Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar: 1. Institusjonen Fredheim nedlegges så snart som mulig og senest innen 1. halvår Samtidig opprettes 10 korttidsplasser i dobbeltrom ved Norheim bu- og behandlingsheim. 2. Det skal utarbeides en implementeringsplan av vedtaket som behandles av hovedutvalg helse og omsorg i etterkant av endelig vedtak i kommunestyret Det utarbeides en plan for etterbruk av Fredheim som vil bli forelagt hovedutvalg helse og omsorg i løpet av 1. kvartal 2015.

2 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Utviklingen av regnskaps situasjonen i Helse- og omsorgssektoren viser at det er behov for ytterligere tiltak for å redusere forventet avvik pr Tiltakene er også en nødvendighet for å tilpasse og være innenfor budsjettramme for Budsjett/regnskap 2014 prosess og tiltak Hovedutvalget har i møter blitt orientert om regnskaps situasjonen og at det fortløpende er blitt vurdert tiltak. Det reelle avviket når regnskapstall korrigeres for periodiseringsavvik og andre kjente forhold, ble anslått til ca. 10 millioner kroner per april, mens det per august (og inkludert lønnskjøring for september), anslås til ca. 18 millioner kroner. Prognosen for årsresultatet tilsier et merforbruk på ca. 25 millioner kroner. Mesteparten av merforbruket gjelder pleie- og omsorgssektoren, men også barnevern har et betydelig merforbruk. Merforbruket er både innenfor hjemmetjeneste, boliger, BPA, institusjonsdrift og innen barnevern. Det kan forventes at avviket vil øke ytterligere fremover ettersom effekt av eventuelle nye tiltak ikke vil slå inn umiddelbart. Vedlagt følger rapporter som gir et mer detaljert bilde av regnskaps situasjonen. Mål (kvalitet og volum) og rammer (ressurser) fastsettes på den politiske arena. Administrativt skal en gjennom effektiv drift sikre måloppnåelse/optimal utnyttelse av ressursene. Styrings utfordringen i denne aktuell situasjonen, er at tjenesteområdet er uforutsigbart, og at det kan være nødvendig å foreta tilpasninger av mål og rammer i løpet av driftsåret. For administrasjonen vil tilnærmingen til en slik utfordring være å foreta endringer av driften (kvalitet og volum) for å overholde vedtatte ressursrammer. Allerede iverksatte tiltak Nærværsprosjekt «sammen om en nærværskultur» Helse- og omsorgsetaten har et prosjekt og et samarbeid med Nav arbeidsliv-senter. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha fokus på at den ansatte har mulighet til å arbeide selv om en har redusert arbeidskapasitet en periode. Arbeidsgiver skal være «tett på», og det er viktig med tidlig dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Etaten har opprettet et nærværsutvalg (attføringsutvalg går ut). Nærværsutvalget skal være en arena for rådgivning, hvor man skal forsøke å finne løsninger for arbeidstakere som av helsemessige årsaker har problemer med å utføre sitt opprinnelige arbeid. Hovedmålet er at arbeidsgiver og arbeidstaker møter sammen i nærværsutvalget for å vurdere muligheter for at den ansatte skal beholde sitt arbeid eller få tilbud om annen aktivitet.

3 Prosjekt «organisering av helse- og omsorgsetaten» Helse- og omsorgsetaten er i en endrings- og omstillingsprosess i forbindelse med hvordan den fremtidige organisasjonen skal se ut. Prosjektet startet opp i slutten av april 2014, og en prosjektgruppe er satt ned. Hovedmålet er å utarbeide et forslag til et fremtidig lederspenn i virksomhetene i etaten, beskrive ansvar og myndighet koblet til disse rollene, samt gi en vurdering av sammensetningen av tjenesteproduksjonen som foregår i de ulike virksomhetene. I prosjektet vil en vurdere å avskaffe fagansvarlige og innføre avdelingsledere i virksomheten. Dette for å få en tettere oppfølging av personal, økonomi og fag i den enkelte virksomhet. Det vil videre bli vurdert en funksjonsfordeling mellom virksomhetene slik at en kan få en mer effektiv drift samtidig som kvaliteten på tjenesten forventes å bli bedre med spesialisering. Prosjektet vil videre vurdere å se på sammenslåing av virksomheter slik at en får større og mer robuste enheter. Etaten har som tiltak innført strengere vurdering på innleie for sykevikar, velferdspermisjoner og inntak av ekstrapersonell. Årsaker til merforbruk Transporttjenester (funksjon 234) Merforbruket per august er knyttet til transporttjenester. Her vil det være variasjoner i løpet av et år. Sammenlignet med fjoråret er antall brukere det samme, og det forventes per i dag ikke avvik ved årets slutt. Variabel lønn Variable lønnskostnader fortsetter å være en stor utfordring for sektoren. Ekstrahjelpbudsjettet ble redusert med 14 prosent som en konsekvens av omgjøring til faste stillinger (for øvrig justert med lønnsvekst), mens regnskapet for lønn per september bare er 9 prosent lavere enn samme periode i fjor noe som tilsier en klar reell vekst. Også andre variable lønnsposter øker reelt sett, også når man tar hensyn til at det ikke var full drift ved Vea sykehjem i samme periode i fjor. Sykefraværet i helse- og omsorgsetaten var på 9,6 prosent i perioden januar juli mot 9,8 prosent i samme periode i fjor. Institusjoner (253) I denne gruppen har kommunen 7 sykehjem, avlastningsavdeling, en bolig for utviklingshemmede og avlastning/barnebolig. Negativt avvik på totalt 10,2 millioner kroner per august. Merforbruket er knyttet til institusjonsdrift (kort- og langtidsopphold), mens støttetjenester (vaskeri og kjøkken) er om lag i balanse. Avviket er knyttet til flere enheter. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter. Høy bruk av sykevikar og andre vikarposter/overtid er en årsak. Omgjøring fra ekstrahjelp til faste stillinger for å styrke grunnbemanning pågår. Kostnadene øker, og flere av virksomhetene sliter med å

4 levere dagens volum av tjenesteproduksjon innenfor vedtatte rammer. Høyt pleiebehov på brukere som kommer fra sykehuset er fortsatt en kostnads driver. Det er Norheim BBH, hvor mottaks-enheten ligger, som har det største negative avviket av institusjonene. Fredheim har også et stort avvik i forhold til budsjettramme, og er det sykehjemmet med høyeste kostnader per seng. Fredheim har et høyt sykefravær, som medfører mye ekstra-innleie, også i form av bakvakter og overtid. Sykehjemmet er en liten enhet med stor sårbarhet i forhold til bemanningssituasjon. I mai 2013 ble det vedtatt en funksjonsinndeling av sykehjemmene i Karmøy. Funksjonsinndelingen innebærer å ha langtidsplasser ved fem av sykehjemmene, og korttidsplasser ved to sykehjem. Norheim BBH skulle være sykehjem med bare korttidsplasser, og det var behov for å flytte beboere med langtidsplass til andre sykehjem. Denne prosessen har tatt lengre tid enn beregnet, og på det nåværende tidspunkt er det tre beboere med langtidsplass på Norheim BBH som ikke er flyttet til annet sykehjem. En del av de økte kostnadene gjelder vekst i såkalt ressurskrevende brukere. For disse brukerne vil kommunen få refundert 80 prosent av kostnadene som overstiger en million kroner på årsbasis. En andel av disse merutgiftene vil derfor bli refundert ved slutten av året. Dette gjør at reelt avvik er noe mindre enn regnskaps-avviket per august. 1,5 millioner kroner av merforbruket er knyttet til avlastning/barnebolig. Det har vært utfordringer knyttet til organisering av tilbud til enkelte nye og krevende enkeltbrukere. Merforbruket på årsbasis anslås her å komme på rundt to millioner kroner. Sykehjemmene har et gjennomsnittlig sykefravær på 12,4 prosent i perioden , se figur under.

5 Betaling for utskrivningsklare pasienter som liggende på sykehus (funksjon 253) Kommunen har ikke fullt ut hatt ledige sykehjemssenger til alle som er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset. I tillegg kan det i noen tilfeller være at hjemmetjenester må «bygge» opp med ressurser og utstyr for å kunne ta i mot pasienter som er utskrivningsklare. Dette har medført ca i utgifter til Helse Fonna per august. I 2013 på samme tidspunkt var utgiftene ca , og for hele 2013 ca to millioner kroner. Oversikt etaten har på overliggedøgn viser 317 døgn pr august 2013, og på samme tidspunkt i år, 22 døgn. I september 2013 var overliggedøgn 104, mens det i 2014 er 1 døgn i september. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, er organisert i seks virksomheter. Virksomhetene er Skudenes, Åkra/Vea, Kopervik, Avaldsnes, Torvastad og Norheim. Virksomhetene består av ordinær hjemmetjeneste for alle brukergrupper (ISF), boliger for utviklingshemmede, boliger psykiatri og BPA. Helse- og omsorgsetaten har hatt et prosjekt og en gjennomgang på organisering av rus og psykisk helse. Resultatet av dette prosjektet er etablering av rus- og psykisk helsetjenester i en kommuneomfattende virksomhet. Målet med denne organisering er å gi et kvalitativt bedre tjenestetilbud til brukerne, en bedre kompetanse og ressursutnyttelse. Den organisatoriske modellen etaten har for ordinær hjemmetjeneste, med forholdsvis små virksomheter, kan ha driftsutfordringer med uforutsigbar produksjon. Utfordringer er å få til en optimal kompetanse og ressursutnyttelse på tvers av virksomhetene. Etaten har et prosjekt pågående der en ser på mulighet for større virksomheter. Fordeler og ulemper med denne type organisering vurderes, men ønsket er å ha større mulighet for fleksibilitet på bruk av ressurser og kompetanse. Brukerstyrt personlig assistanse Merforbruk på 4,1 millioner kroner per august hvor 1 måned er forskuttert. Ujevn belastning gjennom året. Forbruket per august er 1,3 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes både prisøkning og økning i antall vedtak. Dersom vedtakene ligger på samme nivå resten av året, vil dette gi et merforbruk på 3,8 millioner kroner. Deler av dette vil imidlertid medføre økt refusjon for ressurskrevende brukere. Nattjenesten Nattjenesten har utfordringer knyttet til både rekruttering og høyt sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har vært koplet inn. På grunn av rekrutteringsproblemer må det brukes andre og dyrere vaktordninger for å dekke behovene. Samlet avvik på rundt 1,3 millioner kroner per august. Hjemmetjeneste (funksjon 25410) Negativt avvik på 8,7 millioner kroner er knyttet til hjemmetjenesten. Aktiviteten er fortsatt høy. Avviket skyldes volum, og ikke enhetskostnadene (det er blitt flere vedtakstimer, ikke at kostnadene per time er dyrere enn budsjettert).

6 Budsjettrammen for vedtakstimer ISF for 2014 er på timer per måned. Figuren under viser utviklingen i vedtakstimer i hjemmetjenesten (ISF). Man har systematiske data tilbake til 2009, og som figuren viser er nivået i 2014 det klart høyeste man har hatt siden systematisk måling startet. Som det fremgår av figuren, steg aktiviteten kraftig høsten Ved inngangen til 2014 var aktivitetsnivået det høyeste som er målt. Etter en viss nedgang i vår, økte antall vedtakstimer igjen i juni og juli. I gjennomsnitt ligger aktiviteten 2500 timer over budsjett per måned Maksni vå januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hjemmetjenesten har et gjennomsnittlig sykefravær på 8,2 prosent i perioden , se figuren under.. Vurdering av tiltak:

7 Som det fremkommer av det ovennevnte har merforbruket innen sektoren i hovedsak sammenheng med for høyt driftsnivå innen institusjonstjenester og hjemmetjenester. For å drifte institusjon- og hjemmetjenester innen vedtatt budsjett, må aktivitetsnivået i omsorgstjenesten reduseres. Av institusjonene er det Fredheim og Norheim som har det største avviket. Norheim BBH Institusjonene har hatt store endringer av driftssituasjon de siste årene. Behandlings- og bistandsbehovet for brukerne er økende, og rammen har ikke vært helt tilpasset dagens brukersammensetning og behov. Med den brukersammensetningen Norheim BBH har i dag, må institusjonen ha en personellgruppe med observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Institusjonen må ha en forsvarlig bemanning med nødvendige kvalifikasjoner for å utføre de oppgaver kommunen er satt til å ivareta. Dette krever god lege og sykepleiedekning. Det er viktig å ha et stort, faglig og utviklende miljø for å ivareta nye oppgaver. God medisinsk behandling er avhengig av at observasjon og oppfølging skjer på en god måte også når sykehjemslegen ikke er tilstede. Norheim har en bygningsmessig utforming med store rom, som gjør det mulig å ha pasienter i dobbeltrom, få rasjonell drift og stordriftsfordeler. Fredheim Fredheim er en liten institusjon for demente. Fredheim har 16 plasser og en bemanning på ca 17 årsverk. Fredheim er i dag den institusjonen i Karmøy som er dyrest å drifte pr sengeplass (2013), se tabell under. Fredheim ligger geografisk slik at det er vanskelig å få til optimal samdrift med andre virksomheter, og har i tillegg en driftsmessig utfordring i forhold til logistikk for vaskeri, renhold og mat. Enheter med så liten totalbemanning er veldig sårbar ved fravær. Få sykepleieressurser generer ofte bakvakt og overtid ved fravær. OVERSIKT DRIFTSUTGIFTER PR PLASS 2013 Skudenes Fredheim Åkra Kopervik Storesund Norheim Vea Ant.plasser Budsj.stillinger 51,79 15,75 29,65 38,48 38,5 35,17 67,35 Nto.driftsutg.pr. plass Nto.lønnsutg.pr. plass nto. driftsutg. pr. plass sum utgifter funksjon minus inntekter nto. lønnsutg. pr. Plass sum lønnsutg. minus sykevikar refusjon Pleiefaktor i institusjonene Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og antall plasser i institusjonen.

8 Det finnes ingen nasjonal standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. Pleiefaktor er bare et parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet. I følge en rapport fra Helsetilsynet i 2000 refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,7.Tabellen under viser pleiefaktor i kommunens sykehjem. Vea og Norheim har en høyere pleiefaktor, da disses sykehjemmene har spesialavdelinger med tilsvarende høyere bemanning. Sykehjem Årsverk eksl.natt/lege/adm. Antall plasser pleiefaktor Skudenes 40,4 59 0,7 Åkra 21,9 31 0,7 Fredheim 11,3 16 0,7 Vea 44,3 46 0,96 Kopervik 31,8 42 0,8 Storesund 29,2 41 0,7 Norheim 36,8 33 1,1 Etaten har en gjennomgang av antall årsverk i institusjonene for å sammenligne og se på muligheten for omdisponering av ressurser. For å sikre et faglig forsvarlig tilbud til brukerne, er det viktig å se på og gjerne skissere en norm for pleiefaktor. Eksempel: Ved å gå ned 0,1 på pleiefaktor i sykehjem med langtidsplasser, vil en kunne redusere med totalt 19 årsverk fordelt på fem sykehjem (189 plasser * 0,1). Skudenes 59 plasser, Åkra 31 plasser, Fredheim 16 plasser, Kopervik 42 plasser, Storesund 41 plasser, totalt 189 plasser. Dette vil medføre en stor risiko, belastningen vil bli større på pleiepersonalet og kan medføre en redusert tjenestekvalitet for beboerne. Ressursbehov på natt vil preges av størrelse på sykehjem, utforming, antall plasser og forsvarlig drift ut fra risikoanalyser. Sykehjem Pasienter/nattvakter Ant.pasienter pr nattevakt Skudenes 59/6* 10 Åkra 31/2 15 Fredheim 16/2** 8 Vea 46/5 9 Kopervik 42/3 14 Storesund 41/3 14

9 Norheim 33/4 8 * Skudenes dekker også behov natt i hjemmetjeneste (hvilende) **Fredheim - en hvilende nattevakt denne er ofte aktiv Ressursbehovet til administrasjon og ledelse ved det enkelte sykehjem preges av antall plasser, antall årsverk og brukersammensetning. Vurderte tiltak Redusere aktiviteten i henhold til vedtatt budsjettramme. Etaten har vurdert reduksjon av enkeltsenger og reduksjon av avdelinger ved flere sykehjem. Det er konkludert med å gå på tiltak i de enheter med høyest kostnader nedleggelse av Fredheim nedleggelse av Fredheim opprette korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 16 plasser nedleggelse av Fredheim opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 10 plasser nedleggelse av Fredheim opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 6 plasser «fryse» en avdeling Norheim samdrift og opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom Norheim Nedleggelse Fredheim effekt: reduksjon av 16,9 årsverk konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim reduksjon i antall institusjonsplasser større «press» på institusjonsplassene stor risiko for økt produksjon i hjemmetjenester omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse etterbruk Fredheim Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 16 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 9,56 årsverk større fagmiljø Norheim stordriftsfordeler; men risiko natt legeressurs med kapasitet Norheim opprettholder antall institusjonsplasser mindre risiko for økt produksjon i hjemmetjenester konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode

10 korttidsopphold i 16 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager risiko 1 nattevakt i hver avdeling med 16 beboere redusert mulighet for fleksibel bruk av rommene ved full utnyttelse omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 10 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 5,1 årsverk større fagmiljø Norheim stordriftsfordeler; samme bemanning natt legeressurs med kapasitet Norheim noe mulighet for fleksibel bruk av rommene på Norheim noe risiko for økt produksjon i hjemmetjenester konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode korttidsopphold i 10 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 6 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 2,2 årsverk litt større fagmiljø Norheim legeressurs med kapasitet Norheim noe stordriftsfordeler; samme bemanning natt større mulighet for fleksibel bruk av rommene på Norheim konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode korttidsopphold i 6 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager større risiko for økt produksjon i hjemmetjenester omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse «Fryse» en avdeling samlokalisering 2 avdelinger effekt: samdrift fordel ved å drifte en stor avdeling kontra 2 små avdelinger reduksjon 1 nattevakt pr. natt ca 1,8 årsverk opprettholder dagens nivå mulighet for å «åpne» avdelingen igjen når den økonomiske situasjon tilsier dette

11 konsekvenser: korttidsopphold i 8 dobbeltrom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager redusert mulighet for fleksibel bruk av rommene ved full utnyttelse ØKONOMISK OVERSIKT OVER DE ULIKE ALTERNATIVER tiltak Full nedleggelse Fredheim Nedlegge Fredheim, + 16 plasser korttid Nedleggelse Fredheim, + 10 plasser korttid Nedleggelse Fredheim, + 6 plasser korttid «fryse» avdeling Norheim, samdrift Innsparing drift 8,6 millioner med full årsvirkning 3,8 millioner 6,2 millioner 6,9 millioner 1,0 millioner Rådmannens kommentarer: Det arbeides fortløpende med tiltak for å redusere ressursbruken i sektoren. Flere tiltak er satt i verk, og man håper å se større effekt av disse over tid. Det arbeides fortsatt med å få på plass funksjonsinndelingen av sykehjem, og det arbeides med å redusere tjenestenivået i hjemmetjenesten. I tillegg arbeides med en rekke administrative grep. Utviklingen viser at nye tiltak er helt nødvendig. Helse- og omsorgsetaten vurderer nå sin interne organisering for tjenesteutøvelse, herunder lederspenn, lederrollen og ansvarsfordeling. I denne sammenheng må også økonomiske konsekvenser av endringer vurderes. Etaten har også et nært samarbeid med NAV arbeidslivssenter for å øke arbeidsnærværet. Det forventes resultater av dette arbeidet, men tidspunkt og konkrete effekter er vanskelige å anslå. Kommunen har etter funksjonsinndeling av sykehjemmene 189 langtidsplasser. En gjennomsnittlig reduksjon av pleiefaktor med 0,1 vil bety en reduksjon på ca 19årsverk. En vurdering av å redusere pleiefaktor i institusjonene med 0,1 vil bli for stor risiko i forhold til kvaliteten på tjenestene. Brukersammensetning og behandlings- og bistandsbehov er vesentlig større i dag enn før samhandlingsreformen. Nedleggelse av sykehjem og antall institusjonsplasser, kan føre til lengre ventetid på sykehjemsplass og et økt trykk på hjemmetjenesten. Presset på institusjonsplasser kan medføre overliggere på sykehus og betaling for utskrivningsklare pasienter. Tiltak som nedleggelse av Fredheim og opprettelse av dobbeltrom på Norheim, vil gi en kvalitetsnedgang i tjenestetilbudet på institusjonsplasser i Karmøy. Det vurderes som forsvarlig å ha pasienter på korttidsopphold i dobbeltrom, men det er viktig å påse at pasienter som har opphold utover 60 dager får muligheten for enkeltrom.

12 Det må arbeides målrettet for å opprettholde andelen korttidsplasser, dette for å ha muligheten til å gi flere innbyggere et godt tjenestetilbud. Det er en stor utfordring å ha nok tilbud av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. En stor del av ressursene i omsorgssektoren er rettet mot pleie av alvorlig syke og tiltak som kompenserer for funksjonstap. Slik må det fortsatt være. Omsorgstjenesten må alltid være hos de som har de største behov for bistand og pleie. Samtidig må vi åpne for nye tilnærminger, som bedre tilrettelegging av egen bolig, bruk av velferdsteknologi, dagtilbud, utbygging av og sterkere satsing på hjemmetjenester. Omsorgstjenesten må vri innsatsen, og se på nye muligheter for å organisere tjenesten på. Rådmannens konklusjon: Tiltaket som vil gi minst kvalitetsnedgang i tjenestetilbudet og allikevel ivareta noe av avviket i budsjett/regnskap er å legge ned Fredheim og opprette 10 plasser i dobbeltrom ved Norheim BBH. Nedleggelse av Fredheim og opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim vil være en nødvendighet for å komme i budsjettmessig balanse. Tiltaket må gjennomføres så snart som mulig for å få virkning på inneværende år og for budsjettåret Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 30.09.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming 30.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid : Kl. 10:00 10:35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Nestleder Wathne Unni A. Medlem Opsal Oddny Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19 /22 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM

SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM Eldrerådet behandlet saken den 18.10.2016, saksnr. 28/16 Behandling: Eldrerådet stiller seg tvilende til resultatet da det ikke er spesifisert godt nok, kun fokusert

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2010 Tid: Kl. 18.30 Ekstraordinært møte. NB! Møtested. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2010 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19. MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet settes blir det en orientering om flyktningearbeidet i Karmøy. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet settes blir det en orientering om flyktningearbeidet i Karmøy. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.04.2015 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.05.2015 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg

SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2013 - (tall i 1000 kr) Bud. 2014 Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS 2017 - orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Sammendrag: Saken

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013 JournalpostID13/8347 Løpenr. 7 Sakspapir Vår saksbehandler: Irene Evenstad Midtlund 62 43 3 6 Rådmannskontoret Tiltak for å holde budsjettramma 213 Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato PS Formannskapet

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.12.2014, saksnr. 37/14 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER OMSORGSTJENESTER Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 44/15 Ordfører orienterte om vedtaket i formannskapet/innstillingen som var lagt ut på representantenes bord. Ordfører opplyste videre

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 39/11 08/268 ORIENTERINGSSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 39/11 08/268 ORIENTERINGSSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22 eller til

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg

SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg SEKTOR 3.2 Pleie og omsorg funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2011 Tid: Kl. 10.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer