MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE NR 16 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 153/09 09/19233 ETABLERING AV NYTT REGIONAL UTVIKLINGSSELSKAP - RINGERIKE UTVIKLING AS Ringerike kommune, KJELL B HANSEN Ordfører

2 ETABLERING AV NYTT REGIONAL UTVIKLINGSSELSKAP - RINGERIKE UTVIKLING AS Arkivsaksnr.: 09/19233 Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 153/09 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune slutter seg til å delta i etableringen av Ringerike Utvikling AS med de vedtekter og formål som går fram av vedlagte stiftelses-dokument. 2. I samsvar med Rådet for Ringeriksregionens vedtak i møte d.å., tegner Ringerike kommune seg for kjøp av 120 aksjer a kr 1.000,-, av en samlet aksjeportefølje på 300 aksjer. 3. Utgifter til kjøp av disse aksjene samt Ringerike kommunes prosentvise andel av etableringsomkostningene for selskapet belastes regnskapskonto og innbetales umiddelbart til selskapets bankkonto: (opplyses ved et senere tidspunkt). 4. Ordføreren gis fullmakt til, sammen med representanter for de øvrige eierne av selskapet, å stifte selskapet i samsvar ved vedlagt stiftelsesdokument, oppnevne styremedlemmer og revisor i selskapet samt bestemme hvor selskapet skal lokaliseres. Utredning: Vedtak i Rådet for Ringeriksregionen: 1. Rådet for Ringeriksregionen vedtar å opprette et nytt Utviklingsselskap Ringerike Utvikling med en aksjekapital på kr ,- (300 aksjer a kr 1.000). 2. Vedtekter og formål foreslås i h.h.t. vedlagt stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet vil bli ytterligere kvalitetssikret frem til stiftelsesmøtet. Det er kun tekniske og redaksjonelle endringer som gjenstår. 3. Rådet anbefaler videre at de tre kommunene i Ringeriksregionen og Ringerike Næringsforum innbys til å tegne aksjer og oppnevne styremedlemmer til det nye selskapet. I styremøte mandag sa flertallet i styret i RNF nei til eierskap og deltakelse. Ringerike kommune deltar derfor med 180 aksjer og ikke 120 som tidligere opplyst. Side 2 av 6

3 Ringerike kommune Hole kommune Jevnaker kommune 180 aksjer 60 aksjer 60 aksjer 4. Det arbeides videre med avtaler for lokalisering av selskapet i Kunnskapsparken Ringerike, knyttet til HiBu Ringerike. 5. Regionkoordinatoren i samarbeid med rådmennene utarbeider felles saksframlegg for behandlingen i kommunene. Saksopplysninger: Utgangspunktet for denne saken er vedtak i Ringerikstinget og d.å. Den d.å. vedtok Ringerikstinget visjon, mål og delmål for arbeidet framover. En likelydende sak som denne er behandlet i Hole og Jevnaker kommune og er vedtatt. Visjonen er: Ringeriksregionen Morgendagens samfunn i et attraktivt kulturlandskap Dette skal oppnås gjennom de satsningsområdene som ble lagt til grunn av Ringerikstinget: Hovedretningene i utviklingsprosessen er: Næringsorientering Kompetanseutvikling Synlig regionsprofil Politisk forankring Attraktivt bomiljø Angitte delmål er: Styrke omdømme og nettverket internt og eksternt ved å skape en dedikert og handlekraftig arena med representanter fra næringsliv og regionale myndigheter. Etablere en web-portal, felles profilering og utarbeide en utviklingsplan. Felles satsning på næringsutvikling og regionale arenaer. Opparbeide et levedyktig og inkluderende Ringeriksting Det vedtatte dokument er omfattende og krever i neste fase konkretisering og sterkere prioritering. Det var i Ringerikstingets møte d.å. støtte for konkretisering og prioritering. Deltagere fikk anledning til å gi sitt syn på prioritering av innsatsområder. Innspillene viste følgende prioritering: Næringsutvikling/profilering BioRingerike Reiseliv Samferdsel Kompetanseutvikling

4 Fram til Ringerikstingets møte d.å. er det jobbet videre med en Utviklingsplan for Ringeriksregionen samt etablering av et eget Utviklingsselskap Ringerike Utvikling AS - som skal forestå det viktige arbeidet med å sikre at de prioriterte satsingene kan gjennomføres. Ringerikstingets vedtak når det gjelder Utviklingsplanen for Ringeriksregionen legger opp til at følgende hovedsatsinger skal finne sted: 1. NÆRINGSUTVIKLING, HERUNDER OGSÅ HiTEC EGGEMOEN samt videreføring av reiselivssamarbeidet med Hadeland og kulturbasert næringsvirksomhet. a. Et mål er å etablere minst 200 nye arbeidsplasser i Regionen hvert år, fra og med 2010, med en tilsvarende positiv effekt for befolkningstilveksten. Det utarbeides en plan for videreutvikling av reiselivssamarbeidet. Planen skal være klar i løpet av første halvår BIO-RINGERIKE a. Det bygges videre på pågående nettverksprosjekt BioRingerike, med hovedvekt på næringsetablering og verdiskaping knyttet til bio-olje produksjon og et forbrenningsanlegg, i regi av Norske Skog Follum, Xynergo, Vardar og Ringerikskraft. I følge prosjektledelsen vil framdriften for bio-oljeanlegget og Ringerike Energisentral være: byggestart medio 2010 og produksjosstart ultimo b. Det planlegges med oppstart av en bio-diesel fabrikk i c. Kommunene starter umiddelbart planarbeidet med utskifting av oljefyringsanlegg til mer miljøvennlige alternative fyringsanlegg i kommunale bygninger. Planene skal være klare primo 2010 d. Bio-samarbeidet med Hadelandsregionen på bioenergiområdet skal videreutvikles. En oversikt over aktuelle samarbeidsprosjekter skal foreligge ultimo SAMFERDSEL/KOMMUNIKASJON a. Et mål er å at det skal være åpnet en 4-felts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss innen utgangen av Utbyggingen prosjektfinansieres. Dette betinger:

5 i. Umiddelbar planavklaring for strekningen Bjørum Skaret ii. Planavklaring Skaret Hvervenmoen innen utgangen av b. Traseen for RV35 gjennom Jevnaker skal være avklaret innenfor Regionen i løpet av Allerede godkjente utbyggingsplaner igangsettes i 2013 og planer for den øvrige utbygging skal foreligge i løpet av c. Det intensiveres et arbeid for bygging av Ringeriksbanen fram til Hønefoss innen UTDANNING OG KOMPETANSEHEVING a. I samarbeid med HiBu og Campus Ringerike utarbeides en oversikt over studieretninger det er nødvendig å legge til Regionen. Planen skal være klar primo Det legges spesiell vekt på studieretninger innen miljø og fornybar energi samt økonomisk/administrative fag og høgskoleutdanning målrettet på kommunal sektor. For øvrig skal regionen bidra til å oppfylle intensjoner som er nedfelt i Campusutvalgets innstilling. 5. BY OG TETTSSTEDSUTVIKLING a. Økt satsing på opplevelsesnæringer og et fordelaktig offentlig og privat servicetilbud i alle kommuner. Utvikling av en oversikt skal være klar innen utgangen av første halvår Arbeidet skal være et samarbeid mellom kommunene. Planen skal dekke tilbud og lokalisering. En vesentlig forutsetning for strategiutvikling, oppfølging og gjennomføring er etablering av et Utviklingsselskap. Det tas sikte på en slik etablering pr Ut fra den klare forutsetningen om at gjennomføringen av denne vedtatte strategien krever økte ressurser gjennom et eget utviklingsselskap, la Ringerikstinget i sitt møte d.å. også til grunn at det skulle arbeides videre med å få etablert dette utviklingsselskapet snarest mulig. I den sammenheng ble følgende vedtak fattet: Ringerikstinget godkjenner at det arbeides videre med etablering av et eget Utviklingsselskap i regionen innen rammen av tilgjengelige ressurser. Selskapet etableres i første omgang av kommunene, men det legges vekt på et tett samarbeid med næringslivet i regionen, etter hvert også med muligheter for å bli med på eiersiden.

6 Ringerikstinget gir i det videre arbeid fullmakt til Rådet for Ringeriksregionen til å følge opp videre etablering av selskapet med endelig avklaring av organisering og finansiering samt fastlegge klare mål og vedtekter. Det foreligger nå konkret forslag om etablering av eget utviklingsselskap for Ringeriksregionen Ringerike Utvikling AS, og hvor Rådet for Ringeriksregionen ber om at kommunene og RNF så snart som mulig fatter de nødvendige vedtak for at selskapet kan stiftes. Første fase i et videre arbeid med etablering av selskapet er at samtlige kommuner fatter vedtak om å være med å stifte selskapet og bevilger den nødvendige aksjekapitalen som skytes inn i selskapet fra etableringstidspunktet. Det er også en fordel om styremedlemmer utpekes allerede nå. Her er det også viktig at dette kan skje ut fra en drøfting mellom kommunene som sikrer at selskapet på styrenivå får den riktige kompetansen. Rådslederen har tatt på seg å koordinere denne prosessen. Det vises for øvrig til vedlagte stiftelsesdokument og det vedtak som er fattet av Rådet for Ringeriksregionen den d.å. som innstilling til kommunene. Saksdokumenter: Trykte: Stiftelsesdokument for Ringerike Utvikling AS Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer