Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre detaljregulering for Kvalvikodden næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3, slik det er vist på kart med plan ID 1299, datert , og med tilhørende planbestemmelser datert og planbeskrivelse datert Sammendrag Hensikten med planen er å legge til rette for byggemodning av det kommunalt eide arealet på Kvalvikodden, avsatt til næringsvirksomhet, og oppfylle krav i overordnet plan om detaljregulering før det kan gis rammetillatelse for tiltak i området. Bystyret har høsten 2012 vedtatt at området skal avhendes. Arbeidet med detaljreguleringsplan og plan for kommunalteknisk infrastruktur ble startet høsten Planarbeidet har vært i regi av kommunalteknisk kontor (nå Byteknikk), og Norconsult AS ble engasjert som rådgiver etter en åpen anbudskonkurranse. Overordnet plan er områderegulering for Kvalvikodden, vedtatt Opprinnelig områdereguleringsplan ble vedtatt i oktober Planforslaget avviker fra områdereguleringsplanen ved at det foreslås utfylling i sjø i et område mot nordvest for å vinne areal og få mulighet til å deponere overskuddsmasser. Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i tiden i tiden , etter vedtak av Byplansjefen. Det er kommet fire eksterne uttalelser til planforslaget. Direktoratet for mineralforvaltning har merknad angående sikring av det gamle steinbruddet. Førøvrig er det ingen merknader eller innvendinger. Merknaden fra Direktoratet for mineralforvaltning tas til følge, og planforslaget er endret i forhold til dette. Vurderingen er at planforslaget viderefører intensjonene og rammene i overordnet plan, og at det er godt gjennomarbeidet og gir en fleksibel og god ramme for videreutvikling av næringsområdet som planen omfatter. Selv om området ikke skal byggemodnes av Bodø kommune, men avhendes, har detaljreguleringen slik fleksibilitet at den kan tilpasses ulike utbyggingsbehov. Vedtatt

2 detaljregulering gir større forutsigbarhet for potensielle kjøpere, og fritar dem for utgiftene med å utarbeide og få behandlet en detaljreguleringsplan.

3 Saksopplysninger Bakgrunn Planarbeidet ble påbegynt som følge av vedtatt områdereguleringsplan for Kvalvikodden, og etter at klagesaken var avgjort av fylkesmannen høsten Arbeidet ble påbegynt i november 2011, og er skjedd i regi av kommunalteknisk kontor, nå Byteknikk. Planlegger er Norconsult AS, som ble engasjert som rådgiver etter åpen anbudskonkurranse. Hensikten med planarbeidet var å tilrettelegge for byggemodning av det kommunalt eide arealet på Kvalvikodden som i områderegulering for Kvalvikodden er avsatt til Næringsbebyggelse. Planområdet omfatter den nordvestlige delen av Kvalvikodden, og avgrenses mot naturområde og den private eiendommen sørøst på odden (eid av Økonomistyring AS). Bystyret har høsten 2012 vedtatt at arealet skal avhendes. Planstatus Planområdet omfattes av områderegulering for Kvalvikodden, vedtatt i oktober 2010, senere revidert ved vedtak i bystyret 21. mars I revidert plan er vegatkomst til industriområdet lagt til ytre trase over Kvalvika. I områdereguleringsplanen, 3.1, stilles det krav om detaljregulering for alle vesentlige tiltak i næringsområdene og for småbåthavn. Følgende forhold skal dekkes av planen: Plassering av vegnett, byggegrenser, byggehøyder, utnyttingsgrad, avslutning av evt. fjellskrent mot byggetomt, arrondering av uteareal inkludert grøntområder. Andre forhold tas inn etter behov. Det stilles videre som rekkefølgekrav at tiltak innenfor næringsområdene N1 N5 eller masseuttak ikke kan skje før det er etablert ny atkomst til Kvalvikodden ( 9.1). Det er i saken om revisjon av områdereguleringsplanen, både ved utlegging til offentlig ettersyn og sluttbehandling, orientert om det pågående arbeidet med detaljreguleringen. Planforslaget Planforslaget legger til rette for etablering av lagerbebyggelse og industri med tilhørende anlegg innenfor regulert næringsformål. Planforslaget viser veger og kommunaltekniske anlegg internt i området. I planforslaget er det foreslått utfylling i sjø i et område mot nordvest, som er en endring i forhold til områdeplanen. Hensikten er både å vinne areal og få mulighet til å deponere overskuddsmasser. Dette forutsetter at kommunal utslippsledning fra kloakkrenseanlegg sikres. Planforslaget anviser også sikringssone og sikringstiltak i forhold til skjæringen etter tidligere massetak, og tiltak for å bedre det visuelle uttrykket. Rammer for utnyttingsgrad og byggehøyder er i tråd med områdereguleringsplanen. Behandling Oppstartmøte ble avholdt Oppstart av planarbeidet ble annonsert , og varsel sendt ut Det er kom i oppstartfasen innspill fra Nordlandsnett, Nordland fylkeskommune, Kystverket, Statens vegvesen og Universitetet i Tromsø. Innspillene er referert og kommentert i planbeskrivelsen, og ivaretatt i planforslaget. Byplansjefen vedtok 19. mars 2013, etter delegert myndighet, å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og sende det til høring.

4 Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn/høring i tiden Det er ved fristens utløp kommet inn fire uttalelser, samt en intern uttalelse fra Geodata. Uttalelsene er fra Direktoratet for mineralforvaltning, Kystverket, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. Direktoratet for mineralforvaltning mener at bakveggen i det gamle steinbruddet må sikres med gjerde og at sikringssonen på 4,5 m ikke er bred nok og må gjøres bredere. De øvrige har ikke merknader eller innvendinger til planforslaget. Kystverket minner om at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling i forhold til havne- og farvannsloven. Vurderinger Vurdering Byplan vurderer at planforslaget viderefører intensjonene og rammene i overordnet plan, og at det er godt gjennomarbeidet og gir en fleksibel og god ramme for videreutvikling av næringsområdet som planen omfatter. Byplan er positiv til den foreslåtte utfylling i sjø, område N4. Når det gjelder merknaden fra Direktoratet for mineralforvaltning, så har administrasjonen funnet grunn til å ta den til følge. Planforslaget er endret i henhold til dette. Selv om området ikke skal byggemodnes av Bodø kommune, men avhendes, har detaljreguleringen slik fleksibilitet at den kan tilpasses ulike utbyggingsbehov. Kommunen har brukt betydelige ressurser på planarbeidet. Vedtatt detaljregulering gir større forutsigbarhet for potensielle kjøpere, og fritar dem for utgiftene med å utarbeide og få behandlet en detaljreguleringsplan. Konklusjon og anbefaling Detaljregulering for Kvalvikodden næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 anbefales vedtatt slik det foreligger med endring etter offentlig ettersyn. Planforslaget er vist på kart med plan ID 1299, datert , og med tilhørende planbestemmelser datert og planbeskrivelse datert Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Saksbehandler: Knut Kaspersen Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Forslag til plankart, datert Forslag til planbestemmelser, datert Forslag til planbeskrivelse, datert

5 Kartref: Euref 89 Sone 33 Ajour: Høyderef: NN1954 Ekvidistanse: 1 m Kartmålestokk: A1: 1:2000 A3: 1:4000 Detaljregulering for Kvalvikodden, næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 PLAN NR. DATO SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN Kommunestyrets vedtak: BODØ KOMMUNE UTARBEIDET AV:

6 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR KVALVIKODDEN, NÆRINGSOMRÅDE N4, N5 OG DELER AV N1 OG N3 PLAN ID 1299 Dato for siste behandling i komiteen den.. Vedtatt av bystyret i møte den.... Under K. Sak nr. Formannskapssekretær GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist på plankart for reguleringsplan for Kvalvikoddennæringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3, plan ID 1299, i skala 1:2000 (A1 format). 1.2 Området reguleres til følgende formål: Faresoner Ras og skredfare (H310_) Bebyggelse og anlegg Næringsvirksomhet (N1,N3, N4 og N5) Vann- og avløpsanlegg (VA1-VA2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (KV1-KV3) Annen veggrunn tekniske anlegg (AVT1-AVT6) Annen veggrunn grøntareal (AVG1-AVG2) Grønnstruktur Naturområde (GN) Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BVS) Side: 1 av 5

7 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 Dersom en i forbindelse med arbeid i planområdet skulle komme over materiale av kulturhistorisk betydning, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven 8, 2. ledd. 2.2 I anleggsfasen må eksisterende tekniske anlegg i grunn holdes i drift eller det må etableres midlertidige løsninger som ivaretar dette behovet. 2.3 Utforming av bygninger innenfor planområdet skal sees i sammenheng og tilpasses hverandre med hensyn til form og uttrykk. 2.4 Anlegg og bygninger skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. 2.5 Det skal gjøres detaljerte støyberegninger for alle tiltak der det er påregnelige konflikter mot tilgrensende bebyggelse. Beregningene legges til grunn for dimensjonering og plassering av nødvendige skjermingstiltak i henhold til gjeldene myndighetskrav på tidspunktet for godkjenning av tiltaket. 2.6 Vedlagt søknad om ramme- eller ett-trinns tillatelse skal det følge situasjonsplan i målestokk 1:200. Det skal vises opparbeiding av hele tomta med atkomst, interne veger, parkering, areal for på- og avlasting, utelager, terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg, murer og gjerder over 0,7 m, belysning, utstyr for avfallshåndtering, forstøtningsmurer, beplantning, støyskjermer/-voller o.a. 2.7 Før ramme- eller ett-trinns tillatelse kan gis for ny bebyggelse, må det foreligge vann- og avløpsplan for området godkjent av Bodø kommune, Byteknikk. 2.8 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utfyllinger i sjø, må det foretas grunnundersøkelser med tilhørende geoteknisk vurdering, og konklusjon om at risiko for grunnbrudd ligger innenfor det som er normalt akseptert. 2.9 Der byggegrense ikke er vist på plankart er den sammenfallende med formålsgrensen. 3. FARESONER Ras og skredfare (H310_) 3.1 Før område langs sikringssone ved fjellskjæringer tas i bruk, skal sikring av fjellskjæringen gjennomføres samsvarende med sikringsplan utarbeidet av ingeniørgeolog med god kompetanse innenfor fagfeltet. Som vist på plankartet, skal det etableres en sikkerhetssone på minimum 6,0 meter mellom bunn fjellskjæring og fremtidig utnyttelse av området, jfr. Statens vegvesens Håndbok 018 Vegbygging. Ovenfor / bak fjellskjæringer skal det sikres med gjerde før området tas i bruk. 3.2 For å dempe terrassene fra det tidligere steinbruddet i nord skal det tilføres løsmasser og beplantes. Det skal brukes robuste lokale plantearter i form av pluggplanter. Der hvor det Side: 2 av 5

8 skal plantes tær, legges ut et vekstlag med vekstjord på minimum 30 cm tykkelse. Terrengbehandling og beplantning skal utføres i samsvar med planer godkjent av Bodø kommune, Byteknikk. Tiltakene skal være utført før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis for ny bebyggelse. 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG Næringsvirksomhet (N1, N3, N4 og N5) 4.1 I område N1, N3, N4 og N5 tillates lagerbebyggelse og industri med tilhørende anlegg. 4.2 Det tillates en maksimal utnyttelsesgrad %- BYA = 100 %. Parkering på bakkeplan inngår i arealet. 4.3 Hver bedrift skal på egen grunn opparbeide tilstrekkelig parkerings- og manøvreringsarealer etter gjeldene parkeringsnorm for Bodø kommune. 4.4 Maksimal gesimshøyde settes til 15 m målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng i N1, N3 og N4. I N5 settes denne til 20 m. Takoppbygg for ventilasjon og heissjakter på tak kommer i tillegg til maksimal byggehøyde og tillates å dekke inntil 25 % av takflaten, i maksimalt én normal etasjehøyde. Andre tekniske anlegg, tekniske rom og lignende skal bygges inn i bygninger eller skjermes med murer, vegger eller annen innhegning så langt det er mulig. 4.5 Foruten grøntarealer skal områdene ha fast dekke; asfalt el. 4.6 I N4 tillates utfylling i sjø. Formålslinjen i N4 mot sjø defineres som skråningsutslaget ved kote 0 (NGO NN 1954). Ved utfyllingen må det tas hensyn til utslippsledningene fra avløpsrenseanlegget i VA1. Følgende må sjekkes ut: Ledningene vil få en betydelig økt belastning, avhengig av fyllingshøyde på deponi og sjete. Det må sjekkes ut om ledningene tåler en slik merbelastning og evt. om avlastende tiltak kan/bør gjennomføres. Mulighet for fremtidig tilgang til ledningene. Det må sikres mulighet for evt. fremtidig oppgraving for utskifting/reparasjon av ledningene dersom dette blir nødvendig. Bølgebelastning/utvasking av deponi. Området er værhardt. Det må utredes omfang av nødvendig plastring av utfyllingen samt hvordan det skal sikres mot utvasking av mudringsmasser i fyllingen. Løsning for utfylling skal avklares og godkjennes av Bodø kommune, Byteknikk. I det ferdig utfylte området tillates det ikke bygd over ledningene. Horisontal avstand mellom bygg og nærmeste del av ledningsanlegg må være minimum 4,0 m. 4.7 Innen planområdet skal bygg tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme Side: 3 av 5

9 I hht. bystyrets vedtak i sak 11/31 den , pålegges tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre. Vann- og avløpsanlegg (VA1) 4.8 Innenfor området VA1 kan det føres opp bygg og installasjoner med kommunalteknisk formål. 4.9 I VA1 tillates en maksimal utnyttingsgrad % BYA = 50 % og der bygninger kan ha en maksimal mønehøyde på 15 m over gjennomsnittlig planert terreng, og skal legges inn i terrenget på en harmonisk måte. Farge og materialvalg på bygg skal tilpasses naturfarger i omgivelsene. Foruten grøntarealer skal områdene ha fast dekke; asfalt el. Vann- og avløpsanlegg (VA2) 4.10 I VA2 tillates etablert kommunaltekniske anlegg. Terrenget og vegetasjon skal settes i stand etter inngrep, slik at området får tilbake den naturlige vegetasjon og strandmiljø. 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (KV1-KV3) 5.1 KV1-KV3 reguleres til kjøreveger og skal ha fast dekke; asfalt e.l. 5.2 Kjørevegene dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok 017 «Atkomstvei i industriområde, fartsgrense 50 km/t» som gir en kjørebanebredde på 2 x 3,0 m og en skulderbredde på 2 x 0,5- totalt 7 m. 5.3 Traseer for KV2 og KV3 tillates justert/endret dersom det gir en vesentlig bedre tomteinndeling av næringsområde N5. Annet vegformål tekniske anlegg (AVT1-AVT7) 5.4 AVT1-AVT7 reguleres til annet vegformål- tekniske anlegg med en bredde som fremgår av plankart. Dette er områder for skråninger, grøfter, snøopplag, rekkverk, etc. 5.5 AVT4 og AVT6 tillates justert med KV2 og KV3 dersom det gir en vesentlig bedre tomteinndeling av næringsområde N5. Annet vegformål grøntareal (AVG1-AVG2) 5.6 AVG1 og AVG2 reguleres til annet vegformål- grøntareal. Dette er områder for skråninger mot sjø. Terrenget og vegetasjon skal settes i stand etter eventuelle inngrep, slik at området får tilbake den naturlige vegetasjon og strandmiljø Side: 4 av 5

10 6. GRØNNSTRUKTUR (GN) Naturområde 6.1 GN reguleres til naturområde der inngrep ikke er tillatt foruten det som åpnes for i fareområde H310_, samt at det åpnes for at det kan bygges underjordisk kommunaltekniske anlegg for vann- og kloakkanlegg. 7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (BVS) 7.1 Ved inngrep i sjø skal det sørges for at Sjøkartverket, Kystverket, Havnevesenet og fiskerimyndighetene varsles om installasjonene, slik at de legges inn på sjøkart, og restriksjoner på forankring mv blir offentliggjort gjennom rette kanaler. 8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 8.1 Tiltak i hht. til denne plan eller masseuttak (uavhengig av plan) kan ikke finne sted før det er etablert ny atkomstveg til Kvalvikodden. 8.2 Det er knyttet rekkefølgekrav i følgende bestemmelser: 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, og Side: 5 av 5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer