Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte. NB! Møtested. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 12/10 09/1362 BUDSJETT MIDLERTIDIG REDUKSJON AV INSTITUSJONSPLASSER/NEDLEGGELSE AV KOPERVIK ALDERSHEIM 13/10 10/17 REFERATSAKER 14/10 10/18 EVENTUELT Karmøy rådhus, Marit Helen Mannes (s) Leder Reidar Bråtveit Helse- og omsorgssjef

2 Sak 12/10 BUDSJETT MIDLERTIDIG REDUKSJON AV INSTITUSJONS- PLASSER/NEDLEGGELSE AV KOPERVIK ALDERSHEIM Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1362 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Eldrerådet /10 Hovedutvalg helse og omsorg Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg anbefaler en midlertidig reduksjon av det totale antall institusjonsplasser fram til Vea sykehjem tas i bruk gjennom nedleggelse av Kopervik aldershjem fom Samtidig åpnes det for full drift ved Bygnestunet omsorgboliger. Det forutsetter at disse tiltakene gir en årlig innsparing på mellom 5,5-6 mill kroner sett i forhold til vedtatt økonomiplan. 2. Hovedutvalget forutsetter at beboere i omsorgsboligene ved Kopervik aldershjem i fremtiden gis nødvendig omsorg og trygghet gjennom tjenestetilbud fra hjemmetjenesten. 3. Hovedutvalget vil ha seg forelagt sak i løpet av høsten 2010 der det bl.a. foretas en helhetlig vurdering av fremtidig driftsstruktur innen omsorgstjenesten dette må omfatte både tilbudet i institusjoner og omsorgsboliger. I disse vurderingene skal en hensynta kravene til en framtidsrette omsorgstjeneste og optimal ressursutnyttelse. 4. Hovedutvalgets vedtak oversendes for behandling i tilknytning til sak vedr budsjettregulering. Hovedutvalget forutsetter at innsparingsmålet på 9-10 mill kan realiseres gjennom tiltak som strekker seg utover Side 2 av 16

3 SAKSFRAMSTILLING 1. Bakgrunn og oppsummering Karmøy kommune har gjennom de siste årene kommet i en situasjon hvor aktivitetsnivået er blitt for høyt i forhold til de inntektsforutsetningene kommunen må forholde seg til. Dette har medført en svak økonomisk balanse i kommunen. Samtidig står Karmøy også overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Høyere rentenivå og stort investeringsbehov gjør at rente- og avdragsutgiftene vil kreve mer av ressursene, samtidig som Karmøy i likhet med kommunesektoren generelt også har et stort og økende vedlikeholdsetterslep. I det neste tiåret vil dessuten den demografiske utviklingen i Karmøy bli mer krevende enn for kommunesektoren generelt på grunn av sterkere vekst i antall eldre. Disse forholdene bidrar til å gjøre det svært krevende å opprettholde tjenestenivået i Karmøy kommune. I vedtatt budsjett og økonomiplan er det lagt til grunn at det må komme på plass betydelige innsparinger i de neste årene. Som en lavinntektskommune er det særlig viktig for Karmøy kommune å ha en nøktern og effektiv drift for å kunne opprettholde tjenestekvaliteten. Dagens svært desentraliserte driftsstruktur i Karmøy er en utfordring for å få dette til. Små og spredte enheter på flere sektorer i Karmøy har konsekvenser for kommunens muligheter til å opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet i årene fremover. Kommunen har en rekke mindre driftsenheter innen omsorgstjenesten, både institusjoner og omsorgsboliger. Dette er lite kostnadseffektivt, og er ikke optimalt hva angår funksjonalitet. Kommunen står overfor betydelige utfordringer innen omsorgstjenesten de nærmeste årene - blant annet på grunn av veksten i antall eldre og at kommunen forventes å bli pålagt nye oppgaver som en konsekvens av Samhandlingsreformen. Sett i dette fremtidige perspektivet samt i forhold til den aktuelle budsjettmessige situasjonen med en betydelig forventet inntektssvikt innen helse- og omsorgssektoren - vil det være nødvendig at en allerede nå starter arbeidet med å vurdere å tilpasse driftsstrukturen til disse utfordringene. På bakgrunn av det ovennevnte anbefaler helse- og omsorgssjefen en midlertidig reduksjon i antallet institusjonsplasser - og nedleggelse av Kopervik aldershjem - inntil Vea sykehjem er driftsklart. 2. Budsjett 2010 for helse- og omsorgsetaten status 2.1 Iverksatte tiltak Tiltak vedtatt i budsjett 2010 tilsvarende 7,2 mill - er iverksatt. Videre har Hovedutvalg helse og omsorg vedtatt/anbefalt følgende omdisponering innen vedtatt budsjett: Økte brukerbehov tilsvarende 5,4 mill kr. Hovedutvalget har vedtatt å omdisponere 5.4 mill for å møte nye/økte brukerbehov. For å møte denne utfordringen har hovedutvalget vedtatt nedleggelse av 6 ekstraplasser i institusjon, og et forventet mindreforbruk på fastlønn blir også sett i sammenheng med dette. Midlertidig avtale med IPK (Industripartner Karmøy) Side 3 av 16

4 Innsparing av husleiekostnader tilsvarende kr og omdisponering av kr fra fellespost inventar/utstyr i institusjon har gjort det mulig å inngå avtale om kjøp av 6 midlertidige plasser for seniorarbeidstakere ved IPK i Inntektssvikt Ressurskrevende tjenester i 2010 I budsjett 2010 ble det forventet inntekter gjennom tilskuddsordningen Ressurskrevende tjenester på nivå med det som ble budsjettert i justert for lønns- og prisvekst. Etter gjennomført rapportering basert på endelig regnskap i 2009 er det klart at forventet refusjon i 2010 blir betydelig lavere. Budsjettert refusjon i budsjett 2010 er 49,4 millioner, mens endelig refusjonskrav er forventet å være ca 35 millioner. Omfanget av inntektssvikten er forventet å bli ca.14 mill. Årsaker til inntektssvikt Det er tre hovedårsaker til at refusjonskravet forventes å bli redusert: - Reduksjon i aktivitet rettet mot ressurskrevende brukere. Det var i 2009 en reduksjon i innsatsen rettet mot ressurskrevende brukere. (For hver hundre kroner kommunen sparer i innsats på disse brukerne sparer staten 80 kroner og kommunen 20 kroner) - Refusjonsgraden ble senket fra 85% til 80% - samt at innslagspunktet ble justert opp. - Innskjerping av praksis for beregning av gjennomsnittlig timepris medførte at gjennomsnittlig timepris i 2009 ble lavere enn i Tiltak iverksatt av hovedutvalget helse og omsorg På bakgrunn av forventet inntektssvikt har hovedutvalget vedtatt følgende tiltak som ble iverksatt umiddelbart; ledige stillinger som ikke inngår i turnusarbeid, skal som hovedregel holdes vakante i minimum 3 mnd., innkjøpsstopp (utstyr og inventar) og redusert innkjøp av medisinsk forbruksmateriell, reduksjon av farmasøytisk tilsyn, redusert vikarinnleie ved korttidsfravær men opprettholder minimumsbemanning/helgebemanning og redusert opplæring/kursvirksomhet. Effekten av innsparingstiltakene forventes å utgjøre ca kr ,- i Tiltak som planlegges og vedtas av hovedutvalget i møte i juni 2010 Innen hjemmetjenesten må aktiviteten reduseres for å opprettholdes innen vedtatte rammer. Ved reduksjon av aktiviteten i den ordinære hjemmetjenesten vil en oppnå en innsparing på 1,1 mill pr. år for hver prosent aktiviteten/vedtak reduseres. På bakgrunn av planlegging så langt og derfor med forbehold - regner en med at innsparingspotensialet er i størrelsesorden 3 4 mill i 2010 sett i forhold til de ressursene som nå er avsatt til omsorgstjenesten/hjemmetjenesten. Behov for ytterligere innsparingstiltak tilsvarende 9-10 mill Sett på bakgrunn av ovennevnte vil det være behov for ytterligere innsparingstiltak for å kompensere for manglende inntekter i det er her snakk om 9-10 mill. For å lykkes i forhold til et så omfattende innsparingsmål vil det være nødvendig å iverksette innsparingstiltak som vil ha en varighet utover Side 4 av 16

5 3. Fremtidige utfordringer innen omsorgstjenesten 3.1 Demografiske utfordringer De nærmeste 5 10 årene vil de fleste kommunene ha en forholdsvis stabil befolkning innen de eldste aldersgruppene. Karmøy kommune er atypiske i denne sammenheng og fram til 2015 forventes følgende: aldersgruppen år øker med ca 23% aldersgruppen år vil være stabil aldersgruppen 90+ år vil øke med ca 45% Dersom en ser på befolkningsendringene fram mot 2020 (utgangspunkt er 2010) forventes dette bildet: aldersgruppen år øker med ca 50% aldersgruppen år vil øke med ca 7% aldersgruppen 90+ år vil øke med ca 54% Ut fra befolkningsstatistikk forventes det dramatiske endringer i perioden idet etterkrigsgenerasjonen / den store eldrebølgen vil prege bildet dette gjelder hele landet. 3.2 Nye oppgaver Samhandlingsreformen Stortinget behandlet Stortingsmelding nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen i slutten av april d.å., og i denne sammenheng omtales en Ny framtidig kommunerolle der regjeringen vil vurdere om kommunene skal pålegges nye oppgaver. Aktuelle oppgaver kan være: kommunale tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold i form av for eksempel observasjons-/etterbehandlings- eller rehabiliteringsplasser tverrfaglige team, herunder ambulante, bl.a. innen lindrende behandling, geriatri eller rehabilitering lærings- og mestringstilbud og egenbehandling for å sikre tidlig intervensjon og mestring av sykdom og funksjonssvikt Stortingets helse- og omsorgskomite uttaler: Komiteen viser til at en ny rolle for kommunehelsetjenesten med utvidet ansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og habilitering/rehabilitering er bærebjelken i samhandlingsreformen. For ytterligere informasjon vises det til vedlegg til saken. 4. Drifts-/bygningsstruktur innen omsorgstjenesten i Karmøy status 4.1 Drifts/-bygningsstruktur støttetjenester Side 5 av 16

6 Det vil være kjent at kommunen har gjennomført strukturendringer innen støttetjenestene kjøkken- og vaskeridrift. Innen disse støttetjenestene har en i dag en driftstruktur som er vurdert i forhold til kostnadseffektivitet av kommunestyret. 4.2 Drifts-/bygningsstruktur brukerrettede tjenester Karmøy kommune har et stort antall herav et betydelig antall små driftsenheter både når det gjelder institusjoner og omsorgsboliger. Karmøy kommune har i dag følende institusjoner: Skudenes bu- og behandlingsheim 59 døgnplasser Åkra bu- og behandlingsheim 31 døgnplasser Fredheim bofellesskap 16 døgnplasser Kopervik bu- og behandlingsheim 42 døgnplasser Kopervik aldersheim 14 døgnplasser Avaldsnes aldersheim 21 døgnplasser Storesund bu- og behandlingsheim 42 døgnplasser Norheim bu- og behandlingsheim 32 døgnplasser I tillegg er det dagtilbud ved flere av institusjonene. I slutten av 2011 forventes nytt sykehjem på Vea å være driftsklart med 46 døgnplasser - samt 15 dagplasser. Dette betyr at Karmøy kommune etter dette vil ha 9 institusjoner 5 av disse vil ha 32 eller færre heldøgnsplasser. De eldste institusjonene er på en del områder langt fra bygningsmessig og teknologisk optimale i forhold til de krav som stilles til en moderne institusjon. Videre viser økonomiske analyser at de minste institusjonene har de høyeste driftskostnadene pr. bruker. 5. Mulige innsparingstiltak 5.1 Generelle kontra avgrensede innsparingstiltak. I den situasjonen en er i, kan en velge generelle innsparingstiltak av typen omfattende ansettelses-/innkjøpsstopp, omfattende reduksjon av vikar-/ekstravaktbruk herunder stenging av enheter under ferieavvikling og lignende. Slike tiltak vil berøre et stort antall brukere og ansatte videre viser erfaringer fra andre kommuner at omfattende innsparingsmål vanskelig lar seg realisere ved hjelp av bare slike tiltak når det gjelder omsorgstjenesten. En alternativ/supplerende handlingsvei vil være å redusere volumet på en tjeneste. Dette begrenser antallet brukere og ansatte som blir direkte involvert. Slike tiltak vil selvsagt ikke være uten konsekvenser - idet en reduksjon i volumet på en tjeneste vil påvirke en helhetlig omsorgstjeneste/etterspørselen etter andre omsorgstjenester. 5.2 Midlertidig reduksjon av institusjonsplasser/nedleggelse av Kopervik aldershjem. Som det fremkommer av det ovennevnte har Karmøy kommune Side 6 av 16

7 mange institusjoner flere svært små institusjoner en del eldre institusjoner med begrenset funksjonalitet sett i forhold til dagens krav og økonomiske sammenligninger viser at de små institusjonene er dyrest i drift. Kopervik aldershjem er med sine 14 heldøgnsplasser - den minste, eldste og en av institusjonene som har høyeste kostnader/bruker. Ved en nedleggelse av Kopervik aldershjem fra høsten 2010, vil en åpne for full drift av Bygnestunet omsorgsboliger. Dette betyr at dette tilbudet utvides med 5 plasser. Netto reduksjon i antall plasser med heldøgnsomsorg med fast bemanning vil dermed være 10 plasser. Netto driftsbudsjett for Kopervik aldershjem i 2010 er 8,9 mill kroner. Ved en overføring av 5 brukere til Bygnestunet omsorgsboliger vil 60-70% av driftsbudsjettet fristilles. På årsbasis utgjør dette 5,5 6 mill. Innsparingen avhenger av hvilke brukere og ansatte som overføres til Bygnestunet - og hvordan overført bemanning kan innfases i turnus. For inneværende år vil innsparingen kun ha effekt i siste kvartal. Den midlertidige reduksjonen innen institusjonstjenestene vil vedvare fram til Vea sykehjem står driftsklart. 5.3 Konsekvenser av midlertidig reduksjon av institusjonsplasser/nedleggelse av Kopervik aldershjem Det er ikke ønskelig å flytte brukere som har langtidsopphold ved en institusjon - men alle brukere som er tildelt langtidsopphold ved aldershjemmet, vil bli overført til andre institusjoner eller til omsorgsboliger med heldøgnstjenester. Så langt som mulig vil brukernes ønsker om fremtidig oppholdssted oppfylles. Når det gjelder de som har fast ansettelse ved Kopervik aldershjem, vil nedleggelse av institusjonen ikke medføre oppsigelser. Det vil bli gjennomført individuelle samtaler før eventuelle omplasseringer. Nedleggelse av Kopervik Aldershjem vil klart merkes. Selv om ventelistene de siste årene har holdt seg på et forholdsvis stabilt nivå, vil nedleggelse av institusjonsplasser gjøre det vanskeligere å få tildelt institusjonsplass og det forutsettes økt innsats fra både hjemmetjenestene og pårørende. Samarbeidet med Helse Fonna vil sannsynligvis også preges av en slik reduksjon idet kommunen i enkelte situasjoner vil ha vansker/utfordringer med å ta imot utskrivingsklare brukere. Dette til tross for at utskrivningsklare pasienter generelt sett har høy prioritet når det gjelder tildeling av både hjemmetjenester og institusjonsopphold. Fremtidig samlokalisering av hjemmetjeneste og dagtilbud legger til rette for en hensiktsmessig samdrift, spesielt med tanke på de som bor i omsorgsboligene. Med aldershjemmet som base for aktiviteter som foregår hele døgnet vil omsorgsboligene fortsatt kunne være et godt alternativ til ordinær institusjonsplass for brukere med store hjelpebehov. 5.4 Etterbruk av Kopervik aldershjem Side 7 av 16

8 Dagtilbud Kopervik aldershjem har en sentral beliggenhet, god adkomst og parkeringsforhold. Oppholdsrommene/stuene i begge etasjene er egnet som utgangspunkt for dagtilbud for ulike brukergrupper. Kjøkkenfasilitetene er også godt egnet i den sammenheng. Dagtilbud kan etableres i disse lokalene ved å flytte dagtilbudet fra Kopervik bu- og behandlingsheim til aldershjemmets lokaler. Base for hjemmebaserte tjenester drift av tilliggende omsorgsboliger Lokalitetene vil egne seg godt som base for hjemmetjenesten (somatikk og psykiatri). Behovene for kontorer, rapportrom, garderobe, lager osv lar seg dekke slik aldershjemmet fremstår. I nær tilknytning til aldershjemmet ligger det 12 omsorgsboliger. Tjenestene som ytes til beboerne i disse omsorgsboligene vil i framtiden bli utført av hjemmetjenesten. I tett samarbeid med hjemmetjenesten kan det også tenkes at beboerrom tas i bruk i perioder for å etablere alternativ til korttidsopphold i institusjon - f.eks som sommeravlastning, trygghetsavdeling e.l. Aktivitet læring og mestring - senterfunksjon Samhandlingsreformen retter et tydelig fokus på at aktivitet, forebygging og lærings- /mestringstilbud er oppgaver som i fremtiden forventes å bli kommunalt ansvar. Med sin utforming og lokalisering vurderes Kopervik aldershjem som et egnet utgangspunkt for en fremtidig økt innsats i forhold til denne type aktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner vil være velkomne for å bidra til en aktiv og levende senterfunksjon. 6. Helse- og omsorgssjefens vurdering og konklusjon Helse- og omsorgssjefen vil understreke at kommunen står over for betydelige utfordringer både på kort og noe lengre sikt når det gjelder økonomisk styring/optimal ressursutnyttelse demografisk utvikling nye lovpålagte oppgaver Dette fordrer bl.a. at kommunen evner å utvikle og holde ved like en fremtidsrettet og effektiv omsorgstjeneste; en tjeneste som oppfyller de viktigste kravene med lavest mulig ressursinnsats. Helse- og omsorgssjefen er av den oppfatning at en ikke har en optimal struktur innen dagens omsorgstjeneste dette gjelder så vel institusjonstilbudet som tilbudet i omsorgsboliger. Helse- og omsorgssjefen vil anta at optimal kostnadsmessig drift vil medføre at kommunen innen utgangen av en 10-års periode bare ville hatt 4-6 større institusjoner med funksjoner som ivaretar en del av de tradisjonelle omsorgsoppgavene, men som samtidig utfører helsetjenester som observasjon, utredning, etterbehandling og rehabilitering. Samtidig blir det selvsagt en utfordring å innpasse institusjonstilbudet i en helhetlig og balansert helse- og omsorgstjeneste. I forhold til dette perspektivet og i den aktuelle situasjonen med en forventet inntektssvikt innen omsorgstjenesten - vil helse- og omsorgssjefen derfor anbefale at en reduserer Side 8 av 16

9 institusjonstilbudet midlertidig - ved nedleggelse av Kopervik aldershjem - inntil Vea sykehjem står driftsklart. Helse- og omsorgssjefen ser konsekvensene av en anbefalt midlertidig reduksjon/nedleggelse av institusjonsplasser bl.a. at beboere med vedtak om langtidsopphold må flytte samtidig understrekes det at beboerne vil få tilsvarende tilbud i annen institusjon/omsorgsbolig, og at fast ansatte vil få oppgaver/annet arbeidssted innen omsorgstjenesten. Helse- og omsorgssjefen vektlegger også betydningen av at bygningsmassen vil få en hensiktmessig etterbruk og at beboerne i omsorgsboligene tilknyttet nåværende institusjon vil få nødvendig omsorg/trygghet. Karmøy kommune, helse- og omsorgsetaten, Reidar Bråtveit Helse- og omsorgssjef Vedlegg: Samhandlingsreformen Ny framtidig kommunerolle I Stortingsmelding nr. 47 ( ) - Samhandlingsreformen fremkommer det at helse- og omsorgstjenestene både statlige og kommunale - står overfor følgende hovedutfordringer: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok på grunn av fragmenterte/oppdelte tjenester Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne For å møte disse hovedutfordringene omtales bl.a. en Ny framtidig kommunerolle. I helse- og omsorgskomiteens innstilling heter det bl.a.: Regjeringen vil vurdere om oppgaver som i dag ikke løses i tilstrekkelig grad, eller som i dag dels løses i helseforetakene, kan finne bedre pasientrelaterte og samfunnsmessige løsninger dersom oppgavene løses i kommunene. Regjeringen vil vurdere hvilke aktuelle oppgaver som kommunene kan gis ansvar for, slik at de i større grad enn i dag kan fylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpene. Regjeringen vil legge vekt på i hvilken grad Side 9 av 16

10 aktuelle oppgaver kan løses mest effektivt på kommunalt nivå. Etter at meldingen er behandlet av Stortinget tar regjeringen sikte på å legge fram et lovforslag som tydeliggjør de framtidige kommunale oppgavene og ressursbehov. I tillegg vil en i det videre utredningsarbeidet vurdere nærmere hvordan myndighetene skal følge opp avtalesystemet. Kommunene skal ikke pålegges nye oppgaver uten at de blir gitt de nødvendige ressursmessige forutsetninger for dette. Regjeringen vil legge til rette for at en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens samlede budsjetter skal komme i form av frie inntekter til kommunene. Det forutsettes at det skjer en forflytning av ressurser mellom forvaltningsnivåene som samsvarer med en eventuell oppgaveoverføring. Videre omtales en del aktuelle oppgaver som kommunene kan pålegges: Kommunale tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold Det framholdes at flere pågående samhandlingstiltak viser at ulike former for lokalmedisinske sentra bidrar til å sikre observasjon, behandling og etterbehandling på beste effektive omsorgsnivå, forhindrer innleggelse i sykehus og bidrar til større nærhet til og tilfredshet med tjenestetilbudet. Det kan derfor vurderes å bygge opp kommunale tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Regjeringen vil i arbeidet med en ny oppgavebeskrivelse i kommunehelsetjenesteloven vurdere nærmere hvilke og hvordan oppgavene i et lokalmedisinsk senter kan reguleres. Det påpekes at erfaringer fra ulike samhandlingstiltak viser at det er hensiktsmessig med en befolkningsmasse på om lag innbyggere for å sikre effektiv og god drift av døgnplasser som inkluderer observasjon, utredning, etterbehandling og lindrende behandling. Ved etablering av ulike aktiviteter i lokalmedisinske sentra, er regjeringen opptatt av at det sikres gode avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, og at avtalene synliggjør partenes gjensidige ansvar for kompetanseoverføring og veiledning. Tverrfaglige team, herunder ambulante Det framholdes at utbygging av ambulante team i kommunal sektor vil kunne sikre større grad av nærhet til det kommunale tjenesteapparatet og til den enkelte bruker. For å sikre en ambulant virksomhet innen lindrende behandling, geriatri eller rehabilitering vil det være behov for tverrfaglige sammensatte team med tilleggskompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Side 10 av 16

11 Kommunale tverrfaglige team vil kunne utgjøre et samlet mottakspunkt for veiledning og faglig bistand fra spesialisthelsetjenesten, og sikre koordinering og helhetlig oppfølging av den enkelte bruker. Departementet vil vurdere om det er formålstjenlig for flere kommuner å etablere lokalmedisinske senter med de funksjoner som i dag ligger til intermediære enheter, sykestuene, distriktsmedisinske sentre mv. som en base for ambulante teams virke ut i helse- og omsorgstjenestene. Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling Etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunene vil kunne sikre mer tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt, og sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i sitt nærmiljø får muligheten til å tilegne seg verktøy til å håndtere hverdagen på en bedre måte. I det videre arbeidet med samhandlingsreformen vil departementet vurdere nærmere hvilke lærings- og mestringstilbud som kan overføres til kommunene. En viktig forutsetning for plasseringen av lærings- og mestringsoppgaver i kommunene, både hva gjelder valg av oppgaver og eventuell innretning av tjenestene, er at det fremdeles må være den nødvendige tilgang til relevant kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Videre heter det regjeringen vil arbeide videre med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten: Regjeringen vil etter at stortingsmeldingen er behandlet av Stortinget, foreta endelige vurderinger av modellens innretning og hvordan implementeringen skal gjennomføres for å sikre en faglig og budsjettmessig forsvarlighet. Før endelig løsning velges, vil det bli gjennomført høringsrunde med berørte instanser som vil inngå i underlaget for det endelige valget av framtidig finansieringssystem. Det tas sikte på at ordningen iverksettes fra 2012, men med utgangspunkt i det innfasingsopplegg som velges. Videre vedr. utskrivingsklare pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten: Regjeringen vil overføre det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter fullt og helt til kommunene fra og med Dette betyr at kommunene får en betalingsplikt for pasienter som er definert utskrivningsklare. Endringen skal finansieres ved at regionale helseforetak får et trekk i sine rammer og kommunene en økning i sine rammer, basert på historiske tall for kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. Side 11 av 16

12 Sak 13/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/17 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/10 Hovedutvalg helse og omsorg Notat vedrørende ny lønnsgodtgjøring for oppdragstakere i barnevernet fra 2010 Side 12 av 16

13 Til: Hovedutvalg helse og omsorg Fra: Helse- og omsorgssjefen NOTAT VEDRØRENDE NY LØNNSGODTGJØRING FOR OPPDRAGSTAKERE I BARNEVERNET FRA 2010 Viser til sak nr. 6/10 i møte hovedutvalg helse og omsorg pkt. 2: Bjørn Seljestad spurte om godtgjørelse for veiledere til fosterhjem. Helse- og omsorgssjefen orienterte. Notat framlegges i neste møte Kommunestyrets vedtak om at barnevernet skal følge hovedtariffavtalens kapittel 4 ved godtgjøring til oppdragstakere fra 2010, er et positivt vedtak som sidestiller oppdragstakere lønnsmessig med annet kommunalt ansatt personell. Det innebærer lønn etter kompetansekrav og ansiennitet, og blir justert sentralt. 1. For oppdragstakere i forebyggende barneverntiltak er dette en oppgradering for alle grupper. Alle oppdragsavtaler er oppsagt fra årsskiftet, og nye avtaler er inngått i henhold til nytt regelverk. 2. For veiledere i fosterhjem har vedtaket andre konsekvenser pga tidligere godtgjøringssatser. Satsene var framforhandlet med bakgrunn i FO sine tidligere veiledningssatser som nå er bortfalt, samt en utvidet praksis med bruk av psykolog i veiledningsøyemed. Hovedregel Veiledning til fosterforeldre er en forsterkning som skal begrunnes i barnets behov. Ved plassering, uforutsette kriser, utilsiktede flyttinger med mer, kan fagkyndig veiledning hjelpe fosterfamilien til bedre forståelse for dynamikk og samhandling som blir endret på grunn av fosterbarns inntreden i familien. I noen tilfeller trengs fagkyndig veiledning for å hjelpe fosterfamilien til å forstå barns særskilte behov og hvordan disse skal møtes i hverdagen. Rollen som veileder skal ikke være i stedet for eller som kompensasjon for manglende oppfølging fra andre faginstanser som PPT, BUP med mer, men som en midlertidig rettledning til fosterforeldrenes forståelse av egen situasjon. Ut fra ovennevnte forståelse, er det naturlig å engasjere veiledere med kompetanse og erfaring fra familiearbeid. Det kan være sosionomer med veiledningskompetanse, tidligere fosterforeldre, særskilt kompetanse fra familierådgivning etc. Kompetansekrav må ses i forhold til oppgavens hovedinnhold, og laveste kostnadsnivå benyttes ved alternative muligheter. Godtgjøring etter hovedtariffavtalen betyr at veiledere får samme godtgjøring som kommunalt ansatte, ut fra oppgavens krav til utdanning og erfaring. Unntak Dersom det skulle bli nødvendig å benytte annen kompetanse eksempelvis som psykolog, må dette begrunnes i det enkelte barns behov og fosterfamiliens særlige veiledningsbehov på området. Det vil være unntak som godtgjøres etter egne psykologsatser. Side 13 av 16

14 Overgangsregler Ved innføring av nye retningslinjer, er det nødvendig med overgangsregler. I denne sammenhengen gjelder det enkelte oppdrag der veiledere med høyere godtgjøring ikke hadde avsluttet sitt oppdrag ved årsskiftet. Alle forsterkningstiltak skal gjennomgås årlig, også veiledning i fosterhjem skal evalueres og begrunnes ved evt. forlengelse. Avtalene ble oppsagt i denne hensikt. I denne forbindelse ble kommunikasjonen noe utydelig, og dette er forsøkt ryddet opp i ved en ny gjennomgang av sakene sammen med fagansvarlige her. I noen av de konkrete sakene ble tidligere avtaler midlertidig forlenget pga prosessen familiene var inne i, mens andre ble avsluttet ut fra en vurdering av at grunnlaget for forsterkningen ikke lenger var til stede. Karmøy kommune, barnevern- og ungdomstjenesten den Liv Haga/ barnevernleder Side 14 av 16

15 Sak 14/10 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/18 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/10 Hovedutvalg helse og omsorg Side 15 av 16

16 Side 16 av 16

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 20.05.2010 Tid: Kl. 16.30 Ekstraordinært møte. Merk ukedag/tidspunkt/møterom. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 30.09.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming 30.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid : Kl. 18.30 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/311-2 Tittel: PLAN FOR HELSE- REHABILITERING OG OMSORG 2011-2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/311-2 Tittel: PLAN FOR HELSE- REHABILITERING OG OMSORG 2011-2015 Saksprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 17.02.2011 Sak: 2/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/311-2 Tittel: PLAN FOR HELSE- REHABILITERING OG OMSORG 2011-2015 Behandling: Forslag til vedtak:

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2011-2015 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19 /22 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER Plenumsdiskusjon

SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER Plenumsdiskusjon SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER 14.30-15.30. Plenumsdiskusjon 1 2 LEON LAVESTE EFFEKTIVE OMSORGSNIVÅ Laveste effektive omsorgsnivå (Leon), introdusert

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: Kl. 10.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03052011 Tid: Kl 1000 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer