SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER. Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll."

Transkript

1 Møtested: Avd. for IT Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Innkallingen godkjennes AUs forslag til saksliste ligger vedlagt. Sakslisten godkjennes Protokoll fra siste møte ligger vedlagt (se eget vedlegg) Protokollen godkjennes

2 Forslag til saksliste INNKALLING, SAKSLISTE, OG PROTOKOLL a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste c) Godkjenning av protokoll fra forrige møte ORIENTERINGSSAKER ORIENTERINGER a) Leder orienterer b) Arbeidsutvalget orienterer c) Studentrådene orienterer d) Organisasjonssekretæren orienterer e) Internvervene orienterer f) Overordnet fadderutvalg orienterer g) Studentsamskipnaden orienterer h) Høgskolestyrerepresentantene orienterer i) Røykeaksjon j) Forskningsaksjon VEDTAKSSAKER REVIDERT BUDSJETT PRINSIPPER FOR ARRANGEMENTER NOTAT OM ARRANGEMENT I FADDERUKENE - OG SAMSKIPNADENS ROLLE HØGSKOLESTYRESAK OM ØKT STUDENTENGASJEMENT VALG AV VARA TIL LANDSSTYRET I StL KOLLEKTIVTILBUDET MELLOM ØSTFOLDBYENE VIDEREUTVIKLING AV FADDERORDNINGEN RØYKEAKSJON PÅ REMMEN REFERATSAKER REFERATER/PROTOKOLLER a) Referat fra studentrådsmøte IT b) Referat fra studentrådsmøte HS c) Referat fra styremøte 2? Møte: Sakspapirer Side: 2

3 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: Gjelder: -07 Orienteringssaker Orienteringer a) Leder orienterer b) Arbeidsutvalget orienterer c) Studentrådene orienterer d) Organisasjonskonsulenten orienterer e) Internvervene orienterer f) Overordnet fadderutvalg orienterer g) Studentsamskipnaden orienterer h) Høgskolestyrerepresentantene orienterer i) Røykeaksjon j) Forskningsaksjon Møte: Sakspapirer Side: 3

4 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: Gjelder: Revidert budsjett 2007 Sak Studentparlamentet er en egen budsjettenhet ved Høgskolen i Østfold og vedtar budsjett hvert år i januar/februar. Budsjettet revideres på høsten. Vurdering Budsjettet er revidert i juli, og gir et bilde av hvordan Studentparlamentets økonomiske situasjon er. Rapport for 3. tertial kom ikke ut før 30. september, styret vurderte i sitt møte 26. september at rapporten kunne gi mer konkret informasjon om hvordan økonomisituasjonen er p.t.. Derfor valgte styret å innstille på det reviderte budsjettet som helhet, med åpning for justeringer som en følge av den nevnte rapporten. Se ellers kommentarer til budsjettet. : Revidert budsjett vedtas Møte: Sakspapirer Side: 4

5 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Prinsipper for arrangementer Sak På forrige parlamentsmøte ble det lagt fram forslag til prinsipper for arrangementer for og av studenter ved Høgskolen i Østfold. Det dreier seg her om 4 prinsipper som skal være styrende for hvilke arrangementer Studentparlamentet velger å støtte og ikke. Parlamentet sendte saken tilbake til Styret for videre behandling. Det Styret skal gjøre før neste parlamentsmøte er å formulere prinsippene i tråd med de synspunktene som kom frem på forrige parlamentsmøtet. Det var hovedsakelig punktene 1 og 3 som ble diskutert i møtet, med tanke på innhold og formuleringer. Saken endte med fire ulike alternativer på parlamentsmøtet: 1. Prinsippene slik de er foreslått i sakspapiret 2. Punkt 1 + punkt 3 i prinsippene sammen 3. Arrangementer av og for studenter ved Høgskolen i Østfold skal ikke diskriminere grupper av- eller enkeltstudenter. 4. Punkt 1 og 3 sammen, men legge til: for eksempel politisk, kjønn osv Det opprinnelige forslaget: Studentparlamentets prinsipper for arrangementer av - og for studenter ved Høgskolen i Østfold 1. Arrangementer av - og for studenter ved Høgskolen i Østfold skal være inkluderende for alle studenter med tanke på kjønn, etnisk bakgrunn, religiøse- og politiske oppfatninger. 2. Studentparlamentet kan støtte arrangementer hvis hensikt er å bidra til økt studentsosial aktivitet ved Høgskolen. Studentparlamentet kan også støtte arrangementer av faglig art på en eller flere utdanninger ved Høgskolen. 3. Studentparlamentet støtter ikke arrangementer som diskriminerer grupper av studenter eller enkeltstudenter. 4. Arrangementer som Studentparlamentet arrangerer, eller bidrar til å arrangere skal i størst mulig grad arrangeres i samarbeid med Studentsamfunnene ved de ulike avdelingene. Det er Møte: Sakspapirer Side: 5

6 ønskelig at man benytter seg av det tilbudet Studentsamskipnaden i Østfold har til studentene, men det er ikke et krav. Vurdering Styret har kommet frem til forslag om formulering av prinsippenes første punkt som en følge av diskusjonen på parlamentsmøtet. Styrets vurdering er at det tredje alternativet for formulering er mest dekkende som uttrykk for det som kom frem i diskusjonen. Styrets innstilling innebærer, grovt sett, at punkt 1 i det opprinnelige forslaget faller bort og at punkt 3 flyttes opp og blir et nytt punkt 1. Når det gjelder hvorvidt grupper av studenter kan tolkes som kull eller utdanninger er styrets vurdering som følger: Studentparlamentet er et organ for alle studentene ved Høgskolen i Østfold, derfor bør man ikke yte økonomisk støtte til kull/klassefester som er en privat sammenkomst mellom venner i en meget begrenset del av studentmassen. Styret kan heller ikke se at det skulle være i noen av avdelingenes interesse å søke Studentparlamentets støtte til arrangementer som ikke er åpne for alle studentene ved Høgskolen. Utfordringen er snarere å få studenter til å møte opp på arrangementer. Studentparlamentets prinsipper for arrangementer av - og for studenter ved Høgskolen i Østfold 1. Arrangementer av og for studenter ved Høgskolen i Østfold skal ikke diskriminere grupper av studenter eller enkeltstudenter. 2. Studentparlamentet kan støtte arrangementer hvis hensikt er å bidra til økt studentsosial aktivitet ved Høgskolen. Studentparlamentet kan også støtte arrangementer av faglig art på en eller flere utdanninger ved Høgskolen. 4. Arrangementer som Studentparlamentet arrangerer, eller bidrar til å arrangere skal i størst mulig grad arrangeres i samarbeid med Studentsamfunnene ved de ulike avdelingene. Det er ønskelig at man benytter seg av det tilbudet Studentsamskipnaden i Østfold har til studentene, men det er ikke et krav. Møte: Sakspapirer Side: 6

7 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Notat om arrangement i fadderukene og Samskipnadens rolle Sak I vedtektene kapittel 2 Formål, punkt 2.1 står det: Studentdemokratiet skal fremme og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, studentpolitiske, studentdemokratiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold. På studieårets åpningsdag ble det avholdt et arrangement for de nye studentene med til dels kontroversielt innhold. I etterkant av arrangementet kom det reaksjoner fra ulike hold på innholdet i arrangementet. Det var pokerturnering i første etasje og undertøysshow i 2. etg med spritservering. Reaksjonene som har kommet inn har både vært at arrangementet var usmakelig og at det var irriterende at det var spritservering fordi alle ikke kunne delta på alt. Vurdering Studentdemokratiets formål er å fremme og ivareta studentenes interesser på de ovennevnte områdene. Dette kan gjøres på ulike måter; gjennom vedtak, saker, pressemeldinger, uttalelser osv. Styret har i etterkant vurdert at arrangementet har reist noen interessante problemstillinger som Studentdemokratiet bør løfte frem for både Samskipnaden og Høgskolens ledelse for diskusjon. Styrets vurdering er at Studentparlamentet representerer alle studentene og at man sett i lys av dette bør legge seg på en så nøytral linje som mulig. Arrangementer et tema som ikke diskuteres særlig ofte med de to andre instansene, diskusjonene er mer uformelle og det kan virke som om diskusjonene finner sted mellom enkeltpersoner. Derfor har vi ingen bestemmelser som beskriver et felles syn på arrangementers innhold. Formålet til Studentdemokratiet er å fremme studentenes sak når det gjelder blant annet studentsosiale saker. Derfor vurderer styret at det kan være på sin plass at Studentparlamentet reiser en sak til diskusjon hos Høgskolen, Samskipnaden og i egne rekker. Samskipnaden og Høgskolens ledelse er Studentdemokratiets samarbeidspartnere, derfor er det viktig at man tar slike viktige -, prinsipielle diskusjoner. Slik kan alle parter vite hva man har å forholde seg til hos hverandre og muligens komme til en enighet. Det er viktig å understreke at diskusjonen ikke skal dreie seg om arrangementet som er avholdt, men om prinsippet rundt arrangementer og hvordan man skal forholde seg til dette hos de ulike instansene. Styret har behandlet et notat som kan sendes til Samskipnadsstyret og til Høgskolens ledelse i første omgang. I andre omgang kan det for eksempel være en idé å invitere de ulike partene til et parlamentsmøte slik at vi kan diskutere saken sammen. Møte: Sakspapirer Side: 7

8 Notat om arrangement på Halden Studentersamfunn 15. august 07 Første studiedag ble det avholdt et åpningsarrangement på Halden Studentersamfunn i regi av fadderordningen ved Høgskolen i Østfold. Arrangementet besto blant annet av pokerturnering og dj i første etasje og mote-/undertøysshow og diskotek med videoshow i andre etasje. Det var også spritservering med aldersgrense i andre etasje. Studentparlamentet ønsker med dette å reise en problemstilling når det gjelder arrangementer ved Studentsamskipnaden i Østfolds lokaler. Studentparlamentet påberoper seg ikke myndighet til å gi retningslinjer for hvem SiØ velger å leie ut sine lokaler til. Vi ønsker imidlertid å forholde oss kritisk til at man ønsker å leie ut lokaler til et arrangement som vurderes som kontroversielle i sitt innhold. Miss Norway er en konkurranse der kvinnekropper vurderes og premieres etter utseende og er i en rekke sammenhenger trukket frem som kontroversielle og til dels kvinnefiendtlige. Derfor mener vi at det er viktig at vi, så lenge vi er samarbeidspartnere og alle har til hensikt å arbeide for inkludering og tilrettelegging av studentenes sosiale situasjon, drøfter hva som er inkluderende og hva som er mindre inkluderende. Dette er også, i våre øyne, et spørsmål om hva slags profil det studentsosiale miljøet ved Høgskolen skal ha. Vi er oppmerksomme på at det til tider er en utfordring å avvikle arrangementer som fører til at studentene deltar, og at dette arrangementet førte til stort oppmøte. Samtidig mener vi det bør ligge noen prinsipper til grunn for aktiviteter på Halden Studentersamfunn, da arrangementene bidrar til å skape et bilde av oss studentene ved Høgskolen i Østfold hos lokalbefolkningen. Med dette notat reiser vi følgende problemstillinger til diskusjon mellom de tre aktørene: Hva slags arrangementer er gode for studentene og for det studentsosiale livet for studentene ved Høgskolen i Østfold? Hvordan kan vi legge til rette for at studentmiljøet ved de ulike avdelingene profileres som gode inkluderende miljøer for studenter og lokalbefolkningen. Hvilke temaer anser vi som kontroversielle? Bør det ligge noen begrensninger i forhold til hva slags arrangementer Studentsamskipnadens lokaler leies ut til, eller er det markedet som skal styre virksomheten slik at hvilke som helst arrangementer kan gjennomføres i lokalene? Hvilken rolle skal de tre organene; Studentsamskipnaden, Halden Studentersamfunn og Studentparlamenet, når det gjelder avvikling av arrangementer. Er for eksempel et organs oppfatning av et arrangement av betydning for om man velger å gjennomføre arrangementet eller ikke? Dette notatet er kun ment som en oppfordring til diskusjon i de tre organene. Et mulig utfall kan for eksempel være at man sammen utarbeider retningslinjer for de nevnte problemstillingene. Studentparlamentet og Halden Studentersamfunn kan blant annet utarbeide politikk som regulerer dette. Eller man kan utarbeide felles dokumenter for alle tre organer som er retningsgivende i fremtiden. Studentparlamentet sender notat om arrangementer til Høgskolens ledelse og Samskipnadens ledelse og styre. Møte: Sakspapirer Side: 8

9 Studentparlamentet inviterer Høgskolens ledelse ved rektor, prorektor og direktør og Studentsamskipnadens styre og direktør, samt daglig leder ved Studenthuset og HSS til diskusjon rundt temaene i notatet. Møte: Sakspapirer Side: 9

10 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Høgskolestyresak om økt studentengasjement Sak På parlamentsmøtet ble det nedsatt en gruppe som skal jobbe frem en sak om økt studentengasjement. Saken skal sendes høgskolestyret. Målet med saken er å ansvarliggjøre Høgskolen i forhold til studentdemokratiet, blant annet i forhold til å gjøre studentene oppmerksomme på at man har et demokrati og at dette er viktig. Vurdering Gruppens arbeid vil bli lagt frem på møtet slik at Studentparlamentet kan komme med innspill. Det foreligger ikke noe forslag til vedtak Møte: Sakspapirer Side: 10

11 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: Gjelder: Valg av vara til Landsstyret i StL Sak Studentparlamentet har én representant i Studentenes Landsforbunds landsstyret. Dette er en oppgave som tilligger Studentleder gjennom stillingsinstruksen. Landsstyrerepresentanten skal til en hver tid har en vararepresentant, vararepresentanten er personlig. Det er 5 møter i studieåret i Landsstyret. Vervet krever at man setter seg godt inn i sakene og at man er forberedt til møtene. Vurdering Slik Styret ser det er det tre alternativer for valg av vararepresentant: Alternativ 1: Oppgaven tilføyes nestleders oppgaver Alternativ 2: Studentparlamentet velger en vararepresentant blant sine egne medlemmer Alternativ 3: Studentparlamentet beslutter at alle studenter kan stille til valg som vararepresentant og vervet utlyses. Ved alternativ 1 vil Gry Lenschow Andersen være SpiØs vararepresentant frem til jul. Hun er også medlem av PRT (profesjonsråd for teknologiske utdanninger). Deretter vil hennes etterfølger ta over vervet etter jul. Ved alternativ 3 kan en av løsningene være å spørre Renée Dalan (forhenværende Studentleder) om hun ønsker å stille til valg. Hun har vært SpiØs representant i LS i to år og er leder av PRHS (profesjonsråd for helse- og sosialfag). Oppgaven som vararepresentant i Landsstyret tilføyes Nestleders oppgaver. Møte: Sakspapirer Side: 11

12 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Bedret kollektivtilbud Sak Studentene i Østfold har relativt gode avtaler når det gjelder pris på bussreiser til og fra skolen, prisen på månedskort er 350 kroner. Avgangene til bussene til og fra Høgskolen er få og det er vanskelig å komme seg fra Remmen til de andre Østfoldbyene på kvelden. Vurdering Som en følge av at Studentparlamentet har ansvaret for å fremme studentenes sak, vurderer Styret at Studentparlamentet bør oppfordre Høgskolen, kommunene, Østfold kollektivtrafikk og NSB til å samarbeide om et bedre kollektivtilbud en det man har i dag. Slik Styret ser det er det flere måter å jobbe med kollektivtilbudet på; vi kan skrive leserbrev og brev med oppfordringer til de ulike partene. Vi kan også vedta politikk om kollektivtilbud for studentene i Østfold. Styret mener at det er nødvendig at det er et mål for et evt arbeid med denne saken og foreslår at målsetning er at det skal eksistere et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Østfold kollektivtransport og NSB om tilpasning av forelesningstider ved høgskolen og rutetider for buss og tog. Forslag til fremgang: Det nedsettes en gruppe som kan jobbe med kollektivtransport. Gruppen skal formulere et brev til Høgskolens ledelse, de tre kommunene høgskolens avdelinger ligger i, Østfold kollektivtrafikk og NSB. Gruppen skal også formulere et leserbrev til avisene i Østfold. Gruppen kan også komme med forslag til aksjoner som kan gjennomføres i forbindelse med arbeidet. Det nedsettes en gruppe som skal utarbeide et brev til Høgskolen i Østfold, Østfold kollektivtransport og NSB. Gruppen skal også formulere et leserbrev til avisene i Østfold. Gruppen er et underutvalg i henhold til vedtektenes punkt 7. Underutvalg Møte: Sakspapirer Side: 12

13 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Videreutvikling av fadderordningen Sak Fadderordningen er den største oppgaven underlagt Studentparlamentet, og utgjør det desidert største budsjettposten. Fadderordningen organiseres av et Overordnet fadderutvalg, ledet av Overordnet fadderleder (OFleder). Slik det er i dag velger Studentparlamentet en person som skal være overordnet fadderleder (OFleder). Det har variert med hensyn til om man har valgt et av parlamentets medlemmer eller om man har valgt en person utenfra til å fylle vervet. Fadderordningen får bevilget kroner fra Høgskolen. Det er Studentparlamentet som får pengene overført og man har dermed et ansvar for disponeringen av midlene. På parlamentsmøtet ble det vedtatt av nestleder av Studentparlamentet skal være økonomiansvarlig i Overordnet fadderutvalg. Dette kan føre til at man i større grad enn til nå kan få kontroll med midlene som tildeles fra Høgskolen. Det er gitt signaler fra ulike hold i Høgskolen om at fadderopplegget er viktig for Høgskolen på flere måter; opplegget utgjør førsteinntrykket av institusjonen for mange studenter. Det er også et markedsføringsvirkemiddel. Derfor er det viktig at man sørger for at fadderopplegget ved Høgskolen er av bra kvalitet. Vurdering For at fadderutvalget skal være av bra kvalitet er det viktig at Studentparlamentet hvert år vurderer hva som kan fungere best når det gjelder organisering av arbeidet med fadderopplegget. Det er mange forskjellige måter å løse oppgaven på og styrets diskusjon ble gjennomført med utgangspunkt i følgende momenter: Skal man velge OFleder blant Studentparlamentets medlemmer, eller skal man lyse ut vervet slik at alle studenter som ønsker det kan stille til valg? Når er det fornuftig å velge OF? Har utvalget god nok tid når man velger i februar slik som i dag, eller er det mer hensiktsmessig å velge på slutten av høstsemesteret? (rekruttering etter fadderukene blant nye studenter for eksempel) Fadderordningen planlegges på forskjellige måter på de ulike Høgskolene. Det er nok ikke helt uvanlig at man gjør det slik som vi gjør det her i Østfold, men det kan være nyttig å diskutere andre måter å løse oppgaven på. Kunne det for eksempel være en idé å jobbe for at OFleder får et honorar for jobben? Eller om man ansetter OFleder i en 20 % stilling fra januar til juni og deretter 50 eller 100 %? Styrets innstilling til vedtak i denne saken er et resultat av at man både har diskutert momentene hver for seg, og at man har sett momentene i sammenheng. Målet til Styret har Møte: Sakspapirer Side: 13

14 vært å legge frem et helhetlig forslag til organisering for Studentparlamentet. Derfor er det viktig at representantene har dette med seg når den videre utgreingen leses og vurderes. Valg av OF-leder: Hvorvidt man skal velge OFleder blant parlamentets medlemmer eller om man skal lyse ut vervet blant alle studentene er en vanskelig diskusjon. Det er blant annet avhengig av om det er noen av medlemmene i Studentparlamentet som er interessert i vervet. Samtidig kan det å lyse ut vervet også gi parlamentet noen utfordringer, for eksempel kan det være en utfordring hvis personen som velges ikke har noen form for tilknytning i til parlamentet. Styret mener at man bør forsøke å velge OFleder blant sine egne medlemmer, men vurderer samtidig at det er hensiktsmessig å ha en åpning for at vervet kan lyses ut hvis det ikke er nok kandidater. Det er ønskelig at det er flere enn én kandidat som stiller. Tidspunkt for valg av OFleder: Tidspunktet for valg av OFleder er viktig med tanke på at utvalget skal planlegge - og koordinere et relativt stort og omfattende opplegg. Når man skal velge blant parlamentsmedlemmene har styret vurdert to muligheter; å velge OFleder i februar som en vanlig ekstern representasjonsoppgave (for eksempel LMUrepresentant) eller å velge OFleder på konstitueringsmøte i januar som et av internvervene i parlamentet. Styrets vurdering er at OFleder bør velges på konstitueringsmøtet i januar. Dette henger sammen med at det er ønskelig at man velger OFleder blant parlamentets medlemmer. At OFvervet er en del av konstitueringen innebærer at man må markedsføre vervet under valget i november. Det reduserer også antallet valg Studentparlamentet må gjennomføre. Honorering av OFleder: Styret mener at det er viktig at Studentparlamentet har Overordnet fadderutvalg som et av sine underutvalg. Styret vurderer også at honorering av OFleder kan være hensiktsmessig. Honorering kan virke forpliktende i forhold til parlamentet og oppgaven man har som OFleder. Det kan også bidra til at Studentparlamentet kan stille høye krav til jobben som skal gjøres. Et siste poeng er at honorering, avhengig av hvordan man velger å gjøre det, kan føre til at OFleder kan følge opp organisering av fadderseminaret og opplegget i sommerferien fordi man ikke nødvendigvis behøver å jobbe så mye ved siden av. Et annet argument for dette er at juli er en rolig måned på kontoret og at Studentleder har god anledning til å planlegge detaljene rundt fadderseminaret sammen med OFleder. Styrets vurdering er videre at man bør jobbe for at Høgskolen betaler OFleder, men at dette kan bli vanskelig å få igjennom før neste studiestart. Alternativet er derfor at man velger å sette av et beløp av de øremerkede midlene til honorering av OFleder i første omgang. Resultatet av en slik prøveordning kan være en del av argumentasjonen når det skal søkes om midler siden. Midlene som bindes opp i honorar kan man for eksempel forsøke å hente inn fra sponsorer (avtaler om produkter og lignende). Overordnet fadderleder velges som et internverv i Studentparlamentet under konstitueringsmøtet i januar Ordningen er en forsøksordning og skal vurderes i etterkant. Hvis det ikke er flere enn én kandidat lyses vervet ut. Møte: Sakspapirer Side: 14

15 Studentparlamentet skal jobbe for at Overordnet fadderleder er et verv som honoreres av Høgskolen i Østfold. Det settes av kroner i fadderordningens budsjett, prosjekt , til honorering av Overordnet fadderleder for Honoraret utbetales på følgende måte: kroner fordeles på månedlige utbetalinger fra januar til juni kroner betales ut i juli Det utarbeides en instruks for Overordnet fadderleder Møte: Sakspapirer Side: 15

16 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Ida Skjerve Saksnr: Gjelder: Røykeaksjon på Remmen Sak De to foregående ukene har kontoret og studentrådene på Remmen hatt to aksjoner for å få studentene til å slutte å røyke på bibliotektaket. Ved en av aksjonene ble det samlet inn forslag fra studentene om hva som skal til for å få studentene til å benytte seg av den anviste plassen. Forslagene som kom inn om hvordan man kunne få studentene til å benytte seg av røykeplassen i stedet for trappen og bibliotektaket gikk først og fremst ut på at man burde lage et tak der og at det burde være benker. Det kom også inn et forslag om å arrangere røykesluttkurs. I tillegg kom det inn forslag om å selge kaffe på røykeplassen, og en lapp der det sto øl og en annen med klatrestativ for voksne. På plakaten, som vi hadde kalt for klagemur for røykere sto det også tak, benker og røykesluttkurs. Det sto også askebeger. Andreforslag var: Rulletrapp Musikk (hver fredag) Boller og kakao Sigarettautomat Vurdering Noen forslag er mer gjennomførbare enn andre. Styrets oppfatning av denne saken er at parlamentet bør følge opp aksjonen av to hensyn; 1. Vi må vise studentene at parlamentet gjør det de skal jobbe med studentenes ve og vel ved høgskolen Når man først har spurt om å få inn forslag er det viktig å følge dem opp, slik kan vi vise at vi er seriøse og at vi holder det vi lover. 2. Vi kan benytte anledningen til å markedsføre parlamentet. Å jobbe videre med denne saken, for eksempel ved å sende den videre til høgskolens ledelse og fortelle studentene hva som skjer, gjør vi oss kjent. Dette er en sak en stor del av studentene er opptatt av, derfor har vi en god mulighet til å markedsføre oss og rekruttere nye studentpolitikere. Aksjonen er utført etter et ønske fra ledelsen, dette er en sak de er villig til å følge opp. Dette gjør saken enda viktigere; vi har behov for å fylle rollen vår som studentdemokrati også overfor ledelsen. Denne saken kan også føre til at ledelsen blir mer tydelig for Møte: Sakspapirer Side: 16

17 studentene fordi de får mulighet til å komme i dialog med studentene om en sak som studentene har tatt initiativ til (ved å komme med forslag). Forslaget som kom flest ganger er forslaget om tak og benker. Styret foreslår derfor at det er dette forslaget som sendes ledelsen. Det er utviklet tegninger for tak over røykeplassen på avdeling for ingeniørfag. Innretningen er imidlertid aldri prøvd ut. Å benytte tegningene for å utbedre forholdene på røykeplassen kan være en god idé; da benytter høgskolen seg av studentenes arbeid og kan dermed benytte seg av de ressursene som er på høgskolen for å løse problemet. Studentparlamentet sender en henvendelse til høgskolens ledelse ved direktør med oppfordring om å utbedre forholdene ved den anviste plassen, slik at studentene benytter plassen. Kommunikasjonen mellom Studentparlamentet og ledelsen gjøres kjent for studentene ved at brev og svarbrev henges opp på røykeplassen. Møte: Sakspapirer Side: 17

18 Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Styret Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: Gjelder: 4-07 REFERATSAKER Referatsaker a) Referat fra møte i studentråd IT b) Referat fra møte i studentråd HS c) Referat fra møte i styret : Referatsakene tas til orientering. Møte: Sakspapirer Side: 18

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd HS, Kråkerøy i Fredrikstad Møtedato: 21.02.06 Arkivref: wwg/10-06 Saksnr: 10-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00 Dato: 13.09.07 Møte nr: - 2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Thomas Berg Arbeidsutvalget Avd. LU Christian Nesset Dimmen Avd. IR Pia Andersskog Ida Victoria

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for ingeniørfag, Sarpsborg Møtedato: 27.09.06 Arkivref: lms/63-06 Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Lisbeth M. Sandvik Saksnr: 63-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 Dato: 27.09.06 Møte nr: 12-2006 Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Sizarta Sarshar Studentrådsleder/MF-ansvarlig.

Detaljer

Dato: 19.10.06 Møte nr: 13-2006 Sted: Avd. for informasjonsteknologi (IT) Møtestart: 18.00

Dato: 19.10.06 Møte nr: 13-2006 Sted: Avd. for informasjonsteknologi (IT) Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 19.10.06 Møte nr: 13-2006 Sted: Avd. for informasjonsteknologi (IT) Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Thomas Berg Nestleder i

Detaljer

Dato: Møte nr: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 02.02.06 Møte nr: 2-2006 Sted: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Kjersti Bruntveit Arbeidsutvalget Avd. HS

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Dato: Møte nr:

Dato: Møte nr: PROTOKOLL Dato: 08.03.06 Møte nr: 4-2006 Sted: Remmen Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Raymond Eriksson Internasjonal representant Avd. IT Kjersti Bruntveit Arbeidsutvalget Avd. HS Anuradha Singh

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 29.11.06 Møte nr: 15-2006 Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Therese Ståhl Arbeidsutvalget Avd.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 08.03.06 Arkivref: wwg/14-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 14-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Dato: Møte nr: Avd SF, Os Allé 5, Halden Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Avd SF, Os Allé 5, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.11.04 Møte nr: 12-2004 Sted: Avd SF, Os Allé 5, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes markedsføringsansvarlig Avd SF Cathrine Sembom vara for studentrådsleder

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Dato: Møte nr: avd IR, Tune, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: avd IR, Tune, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 22.04.03 Møte nr: 6-2004 Sted: avd IR, Tune, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Monita Skaali leder Avd SF Oddbjørn Kvalsund fagansvarlig Avd IT Jørgen Grannes markedsføringsansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Onsdag 18. februar 2015 kl. 08.30

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 20-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 20-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Studentsamfundet, Halden Møtedato: 15.03.06 Arkivref: wwg/20-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 20-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE 1- Foreldrerådet Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hunstad barneskole, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide

Detaljer

6.1 Endringsforslag, NKS lover

6.1 Endringsforslag, NKS lover 6.1 Endringsforslag, NKS lover Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Landsstyret Vedtakssak Landsstyret har foreslått åtte endringer til NKS lover. Landsmøtet skal diskutere og stemme

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL TOLGA UNGDOMSRÅD MØTEPROTOKOLL TOLGA UNGDOMSRÅD Møtested: Vingelen skole Møtedato: 06.04.2011 Tid: kl.10.30-14.15 Tilstede: Håvard S. Saanum Brage Holte Malin Strypet Henriette Storbækken Synne D. Jordet Johan Lunheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

PROTOKOLL Dato:

PROTOKOLL Dato: PROTOKOLL Dato: 19.2.2015 Møtestart: 17.00 Møterom: H- 337 Sted: Halden Tilstede med stemmerett: Espen Ottar Skjeggestad Medlem Avd IT Pernille Omberg Studentrådsleder Avd IT Thea Hansen 1.vara Avd HS

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer