Møtested: NB! Møteplan Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested: NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Kistefos Museet, Jevnaker Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorgett på tlf NB! Saksdokumenter sendes også til første f vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får f saksliste til orientering. Møteplan Orientering om Kistefos Museet og kort omvisning Behandling av saker Lunsj Videree behandlingg av saker Saksliste Saksnr. 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 Tittel Orienteringssaker Referatsaker BIOREG evaluering. Bedriftskontakt for opplæring. Temakart Hadeland. Veien videre LAR. Dersentral utdanning på Hadeland

2 27/11 Jøtt Godt! Økologisk mat fra Hadeland. 28/11 Pilegrimsenteret Granavollen delfinansiering av regionbrosjyre. 29/11 Forprosjekt omdømmebygging Osloregionen. 30/11 Delegert myndighet til leder av regionrådet. Gran rådhus, Eli Stigen 2

3 20/11 Orienteringssaker Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Sakene tas til orientering Saksdokumenter Flerkulturelt råd for Oppland Mulig aktivitet på Hadeland? Orientering ved rådets leder Handarin Nazir og rådgiver Live Andersen Oppland fk. Godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud. Informasjon/orientering ved Oppland fylkeskommune/opplandstrafikk. Drøfting. Byggetilsyn. Orientering fra etablert nettverksgruppe v/anne Elisabeth Låveg, Lunner Om byggetilsynet på Øvre Romerike v/are Løvberg. Nytt fra Fylkesmannen i Oppland. Nytt fra Oppland fylkeskommune. Arbeidet med Regional plan for Hadeland. 3

4 21/11 Referatsaker Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Sakene tas til orientering Saksdokumenter Vedlagt Referat fra møte mellom ordførere og regionkoordinator 5.april 2011 Referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6.april 2011 Referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 3.mai 2011 Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionkoordinator 3.mai 2011 Referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 7.juni 2011 Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionkoordinator 7.juni 2011 Referat fra styremøte i Osloregionen 12.april 2011 Utlysning av opplæringstilbud av opplæringstilbud ved Hadeland videregående skole 2011/2012. Uttalelse fra Regionalt kompetanseforum for Hadeland Høringsuttalelse 8.april 2011 til Oppland Fylkeskommune fra Regionrådet for Hadeland om Revidert Østlandspakke Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Forankring og kvalitetssikring. Tilbakespill fra Regionrådet for Hadeland 18.mai Brev fra Oppland Fylkeskommune 6.juni 2011 Innspill i forbindelse med RHP 2012 Brev fra Oppland Fylkeskommune, videregående opplæring, 7.juni 2011 FOS rundskriv : Utlysning av opplæringstilbudet 2012/2013 4

5 22/11 BIOREG evaluering. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Regionrådet for Hadeland bevilger kr til evaluering av prosjektet BIOREG. Bevilgningen tas fra Regional partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune, beløp avsatt til BIOREG Haddeland/Ringerike i Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Saksdokumenter Vedlagt Bioenergiregionen Hadeland. Forespørsel om evaluering av prosjektet BIOREG etter 8 års prosjektperiode, Tilbud fra Østlandsforskning (uten vedlegg). Regional Handlingsplan for Hadeland Nei Reg.råd sak 3/11 Bioenergi videre satsing etter at prosjektet BIOREG er Nei avsluttet. Ref. fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 1. februar Nei Ref. fra møte mellom ordførerne og regionkoordinator 11. mars Nei Ref. fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionkoordinator 3. mai 2011 Annen sak Saksopplysninger: Det vises til sak om BIOREG som regionrådet behandlet på møte 28. januar i år. BIOREG prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet og regionrådet ble informert om at styringsgruppa hadde sitt siste møte 21. desember. Vedtatt årsmelding for siste prosjektår lå vedlagt saken. Et tungt utviklingsprosjekt, gjennomført i to faser, var med dette avsluttet. Viktige målsettinger for prosjektet har vært å bidra til økt bruk av bioenergi samt næringsutvikling innen området og å utvikle Hadeland til en demonstrasjons og kompetanseregion for bruk av bioenergi. I saken ble det også gjort rede for at det planlagte samarbeidet med Ringerike ikke ville bli gjennomført som vedtatt. Momentliste, utarbeidet på sist møte i styringsgruppa, var innarbeidet i saken. Fra denne tas følgende med: Systematisk og utholdende satsing på bioenergi har ført til at Hadeland har fått et omdømme som en region som satser på bioenergi og annen fornybar energi. Dette omdømmet må vi ta vare på. En evaluering av BIOREG, spesielt for prosjektperioden , vil være ønskelig. Det bør arbeides mer med grunnlaget for en slik evaluering. At samarbeidet med Ringerike ikke vil bli videreført i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse gjør at vi er fristilt fra den opprinnelige avtalen. 5

6 For Hadeland vil det være viktig å få til en videreføring av bioenergiarbeidet som bidrar til at lokale næringsaktører blir knyttet til kompetanse og utviklingsmiljøer. Disse aktørene bør utfordres til å komme med felles innspill til hvordan regionen kan bidra for å knytte disse virksomhetene tettere opp mot forsknings og utviklingsmiljøer. (Å være knyttet til FoU arbeid er trolig det beste virkemiddelet for å være i front av utviklingen.) Kommunene bør ikke være hovedaktører i satsinga de kommende årene. Det vil likevel være viktig å ha god kontakt med kommunen siden disse er premissgivere på mange områder og er store huseiere. I vedtaket regionrådet fattet ble det bedt om at det arbeides videre med å avklare behovet for å evaluere BIOREG prosjektet. Rådmennene og styringsgruppa fra det avsluttede BIOREG prosjektet fikk i oppdrag å følge opp vedtaket. Regionkoordinator, sammen med tidligere prosjektleder, fikk ansvar for å gjennomføre avklarende arbeid og gi tilbakemelding til regionrådet i løpet av første ½ år Tidligere prosjektleder Helge Midtun, har sammen med kommunalsjef Anders Paulsen i Gran og regionkoordinator utarbeidet forespørsel om evaluering av prosjektet BIOREG. Krav til slik forespørsel ble drøftet på møte med rådmennene 1. februar. Her ble det påpekt at en slik evaluering må være framtidsrettet og inneholde anbefalinger om hva som bør gjøres framover. Vedlagt følger forespørsel som 9. mars ble sendt til: Norsk institutt for skog og landskap, Ås Østlandsforskning Østfoldforskning Telemarksforskning I forespørselen er det bedt om at det blir lagt hovedvekt på siste del av prosjektperioden Første del av prosjektet ble evaluert av Østlandsforskning i 2005 (ØF rapport 20/2005). En har spesielt bedt om å få følgende punkter vurdert: 1. Hvordan har måloppnåelsen vært i forhold til utarbeidet prosjektplan? Har vi greid å utvikle en næring innenfor bioenergi på Hadeland? Har vi blitt en demonstrasjons og kompetanse region som blir verdsatt av andre regioner? 2. Hvordan har energibruken på Hadeland vært i forhold til sammenlignbare regioner, både i mengde energiforbruk og sammensetning (bioenergi, strøm og fossil energi), også relatert til befolkningsutvikling og eventuelt næringsutvikling i regionen. 3. Har satsingen på bioenergi ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar energi) i regionen enn generelt i den norske befolkningen? Har næringslivet og kommunene fått en generelt høyere kompetanse innenfor fagområdet? 4. Hvilke faglige anbefalinger gis i forhold til videre bioenergisatsing på Hadeland? Frist for å gi tilbud ble satt til 10. april. Ved fristens utløp forelå det bare tilbud fra Østlandsforskning. Parallelt med dette arbeidet er det avholdt møte med lokale næringsaktører inne bioenergi for å avklare hvordan virksomheten deres kan knyttes tettere mot forsknings og utviklingsmiljøer. Disse næringsaktørene har etablert en arbeidsgruppe som vil gi tilbakemelding innen sommerferien. Vurdering av tilbudet fra Østlandsforskning. Tilbudet er gjennomgått og vurdert i møte med ordførere og rådmenn 3. mai. Se vedlagt referatsak til dagens møte. Konklusjonen fra dette møtet var som følger: 6

7 Det er viktig å få evaluert Bioreg regionrådets langvarige satsing på bioenergi. Tidligere prosjektleder og regionkoordinator går i forhandlinger med Østlandsforskning for å tilpasse evalueringen slik at den i størst mulig grad vil gi tilbakemelding på de forhold vi ønsker belyst. Evalueringen må inneholde en faglig anbefaling vdr. videre bioenergisatsing på Hadeland. Det legges fram sak om evaluering av Bioreg på neste møte i regionrådet. Tidligere prosjektleder og regionkoordinator hadde oppfølgende møte med Østlandsforskning 1. juni. Faglige problemstillinger ble avklart. Framdriftsplanen er nå noe justert i forhold til opprinnelig tilbud slik at prosjektavslutning er utsatt til 20. november. Kostnaden ved evalueringen er kr eks. mva kr for utarbeidelse av egen presentasjon av hovedresultatene fra sluttrapporten. Kontrakt er ikke undertegnet. Vurdering: BIOREG har i flere år vært blant regionens viktigste utviklingsprosjekter. I perioder har prosjektet utgjort regionens spissede profil innarbeidet i fylkeskommunens regionale handlingsprogram (RHP). Å få dette arbeidet vurdert vil være viktig både for å kunne systematisere erfaringer og lære av arbeidet som er utført. En slik evaluering vil også ha overføringsverdi til andre prosjekter. I tillegg er det viktig at evalueringen inneholder anbefaling i forhold til videre bioenergisatsing. Det er avgjørende at evaluering skjer på et faglig godt grunnlag og med tilstrekkelig avstand, slik at vurderingene som gjøres blir mest mulig objektive og faglig holdbare. En vurderer det slik at tilbudet fra Østlandsforskning tilfredsstiller disse kravene. At evalueringen først vil foreligge 20. november er noe seint for å få ev. anbefaling om videre bioenergisatsing finansier ved bruk av partnerskapsmidler i Siste møte i regionrådet er 25. nov. Da vil Regional handlingsplan for Hadeland, og bruk av partnerskapsmidler for 2012 bli vedtatt. Hvordan dette skal løses vil en måtte komme tilbake til. I Regional handlingsplan for Hadeland 2011 er det avsatt kr til BIOREG Hadeland/Ringerike. Siden det nå er avklart at dette prosjektet ikke blir gjennomført foreslås det at kr av disse midlene benyttes til evaluering av BIOREG. Resterende midler tas fra ubrukte midler i BIOREG prosjekt. Noe midlene herfra må også benyttes til å frikjøpe tidligere prosjektleder slik at han kan bistå Østlandsforskning med nødvendige opplysninger i evalueringsarbeidet. 7

8 23/11 Bedriftskontakt for opplæring Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Det bevilges kr til prosjektet Bedriftskontakt for opplæring i Beløpet tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune avsatt reserve i Regional handlingsplan for Hadeland Før utbetaling må det utarbeides tilfredsstillende plan for finansiering av hele prosjektperioden. Saksdokumenter Søknadsskjema for skjønnsmidler til omstillings og fornyingsprosjekter i kommunene Bedriftskontakt for opplæring. Vedlagt Hadelandspakka for gjennomføring av videregående opplæring. Saksopplysninger: Det gjennomføres mange tiltak i kommunene våre for å utvikle en god grunnskole. I den videregående skolen arbeides det kontinuering med å utvikle kvaliteten på tilbudene, med stort fokus på at flest mulig skal gjennomfører det 13 årige skoleløpet. Regionrådet har ved flere anledninger bidratatt, både økonomisk og på annen måte, til å få gjennomført tiltak som har hatt til hensikt å utvikle skoletilbudet og bidra til at flest mulig fullfører skolegangen sin. Blant tiltak regionrådet har vært involvert i nevnes: Etablering av YoU koordinator Prosjektet Entreprenørskap i skolen Samarbeid skole næringsliv. Opprettelse av ungdomskontakter i regi av NAV Sammenlignet med landsgjennomsnittet er ikke frafallet i den videregående skolen stor på Hadeland. Andelen elever som slutter har de siste årene vært som følger: 2006/2007 4,7 % (4,7 %) 2007/2008 3,4 % (4,5 %) 2008/2009 2,1 % (3,6 %) 2009/2010 3,4 % (4,3 %) Skolene har i denne perioden hatt ca. 850 elever. Tallene i parentes er gjennomsnittstall for Oppland. Selv om prosenttallene ikke er store utgjør dette mellom 20 og 30 elever pr år. Vi vet at det å fullføre videregående opplæring, med et best mulig resultat, er av stor betydning for muligheten til å skaffe seg framtidig arbeid og bli værende i arbeidslivet. 1 av 4 unge uføre har ikke fullført videregående opplæring. At ungdom fullfører utdanningen sin og går over i arbeid og unngår å bli brukere av NAV har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser, og bidrar til å redusere kommunale utgifter både på kort og lang sikt. 8

9 Arbeidet med å utvikle prosjektet Bedriftskontakt for opplæring. Utdanningsminister Kristin Halvorsen besøkte Hadeland 24. mars i fjor. Hovedhensikten med besøket var å bli informer om hvordan Karrieresenteret Opus Hadeland arbeidet med opplæringstilbud for voksen. Men det ble også satt søkelys på frafall i videregående skole og behovet for å få dette redusert til et minimum. Sammenhengen mellom den opplæringen som gis i grunnskolen og muligheten for at elevene fullfører videregående utdanning ble poengtert. Regionkoordinator ble utfordret til å ta et initiativ for å undersøke hva som kunne gjøres i regionen. Saken har blitt arbeidet videre med av en arbeidsgruppe bestående av: En representant for skoleadministrasjonen i hver av kommunene. Rektor ved Hadeland vgs. Leder for NAV Hadeland Regionkoordinator Arbeidsgruppen har kartlagt innsatsområder de mener er viktige for at elever gjennomfører videregående opplæring. (Se vedlegg: Hadelandspakka for gjennomføring av videregående opplæring.) Kommunene på Hadeland jobber godt med tiltak i skolen og NAV prioriterer ungdom høyt i arbeidet sitt. Skolene har spesiell fokus på det helhetlige skoleløpet med særlig vekt på leseferdigheter og læringsmiljø. Partene har gjennom arbeidsgruppa etablert et forum for kommunikasjon og erfaringsutveksling. I tillegg har vi rågivernettverk samt rektornettverk som fungerer godt både mht. struktur og innhold. Arbeidsgruppen har også sett behovet for ytterligere innsats og utarbeidet en søknad til Fylkesmannen i Oppland om skjønnsmidler til prosjektet Bedriftskontakt for opplæring. Opplæringskontoret for håndverk og industri Hadeland (OHIH) har også vært involvert i dette arbeidet. Regionrådet er tidligere informert om arbeidet, bl.a. gjennom orientering i møtet 25. feb. i år. Om prosjektet. Av søknaden som er oversendt fylkesmannen framgår det at: Formålet med prosjektet er å beholde flere av elevene som er i faresonen for å avslutte videregående utdanning, samt få til bedre resultater for de som presterer markant dårligere enn de har forutsetninger for. Mange av ungdommene som slutter skolen blir brukere av NAV. Disse blir lett passive og er vanskelig å motivere til videre skolegang eller arbeid. Målet er å redusere unge NAV brukere på Hadeland til et minimum. Gjennom prosjektet ønsker vi å tilby alternative opplæringsarenaer i næringslivet, men uten at elevene skrives ut av skolen. De vil da kunne komme tilbake til ordinær skolegang neste skoleår eller få et praksistilbud som vil kunne inngå i en helhetlig opplæring som på sikt fører fram til lærekandidat, eller lærling. En vil utnytte og utvikle nettverket i lokalsamfunnet gjennom skole, OHIH og NAV for å kunne tilby gode alternative opplæringsarenaer for elever. I oppstartperioden vil vi prioritere yrkesfaglige programområder hvor gutter er i flertall og hvor frafallet til nå har vært størst. Prosjektet vil bli gjennomført med prosjektleder i full stilling. NAV vil være arbeidsgiver for prosjektleder, men denne vil ha sitt daglige virke i den videregående skolen og i bedriftene som blir involvert i prosjektet. Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra skoleledelsen i de 3 kommuner, NAV, OHIH, Hadeland vgs. og regionrådet. 9

10 Prosjekt er et forsøk på å utvikle en lokal modell innenfor et område som debatteres mye på nasjonalt nivå, men som ingen har et entydig svar på. Det vil bli viktig å etablere tette relasjoner til arbeidsgivere og synliggjøre deres mulighet og bidra til at de kan ivareta sitt samfunnsansvar. Målet er at bedriftskontakten vil etablere relasjoner med næringslivet som også vil komme skolen og elever til nytte også etter at prosjektet er avsluttet. De resultater og erfaringer vi høster vil bli stilt til disposisjon for alle og forhåpentlig ha overføringsverdi til andre skoler, kommuner og fylkeskommuner. Prosjektperiode og økonomi: Det er nødvendig med en viss tid på et prosjekt som skal utvikle og prøve ut en slik modell. En tar derfor sikte på en prosjektperiode på 3 år. De årlige kostnadene er beregnet til kr, men med kr som behov i 2011 og 2014, som er oppstarts og avslutningsår. Se finansieringsopplegg innarbeidet i søknaden som er sendt fylkesmannen. Av de årlige beløpene budsjetteres det med at egeninnsats og direkte bidrag fra Oppland fylkeskommune som skoleeier vil utgjøre , mens må finansieres gjennom eksterne midler. Tilsvarende tall for 2011 og 2014 er henholdsvis og Det ble søkt fylkesmannen om i skjønnsmidler til prosjektet i ble innvilget. En mangler da kr på å få finansiert prosjektet ut Vurdering: Regionkoordinator vurderer prosjektet som svært viktig. Selv om fylkeskommunen som skoleeier har hovedansvaret for tilbudet i videregående skole har vi alle et ansvar for at flest mulig fullfører videregående opplæring. For kommunene er tiltak som bidrar til dette svært viktige. Vi vet at det å fullføre videregående opplæring er av stor betydning for muligheten til å skaffe seg arbeid som voksen og muligheter til videre utdanning. At ungdom unngår å bli brukere av NAV har også store økonomiske konsekvenser for kommunene. Men viktigst er det at fullført videregående skole framstår som et av de aller viktigste kriterie for et godt voksenliv med god helse og sosialt nettverk. Prosjektet Ny Giv er et nasjonalt prosjekt som har til formål å bidra til at flest mulig gjennomføre videregående opplæring. Dette vil ikke bli igangsatt på Hadeland før ny skole står ferdig i Klarer vi å få etablert prosjektet Bedriftskontakt for opplæring allerede til høsten, vil dette kunne være et tiltak som kan inngå eller tilpasses denne satsingen når den skal iverksette i vår region. En vil på denne bakgrunn innstille på at regionrådet benytter kr fra partnerskapsavtalen inngått med Oppland fylkeskommune til dette prosjektet. Beløpet tas fra avsatt reserve i Regional handlingsplan for Hadeland Denne reserven er p.t. på kr. En forutsetning må være at det arbeides videre med finansieringen for hele prosjektperioden og at en tilfredsstillende plan for dette utarbeides før midlene utbetales. I dette prosjektet har det hele tiden vært forutsatt at Hadeland vgs., gjennom egeninnsats og med bidrag direkte fra Oppland fylkeskommune, skal skaffe til vege deler av prosjektkostnadene.disse forutsetningene er ikke justert eller endret ved forslag om bruk av partnerskapsmidler og regionrådet er ikke involvert i denne delen av finansieringen. En kan derfor ikke se at dette er i strid med partnerskapsavtalens bestemmelse om at partnerskapsmidler ikke skal brukes som egenandel i prosjektsøknader til Ofk. 10

11 24/11 Temakart Hadeland Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2011, bevilges kr til prosjektet temakart for Hadeland. Saksdokumenter Vedlagt Temakart Hadeland. Prosjektbeskrivelse. Kostnadsoverslag Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Nei Saksopplysninger: Bakgrunn: Allerede i 2003, ved utarbeidelse av Fylkesdelplan for Hadeland ble temakart for Hadeland satt på dagsorden. Utarbeidelse av slike kart er innarbeidet i planen, men da som et større prosjekt som også skulle omfatte biologisk mangfold, landbruksområder, kulturminner, kulturlandskap og vassdrag. Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å realisere et slikt stort fellesprosjekt. Fra flere hold, spesielt i Gran kommune, har det vært stor interesse for å få arbeidet med temakart igangsatt. Kulturkontoret i Gran tok kontakt med regionkoordinator om dette våren Seinere på året ble Jevnaker og Lunner kommuner involvert og det ble enighet om at Gran skulle utarbeide en foreløpig prosjektbeskrivelse som kunne danne grunnlag for å få prosjektet lansert og innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland Dette førte til at det i planen ble avsatt kr til prosjektet. Av ulike årsaker var det vanskelig å få prosjektet til å omfatte alle tre kommunene i Prosjektbeskrivelsen regionrådet mottok tilfredsstilte heller ikke de krav som må settes til prosjekter som mottar midler fra partnerskapsavtalen inngått med Oppland fylkeskommune. Dette førte til at regionrådet, da de fikk saken til behandling i oktober i fjor, reduserte bevilgningen til kr og gjorde utbetalingen betinget av at det utarbeides tilfredsstillende prosjektplan og at prosjektet utvides til å omfatte alle kommunene på Hadeland. Ny prosjektbeskrivelse. Ny prosjektbeskrivelse er nå oversendt. Denne dokumenterer at alle tre kommunene nå deltar i arbeidet. 11

12 Rådmannsgruppa er styringsgruppe for prosjektet, prosjektleder er Else Hagen Lyngstad ved kulturkontoret for Lunner og Gran og det er dannet en prosjektgruppe med to representanter fra hver kommune. I tillegg vil den enkelte kommune opprette lokale arbeidsgrupper. Målet med prosjektet er å kunne tilby innbyggere og tilreisende oppdaterte WEB kart over skiløyper, turstier, gang og sykkelveger, gutuer mv. I dette arbeidet ligger også kartlegging gjennom Barnetråkk, som vil være nyttig i.f.t. kommunenes planarbeid. En ønsker å få synliggjort turmuligheter i nærheten av boområder og aktuelle grønne korridorer fra boområdene og ut i marka/skogsområdene. Prosjektbeskrivelsen viser tydelig hvordan prosjektet er forankret i kommunal planlegging. Prosjektet er tverrfaglig med medvirkning fra: helse, kultur, teknisk, plan, skole m.fl. samt at det forutsettes et tett samarbeid med frivillige lag/foreninger (Hadeland Turlag, idrettslag, velforeninger m.fl.). Prosjektbeskrivelsen inneholder oversikt over aktuelle samarbeidspartner. Det vil være viktig at grunneiere informeres og gir samtykke dersom merkede ruter går tett på bebyggelse/gårdstun og lignende. Landbrukskontoret for Hadeland er her viktig samarbeidspartner. Samarbeidsorgan Hadeland Digital vil være en sentral samarbeidspartner, spesielt i arbeidet med overføring av GPS registreringene til kartdata for utlegging på hjemmesidene. En tenker seg muligheten for å kunne linke seg til andre aktuelle hjemmesider, som for eksempel Skiforeningen, Pilegrimsleden, DNT/Ut på tur m.fl. Prosjektet har følgende kostnadsramme for resten av prosjektperioden: År Totalsum prosjekt I tillegg til partnerskapsmidler og egeninnsats/kommunale midler, er prosjektet i år innvilget i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Disse midlene er ikke bevilget til dette prosjektet alene, men til et samarbeid med arbeidet med å utvikle en Regional natur og kulturminneplan for Hadeland. En ønsker å bidra til å sikre verdifulle kulturminner/miljøer og naturressurser og få befolkningen mer fysisk aktive ved å bruke turmulighetene i nærområdene sine og bli gjort oppmerksom på de naturog kulturminner regionen har. Vurdering: Prosjektet Temakart for Hadeland er nå godt forankret som et prosjekt som omfatter alle kommunene på Hadeland. Prosjektet framstår som verdifullt i et folkehelseperspektiv, det kan bidra til trivsel og bolyst og vil kunne være av stor betydning for tilreisende. Bruken vil trolig i stor grad være avhengig av hvor dyktig en vil være i å få kartene linket opp mot aktuelle hjemmesider. Dette arbeidet bør derfor vektlegges. En vil også tilrå at det trykkes kart. Mange har fremdeles glede av disse. Regionrådet har i Regional handlingsplan for 2011 avsatt kr til prosjektet i år. Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon. 12

13 25/11 "Veien videre" LAR Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2011 bevilges kr til prosjektet Veien videre. Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de forutsetninger denne avtalen inneholder. Saksdokumenter Søknad sendt regionrådet 5. aug Veien videre folder med info om prosjektet. Årsrapport for Veien Videre Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Vedlagt Nei Nei Saksopplysninger: Veien Videre startet opp som et utviklingsprosjekt hos Blå Kors Utvikling Oppland/Lysglimt Blåkorsforening i 2008, og var i utgangspunktet et to årig prosjekt i Gran kommune. Det er nå satt i gang et tilleggsprosjekt hvor en planlegger å utvide med deltagere fra Lunner kommune. Prosjektperioden er da forlenget til april Prosjektet bygger på: - resultatene fra forprosjektet Kampen for livet, som ble gjennomført i Gjøvik i 2006 / 2007, - grunnverdiene i Blå Kors i Norge, - allianser med aktuelle frivillige organisasjoner og næringslivet i prosjektområdet Prosjektet er finansiert blant annet gjennom midler fra Helsedirektoratet og fra Extrastiftelsen (spillemidler) og bidrag fra kommunene. Gjennom disposisjonsvedtak ved regnskapsavslutning for 2010 har Lunner kommune avsatt kr til prosjektet. Forutsetningene for å kunne utvide prosjektet til også å omfatte deltakere fra Lunner skulle med dette være avklart. Prosjektet ledes av ei styringsgruppe med en representant fra hver av: - Blå Kors Utvikling Oppland - Gran Frivilligsentral - Kirkens diakonale tjeneste - NAV Hadeland Faglig referansegruppe knyttet til prosjektet består av representanter fra Blå Kors Norge, Distriktpsykiatrisk poliklinikk avd. Hadeland og NAV Hadeland 13

14 Prosjektleder i full stilling er Tone Kristin Lien. Hun er nå i permisjon og i hennes permisjonsperiode er Edel Espelien engasjert. Prosjektet har base i aktivitetshuset Lidskjalv. Regionkoordinator og prosjektmedarbeider Elisabeth Raastad Kjørven har hatt møte med prosjektmedarbeider Edel Espelien og leder for styringsgruppa Åge Bjerke, der de redegjorde for prosjektet og overleverte årsrapport for Prosjektet Veien videre har nå 9 deltagere fra Gran kommune. Etter sommerferien er planen å åpne for 3 4 deltagere fra Lunner. Styringsgruppa for prosjektet regner med at det er 20 deltagere som deltar i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i de to kommunene og som har behov for et slikt tilbud. Målsetting for Veien Videre - prøve ut forskjellige arbeidsformer for å engasjere personer som skal ha legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i meningsfulle aktiviteter i hverdagen og i planlegging av egen framtid - engasjere personer som benytter LAR i ansvarlig virksomhet innenfor prosjektet - utforme tilbud som kan virke integrerende for andre sosiale grupper med spesielle behov - engasjere frivillige som kan hjelpe for prosjektdeltagerne og som kan bruke prosjektet for egen videreutvikling - utvikle et forpliktende samarbeid mellom aktuelle frivillige organisasjoner og næringsliv til beste for målgruppene - etablere et direkte samarbeid mellom prosjektet og NAV med sikte på å skaffe prosjektdeltakere varig arbeid Prosjektgjennomføring Prosjektet tilbyr deltagerne organiserte gruppeaktiviteter ukentlig. Eksempler på gruppeaktiviteter er Lidskjalvdager hver onsdag og fysisk aktivitetsdag annenhver torsdag. Deltagerne får aktivitetsplaner og kan også være med å påvirke innholdet i gruppeaktivitetene. Prosjektet tilbyr individuell oppfølging i tillegg til faste gruppeaktiviteter hver uke. Hovedfokuset i den individuelle oppfølgingen er veiledning. Målet er å mestre egen hverdag og etter hvert kunne delta i gruppeaktiviteter el. Før øvrig arbeides det systematisk etter punktene: 1)Kartlegging av individuelle ønsker, interesser og behov. 2)Planlegging og igangsetting av tiltak. 3)Evaluering. Prosjektleder utarbeider også månedlige rapporter som sendes styringsgruppa og referansegruppa. Rapportene inneholder oversikt over type aktiviteter, avtaler, strategier og mål. For å få kontakt med mulige deltagere til Veien videre distribuerer NAV Hadeland en folder som informerer om prosjektet til LAR pasientene når de er på ansvarsgruppemøter. Folderen følger som vedlegg til saken. Mål for utvidelsen av prosjektet (1.mai april 2012) - etablering av kontakttelefon i Gran - kartlegging av muligheter for å tilby prosjektet i Lunner - kartlegging av muligheter for videreføring og utvidelse av Veien Videre i Gran - organisering av samarbeid med NAV Hadeland og næringslivet for å forberede aktivisering og arbeidstrening. 14

15 Deltakerne ønsker selv å være med å drifte kontakttelefonen. Kontakttelefonen blir stasjonær og plassert på prosjektlederens kontor. Der blir alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig og deltakerne vil få opplæring og veiledning for å mestre en slik oppgave. De skal gjennomføre et 80 timers kurs, som omfatter kommunikasjon generelt, aktiv lytting, bruk av datamaskin, besøk og erfaringsutveksling ved forskjellige kontaktsentra. Prosjektlederen vil være tilstede når telefonen er betjent og vil også ha ansvaret for at deltagerne brifes etter hver vakt. Det legges stor vekt på å kvalitetssikre alle sider driften av en kontakttelefon, og en er innstilt på at planleggingsfasen vil ta lang tid. Prosjektlederen er også i gang med å opprette kontakt med aktuelle organisasjoner i Lunner der deltagerne kan være med på aktiviteter eller bistå i forhold til å mestre hverdagen. Vurdering: Regionrådet vurderer prosjektet Veien Videre som et godt og viktig prosjekt. Samarbeidet med NAV funger godt og Veien videre er det eneste organiserte tilbudet som finnes for LAR deltagerne som har fokus på rehabilitering. Flere av deltagerne i prosjektet kan vise til stor personlig fremgang. Noen engasjerer seg også i forebyggende arbeid. Eksempelvis er en av deltagerne nå natteravn og voksenkontakt ved en ungdomsklubb, mens en annen har vært med som foreleser ved fotokurs og har hatt to vellykkede fotoutstillinger. Veien videre er tenkt avsluttet i april BUKO og de som er involvert i prosjektet lokalt har et ønske om at prosjektet og arbeidsformen skal føres videre via et kommunalt engasjement. Organisering og erfaringer som er gjort stilles kommunene vederlagsfritt til disposisjon. Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2011 avsatt kr til Veien videre. Videre bruk av partnerskapsmidler vil bli vurdert gjennom utarbeidelse av Regional handlingsplan for

16 26/11 Desentral utdanning på Hadeland Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Regionrådet for Hadeland bevilger kr til prosjektet Desentral utdanning på Hadeland. Bevilgingen er i tråd med Regional handlingsplan for Hadeland, som regionrådet vedtok 10. des Midlene tas som forutsatt fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune og må benyttes innenfor de rammer denne avtalen setter. Saksdokumenter Vedlagt Desentral utdanning på Hadeland. Prosjektplan 1.jan des Årsrapport 2010 Desentral utdanning på Hadeland Avtale om tilrettelegging av desentral Fag og Høyskoletilbud på Hadeland. Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Nei Et konkurransedyktig Oppland. Regionalt handlingsprogram 2011 Nei Reg.råd sak 21/10 Desentral utdanning på Hadeland bruk av partnerskapsmidler 2010 Nei Saksopplysninger: Regionrådet er godt kjent med arbeidet Karrieresenteret Opus Hadeland gjør med å legge til rette for et desentralisert studietilbud rettet mot regionens voksne befolkning. Opus Hadeland har hatt ansvaret for å gjennomføre prosjekter hvor regionrådet har bidratt med finansiering sammenhengende fra Alle prosjektene bygger i stor grad på Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland, inngått mellom kommunene på Hadeland og Oppland fylkeskommune v/opus Hadeland i mai/juni 2002 og revidert i Bakgrunnen for at regionen har sett det som viktig å legge til rette for et desentralisert studietilbud er regionens forholdsvis lave andel av fag og høyskoleutdannede (se vedlagt prosjektbeskrivelse). Satsingen er også planmessig forankret i Regionalt handlingsprogram for Oppland 2011, Regional planstrategi og Fylkesdelplan for Hadeland I prosjektbeskrivelsen står det at viljen og ønsket om å studere har økt i Hadelandsregionen. Karrieresenteret Opus Hadeland 250 hel/deltidsstudenter i 2008/2009 og 200 slike studenter i 2009/2010. Hovedgrunnen til mye aktivitet ved Karrieresenteret er trolig at det er lagt til rette for studier som kan kombineres med jobb og forsørgeransvar. Siste studieår har 131 studenter fått et desentralisert høyskoletilbud i regi av karrieresenteret. I tillegg er det lagt til rette og gjennomført etterutdanningsopplegg for 330 førskolelærere og over 400 lærere. Karrieresenteret Opus Hadeland er tilknyttet studietilbudet Det betyr at studenter kan sitte i lokalene til karrieresenteret og følge all desentral utdanning i Norge, samt få nødvendig veiledning. 16

17 Hovedgruppene av studenter kommer fra kommunal sektor. Det er et mål og en utfordring for Karrieresenteret Opus Hadeland å legge til rette for studier rettet mot privat sektor. Desentral utdanning på Hadeland Hovedmålet for prosjektet Desentral utdanning på Hadeland som regionrådet godkjente 18. juni i fjor, er: Å utvikle og legge til rette for fleksibel og målrettet desentral høgere utdanning for voksne i regionen, både mot offentlig og privat sektor. Tilføre nåværende og framtidige bedrifter ny kompetanse for å utvikle nye arbeidsplasser og derigjennom beholde og videreutvikle kompetansen i regionen. I tillegg skal prosjektet bidra til å: Videreføre eksisterende aktiviteter. Utvikle nye og bedre, fleksible opplæringsmetoder og opplæringsmodeller Videreutvikle regionalt samarbeid Møte behov for kompetanseheving i offentlig og privat sektor Utvikle møteplass(er) for kompetanseutvikling og næringsutvikling Utnytte og videreutvikle den teknologi, kompetanse og de lokaliteter som Karrieresenteret Opus Hadeland og de videregående skolene rår over, slik at utdanningssøkende og næringslivet mer aktivt kan benytte seg av nye og eksisterende utdanningstilbud. Avklare hvordan virksomheten kan videreføres i varig drift etter at prosjektperioden er over. Styringsgruppe for prosjektet er regionalt kompetanseforum for Hadeland. Prosjekteier er Regionrådet for Hadeland med regionkoordinator Edvin Straume som prosjektansvarlig (PA). John Kristiansen, Daglig leder i Karrieresenteret Opus Hadeland er prosjektleder (PL) i 35 % stilling for prosjektperioden. PL er leder av regionalt kompetanseforum og arbeidsgruppa. (For styringsgruppas sammensetning og prosjektets organisering se vedlagt prosjektplan). I tillegg til midler fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune finansieres prosjektet med midler fra kommunene, i henhold til vedlagt avtale om tilrettelegging av desentral Fag og høyskoleutdanning på Hadeland. Det årlige beløpet i denne prosjektperioden er på , kr pr. kommune Aktiviteter I prosjektperioden er det planlagt videre drift av igangsatte aktiviteter: Igangværende regionale prosjekter (Barnehagesektor: Fra Start til Mål og Skolesektor: Læringsmiljø Hadeland ) Igangværende desentralisert fag og høgskoleutdanning Videre medlemskap og markedsføring av studietilbud i Nye regionale aktiviteter i prosjektperioden: Kompetanseutviklingstiltak i bedrifter Regionale kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning Kartlegging og koordinering av regionens behov for opplæring for voksne Nye studier på høgere nivå (For detaljert beskrivelse av aktivitetene se vedlagt prosjektbeskrivelse) Vurdering: Prosjektet Desentral utdanning på Hadeland vurderes som et viktig prosjekt for regionen. Det er et økende behov for etter og videreutdanning, omskolering og mulighet for å kombinere og arbeid og 17

18 studier på Hadeland. Kompetanseheving og utdanning blir stadig viktigere for næringslivet og offentlig sektor for å kunne hevde seg i konkurransen, og behovet for fagpersonell innenfor begge områder er stort. Kompetanseutvikling er trolig blant de viktigste virkemidder i arbeidet for å styrke og videreutvikle all næring i regionen. Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2011 avsatt kr til Desentral utdanning på Hadeland. Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon. 18

19 27/11 Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Regionrådet for Hadeland bevilger kr til prosjektet Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland. I samsvar med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2011 tas bevilgningen fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og gjøres innenfor de rammer denne avtalen setter. Saksdokumenter Søknad om tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk (2011) Sendt Statens Landbruksforvaltning. Markedsprosjekt Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland. Tilskudd 2011 Sluttrapport for prosjektet Økoløft Hadeland Økoløft Hadeland Prosjektbeskrivelse Reg. råd sak 13/09 og 22/10 Regional handlingsplan for Hadeland 2011 Vedlagt Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Økoløft Hadeland startet opp som et to årig prosjekt. Hovedmålet for prosjektet var å øke produksjon og forbruk av økologiske varer på Hadeland. Økoløft Hadeland var ett av 50 prosjekter i Norge, og det eneste i Oppland. Regionrådet har bidratt med partnerskapsmidler til prosjektet kr ble bevilget i 2009 og kr i Statens Landbruksforvaltning bidro med 50 % av kostnadene til prosjektet som hadde et budsjett på 1,7 mill. fordelt over to år. Prosjektleder for Økoløft Hadeland har vært Kristin Svärd i 50 % stilling. Prosjekteier er Landbrukskontoret for Hadeland med leder av kontoret, Gudbrand Johannessen, som prosjektansvarlig. Økoløft i kommunene ble lansert av Landbruks og matdepartementet (LMD) og Kommunal og regionaldepartementet i Prosjektet var en tidsbegrenset to årig satsning, men prosjektperioden ble senere forlenget til utgangen av Økoløft satsingen i kommunene har karakter av langsiktig utviklingsarbeid, og i forbindelse med utlysning av tilskudd til utviklingsprosjekter innen økologisk produksjon, åpnet Statens landbruksforvaltning (SLF) for at det kunne søkes om videreføring av prosjektene i LMD har senere gitt presiserende føringer for slik videreføring. På bakgrunn av dette er det søkt om videreføring av prosjektet Økoløft Hadeland, nå i form av et markedsprosjekt under navnet Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland. I søknaden om støtte for Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland konkluderes det med at målsettingene for Økoløft Hadeland bare delvis er oppnådd. Det presiseres samtidig at det kreves en oppfølging på forbrukssiden og en god del arbeid med motivasjon, veiledning og tilrettelegging for 19

20 produsentene. Uten dette arbeidet vil mye av arbeidet som er gjort være forgjeves. Å snu tankeganger og handlemønstre er en tidkrevende prosess. Prosjektet ble tildelt inntil kr i tilskudd fra SLF for Kristin Svärd er også prosjektleder for det nye prosjektet, nå i 75 % stilling. Målsetting for Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland Hovedmålsettingen i Jøtt Godt! økologisk mat fra Hadeland følger i hovedsak målsettingene fra Økoløft Hadeland. Regionrådet har mottatt søknaden som ble sendt SLF, og fra den presenteres følgende: Hovedmål: Øke produksjonen og forbruket av økologisk mat på Hadeland. Delmål 1: Øke primærproduksjonen Tiltak: Lage samarbeidsløsninger mellom lokale produsenter, foredlere, offentlig servering og hoteller Finne gode lager og distribusjonsløsninger mellom produsent, slakter og videreforedler Undersøke interesse for mobilt slakteri Delmål 2: Øke forbruket av økologiske varer Tiltak: Skape interesse og muligheter for bruk av økologisk mat i kantiner, sykehjem Ta tak i interessen for økologisk mat på hoteller og spisesteder på Hadeland Arbeide videre med motivasjon for økologisk mat i skoler, barnehager, SFO og institusjoner om kjøp av økologisk mat. Det pekes på en del utfordringer knyttet til arbeidet med å nå disse målene, blant annet: Lite fokus på mat og ernæring i stramme budsjetter for skole, SFO, barnehage, sykehjem og kantiner. Det er stort behov for kunnskapsoppbygging om matlaging med økologiske råvarer Vegring hos f.eks. Tine og Nortura mot å ta inn flere økologiske produsenter i sine systemer. Tilskuddsverket gjør at produsenten ikke får tilskudd tilsvarende det arealet han har brukt for for å dekke forbehovet til økologiske dyr. Økologisk drift gjør det vanskelig å tilfredsstille slakterienes krav. Ernæring/smak har ingen betydning. Det lokale kornmottaket tar ikke imot økologisk korn og produsenten er avhenging av eget lager og korntørke. Lokal omsetningskanal basert på netthandel har vært et viktig element i arbeidet men å omsette lokale økologiske produkter. Gjennom pressen er alle orientert om at det er utfordringer knyttet til drift og utvikling av denne handelen. Forbrukerne ønsker tilbudet og det arbeides for tiden men nye løsninger for å få netthandlene videreført. Vurdering: Naturgrunnlaget, driftsformene og beliggenheten gjør Hadeland spesielt godt egnet for produksjon og omsetning av økologiske produkter. Antallet av økologiske produsenter har økt, og det er flere som ønsker å legge om til økologisk drift. Fokuset på økologisk mat har også økt sammen med tilgangen på økologisk produsert mat. 20

21 Hovedmålsettingen til Jøtt Godt krever langsiktig innsats, og virksomheten til prosjektet vil være et bidrag til at forbruket og produksjonen av økologisk mat på Hadeland vil øke. Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2011 avsatt kr til Jøtt Godt Økologisk mat fra Hadeland. Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon. 21

22 28/11 Pilegrimsenteret Granavollen delfinansiering av regionbrosjyre. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Edvin Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Regionrådet for Hadeland bevilger kr til delfinansiering av regionbrosjyre for Pilegrimsenteret Granavollen. Beløpet tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune avsatt reserve i Regional handlingsplan for Hadeland Saksdokumenter Søknad om økonomisk støtte. Pilegrimsenteret Granavollen Vandring i en sann historie. Prøvetrykk. Vedlagt Saksopplysninger: Regionrådets medlemmer er flere ganger orientert om arbeidet med å få etablert Pilegrimsenteret på Granavollen. Siste orientering ble gitt av daglig leder for senteret, ne Dahl Sogn, på felles formannskapsmøte 20. mai. Granavollen Pilegrimssenter er et av 6 nasjonale pilegrimssentre og dekker strekningen fra Bønsnes til og med Biri. Som daglig leder orienterte om ønsker pilegrimsenteret å gi ut en regionsbrosjyre, et vandrerhefte som også presenterer muligheter for overnatting og opplevelser. Dette vil være et forprosjekt til det som etter hvert vil bli en guidebok over regionen som Granavollen Pilegrimssenters skal betjene. I regi av den nasjonale pilegrimsatsingen planlegges det slike guidebøker for alle sentrene på Olavsvegen til Trondheim. Brosjyrene som nå lages skal være gratis og ligge på overnattingsteder og andre steder hvor pilegrimene ferdes. I tillegg vil den være lagt ut på aktuelle offentlige kontorer og der det gis informasjon til turister. Brosjyren er tilpasset den nasjonale designmalen som er utarbeidet for den nasjonale pilegrimsatsingen. Bilder og dokumentasjon for øvrig som opparbeides under prosessen vil tilfalle pilegrimssenteret, og brukes videre i arbeidet med framtidig av guidebok. Så vidt en kjenner til er Granavollen det eneste pilegrimsenteret som utarbeider slik brosjyre allerede i år. Vedlagt søknad viser at kostnadene ved å utarbeid en slik brosjyre vil være på ca kr. Noen eks. av prøvetrykket til brosjyren ble delt ut på felles formformannskapsmøte 20. mai. Dette prøvetrykket følger også som vedlegg til saken. Ferdig trykt brosjyre vil foreligge til møtet og bli delt ut der. Gjøvikregionen er også søkt om å bidra med midler til brosjyren og regionkoordinator der har utarbeidet sak med positiv innstilling. Gjennom kontakt pilegrimsenteret har hatt med 22

23 Rinreriksregionen /Buskerud fylkeskommune er det avklart at det trolig ikke er aktuelt med støtte derfra i denne omgangen. Vurdering: Regionkoordinator vurderer tiltaket som svært positivt. Heftene er utformet slik at det først og fremst er rettet mot pilegrimer som vandrer gjennom regionen, men det har også informasjon som lokalbefolkningen vil ha nytte av. Vandrerheftet vil være både til inspirasjon og til informasjon langs leden og presentere utvalgte aktører og steder på en god og kortfattet måte. Det vil være svært viktig at pilegrimssenteret vårt er i stand til å gi skreddersydd informasjon til alle vandrere allerede første driftsår. Siden Granavollen pilegrinsenter er lokalisert midt i vår region vil det være naturlig at Regionrådet for Hadeland bidrar med mer til denne brosjyren enn andre regioner som ligger i ytterkant av strekningen senteret har ansvar for. Regionkoordinator innstiller derfor på at det bevilges kr delfinansiering av brosjyren. Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune, avsatt reserve i Regional handlingsplan for Hadeland

24 29/11 Forprosjekt omdømmebygging Osloregionen Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Møtedato Saknr 1 Regionrådet /11 Innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelser vedtas og oversendes Osloregionen innen fristen. Saksdokumenter Forslag til høringsuttalelse fra Hadelandsregionen Forprosjekt omdømmebygging for Osloregionen høringsbrev av Forprosjektrapport fra Apeland Informasjon AS Vedlagt Saksopplysninger: Bakgrunn: Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember Pr består alliansen av 67 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Styret i Osloregionen besluttet høsten 2009 å starte opp et arbeid med sikte på samlet profilering av regionen som en attraktiv kunnskapsregion og et godt sted å leve og virke i. Som første trinn i arbeidet ble Apeland Informasjon AS gitt i oppdrag å utarbeide en rapport som skulle være en anbefaling for et videre prosjekt. Styret har i brev av sendt på høring dette forslag til prosjekt for omdømmebygging av Osloregionen. Høringsfrist er 30.juni Styret i Osloregionen ønsker nå høringsuttalelser fra medlemmene spesielt i forhold til følgende problemstillinger: Kan partene slutte seg til forprosjektrapportens anbefalinger av faglig innretning og målgrupper som et utgangspunkt for en felles omdømmesatsing i Osloregionen? Er man som ledd i arbeidet med å etablere en felles omdømmesatsing i Osloregionen positive til å delta i en utredningsprosess for å avklare ambisjonsnivå og organiseringsmodells om kan sikre finansiering og gjennomføring av det praktiske omdømmearbeidet? Er partene positive til at samarbeidsalliansen som et første trinn i det videre arbeidet med å legge til rette for en felles somdømmesatsing gjennomfører en nullpunktsanalyse i tråd med anbefalingene fra Apeland Informasjon AS? 24

25 Vurdering: Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes har vært med på møtene i Osloregionens profileringsgruppe. Det er denne som har bestilt en forprosjektrapport fra Apeland, og rapporten har blitt vurdert og diskutert i flere omganger der før den nå blir lagt ut på høring. Denne rapporten har også blitt drøftet med ordførere og rådmenn på møte 3.mai. For Hadeland vil det være viktig at Osloregionens omdømme i forhold til sammenliknbare regioner øker (f.eks. i forhold til Stockholmsområdet), og at Osloregionen markedsføres i Europa som en attraktiv kunnskapsregion og et godt sted å leve og virke i. Forprosjektrapporten fra Apeland Informasjon AS gir gode føringer for et omdømmeprosjekt. Derfor anbefales det at Regionrådet for Hadeland slutter seg til anbefalingene som er gjort i rapporten i forhold til at målgruppene som bør nås er folk utenfor Norge i års alderen innen de næringsklyngene som Osloregionen jobber spesielt med; energi og miljø, Life science og medisin, maritim teknologi og IKT. I tillegg anbefales det å slutte seg til det faglige grunnlaget beskrevet i rapporten for hvordan Osloregionen skal bli mer attraktiv for disse målgruppene. Det er viktig at ambisjonsnivået legges såpass høyt at et slikt markedsførings og omdømmeprosjekt kan gjøre en reell forskjell. Man bør se litt rundt seg til sammenliknbare regioner i Nord Europa, og se hva slags ressursbruk, praktisk organisering og resultater de har. Rapporten sier at ca 50 millioner kroner over en fem års periode er en realistisk budsjettramme. (Til sammenlikning bruker Stockholmsregionen 16 mill kr per år på profilering.) Apeland mener at dette er et moderat beløp i forhold til mulig gevinst. Regionrådet for Hadeland synes allikevel dette er mye penger, og at det vil være svært viktig å finne en organisering av arbeidet som sikrer finansiering. Det vil være viktig å få med eksterne finansieringspartnere som bærer en stor del av utgiftene. Det er derfor viktig at sentrale næringslivsaktører blir hørt i denne utredningsfasen. Regionrådet tror verken det er vilje eller at det er riktig at medlemmene i Osloregionen skal finansiere dette alene. Men med et godt organisert spleiselag kan det være interessant at også medlemmene betaler sin del. Hvis medlemmene skulle finansiert hele prosjektet i forhold til en budsjettramme på 50 mill ut fra en fordelingsbrøk ut fra innbyggertall, ville Hadelandskommunene måtte betale 3 kr per innbygger fordelt over 5 år. Det kan være interessant å gjennomføre et omdømmeprosjekt i etapper, og man trenger ikke si ja til alt på en gang. En nullpunktsanalyse kan si noe om hva slags omdømme Osloregionen har i dag, og om det i dag er interessant for målgruppene å etablere seg her. Det kan også gi gode retningslinjer for videre tiltak. En slik analyse vil totalt koste ca 1 mill kr. 25

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående skole, Gran Arkivsak: 16/00195 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 13.12. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2012 kl. 10:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud,

Detaljer

Dato: Sted: NB! Møteplan. 11.30 Lunsj 12.00 Drøftinger 8/12 12/00192 3 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 11/02281 3 14/12 15/12 16/12

Dato: Sted: NB! Møteplan. 11.30 Lunsj 12.00 Drøftinger 8/12 12/00192 3 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 11/02281 3 14/12 15/12 16/12 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: Sted: 16..03.2012 kl 1000 Lunner rådhus,, Roa Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no eller til Kommunetorgett

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Edvin Hagen, prosjektleder Stor Oslo Nord Matz Sandeman, prosjektleder vei og bane 2018 Ringerike Njål Arge, Civitas

Edvin Hagen, prosjektleder Stor Oslo Nord Matz Sandeman, prosjektleder vei og bane 2018 Ringerike Njål Arge, Civitas MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 03.06.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Tilstede: Willy Westhagen, Gran kommune regionrådsleder Rune Meier, Gran kommune Randi Thorsen, Gran kommune Harald

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00-14 Sted: Jevnaker Samfunnshus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ellers møtte: Media: Møteledelse: Knut Lehre - Gran kommune

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 18.03.2011, kl 09.00-12.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09. REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Regionrådet: Innkalling til møte 21.09.12 Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.12 Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12 Ungdomsrådet:

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00. Arkivsak: 16/00195 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 28.10.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 16/00195 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: I tillegg møtte: Protokollfører:

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Økoløft på Hadeland Prosjektsøknad

Økoløft på Hadeland Prosjektsøknad Økoløft på Hadeland Prosjektsøknad Side 1 av 7 Innledning Hadeland er den sørligste regionen i Oppland fylke og består av kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Kommunene på Hadeland har ca 28000 innbyggere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 10.03.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Fra Tore Molstad Andresen, rådmann Lunner kommune Regionkontakt Terezia Hole, OFK Regionkoordinator Sigmund Hagen Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes

Fra Tore Molstad Andresen, rådmann Lunner kommune Regionkontakt Terezia Hole, OFK Regionkoordinator Sigmund Hagen Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 19.06.2015 kl. 9:00-13.30 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Rune Meier, Gran kommune Line Jorung, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. er 25.02. 2011. n for Nært Hadeland. psmidler. Eli Stigen

NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. er 25.02. 2011. n for Nært Hadeland. psmidler. Eli Stigen Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Hadeland Glassverk Møtedato: 25.02. 2010 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epostt til edvin.straume@gran.kommune.noo

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Rune Meier Gran kommune Anne Marte Skari - Gran kommune Hege Bogfjellmo Lunner kommune Johan Esperum

Detaljer

Linda Jansen, Lunner kommune for Anders Larmerud

Linda Jansen, Lunner kommune for Anders Larmerud MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 22.06.2012 kl. 1000 1400 Sted: Lunner Produkter, Roa Forfall: Møtende vararepresentanter Fra administrasjonen møtte Ellers møtte: Frank Morten Nerby, Jevnaker

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

MØTEINNKALLING - Regionrådet

MØTEINNKALLING - Regionrådet MØTEINNKALLING - Regionrådet Dato: 04.09.2015 kl. 9:00-14.00 Sted: Hadeland Videregående Skole, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

John Kristiansen, daglig leder

John Kristiansen, daglig leder Regionrådet for Hadeland 1.9.2017 John Kristiansen, daglig leder Karrieresenteret Hadeland 2014 Karriere Oppland Hadeland 8 ansatte + kjøp av tjenester / 8 årsverk Vdg opplæring for voksne Karriereveiledning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK REFERAT FRA STYREMØTE I VNK Fredag 30.01.2015 kl. 09:00-12.00 Tilstede: Magne Kampen, Inger Torun Klosbøle, Lars Kvissel, Vidar Eltun, Svein Erik Wold, Tone Eggum, Helge Kvame, Jørand Ødegård Lunde, Dag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 09.05.2014 kl. 9:00-14.30 Sted: Jevnaker samfunnshus Forfall: Møtte ikke: Anne Marte Skari Gran kommune Hege Bogfjellmo- Lunner kommune Anders Larmerud Lunner kommune Ivar

Detaljer