SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet for Hadeland ønsker å satse på regional utvikling av bo- og etablererregion Hadeland. Vedlagt prosjektplan for hovedprosjekt godkjennes. Regionrådet vil på denne bakgrunn innarbeide prosjektet i framtidige handlingsplaner de neste 4 årene. Bevilgning av kr innarbeides i Regional handlingsplan for I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2007 bevilges ,- kr til drift av prosjektet Bo- og etablererregion Hadeland i Pengene tas fra Partnerskapsavtalen om regional utvikling mellom kommunene på Hadeland og Oppland Fylkeskommune. Saksdokumenter: Prosjektplan Hovedprosjektet Bo- og etablererregion Hadeland Vedlagt: Ja Fylkesdelplan for Hadeland Nei Reg. råd sak 17/06 Bo- og etablererregionen Hadeland Nei Regionrådssak 41/06 Bo- og etablererregion Hadeland. Prosjektplan Nei oppstartsprosjekt. Regional handlingsplan for Hadeland 2007 Nei Forslag til Regional Handlingsplan for Hadeland Nei VISENDIs Rapport av markedsundersøkelse. Hadeland Reiseliv Nei Kjennskap og reisevaner NIBRs flyttestrømsanalyse: Hadelandsregionen bosetting og befolkning Nei Saksopplysninger: I Fylkesdelplan for Hadeland står følgende i kapittel 10. Handlingsprogram; punkt Tiltak boregionen Hadeland:

2 Utnytte Hadelands sentrale beliggenhet i forhold til Oslo, Gardermoen og Ringerike. Offensiv utvikling og felles markedsføring av Hadeland som bo- og etablererregion. Herunder utvikling av en strategi til seg etableringer som etterspør høy kompetanse. Det er i løpet av 2007 blitt gjennomført et oppstartsprosjekt som har kartlagt behov og tilrettelagt for tiltak i hovedprosjektet. Oppstartsseminar på Sanner med organisasjoner og politikere som deltakere. Seminaret tok for seg utfordringer i forprosjektet og hvilke forventninger deltakerne hadde til prosjektet. Det kom fram tydelige signaler på deltakernes identitetsfølelse for Hadeland. Kultur og historie er viktige pilarer i hadelendingenes presentasjon av egen region. Dette var det ønskelig å bygge videre på. Premiere på Friluftsteateret Bronsebukkene Friluftsteateret Bronsebukkene skal være en av regionens spydspisser innenfor ekstern profilering. Den første sesongen ga gode besøkstall, og en ser fram mot en ny sesong. Regionrådet har forpliktet seg til å støtte opp om prosjektet i en treårsperiode fra Omdømmemåling (Visendi) Omdømmemålingen ble gjennomført i samarbeid med Hadeland Reiseliv, og det kom tydelig fram at Hadeland var en kjent region for respondentene som kom fra Osloområdet og regionene rundt Hadeland. Hadeland Glassverk er den aller mest kjente bedriften med nær 100 % kjennskap. En kan derfor anta at regionen må profilere seg på innhold. Flyttestrømanalyse (NIBR) Flyttestrømanalysen viser at kommunene på Hadeland er ganske forskjellige i befolkningssammensetning. Dette gjør at en må arbeid med å finne fellesnevnere og et felles målgruppe for prosjektet. Arbeid med en samlet nettside for ledige tomter på Hadeland i samarbeid med GIS/Hadeland Digital Det er utviklet en prototyp av en nettside som kartlegger ledige tomter. Prosjektleder for utviklinger en Trond Henriksen som arbeider i det interkommunale prosjektet Hadeland Digital. Arbeidsseminar på Randsvangen med regionrådet og representanter for regionale prosjekter og kommunenes administrasjon. På arbeidsseminaret kom det fram hvilke forventninger kommunene hadde til prosjektet, samt noen forslag til hovedaktiviteter. Noen av disse ble tatt inn i prosjektplanen for hovedprosjekt. Forprosjektet har kartlagt en del forutsetninger for hovedprosjektet. Omdømmemålingen og flyttestrømanalysen har bidratt til en klarere retning for tiltak. Spesielt den store videreflytterandelen (de som kun bor i regionen for en periode) og utflytting av jenter, må tas tak i for å øke befolkningsveksten. I fylkesdelplan for Hadeland står det hvilke målsettinger kommunene hadde for befolkningsvekst i 2003:

3 Folketall pr Folketall pr Folketall pr En kan ut fra dette se at målsettingen for 2005 fortsatt ikke er oppnådd , hvor antall innbyggere i regionen var Disse målene virker derfor urealistiske. Jevnaker og Gran har i sine kommuneplaner et befolkningsmål på 1 % økning, og hvis en tar dette som utgangspunkt for hele regionen vil mål for befolkningsvekst være: personer i personer i personer i personer i 2015 (Lunner har ikke mål for befolkningsvekst i sin kommuneplan.) Kommunene på Hadeland ble i 2007 utnevnt til grønne energikommuner av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er kommet fram ønske om å koble sammen regionens spissede profil bioenergi, grønne energikommuner og hovedprosjektet bo- og etablererregion Hadeland. Styringsgruppa, som består av ordførere og rådmenn, ønsket derfor å justere prosjektmålene til å også fokusere på bærekraftig miljøbruk. Vurdering: En ønsker i hovedprosjektet å ta tak i Hadelandskommunenes fortrinn med bioenergiprofilen og utnevnelsen av grønne energikommuner. Samtidig kommer en ikke bort fra utfordringen om å fylle begrepet om Hadeland med mer innhold for den målgruppa en ønsker å nå. Alle vet at Hadeland eksisterer, men for få kan fylle begrepet med mer enn Hadeland Glassverk. For å stå fram i konkurranse med mange andre regioner i Oslos nærområde er det viktig at vi spiller på våre positive og unike fortrinn. En har satt opp følgende målsetting i planen: Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne. Denne målbeskrivelsen sammen med overordnet mål : Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings og etablererregionen på Østlandet innen 2015 for de som ønsker et bærekraftig bomiljø bør vurderes og diskuteres av styringsgruppa. Målformuleringene er fremdeles litt for upresise, men gir god retning for prosjektet. I gjennomføringen av prosjektet blir det først og fremst viktig å utarbeide en felles profil som kan beskrive Hadeland som region, slik at en på den måten har et godt utgangspunkt for markedsføring internt og eksternt. Denne profilen skal benyttes av regionale prosjekter, nettsider og ved regional markedsføring. I tillegg vil det være naturlig at kommunene benytter profilen til sine felles prosjekter. Det er i den framlagte planen lagt opp til et hovedprosjekt bestående av flere delprosjekter og tiltak. Noen av prosjektene vil kreve en del oppfølging fra kommunene, og noen vil bli samarbeid med andre prosjekter og organisasjoner. En ser for seg at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig med egne forstudier/forprosjekter. Disse vil bli lagt opp etter vanlig prosjektmal og lagt fram for regionrådet til godkjenning.

4 De foreslåtte hovedaktivitetene i prosjektet er: Utarbeidelse av en felles profil for regionen. Herunder en nettsidelayout for og Utvikling av nettsider med ledige tomter. Nettsiden skal benytte digitale kart og være en veileder for interesserte husbyggere og næringsetablere, kommunenes servicetorg og andre interessenter. I første omgang skal kun byggeklare tomter legges ut, men på sikt vil en legge ut andre kategorier med ulik merking. En ønsker også å se på muligheten for mobillink med gps-koordinater, bildevisning m.m. Markedføringsprosjekt Bevisstgjøring av Hadelands kvaliteter innad og utad. Friluftsteateret Bronsebukkene Regional boligpolitikk. Kommunalt samarbeidsprosjekt for å nå kommunenes og regionens mål for befolkningsutvikling. Energifokusprosjekt. Utarbeidelse av en strategi for å gjøre Hadelandsregionen til den mest miljøbevisste og bærekraftige regionen på Østlandet. I samarbeid eller som en del av Grønne energikommuner. Oppfølging av energi og miljøplan. Samarbeid med etablererveiledere om en strategi for å tiltrekke seg bedrifter og nyetableringer. Spesielt fokus på kompetansearbeidsplasser. Ivaretakelse av innflyttere Et prosjekt for det gode naboskap. Kommunale prosesser for forenkling av systemer for næringsetablering og boligbygging. Jentekampanje Næringsarealer Utarbeidelse av en felles plattform for utbyggingsklare næringsarealer i regionen. Prosjektet vil tjene på en dynamisk gjennomføring, og en må i prosjektperioden vurdere ytterligere tiltak for å oppnå målsettingen. Det er satt opp en foreløpig milepælsplan som viser når en ser for seg igangsetting av tiltak og prosjekter. Det vil fra nyttår bli ansatt ny prosjektleder. Det vil være naturlig at denne får mulighet til å legge fram en revidert prosjektplan for behandling i regionrådet våren Det er i prosjektplanen lagt opp til en kostnadsramme påca kr pr år i en 4 års periode.

5 Prosjektet Bronsebukkene er i tillegg lagt inn i 2008 og 2009, da dette naturlig faller inn under prosjektets målsetting. Summene som her er lagt inn vil komme som egne bevilgningssaker i regionrådet, og er derfor foreløpige. I Regional handlingsplan for Hadeland 2007, som regionrådet vedtok i sak 2/07 2. februar i år er det avsatt til prosjektet bo- og etablererregion Hadeland for Regionrådets prosjektmedarbeider, som er prosjektleder for dette arbeidet, lønnes gjennom dette prosjektet. Det er i år ikke behov for å benytte hele det avsatte beløpet. Det innstilles derfor på at tildelingen reduseres til kr. Utskrift til: Kopi til: Jevnaker kommune Lunner kommune Gran kommune Opplan Fylkeskommune Bioreg v /Helge Midttun Hadeland Reiseliv Etablererveiledning v/kari Isingrud Opus Hadeland

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 13.9.2013 SAKENE 24/13-28/13 Bo-perspektivet I dag er det 29 000 innbyggere på Hadeland. (2. kvartal 2013) I Fylkesdelplanen for Hadeland, fra

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION Prosjektet En mer næringsvennlig region er anbefalt av Rådet for Drammensregionen overfor regionens kommuner for politisk vedtak før sommeren. Det

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Sted, tid: Jevnaker samfunnshus. Kl. 10.40 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune Rådmann Arne

Detaljer