NB! Møteplan Lunsj. Saksliste. er n for Nært Hadeland. psmidler. Eli Stigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. er 25.02. 2011. n for Nært Hadeland. psmidler. Eli Stigen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Hadeland Glassverk Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epostt til eller til Kommunetorget på tlf NB! Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering. Møteplan Orientering om Hadeland Glassverk og kort omvisning Behandling av saker Lunsj Videre behandling av saker Regional plan forr Hadeland Drøfting av utkast til planprogram Utkast følger vedlagt møtets saksdokumenter Saksliste Saksnr. Tittel 07/11 Orienterings ssaker /11 Referatsake er /11 Prosjektplan n for Nært og naturligg Bo og etablereregionen Hadeland 10/11 Hadeland Ringerike Reiseliv Bruk av partnerskapsmidler /11 Hadelandsb onden 2020 Bruk av partnerskapp psmidler Gran rådhus, Eli Stigen 1

2 7/11 Orienteringssaker Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 2 Regionrådet /11 Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering Vedlegg: I møtet vil det bli gitt følgende orientering: Flerkulturelt råd for Oppland Mulig aktivitet på Hadeland? Orientering ved rådets leder Handarin Nazir og rådgiver Live Andersen fra Oppland fk. Nytt fra fylkesmannen. Nytt fra Oppland fylkeskommune. Prosjekt Bedriftskontakt Søknad om skjønnsmidler til omstilling og fornyingsprosjekter Bruk av partnerskapsmidler Økonomisk oversikt vil bli lagt fram i møtet. Flybussen Ringerike Gardermoen. Orientering om møte med fylkesordføreren i Buskerud 7. mars. 2

3 8/11 Referatsaker Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 2 Regionrådet /11 Forslag til vedtak/innstilling: Sakene tas til orientering. Vedlegg: Saksdokumenter: Vedlagt: Referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 1. feb Ja Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 1. feb Ja Referat fra styremøte i Osloregionen 8. feb Ja 3

4 9/11 Prosjektplan for "Nært og naturlig Bo og etablererregion Hadeland" Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Forslag til vedtak/innstilling: Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan. Prosjektets navn endres fra Bo og etablererregion Hadeland, til Nært og naturlig Bo og etablererregion Hadeland. I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland bevilges kr til gjennomføring av prosjektet Nært og naturlig Bo og etablererregion Hadeland i 2011 Saksdokumenter: Revidert prosjektplan for Nært og naturlig Fylkesdelsplan for Hadeland Regionrådsaker 17/07, 31/08, 22/09, 09/10 Bo og etablererregion Hadeland Regionalt handlingsprogram Oppland 2011 Vedlagt: Ja Nei Nei Nei Saksopplysninger: Prosjektet Bo og etablererregion Hadeland ble vedtatt igangsatt av Regionrådet i oktober Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av kommunenes ordførere og rådmenn i tillegg til regionkoordinator. Det finansieres av Partnerskapsmidler gjennom Regionrådet. Prosjektleder frem til sommeren 2010 var Gunnar Haslerud. I slutten av oktober 2010 startet Vibeke Buraas Dyrnes opp som ny prosjektleder, og hun har siden oppstart jobbet sammen med styringsgruppa om ny prosjektplan som beskriver mål og tiltak fremover. Bakgrunnen for prosjektet er tiltak innarbeidet i Fylkesdelsplan for Hadeland , mål i årlige regionale handlingsprogram fra Oppland Fylkeskommune og i kommunenes egne kommuneplaner. Dette er beskrevet mer detaljert i vedlagte prosjektplan. Prosjektet har siden oppstart ønsket å ta utgangspunkt i flere utfordringer i regionen: Hadelands profil, boregion Hadeland, bærekraftig samfunn, pendling og etableringer. Hovedmål og delmål Hovedmålet for prosjektet er: Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne. 4

5 Ut fra hovedmålet vil prosjektet jobbe med flere tiltak. Det vil være viktig å profilere og markedsføre regionen som et attraktivt sted å bo og etablere arbeidsplasser, samt som en region med fokus på det grønne. Bostedsfaktoren er av de viktigste forutsetninger for næringsutvikling, så markedsføring av gode bomiljøer som fører til økt tilflytting vil være et godt virkemiddel til at kommunenes vedtatte mål for befolkningsvekst nås og for å øke antall lokale arbeidsplasser. I tillegg vil det være et delmål å bistå i tilrettelegging for mer nyetablering på Hadeland, og jobbe med næringsutvikling som støtter opp målet om bærekraft. Prosjektet vil også jobbe for mer bygging av energivennlige bolig og næringsbygg på Hadeland. Nåværende prosjekt vil videreføre de fleste av tiltakene som er igangsatt, i tillegg foreslås noen nye tiltak etablert. Det er hensiktsmessig med en dynamisk gjennomføring underveis. Noen av delprosjektene som er avsluttet før ny prosjektleder startet opp er: - Ny profil/logo for Hadeland og presentering av denne hensikten er å bygge merkevaren Hadeland - Etablererveileder for Gran/Lunner - Støtte og koordinering for å opprette næringshage Hadelandshagen - Laget nettstedet ledigtomt.no nettside for byggeklare boligtomter på Hadeland - Konferanse for å se på mulighetene for passivhusbygging i regionen - Innhentet erfaringer fra andre regioner for å kunne definere kritiske suksessfaktorer for prosjektet Parallelt med prosjektet Bo og etablererregion Hadeland gjennomføres det mange regionale og kommunale prosjekter som er med å bygge merkevaren Hadeland. Disse prosjektene er også viktige for å nå hovedmålet om tilflytting og etablering på Hadeland. Det er viktig med samarbeid på tvers av prosjektene, slik at vi sammen kan bygge regionens omdømme og nå prosjektmålene. Se s i vedlagt prosjektbeskrivelse for mer informasjon om relaterte prosjekter. Det videre arbeidet i prosjektet Prosjektet Bo og etablererregion Hadeland har et ambisiøst og tydelig hovedmål, nemlig å bli den mest attraktive tilflyttings og etablererregionen på Østlandet, for den som vil leve i takt med naturens bæreevne. Fra tidligere analyser her og i andre regioner viser det seg at de mest attraktive regioner og kommuner er de som ligger nært en større by. Byene trekker til seg de med høyere utdannelse, og etter hver som disse får barn flytter de ut i omliggende regioner. I følge Telemarksforskning er det mulighetene for å få arbeid ut fra egen kompetanse som i størst mulig grad påvirker nettoinnflytting til en region. For Hadelandsregionen har befolkningsveksten de siste årene ikke vært så høy som kommunene ønsker. Men Hadeland har vært den regionen i Oppland utenom byene, som har hatt størst vekst. Hadeland har bygd opp et godt renommé som en grønn region. Gjennom Bioreg, Energigården og Hadelandskommunene som de første grønne energikommunene i landet, har regionen opparbeidet en posisjon som det er klokt å bygge videre på. Det er grunn til å tro at folk med høy utdannelse og stor miljøbevissthet i framtida vil søke til steder/kommuner der natur ikke forbrukes, men forvaltes i takt med sin bæreevne. Det er viktig å utnytte dette fortrinnet som er skapt for å nå målene i prosjektet. Vedlagte prosjektplan ble lagt frem for styringsgruppa I dette møtet ble det vedtatt å endre navn på prosjektet. I høst hadde prosjektet en konkurranse for å finne et grønt slagord for 5

6 Hadeland. Slagordet som vant var Hadeland nært og naturlig. En foreslår derfor at Nært og naturlig benyttes som hovedtittel på prosjektet, med undertittel Bo og etablererregion Hadeland. Prosjektplanen har vært drøftet i styringsgruppa i januar og februar 2011, samt at prosjektleder har vært i kommunenes formannskap/utviklingsutvalg og drøftet prosjektet. Delprosjekter og tiltak Delprosjekt 1: Kommunikasjon, markedsføring og profilering I dette delprosjektet blir det lagt vekt på å synliggjøre Hadeland som en grønn, bærekraftig og attraktiv region. I Nærings NM 2010, som er en undersøkelse foretatt av Telemarksforskning på vegne av NHO, kom det frem at Hadeland ses på som en attraktiv region i forhold til Norge som helhet, men som mindre attraktiv for bosetting og næringsetablering i forhold til andre sammenliknbare regioner på det sentrale Østlandet. Undersøkelse utført av Visendi i 2007 viste også at Hadeland ikke er nok kjent utover egne grenser som et sted man kan bo og pendle til Oslo fra, eller bo og etablere arbeidsplasser. Her har Hadeland en stor jobb å gjøre for å markedsføre seg bedre. Viktige tiltak i dette delprosjektet: - Markedsføre logo/profil og slagord på konkurransevinnerens elbil, på nettsider og i relevante trykksaker - Oppdatere og videreutvikle nettsiden ledigtomt.no, slik at denne blir mer levende, og en enda bedre side for å finne gode boligtomter på Hadeland. Markedsføring av ledigtomt.no i media. - Forbedre nettsiden for Hadeland på Presentere regionen som attraktiv for tilflytting og etablering med mer bilder, kort info om regionen og linke til alle relevante sider. Bruke denne siden som et vindu mot Hadeland, mer enn en referatside fra Regionrådet. - Markedsføre den nye nettsiden via den nye Facebooksiden ( Facebook og andre sosiale medier viktig for markedsføring til målgruppen unge høyt utdannende, og en god mulighet for å få toveiskommunikasjon med folk som vurderer å flytte til regionen. - Sette opp velkomstskilt på hovedinnfartsårene til Hadeland. Skilt med profilen på, som vil bevisstgjøre besøkende og gjennomfartsreisende om at de er på Hadeland. Det vil gjennomføres i løpet av vår/sommer Etablere ambassadører for Hadeland, dvs kjendiser som via sosiale medier og sine nettverk forplikter seg til å selge Hadeland som en attraktiv bo og etablererregion. - Arbeide sammen med lokale meglere for å markedsføre boliger til salgs ut over regionens grenser. Delprosjekt 2: Regionalt samarbeid for bærekraftig bygging av boliger og næringsbygg Hadeland trenger å vise at det faktisk gjøres en konkret jobb for å bli et samfunn hvor det satses på bærekraftighet i alle ledd. En liten del av dette er bedre utnyttelse av energi i nye bygg. Nært og naturlig prosjektet vil jobbe for å påvirke og inspirere kommunene til å se på energivennlige løsninger i egne bygg, samt legge til rette for dette for andre utbyggere. Viktige tiltak: - Samarbeid med Hadeland VGS for å sette mer fokus på energivennlig bygg i byggfagutdanningen. Blant annet arrangere en ekskursjon til OBOS sitt passivhusprosjekt på Mortensrud i Oslo vår

7 - Stimulere privatpersoner og utbyggere av boliger på Hadeland til å bygge passivhus 1. Dette vil gjøres ved at prosjektet støtter kommunene med 50% av byggesaksgebyret ved bygging av passivhus, hvis kommunene gir fritak fra andre halvdel. Utbygger vil da slippe å betale slikt gebyr. Dette vil gjelde de 5 første søknadene i hver kommune. Jevnaker har allerede innført slik ordning, men vil likevel få kompensasjon på samme måte som de andre kommunene. Delprosjekt 3: Felles næringsutvikling på Hadeland som støtter opp under målet om bærekraft Prosjektet kan ikke selv ta ansvar for næringsutviklingen på Hadeland. Men prosjektet ønsker å sette fokus på å få til et bedre samarbeid mellom aktører, og vil jobbe mye med markedsføring for å vise at Hadeland er attraktiv for nyetableringer. Viktige tiltak: - Samarbeid med næringslivet for å se på mulig organisering av et næringsråd på Hadeland - Jobbe for å få næringsaktører til å utvikle og synliggjøre grønt engasjement. - Markedsføre lokalt næringsliv via den nye hjemmesiden og gjennom Osloregionens profileringsgruppe I tillegg til disse delprosjektene vil prosjektleder videreføre ideen med å lage et utfordringsdokument til kommunene med utgangspunkt i de vedtatte energi og klimaplanene. Målet vil være å bevisstgjøre kommunene hva de må gjøre for å bli mer troverdige som grønne kommuner. Det henvises for øvrig til vedlagt prosjektplan med detaljerte opplysninger om omfang, avgrensninger, organisering, beslutningsporter og relaterte prosjekter. Økonomi Utgiftene i 2011 er beregnet til (se også vedlagt prosjektplan s.14). Av disse midlene er overført fra tidligere års ubrukte midler. Dette skyldes tidligere mindreforbruk pga. at behandlingstid for velkomstskiltene ikke gjorde det mulig å få satt opp disse i I tillegg kommer mindreforbruk som følge av at prosjektet var uten prosjektleder i tre måneder. De resterende som er budsjettert er fra årets Partnerskapsmidler. Kostnadene til velkomstskilt er den største enkeltposten i budsjettet. Det minnes for øvrig om at prosjektleder, som også har andre oppgaver som medarbeider for Regionrådet, lønnes i sin helhet gjennom dette prosjektet. 1 Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. 7

8 10/11 Hadeland Ringerike reiseliv Bruk av partnerskapsmidler 2011 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Forslag til vedtak/innstilling: I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland bevilger Regionrådet for Hadeland kr til reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike for Utbetaling skjer i henhold til inngått samarbeidsavtale. Regionkoordinator har ansvar for at evaluering av samarbeidet skjer slik avtalen beskriver. Oppland fylkeskommune inviteres til regionrådet for å orientere om arbeidet med å revidere fylkets reiselivsstrategi Saksdokumenter: Vedlagt Samarbeidsavtale om fellestjenester innen reiselivet på Hadeland og Ringerike for 2010 og 2011 Ja Regionrådssaker 3/10 og 11/09 Nei Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Nei Foreløpige årsmøtedokumenter Hadeland Ringerike 2011 Nei Oppland fylkeskommunes regionale handlingsprogram for 2011 Nei Saksframstilling: Historikk Regionrådet har vært år behandlet saker vedrørende reiselivet på Hadeland, og bør gjennom dette være godt orientert om hvordan arbeidet har utviklet seg. Reiselivssamarbeidet med Ringerike ble etablert som et prøveprosjekt for 2009, og Regionrådet for Hadeland fattet i den forbindelse vedtak om å bidra til medfinansiering av reiselivssamarbeidet med Ringerike på en slik måte at beløpene fra de to regionene blir like store. Hovedbegrunnelsen for samarbeidet mellom regionene var at Hadeland og Ringerike hver for seg ble for små på reiselivsområdet. Det ble senere inngått en samarbeidsavtale om fellestjenester innen reiselivet for Hadeland og Ringerike for 2010 og 2011 (vedlagt). Formålet med samarbeidsavtalen er å løse fellesoppgavene innen reiselivet i regionene, med vekt på å øke verdiskapningen for reiselivet i området, vektlegge turistinformasjonstiltak, utvikle kvaliteten på opplevelsene som tilbys, ha utviklingsorientert satsing og presentere særtrekkene som kjennetegner området. I januar 2010 arrangerte Regionrådet for Hadeland, Rådet for Ringeriksregionen og Hadeland og Ringerike Reiseliv en reiselivskonferanse med hensikt å utvikle og forankre det regionale reiselivssamarbeidet. Representanter for Oppland og Buskerud fylkeskommuner deltok på denne 8

9 konferansen. Det ble fra begge fylkene gitt uttrykk for at de var positive til samarbeidet som var etablert på tvers av fylkesgrensa. Hadeland Ringerike Reiseliv vil avholde årsmøte på Hadeland Glassverk 24.februar Regionrådet har fått oversendt foreløpig årsberetning og regnskapsoversikt, forslag til årsplan for 2011, og foreløpig budsjett for Opplysningen under bygger på disse foreløpige dokumentene. Endelige vedtatte dokumenter vil bli lagt frem som referatsak på møte i regionrådet 25.mars. Status og gjennomførte aktiviteter 2010 Hadeland Ringerike Reiseliv (HRR) har til sammen 100 medlemmer (35 fra Ringerike, 65 fra Hadeland). Det er i tillegg 200 indirekte medlemmer gjennom senterforeninger på Hadeland og 160 på Ringerike. Det er laget ny felles nettside for Hadeland og Ringerike og en ny portal for turistinfo. Turistinformasjonsavis ble produsert i over eksemplarer ( direktedistribuert, ca fra avisstativer) HRR har deltatt på Reiselivsmessa, Ringeriksdagen og Hadelandsmessa Utgitt messeavis i forbindelse med Hadelandsmessa sammen med avisa Hadeland ( i opplag) Det har vært liten turproduksjon Reiselivslaget for Ringerike og reiselivslaget for Hadeland ble vedtatt slått sammen på årsmøtet 18.februar i fjor, og har fått betegnelsen Hadeland Ringerike Reiseliv 1. desember 2010 ble det ansatt ny reiselivsleder i Hadeland Ringerike Reiseliv, Kathrine Dahle Wavold. Ida Rosenvinge jobbet frem til november i 100 %, og har siden det jobbet i stilling på 20 %. Tom Furuholt, også tidligere reiselivsleder i 100 % stilling, har sluttet. Det vil bli vurdert å ansette en person til i deltid eller heltid. HRR målsettinger for 2011 HRR vil jobbe for å kunne presentere en så fullstendig oversikt som mulig av hva alt regionen kan tilby tilreisende. Fortsette å ha fokus på markedsføring og profilering av regionene særlig gjennom nettsidene, reiselivsavis og medlemmer. Samarbeide tettere med regionens turoperatører både for å øke dagsturismen og opphold av lengre varighet. Delta på Reiselivsmessen, arrangere Hadelandsmessen og delta på andre aktuelle arrangement. Videreutvikle samarbeidet med nærings og handelsstanden i kommunene Arbeide for å bygge opp Hadeland Ringerike som en merkevare: Kort vei til store opplevelser! Arbeide for en mer aktiv markedsføring overfor fiskere, og knytte til seg HiBu i planarbeid for næringsutvikling innen fisketurisme. Markedsføring av Pilegrimsleden gjennom nettsidene. Ny reiselivsstrategi for Oppland En er informert om at Oppland fylke har startet arbeidet med å vurdere gjeldende reiselivstrategi. Regionrådet har tidligere gitt uttrykk for at nåværende strategi som innebærer markedsføring av Fjell Norge, i liten grad tar hensyn til utfordringene reiselivet på Hadeland har. I tillegg kommer at 9

10 overnattingsdøgn vektlegges som tildelingskriterium. Dette fanger i liten grad opp det potensiale Hadeland har som området for dagsturisme. En vil derfor foreslå å invitere representanter fra Oppland fylkeskommune til regionrådet for å informere om det igangsatte arbeidet, og for å kunne komme med innspill til arbeid med ny reiselivstrategi. Oppsummering. Det vises til opplysninger og kommentarer gitt under de enkelte punktene i saken. Reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike er nå inne i sitt siste prøveår. Felles bemanning, profilering og markedsføring er trolig avgjørende for å drive et levedyktig destinasjonsselskap på Hadeland/Ringerike. Deling av felleskostnader, større kontaktnett og et breiere fagmiljø er også argumenter som forsvarer satsingen. At samarbeidet fortsatt støttes av Oppland og Buskerud fylkeskommuner er en viktig forutsetning. Det forutsettes som tidligere at kommunene bidrar med kr hver. Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2011 avsatt kr til reiselivsamarbeidet Hadeland Ringerike. Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon. Videre engasjement vil være avhengig av den konklusjonen som trekkes i evalueringen som i følge avtalen skal være gjennomført innen 10.oktober i år. Regionkoordinator vil før sommerferien ta kontakt med de andre partene i samarbeidsavtalen og ta initiativ til at en plan for evalueringen utarbeides. 10

11 11/11 Hadelandsbonden 2020 Bruk av partnerskapsmidler Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven Saksgang Møtedato Saknr 2 Regionrådet /11 Forslag til vedtak/innstilling: I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2011, bevilger Regionrådet for Hadeland kr til prosjektet Hadelandsbonden 2020 for Saksdokumenter: Vedlagt: Prosjektbeskrivelse fra styret for Landbrukets Fagråd Hadeland Ja for Hadelandsbondens muligheter mot Aktivitetskalender for prosjektet Hadelandsbonden 2020 Ja Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Ja Saksframstilling: Bakgrunn Landbrukets Fagråd BA er et andelslag eid av kommunene på Hadeland, diverse landbruksrelaterte organisasjoner, bedrifter og noen gårdbrukere. Formålet til Fagrådet er å styrke landbruket på Hadeland ved å benytte de totale rådgivningsressursene best mulig. Regionrådet har mottatt en detaljert prosjektbeskrivelse av prosjektet Hadelandsbondens muligheter mot 2020 (vedlagt). Fra denne presenteres følgende: I 1995 ble det kjørt et vellykket bygdemobiliseringsprosjekt på Hadeland i regi av Landbrukets Fagråd. Utviklingen i landbruket på Hadeland fra viser at både areal, antallet dyr innenfor de fleste husdyrslag, og antall produsenter går ned. Landbrukets Fagråd mener det på nytt er et behov for bygdemobilisering på Hadeland. Hadelandsbonden 2020 er derfor satt i gang som et prosjekt for å rekruttere, kompetanseheve og utvikle landbruket på Hadeland. Prosjektets organisering Landbrukets Fagråd Hadeland er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med Anne Okkenhaug Berntsen som prosjektleder. Det leies i tillegg inn konsulenttjenester til profilering og markedsføring. Styringsgruppa for prosjektet er styret i Landbrukets fagråd, mens prosjektgruppa for hele prosjektet består av to fra Fagrådets styre, markedsføringskonsulent, og sekretær/prosjektleder. Faggruppene innenfor Landbrukets Fagråd vil fungere som arbeidsgrupper og planlegger/gjennomfører møter/kurs innenfor sine ulike produksjonsområder. Mål for prosjektet Prosjektet Hadelandsbonden 2020 har som mål å: 11

12 Sørge for rekruttering til landbruket på Hadeland nå, og på sikt for å opprettholde et levende landbruk i regionen. Øke statusen og bedre omdømmet til landbruksnæringa. Øke kompetansen hos eksisterende og nye gardbrukere, skape positive nettverk og holdninger, og derigjennom sørge for opprettholdelse og utvikling av landbruket på Hadeland. Prosjektet Hadelandsbonden 2020 skal jobbe med å forbedre omdømmet av landbruket med hensyn til rekruttering, landbrukets betydning for bomiljø, kulturlandskap, reiseliv og oppvekstsvilkår. Det er også et mål å markedsføre Hadeland og landbruket som et positivt og aktuelt arbeidsområde. Siden landbruket på Hadeland er viktig for tilflytting og etablering generelt er det etablert samarbeid med regionrådets prosjekt Nært og naturlig (bo og etablererregionen Hadeland). Innsatsområder 2011: Innsatsområdene for prosjektet er detaljert beskrevet i vedlagt prosjektbeskrivelse. Fra den presenteres kort følgende: Rekruttering Det har vært arrangert en samling (5. februar 2011) for unge personer som ønsker å overta/drive gård på Hadeland. Nøkkelpersoner som kan bistå unge etablerere innen landbruk og grønt entreprenørskap ble presentert. Blant innlederne var etablererveiledere Kari Isingrud og prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes fra Nært og naturlig (bo og etablererregion Hadeland). Kartlegging av deltakernes behov i forhold til næringsetablering er en del prosessen. Samlingen følges opp med ulike kurs, nettverk, fadderordninger informasjon om utdanning ol. Kompetanseheving Det er planlagt en kursserie for å øke kompetansen og forbedre fagmiljøet på Hadeland. Oppstarten ble markert med et oppildningsmøte 14.januar 2011 Oppildningsmøtet hadde god oppslutning blant de aktive jordbrukerne og fikk god pressedekning. Dette etterfølges av en rekke kurs innenfor området. Se pkt i prosjektbeskrivelsen. Det arrangeres også kvinnemøter, med fokus på aktuelle problemstillinger for kvinner innen landbruket. Kursserien oppsummeres av et møte i november 2011 der oppfølging og planlegging er tema. Finansiering: For prosjektet er det utarbeidet følgende finansieringsplan: Finansieringsplan for 2011 Beløp (kr) Egne midler egeninnsats Fylkeskommunen, EVU midler Partnerskapsmidler Sponsorinntekter/andre tilskudd Deltakeravgift Sum Hadelandsbonden 2020 mottar EVU midler (etter og videreutdanningstiltak). Dette er statlige midlene som videreformidles av Oppland fylkeskommune og er en del av RULL strategien (strategi for å realisere nasjonale mål for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket). 12

13 Planer for 2012 I følge prosjektbeskrivelsen planlegger i 2012 å oppdatere rådgivere i u skolen i forhold til utdanning, vise frem landbruket og landbruksutdanninger på lokale utdanningsmesser, arrangere avløserkurs for ungdom, arbeide for å motivere til utdanning innenfor landbruket og arrangere fagmøter/kurs innenfor allerede eksisterende landbruksproduksjoner. Oppsummering Det vises til vedlagt prosjektbeskrivelse og opplysninger gitt under de enkelte punktene i saken. Prosjektet Hadelandsbonden 2020 er godt i gang, og flere av prosjektets arrangementer har funnet sted med god oppslutning. Regionrådet vurderer prosjektet Hadelandsbonden 2020 som et godt og viktig prosjekt for regionen. Arbeidet med målene for prosjektet; rekruttering, kompetanseheving og utvikling av landbruket på Hadeland vil ha positive ringvirkninger også utenfor landbruket. Blant annet Hadelands omdømme som en levende bygd med sitt kulturlandskap, det attraktive bomiljøet og gode oppvekstsvilkår blir synliggjort gjennom prosjektet. Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2011 avsatt kr til Hadelandsbonden Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon. Videre medfinansiering vil bli vurdert med utarbeidelse av Regional plan for Hadeland

Regionrådet for Hadeland 12.desember 2014 kl

Regionrådet for Hadeland 12.desember 2014 kl MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland 12.desember 2014 kl 9.00-14.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Klimapådriver Hadeland Tildeling av partnerskapsmidler Orientering v/ klimapådriver Kristin Molstad

Klimapådriver Hadeland Tildeling av partnerskapsmidler Orientering v/ klimapådriver Kristin Molstad MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 22.03.2019 kl. 09:00 Sted: Gran rådhus - kommunestyresalen Arkivsak: 19/00028 Arkivkode: Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 09:00 Sted: Lunner rådhus, Sandsvegen 1, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 09:00 Sted: Lunner rådhus, Sandsvegen 1, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 14.12.2018 kl. 09:00 Sted: Lunner rådhus, Sandsvegen 1, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post

Detaljer

Dato: Sted: NB! Møteplan. 11.30 Lunsj 12.00 Drøftinger 8/12 12/00192 3 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 11/02281 3 14/12 15/12 16/12

Dato: Sted: NB! Møteplan. 11.30 Lunsj 12.00 Drøftinger 8/12 12/00192 3 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 11/02281 3 14/12 15/12 16/12 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: Sted: 16..03.2012 kl 1000 Lunner rådhus,, Roa Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no eller til Kommunetorgett

Detaljer

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Sted: Hadeland Videregående skole, Auditorium A270 Tid:

Sted: Hadeland Videregående skole, Auditorium A270 Tid: MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland fredag 12.september Sted: Hadeland Videregående skole, Auditorium A270 Tid: 10.00-14.00 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 10.03.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller

Detaljer

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2012 kl. 10:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud,

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 13.12. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Hadeland -nært og naturlig

Hadeland -nært og naturlig PROSJEKTPLAN 2013 Hadeland -nært og naturlig Regionrådet for Hadeland sitt bo- og etableringsprosjekt Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Regionrådet for Hadeland Regionkoordinator Edvin Straume

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 09:00 Sted: Hadeland Videregående Skole - auditoriet Arkivsak: 18/00241 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 09:00 Sted: Hadeland Videregående Skole - auditoriet Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 14.09.2018 kl. 09:00 Sted: Hadeland Videregående Skole - auditoriet Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 14.desember 2018 SAK 20/18-23/18 og orienteringer Arkivsak-dok. 17/02093-21 Saksbehandler Sigmund Hagen Saksgang Regionrådet Møtedato Regionsamarbeid på Hadeland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: Tid: Gran rådhus, 2770 Jaren. Sted:

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: Tid: Gran rådhus, 2770 Jaren. Sted: MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.6. 2013 Tid: 9.00-13.30 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ivar Odnes, Oppland f.kommune Olaf Nils

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 28.10.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 16/00195 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: I tillegg møtte: Protokollfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående skole, Gran Arkivsak: 16/00195 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland SAKSLISTE. Dato: 29.01.2016 kl. 9:00-14:00

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland SAKSLISTE. Dato: 29.01.2016 kl. 9:00-14:00 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 13.03.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Kristin Myrås, Lunner kommune for Line Jorung Halvor Bratlie, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

4/17 17/ Samarbeid om næringsutvikling i Nedre Glomma 2. Nytt krematorium i Nedre Glomma - Oppstartsnotat forprosjekt

4/17 17/ Samarbeid om næringsutvikling i Nedre Glomma 2. Nytt krematorium i Nedre Glomma - Oppstartsnotat forprosjekt Møteinnkalling Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 15.09.2017 kl. 13:30 Sted: Fredrikstad rådhus Forfall meldes til Ida Odsæter på telefon 951 44 958 eller på e-post ida.odseter@sarpsborg.com Varamedlemmer

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune Arkivsaksnr.: 14/1867-2 Arkivnr.: Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00-14:00 Lunner rådhus, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00-14:00 Lunner rådhus, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.06.2018 kl. 9:00-14:00 Sted: Lunner rådhus, Roa Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Lunner rådhus Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Lunner rådhus Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 16.03.2018 kl. 9:00-14:00 Sted: Lunner rådhus Arkivsak: 18/00241 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Kent Arntzen, for Willy Westhagen, Gran kommune

Kent Arntzen, for Willy Westhagen, Gran kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2018 kl. 9:00-13:30 Sted: Lunner rådhus Arkivsak: 18/00241 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Randi Eek Thorsen, Gran Kommune Rune Meier, Gran Kommune Halvor Bratlie,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 18.03.2011, kl 09.00-12.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00-14 Sted: Jevnaker Samfunnshus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ellers møtte: Media: Møteledelse: Knut Lehre - Gran kommune

Detaljer

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Rune Meier Gran kommune Anne Marte Skari - Gran kommune Hege Bogfjellmo Lunner kommune Johan Esperum

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Vang gård. Sted: Øvre. Forfall: Olaf. forr Ivar Oddness. Gerd. Presse: Gjøvikbanene og. utdelt i møtet.

Utvalg: Hadeland. Vang gård. Sted: Øvre. Forfall: Olaf. forr Ivar Oddness. Gerd. Presse: Gjøvikbanene og. utdelt i møtet. Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 14.05 Sted: Forfall: Møtte ikke: Øvre Vang gård Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune Hegee Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Oddnes,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk. Revidert prosjektbeskrivelse Bruk av partnerskapsmidler 2013

Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk. Revidert prosjektbeskrivelse Bruk av partnerskapsmidler 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 15.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 ren Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Edvin Hagen, prosjektleder Stor Oslo Nord Matz Sandeman, prosjektleder vei og bane 2018 Ringerike Njål Arge, Civitas

Edvin Hagen, prosjektleder Stor Oslo Nord Matz Sandeman, prosjektleder vei og bane 2018 Ringerike Njål Arge, Civitas MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 03.06.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Tilstede: Willy Westhagen, Gran kommune regionrådsleder Rune Meier, Gran kommune Randi Thorsen, Gran kommune Harald

Detaljer

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus Møtt: Kristin Myrås, Lunner kommune Halvor Bratlie, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Randi Thorsen, Gran kommune

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Aud Hove, OFK Mari Svenbalrud, Lunner kommune

Aud Hove, OFK Mari Svenbalrud, Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Gran Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: I tillegg møtte: Kristin Myrås, Lunner kommune

Detaljer

Bård Brørby, Jevnaker for Lars Magnussen

Bård Brørby, Jevnaker for Lars Magnussen MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 02.09.2016 kl. 9:00-13:30 Sted: Gran rådhus Møtt: Harald Tyrdal, Lunner Kristin Myrås, Lunner Halvor Bratlie, Lunner Willy Westhagen, Gran Rune Meier, Gran Randi Eek Thorsen,

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nedre Glomma Regionråd Dato: kl. 13:30. Sted: Fylkeshuset, Sarpsborg

Møteinnkalling. Nedre Glomma Regionråd Dato: kl. 13:30. Sted: Fylkeshuset, Sarpsborg Møteinnkalling Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 23.10.2017 kl. 13:30 Sted: Fylkeshuset, Sarpsborg Det vises til innkalling sendt på e-post 17. oktober. Forfall meldes til Ida Odsæter på telefon 951

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Tid: Onsdag 29. mai kl. 09.00 13.15 Møtedeltagere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johannes-W Michelsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/5195

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johannes-W Michelsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/5195 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johannes-W Michelsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/5195 GRØNT FAGSENTER - ETABLERING OG REKRUTTERING Rådmennenes innstilling Interimsstyret gis fullmakt å starte prosessen med

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09. REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Regionrådet: Innkalling til møte 21.09.12 Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.12 Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12 Ungdomsrådet:

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Vibeke Buraas Dyrnes, rådgiver Regionrådet for Hadeland

Vibeke Buraas Dyrnes, rådgiver Regionrådet for Hadeland MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.12.2018 kl. 09:00 Sted: Lunner rådhus, Roa Arkivsak: 18/00241 Møtt: Forfall: Fra administrasjonen: Andre: Protokollfører: Harald Tyrdal, Lunner kommune Kristin Myrås,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Møtested: NB! Møteplan Lunsj. Saksliste. Tittel. r

Møtested: NB! Møteplan Lunsj. Saksliste. Tittel. r Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: 16.09. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen 22. november 2017-0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Møterom Fredriksten, Fylkeshuset i Sarpsborg. 1/18 17/ Søknad om medlemskap i Nedre Glomma regionråd 2

Møterom Fredriksten, Fylkeshuset i Sarpsborg. 1/18 17/ Søknad om medlemskap i Nedre Glomma regionråd 2 Møteinnkalling Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 26.01.2018 kl. 12:00 Sted: Møterom Fredriksten, Fylkeshuset i Sarpsborg Forfall meldes til Ida Odsæter på telefon 951 44 958 eller på e-post ida.odseter@sarpsborg.com

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Oppstartsmøte Ringerikstinget for reguleringsplan. 12. desember Tittel 2018

Oppstartsmøte Ringerikstinget for reguleringsplan. 12. desember Tittel 2018 Oppstartsmøte Ringerikstinget for reguleringsplan 12. desember Tittel 2018 Ambisjonsnivå Dersom fremlagte strategi vedtas har vi lagt listen for hvordan vi skal satse på næringsutvikling fremover. Forslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10. MØTEINNKALLING Regionrådet Utvalg: Møtested: Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: Sted:

MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: Sted: MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 26.10.2012 kl 1000 Sted: Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet

MØTEINNKALLING. Regionrådet MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Klimapådriver Hadeland

Klimapådriver Hadeland PROSJEKTPLAN 2016-2019 Klimapådriver Hadeland - Et prosjekt som skal fremme bærekraftig samfunnsutvikling i Gran, Lunner og Jevnaker Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Regionrådet for Hadeland

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Sted: Lunner rådhus Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Rune Meier, Gran kommune Ivar Odnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Møtested: NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

Møtested: NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Kistefos Museet, Jevnaker Møtedato: 17.06. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer