Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //"

Transkript

1 Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type _IDV_UVN_ indd :54:28

2 Brugsanvisning svenska...sida 3 5 Bruksanvisning dansk...side 6 8 Bruksanvisning norsk...side 9 11 Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _IDV_UVN_ indd :54:28

3 OBH Nordica Coffee Mill Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten kan endast startas om locket är korrekt placerat. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Apparaten får inte användas av barn. Placera apparat och sladd utom räckhåll för barn. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn bör hållas under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. 8. Rengör apparaten regelbundet med en fuktig trasa. 9. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 10. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 11. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Apparaten får endast användas under övervakning. 13. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 1 minut. Vänta därefter minst 5 minuter innan apparaten används igen. 14. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 15. Använd inte apparaten om skyddslocket är skadat eller har synliga sprickor. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker _IDV_UVN_ indd :54:28

4 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Användning Fyll kvarnens lock med kaffebönor och häll över i metallbehållaren i kaffekvarnen, fyll inte ända upp, det bör vara minst 3 mm kvar upp till metallbehållarens kant. En full behållare räcker till ca 8 koppar kaffe. Sätt på locket på kvarnen och sätt i kontakten i ett vägguttag. Håll kvarnen med båda händerna, en hand på locket och en hand runt höljet. Tryck ner och håll strömbrytaren nertryckt i ca 30 sekunder för full behållaren. Ju längre du håller strömbrytaren nertryckt ju mer finmalet blir kaffet. Mal inte kaffet för länge. Släpp upp strömbrytaren och dra ur kontakten. Knacka lite på locket så att pulvret lossnar från locket och ta sedan bort locket. Kaffekvarnen ska INTE användas till kryddor och örter. Sladdförvaring Du kan rulla upp sladden under apparaten genom att dra ut botten på apparaten och sedan linda upp sladden. Tryck därefter upp botten igen. Botten ska alltid var upptryckt under användning. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kvitto med inköpsdatum skall bifogas eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: _IDV_UVN_ indd :54:28

5 Tekniska data OBH Nordica V 100 W Rätt till löpande ändringar förbehålles _IDV_UVN_ indd :54:28

6 6 OBH Nordica Coffee Mill Sikkerhedsforskrifter 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet kan kun startes, når låget er korrekt placeret. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 7. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 8. Apparatetrengøres jævnligt med en fugtig klud. 9. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 10. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 12. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 13. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimum anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 5 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 14. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 15. Anvend ikke apparatet, hvis beskyttelseslåget er beskadiget eller har synlige revner. 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 2393_IDV_UVN_ indd :54:28

7 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Sådan anvendes kaffemøllen Fyld møllens låg med kaffebønner og hæld dem over i metalbeholderen i kaffemøllen. Fyld den ikke helt op, da der skal være min. 3 mm op til metalbeholderens kant. En fuld beholder rækker til ca. 8 kopper kaffe. Sæt låget på kaffemøllen og sæt stikket i stikkontakten. Læg den ene hånd på låget og hold på kaffemøllen med den anden. Tryk ned og hold afbryderen nede i ca. 30 sekunder, hvis metalbeholderen er fuld. Jo længere afbryderen holdes nede, jo finere bliver kaffen malet. Mal ikke kaffen for længe. Slip afbryderen og tag stikket ud af stikkontakten. Bank lidt på låget, så pulveret løsner sig og fjern det herefter. Kaffemøllen må IKKE anvendes til krydderier og urter Ledningsopbevaring Ledningen kan rulles op under apparatet ved at hive forsigtigt i bunden på apparatet og derefter rulle ledningen omkring. Tryk derefter bunden på plads igen. Bunden skal altid være trykket op under brug. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf _IDV_UVN_ indd :54:28

8 Tekniska data OBH Nordica V 100 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd :54:28

9 OBH Nordica Coffee Mill Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten hvis du tar en pause, hvis det oppstår problemer, etter bruk, når det settes på eller tas av deler og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke starte før lokket er korrekt på plass. 5. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke brukes av barn. Sett apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 8. Rengjør apparatet regelmessig med en fuktig klut. 9. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 10. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 13. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid: 1 minutt og vent så i minst 5 minutter før apparatet brukes igjen. 14. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 15. Ikke bruk apparatet hvis beskyttelsesdekslet er skadet eller har sprekker _IDV_UVN_ indd :54:28

10 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 18. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Bruk Fyll kvernens lokk med kaffebønner og hell over i metallbeholderen i kaffekvernen, fyll ikke helt opp, det bør være minst 3 mm igjen til metallbeholderens kant. En full beholder er nok til ca 8 kopper kaffe. Sett på lokket på kvernen og sett pluggen i kontakten. Hold kvernen med begge hendene, en hånd på lokket og en hånd rundt ytterdelen. Trykk ned og hold strømbryteren nedtrykt i ca 30 sekunder for full beholder. Jo lenger du holder strømbryteren trykt ned, jo mer finmalt blir kaffen. Ikke mal kaffen for lenge. Slipp opp strømbryteren og trekk ut pluggen. Bank litt på lokket slik at pulveret løsner fra lokket og ta det deretter bort. Kaffekvernen må IKKE brukes til krydder og urter Oppbevaring av ledningen Ledningen kan rulles opp under apparatet, ved å dra forsiktig i bunnen av apparatet og deretter rulle ledningen rundt. Trykk deretter bunnen på plass igjen. Bunnen skal alltid være trykket opp under bruk. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Garanti/ reklamasjon Reklamasjon i henhold til Kjøpsloven. Kassestemplet kjøpskvittering med kjøpsdato tas med til butikken der apparatet er kjøpt ved reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres i butikken der det er kjøpt _IDV_UVN_ indd :54:28

11 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V 100 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd :54:28

12 OBH Nordica Coffee Mill Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä tai käytön jälkeen, toimintahäiriön yhteydessä, osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Tämä laite käynnistyy vain, jos kansi oikein paikallaan. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 7. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 8. Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. 9. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 10. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 11. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 12. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 13. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko ennen laitteen käytön jatkamista. 14. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö _IDV_UVN_ indd :54:28

13 15. Älä käytä laitetta, jos sen suojakansi on vaurioitunut tai siinä on näkyviä halkeamia. 16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Käyttö Täytä myllyn kansi kahvipavuilla ja kaada ne säiliöön. Älä täytä säiliötä täyteen, vaan jätä yläreunasta vajaaksi vähintään 3 mm. Yhdestä säiliöllisestä tulee n. 8 kupillista kahvia. Kiinnitä kansi paikalleen myllyyn ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Pitele laitetta molemmin käsin, toinen käsi kannen päällä ja toinen rungon ympärillä. Paina käynnistyskytkintä ja pidä sitä alaspainettuna n. 30 sekuntia, silloin kun säiliö on täysi. Mitä kauemmin pidät kytkintä alaspainettuna sitä hienommaksi kahvijauhe tulee. Älä jauha kahvia liian pitkään. Vapauta kytkin ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Kopauta kantta hieman jotta jauhe irtoaisi siitä. Irrota kansi sitten paikaltaan. Kahvimyllyä EI SAA käyttää pippurien ja yrttien jauhamiseen. Liitosjohdon säilytystila Voit kiertää liitosjohdon laitteen alle. Vedä ensin laitteen pohja ulos ja kierrä sitten liitosjohto säilytystilaan. Paina pohja takaisin sisään. Pohjan tulee olla aina painettuna paikalleen käytön aikana. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään usiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen takuu raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen takuuvaihdon yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu _IDV_UVN_ indd :54:28

14 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 100 W Oikeudet muutoksiin pidätetään _IDV_UVN_ indd :54:28

15 OBH Nordica Coffee Mill Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, left unattended, after use and when assembling and disassembling, and before cleaning and maintenance. 4. This appliance can only be started when the lid is properly placed. 5. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 8. Clean the appliance regular with a damp cloth. 9. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 10. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 11. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 12. The appliance should only be used under supervision. 13. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minutes, then wait at least 5 minutes before the appliance is used again. 14. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 15. Do not use the appliance if the protecting cover is damaged or has visible cracks _IDV_UVN_ indd :54:28

16 16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 17. The appliance is for domestic use only. 18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. How to use the coffee mill Fill the lid of the mill with coffee beans and pour them into the metal container of the coffee mill. Do not fill it to the top, but leave at least 3 mm to the edge of the metal container. A full container corresponds to about 8 cups of coffee. Put the lid on the mill and connect the plug to a wall outlet. Hold the mill with both hands, one hand on the lid and one hand around the appliance. Press and keep the switch pressed for about 30 seconds if the container is full. The longer you keep the switch pressed, the finer grinding of the coffee. Do not grind the coffee for too long. Release the switch and unplug. Tap on the lid so that the coffee powder loosens and remove the lid. Do NOT use the coffee mill for grinding of spices and herbs. Cord bracket You can wind up the cord at the underside of the appliance by pulling out the bottom of the appliance and then wind up the cord. Now press the bottom upwards again. The bottom should always be pressed up during use Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: _IDV_UVN_ indd :54:29

17 Technical data OBH Nordica V 100 W These instructions are subject to alterations or improvements _IDV_UVN_ indd :54:29

18 2393_IDV_UVN_ indd :54:29

19 2393_IDV_UVN_ indd :54:29

20 SE/IDV/2393/UVN/ _IDV_UVN_ indd :54:34

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1 Svensk Norsk 1 A B C D E F 2 3 4 2 4 1 3 2 4 P2 1 3 1 2 23 24 25 26 7 P3 5 P5 1 2 3 4 5 P6 6 7 8 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære kunde Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer