stabil overflade mindst 20 cm fra vægge og lignende. Sørg for, at luftcirkulationen rundt om apparatet ikke blokeres. Apparatet placeres mindst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 2. Sæt stikket i en stikkontakt. 3. Tryk på tænd/sluk knappen, hvorefter alle indikatorlamper blinker og derefter slukker. Vælg ventilatorhastighed med hastighedsknappen SPEED (1-3). Bemærk at apparatet er fabriksindstillet til hastighed 2. Placér aldrig genstande ovenpå luftrenseren og tildæk den aldrig med tæpper og lignende. Timer til luftrensningsfunktion Luftrenseren kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles, så den automatisk slukker efter 1, 4 eller 8 timer. 1. Tænd apparatet og indstil ønsket hastighed i henhold til tidligere instruktioner. 2. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. Lydterapifunktion Lydfunktionen aktiveres ved at trykke på SOUNDS/Off-2 sec knappen, indtil ønsket lydeffekt starter (6 forskellige valgmuligheder). Volumen justeres med volumenknapperne (+ og -), hvis det er nødvendigt. Lydfunktionen deaktiveres ved at trykke på SOUNDS/Off-2 sec knappen i ca. 2 sekunder, indtil lydfunktionen slukker. Luftrensningsfunktionen og lydfunktionen kan aktiveres samtidigt eller hver for sig. 13

14 Timer til lydterapifunktion Lydterapifunktionen kan ved hjælp af timerfunktionen indstilles til automatisk at slukke efter 15, 30 eller 60 minutter. 1. Timeren aktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil ønsket indikatorlampe lyser (15, 30 eller 60). 2. Timerfunktionen deaktiveres ved at trykke på timerknappen, indtil samtlige indikatorlamper slukker. Udskiftning af filtre Når indikatorlampen for udskiftning af filter FILTER RESET lyser, bør filteret/ filtrene udskiftes omgående på følgende måde: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn apparatets front ved at trække den øverste del af frontpladen udad (se billede). Tag det filter, der skal udskiftes, ud (kulfilter (sort filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang pr. år) og erstat det med et nyt filter (kan købes hos vore forhandlere). Sæt filtrene tilbage i den rigtige rækkefølge, HEPAfilteret placeres inderst med velcrobåndene udad. Kulfilteret sættes derefter fast på HEPA-filterets velcrobånd yderst mod frontpladen. Frontpladen sættes derefter fast på apparatet igen ved at sætte plastikkrogene længst nede på frontpladen ned i de tilsvarende slidser på apparatet. Fold derefter frontpladen op og tryk den ind på plads. Tryk nu på reset-knappen FILTER RESET på betjeningspanelet i 2 sekunder, indtil den slukker. Filtrenes levetid er beregnet ud fra 8 timers brug pr. dag på MAX-hastighed. De anbefalede udskiftningsintervaller kan variere afhængigt af, hvor og hvordan apparatet anvendes. Hvis nogle af filtrene skal udskiftes, inden indikatorlampen for udskiftning af filter lyser, kan apparatets beregning af udskiftningsfrekvensen for filtre resettes manuelt ved at trykke og holde reset-knappen (FILTER RESET) inde i 2 sekunder, indikatorlampen vil nu begynde at blinke. Tryk og hold resetknappen inde igen i 2 sekunder, hvorefter tidshukommelsen slettes. Bemærk at denne procedure skal gennemføres indenfor 10 sekunder efter at resetknappen er blevet aktiveret. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. 14

15 Apparat og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke slibende og ætsende rengøringsmidler. Tag apparatets frontplade af og fjern eventuelt støv med en blød og tør børste eller klud. Tør apparatets overflader og front med en let fugtig klud. Brug ikke skuresvampe eller lignende ved rengøring. Apparatet opbevares tørt. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, rengøres det i henhold til tidligere anvisninger. Sørg for at alle dele er tørre, inden apparatet stilles væk. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der kommer ikke luft ud af apparatet. Luften, der kommer fra apparatet, lugter mærkeligt. Luftstrømmens styrke er mindsket sammenlignet med tidligere. Andre funktionsproblemer. Kontroller ledning og tænd/sluk knap. Der er ikke valgt funktion på betjeningspanelet. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Kontroller om et af filtrene skal udskiftes. Sæt stikket i kontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen. Tænd apparatet på tænd/sluk knappen og vælg funktion. Kontroller filtrenes udskiftningsfrekvens og udskift om nødvendigt. Kontroller filtrene og udskift om nødvendigt. Undersøg, hvad det er, der ikke fungerer, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forbrugerservice. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 15

16 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Velegnet til rum på op til 44 m² Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 16

17 Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn fra 8 år og oppover) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og er under tilsyn. 8. Bruk kun OBH Nordica originalfilter. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 17

18 12. Det anbefales ekstrabeskyttelse med installasjon av jordfeilbryter med merkestrøm av 30 ma. Kontakt da en autorisert elektrikker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Brukes apparatet til annet enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Kontrollpanel 2. Front 3. Luftutslipp 4. Ledning 5. Ben slik at apparatet kan settes vannrett eller loddrett 6. Høytalere Kontrollpanelets luftrensefunksjon 1. Strømbryter 2. SPEED hastighetsknapp vifte TIMER timerknapp for luftrensefunksjon 4. FILTER RESET tilbakestillingsknapp ved bytting av filter 5. Hastighetsindikator 6. Timerindikator 7. Indikator for bytting av filter 18

19 Kontrollpanelets lydfunksjoner 8. SOUNDS/Off-2 sec av/på lydterapifunksjon 9. VOLUM volumknapper TIMER timerknapp for lydterapifunksjon 11. Timerindikator Før bruk innsetting av filter Før apparatet tas i bruk må plasten rundt filteret tas bort. Åpne fronten på apparatet med å dra øverst på fronten ut (se bildet). Løft ut filteret av apparatet og ta bort plasten, sett så filteret tilbake i apparatet. HEPA-filteret (hvit filter) settes innerst med borrelåsen ut. Kullfilteret settes ytterst mot fronten som festes til HEPA-filterets borrelås. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke plasthakkene lengst ned på fronten i tilsvarende sporer på apparatet. Bøy deretter opp fronten og trykk den på plass slik at den sitter ordentlig. Slik brukes apparatet 1. Sett apparatet stående eller liggende på en slett og stabil flate, minst 20 cm fra vegg eller andre ting. Pass også på at ikke noe blokkerer luftsirkulator rundt apparatet og sett den minst 2 meter fra andre elektroniske apparater. 19

20 2. Tilkoble støpslet til kontakten. 3. Trykk på strømbryteren og alle indikatorlamper blinker og slukker deretter. Velg hastighet ved hjelp av hastighetsknappen SPEED (1-3). Husk at apparatet er innstilt fra fabrikken på hastighet 2. Sett aldri noe oppå luftrenseren og tildekk den aldri med filtere eller andre ting. Timer for luftrensefunksjon Med timerfunksjon kan du stille inn slik at luftrenseren slår seg av automatisk etter 1, 4 eller 8 timer. 1. Start apparatet og still inn ønsket hastighet som tidligere beskrevet. 2. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (1hr, 4hr, 8hr). 3. For å deaktivere timerfunksjon, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. Lydfunksjon Aktiver lydfunksjon med å trykke på SOUNDS/OFF-2 sec knappen til ønsket lydeffekt starter (6 forskjellige valgmuligheter). Juster volumet med volumknappene (+ og -) hvis det trengs. For å deaktivere lydfunksjon, trykk på SOUNDS/OFF-2 sec knappen i 2 sekunder til lydfunksjonen slår seg av. Luftrensefunksjon og lydfunksjon kan aktiveres samtidig eller hver for seg. Timer for lydfunksjon Med timerfunksjonen kan du stille inn slik at lydfunskjon slår seg av automatisk etter 15, 30 eller 60 minutter. 1. For å aktivere timeren, trykk på timerknappen til ønsket indikatorlampe lyser (15, 30 eller 60). 2. For å deaktivere timerfunksjon, trykk på timerknappen til alle indikatorlamper slukker. 20

21 Bytting av filter Når indikatorlampen for filterbytte FILTER RESET lyser bør filter/filtrene byttes omgående på følgende måte: 1. Ta støpslet ut av kontakten 2. Åpne fronten på apparatet med å dra øverst på fronten ut (se bilde). Ta bort filteret som skal byttes (kullfilter (svart filter) hver 6. måned, HEPA-filter en gang i året) og sett inn nye filter (fås kjøpt hos våre forhandlere). Sett tilbake filtrene i riktig rekkefølge. HEPA-filter settes innerst med borrelåsen ut. Kullfilter festes så i HEPA-filterets borrelås ytterst mot fronten. Sett deretter fast fronten på apparatet igjen med å stikke plasthakkene lengst ned på fronten i tilsvarende spor på apparatet. Bøy deretter fronten opp og trykk den på plass slik at den sitter ordentlig. Trykk deretter på tilbakestillingsknappen FILTER RESET på kontrollpanelet i 2 sekunder til den slukker. Filterets levetid er beregnet til 8 timers bruk hver dag på maks hastighet. De anbefalte byttetidene kan variere beroende på når og hvor apparatet brukes. Hvis noen av filtrene trenger å byttes før indikatorlampen for filterbytte lyser, kan man deretter manuelt tilbakestille apparatets syklusberegning etter filterbytte med å trykke og holde inne tilbakestillingsknappen (FILTER RESET) i 2 sekunder og indikatorlampen begynner å blinke. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen igjen i 2 sekunder og tidsminnet slettes. Husk at denne prosedyren må gjennomføres innen 10 sekunder etter at tilbakestillingsknappen er aktivert. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontrakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Bruk ikke ripende eller sterke rengjøringsmidler. Ta bort fronten på apparatet og ta bort eventuelt støv med en myk og tørr børste eller klut. Tørk av apparatet og fronten med en lett fuktig klut. Bruk ikke ripende kjøkkensvamp eller lignende ved rengjøring. Oppbevar apparatet på et tørt sted. Hvis apparatet ikke skal brukes på lenge skal apparatet rengjøres som nevnt tildligere og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. 21

22 Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det blåser ikke luft ut av apparatet. Luften som kommer fra apparatet lukter rart. Luftutslippet har minket i styrke i forhold til tidligere. Andre funksjonsproblem. Kontroller ledningen og strømbryteren. Ingen funksjonn er valgt på kontrollpanelet. Kontroller om noen filter må byttes. Kontroller om noen filter må byttes. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Start apparatet med strømbryteren og velg funksjon. Kontroller filtrenes byttesyklus og bytt om nødvendig. Kontroller filtrene og bytt de om nødvendig. Kontroller hva som ikke fungerer, ta støpslet ut av kontakten og kontakt kundeservice. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av det gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjon Reklamasjonrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken/forhandler der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf:

23 Tekniske data OBH Nordica V ~ 50 Hz 50 watt Beregnet for rom opptil 44m² Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 23

24 24 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Käytä laitteessa ainoastaan OBH Nordican alkuperäistä suodatinta. 9. Varmista, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 10. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite,

25 liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 12. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme, että tutustut kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja. Laitteen osat 1. Ohjaustaulu 2. Etuosa 3. Ilmanpoistoaukko 4. Liitosjohto 5. Tukijalat, joiden varaan laite voidaan asettaa sekä vaaka- että pystyasentoon. 6. Kaiutin 25

26 Ohjaustaulun ilmanpuhdistustoiminnot 1. Virtakytkin 2. SPEED nopeudensäätöpainike, tuuletusteho TIMER ilmanpuhdistustoiminnon ajastinpainike 4. FILTER RESET suodattimen vaihdon yhteydessä käytettävä palautuspainike 5. Nopeuden ilmaisin 6. Ajastinilmaisin 7. Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin Ohjaustaulun äänitoiminnot 8. SOUNDS/Off-2 sec ääniterapiatoiminnon kytkentä päälle ja pois päältä 9. VOLUME äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet TIMER ääniterapiatoiminnon ajastinpainike 11. Ajastinilmaisin Ennen laitteen käyttöönottoa suoritettavat toimenpiteet suodattimen asentaminen Poista suodatinta ympäröivä muovi ennen laitteen käyttöönottoa. Avaa laitteen etuosa vetämällä sen yläosaa ulospäin (katso kuva). 26

27 Nosta suodattimet pois laitteesta ja poista muovi. Aseta suodattimet sen jälkeen takaisin laitteeseen. Aseta valkoinen HEPA-suodatin sisimmäksi siten, että tarranauhat tulevat ulospäin. Sijoita aktiivihiilisuodatin uloimmaksi etuosaa vasten ja kiinnitä se HEPA-suodattimen tarranauhoihin. Kiinnitä etuosa sen jälkeen takaisin laitteeseen sovittamalla sen alaosassa olevat muovikiinnikkeet laitteessa oleviin vastaaviin loviin. Sulje sitten etuosa ja paina sitä, kunnes se on tukevasti paikoillaan. Käyttö 1. Aseta laite pysty- tai vaaka-asentoon tasaiselle ja tukevalle alustalle vähintään 20 cm etäisyydelle seinistä ja muista esineistä. Varmista, ettei mikään estä ilmaa kiertämästä laitteen ympärillä, ja sijoita laite vähintään 2 metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista. 2. Kytke laitteen pistotulppa pistorasiaan. 3. Paina virtakytkintä, jolloin kaikki merkkivalot alkavat vilkkua ja sammuvat sitten. Valitse tuuletusnopeus SPEED-nopeudensäätöpainikkeella (1 3). Huomaa, että laitteeseen on tehtaalla asetettu oletusarvoksi nopeus 2. Ilmanpuhdistimen päälle ei saa koskaan asettaa mitään esineitä eikä sitä saa peittää huovilla tai muilla vastaavilla. Ilmanpuhdistustoiminnon ajastinpainike Ajastinpainikkeella voit ajastaa ilmanpuhdistimen kytkeytymään automaattisesti pois päältä 1, 4 tai 8 tunnin kuluttua. 1. Käynnistä laite ja säädä haluamasi nopeus edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. 2. Aktivoi ajastin painamalla ajastinpainiketta, kunnes haluamasi merkkivalo (1hr, 4hr, 8hr) syttyy. 27

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1 Svensk Norsk 1 A B C D E F 2 3 4 2 4 1 3 2 4 P2 1 3 1 2 23 24 25 26 7 P3 5 P5 1 2 3 4 5 P6 6 7 8 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære kunde Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer