MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 10:00 10:35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Nestleder Wathne Unni A. Medlem Opsal Oddny Medlem Andersen Arne Medlem Lande Mimmi Medlem Melkevik Magne Forfall Medlem Kalleberg Marit K. Varamedlem Øvrebø Karen Louise Melkevik Magne Medlemmer: 7 Fra adm. (evt. andre): Avd.sjef Sigurd Gjerdevik Elin Vikene møtte som sekretær. Innkalling godkjent. Tilleggssak - Navneendring Norheim- bu og behandlingsheim - enstemmig satt opp på sakslisten. Sakslisten med tilleggssak godkjent. I forkant av møtet fikk eldrerådet mulighet til å stille spørsmål til rådmannen. Avd.sjef Sigurd Gjerdevik stilte for helse- og omsorgssjefen og orienterte/svarte på spørsmål. Planlagt orientering «Hverdagsrehabilitering» måtte utgå. Utsettes til møtet 9. desember. Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

2 Saknr. 25/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 26/14 INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK Behandling: Mosbron foreslo følgende vedtak: Karmøy eldreråd vil på det sterkeste frarå at Fredheim bufellesskap blir nedlagt. Kommunestyret må snarest mulig bevilge nødvendige midler for at helse- og omsorgssektoren kan utføre de oppgaver som er lovpålagt. Nedleggelse av Fredheim vil føre til at tjenestetilbudet blir drastisk redusert. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Mosbrons forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy eldreråd vil på det sterkeste frarå at Fredheim bufellesskap blir nedlagt. Kommunestyret må snarest mulig bevilge nødvendige midler for at helse- og omsorgssektoren kan utføre de oppgaver som er lovpålagt. Nedleggelse av Fredheim vil føre til at tjenestetilbudet blir drastisk redusert. Saknr. 27/14 REFERATLISTEN ELDRERÅDET Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg Tatt til etterretning. Saknr. 28/14 EVENTUELT - ELDRERÅDET Behandling: Ingen saker meldt. Side 2 av 3

3 Saknr. 29/14 NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM Behandling: Kalleberg foreslo følgende vedtak: Eldrerådet vil foreslå at navneendring blir foretatt etter at nytt bu- og behandlingsheim er klart på Fastlandet. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Kallebergs forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet vil foreslå at navneendring blir foretatt etter at nytt bu- og behandlingsheim er klart på Fastlandet. Side 3 av 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3247 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet

5 MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 10:00-11:00 14/2613 Funksjon Navn Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Forfall Nestleder Wathne Unni A. Forfall Medlem Opsal Oddny Medlem Andersen Arne Medlem Lande Mimmi Medlem Melkevik Magne Medlem Kalleberg Marit K. Varamedlem Øvrebø Karen Louise Møtte for Wathne Unni A. Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): 6. To forfall. Ett varamedlem møtte. Stabsleder Sigurd Gjerdevik Elin Vikene møtte som sekretær. Innkalling/saksliste godkjent. Stabsleder Sigurd Gjerdevik orienterte/svarte på spørsmål. Under Eventuelt orienterte rådmann Sigurd Eikje og svarte på spørsmål. Leder og nestleder hadde forfall. Melkevik foreslo Andersen som setteleder. Andersen enstemmig valgt som setteleder. Utlagt på representantenes bord: - Møteprotokoll formannskapet Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

6 Saknr. 20/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 21/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Behandling: Andersen stilte spørsmål om hvorfor saken var sendt eldrerådet og anbefalte at den ble avvist. Sekretær svarte at eldrerådet får de fleste sakene som skal til behandling i hovedutvalg helse og omsorg til behandling/uttalelse. Enstemmig vedtatt at saken ikke tas til behandling. Saknr. 22/14 PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Behandling: Stabsleder Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. Saknr. 23/14 REFERATSAKER Seniorkonferansen påmelding Sekretær melder på Opsal og eventuelt Mosbron. Andre som ønsker å delta gir beskjed til sekretær innen 1. oktober. 2. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg Tatt til orientering. Side 2 av 3

7 3. Møteprotokoll formannskapet Utdelt i møtet. Tatt til orientering. Saknr. 24/14 EVENTUELT - ELDRERÅDET Stabsleder Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på eldrerådets spørsmål om status på sykehjemmet på Norheim, planene for omsorgstun på Spanne, oppsagt avtale om legevakt for Nord Karmøy og fastlandet i Haugesund og midlertidig legevakt på Åkra. Tatt til orientering. 2. Rådmann Sigurd Eikje tiltrådte for en nærmere orientering om omsorgstun på Spanne, innsigelser, forventet tidsbruk og politisk behandling. Han svarte videre på diverse spørsmål fra eldrerådet. Eldrerådet ser svært positivt på at rådmannen orienterte. Tatt til orientering. Side 3 av 3

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 25/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar: 1. Institusjonen Fredheim nedlegges så snart som mulig og senest innen 1. halvår Samtidig opprettes 10 korttidsplasser i dobbeltrom ved Norheim bu- og behandlingsheim. 2. Det skal utarbeides en implementeringsplan av vedtaket som behandles av hovedutvalg helse og omsorg i etterkant av endelig vedtak i kommunestyret Det utarbeides en plan for etterbruk av Fredheim som vil bli forelagt hovedutvalg helse og omsorg i løpet av 1. kvartal 2015.

10 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Utviklingen av regnskaps situasjonen i Helse- og omsorgssektoren viser at det er behov for ytterligere tiltak for å redusere forventet avvik pr Tiltakene er også en nødvendighet for å tilpasse og være innenfor budsjettramme for Budsjett/regnskap 2014 prosess og tiltak Hovedutvalget har i møter blitt orientert om regnskaps situasjonen og at det fortløpende er blitt vurdert tiltak. Det reelle avviket når regnskapstall korrigeres for periodiseringsavvik og andre kjente forhold, ble anslått til ca. 10 millioner kroner per april, mens det per august (og inkludert lønnskjøring for september), anslås til ca. 18 millioner kroner. Prognosen for årsresultatet tilsier et merforbruk på ca. 25 millioner kroner. Mesteparten av merforbruket gjelder pleie- og omsorgssektoren, men også barnevern har et betydelig merforbruk. Merforbruket er både innenfor hjemmetjeneste, boliger, BPA, institusjonsdrift og innen barnevern. Det kan forventes at avviket vil øke ytterligere fremover ettersom effekt av eventuelle nye tiltak ikke vil slå inn umiddelbart. Vedlagt følger rapporter som gir et mer detaljert bilde av regnskaps situasjonen. Mål (kvalitet og volum) og rammer (ressurser) fastsettes på den politiske arena. Administrativt skal en gjennom effektiv drift sikre måloppnåelse/optimal utnyttelse av ressursene. Styrings utfordringen i denne aktuell situasjonen, er at tjenesteområdet er uforutsigbart, og at det kan være nødvendig å foreta tilpasninger av mål og rammer i løpet av driftsåret. For administrasjonen vil tilnærmingen til en slik utfordring være å foreta endringer av driften (kvalitet og volum) for å overholde vedtatte ressursrammer. Allerede iverksatte tiltak Nærværsprosjekt «sammen om en nærværskultur» Helse- og omsorgsetaten har et prosjekt og et samarbeid med Nav arbeidsliv-senter. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha fokus på at den ansatte har mulighet til å arbeide selv om en har redusert arbeidskapasitet en periode. Arbeidsgiver skal være «tett på», og det er viktig med tidlig dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Etaten har opprettet et nærværsutvalg (attføringsutvalg går ut). Nærværsutvalget skal være en arena for rådgivning, hvor man skal forsøke å finne løsninger for arbeidstakere som av helsemessige årsaker har problemer med å utføre sitt opprinnelige arbeid. Hovedmålet er at arbeidsgiver og arbeidstaker møter sammen i nærværsutvalget for å vurdere muligheter for at den ansatte skal beholde sitt arbeid eller få tilbud om annen aktivitet.

11 Prosjekt «organisering av helse- og omsorgsetaten» Helse- og omsorgsetaten er i en endrings- og omstillingsprosess i forbindelse med hvordan den fremtidige organisasjonen skal se ut. Prosjektet startet opp i slutten av april 2014, og en prosjektgruppe er satt ned. Hovedmålet er å utarbeide et forslag til et fremtidig lederspenn i virksomhetene i etaten, beskrive ansvar og myndighet koblet til disse rollene, samt gi en vurdering av sammensetningen av tjenesteproduksjonen som foregår i de ulike virksomhetene. I prosjektet vil en vurdere å avskaffe fagansvarlige og innføre avdelingsledere i virksomheten. Dette for å få en tettere oppfølging av personal, økonomi og fag i den enkelte virksomhet. Det vil videre bli vurdert en funksjonsfordeling mellom virksomhetene slik at en kan få en mer effektiv drift samtidig som kvaliteten på tjenesten forventes å bli bedre med spesialisering. Prosjektet vil videre vurdere å se på sammenslåing av virksomheter slik at en får større og mer robuste enheter. Etaten har som tiltak innført strengere vurdering på innleie for sykevikar, velferdspermisjoner og inntak av ekstrapersonell. Årsaker til merforbruk Transporttjenester (funksjon 234) Merforbruket per august er knyttet til transporttjenester. Her vil det være variasjoner i løpet av et år. Sammenlignet med fjoråret er antall brukere det samme, og det forventes per i dag ikke avvik ved årets slutt. Variabel lønn Variable lønnskostnader fortsetter å være en stor utfordring for sektoren. Ekstrahjelpbudsjettet ble redusert med 14 prosent som en konsekvens av omgjøring til faste stillinger (for øvrig justert med lønnsvekst), mens regnskapet for lønn per september bare er 9 prosent lavere enn samme periode i fjor noe som tilsier en klar reell vekst. Også andre variable lønnsposter øker reelt sett, også når man tar hensyn til at det ikke var full drift ved Vea sykehjem i samme periode i fjor. Sykefraværet i helse- og omsorgsetaten var på 9,6 prosent i perioden januar juli mot 9,8 prosent i samme periode i fjor. Institusjoner (253) I denne gruppen har kommunen 7 sykehjem, avlastningsavdeling, en bolig for utviklingshemmede og avlastning/barnebolig. Negativt avvik på totalt 10,2 millioner kroner per august. Merforbruket er knyttet til institusjonsdrift (kort- og langtidsopphold), mens støttetjenester (vaskeri og kjøkken) er om lag i balanse. Avviket er knyttet til flere enheter. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter. Høy bruk av sykevikar og andre vikarposter/overtid er en årsak. Omgjøring fra ekstrahjelp til faste stillinger for å styrke grunnbemanning pågår. Kostnadene øker, og flere av virksomhetene sliter med å

12 levere dagens volum av tjenesteproduksjon innenfor vedtatte rammer. Høyt pleiebehov på brukere som kommer fra sykehuset er fortsatt en kostnads driver. Det er Norheim BBH, hvor mottaks-enheten ligger, som har det største negative avviket av institusjonene. Fredheim har også et stort avvik i forhold til budsjettramme, og er det sykehjemmet med høyeste kostnader per seng. Fredheim har et høyt sykefravær, som medfører mye ekstra-innleie, også i form av bakvakter og overtid. Sykehjemmet er en liten enhet med stor sårbarhet i forhold til bemanningssituasjon. I mai 2013 ble det vedtatt en funksjonsinndeling av sykehjemmene i Karmøy. Funksjonsinndelingen innebærer å ha langtidsplasser ved fem av sykehjemmene, og korttidsplasser ved to sykehjem. Norheim BBH skulle være sykehjem med bare korttidsplasser, og det var behov for å flytte beboere med langtidsplass til andre sykehjem. Denne prosessen har tatt lengre tid enn beregnet, og på det nåværende tidspunkt er det tre beboere med langtidsplass på Norheim BBH som ikke er flyttet til annet sykehjem. En del av de økte kostnadene gjelder vekst i såkalt ressurskrevende brukere. For disse brukerne vil kommunen få refundert 80 prosent av kostnadene som overstiger en million kroner på årsbasis. En andel av disse merutgiftene vil derfor bli refundert ved slutten av året. Dette gjør at reelt avvik er noe mindre enn regnskaps-avviket per august. 1,5 millioner kroner av merforbruket er knyttet til avlastning/barnebolig. Det har vært utfordringer knyttet til organisering av tilbud til enkelte nye og krevende enkeltbrukere. Merforbruket på årsbasis anslås her å komme på rundt to millioner kroner. Sykehjemmene har et gjennomsnittlig sykefravær på 12,4 prosent i perioden , se figur under.

13 Betaling for utskrivningsklare pasienter som liggende på sykehus (funksjon 253) Kommunen har ikke fullt ut hatt ledige sykehjemssenger til alle som er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset. I tillegg kan det i noen tilfeller være at hjemmetjenester må «bygge» opp med ressurser og utstyr for å kunne ta i mot pasienter som er utskrivningsklare. Dette har medført ca i utgifter til Helse Fonna per august. I 2013 på samme tidspunkt var utgiftene ca , og for hele 2013 ca to millioner kroner. Oversikt etaten har på overliggedøgn viser 317 døgn pr august 2013, og på samme tidspunkt i år, 22 døgn. I september 2013 var overliggedøgn 104, mens det i 2014 er 1 døgn i september. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, er organisert i seks virksomheter. Virksomhetene er Skudenes, Åkra/Vea, Kopervik, Avaldsnes, Torvastad og Norheim. Virksomhetene består av ordinær hjemmetjeneste for alle brukergrupper (ISF), boliger for utviklingshemmede, boliger psykiatri og BPA. Helse- og omsorgsetaten har hatt et prosjekt og en gjennomgang på organisering av rus og psykisk helse. Resultatet av dette prosjektet er etablering av rus- og psykisk helsetjenester i en kommuneomfattende virksomhet. Målet med denne organisering er å gi et kvalitativt bedre tjenestetilbud til brukerne, en bedre kompetanse og ressursutnyttelse. Den organisatoriske modellen etaten har for ordinær hjemmetjeneste, med forholdsvis små virksomheter, kan ha driftsutfordringer med uforutsigbar produksjon. Utfordringer er å få til en optimal kompetanse og ressursutnyttelse på tvers av virksomhetene. Etaten har et prosjekt pågående der en ser på mulighet for større virksomheter. Fordeler og ulemper med denne type organisering vurderes, men ønsket er å ha større mulighet for fleksibilitet på bruk av ressurser og kompetanse. Brukerstyrt personlig assistanse Merforbruk på 4,1 millioner kroner per august hvor 1 måned er forskuttert. Ujevn belastning gjennom året. Forbruket per august er 1,3 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes både prisøkning og økning i antall vedtak. Dersom vedtakene ligger på samme nivå resten av året, vil dette gi et merforbruk på 3,8 millioner kroner. Deler av dette vil imidlertid medføre økt refusjon for ressurskrevende brukere. Nattjenesten Nattjenesten har utfordringer knyttet til både rekruttering og høyt sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har vært koplet inn. På grunn av rekrutteringsproblemer må det brukes andre og dyrere vaktordninger for å dekke behovene. Samlet avvik på rundt 1,3 millioner kroner per august. Hjemmetjeneste (funksjon 25410) Negativt avvik på 8,7 millioner kroner er knyttet til hjemmetjenesten. Aktiviteten er fortsatt høy. Avviket skyldes volum, og ikke enhetskostnadene (det er blitt flere vedtakstimer, ikke at kostnadene per time er dyrere enn budsjettert).

14 Budsjettrammen for vedtakstimer ISF for 2014 er på timer per måned. Figuren under viser utviklingen i vedtakstimer i hjemmetjenesten (ISF). Man har systematiske data tilbake til 2009, og som figuren viser er nivået i 2014 det klart høyeste man har hatt siden systematisk måling startet. Som det fremgår av figuren, steg aktiviteten kraftig høsten Ved inngangen til 2014 var aktivitetsnivået det høyeste som er målt. Etter en viss nedgang i vår, økte antall vedtakstimer igjen i juni og juli. I gjennomsnitt ligger aktiviteten 2500 timer over budsjett per måned Maksni vå januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hjemmetjenesten har et gjennomsnittlig sykefravær på 8,2 prosent i perioden , se figuren under.. Vurdering av tiltak:

15 Som det fremkommer av det ovennevnte har merforbruket innen sektoren i hovedsak sammenheng med for høyt driftsnivå innen institusjonstjenester og hjemmetjenester. For å drifte institusjon- og hjemmetjenester innen vedtatt budsjett, må aktivitetsnivået i omsorgstjenesten reduseres. Av institusjonene er det Fredheim og Norheim som har det største avviket. Norheim BBH Institusjonene har hatt store endringer av driftssituasjon de siste årene. Behandlings- og bistandsbehovet for brukerne er økende, og rammen har ikke vært helt tilpasset dagens brukersammensetning og behov. Med den brukersammensetningen Norheim BBH har i dag, må institusjonen ha en personellgruppe med observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Institusjonen må ha en forsvarlig bemanning med nødvendige kvalifikasjoner for å utføre de oppgaver kommunen er satt til å ivareta. Dette krever god lege og sykepleiedekning. Det er viktig å ha et stort, faglig og utviklende miljø for å ivareta nye oppgaver. God medisinsk behandling er avhengig av at observasjon og oppfølging skjer på en god måte også når sykehjemslegen ikke er tilstede. Norheim har en bygningsmessig utforming med store rom, som gjør det mulig å ha pasienter i dobbeltrom, få rasjonell drift og stordriftsfordeler. Fredheim Fredheim er en liten institusjon for demente. Fredheim har 16 plasser og en bemanning på ca 17 årsverk. Fredheim er i dag den institusjonen i Karmøy som er dyrest å drifte pr sengeplass (2013), se tabell under. Fredheim ligger geografisk slik at det er vanskelig å få til optimal samdrift med andre virksomheter, og har i tillegg en driftsmessig utfordring i forhold til logistikk for vaskeri, renhold og mat. Enheter med så liten totalbemanning er veldig sårbar ved fravær. Få sykepleieressurser generer ofte bakvakt og overtid ved fravær. OVERSIKT DRIFTSUTGIFTER PR PLASS 2013 Skudenes Fredheim Åkra Kopervik Storesund Norheim Vea Ant.plasser Budsj.stillinger 51,79 15,75 29,65 38,48 38,5 35,17 67,35 Nto.driftsutg.pr. plass Nto.lønnsutg.pr. plass nto. driftsutg. pr. plass sum utgifter funksjon minus inntekter nto. lønnsutg. pr. Plass sum lønnsutg. minus sykevikar refusjon Pleiefaktor i institusjonene Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og antall plasser i institusjonen.

16 Det finnes ingen nasjonal standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. Pleiefaktor er bare et parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet. I følge en rapport fra Helsetilsynet i 2000 refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,7.Tabellen under viser pleiefaktor i kommunens sykehjem. Vea og Norheim har en høyere pleiefaktor, da disses sykehjemmene har spesialavdelinger med tilsvarende høyere bemanning. Sykehjem Årsverk eksl.natt/lege/adm. Antall plasser pleiefaktor Skudenes 40,4 59 0,7 Åkra 21,9 31 0,7 Fredheim 11,3 16 0,7 Vea 44,3 46 0,96 Kopervik 31,8 42 0,8 Storesund 29,2 41 0,7 Norheim 36,8 33 1,1 Etaten har en gjennomgang av antall årsverk i institusjonene for å sammenligne og se på muligheten for omdisponering av ressurser. For å sikre et faglig forsvarlig tilbud til brukerne, er det viktig å se på og gjerne skissere en norm for pleiefaktor. Eksempel: Ved å gå ned 0,1 på pleiefaktor i sykehjem med langtidsplasser, vil en kunne redusere med totalt 19 årsverk fordelt på fem sykehjem (189 plasser * 0,1). Skudenes 59 plasser, Åkra 31 plasser, Fredheim 16 plasser, Kopervik 42 plasser, Storesund 41 plasser, totalt 189 plasser. Dette vil medføre en stor risiko, belastningen vil bli større på pleiepersonalet og kan medføre en redusert tjenestekvalitet for beboerne. Ressursbehov på natt vil preges av størrelse på sykehjem, utforming, antall plasser og forsvarlig drift ut fra risikoanalyser. Sykehjem Pasienter/nattvakter Ant.pasienter pr nattevakt Skudenes 59/6* 10 Åkra 31/2 15 Fredheim 16/2** 8 Vea 46/5 9 Kopervik 42/3 14 Storesund 41/3 14

17 Norheim 33/4 8 * Skudenes dekker også behov natt i hjemmetjeneste (hvilende) **Fredheim - en hvilende nattevakt denne er ofte aktiv Ressursbehovet til administrasjon og ledelse ved det enkelte sykehjem preges av antall plasser, antall årsverk og brukersammensetning. Vurderte tiltak Redusere aktiviteten i henhold til vedtatt budsjettramme. Etaten har vurdert reduksjon av enkeltsenger og reduksjon av avdelinger ved flere sykehjem. Det er konkludert med å gå på tiltak i de enheter med høyest kostnader nedleggelse av Fredheim nedleggelse av Fredheim opprette korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 16 plasser nedleggelse av Fredheim opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 10 plasser nedleggelse av Fredheim opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim + 6 plasser «fryse» en avdeling Norheim samdrift og opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom Norheim Nedleggelse Fredheim effekt: reduksjon av 16,9 årsverk konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim reduksjon i antall institusjonsplasser større «press» på institusjonsplassene stor risiko for økt produksjon i hjemmetjenester omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse etterbruk Fredheim Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 16 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 9,56 årsverk større fagmiljø Norheim stordriftsfordeler; men risiko natt legeressurs med kapasitet Norheim opprettholder antall institusjonsplasser mindre risiko for økt produksjon i hjemmetjenester konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode

18 korttidsopphold i 16 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager risiko 1 nattevakt i hver avdeling med 16 beboere redusert mulighet for fleksibel bruk av rommene ved full utnyttelse omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 10 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 5,1 årsverk større fagmiljø Norheim stordriftsfordeler; samme bemanning natt legeressurs med kapasitet Norheim noe mulighet for fleksibel bruk av rommene på Norheim noe risiko for økt produksjon i hjemmetjenester konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode korttidsopphold i 10 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse Nedleggelse Fredheim opprette dobbeltrom Norheim + 6 plasser effekt: reduksjon 16,9 årsverk Fredheim økt behov Norheim 2,2 årsverk litt større fagmiljø Norheim legeressurs med kapasitet Norheim noe stordriftsfordeler; samme bemanning natt større mulighet for fleksibel bruk av rommene på Norheim konsekvenser: omplassering av 16 langtidsbeboere ved Fredheim flere langtidsbeboere ved Vea sykehjem en periode korttidsopphold i 6 dobbeltrom av totalt 16 rom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager større risiko for økt produksjon i hjemmetjenester omplassering av ca 30 ansatte, evt. oppsigelse «Fryse» en avdeling samlokalisering 2 avdelinger effekt: samdrift fordel ved å drifte en stor avdeling kontra 2 små avdelinger reduksjon 1 nattevakt pr. natt ca 1,8 årsverk opprettholder dagens nivå mulighet for å «åpne» avdelingen igjen når den økonomiske situasjon tilsier dette

19 konsekvenser: korttidsopphold i 8 dobbeltrom på Norheim redusert betaling ved opphold i dobbeltrom utover 60 dager redusert mulighet for fleksibel bruk av rommene ved full utnyttelse ØKONOMISK OVERSIKT OVER DE ULIKE ALTERNATIVER tiltak Full nedleggelse Fredheim Nedlegge Fredheim, + 16 plasser korttid Nedleggelse Fredheim, + 10 plasser korttid Nedleggelse Fredheim, + 6 plasser korttid «fryse» avdeling Norheim, samdrift Innsparing drift 8,6 millioner med full årsvirkning 3,8 millioner 6,2 millioner 6,9 millioner 1,0 millioner Rådmannens kommentarer: Det arbeides fortløpende med tiltak for å redusere ressursbruken i sektoren. Flere tiltak er satt i verk, og man håper å se større effekt av disse over tid. Det arbeides fortsatt med å få på plass funksjonsinndelingen av sykehjem, og det arbeides med å redusere tjenestenivået i hjemmetjenesten. I tillegg arbeides med en rekke administrative grep. Utviklingen viser at nye tiltak er helt nødvendig. Helse- og omsorgsetaten vurderer nå sin interne organisering for tjenesteutøvelse, herunder lederspenn, lederrollen og ansvarsfordeling. I denne sammenheng må også økonomiske konsekvenser av endringer vurderes. Etaten har også et nært samarbeid med NAV arbeidslivssenter for å øke arbeidsnærværet. Det forventes resultater av dette arbeidet, men tidspunkt og konkrete effekter er vanskelige å anslå. Kommunen har etter funksjonsinndeling av sykehjemmene 189 langtidsplasser. En gjennomsnittlig reduksjon av pleiefaktor med 0,1 vil bety en reduksjon på ca 19årsverk. En vurdering av å redusere pleiefaktor i institusjonene med 0,1 vil bli for stor risiko i forhold til kvaliteten på tjenestene. Brukersammensetning og behandlings- og bistandsbehov er vesentlig større i dag enn før samhandlingsreformen. Nedleggelse av sykehjem og antall institusjonsplasser, kan føre til lengre ventetid på sykehjemsplass og et økt trykk på hjemmetjenesten. Presset på institusjonsplasser kan medføre overliggere på sykehus og betaling for utskrivningsklare pasienter. Tiltak som nedleggelse av Fredheim og opprettelse av dobbeltrom på Norheim, vil gi en kvalitetsnedgang i tjenestetilbudet på institusjonsplasser i Karmøy. Det vurderes som forsvarlig å ha pasienter på korttidsopphold i dobbeltrom, men det er viktig å påse at pasienter som har opphold utover 60 dager får muligheten for enkeltrom.

20 Det må arbeides målrettet for å opprettholde andelen korttidsplasser, dette for å ha muligheten til å gi flere innbyggere et godt tjenestetilbud. Det er en stor utfordring å ha nok tilbud av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. En stor del av ressursene i omsorgssektoren er rettet mot pleie av alvorlig syke og tiltak som kompenserer for funksjonstap. Slik må det fortsatt være. Omsorgstjenesten må alltid være hos de som har de største behov for bistand og pleie. Samtidig må vi åpne for nye tilnærminger, som bedre tilrettelegging av egen bolig, bruk av velferdsteknologi, dagtilbud, utbygging av og sterkere satsing på hjemmetjenester. Omsorgstjenesten må vri innsatsen, og se på nye muligheter for å organisere tjenesten på. Rådmannens konklusjon: Tiltaket som vil gi minst kvalitetsnedgang i tjenestetilbudet og allikevel ivareta noe av avviket i budsjett/regnskap er å legge ned Fredheim og opprette 10 plasser i dobbeltrom ved Norheim BBH. Nedleggelse av Fredheim og opprettelse av korttidsopphold i dobbeltrom på Norheim vil være en nødvendighet for å komme i budsjettmessig balanse. Tiltaket må gjennomføres så snart som mulig for å få virkning på inneværende år og for budsjettåret Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

21 SAKSPROTOKOLL - INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 26/14 Behandling: Mosbron foreslo følgende vedtak: Karmøy eldreråd vil på det sterkeste frarå at Fredheim bufellesskap blir nedlagt. Kommunestyret må snarest mulig bevilge nødvendige midler for at helse- og omsorgssektoren kan utføre de oppgaver som er lovpålagt. Nedleggelse av Fredheim vil føre til at tjenestetilbudet blir drastisk redusert. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Mosbrons forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy eldreråd vil på det sterkeste frarå at Fredheim bufellesskap blir nedlagt. Kommunestyret må snarest mulig bevilge nødvendige midler for at helse- og omsorgssektoren kan utføre de oppgaver som er lovpålagt. Nedleggelse av Fredheim vil føre til at tjenestetilbudet blir drastisk redusert.

22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3252 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet REFERATLISTEN ELDRERÅDET Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg

23 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 19:46 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Døsen Pål Andre FRP Forfall Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Koch Olene Mjølhus KRF Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Ferkingstad Didrik S. AP Medlem Halleland Kenneth PP Varamedlem Endresen Einar R. FRP Møtte for Døsen Pål Andre Medlemmer: 9 Fra adm. (evt. andre): Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef Sigurd Gjerdevik, avd.sjef helse Aslaug Irene Skjold og avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen Innkalling/saksliste godkjent. Utlagt på representantenes bord: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak i sakene 24/14 og 25/14 Vedrørende terapibadingen ved Revmatismesykehuset, uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Meldt. St. 29 Morgendagens omsorg Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

24 Saknr. 23/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 24/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak lagt ut. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at vaskeridriften i kommunen videreføres i egen regi. Dersom det oppstår nye forhold som påvirker driften, eller organiseringen av vaskeriene, vil kommunestyret få saken til ny vurdering. Saknr. 25/14 PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak lagt ut. Helse- og omsorgssjef og avd.sjef helse orienterte. Knutsen (KrF) foreslo følgende forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg slutter seg til den fremlagte planen for realisering av nytt MO-senter på Bygnes. 2. Det arrangeres et informasjonsmøte så snart nærmere planer foreligger. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Side 2 av 6

25 Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg slutter seg til den fremlagte planen for realisering av nytt MO-senter på Bygnes. 2. Det arrangeres et informasjonsmøte så snart nærmere planer foreligger. Saknr. 26/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 NORHEIM - OASEN SENTER SALGSBEVILLING Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rema 1000 Norheim v/jan Lilleland AS, org.nr innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol fra nytt salgslokale i Oasen Senter, Austbøvegen 16, 5542 Karmsund fra oppstart /når lokalet blir godkjent tatt i bruk og gjelder til bevillingsperioden opphører Jan Lilleland AS sin salgsbevilling i lokalene i Vormedalsvegen 30, 5542 Karmsund opphører fra den dato virksomheten drives fra salgslokalet i Oasen Senter, Austbøvegen 16, Karmsund. 3. Som styrer godkjennes Jan Lilleland, f og som stedfortreder godkjennes Astrid Storm Halvorsen, f som begge har kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. 4. Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1 kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred) Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er Side 3 av 6

26 forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 5. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av teknisk etat, Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 6. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 7. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Saknr. 27/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA MOKSHEIM Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Coop Extra Moksheim, org.nr v/coop Haugaland SA innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i nytt salgslokale i Røysveien 1, 5545 Vormedal fra oppstart ca november 2014/når lokalet blir godkjent tatt i bruk og gjelder til bevillingsperioden opphører Som styrer godkjennes Åshild Jensen, f som har kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. Det må søkes om godkjenning av stedfortreder så snart denne er ansatt. 3. Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1 kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred). Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Side 4 av 6

27 Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av teknisk etat, Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Saknr. 28/14 REFERATSAKER Budsjettutvikling i helse- og omsorgsetaten per juli 2014 Helse- og omsorgssjefen orienterte. Tatt til orientering. 2. Svar til NFU Karmøy lokallag Kommentarer og spørsmål til boligsosial handlingsplan Tatt til orientering. 3. Samarbeidsavtale mellom kommunene i Rogaland og Bufetat Vest anbefaling om oppsigelse av avtalen Helse- og omsorgssjefen orienterte. Tatt til orientering. 4. Vedrørende terapibadingen ved Revmatismesykehuset Saksprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av , saksnr. 26/14, pkt. 3 lagt ut. Tatt til orientering. Saknr. 29/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Avdelingssjef Sigurd Gjerdevik informerte om at anbudsprosessen vedr anskaffelse av nye trygghetsalarmer var stoppet på grunn av anbefalinger fra direktoratet. Side 5 av 6

28 Dette skyldes avklaringer vedr valg av teknologi for fremtidens trygghetsalarmer. Innkjøpssamarbeid om trygghetsalarmer avventes til direktoratet har avklart plattform/teknologi. Avklaring fra helsedirektoratet forventes i midten av oktober. Det startes deretter en prosess med anskaffelse da de fleste alarmene må skiftes ut. Tatt til orientering. 2. Mannes (FrP) viste til oppslag i media om tyveri på institusjon og spurte om låsing. Helse- og omsorgssjefen opplyste at episoden skjedde på alderspensjonatet hvor beboerne selv styrer låsing. Tatt til orientering. 3. Aune (H) spurte om resultatet av konkurranseutsettingen av praktisk bistand. Helse- og omsorgssjefen opplyste at det var en tilbyder, Dedicare AS, som hadde søkt og fått tjeneste konsesjon på praktisk bistand. Avtalen med Dedicare AS trådde i kraft Tatt til orientering. Side 6 av 6

29 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTEN ELDRERÅDET Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 27/14 Behandling: Vedtak: Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg Tatt til etterretning.

30 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3255 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet EVENTUELT - ELDRERÅDET

31 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - ELDRERÅDET Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 28/14 Behandling: Ingen saker meldt. Vedtak:

32 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 614 H12 Arkivsaksnr.: 14/3527 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM Forslag til vedtak: Norheim bu- og behandlingsheim endrer navn til Norheim sykehjem

33 SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg helse- og omsorg vedtok i mai 2013 en funksjonsinndeling av sykehjemmene i kommunen. Skudenes bu- og behandlingsheim, Åkra bu- og behandlingsheim, Fredheim bufellesskap, Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim er institusjoner med langtidsopphold. Vea sykehjem har demensavdeling med langtidsopphold, og somatiske avdelinger med korttidsopphold. Norheim bu- og behandlingsheim har øyeblikkelig hjelp senger, mottaksavdeling og korttidsopphold. I tillegg skal Norheim ha øremerkede senger for lindrende behandling. Helse- og omsorgssjefens kommentarer: Som en konsekvens av endret drift, vil det være naturlig å endre navn på institusjonen. Dette samsvarer i tillegg med Vea sykehjem. Her har en også pasientgrupper med tidsbegrenset opphold i tillegg til skjermet lukket avdeling for demente. Vi ser at i fremtiden er det nødvendig å ha like navn på våre institusjoner og at forskjellen vil gå på avdelinger/senger i de enkelte institusjonene. Dette vil medføre at vi i fremtiden ikke trenger å endre skilting om en skulle bestemme å endre på hvor pasientgrupper skal få tilbud. Benevnelsen sykehjem er den mest kjente benevnelsen nasjonalt, og den som blir brukt i Kostra rapportering. Administrasjonen foreslår å avvente navneendring på de andre institusjonene til etter at vi bygger om og endrer tjenestetilbudet Helse- og omsorgssjef i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

34 SAKSPROTOKOLL - NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 29/14 Behandling: Kalleberg foreslo følgende vedtak: Eldrerådet vil foreslå at navneendring blir foretatt etter at nytt bu- og behandlingsheim er klart på Fastlandet. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Kallebergs forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet vil foreslå at navneendring blir foretatt etter at nytt bu- og behandlingsheim er klart på Fastlandet.

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 30.09.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming 30.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 30.09.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming 30.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2011 Tid : Kl. 18.00 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.04.2015 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.05.2015 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439. Formannskapet 13.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439. Formannskapet 13.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 13.10.2014 1. Ordførerstafetten anmodning om økonomisk

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Kommunestyret 24.03.2015 ÅRSMELDING 2014 - ELDRERÅDET Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid : Kl. 18.30 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.01.2017 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER OMSORGSTJENESTER Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 44/15 Ordfører orienterte om vedtaket i formannskapet/innstillingen som var lagt ut på representantenes bord. Ordfører opplyste videre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid : Kl. 10.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Andersen Arne Nestleder Lande

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.09.2015 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.02.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.11.2016 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 30/14 14/4426 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 30/14 14/4426 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19 /22 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.12.2014, saksnr. 37/14 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2015. Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet 15/229. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid : Kl. 10:00 10:30

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet 15/229. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid : Kl. 10:00 10:30 MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid : Kl. 10:00 10:30 15/229 Funksjon Navn Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Nestleder Wathne Unni A. Medlem Opsal Oddny Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2011 Tid : Kl. 18.30 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 10.05.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.03.2017 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VINMONOPOLET SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 30.06.2020

SAKSPROTOKOLL - VINMONOPOLET SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 30.06.2020 SAKSPROTOKOLL - VINMONOPOLET SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 30.06.2020 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 09.03.2016, saksnr. 13/16 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thorsen Bente Nestleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid : Kl. 18.30 19.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM

SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM SAKSPROTOKOLL - BENCHMARKING SYKEHJEM Eldrerådet behandlet saken den 18.10.2016, saksnr. 28/16 Behandling: Eldrerådet stiller seg tvilende til resultatet da det ikke er spesifisert godt nok, kun fokusert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Sekretær Elin Vikene ledet møtet til og med sak om valg av leder. Nyvalgt leder Unni A. Wathne ledet resten av møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Sekretær Elin Vikene ledet møtet til og med sak om valg av leder. Nyvalgt leder Unni A. Wathne ledet resten av møtet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 10.00 12.40 Funksjon Navn Fremmøte Leder Wathne Unni A. Nestleder Opsal Odny Marie Medlem Hovden Nils Medlem Mannes Bjørg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858. Eldrerådet Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858. Eldrerådet Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 29.08.2017 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 29.08.2017 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 309 Møtedato: 28.08.2012 Tid : Kl. 19.30 21.05 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Ringdal Geir Sindre H Forfall Nestleder Haugen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet settes blir det en orientering om flyktningearbeidet i Karmøy. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet settes blir det en orientering om flyktningearbeidet i Karmøy. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit H. Mannes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 02.09.2014, saksnr. 24/14 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer