Foreldre, en glemt ressurs?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldre, en glemt ressurs?"

Transkript

1 Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp med kommentarer, smil og videre samtale. Foreldre og andre personer i barnets nærmiljø deltar aktivt i denne prosessen. Når barnet som 15-åring står der og skal ta sitt første og kanskje viktigste valg i forhold til nettopp dette, hvor er foreldrene da? Erfaringer fra skolen tilsier at altfor mange foreldre er fraværende i denne viktige delen av sitt barns liv. På den ene siden er de viktige bidragsytere, men på den andre siden blir de ikke trukket inn i prosessen på en riktig og hensiktsmessig måte. Denne artikkelen vil derfor peke på noen momenter i forbindelse med dette. Valg av videregående opplæring oppleves av mange 15 åringer som et vanskelig og krevende valg. Overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skolen er en viktig overgangsfase. I dagens samfunn er det også lagt opp til at alle skal ha minst 13 år på skolebenken. Dette er et mål som gir seg tilkjenne i reformer som er innført de siste årene, spesielt etter Alle reformene og forventningene om at man skal gå i enda tre år på skole etter ungdomsskolen, kan for mange oppleves som et unødvendig press og gjøre valget vanskeligere. Mange opplever å gjøre feilvalg eller falle ut av videregående skole. I media den siste tiden, har det vært mye fokus på feilvalg og frafall i den videregående opplæringen. Bare 70% fullfører videregående på normert tid og hver 5. elev går over fra yrkesfaglig studieretning til studiespesialisering. (NIFU-STEP rap.13/2008 s. 45) Flere tiltak er satt i gang for å hjelpe unge i prosessen rundt valg av videregående utdanningsprogram. Innføring av faget «utdanningsvalg» er ett av dem. Dette ble innført som et obligatorisk fag i norsk grunnopplæring fra høsten Innføringen av faget skulle opprinnelig ha skjedd fra høsten 2006, som en del av Kunnskapsløftet. Det ble derimot bestemt at forsøksperioden med «programfag til valg» skulle forlenges til Høsten 2007 ble denne forsøksperioden evaluert. (Utdanningsdirektoratet 2007) Med bakgrunn i det, skriftet så faget navn til «utdanningsvalg» og ble altså obligatorisk fra høsten Gjennom dette nye faget skulle elevene få hjelp til å bli mer bevisst sine egne evner og ferdigheter. De skulle få personlig hjelp og veiledning til å kunne ha et best mulig grunnlag for senere valg. Rådgivere er også blitt prioritert innen videreutdanning (St.meld. nr. 30 ( ), St.meld. nr. 16 ( )) og det er blitt et annet fokus på deres rolle. De skal bli gode karriereveiledere og lede skolens arbeid rundt dette. Messer, utprøving, hospitering og liknende er viktig, men min erfaring tilsier at foreldrene er blitt borte i alle disse andre faktorene. Foreldrene er elevens nærmeste og kjenner dem best. De vet om 1

2 sine barns sterke og svake sider. De har fulgt deres utvikling på nært hold i alle år og kjenner dem forhåpentligvis bedre enn sine lærere. Deres innspill, råd og veiledning må ikke glemmes. De foresatte er en sovende ressurs som vi må prøve å vekke til live igjen. Da kan de bli en viktig ressurs til det beste for eleven og samfunnet som helhet. Kort tilbakeblikk Foreldrene har alltid hatt en viktig rolle innen valg av yrke og utdanning. I Fauske og Øia sin bok, Oppvekst i Norge, (Fauske, 2003) snakkes det om tre ulike utdanningsbølger. Den første var på 1800-tallet og handlet om å følge i foreldrenes fotspor. Det var klasse og kjønn som var avgjørende. Man ble utdannet i forhold til stilling i samfunnet og den sosiale mobiliteten var liten. Du skulle bli det du var født til. Arbeidersønnen skulle bli en dyktig arbeider, jenta skulle bli en god mor og hustru og borgerskapets sønner skulle overta etter sine fedre. Den andre bølgen var utdanningsbølgen. Den slo igjennom på slutten av 1800-tallet og varte til ca Den førte til større valgfrihet og slagordet var «utdanning for alle». Det viktigste her var å utdanne seg i forhold til evner, anlegg og dyktighet, og det var dette som skulle være avgjørende for valg av yrke. Det var fortsatt et stort skille mellom gutter og jenter, by og bygd, fattig og rik, men skillet var ikke riktig så stort som tidligere. Det var imidlertid fortsatt mange begrensninger, men muligheten for å utdanne seg til et annet yrke enn sine foreldre, var absolutt tilstede. Den tredje bølgen preges av at det er eleven selv som velger utdanning. Det er altså en sterk vektlegging av det personlige valget. Dette henger sammen med tanken om at det er sosiale hierarkier og kulturelle forskjeller som er begrensningen, ikke den enkeltes evner og anlegg. En slik tankegang krever derfor en mye større refleksjon ved valg av karriere enn tidligere. Dette igjen, gjør det enda viktigere at de rundt eleven, også foreldrene, kan bidra på en konstruktiv måte. Foreldrene trenger informasjon Siden 1960-tallet og frem til i dag, har det vært mange ulike reformer som har forandret barn og ungdoms oppvekstvilkår. Den videregående skolen har heller ikke gått klar av disse reformene. Noen av reformene kan ha gjort at foreldrene føler seg hjelpeløse når de skal veilede sine barn til hensiktsmessige valg på videregående. 2

3 På 60-tallet fikk vi 9-årig grunnskole. I 1976 kom det en ny lov som omfattet allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger. Det gamle «gymnaset» var erstattet, og målsettingen var at alle mellom 16 og 19 år skulle få et treårig utdanningstilbud. Til sammen fikk elevene 109 grunnkurs å velge mellom. I 1992 ble antallet grunnkurs redusert og alle fikk rett til treårig videregående utdanning. I dag er det 12 ulike grunnkurs å velge mellom. Ellers er det to andre viktige reformer som begge kom på 90-tallet. Reform 94 kom med lovfestede rettigheter for elevene. Noen av disse lovfestede rettighetene er retten til minimum 3 års heltids videregående opplæring. Elevene har også rett til inntak på ett av tre valgte grunnkurs. Oppfølgingstjenesten ble opprettet for å følge opp elever som ikke hadde søkt videregående opplæring eller som sto i fare for å falle ut av opplæringen. Reform 97 innførte skolestart for 6-åringer og utvidet grunnskolen til 10 år. Utover dette er Reform 97 en barneog familiereform, og den skulle være en styrking av fellesskolen. Alle skulle få tilpasset opplæring, også i den videregående skolen. Alle disse reformene, og noe av innholdet i dem, kan det være hensiktsmessig for foreldre å vite om, før barnet deres skal søke skoleplass. Man kan ikke forvente at den enkelte forelder skal tilegne seg dette på egenhånd. Dette er kunnskap som må formidles til dem. Viktige diskusjonspartnere Det er gjort studier og undersøkelser angående hvem som har størst innflytelse på de unges valg av yrke og utdanning. Det snakkes ofte om at de unge påvirkes mest av venner og andre jevnaldrende. I forhold til karrierevalg, stemmer imidlertid ikke dette alltid. I en undersøkelse gjort i 2004 (Hovdenak, 2004) ble 80 ungdomsskoleelever i 10. klasse intervjuet i forhold til identitet og utdanning. De ble også spurt om forhold rundt overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående skolen. Studien viste at mor og far er de unges aller viktigste diskusjonspartner i forhold til prosessen rundt yrkesvalg. Deretter følger venner, lærere/rådgivere og søsken. Stavanger Aftenblad offentliggjorde en undersøkelse i En MMI-rapport (2007) viser at hele 50% av de som er mellom 15 og 19 år lytter mest til sine foresatte når de skal bestemme seg for et fremtidig yrke. Dette stemmer godt overens med egne erfaringer som rådgiver. Mange sier de har diskutert valg av videregående skole med sine foreldre og ofte ber jeg dem diskutere videre med dem, etter at jeg har 3

4 kommet med innspill av mer faglig art. Foreldrene selv sier også at dette er viktige temaer hjemme, men at de ofte kan føle seg litt hjelpeløse I Stortingsmelding nr 44, Utdanningslinja, står det at «Foreldrene er de viktigste diskusjonspartnerne når eleven skal vurdere framtidig utdannings- og yrkesvalg». (St.meld. 44 s. 89) De foresatte er altså svært viktige og en av skolens oppgaver bør være å bidra til at foreldrene settes istand til denne viktige oppgaven. Involvering av foresatte Dialogen mellom foreldre og barn er avgjørende for barnets utfoldelse og livskvalitet. (Hafstad, 1998, s. 12) Dette er en viktig grunnpilar å ha med seg inn i alt arbeid som handler om barn og unge. Det bør være en tverrfaglig forståelse og enighet om viktigheten av dette. Foreldrene er en viktig faktor når barnet skal filtrere alle inntrykkene og all påvirkningen som kommer fra ulike kanaler. Når man er 15 år og skal velge et utdanningsprogram på videregående, kan det være fint å ha en mor eller far som kan stille de riktige spørsmålene og ellers være med på å lage et system i all informasjonen. Som skole klarer vi ikke alene å gjøre foreldrene trygge i denne rollen, men vi kan være med på å hjelpe dem, slik at de blir tryggest mulig. Det er viktig å gi foreldrene trygghet i at de er betydningsfulle for sine barn og vi må være med på å fremheve foreldreposisjonen i samfunnet. Lærerne må gi foreldrene anerkjennelse og forståelse. (Nordahl, 2007, s. 132) Barnet trenger trygge foreldre. (Hafstad s. 72) Ved å jobbe aktivt med foreldrene på disse områdene, jobber vi også indirekte med eleven. I Kunnskapsløftet står det at «Foreldrene har primæransvaret for oppforstringen av sine barn. (Kunnskapsløftet generell del s. 17) Dette er også en grunnleggende organisering i vårt samfunn. Frem til barnet er i alle fall 18 år, vil de aller fleste foreldre ha og ta ansvaret for barnets livssituasjon. De vil følge det opp og også ta delvis ansvar for barnets handlinger. Dette er også regulert gjennom lover og regler som samfunnet er bygd opp på. I FN`s Menneskerettserklæring artikkel 26, står det at foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slag opplæring barnet skal ha. Det betyr selvfølgelig ikke at de alene skal bestemme hvilke skole deres barn skal gå på, men viktigheten av deres involvering er tydelig. Som skole må vi jobbe for å bistå foreldrene slik at det skapes gode forutsetninger for involvering og utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Engasjerte foreldre er et av barnets viktigste ressurser. (Hafstad s. 226) Dette vet nok de aller fleste, men å gi god støtte til eleven, handler altså om å hjelpe foreldrene til å utvikle og se sitt ansvar i forhold til dette. I vår streben etter å gjøre det, er det viktig at det oppleves som nyttig for foreldrene i deres relasjon med sitt barn. Opp gjennom barnets skolegang, kan det vel hende at foreldrene har 4

5 opplevd noen av skolens møter som intetsigende. Det skal ikke oppleves som et pliktløp, men som god og nyttig næring til relasjonen mellom foreldre og barn. Initiativet til samarbeid med foreldrene må komme fra lærerne og dette må organiseres hvis det skal bli noe av. (Ferm 1994 s. 141) I en travel hverdag for både lærere og foreldre, har slike ting lett for å ikke bli noe av. Det må organiseres. Ledelsen ved skolen må involveres og det må lages en klar plan for dette samarbeidet, slik at det ikke blir opp til den enkelte lærer å ta initiativ til dette. Når man ser på foreldrene som en ressurs, er det nesten vanskelig å forstå at vi ikke er interessert i å bruke den mer aktivt. Ansvaret for å engasjere foreldrene, bør altså ligge hos skolen. Holdninger Foreldrenes innflytelse og medvirkning i forhold til egne barn er viktig, hvorfor utnyttes ikke denne ressursen bedre? Er det mulig at det kan ligge noe i skolen eller lærernes holdninger til foreldrene? Det er ikke godt å si, men det kan ikke utelukkes. Hvordan er egentlig synet på foreldre? Er det skolen som sitter med fasiten og som mener at foreldrene egentlig ikke har noen forutsetninger for å vite/mene noe om det vi driver med? Sees de på som et nødvendig onde, en ekstra byrde, som man er nødt til å forholde seg til to ganger i halvåret. Eller sies det at de er viktige, men uten at det får konsekvenser for hvordan skolen drives? Sees foreldrene på som en ressurs i forhold til eget barn og legges det tilrette for involvering og myndiggjøring av foreldregruppen? Tror vi på foreldrene i den grad at vi kan gi dem tro på egne muligheter og forutsetninger til å oppdra og støtte sine barn? Hvordan tilrettelegges det egentlig for et velfungerende samarbeid med de personene som tross alt er de viktigste personene i et barns liv. Dette er viktige refleksjoner å ta med seg, inn i samarbeidet med foreldrene. I samarbeidet med foreldrene, kan det også være holdninger av ulike slag, hos de foresatte. Det kan være erfaringer fra egen skolegang eller erfaringer fra egne barns skolegang. Det kan være dårlige eller gode erfaringer med enkeltlærere, eller skolen som system. Noen har faktisk en så dårlig erfaring med skolen, at de kommer til møter på skolen med advokat. (Nordahl s. 23) I forhold til yrke og utdanning tror jeg at ekstra mange foreldre kan føle seg hjelpeløse og dermed trekke seg unna. Det er mange år siden de selv var i den situasjonen at de måtte velge en karriere. Samfunnet og skolesystemet var på mange måter et helt annet da enn nå. Reformene har vært mange og det kan være vanskelig å følge med, selv for en garvet rådgiver. Mange kan føle at de har alt for lite kunnskap om dagens utdanningssystem og i forlengelsen av det, trekke seg unna. Det er altså ikke viljen det står på, men usikkerheten i forhold til om man gjør det som er riktig. De aller 5

6 fleste mødre og fedre har et felles ønske om at barna skal lykkes sosialt. (Nordahl s. 13) De ønsker at barnet skal ha venner, trives og delta aktivt i fellesskapet. I dette inngår det også et ønske om at barnet skal få realisert seg selv gjennom læring og utvikling. Dette er mange foreldres høyeste ønske, derfor kan de også være redde for å si/gjøre noe feil i prosessen rundt valg av videregående skole. Det kan være tryggest å overlate dette til skolen, ved rådgiver. Når foreldrene kommer på videregående skole sammen med sine barn, sier de ofte at de ikke vet noe om videregående. De har ikke hørt noe om hvordan det er og de har ikke fått noen informasjon. I mange tilfeller tror jeg dette kan være riktig. Informasjonen blir gitt til elevene, det er elevene som er på skolebesøk eller hospitering, og det er elevene som har samtaler med rådgiver. Foreldrene har kanskje fått tilbud om informasjon i forlengelsen av et annet møte som har vært på skolen, men det er ofte alt. Vi må legge tilrette for et mye tettere samarbeid med foreldrene. Det er en av de måtene vi kan hjelpe den enkelte elev på og dermed også samfunnet. Å skolere foreldre til å bli gode samtalepartnere for sine barn i prosessen rundt valg av utdanning, vil kunne bidra til mindre frafall og mindre feilvalg. Skolen er den som må ta initiativet og legge tilrette for dette. Det er nemlig ikke sikkert at man alltid skal følge rådet fra Henrik Ibsen. «Alt skal en prøve og velge det beste». Tiltak På bakgrunn av kunnskapen om foreldrenes betydning, bør det settes inn tiltak som legger tilrette for foreldremedvirkning og foreldreopplæring. Et illustrerende eksempel på dette kan være kjøreskolenes løsning. Øvelseskjøring pr Kjøreskolene tilbyr foreldrekurs for de som skal øvelseskjøre med 16-åringen. Eleven som skal lære å kjøre må på trafikkalt grunnkurs før de kan prøve seg ute i trafikken, og foreldrene får også tilbud om kurs. Filosofien bak dette er mye av det samme som under prosessen med å velge yrke og utdanning. Foreldrene må få veiledning og hjelp til å gjøre dette på en mest mulig hensiktsmessig måte. Kjøreskolene ber elevene om å trene masse, men mener at foreldrene kan bidra i denne øvelsen. Når så øvelseskjøringen har pågått en stund, overtar kjøreskolen og tar seg av den siste finpussen, samt de avsluttende formelle tingene. Tiltak for å ta i bruk ressursen som foresatte sitter inne med, må bygge på en tro og vilje om at dette er viktig. Ved siden av spesifikke tiltak på den enkelte skole, må foreldresamarbeid og fokus på foreldrene som ressurs, inn i lærerutdanningen. Her vil jeg komme inn på noen få konkrete tiltak 6

7 som kan gjøres i forbindelse med overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående skolen. Jobbskygging er et pedagogisk program som er utviklet av Ungt Entreprenørskap. (Ungt Entreprenørskap 2008) Hensikten er at elevene skal få praktisk erfaring med yrkeslivet gjennom å følge en voksen person en hel dag. Mange skoler praktiserer dette i dag, men det er veldig ulikt fra skole til skole. Dette er imidlertid en fin måte å involvere de foresatte på. Kanskje kan det være mulig å få til en skygging av andre enn sine egne foreldre også. Ved å treffe andre enn sitt eget barn, vil man også kunne få innblikk i andres tanker og holdninger til valget som ligger foran. For eleven vil det også være svært nyttig å få informasjon om andre sider av arbeidslivet, enn det man kanskje kan få gjennom egne foreldre. I forlengelsen av jobbskygging kan det være veldig fin, både for foreldre og barn, å få foreldrene til skolen for å informere om sine yrker. Elevene vil få førstehåndsinformasjon, som ingen tradisjonell lærer kan gi dem, og foreldrene vil føle at de bidrar og er til nytte for skolen. Her er det imidlertid viktig at alle typer arbeid blir presenter. Det kan være lett å få inn akademikerne og de med høyskole/universitetsutdannelse. I denne sammenhengen kan det faktisk være vel så viktig å få presentert yrker med yrkesfaglig bakgrunn f.eks. snekker, rørlegger, baker el. Ved å involvere foreldrene i dette, vil samarbeidet blir reelt og foreldrene blir tatt på alvor. Arbeidsuka. Utplassering i den tradisjonelle «arbeidsuka», har også store muligheter for involvering av foreldre. Ofte er det slik at eleven selv skal finne seg en arbeidsplass, men ikke vet helt hvor de skal begynne. Noen får hjelp av foreldrene sine, men erfaringsmessig går svært mange til det nærmeste kjøpesenteret og spør om jobb. Det kan være mye bra med å jobbe på et kjøpesenter, men ofte må de rydde, vaske og ordne på lageret. Med større involvering av foreldrene, gjennom for eksempel FAU, vil det være gode muligheter for å opprette et arkiv med ulike arbeidsplasser. Nettverket til foreldrene vil også bli tatt i bruk og hvis foreldrene involveres på denne måten, vil automatisk kontakten med virkeligheten utenfor skolen øke. Utplasseringen vil kunne få et mye bedre innhold, enn det kanskje har i dag. Kursing og/eller samtalegrupper. Allerede når barnet starter på ungdomsskolen, kan det være hensiktsmessig å snakke om barnets utvikling mot tiden etter ungdomsskolen. Det kan virke tidlig å ta opp dette tema allerede i 8. klasse, men det kan være lurt å snakke om faget «Utdanningsvalg» og hvordan det er bygd opp. I den forbindelse kan man ha temaer som underbygger viktigheten av at foreldrene involverer seg i barnas skolegang. Noen tenker kanskje at barnet nå er blitt så stort at det kan klare seg mer eller mindre selv. Dette er ikke riktig og foreldrene er viktigere enn noen gang. At noen bryr seg, setter grenser og spør hvordan de har det på skolen, er minst like viktig nå som på 7

8 barneskolen. I 9. og 10. klasse, kan det være hensiktsmessig å skolere foreldrene litt mer i selve valgprosessen. Det er viktig å gjøre dette på en måte som ikke får dem til å føle seg «dumme». Noen bruker kanskje fortsatt begrep som «gymnas» og «yrkesskole». Humor kan her være et godt virkemiddel, for å ufarliggjøre og løse opp stemningen. Å gi foreldrene kunnskap om skolesystemet i dag, valgprosesser og hvordan det er mulig å bruke nettet for å finne svar på ting man lurer på, kan også være nyttig. Noen skoler har allerede utarbeidet gode ideer til hvordan slike samlinger kan gjøre foreldrene bedre rustet til å hjelpe sine barn. Det viktigste vi kan gi foreldrene, er en trygghet og forvissning om at de har noe å bidra med ovenfor sine barn i denne, for mange, vanskelige prosessen. Avslutning Denne artikkelen har formidlet noe om hvor viktig det er å se på foreldrene som en ressurs i forbindelse med yrkes- og karrierevalg. De er en ressurs som den norske skole må vekke til live. Involverer vi ikke de foresatte, gjør vi ikke det som er intensjonen i Kunnskapsløftet, og vi gjør heller ikke det som er til det beste for den enkelte elev eller til samfunnet som helhet. Foreldrene er viktige. Artikkelen har også trukket frem noen mulige innfallsvinkler i forbindelse med dette involveringsarbeidet. Det viktigste er imidlertid å gi foreldrene tilbake troen på at de betyr noe. Som rådgiver og ungdomsskolelærer er det en stor glede å kunne veilede og hjelpe den enkelte elev til et riktig valg for seg selv og sin fremtid. Vi skal imidlertid være ydmyke i forhold til å vektlegge vår egen betydning. Vi må være der med kunnskapen, veiledningen, støtten og oppmuntringen, men vi må også løfte blikket og se at det er andre som muligens er viktigere enn oss, i denne prosessen. Kanskje en av de viktigste tingene vi kan gjøre, er å bevisstgjøre andre på deres viktige rolle i denne prosessen. Kanskje vi skal være med på å øke kompetansen og kunnskapen til de som tross alt står eleven nærmest. Lykke til med å involvere og trekke foreldrene inn i denne viktige prosessen som alle våre 15. åringer skal gjennom. 8

9 Kildehenvisning Andreassen, Hovdenak, Swahn. (2008) Utdanningsvalg. Fagbokforlaget Fauske, Øia. (2003) Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag. Ferm, C. (1994) Samarbeid hjem skole. Demokrati i praksis. Universitetsforlaget. Hafstad, Øvreide. (1998) Foreldrefokusert arbeid med barn. HøyskoleForlaget. Hovdenak. (2004) Elev i ungdomsskolen: Om ungdom, utdanning og identitet. HiO-rapport nr.11. Marcussen, E., Frøseth, W., Lødding, B. og Sandberg, N. Bortvalg og kompetanse. NIFU-STEP rapport 13/2008 Nordahl. (2007) Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave Utdanningsdirektoratet St. melding nr. 16 ( )...og ingen stod igjen St. melding nr. 30 ( ) Kultur for læring St. melding nr.44 ( ) Utdanningslinja Utdanningsdirektoratet (2007) Erfaringer med programfag til valg på ungdomstrinnet. Stavanger Aftenblad. Web adresse: Ungt Entreprenørskap (2008) Web adresse: _ID:148 Selvvalgt pensum Nordahl. (2007) Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget 9

Hvem har ansvaret for at eleven tar et riktig valg av utdanningsprogram?

Hvem har ansvaret for at eleven tar et riktig valg av utdanningsprogram? Hvem har ansvaret for at eleven tar et riktig valg av utdanningsprogram? Av Knut Harry Hansen I min jobb som rådgiver gjennom flere år, har jeg oppdaget at det er mange faktorer som spiller inn på valget

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid MOR, FAR OG SKOLEN Rådgivning og foreldresamarbeid Av Svein Amlie Læreplanverket for Kunnskapsløftet vektlegger sterkt foreldrenes ansvar og rolle i den norske skolen, og den plikt skolen har til å drive

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015.

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse http://fetskolene.net/ Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Berit Lødding og Solveig Holen 31.10.2012 Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring NIFU Rapport 28/2012 Målsetninger

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Foreldremøte 8. Trinn. 29. August 2013. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Hovedintensjonen med Utdanningsvalg : Generelt styrke ungdomsskoleelevers

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11 Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling Ål 18.10.11 Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon

Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon Rapport 68/2000 Fritt skolevalg eller sosial reproduksjon HORDALAND FYLKESKOMMUNE Eksp. U.off. 2 2 SEPT. 2004 Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGS ntofflsi for?skr»ing og; utvikling www. laeringslaben.

Detaljer

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND?

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? Høgskulen på Vestlandet - Western Norway University of Applied Sciences 2 3 HELSEDIREKTØRENS ÅRSTALE 2017 Ungdommer: Økende grad av stress, for lite søvn, mange har

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNS MEDVIRKNING Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNET I FOKUS Dette er vår visjon for alle barnehagene i Eide kommune. Ulike endringer i samfunnet skjer hele tiden og vil og skal påvirke oss.

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter. Thomas Nordahl

Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter. Thomas Nordahl Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter Thomas Nordahl 14.03.17 Foreldrenes utdanningsnivå og elevenes skolefaglige prestasjoner Mer enn 3 års høyere utdannning 537 1-3 års høyere utdanning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279 Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering og slutter seg til de tiltak som er iverksatt for å styrke utdannings-

Detaljer

nødvendig rådgivning

nødvendig rådgivning Utfordringene med å gi nødvendig rådgivning til de elevene som har størst og ofte sammensatte vansker- sosialt / medisinsk / faglig. Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo 6 skolebaserte karriereenheter

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E Kjersti.e.holte@hiof.no Master i samordning av helse og velferdstjenester 17.10.20171 Vi må se relasjoner i et helhetlig perspektiv. Konflikter er verdifulle ressurser

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid?

Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid? Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid? 1 2 FUB og FUG Mange foreldre opplever samarbeidsproblemer Henvendelser - FUB topp 4 Henvendelser FUG topp 4 Samarbeidsproblemer(nedlaten

Detaljer

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune Motivasjon og begeistring Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune 2 Samarbeid mellom skole og hjem 3 Hvorfor skal vi samarbeide Felles mål Forskning Trivsel og trygghet Kunnskap om hverandre Nettverk

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 9. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 HAUGALANDET Velkommen til faget

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer