MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på eller på telefon / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet. Det serveres julemiddag i kantinen kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /14 14/2183 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE 38/14 14/4423 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /14 14/4424 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Koch Olene Mjølhus KRF Forfall Medlem Ferkingstad Anne AP Forfall Medlem Ferkingstad Didrik Brun AP Medlem Halleland Kenneth AP Varamedlem Solvang Evelyn SP Møtte for Ferkingstad Anne Varamedlem Grindhaug Alf Magne KRF Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): 9. Ett forfall. Ett varamedlem møtte. Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen og avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik Elin Vikene møtte som sekretær. Innkalling/saksliste godkjent. Innledningsvis orienterte teknisk sjef Ove Røys om status og fylkesmannens innsigelser på Spanne. Utlagt på representantenes bord: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak til sak 37/14. Protokollen skal godkjennes av hovedutvalg helse og omsorg i neste møte. Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

3 Saknr. 36/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 37/14 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Helse- og omsorgssjefen presiserte at det var tenkt opprettet ett råd, ikke fra hver institusjon. Grindhaug (KrF) foreslo å endre til følgende i pkt. 1: opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene. Ferkingstad, D. (Ap) foreslo: Brukerrepresentantene må velges for to år, en representant fra hver institusjon med to vararepresentant for hver og det må avholdes minimum to møter i året. Innstillingen med Grindhaugs og Ferkingstads forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at det opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene i Karmøy kommune gjeldende fra Brukerrepresentantene velges for to år. Det må avholdes minimum 2 møter i året. 3. Det velges en brukerrepresentant og to vararepresentanter fra hver av følgende institusjoner: Skudenes bu- og behandlingsheim Åkra bu- og behandlingsheim Fredheim bufellesskap Vea sykehjem Kopervik bu- og behandlingsheim inklusiv Bygnestunet Løftentunet Storesund bu- og behandlingsheim Saknr. 38/14

4 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettoppfølging per helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgssjefen orienterte om at det lå an til underskudd på anslagsvis mill. Tatt til orientering. 2. Sykefravær i institusjoner, hjemmetjenestene og boliger med heldøgnsopphold Tatt til orientering. 3. Møteplan hovedutvalg helse og omsorg 2015, onsdager kl : 28. januar 18. mars 20. mai 2. september 4. november 2. desember Tatt til orientering. Saknr. 39/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Skorpe (H) etterlyste status i saken om revidering av planen for fremtidens helse- og omsorgstjenester og hvorfor det ikke har blitt informert om utsettelser. Helse- og omsorgssjefen svarte at ledelsen i helse- og omsorgsetaten påbegynner arbeidet med revideringen andre uken i januar. 2. Skorpe (H) spurte om status behov og innhold for MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenter). Helse- og omsorgssjefen svarte at det kommer ny sak da det er HelseFonna som skal drive med LAR-behandling fra Det kommunale tilbudet til rusavhengige fortsetter i Havnegaten i Kopervik som tidligere. 3. Døsen (FrP) spurte om muligheten for å få trådløst internett for beboerne på sykehjemmene i alle rom, ikke bare i fellesrom. Helse- og omsorgssjefen svarte at det står på ønskeliste, men kostnaden er betydelig og ikke tatt inn på neste budsjett, da en her har prioritert IT på skolene. Side 3 av 4

5 4. Aune (H) spurte om det private tilbudet om praktisk bistand blir brukt. Helse- og omsorgssjefen svarte at søkere til praktisk hjelp får opplysninger om tilbudet når de får tilsendt vedtak, men at det ikke blir etterspurt. Tilbudet kan med fordel markedsføres mer. Side 4 av 4

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4422 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet

7 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 19:25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Koch Olene Mjølhus KRF Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Ferkingstad Didrik S. AP Forfall Medlem Varamedlem Medlemmer: 9 Fra adm. (evt. andre): Halleland Kenneth Solvang Evelyn PP SP Møtte for Ferkingstad Didrik S. Helse- og omsorgssjefen, avd.sjef Sigurd Gjerdevik og avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen Elin Vikene møtte som sekretær. Innkalling godkjent. Saksliste med tilleggssak godkjent. Utlagt på representantenes bord: - Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til sak 31/14 - Tilleggssak 35/14 Navneendring Norheim bu- og behandlingsheim Sak 35/14 behandlet før sak 33/14. Protokollen skal godkjennes av hovedutvalg helse og omsorg i neste møte. Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

8 Saknr. 30/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Halleland (Pp) bemerket at følgende ikke var med i protokollen under sak 29/14 Eventuelt: Halleland stilte spørsmål om det høye sykefraværet i helse- og omsorgssektoren og hva som blir gjort for å redusere dette. Helse- og omsorgssjefen svarte at det var satt i gang tiltak bl.a. nærværsprosjekt. Protokollen med endring som foreslått av Halleland enstemmig godkjent. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet med følgende tillegg i sak 29/14 Eventuelt: Halleland stilte spørsmål om det høye sykefraværet i helse- og omsorgssektoren og hva som blir gjort for å redusere dette. Helse- og omsorgssjefen svarte at det var satt i gang tiltak bl.a. nærværsprosjekt. Saknr. 31/14 INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av lagt ut. Knutsen (KrF) orienterte om budsjettgjennomgangen i formannskapet og fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KrF, FrP, Ap, Sp og Pp: 1. Hovedutvalget anbefaler at denne saken blir sett i budsjettsammenheng der tiltak og sektorer kan bli vurdert i sammenheng. 2. Med bakgrunn i et antatt merforbruk i år på 25 mill kroner i forhold til budsjett, ser hovedutvalget at det er store behov for tiltak innen helse- og omsorgssektoren. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Fellesforslaget fra H, KrF, FrP, Ap, Sp og Pp fremsatt av Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalget anbefaler at denne saken blir sett i budsjettsammenheng der tiltak og sektorer kan bli vurdert i sammenheng. 2. Med bakgrunn i et antatt merforbruk i år på 25 mill kroner i forhold til budsjett, ser hovedutvalget at det er store behov for tiltak innen helse- og omsorgssektoren. Side 2 av 5

9 Saknr. 32/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 BYGNES Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Rema 1000 Bygnes v/tor Ole Vikse AS, org.nr salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i nytt salgslokale i Bygnes Senter, Kopervik fra oppstart ca. 6. november 2014/når lokalet blir godkjent tatt i bruk og gjelder til bevillingsperioden opphører Som styrer godkjennes Tor Ole Vikse, f og som stedfortreder godkjennes Keven Hegerland Sola, f som begge har kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. 3. Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1 kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred). Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av teknisk etat, Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Side 3 av 5

10 Saknr. 33/14 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettoppfølging per Skorpe (H) stilte spørsmål om sykefraværet og hva som blir gjort. Helse- og omsorgssjefen svarte at Helse- og omsorgsektoren har igangsatt et stort nærværsprosjekt i nært samarbeid med Arbeidslivssenteret. I prosjektet vil en ha tettere og tidligere oppfølging av den ansatte for å forhindre sykemeldinger. En vil av den ansatte skal ha samtale med leder før vedkommende går til lege. Dette for i forkant å kartlegge hvilke tilretteleggingen arbeidsplassen kan gjøre slik at en kan forhindre sykemelding eller at en kan få en gradert sykemelding. Det er tillegg opprette et nærværsutvalg som tidlig i sykepengefasen skal vurdere andre jobber om en ikke kan fortsette i sitt ordinære arbeid. I tilfeller en ikke har annet arbeid å tilby i sektoren vil en vurdere om det er andre muligheter i kommunen. Prosjektet har sammen med NAV informert alle fastlegene om prosjektet og at de må etterlyse kartleggingen fra kommunen før arbeidstakeren blir sykemeldt. Skorpe (H) spurte videre om det ses på andre faktorer som arbeidsmiljø. Helse- og omsorgssjefen svarte at dette er sammensatt og en må sammenligne med andre kommuner og ikke andre yrkesgrupper. Øke stillingene kan hjelpe på sykefraværet. Mannes (FrP) opplyste at ansatte i Karmøy kommune har 24 egenmeldingsdager, men kommunen får bare refusjon etter 16 dager. Helse- og omsorgssjefen opplyste at Karmøy kommune er en IA-bedrift og ordningen med å ta ut 24 egenmeldinger er en del av denne avtalen. Erfaringen tilsier imidlertid at når den ansatte bruker egenmelding istedenfor sykemelding kommer de fortere tilbake i arbeid. Enkelte kommuner har innført som et forsøk at de ansatte ikke trenger sykemelding fra lege i det hele tatt. Skorpe (H) henviste til at det er så stor økning i forbruket til hjemmetjenesten i år og ønsket en liste over lovpålagte oppgaver til neste møte. Helse- og omsorgssjefen opplyste at det er økt volum i form av flere eldre med økt behov, men kostnad per time har ikke øket. I forhold til institusjonene ser en at driften er mer effektiv med store enheter et eksempel Skudenes bu- og behandlingsheim. I forhold til hvilke oppgaver som ikke er lovpålagt opplyste Helse og omsorgsjefen at det er letter å si noe om hvilke oppgaver som ikke er det. Karmøy kommune er kommune som konsentrer seg om de lovpålagte og i en del sammenhenger får vi kritikk for at en ikke tenker tilstrekkelig forebyggende. Oppgaver som ikke er lovpålagt er: - dag- og aktivitetstilbud - terapibading - støtte til lag/foreninger - matombringing - noe av den praktiske hjelpen - psykolog. Side 4 av 5

11 Aune (H) spurte hvorfor medfinansiering av somatiske pasienter har øket med 6 mill og om det er noen statistikk for hvordan en får plass på sykehjem, omveg om sykehus? Helse- og omsorgssjefen svarte at sykehuset skal opplyse om videre behandling etter utskriving, men det er kommunen ved Bestillerkontoret som beslutter hvilke tjenester som er mest hensiktsmessige ut fra funksjonsbeskrivelsen som kommer med pasienten når den er utskrivningsklar fra sykehuset. Døsen (FrP) viste til Mandal hvor det er 365 egenmeldingsdager i året som har vært en suksess med nedgang på 25 % i sykefravær og anbefalte at Karmøy så til Mandal. A. Ferkingstad (Ap) viste til hyppig kontakt med innbyggere den siste uken og det ble gitt mange forslag og tips til bedre tjenestetilbud. Viste til at det i tidligere perioder ble avholdt arbeidsmøter/idedugnader for hovedutvalget og lurte på om dette var aktuelt. Hovedutvalget ba Ferkingstad holde temaet varmt. Budsjettgjennomgangen enstemmig tatt til orientering. Saknr. 34/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ingen saker meldt. Saknr. 35/14 NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av lagt ut. Knutsen (KrF) foreslo følgende: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen som fremmer ny sak om navneendring for alle institusjonene når det blir aktuelt. Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Side 5 av 5

12 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 36/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet

13 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd for sykehjemmene i Haugesund kommune og ønsker at det opprettes i Karmøy også. Helse- og omsorgssjefen orienterte om at det kommer sak om dette til politisk behandling. Mosbron foreslo følgende: Eldrerådet ber om at sak om pårørendeutvalg/brukerråd ved sykehjemmene forseres og legges fram til politisk behandling før årsskiftet. Mosbrons forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet ber om at sak om pårørendeutvalg/brukerråd ved sykehjemmene forseres og legges fram til politisk behandling før årsskiftet.

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stine K. Bjelland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2183 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne OPPRETTELSE AV BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at det opprettes brukerråd for brukere med langtidsopphold ved sykehjemmene i Karmøy kommune gjeldende fra

15 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Brukermedvirkningen ved sykehjemmene i Karmøy har i all hovedsak foregått ute på det enkelte sykehjem. Et godt samarbeid mellom brukere og fagpersoner starter som oftest lokalt. For brukerne og pårørende er opplevelsen av å bli involvert og tatt på alvor i det daglige, det aller viktigste. Dersom denne samhandlingen fungerer godt med åpen og god kommunikasjon, vil man lettere oppnå at brukerne har reell medbestemmelse og valgmuligheter i forhold til tjenestene som ytes. Opprettelse av brukerråd for alle institusjonene som primært skal behandle saker på overordnet nivå, vil styrke likeverdighetsprinsippet mellom brukere og fagpersonell. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Stortingsmelding nr 29 «Morgendagens omsorg» peker på brukermedvirkning og brukerstyring som viktige bidrag for å øke kvaliteten på tjenestene. Tjenestekvaliteten skapes gjennom god dialog mellom bruker og tjenesteutøver ved at brukernes erfaring balanseres opp for tjenesteutøvernes ekspertkunnskap. Stortingsmeldingen tar også for seg de pårørendes ressurser. Samhandlingen med dem kan utløse ressurspotensialet som pårørende representerer. Den kom det følgende forslag til vedtak i eldrerådet: Eldrerådet ber om at sak om pårørende/brukerråd ved sykehjemmene forseres og legges fram til politisk behandling før årsskiftet. Dagens organisering av brukermedvirkning Flere kommuner har opprettet brukerråd med ulik organisering. I Karmøy kommune foregår brukermedvirkningen for det meste ute i de enkelte virksomheter i form av at ansatte involverer brukerne og pårørende i det daglige. Mange ansatte er gode på brukermedvirkning, men brukere og pårørende kan oppleve at det er fagpersonellet som sitter med kontrollen og at det ikke er et felles system for brukermedvirkning ute på institusjonene. Det er ikke opprettet brukerråd på et overordnet nivå i Karmøy. «Eldrerådet» og «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» er per dags dato brukernes organer for å ta opp sine saker.

16 Forslag til løsning: Praktisering av brukermedvirkning på individnivå ute på det enkelte sykehjem: KULTUR FOR BRUKERMEDVIRKNING Ledere og ansatte må jobbe for å ha en kultur som stimulerer brukere og pårørende til å gi tilbakemeldinger i det daglige både ris og ros. Å stille spørsmålet «Er det noe du ønsker at vi skal forandre noe du er misfornøyd med?», gir ofte helt konkrete innspill som ansatte og ledere kan jobbe videre med. Både brukere og pårørende setter stor pris på å bli spurt om hva de mener fungerer og hva som ikke fungerer, og de har ofte konstruktive forslag til forbedringer. Lederne skal ha dette temaet oppe med jevne mellomrom både på personalmøter, ved passende opplærings-temaer og ellers i den daglige dialog med de ansatte. INNKOMSTSAMTALE Innkomstsamtale skal gjennomføres ved alle sykehjem når en bruker kommer inn til langtidseller korttidsopphold. For vekselopphold vil det ikke være nødvendig å ha innkomstsamtale for hvert opphold. I tillegg til diverse praktisk informasjon, skal man i denne samtalen spørre bruker/pårørende om hvilke forventninger de har, hva de mener er viktig for dem og hvordan de selv kan bidra for at oppholdet blir godt. Institusjonen skal i denne samtalen gi klart uttrykk for at det er svært ønskelig å få tilbakemeldinger på hvordan oppholdet oppleves. Felles mal for innkomstsamtale revideres og justeres innen november INVOLVERING I ARBEIDET MED TILTAKSPLANER Brukere og/eller pårørende inviteres inn i arbeidet med utarbeiding/evaluering av den enkelte brukers tiltaksplan minst 1-2 ganger i året. Dette vil bidra til større innflytelse over egen situasjon. Tiltaksplanene er primært helsepersonellets ansvar og skal være sterkt faglig forankret, men brukernes stemme bør i større grad inn i dette kontinuerlige arbeidet. Et tiltaksområde som for eksempel aktivitet, kan brukere og pårørende i mye større grad involveres i. BRUKERUNDERSØKELSER Bruker- og pårørende-undersøkelser skal gjennomføres ved institusjonene hvert annet år med oppstart vår Undersøkelsene initieres av avdelingssjef omsorg, men gjennomføres ute på det enkelte sykehjem.

17 PÅRØRENDEMØTER Det skal gjennomføres pårørende-møte minst X 1 pr år, eventuelt oftere dersom særskilte behov skulle tilsi det. I tillegg til orienteringssaker som sykehjemmet ønsker å informere om, skal dette møtet også legge opp til at pårørende får si sin mening om hva som er bra og hva som kan forbedres ved det enkelte sykehjem. KLAGESAKER Klagesaker fra brukerne, kanaliseres til Fylkesmannen i Rogaland eller pasientombudet i Rogaland. Organisering av brukermedvirkning på overordnet nivå: Det opprettes et brukerråd på overordnet nivå for brukere med langtidsopphold ved sykehjemmene i Karmøy kommune. Brukerrådet skal være et rådgivende organ som først og fremst kan ta opp og gi uttalelser i saker som omhandler kvalitet og tjenesteutvikling. Brukerrådet gjennomfører to møter per år, et om våren og et om høsten. Medlemmer: 1 bruker/pårørende representant fra hvert sykehjem med langtidsplasser (Skudenes BBH, Åkra BBH, Fredheim, Vea sykehjem, Kopervik BBH, Storesund BBH) 2 ansatterepresentanter fra sykehjem med langtidsplasser Avdelingssjef omsorg fungerer som rådets sekretær. I tillegg velges varamedlemmer; en for brukere/pårørende og en for de ansatte. Alle medlemmene velges for 1 år. Valg av kandidater til brukerråd. Pårørende-møtet er en arena man kan bruke til valg av bruker/pårørende-representant. Virksomhetsleder ved hvert sykehjem melder inn valgt kandidat til rådets sekretær. Det utarbeides en veileder for brukerrådet våren For brukere med korttidsopphold eller vekselopphold, praktiseres brukermedvirkning på individnivå.

18 Helse- og omsorgssjefens kommentarer: Opprettelse av brukerråd kan bidra til å styrke engasjementet for en bedre kvalitet i tjenestetilbudet. Et brukerråd bør ha representanter både fra brukere og pårørende. Pårørende er viktige representanter for de som ikke kan formidle sine meninger og synspunkter. For den enkelte bruker og pårørende vil hverdagen ute på det enkelte sykehjem være den viktigste arenaen for brukermedvirkning. Helse- og omsorgssjefens konklusjon: Det opprettes et brukerråd for brukere med langtidsopphold ved sykehjemmene i Karmøy. En evaluering/justering av brukerrådet eller eventuelt opprettelse av nye brukerråd, vurderes når man har fått erfaringer med brukerrådet for sykehjem etter 1 år. Helse- og omsorgssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign.

19 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 37/14 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Helse- og omsorgssjefen presiserte at det var tenkt opprettet ett råd, ikke fra hver institusjon. Grindhaug (KrF) foreslo å endre til følgende i pkt. 1: opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene. Ferkingstad, D. (Ap) foreslo: Brukerrepresentantene må velges for to år, en representant fra hver institusjon med to vararepresentant for hver og det må avholdes minimum to møter i året. Innstillingen med Grindhaugs og Ferkingstads forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at det opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene i Karmøy kommune gjeldende fra Brukerrepresentantene velges for to år. Det må avholdes minimum 2 møter i året. 3. Det velges en brukerrepresentant og to vararepresentanter fra hver av følgende institusjoner: Skudenes bu- og behandlingsheim Åkra bu- og behandlingsheim Fredheim bufellesskap Vea sykehjem Kopervik bu- og behandlingsheim inklusiv Bygnestunet Løftentunet Storesund bu- og behandlingsheim Saknr. 38/14

20 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4423 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettoppfølging per helse- og omsorgsetaten 2. Sykefravær i institusjoner, hjemmetjenestene og boliger med heldøgnsopphold 3. Møteplan hovedutvalg helse og omsorg 2015, onsdager kl : 28. januar 18. mars 20. mai 2. september 4. november 2. desember

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 38/14 Behandling: Vedtak: 1. Budsjettoppfølging per helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgssjefen orienterte om at det lå an til underskudd på anslagsvis mill. Tatt til orientering. 2. Sykefravær i institusjoner, hjemmetjenestene og boliger med heldøgnsopphold Tatt til orientering. 3. Møteplan hovedutvalg helse og omsorg 2015, onsdager kl : 28. januar 18. mars 20. mai 2. september 4. november 2. desember Tatt til orientering.

31 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

32 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 39/14 Behandling: 1. Skorpe (H) etterlyste status i saken om revidering av planen for fremtidens helse- og omsorgstjenester og hvorfor det ikke har blitt informert om utsettelser. Helse- og omsorgssjefen svarte at ledelsen i helse- og omsorgsetaten påbegynner arbeidet med revideringen andre uken i januar. 2. Skorpe (H) spurte om status behov og innhold for MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenter). Helse- og omsorgssjefen svarte at det kommer ny sak da det er HelseFonna som skal drive med LAR-behandling fra Det kommunale tilbudet til rusavhengige fortsetter i Havnegaten i Kopervik som tidligere. 3. Døsen (FrP) spurte om muligheten for å få trådløst internett for beboerne på sykehjemmene i alle rom, ikke bare i fellesrom. Helse- og omsorgssjefen svarte at det står på ønskeliste, men kostnaden er betydelig og ikke tatt inn på neste budsjett, da en her har prioritert IT på skolene. 4. Aune (H) spurte om det private tilbudet om praktisk bistand blir brukt. Helse- og omsorgssjefen svarte at søkere til praktisk hjelp får opplysninger om tilbudet når de får tilsendt vedtak, men at det ikke blir etterspurt. Tilbudet kan med fordel markedsføres mer. Vedtak:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer