Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur /106 Bystyret Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Sammendrag Salten kultursamarbeid ble iverksatt i april 2008 som et 4-årig prosjekt under Salten Regionråd, og er med det snart inne i sitt fjerde driftsår som prosjekt. Derfor ble det i løpet av høsten 2010 gjennomført en evaluering. Resultatet av evalueringen er behandlet i Salten Kulturutvalg, som har gitt sin anbefaling til Salten Regionråd. Saken har deretter vært behandlet i Salten Regionråd (SR-sak 02/11). Her ble det fattet vedtak om å øke kommunal kontingent for 2012 fra kr. 6,36 til 10,00 pr innbygger, for å sikre driften av kultursamarbeidet. Evalueringen viser at samarbeidet generer stor aktivitet og flere profesjonelle tilbud i regionen. Videreføring av kultursamarbeidet forutsetter en økning i budsjettet som må vurderes på vanlig måte i forhold til økonomiplanen Saksopplysninger Salten kultursamarbeid ble iverksatt i april 2008 som et 4-årig prosjekt under Salten Regionråd. Ansatt prosjektleder fra 14. april 2008 ble Lisbeth Glanfield. I forkant av oppstarten ble det utarbeidet en prosjektrapport som ble vedtatt av Salten Regionråd. Rapporten klargjør blant annet: Målsetting: Få mer og bedre kultur med de ressursene vi har Få et større mangfold og øke interessen for kultur Heve kompetanse og kvalitet i kommunene Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk Bidra til å skape en Salten-identitet Samarbeidsområder: Kulturhistoriske knagger Regionale møteplasser for ungdom Felles profil Kultur som næring/distriktspolitisk virkemiddel Nettverk Kompetansekartlegging/kompetansebank Salten Kulturfond Prioritering av tiltak: Side 471

2 1. Nettverk 2. Salten Kulturfond 3. International Youth Film Festival Salten 4. Kulturhistoriske knagger 5. Ungdomscamp 6. Kompetansebank 7. Kultur som næring Jfr. Prosjektplan for Salten Kultursamarbeid, vedtatt i juni 2007, ble følgende finansiering vedtatt: Kommuneandel pr innbygger à kr Driftstilskudd/aktivitetsmidler fra IRIS kr Partnerskap NFK kr Kommunenes innbetaling skulle indeksreguleres, og brukes til aktivitet, mens øvrig finansiering skulle gå til drift. Kultursamarbeidet har i tillegg bidratt til eksterne prosjektmidler på 4,0 millioner kroner i løpet av en 2,5 års periode. Da ny partnerskapsordning kom i 2009, ble ikke kultursamarbeidet en del av denne, og regionrådet har derfor brukt egne prosjektmidler til å finansiere driften i tillegg til tilskudd fra IRIS. I 2011 betaler Bodø kommune kr ,00 i kontingent til kultursamarbeidet. Med bakgrunn i evalueringen og den store kulturaktiviteten som er generert gjennom samarbeidet, er det uten tvil grunnlag for å etablere Salten Kultursamarbeid som en permanent del av Salten Regionråds virksomhet. Etter sekretariatets oppfatning er det da viktig å ha en grunnfinansiering på plass gjennom kommunal kontingent som trygger driften (prosjektledelse og adm). Kultursamarbeidet har i løpet av 2,5 års periode klart å skaffe ca 4,0 millioner kroner i eksterne tilskudd, og dette vil en kunne gjøre selv om det kommunale bidraget gjøres om fra aktivitetsmidler til driftsmidler. Egeninnsats fra prosjektleder og ansatte i kommunene kan brukes til å veksle opp tilskudd fra andre, men i større prosjekter må kommunene også være forberedt på å bidra med egeninnsats i form av penger. Det er også en mulighet å søke IRIS Salten om aktivitetsmidler. I behandling av SR-sak 02/11 foreslår modell 1 en kommunal kontingent i størrelsesorden kr 10.- pr innbygger. Til sammenligning ligger Salten Friluftsråds kontingent på ca kr 9,- pr innbygger i Salten Regionråd har vedtatt egne vedtekter for Salten Kultursamarbeid, jfr vedlegg. Disse trenger ikke å endres noe vesentlig selv om kultursamarbeidet gjøres permanent, men i 1 som omhandler formål bør første, og muligens siste avsnitt strykes. Salten Regionråd behandlet saken i SR-sak 02/11 og fattet følgende vedtak: 1. Salten Regionråd anbefaler kommunene i Salten å vedta en videreføring av Salten Kultursamarbeid som en permanent ordning fra Kultursamarbeidet videreføres innenfor rammen av gjeldende vedtekter med unntak av 1, første og siste ledd, som strykes. Side 472

3 3. Driften (prosjektledelse og adm.) sikres gjennom innbetaling av kommunal kontingent med kr. 10,- pr innbygger i 2012 og reguleres årlig etter deflato. 4. Aktivitetsmidler skaffes gjennom å legge inn timeressurser i prosjektene fra daglig leder, samt evt. andre som er involvert, som egenandel når det søkes om eksterne midler. 5. Kommunene som er medlemmer forplikter seg til å være aktive deltagere og frigjøre timeressurser blant de ansatte kulturarbeiderne slik at de kan delta på nettverk-samlinger og ha et tilstrekkelig mottakerapparat for vedtatte prosjekter. Videre saksgang forutsetter behandling i kommunene og endelig behandling i Salten Regionråd i forbindelse med årsmøtet i kultursamarbeidet i juni Vurderinger Kultursamarbeidet har vært en suksess, finansiert gjennom kontingent fra kommunene og aktivitetstilskudd fra IRIS. Evalueringen viser også at aktiviteten har vært stor og det gir grunnlag for å etablere Salten kultursamarbeid som en permanent del av Salten Regionråd sin virksomhet. En videreføring forutsetter en økning av driftsbudsjettet. Salten Regionråd har blant annet i vedtak (ref SR-sak 02/11) anbefalt kommunene i Salten en videreføring av kultursamarbeidet som permanent ordning fra Videre har de vedtatt at driften skal sikres gjennom innbetaling av kommunal kontingent med kr pr innbygger i 2012, og reguleres årlig etter deflater. Basert på tallene for 2011 utgjør en økning av kontingenten fra kr. 6,36 til kr. 10,00 totalt kr Det er ikke midler inne til dette i eksisterende budsjett, og må derfor vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Bodø kommune må i forbindelse med den vanlige behandlingen av økonomiplanen for vurdere og ta stilling til hvorvidt kultursamarbeidet i Salten skal bli videreført med den forutsetning at kontingenten blir økt fra kr. 6,36 til kr. 10,00 pr innbygger. Forslag til innstilling 1. Saken tas til orientering. 2. Videreføring av kultursamarbeidet forutsetter en økning i budsjettet som må vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen Komite for oppvekst og kulturs behandling i møte den : Forslag fra Morten Melå (AP): 1. Bodø bystyre er meget fornøyd med resultatene som er oppnådd gjennom Salten kultursamarbeid. 2. Bystyret ønsker at Salten kultursamarbeid videreføres på samme nivå som tidligere. 3. En eventuell økning av kontigenten vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen Side 473

4 Votering Det ble votert alternativt mellom innstillingen og forslaget fra Morten Melå (AP) Morten Melås (AP) forslag ble enstemmig tiltrådt. Innstilling fra oppvekst og kultur 1. Bodø bystyre er meget fornøyd med resultatene som er oppnådd gjennom Salten kultursamarbeid. 2. Bystyret ønsker at Salten kultursamarbeid videreføres på samme nivå som tidligere. 3. En eventuell økning av kontigenten vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Prosjektrapport Kultursamarbeid i Salten 2 SR-sak Evaluering av Salten kultursamarbeid - og veien videre 3 SR-sak 02/2011 Vedtak Salten Regionråd Salten Kultursamarbeid Side 474

5 Prosjektrapport Kultursamarbeid i Salten Styringsgruppas forslag til strategier Salten Regionråd, mai 2007 Side 475

6 1. INNLEDNING Bakgrunn Ytre Salten har siden 1989 hatt et kultursamarbeid der kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy har deltatt. Samarbeidsavtalen mellom kommunene gikk ut , og i den forbindelse ble det tatt kontakt med Salten Regionråd for å se på mulighetene for å utvide samarbeidet til hele Salten. Regionrådet fikk presentert ideen i juni 2006, og ønsket at det skulle jobbes videre med en konkretisering av samarbeidet. Dette resulterte i at rådmenn og kulturansvarlige fra kommunene i Salten (og Rødøy) ble samlet til seminar i Saltstraumen i begynnelsen oktober Styringsgruppe Resultatet fra dette seminaret ble lagt fram for regionrådet i november 2006, og det ble nedsatt følgende styringsgruppe: Walter Pedersen (leder, ordfører Gildeskål) Elin Eidsvik (nestleder, rådmann Hamarøy) Bente Braaten (kultursjef Sørfold) Vegard Dybvik (kultursjef Fauske) Christian Næstby (kultursjef Saltdal) Arne Vinje (kultursjef Bodø) Grete Høgmo Stenersen (kultursjef Meløy) Sekretariatet i Regionrådet v/ Heidi Robertsen er sekretær for gruppen. Gruppen har hatt 4 møter i perioden desember 2006 mai Mandat Styringsgruppen er gitt følgende mandat: Styringsgruppen bes om å utarbeide strategier for samarbeid på kultur i Salten på kort og lang sikt med bakgrunn i arbeidsseminaret i Saltstraumen. Styringsgruppen må komme med forslag til innhold, organisering og finansiering av et fremtidig kultursamarbeid innen 1. mai Styringsgruppen har tatt utgangspunkt i de aktivitetene som kom opp under seminaret i Saltstraumen, og vil i det videre konkretisere innholdet i disse. 2. VISJON 3. MÅL Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Hvorfor skal vi ha et kultursamarbeid i Salten? For å få mer og bedre kultur med de ressursene vi har Få et større mangfold og øke interessen for kultur Heve kompetanse og kvalitet i kommunene Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk Bidra til å skape en Salten-identitet side 2 av 9 Side 476

7 4. SAMARBEIDSOMRÅDER Kulturhistoriske knagger. Mål/intensjon: Styrke Salten-identiteten gjennom å bygge på tema, fyrtårn og innsatsområder med en naturlig regional forankring og appell. Sulis- samfunnet, Hamsun og Trygve Hoff angår og fenger langt flere enn innbyggerne i den kommunen prosjektene og personene springer ut fra. Det samme gjør kraftutbygging, gruvedrift, jektefart, industri og annet som binder befolkningen sammen i felles identitet. Kulturhistoriske jubileer kan være en slik knagg, men ideen kan også omfatte helt nye og nyskapte elementer. Jubileer blir en av flere innfallsvinkler. Målsettingen er å få til en form for markering eller happening minimum en gang pr. år. Et mål er også at slike prosjekter skal utvikle samarbeidet direkte mellom aktører i kulturlivet og samfunnet for øvrig, som frivillige organisasjoner, skoler, kunstnere og frittstående ildsjeler på tvers av kommunegrensene. Men dette handler også om å stimulere til forskning, bevissthet og formidling omkring slike fokusområder. Og ikke minst arbeide for å få innpass i skolene, der identitet i stor grad bygges. Dette kan skje gk\jennom prosjektarbeid, utstillinger og forestillinger. Når det gjelder kulturarrangementer over denne lest, handler ikke dette nødvendigvis om at de andre kommunene skal valfarte til den ene, aktivitetene kan være spredt og temaet kan fungere som en inspirasjonskilde flere steder. Mulige markeringer de nærmeste år : 100-års markeringen i Sulitjelma 2007 (under gjennomføring) Markering av Trygve Hoffs 70 årsdag i 2008 Markering av at det er 150 år siden Hamsun ble født i 2009 Markering av at det er 175 år siden Elias Blix ble født i 2011 Organisering: Noen markeringer vil ha forankring i eksisterende festivaler, jubileumsmarkeringer og lignende - mens andre kan initieres av det regionale kultursamarbeidet. Den kommunen som har eierskap til markeringen tar hovedansvaret slik at det blir en rullering mellom kommunene. Det vil være behov for regional koordinator mot øvrige kommuner som også ivaretar erfaringsoverføring og kontinuitet. Finansiering: Denne må innhentes for hvert prosjekt. Men det er tenkelig at en regional profil kan utløse større eksterne tilskudd enn rent lokale markeringer. Hvilket igjen kan gi en større og bredere markering med sterkere appell både til regionens fastboende publikum og tilreisende. side 3 av 9 Side 477

8 Regionale møteplasser for ungdom: Filmfestival, kulturcamp etc. Mål/intensjon: Skape nye møteplasser og tilbud for ungdom. Styrke tilhørigheten og trivselen for målgruppen. Knytte kontakter og vennskap på tvers av kommunegrensene. Tilstrebe internasjonalt preg. Organisering: Kulturcampen rullerer mellom kommunene på samme måte som Basecamp Salten. Salten Friluftsråd fungerer som erfaringsbank for basecamp, og det vil være behov for noe tilsvarende her. Filmfestivalen knyttes opp mot fagmiljø og kompetanse (instruktører, lokaler, utstyr etc. ) på området. Festivalen bør legges opp som en workshop, der det produseres filmer underveis, og filminteresserte kan møtes og utvikle seg. Kan organiseres i samarbeid med kulturskolene og Den Kulturelle Skolesekken. Finansiering: Ekstern prosjektstøtte, Den Kulturelle Skolesekken, kommunene etc. Felles profil Mål/intensjon: Spisse og styrke regionens samlede kultur og festivaltilbud gjennom bedre samkjøring og samarbeid om markedsføring. Unngå uheldige kollisjoner mellom festivaler/ arrangementer med samme målgruppe. Styrke kompetansen og øke samarbeidet mellom festivalarrangører. Konkrete tiltak: Felles nettside/portal. Fullstendig og oppdatert kulturkalender for hele regionen på nett (Kulturtavle Salten). Denne har betydelige fortrinn framfor en papirutgave fordi den kan oppdateres jevnlig og også få med endringer og avlysninger i tillegg til at den alltid er tilgjengelig for publikum som har tilgang på internett. Nettsiden kan suppleres med en brosjyre som også omfatter severdigheter og mer permanente kulturtilbud, som utstillinger og gallerier. Alternativt kan vi basere oss på de brosjyrene som allerede finnes innenfor reiseliv/museer. Organisering: Nettsiden kan legges under Regionrådets portal Det må settes av ressurser til koordinering/ innsamling av data. Finansiering: Etableringskostnader kan finasieres over partnerskapsavtalen, oppdatering dekkes av den enkelte kommune. Kultur som næring/ distriktspolitisk virkemiddel Turisme skaper arbeidsplasser, og det kan også kunst og kultur uten at det er direkte knyttet til reiseliv. Pr. i dag finnes det en del profesjonelle kunstnere i regionen som jobber freelance eller har eget firma, og som helt eller delvis lever av sin kunst. Først må kommunene kartlegge disse, og deretter: Ved å markedsføre og profilere disse sammen og utad kan en oppnå flere ting: Bidra til at de får flere oppdrag i og utenfor regionen, og dermed blir her side 4 av 9 Side 478

9 Bidra til samarbeid mellom de enkelte kunstnere Gjøre kommunene i Salten mere attraktive for tilflytting og etablering, ved å bruke denne profilen som en spydspiss Det er også ønskelig å støtte kunstnerne gjennom å opprette et fond der de kan søke om finansiering av aktuelle prosjekter. Nettverk Kultursjefene og kulturskolerektorer i alle kommunene møtes fast 2 ganger i året for å utveksle ideer og orientere om planer i egen kommune Møtene går på omgang mellom kommunene, vertskommunen lager program og presenterer lokal kultur Utveksle erfaringer bli kjent med hverandre Sted for kommunikasjon ideskaping Finne samarbeidspunkt aktuelle fellestiltak utvikle felles strategier. Utveksle tidspunkt for større arrangement/festivaler unngå kollisjoner, mulighet for å selge inn egne aktører Bidra til å få til turneer i regionen Bli enige om temasamlinger for andre kulturarbeidere i regionen, for eksempel samling for de som jobber med DKS eller fritidsklubber/tilbud for ungdom. Skape arenaer for de som arbeider med kultur i kommunene. Organisering: Det velges en leder blant kultursjefene som får ansvar for koordinering av møtene, eller det settes av ressurser til en felles koordinator. Kompetansekartlegging/kompetansebank Hver kommune leverer en oversikt over fagkompetanse innenfor kulturfeltet i egen kommune og en oversikt over profesjonelle utøvere bosatt i egen kommune. Salten Kulturfond Salten kulturfond for profesjonelle utøvere innen alle kunstarter etableres med en grunnfondskapital på 10 mill. kroner. Fondet søkes finansiert gjennom utfordring av investormiljø og næringsliv i området. Målsettingen med fondet er å bidra til å tilrettelegge for enkeltprosjekter av regional karakter i Salten. Fondet kan også brukes til stipendordning for profesjonelle kunstnere i regionen, jfr. pkt. over om kultur som næring. Søkere bør være bosatt i Salten. Organisering: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra det profesjonelle kunstnermiljøet som sammen med 1 kultursjef og 1 ordfører utarbeider vedtekter og retningslinjer for forvaltning av fondet. Arbeidsgruppen får en nærmere definert tidsfrist for sitt arbeid. side 5 av 9 Side 479

10 5. Beskrivelse av mulige tiltak Kulturhistoriske knagger Bakgrunn: Salten har samfunnsmessige og kulturhistoriske felleselementer som hele regionen likevel føler tilknytning og eierskap til. Dette bør stimuleres, formidles og markeres. Mål: Styrking av felles identitet Forv. resultat: Regionens felles kulturprofil, tilhørighet og identitet styrkes Tiltak: Hovedmarkering i eierkommunen med spredning av aktiviteter i de ande kommunene. Stimulere til tiltak som springer ut fra knaggene gjennom kulturfondet. Tidsplan: Årlig Ansvarlig: Kultursjef i Eierkommunen sammen med de andre komm. og regional koordinator International Youth Film Festival Salten Bakgrunn: Ungdomsfilmfestival som avholdes hvert år i Salten. Selve festivalen har en grand finale hvert år i Bodø der det vises film som enten er laget av ungdom eller som omhandler ungdomsrelaterte tema. Legges opp etter modell av TIFF(Tromsø). Mål: Forv. resultat: Tiltak: Skape et fellesskap Produsere film Se film Skape gode nettverk internt i Salten og mellom Salten og det internasjonale filmmiljøet. At ungdom i Salten får en ny arena der de kan ha det gøy sammen og skape noe i fellesskap Utarbeide et beslutningsgrunnlag, som omhandler bla ambisjoner, tiltak, strategier, kostnader m.m. Tidsplan: Forprosjekt 2007 Ansvarlig: Kultursjefene i Fauske og Bodø kommune Ungdomscamp Bakgrunn: Mål: Forv. resultat: Basecamp Salten er blitt et begrep innenfor friluftsliv for ungdom. Etter samme mal kan det lages kulturcamp som går på omgang mellom kommunene Inspirere ungdom mellom 13 og 18 år til friluftsliv og kulturaktiviteter Fornøyde ungdommer som ønsker å fortsette med de ulike aktivitetene på hjemmebane En basecamp og en kulturcamp i året Tiltak: Tidsplan: Utredning høsten 2007 Ansvarlig: Kultursjefene i kommunene i samarbeid med regional koordinator Kulturtavle Salten - Felles nettside / portal Bakgrunn: Det er ønskelig å legge til rette slik at brukere av kultur på en enkel måte kan skaffe seg oversikt over samlet tilbud i Salten. Dette kan enklest skje gjennom etablering av felles nettside. Mål: Spisse og styrke regionens samlede kultur og festivaltilbud gjennom bedre samkjøring og samarbeid om markedsføring. Unngå uheldige kollisjoner mellom festivaler/ arrangementer med samme målgruppe. Styrke kompetansen og øke samarbeidet mellom festivalarrangører. Forv. resultat: Økt bruk av kulturtilbud i hele regionen Tiltak: Forprosjekt: Fullstendig kulturkalender for hele regionen på nett (Kulturtavle Salten). Jevnlig oppdatering - endringer og avlysninger. Koordinering av aktiviteter slik at kollisjoner i størst mulig grad unngås. Tidsplan: Oppstart høsten 2007 Ansvarlig: Kultursjefene i kommunene i samarbeid med koordinator side 6 av 9 Side 480

11 Kultur som næring Bakgrunn: Turisme skaper arbeidsplasser. Men det kan også kunst og kultur uten at det er direkte knyttet til reiseliv. Pr. i dag finnes det noen profesjonelle kunstnere i regionen som jobber freelance eller har eget firma, og som helt eller delvis lever av sin kunst. Mål: Bidra til at de får flere oppdrag i og utenfor regionen, og dermed blir her Bidra til samarbeid mellom de enkelte kunstnere Gjøre Salten mere attraktiv for tilflytting og etablering, ved å bruke denne profilen som en spydspiss Forv. resultat: Bedre oversikt over yrkesgruppen, og derigjennom økt etterspørsel Tiltak: Kartlegging, markedsføring og profilering av profesjonelle kunstnere i regionen Stipend gjennom Salten Kulturfond Tidsplan: Oppstart 2007, fortløpende oppdatering Ansvarlig: Kultursjefene i kommunene, evt. koordinator Nettverk for kultursjefer / kulturskolerektorer Bakgrunn: Kultursjefer og -rektorer ønsker å treffes for å utveksle erfaringer og bli kjent med det som rører seg i resten av regionen. Jevnlige nettverksmøter er nødvendig dersom det skal samarbeides tettere. Mål: 2 nettverkstreff pr. år Forv. resultat: Utveksling av erfaringer og tettere samarbeid Felles kulturstrategi som revideres jevnlig Tiltak: 2 nettverkstreff pr. år, møtene går på omgang mellom kommunene, vertskommunen lager program og presenterer lokal kultur Tidsplan: Oppstart høsten Ansvarlig: Kultursjefene i samarbeid med koodinator Kompetansebank Bakgrunn: Ønskelig med en oversikt over fagkompetanse innefor kulturfeltet i kommunene i Salten Mål: Oversikt over fagkompetansen på tvers av komunegrenser Forv. resultat: Bedre utnyttelse av fagkompetansen på tvers av komunegrenser Tiltak: Kartlegging av fagkompetanse Tidsplan: Oppstart høsten Ansvarlig: Kultursjefene i kommunene Salten Kulturfond Bakgrunn: Ønskelig med en fellespott som kan brukes til regionale kulturaktiviteter Mål: Etablering av fond på 10 mill kr Forv. resultat: Flere regionale kulturaktiviteter Tiltak: Invitere samarbeidspartnere /næringslivet til å skyte inn penger Utarbeide regler for disponeringen av fondet Tidsplan: Oppstart høsten Ansvarlig: Arbeidsgruppe i samarbeid med kommunene side 7 av 9 Side 481

12 6. PRIORITERING AV TILTAK Styringsgruppen mener at nettverket for kultursjefer / -rektorer er en forutsetning for gjennomføring av de fleste tiltakene, og dette må derfor etableres så snart som mulig. Det er allerede tatt initiativ til et første nettverksmøte i september De øvrige tiltakene ønsker gruppen å prioritere slik: 1. Salten Kulturfond 2. International Youth Film Festival Salten 3. Kulturhistoriske knagger 4. Ungdomscamp 5. Kompetansebank 6. Kultur som næring 7. ORGANISERING Gruppen ønsker at minst mulig av disponible midler skal brukes på administrasjon. Erfaring fra andre prosjekter viser likevel at det å sette av ressurser til koordinering er nøkkelen til suksess. Om dette skal være en hel- eller deltidsstilling kan selvfølgeig diskuteres. Gruppen foreslår at kultursamarbeidet etableres som et 4-årig prøveprosjekt etter modell av Salten Friluftsråd og bemannes med en heltidsstilling. Prosjektstillingen lyses ut med kontorsted Salten, og samlokaliseres med kommunens kulturetat hvis mulig. 8. ØKONOMI Kommunene Kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy har har gjennom kultursamarbeidet i ytre Salten bidratt med kr 3,- pr innbygger i driftstilskudd, og kr 1,- (Bodø kr 0,50) pr innbygger i aktivitetstilskudd. Det forutsettes at dette nivået kan økes litt, for eksempel ved at Bodø kommune bidrar med kr 4,- pr. innbygger, og de øvrige kr 5,- pr innbygger slik at samlet sum fra kommunene blir ca Regionrådet Gjennom partnerskapsavtalen med Nordland fylkeskommune er det foreslått å sette av kr til kultursamarbeid i Partnerskapsavtalen løper bare ut dette året, men det er forventet at ordningen blir videreført også for neste 4 års-periode. Salten Forvaltning Salten Forvaltning har de senere år drevet med overskudd, som pløyes tilbake til kommunene gjennom regionale prosjekter. Dette kan også komme kultursamarbeidet til gode. Nordland fylkeskommune I tillegg til partnerskapsmidlene har fylkeskommunen en beskjeden pott på kr pr år som er satt av til regionalt kultursamarbeid i hele Nordland. Videre er det satt av 2 mill kr pr år til prosjekter innen kultur/næring i fylket. Gruppa foreslår at det jobbes for følgende finansiering: Administrativ ressurs kr deles mellom partnerskapsavtalen og Salten Forvaltning. side 8 av 9 Side 482

13 Aktivitetsmidler kr finansieres av kommunene, og brukes som egeninnsats for å utløse eksterne midler. 9. STYRINGSGRUPPENS ANBEFALING TIL REGIONRÅDET Styringsgruppen legger saken frem for Regionrådet med følgende forslag til vedtak: 1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til styringsgruppen for kultursamarbeid i Salten sin prosjektrapport. 2. Prøveprosjekt kultursamarbeid Salten kultursamarbeid etableres som et 4-årig prøveprosjekt så snart finansieringen for dette er på plass. Samarbeidet bemannes med en heltidsstilling, og med samlokalisering til et av kulturkontorene i Salten. Samarbeidet organiseres etter modell av Salten Friluftsråd 3. Finansiering Kultursamarbeidet etableres under forutsetning av at finansiering kommer på plass etter følgende skisse: Utgifter Finansiering Utgifter Finansiering Adm. kr 500 Partnerskap kr 250 Adm. kr 500 Partnerskap kr 250 Salten Forvaltn. kr 250 Salten Forvaltn. kr 250 Aktivitet kr 400 Kommunene kr Aktivitet kr 450 Kommunene kr SUM kr 900 SUM kr 900 SUM kr 950 SUM kr Kommunenes tilslutning Salten Regionråd anmoder kommunene i Salten om å gi sin tilslutning til at prøveprosjektet igangsettes i samsvar med ovennevnte skisse. side 9 av 9 Side 483

14 Salten Regionråd Saksframlegg Møte 11. februar 2011 Side: 1 av 9 SR-sak 02/11 EVALUERING AV SALTEN KULTURSAMARBEID OG VEIEN VIDERE Innledning/Historikk Salten kultursamarbeid ble iverksatt i april 2008 som et 4-årig prosjekt under Salten Regionråd. Ansatt prosjektleder fra 14. april 2008 ble Lisbeth Glanfield. I forkant av oppstarten ble det utarbeidet en prosjektrapport som ble vedtatt av Salten Regionråd. Her ble følgende vedtatt: Visjon: Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Målsetting: - Få mer og bedre kultur med de ressursene vi har - Få et større mangfold og øke interessen for kultur - Heve kompetanse og kvalitet i kommunene - Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk - Bidra til å skape en Salten-identitet Samarbeidsområder: - Kulturhistoriske knagger - Regionale møteplasser for ungdom - Felles profil - Kultur som næring/distriktspolitisk virkemiddel - Nettverk - Kompetansekartlegging/kompetansebank - Salten Kulturfond Prioritering av tiltak: 1. Nettverk 2. Salten Kulturfond 3. International Youth Film Festival Salten 4. Kulturhistoriske knagger 5. Ungdomscamp 6. Kompetansebank 7. Kultur som næring Økonomi/Finansiering: Partnerskap Salten: Kr Salten Forvaltning: Kr Kommunene: Kr Kommunenes innbetaling skulle indeksreguleres, og brukes til aktivitet, mens øvrig finansiering skulle gå til drift. Kontorsted: Salten./. Vedtekter (vedlagt) for kultursamarbeidet ble vedtatt i SR Arkiv: Utskriftsdato: Sign: e Side 484

15 SR-sak 02/11 Side: 2 av 9 Evaluering av kultursamarbeidet april 2008 januar 2010 Evalueringen blir kommentert i forhold til de tiltakene som har blitt iverksatt. Er de i tråd med ønskede tiltak og samarbeidsområder jamfør prosjektplanen? Har de oppfylt målsettingene? De enkelte tiltakene blir kun kort kommentert. For ytterligere detaljer om de enkelte tiltak, vises det til prosjektrapporter og årsmeldinger. Organisering I flg. vedtektene (vedlagt) for kultursamarbeidet skal kulturutvalget samles 2-4 ganger pr. år, og være ansvarlig for virksomheten mellom årsmøtene. Kulturutvalget står ansvarlig for flg.: a) løser oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, b) leder driften og står økonomiansvarlig, c) velger leder og nestleder i utvalget, d) avgjør behovet for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt arbeidsutvalg jfr. 3. Ved evt. opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert. Et evt. arbeidsutvalg vil ha ansvar for drift mellom møtene i kulturutvalget. Funksjonstiden for leder, nestleder og evt. medlemmer i arbeidsutvalg er 2 år. Unntatt er funksjonstiden for nestleder i første valgperiode som er 1 år. Måloppnåelse: Det ble opprettet et kulturutvalg bestående av en blanding av politikere og administrativt ansatte. En representant med vara fra hver kommune. Kulturutvalget har hatt fire møter pr. år. Møtene har vært avholdt i ulike kommuner med målsetting at alle skulle bli bedre kjent med hele regionen. Dette har vært til stor nytte, og tilbakemeldingene er at medlemmene føler at de kjenner bedre til regionen som helhet etter at kultursamarbeidet ble iverksatt. Vi ser imidlertid at fire møter er mye, og at tre kan være tilstrekkelig. Det har vist seg gjennom arbeidet at det ikke alltid er tilstrekkelig informasjonsflyt mellom nivåene i kommunene når det gjelder hva som skjer i kultursamarbeidet. Dette har ført til noen misforståelser, for eksempel ved at administrasjonen ikke har vært tilstrekkelig informert om vedtak som har vært gjort i Kulturutvalget. Referat fra møtene sendes til alle kulturetatene, men det har likevel vist seg at informasjonsflyten ikke alltid har vært god nok. Et AU bestående av tre av disse representantene ble valgt av Kulturutvalget. AU har hatt 4 møter pr. år. Vi ønsker at antall møter i AU skal økes til 5 dersom vi tar tre møter i Kulturutvalget. AU har fungert godt. De som ble valgt inn har sittet i hele perioden så langt, og denne kontinuiteten har vært positiv i en oppstartsfase. Nettverksbygging Vi har dannet nettverk mellom kulturledere og kulturskolerektorer i Salten. Disse har vært samlet to ganger pr. år, da samtidig med at det har vært avholdt kulturutvalgsmøter. I tillegg har det vært dannet nettverk i forbindelse med konkrete prosjekter, slik som for eksempel Hainn Saillte, Skriveprosjekt, Kulturelle knagger, Idrettsseminar. I 2009 ble det arrangert en studietur til Vesterålen. Samlingene har vært avholdt i ulike kommuner. Alle kommunene er besøkt. Vi har lagt vekt på å få bedre kjennskap til kulturarbeidet i den kommunen vi har besøkt under samlingene ved at vi har fått informasjon, gjennom kulturelle innslag og gjennom faglig tilfang. Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 485 Sign: e

16 SR-sak 02/11 Side: 3 av 9 Det har også vært dannet et nettverk for ansatte i kommunene som arbeider med idrett. I samarbeid med Nordland Idrettskrets har det vært arrangert to idrettsseminar med tema idrettsanlegg og arrangementskompetanse. Det har vært deltagelse fra alle kommunene. Tilbakemeldinger fra kommunene er at nettverksamlingene spesielt og kultursamarbeidet generelt har gitt de enkelte ansatte i kultursektoren samt andre involverte bedre kjennskap til øvrige kommuner og hverandres arbeid, utfordringer og tilbud. Prosjektleder sitter med det samme inntrykket. Nettverkene har fungert slik at det er lettere å ta kontakt mellom kommunene, og utgangspunktet for samarbeid er bedre. Det har også vært kompetanseutveksling, og vi har hatt temaer under samlingene med målsetting å få påfyll av kompetanse. Idrettsseminarene har fått gode tilbakemeldinger, og det er ønske om å fortsette med disse. Målsettingen her er å bygge nettverk og gi påfyll av kompetanse, noe vi mener at vi er i god gang med. Utfordringer: Det er fortsatt en utfordring å få nettverkene til å fungere fullt ut slik det er ønskelig for å oppnå best mulig resultat av kultursamarbeidet. For at nettverkene skal fungere godt, må alle delta. Ved å gjøre kultursamarbeidet permanent, vil det være lettere å bygge opp faste nettverk ved at de ansatte i kultursektoren i Saltenkommunene vil få et større eierforhold til kultursamarbeidet. Pr. i dag er det kulturskolenettverket som har fungert best og gitt flest konkrete resultater i form av prosjektutvikling og gjennomføring. Kulturell knagg Følgende kommuner har hatt den kulturelle knaggen: 2007: Fauske (De tok et steg) 2008: Saltdal (Trygve Hoff jubileum) 2009: Hamarøy (Hamsunjubileum) 2010: Steigen (Historiske Steigen) 2011: Gildeskål (Elias Blix jubileum) I tillegg skal Meløy ha knaggen i 2012 (forutsatt videreføring) med kraftjubileum. Måloppnåelse: Prosjektleder/kultursamarbeidet har hatt litt ulike roller i forbindelse med knaggarrangementene, fra å bidra i søknadsprosesser, produksjon, arbeidsgrupper etc. I tillegg har kulturskolene hatt et felles årlig arrangement i forbindelse med den kulturelle knaggen. Arrangementet har vært avholdt i den kommunen som har hatt knaggen. Det har også vært gjennomført en rekke markedsføringstiltak for knaggkommunen i regi av kultursamarbeidet: Brosjyrer ut til alle husstander i Salten, avisannonsering, nettannonsering og artikler i turisttidsskrift og turistnettsider. Salten Kulturutvalg har nå utarbeidet retningslinjer for Salten Kultursamarbeid sin rolle og arbeidsinnsats i forbindelse med Den Kulturelle Knaggen. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å planlegge den kulturelle knaggen. Kulturskolearrangementene har vært svært vellykket og bidratt til at mange barn har besøkt, og lært mer om knaggkommunen. I den forbindelse har det oppstått vennskap og inspirasjon til både barn og kulturskoleansatte. Arrangementene har bidratt til å skape en Saltenidentitet blant de involverte. Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 486 Sign: e

17 SR-sak 02/11 Side: 4 av 9 Øvrige knaggarrangement har bidratt til at den kommunen som har knaggen har fått stor oppmerksomhet i media og gjennom markedsføring. Knaggkommunen og Salten som helhet har blitt bedre kjent i nasjonal sammenheng. Imidlertid er felles markedsføring av Salten som region en stor utfordring videre. Regionale møteplasser for ungdom/barne- og ungdomsprosjekt Følgende prosjekt har vært gjennomført innenfor dette samarbeidsområdet: - Filmfest Salten Barents Youth Film Festival Skatecamp - Kulturskolearrangement (årlig) - Busstransport til Parken Hainn Saillte Barnas vandreutstilling - Skriveprosjekt (underplanlegging, skal gjennomføres i 2011) Filmfest Salten Barents Youth Film festival 2010 innbefatter alle 10-trinns elever i Salten, i tillegg til ungdom fra øvrige land i Barents. (egen rapport). Skatecamp har vært arrangert to ganger i Bodø sin flotte skatehall, og har vært forbeholdt jenter. Kulturskolearrangementene har vært arrangert årlig og har involvert barn i kulturskolene. HainnSaillte involverte svært mange barn gjennom workshops, utstillingsbesøk og læring om kystkultur i Salten som var tema.(egen rapport). Skriveprosjektet skal også være temabasert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene og folkebibliotekene. Måloppnåelse: Barne-og ungdomsarrangementene har spesielt hatt identitetsbygging som målsetting gjennom at barn og unge skal bli kjent med regionen og våre kulturelle særtrekk. Prosjektene har stort sett vært svært vellykket. Første året var det en del utfordringer med et så stort prosjekt som filmfestivalen er, blant annet var det en utfordring å få like stort engasjement fra alle kommunene (skolene). Men nå når vi er i gang med andre året av denne festivalen, retter vi opp en del som ikke fungerte like godt første året. Hainn Saillte har vært vellykket hele veien, med god oppslutning, god mediedekning og stor interesse helt opp på nasjonalt plan. Filmfest Salten Barents Youth Film Festival kan, dersom den videreføres årlig, bli en svært god profilsak for Salten. Felles profil Vi har opprettet tre nettsider: fungerer som nyhetsside, informasjon om kultursamarbeidet samt kompetansebank for kulturinstitusjoner/lag/foreninger i Salten er en kulturkalender for Salten, der hver kommune har sin side Kulturkalenderen er også lagt inn på Facebook er en egen nettside for Filmfest Salten Barents Youth Film festival Vi har også produsert trykt kulturkalender/brosjyre for hele Salten som viser arrangementer innenfor den kulturelle knaggen 2009 og Sendt til alle husstander i Salten og lagt ut på turistdestinasjoner samt nettsider. Måloppnåelse: Nettsidene bidrar til å gjøre Salten bedre kjent på landsbasis og internasjonalt. Imidlertid er det fremdeles et stykke å gå før kulturkalenderen og oppføringer i ressursbanken brukes etter hensikten. Ikke alle kommuner er like aktive i bruken. Kulturkalenderen er en god (og Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 487 Sign: e

18 SR-sak 02/11 Side: 5 av 9 gratis) måte å annonsere for arrangementer på. God utnytting av kalenderen forutsetter imidlertid at kommunene i større grad bruker kalenderen som sin kommunale kalender. Slik det nå er, har de fleste kommunene en egen aktivitets/kulturkalender, og prioriterer dermed ikke å legge arrangementene sine inn på Når det gjelder ressursbanken på nettsiden synes det ikke som om noen ute i kommunene oppdaterer denne. Denne ressursbanken gir oversikt over lag og foreninger i kommunen, og vil, dersom den oppdateres, være et godt verktøy for alle som søker informasjon om hvilke tilbud som finnes i kommunene. Den kulturelle spaserstokken Prosjektet ligger direkte under målsettingen om å få mer og bedre kultur for pengene. Kulturutvalget vedtok at dette prosjektet egnet seg for samarbeid ut fra denne målsettingen. Det har vært arrangert to turnéer i 2009 og tre turnéer i I 2011 er det plalagt tre turnéer. Prosjektleder i kultursamarbeidet har koordinert arbeidet. Alle kommunene har vært med. Vi har lagt vekt på variasjon i utrykk og type arrangementer. Måloppnåelse: Vi har gjennom dette prosjektet vist at man får mer kultur /bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid. Vi har dessuten gitt oppdrag til regionale profesjonelle kunstnere, noe som bidrar til å opprettholde kulturarbeidsplasser i regionen. Turnéene har fått svært gode tilbakemeldinger, og blir mer og mer populære. De gir mulighet for å kunne presentere profesjonell kunst i kommunene som det ville være vanskelig for særlig de små enkeltkommunene å gjennomføre på grunn av at de blir forholdsvis dyre å arrangere for en enkelt kommune. Andre prioriterte områder Salten Kulturfond og kultur som næring var andre prioriterte områder ut fra målsettingen til Regionrådet. Dette er oppgaver som ikke er blitt prioritert så langt i kultursamarbeidet. Når det gjelder kulturfond, må det være vilje i kommunene for å opprette et slikt. Det er et rent økonomisk spørsmål. Kultur/næring er et krevende felt, og av tidsmessige årsaker, er dette feltet så langt ikke blitt prioritert i stor grad, utover at vi har fått informasjon om- og fra kulturnæringsbedrifter når vi har hatt nettverkssamlinger. Det kan være en målsetting i det videre arbeidet å arbeide mer med dette feltet. Tilbakemeldinger fra kommunene/prosjektleders kommentarer: Kommunene v/ kulturkontorene ble bedt om å komme med tilbakemeldinger på hvordan kultursamarbeidet har fungert. De tilbakemeldingene som ble gitt, var positive: - Bedre kjennskap om andre kommuner i Salten - Bedre kjennskap til hverandres arbeid og utfordringer - Flere tilbud - Flere profesjonelle tilbud som ville vært vanskelig å gjennomføre som enkeltkommune - Identitetsbygging godt i gang Flere nevner imidlertid at de føler at de ikke klarer å følge opp kultursamarbeidet i den grad de kunne ønske. Årsak til dette er ressursmangel, mange oppgaver i egen kommune, vanskelig økonomi som gjør at de blant annet ikke kan delta på nettverksamlinger. For prosjektleder har perioden vært svært spennende og utfordrende. Siden dette samarbeidet er nytt i dette omfanget og formen, har det vært behov for å prøve ut ulike prosjekter på ulike målgrupper for å se på hva som fungerer best. Det har dermed blitt Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 488 Sign: e

19 SR-sak 02/11 Side: 6 av 9 ganske mange prosjekter, noe som kanskje har føltes som et press på kommunene, særlig de som har få ansatte i kultursektoren. Samarbeidet og nettverksbyggingen krever deltagelse fra alle som er med hvis det skal fungere. Prosjektleder har forståelse for at det kan være utfordrende for særlig de minste kommunene. Men jeg synes at stort sett har det fungert svært bra, og kommunene har stilt opp så lang de har hatt mulighet til det. På grunn av mangel på tid blant ansatte i kommunene har det vært behov for at jeg har gått inn som produsent og tilrettelegger av en del arrangement for å få dem gjennomført. Dette var muligens ikke en intensjon i utgangspunktet, men også i fortsettelsen tror jeg dette vil være et behov. Dette betyr at vi bør konsentrere oss om færre prosjekter, gjerne som går over flere år. Dette gir forutsigbarhet, og er lettere å legge inn i kommunenes planer. Jeg har stor tro på at samarbeid gir stor gevinst, både økonomisk og ikke minst i form av økt identitetsfølelse, flere tilbud og bedre kompetanse. Når det gjelder støttetjenester fra sekretariatet i Salten Regionråd, samt samlokalisering av kontor med dem, har dette fungert svært godt. Sekretariatet har vært en god støtte på alle måter, og bidratt til at jeg trives svært godt i denne jobben. Økonomi Jfr. vedtatt prosjektplan (vedlagt) vedtatt i juni 2007 ble flg. finansiering vedtatt: Utgifter Finansiering Utgifter Finansiering Adm. kr 500 Partnerskap kr 250 Adm. kr 500 Partnerskap kr 250 Salten Forvaltn. kr 250 Salten Forvaltn. kr 250 Aktivitet kr 400 Kommunene kr 400 Aktivitet kr 450 Kommunene kr 450 SUM kr 900 SUM kr 900 SUM kr 950 SUM kr 950 Kommunenes innskudd er blitt indeksregulert, og i 2010 var kommunenes innskudd på kr , noe som tilsvarer kr 6,19 pr innbygger. I prosjektplanen ble det vedtatt at kommunens innskudd i prosjektperioden skulle brukes som grunnlag for å søke eksterne midler, altså at midlene skulle gå til aktivitet. Dette har vært gjort ved at vi har lagt inn et grunnbeløp i de ulike prosjektene som vi har arbeidet med, og i tillegg lagt inn timeressurser fra prosjektleder som egeninnsats når vi har søkt eksterne midler. Så har vi finansiert opp prosjektene ved hjelp av eksterne midler. Videre ble det vedtatt at driften skulle dekkes av Partnerskap Salten og Salten Forvaltning. Da ny partnerskapsordning kom i 2009, ble ikke kultursamarbeidet en del av denne, og regionrådet har derfor brukt egne prosjektmidler til å finansiere driften i tillegg til tilskudd fra IRIS. Drøfting: En intensjon var å skaffe eksterne prosjektmidler til de prosjektene vi har startet. Som grunnfinansiering for å skaffe eksterne midler, la vi aktivitetsmidler fra kommunene. I løpet av en 2,5 års periode har vi skaffet ca 4,0 mill kr. i eksterne midler. Det vil si at hver krone kommunene har lagt inn har gitt ca kr. 4 tilbake. I tillegg har prosjektleders tid for det Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 489 Sign: e

20 SR-sak 02/11 Side: 7 av 9 meste vært brukt til tilrettelegging og produksjon av aktiviteter, dette må også ses som ekstra tilskudd til kommunene, og utgjør ca 1,2 mill. i en 2,5 års periode. Disse tilskuddene gir betydelig mer kulturaktivitet i kommunene som ville vært vanskelig å få for enkeltkommuner, siden tildelingene er gitt på bakgrunn av at Salten Kultursamarbeid er et samarbeid mellom flere kommuner. I sin behandling av saken og i tilrådingen til Regionrådet, mente medlemmene i kulturutvalget at kommunenes innskudd fortsatt må gå til aktivitet, og at driftskostnadene må dekkes av andre midler som i prosjektperioden. Alternativt burde Kultursamarbeidet videreføres som prosjekt etter samme modell som i dag inntil det var sikret finansiering av driften. Sekretariatet i Regionrådet mener at det vanskelig lar seg gjøre å ha en permanent ordning uten å sikre drift. Dvs lønn til daglig leder samt administrative kostnader. De ønsker at en alternativ modell som bygger på den samme modellen som man har i Salten Friluftsråd, der kommunene sikrer driften gjennom et tilskudd på kr 9,- pr. innbygger (2011). Imidlertid er Salten Friluftsråd sikret en del aktivitetsmidler fra Friluftsrådenes Landsforbund. Dersom kommunene skal dekke driften til Kultursamarbeidet, vil det ut fra dagens priser koste ca kr. 10 pr. innbygger pr. år. I en ordning der kommunene betaler for driften (prosjektleder og adm), må aktivitetsmidlene skaffes gjennom eksterne prosjektmidler. I en slik modell må prosjektleders timeressurs legges inn som egeninnsats for å søke eksterne midler. De fleste eksterne prosjektmidler bevilges ut fra et krav om minst 50 % egeninnsats. Dette kan bety at det blir vanskelig å skaffe så mye eksterne prosjektmidler som vi har klart til nå. Dersom man forutsetter at timer tilsvarende kr av prosjektleders lønn legges inn som egeninnsats, vil man kunne doble dette tallet når det gjelder eksterne midler. I enkelte prosjekter som innbefatter arbeidsinnsats fra andre ansatte i kommunene, vil også deres ressurs/timebruk kunne legges inn som egeninnsats. Dette forutsetter at det inngås avtaler og sendes inn timelister fra disse i de enkelte prosjektene til Kultursamarbeidet, da dette må inn i prosjektbudsjett og regnskap. Alternative modeller for finansiering kan være: Modell 1 Modell 2 Prosjektledelse og adm. Kommunene kr. 10,- pr. innbygger (indeksreguleres) Eksterne midler, f.eks. - Partnerskapsmidler - Iris Salten - Nordland Fylkeskommune Aktivitetsmidler - Egeninnsats i form av timeressurser - Eksterne midler - Kommunene - Eksterne midler Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 490 Sign: e

21 SR-sak 02/11 Side: 8 av 9 Salten Kulturutvalg sin anbefaling til Regionrådet Salten Kulturutvalg behandlet evalueringen i møte , og kom med flg. anbefaling til Regionrådet: - Kulturutvalget og nettverket for kulturledere og kulturskolerektorer mener at kultursamarbeidet har vært positivt for Salten. De ønsker å fortsette samarbeidet gjennom at det blir en permanent ordning. - Dette forutsetter sikker finansiering av både drifts- og aktivitetsmidler. Alternativt at man velger en ny 4-årig prosjektperiode etter samme modell som i dag i påvente av sikker finansiering - Det er behov for merkantile støttetjenester i det omfang som er i dag. Sekretariatet for Salten Regionråd bør ha dette ansvaret. Dersom ny vertskommune velges, må vertskommunen ha ansvar for denne funksjonen - Kommunene som er medlemmer, må forplikte seg til å være aktive deltagere. De må frigjøre timeressurser blant de ansatte kulturarbeiderne slik at de kan delta på nettverksamlinger og ha et tilstrekkelig mottakerapparat for vedtatte prosjekter. - Kulturutvalget bør bestå av en representant fra hver kommune. Representanten kan komme fra politisk eller administrativt nivå. - Kulturutvalget bør ha møter tre ganger hvert år. - Det bør være to faglige nettverksamlinger for kulturledere og kulturskolerektorer i året. - AU bør møtes fire ganger i året. - Kultursamarbeidet må ha en fulltidsansatt leder/koordinator. Sekretariatets vurdering Med bakgrunn i evalueringen og den store aktiviteten som er generert gjennom kultursamarbeidet, er det uten tvil grunnlag for å etablere Salten Kultursamarbeid som en permanent del av Salten Regionråds virksomhet. Etter sekretariatets oppfatning er det da viktig å ha en grunnfinansiering på plass gjennom kommunal kontingent som trygger driften (prosjektledelse og adm). Som det fremgår ovenfor har kultursamarbeidet hittil klart å skaffe ca 4 mill i eksterne tilskudd, og dette vil en kunne gjøre selv om det kommunale bidraget gjøres om fra aktivitetsmidler til driftsmidler. Egeninnsats fra prosjektleder og ansatte i kommunene kan brukes til å veksle opp tilskudd fra andre, men i større prosjekter må kommunene også være forberedt på å bidra med egeninnsats i form av penger. Det er også en mulighet å søke IRIS Salten om aktivitetsmidler. Modell 1 foreslår en kommunal kontingent i størrelsesorden kr 10.- pr innbygger. Til sammenligning ligger Salten Friluftsråds kontingent på ca kr 9,- pr innbygger i Salten Regionråd har vedtatt egne vedtekter for Salten Kultursamarbeid, jfr vedlegg. Disse trenger ikke å endres noe vesentlig selv om kultursamarbeidet gjøres permanent, men i 1 som omhandler formål bør første, og muligens siste avsnitt strykes. Videre saksgang forutsetter behandling i SR i februar 2011 med påfølgende behandling i kommunene og endelig behandling i SR i forbindelse med årsmøtet i kultursamarbeidet i juni Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 491 Sign: e

22 SR-sak 02/11 Side: 9 av 9 Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 28. januar 2011 under AU-sak 03/11 og legger den frem for Regionrådet med følgende Forslag til vedtak: 1. Salten Regionråd anbefaler kommunene i Salten å vedta en videreføring av Salten Kultursamarbeid som en permanent ordning fra Kultursamarbeidet videreføres innenfor rammen av gjeldende vedtekter med unntak av 1, første og siste ledd, som strykes. 3. Driften (prosjektledelse og adm.) sikres gjennom innbetaling av kommunal kontingent med kr. 10,- pr innbygger i 2012 og reguleres årlig etter deflato. 4. Aktivitetsmidler skaffes gjennom å legge inn timeressurser i prosjektene fra daglig leder, samt evt. andre som er involvert, som egenandel når det søkes om eksterne midler. 5. Kommunene som er medlemmer forplikter seg til å være aktive deltagere og frigjøre timeressurser blant de ansatte kulturarbeiderne slik at de kan delta på nettverksamlinger og ha et tilstrekkelig mottakerapparat for vedtatte prosjekter. Bodø, den Lisbeth Glanfield prosjektleder Arkiv: \\bkpdfconw7\pdfservdocproc\stolind\ docutskriftsdato: Side 492 Sign: e

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer