MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12."

Transkript

1 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på eller på telefon / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /15 15/139 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN 3/15 15/217 LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD 4/15 14/4602 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS 5/15 15/219 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /15 15/221 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: Tid : Kl. 18:00 19:25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Koch Olene Mjølhus KRF Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Ferkingstad Didrik Brun AP Medlem Halleland Kenneth PP Medlemmer: 9 Fra adm. (evt. andre): Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen og avd.sjef helse Aslaug I. Skjold. Elin Vikene møtte som sekretær. Saksliste/innkalling godkjent. Utlagt på representantenes bord: -Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak i sak 2/15 og 3/15. -Svarbrev fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til NFU v/lars Gunnar Oma vedrørende boligsituasjonen for personer med utviklingshemming i Karmøy kommune. -Fremdriftsplan for revisjon/utarbeiding av Plan for helse- og omsorgstjenester Saksprotokoll FSK 15/15, saksframlegg og orientering i møtet: Avtale om interkommunalt samarbeid om sals- og skjenkekontroll etter vertskommunemodell. Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

3 Saknr. 1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 2/15 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett. Saknr. 3/15 LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Leder og helse- og omsorgssjefen orienterte. Skorpe (H) foreslo følgende oversendelsesforslag til helse- og omsorgssjefen: Administrasjon undersøker om frivillige organisasjoner som for eks. Frelsesarmeen/Kirkens Bymisjon, vil drive rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging/lavterskeltilbud) i Karmøy kommune. Innstillingen med Skorpes oversendelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil komme tilbake med sak om behov for lokaler til lavterskeltilbud i kommunen. Side 2 av 5

4 Det forhandles fram forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging). Saknr. 4/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen Industrigt. 14, Haugesund tilføres i punkt 1. Innstillingen med Ferkingstads forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Matvareexpressen Haugesund AS, Industrigt. 14, Haugesund, org.nr v/knut Roar Tveit innvilges salgsbevilling i gruppe 1(alkoholholdig drikke inntil 4,7 volumprosent alkohol) i resterende del av salgsbevillingsperioden som opphører Det forutsettes at alkoholholdige drikkevarer ikke utleveres til mindreårige under 18 år eller til personer åpenbart påvirket av rusmidler. 2. Som styrer godkjennes Knut Roar Tveit, f og som stedfortreder godkjennes Ingrid Henrikke Duesund, f som begge har gjennomført og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. 3. Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1 kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred). Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av teknisk etat, Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Side 3 av 5

5 Saknr. 5/15 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettoppfølging per Helse- og omsorgssjefen orienterte. Tatt til orientering. 2. Oversikt over ambulerende skjenkebevillinger Tatt til orientering. 3. Orientering om framdriftsplan Framtidens helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgssjefen orienterte om at det inviteres til en strategisamling. Mannes (FrP) spurte om tillitsvalgte skulle være med. Helse- og omsorgssjefen inviterer politikere, administrasjon og tillitsvalgte til strategisamling tirsdag 24. februar. Saknr. 6/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Aune (H) spurte om det var opprettet ambulerende demensteam og hvilke tilbud som finnes i kommunen for demente. Helse- og omsorgssjefen informerte om at det var et mål å få til et demensteam. Det krever imidlertid ressurser og det må derfor gjøres noen omprioriteringer. I tillegg kreves det en del opplæring i bruk av metoder og verktøy. For at dette arbeidet skal ha en effekt kreves det et tett og godt samarbeid med fastleger. Som et hovedprinsipp anbefales det at pasientens lege utreder ved mistanke om demens. Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner har et demensteam. Demensteamet skal bl.a kartlegge funksjonsnivå, hjemmesituasjon, utrede hjelpebehov - også for pårørende, og sørge for at hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Undersøkelse gjort av Helsedirektoratet viser at demensteamene har bidratt til en positiv utvikling, men at det er fremdeles noen utfordringer. Målet er å komme i gang med dette arbeidet i løpet av Avd.sjef omsorg opplyste at det i dag er dagtilbud for demente integrert i vanlig dagtilbud, men at målet er å få til differensierte tilbud. 2. Aune (H) opplyste at hun hadde fått tilsendt sak om omorganisering av helseog omsorgsetaten. Hun spurte hvorfor hovedutvalget ikke hadde hørt noe om dette og hvorfor medisinsk faglig personell ikke var tatt med i arbeidsgruppen. Helse- og omsorgssjefen svarte at det er omorganisering på gang med bl.a. Side 4 av 5

6 samorganisering av tjenester. Forslaget som har vært ute på høring foreslår videre at en går bort fra fagansvarlige og at en fremover har kun avdelingsledere. Dette betyr at ledere har ansvar for alt innen økonomi, personal og fag innen sitt område. Dette vil i tillegg medføre en større grad av nærledelse. I dag er det virksomheter hvor virksomhetsleder har personansvaret for 80 ansatte. Det var høringsfrist 8. januar og det har kommet inn noen og førti innspill fra ansatte, tillitsvalgte, virksomheter og grupper. Side 5 av 5

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet

8 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Koch Olene Mjølhus KRF Forfall Medlem Ferkingstad Anne AP Forfall Medlem Ferkingstad Didrik Brun AP Medlem Halleland Kenneth AP Varamedlem Solvang Evelyn SP Møtte for Ferkingstad Anne Varamedlem Grindhaug Alf Magne KRF Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): 9. Ett forfall. Ett varamedlem møtte. Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen og avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik Elin Vikene møtte som sekretær. Innkalling/saksliste godkjent. Innledningsvis orienterte teknisk sjef Ove Røys om status og fylkesmannens innsigelser på Spanne. Utlagt på representantenes bord: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak til sak 37/14. Protokollen skal godkjennes av hovedutvalg helse og omsorg i neste møte. Karmøy rådhus, Elin Vikene Sekretær

9 Saknr. 36/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 37/14 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Helse- og omsorgssjefen presiserte at det var tenkt opprettet ett råd, ikke fra hver institusjon. Grindhaug (KrF) foreslo å endre til følgende i pkt. 1: opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene. Ferkingstad, D. (Ap) foreslo: Brukerrepresentantene må velges for to år, en representant fra hver institusjon med to vararepresentant for hver og det må avholdes minimum to møter i året. Innstillingen med Grindhaugs og Ferkingstads forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at det opprettes felles brukerråd for brukere med langtidsopphold for alle sykehjemmene i Karmøy kommune gjeldende fra Brukerrepresentantene velges for to år. Det må avholdes minimum 2 møter i året. 3. Det velges en brukerrepresentant og to vararepresentanter fra hver av følgende institusjoner: Skudenes bu- og behandlingsheim Åkra bu- og behandlingsheim Fredheim bufellesskap Vea sykehjem Kopervik bu- og behandlingsheim inklusiv Bygnestunet Løftentunet Storesund bu- og behandlingsheim

10 Saknr. 38/14 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettoppfølging per helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgssjefen orienterte om at det lå an til underskudd på anslagsvis mill. Tatt til orientering. 2. Sykefravær i institusjoner, hjemmetjenestene og boliger med heldøgnsopphold Tatt til orientering. 3. Møteplan hovedutvalg helse og omsorg 2015, onsdager kl : 28. januar 18. mars 20. mai 2. september 4. november 2. desember Tatt til orientering. Saknr. 39/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Skorpe (H) etterlyste status i saken om revidering av planen for fremtidens helse- og omsorgstjenester og hvorfor det ikke har blitt informert om utsettelser. Helse- og omsorgssjefen svarte at ledelsen i helse- og omsorgsetaten påbegynner arbeidet med revideringen andre uken i januar. 2. Skorpe (H) spurte om status behov og innhold for MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenter). Helse- og omsorgssjefen svarte at det kommer ny sak da det er HelseFonna som skal drive med LAR-behandling fra Det kommunale tilbudet til rusavhengige fortsetter i Havnegaten i Kopervik som tidligere. 3. Døsen (FrP) spurte om muligheten for å få trådløst internett for beboerne på sykehjemmene i alle rom, ikke bare i fellesrom. Side 3 av 4

11 Helse- og omsorgssjefen svarte at det står på ønskeliste, men kostnaden er betydelig og ikke tatt inn på neste budsjett, da en her har prioritert IT på skolene. 4. Aune (H) spurte om det private tilbudet om praktisk bistand blir brukt. Helse- og omsorgssjefen svarte at søkere til praktisk hjelp får opplysninger om tilbudet når de får tilsendt vedtak, men at det ikke blir etterspurt. Tilbudet kan med fordel markedsføres mer. Side 4 av 4

12 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 1/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet

13 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslag til vedtak. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

14 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 3/15 Behandling: Helse- og omsorgssjefen orienterte og svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

16 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse- og omsorgsetatens budsjettområde. Kommunestyret vedtar budsjett med et enkelt beløp for hver funksjon. Hovedutvalget fordeler budsjettet videre på funksjoner og gruppearter. Grunnlaget for hovedutvalgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets budsjettbehandling i sak 91/14, budsjett og økonomiplan Fakta/saksopplysninger Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter gir føringer for disponering av budsjett: KST sak 91/14 pkt 11 Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. KST sak 91/14 pkt 12 Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende KST sak 91/14 pkt 16 Arbeidet med Vea Sykehjem 2 med 55 sykehjemsplasser gis høyeste prioritet. KST sak 91/14 pkt 17 Fredheim drives videre. Ny vurdering om bruk gjøres i forbindelse med oppstart av Vea 2. KST sak 91/14 pkt 18 Det opprettes inntil 16 korttidsplasser ved Norheim BBH for å imøtekomme behovet for korttidsplasser og avlastingsopphold. Det forutsettes at ressursbruken til nye korttidsplasser ses i sammenheng med behov og tilbud som kan ytes av hjemmetjenesten med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtar nærmere retningslinjer for bruken av ressursene.

17 KST sak 91/14 pkt 19 Rådmannen fremlegger sak om konkurranseutsetting av nye tjenester innen helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at valgte tjenester kan være interessante for profesjonelle aktører i bransjen. Tiltak budsjett 2015 Konkrete budsjett tiltak fremgår av ellers av rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets vedtak. Budsjettmessige konsekvenser og kjente utfordringer Korttidsplasser Norheim / Hjemmetjenester Av kommunestyrets vedtak vedr opprettelse av korttidsplasser/hjemmetjenester fremgår det at hovedutvalget skal gi nærmere retningslinjer for bruken av midlene. Administrasjonen foreslår at budsjettbeløp fordeles med 50% på henholdsvis hjemmetjenester og institusjon, og at fordelingen vurderes på nytt etter første halvår. Konkurranseutsetting I forbindelse med at rådmannen skal fremlegge ny sak vedr konkurranse utsetting av omsorgstjenester vil det avhengig av hvilke områder som blir valgt påløpe en del kostnader i forbindelse med utarbeiding av konkurransegrunnlag og forberedelser. Det er ikke satt av ressurser til gjennomføring og oppfølging av konkurranseutsetting. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i saksutredningen. Rekruttering av leger Over en tid har kommunen hatt store utfordringer med rekruttering av leger det kan medføre at kostnadene til rekruttering av leger øker for kommunen. Det er også mulig at vi må bruke vikarbyråer for å dekke behovet for lege. LAR Rådmannen vil komme med en ny sak vedr LAR tilbudet i kommunen. Garderober/arbeidstøy Kommunen avventer fremdeles en endelig avklaring fra arbeidstilsynet vedr krav til garderober og arbeidstøy. Dette vil kunne få noen økonomiske konsekvenser som ikke har budsjettmessig dekning.

18 Brukerbehov Kommunen har de siste årene hatt en sterk vekst i brukerbehov og det har ført til betydelige avvik mellom budsjett og regnskap. Det har i budsjettarbeidet vært et sterkt fokus på å jobbe med årsakene til dette avviket innenfor omsorgstjenesten og i barnevernet, slik at vi får en bedre balanse mellom budsjett og drift. Det er allikevel viktig å understreke at uforutsigbarheten på brukersiden er betydelig noe som krever at kommunen har evne til omprioritering av ressurser. Rådmannen vil med bakgrunn i disse utfordringene, følge utviklingen tett gjennom hele året. Ved avvik mellom budsjett og regnskap vil regulerende tiltak på tjenestesiden iverksettes, eventuelle justeringer i tjenesteproduksjonen vil bli meldt hovedutvalg ved første anledning. Helse og omsorgsjef, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

19 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 2/15 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

20 SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslag til vedtak. Vedtak: Kommunestyret vedtar at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil komme tilbake med sak om behov for lokaler til lavterskeltilbud i kommunen. Det forhandles fram forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging).

21 SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 4/15 Behandling: Helse- og omsorgssjefen orienterte og svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil komme tilbake med sak om behov for lokaler til lavterskeltilbud i kommunen. Det forhandles fram forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging).

22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil komme tilbake med sak om behov for lokaler til lavterskeltilbud i kommunen. Det forhandles fram forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging).

23 SAKSFRAMSTILLING 1. Bakgrunn: Det vises til sak i kmst vedr etablering av et mottak- og oppfølgingssenter for rusmiddelavhengige i området nord for Bygnestunet, budsjettvedtak i kmst den , samt sak til hovedutvalg helse og omsorg om plan for nytt mottak og oppfølgingsenter. MOsenteret skulle blant annet inneholde lokaler for fortsatt kommunal administrering og utdeling av Lar medikamenter. Det er nå avklart at Helse Fonna overtar all administrering og utdeling av Lar medikamenter i kommunen. 2. Aktuelt 2.1 Administrering av Lar medisiner i Karmøy kommune. Fra 1998 har pasienter fått Lar medikasjon i Karmøy kommune. Omfanget og antall brukere økte utover 2000 tallet. I 2014 var det ca 70 brukere som fikk Lar medisiner ved helsestasjon rus, en stor andel av disse fikk utlevert medisin daglig. I tillegg fikk en stor andel brukere utlevert medisiner andre steder, de fleste fra apotek. Styringsdokumentet for 2014 til de regionale helseforetak tydeliggjør at helseforetakene har ansvaret for Lar medisinering for pasientene. Tidlig i 2014 ble det startet forhandlinger mellom Karmøy kommune og Helse Fonna om fortsatt Lar medikasjon i kommunen. Helse Fonna ga tidlig i prosessen tydelige signal om at helseforetaket ønsket å videreføre ordningen med kommunal utdeling av Lar medisiner til brukerne i kommunene. Avtalen skulle omfatte dekning av personalkostnader samt dekning av leie for areal som nyttes til formålet. Den 5. desember ble det endelig avklart at Helse Fonna selv overtar utdelingen av Lar medikamenter til brukeren i Karmøy kommune fom 1. juni Helse Fonna vil selv bygge opp et team for administrering og utdeling av Lar medisiner i kommunen. 2.2 MO senter Etablering av nytt Mottak og oppfølgingsenter (MO - senter) for rusmisbrukere ble vedtatt i budsjett og økonomiplan for For å klare innflytting i MO - senteret innen medio juni 2016 var det nødvendig at planlegging og prosjektering av nytt MO senter startet våren 2014.

24 Det er benyttet ca kr ,- i planleggingsarbeidet. Formålet med bygget var å gi mulighet for en samordnet mottak, kartlegging og oppfølging av rusmisbrukere i kommunen. I tillegg ville en samlokalisering med psykisk helsetjeneste legge til rette for god samordning, kompetansebruk og utvikling av tjenestetilbudet på kort og lang sikt. Lar tilbudet var et av flere tiltak innen rusbehandling/-oppfølging i kommunen i det planlagte MO senteret. Lavterskeltilbudet til rusmisbrukere var planlagt lokalisert til Kopervik. Ved at helseforetaket overtar Lar medisineringen fra 1. juni 2015 vil det være uhensiktsmessig å bygge lokaler som er tilpasset dette formålet. Et MO senter uten Lar tilbud vil dermed kreve at utformingen og innholdet i bygget ville måtte endres vesentlig. 2.3 Behov for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste Rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging) har fortsatt behov for lokaler til den øvrige drift. Mottak, oppfølging og behandling av brukere ved ruskonsulentene. Helsetjenester til rusmisbrukere, undersøkelser, veiledning, sårstell, infeksjonsforebygging, mm. Samtaler og motivasjon for endring. Rusmisbruk, atferd, livsstil, mestring av livssituasjon og økt aktivitet og arbeid er sentralt. Areal og kontorer for personell som har oppfølging i brukerens hjem (boligoppfølging). Lavterskeltilbud. Dagens lokaler i Havnegaten er velegnet til fortsatt drift av den gjenværende delen av rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging) en tid framover. Leieavtale for lokaler i Havnegaten går ut medio Utleier stiller seg positiv til fortsatt utleie av lokalene. Forhandling om fortsatt leie kan startes opp etter politisk behandling. Sentrale myndigheter har et mål om at en større del av tjenestetilbudet til personer med rus og psykisk sykdom skal gis i kommunen og ikke i sykehus og institusjon. Det forventes dermed en økt satsing på brukergruppen i framtiden. Utvikling og satsing på rus og psykisk helsetjenester vil dermed medføre behov for økning av personale og dermed økte behov for lokaler. Rus og psykisk helsetjeneste er i gang med en omorganisering der det fra 1. januar er opprettet en felles virksomhet for rus og psykisk helsetjeneste med 5 underavdelinger; avdeling nord og avdeling sør, avdeling mottak og oppfølging, avdeling dag og aktivitet og avdeling Østremtunet. For å få

25 til en god samordning og maksimal effekt av omorganiseringen av rus og psykisk helsetjeneste er det behov for felles lokalisering i kommunen. Det sees i tillegg et behov for heldøgnsomsorgstilbud til eldre personer med rus og psykisk lidelse ut fra en økning av eldre brukere (kronikere) innen målgruppen. Et slikt tilbud krever høy kompetanse innen rus og psykisk helsearbeid. Deler av Bygnestunet vil være egnet til heldøgnsomsorgstilbud for rusmisbrukere. Dette pga byggets egnethet, samt nærhet til Østremtunet og Pilehagen som har personale med kompetanse på området. Kommunen har 4 dag og aktivitetstilbud til personer med rus og psykisk lidelse. Antall, innhold og utforming av dag og aktivitetstilbudet vil gjennomgås. Dette kan medføre at vil være et behov for lokaler til dag og aktivitetstilbud i kommunen. Det vil også vurderes å opprette lavterskeltilbud andre steder i kommunen ut fra brukernes behov og bosted. Administrasjonen vil arbeide for å få tilstrekkelig oversikt over de totale behov for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste. 2.4 Uavklarte forhold vedrørende lokaler, tjenestetilbud og organisering i kommunen. En rekke forhold og behov vedrørende lokaliteter for helse og omsorgstjenester er uavklart. Dette gjelder lokalisering av framtidig legevakt, funksjonsdeling mellom de ulike institusjonene, omfang og behov for sykehjem og heldøgnsomsorg. Pågående funksjonsdeling i sykehjem tilsier at ulike brukergruppene bør gis et tilbud samlet. Helse- og omsorgsetaten gjennomgår for tiden den interne organiseringen i øvrige virksomheter. Dette kan få betydning for behov for felles lokaler for å oppnå god samordning i framtiden. Uavklarte forhold og lokalisering av ulike tjenestetilbud kan medføre at det blir ledige lokaler eller behov for nye lokaler i flere områder i kommunen. Dette gjør det vanskelig å planlegge et nybygg til MO -senter i tilknytning til Bygnestunet nå. 2.5 Konsekvenser ved at helseforetaket overtar håndtering av Lar medikamentering. Ved at helseforetaket overtar medikamenthåndteringen vil dette medføre at rustjenesten vil redusere driften tilsvarende 3 årsverk. Bakgrunnen er at kommunen ikke får tilført 2 mill fra helseforetaket for å administrere ordningen. Ansvar for behandling med Lar medikamenter og administrering og håndtering av medisinen samles hos Helse Fonna. Dette kan på lengre sikt være positivt for den helhetlige behandlingen av pasientene.

26 3 Rådmannens kommentar og konklusjon: Bygging av et egnet bygg for mottak og oppfølgingstjenesten ville gitt et framtidsrettet tilbud for rusmiddelavhengige i kommunen Det ville også styrket effekten av samordning av rus og psykisk helsetjeneste og medført økte muligheter til å nytte kompetanse og personalressurser fleksibelt og effektivt. En lokalisering av mottak og oppfølgingstjenesten (MO-senter) for rusmiddelavhengige til Bygnes ville styrket mulighet til effektivisering av drift, og samle kompetanse for både rus og psykisk lidelse og forsterket effekten av en organisatorisk samordning og omorganisering spesielt for brukergruppen med langvarige og komplekse problemstillinger. Dette må løses på andre måter inntil videre. Ved at Helse Fonna overtar ansvaret for håndtering av Lar medikasjon faller en del av forutsetningen for bygging av MO senter bort. Utformingen og innholdet i bygget må endres dersom et nytt bygg skal bygges ut fra endrede forutsetninger. Det vil være behov for nye lokaler til rus og psykisk helsetjeneste i framtiden. Ny organisering av rus og psykisk helsetjeneste gjør imidlertid at det må brukes tid på å definerere behov for lokaler. Uavklarte forhold innen øvrige tjenesteområder innen helse- og omsorgsetaten kan gi muligheter for samlokalisering og lokaler til rus og psykisk helsetjeneste i eksisterende lokaler i kommunen. Nåværende lokaler i Havnegaten tilfredsstiller nåværende behov for lokaler for rustjenesten de neste 3-5 år. Rådmannen anbefaler derfor å forhandle med utleier om forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging). Det anbefales videre at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil gjøre en vurdering av det framtidige behovet for lavterkseltilbud andre steder i kommunen ut fra brukernes behov og bosted. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

27 SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 3/15 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak lagt ut. Leder og helse- og omsorgssjefen orienterte. Skorpe (H) foreslo følgende oversendelsesforslag til helse- og omsorgssjefen: Administrasjon undersøker om frivillige organisasjoner som for eks. Frelsesarmeen/Kirkens Bymisjon, vil drive rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging/lavterskeltilbud) i Karmøy kommune. Innstillingen med Skorpes oversendelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at planlegging og bygging av nytt MO - senter avventes til behovet for lokaler for rus og psykisk helsetjeneste er avklart. Administrasjonen vil komme tilbake med sak om behov for lokaler til lavterskeltilbud i kommunen. Det forhandles fram forlenget leieavtale i Havnegaten 9 for lokaler til rustjenesten (avdeling mottak og oppfølging).

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer