/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015"

Transkript

1 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen i Songdalen og fylkesrådmannen. Innledning Denne avtalen gjelder for perioden og de prosjekter som er tatt opp i avtalen vil bli prioritert fra fylkeskommunens side. Dersom det ikke er mulig for fylkeskommunen å dekke de økonomiske forpliktelsene som følger av denne avtalen innen planperioden, vil dette bli tatt opp under behandlingen av de enkelte sakene. Fylkeskommunen må ta forbehold for at administrativ kapasitet og stor arbeidsmengde i perioder kan gjøre at enkelte samarbeidsprosesser kan ta lengre tid enn kommunen ønsker. Det opprettes en samarbeids ru e for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen i Songdalen kommune og fylkesordføreren og fylkesrådmannen i fylkeskommunen (eller den disse utpeker). Gruppen har ansvar for oppfølging av avtalen og skal møtes minst en gang hvert år forut for budsjettbehandling av neste års budsjett. Fylkeskommunen innkaller samarbeidsgruppen til møte og kommunen fører referat. Regionplan Agder med overskudd til å skape Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og etterfølgende prosjekter er prioritert i den forbindelse. Andre prosjekter vil bli aktuelle etter hvert som styringsgruppen for regionplanen konkretiserer planens mål nærmere. Dette vil bli fulgt opp i de årlige samtalene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Samarbeidsavtalen følger også opp kommuneplanen for Songdalen som har tre satsingsområder i planperioden: Utvikling Levekår Kultur Folkehelse tverrfaglig og tverrsektorielt Befolkningens sunnhetstilstand er en viktig ressurs og forutsetning for en bæredyktig samfunnsutvikling. Folkehelse er blitt et tema som på mange måter rekker ut over helsesektoren. Det er velkjent, at faktorer som påvirker helsen vår i god og dårlig retning

2 stort sett ligger langt utenfor helsesektorens domener. Slike domener kan være infrastruktur, veier, kultur, utdanning og arbeid. Hvis vi skal forbedre folkehelsen, skal vi tenke sunnhet inn i alle aspekter av samfunnet - ingen kan løfte oppgaven alene. Derfor plasserer ny folkehelselov ansvaret på de tverrfaglige/-sektorielle arenaene og folkehelse skal være et perspektiv som ivaretas innen alle sektorers ordinære oppgaver. 1. Klima: Høye mål - lave utslipp Songdalen har vedtatt føringene i Knutepunkt Sørlandets klima og energiplan. Tiltak nr omhandler utbygging av nærvarme-/fjernvarmeanlegg på Fagermoen. Regionplan Agder 2020 fokuserer betydelig på temaene klima og utslipp. Tiltak som nevnes i regionplanen er bl.a. å prioritere prosjekt som tar utgangspunkt i klimautfordringene ved tildeling av regionale utviklingsmidler. I tillegg ønsker fylkeskommunen å legge til rette for økt bruk av bioenergi. Fylkeskommunen og kommunen deler kostnaden ved å prosjektere og kostnadsberegne etablering av biobrenselanlegg og vannbåren oppvarming for den kommunale bygningsmassen og de nye leilighetene på Fagermoen. 2. Det gode livet: Agder for alle Utvikling av et moderne Nodeland Nedre deler av Songdalen kommune vokser sterkt med kort reiseavstand til arbeidsplasser i Kristiansand. Denne utvikling antas å ville fortsette. Det settes i gang en mulighetsstudie for Nodeland Nodelandsheia Brennåsen området knyttet til overordnet arealbruk og større etableringer. "Regional plan for Kristiansand regionen " legges til grunn for arbeidet. Tema for studien er: - Hva kan/bør det legges til rette for av større utbygginger i området innenfor bolig, handel og annen næringsvirksomhet - Nodeland som trafikknutepunkt, spesielt kollektivtrafikktilbud, inkludert togtilknytning til Kristiansand - Muligheter for fjernvarme (jfr. avsnitt 1 ovenfor) - Turløyper og friluftsliv hele året - Vurdering av "kulturfunksjonalitet", det vil si tilbud som er mulig for et senter av denne størrelse. Utvikling av Haugenparken som en viktig faktor i et moderne Nodeland, både som grønn lunge og rekreasjonssted og som skulptur- og kunstarena på Nodeland. Det er under utarbeidelse en turstiplan mellom Nodeland og Brennåsen. Planen er faseinndelt og første fase er knyttet til Nodeland sentrum. Midt-Agder friluftsråd har påtatt seg prosjektlederansvar for første fase av planarbeidet. Det er gitt økonomisk støtte til MAF i planfasen fra Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Kommunens designhåndbok for Fagermoen fra 2006 inngår i vurderingsgrunnlaget. Utgifter til mulighetsstudien deles 50/50. Kommunen tar nødvendig initiativ i saken.

3 Nærings- og bygdeutvikling Fylkeskommunen støtter bygdeutviklingsprosjektet "LISA" både faglig og økonomisk. Det er enighet om å bruke Kilen i Finsland som et eksempel på hvordan man kan utvikle et lite bygdesentrum med fokus på boligbygging og sentrumsfunksjoner, trafikkløsninger som ivaretar myke trafikanter, utvikling av nærturmuligheter samt andre tilbud til befolkningen. Målet er å komme frem til konkrete forslag til tiltak som kan gjøres, med utgangspunkt i det arbeid som allerede er gjort bl.a. gjennom LISA-prosjektet.. Kommunen tar initiativ i saken. Fylkeskommunens bidrag er først og fremst faglig kompetanse. I den grad det blir aktuelt å engasjere ekstern hjelp dekkes utgiftene 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Folkehelse, idrett og friluftsliv Songdalen kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om følgende punkter innen folkehelsearbeidet: Fylkeskommuner og kommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Med en ny statistikk- og analyseportal for Agder har fylkeskommunen som målsetting å inkludere oversikt over folkehelsesituasjonen i Agder herunder Songdalen kommune. På bakgrunn av oversikten skal kommunen på best mulig måte iverksette tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller Fylkeskommunen har siden 2004 tildelt kommunene infrastrukturmidler til lokalt folkehelsearbeid. Dette har vært øremerkede midler fra Staten som for Agder sin del har vært brukt til å støttefinansiere folkehelsekoordinatorstillinger. Som allerede forespeilt i siste tilskuddsbrev vedr. stimuleringsmidler i 2011 vil Vest-Agder fylkeskommune i kommende år i større grad fokusere på prosjekt og tematiske satsninger med et regionalt fokus. Songdalen kommune vil ta initiativet til å identifisere kommunale og interkommunale folkehelsetiltak som positivt kan påvirke levekårsutfordringene i kommunen. Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune vil hver især fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidlene de er tillagt. Kommunen vil ta initiativ til en tett dialog med fylkeskommunen for å sikre, at de tiltak som iverksettes avspeiler den aktuelle situasjon i kommunen Vest-Agder fylkeskommune forplikter seg til minimum to felles samlinger i 2012 for folkehelsearbeidet i kommunene. Songdalen kommune forplikter seg til å delta med relevante medarbeidere. Gode arenaer for idrettsaktiviteter er viktig for befolkningen. Songdalen kommune ønsker å se på utvikling av Hortemo arena. Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide om en mulighetsstudie av Hortemo arena, som kan resultere i en søknad om finansiering gjennom spillemidler. Fylkeskommunens bidrag vil være faglig bistand. Evt. utgifter til mulighetsstudien deles 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Kommunen tar nødvendig initiativ i saken. Fylkeskommunen vil gjennom faglige råd og økonomiske tilskudd bidra til å tilrettelegge forholdene for friluftsliv enda bedre framover. Songdalen kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om følgende tiltak: Erverv og utvikling av området i tilknytning til Bergstølhytta. Herunder tilrettelegging for en kortere rundtrase i tilknytning til Bergstølhytta. Utvikling av turstinettet i tilknytning til Nodeland sentrum (1. Fase av turstiplanen)

4 Bedre sammenkoblingen av hovedturløypa og turløype ved Nodelandsheia, særlig med tanke på vinterbruk. Nødvendig med langsiktige avtaler med grunneiere for fremføring av evt. ny tras. Kommunen tar initiativ i saken. Utvikling av hovedturløypa, herunder mulig omlegging av trasè knyttet til utforkjøringer, og bedring av dekke og drenering med tanke på bedre tilrettelegging for sykkel. Utvikling av atkomstmulighet fra Mjåvann III til turmuligheter på Bruliheia Utvikling av aktivitetsområder (eksempelvis ballbinge/-iøkke, skatepark) på Nodelandsheia og i Kilen. Kommunen tar initiativ i forhold til ovennevnte kulepunkt. 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanning er i dag en viktig forutsetning for å klare seg godt gjennom et helt livsløp. Ungdom som ikke gjennomfører videregående skole, er betydelig mer utsatt for levekårsproblemer enn de som fullfører og består videregående opplæring. Songdalen kommune har forholdsvis store levekårsutfordringer. Derfor er satsing på skole viktig. Grunnskolen og den videregående skolen har et felles ansvar for å gi barn og unge undervisning tilpasset den enkeltes evner og interesser, slik at de er i stand til å nå realistiske utdanningsmål. Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide for at flest mulig av kommunens ungdommer gjennomfører videregående skole med bestått vitnemål. Samarbeidet skal baseres på varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom skoleslagene. For kommunen innebærer samarbeidet å forberede overgangen til videregående skole ved å gi best mulig informasjon og veiledning til elever og foresatte, samt gi nødvendig informasjon til videregående skole om elever som trenger særskilt oppfølging. For fylkeskommunen innebærer samarbeidet å følge opp alle elever som står i fare for å falle ut av sitt utdanningsløp. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole, vil fylkeskommunen gi systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som faller fra eller ikke fullfører sitt utdanningsløp. Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om et pilotprosjekt for gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom skoleslagene. Oppfølgingstjenesten i videregående skole og NAV i kommunen vil samarbeide om konkrete fellestiltak og felles prosjekter for utsatte elever. Kommunens skoleledelse og fylkeskommunens utdanningsavdeling vil ha årlige møter der samarbeidet evalueres og felles skoleutviklingsprosjekter drøftes. Flere læreplasser i offentlig regi vil være et viktig tiltak for bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. Samtidig vil det innen helsesektoren bidra til å møte fremtidig rekrutteringsutfordring. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på. Songdalen kommune har vedtatt at de skal ha en læreplass i offentlig regi pr. tusen innbyggere i kommunen. På sikt er målet 1,5 læreplasser per 1000 innbyggere. Fylkeskommunen og kommunen vil samarbeide for å sikre tilstrekkelig antall kommunale læreplasser. Fylkestinget ser svært positivt på Songdalen kommunes vedtak, at de skal ha 1,5 læreplasser pr 1000 innbyggere.

5 I forbindelse med de utbyggingsplaner som foreligger for Søgne videregående skole skal Vest-Agder fylkeskommune gjennomføre en utredning om hvordan skolens elevtall kan økes med 100 elever. Vi anmoder om at Songdalen kommune aktivt i sin rådgivning i ungdomsskolen informerer om/stimulerer til søkning til Søgne videregående skole. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Vei og trafikksikkerhet Samarbeidet om tilrettelegging for en mer trafikksikker transport vil fortsette og følgende prosjekter vil bli søkt gjennomført i perioden: - Det foretas en gjennomgang av transportfunksjonen til fylkesvei 461 gjennom kommunen med sikte på å bedre trafikksikkerhetsstandarden på prioriterte parseller. - Fylkesvei 303, Kuliaveien inngår som en del av hovedveinettet i regionplanen for Kristiansandsregionen og vil bli opprustet med hensyn på framkommelighet og sikkerhet. For Songdalen kommune er det særlig viktig med gang/sykkelvei langs strekningen Svarttjønnheia Gratjønn, samt utbedring av eksisterende vei opp bakken til Nodelandsheia. E-39 er viktig for Songdalen kommune. Fylkeskommunen og kommunen vil samarbeide med kommunene vestover i fylket for å få en best mulig løsning for utbygging av fremtidige E-39. Songdalen kommune og fylkeskommunen vil fortsette det gode samarbeidet i nullvisjonsprosjektet sammen med Søgne kommune. Fokus i prosjektet er holdninger til trafikk blant befolkningen i kommunen med sikte på bedre adferd og økt trafikksikkerhet. Ved tildeling av trafikksikkerhetsmidler vil fylkeskommunen prioritere i henhold til kommunens vedtatte trafikksikkerhetsplan. Kommunen, fylkeskommunen og Vegvesenet kommer fram til en permanent avklaring om ansvaret for drift og vedlikehold av Postvegen over Groheia (p.t. del av nasjonal sykkelrute nr. 1). I dag er ansvaret for denne parsellen uavklart. Kommunen og fylkeskommunen ønsker å samarbeide om utvikling av fleksible billettordninger som sikrer sømløs overgang mellom ulike kollektivtransportformer, eksempelvis tog buss. Dette er et tiltak for å få flere til å reise kollektivt. En prioritert målgruppe er ungdom. Fylkeskommunen tar initiativ i saken. Det er særlig viktig at det etableres gang- og sykkelsti Vatneli-Finsland bedehus. 5. Kultur: Opplevelser for livet Fagermoen - møteplassen på Nodeland Fylkeskommunen har i visjonsdokumentet om "Kultur i Vest-Agder" som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Songdalen er dette tenkt lagt til Fagermoen hvor det er bibliotek, nytt rådhus, nytt menighetshus, planlagt utvendig festplass og planlagt gangbru fra Fagermoen til Rismyr. I tillegg er det på sikt ønskelig å utvikle et allbrukshus eller kulturhus her Fylkeskommunen vil faglig og økonomisk bistå kommunen i planlegging og utvikling av stedet. Kommunen er initiativtaker i saken.

6 Utvikling av tjenestetilbudet ved biblioteket Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder danner grunnlaget for fylkeskommunens arbeid innen bibliotekfeltet. Fylkeskommunen skal være en aktiv bidragsyter for utvikling av de kommunale folkebibliotek, blant annet ved å bistå i utarbeidelse av egne kommunale bibliotekplaner. Songdalen kommune og fylkeskommunen skal samarbeide om å utarbeide en bibliotekplan for Songdalen rettet mot innholdsutvikling i biblioteket. Fylkeskommunen tar initiativ og vil bidra faglig og økonomisk. Kulturtilbud for barn og unge Songdalen kommune og fylkeskommunen samarbeider om tre viktige tiltak. Den kulturelle skolesekken (Dks) gir alle grunnskoleelever flere årlige profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Fylkeskommunens tilbud er gratis, det samme er kompetansehevende kurs for lærere og andre. Dks- tilbyderne må sørge for å gi skolene god informasjon om tilbudene og slik bidra til at disse kan settes i sammenheng med skolens virksomhet. Det er enighet om å formalisere samarbeidet bedre. Kommunen vil opprette en egen kontaktperson for Dks i kommunen, som både skal koordinere tilrettelegging på skolene og være hovedkontakt mot fylkeskultursjefen. Det er den enkelte skoles ansvar at Dks inngår i og blir tilpasset skolens planer. Fylkeskommunen fordeler også midler til hver kommune til bruk i en kommunal skolesekk. For å utløse disse midlene krever Kulturdepartementet årlig plan og budsjett, rapportering og regnskap. Un dommens kulturmønstrin UKM er en visningsarena for unge talenter. For å sikre suksessen framover er det viktig med samarbeid. Kommunen oppretter en egen UKM kontakt, og er ansvarlig for mønstring i egen kommune og oppfølging av de som går videre i mønstringen. Fylkeskommunen er ansvarlig for felles informasjon, for fylkesmønstringen og ellers tilbud om ulike kompetansetiltak for de kommunale UKM kontaktene. Kommunens UKM kontakt utarbeider en kort årlig rapport til fylkeskommunen. Kulturkort for un dom skal tilby ungdommen kulturtilbud til en lav pris. Kulturkortet subsidieres av fylkeskommunen. For å sikre at kortet gir adgang til et bredt kulturtilbud, kreves engasjement fra kommunens side. Avtaler og rapportering for bruk av midlene, skjer i samråd med fylkeskultursjefen. Museum og kulturminner Det er enighet om i fellesskap å arbeide ut et dokument med utviklingsstrategi for museene og kulturminnene i kommunen med hensikt å sikre kulturarven og gi bedre muligheter for å benytte denne både for lokalbefolkningen og reiselivsnæringen. Blant annet følgende steder i kommunen vil bli omfattet av dette: Historiske ferdselsveier som Normannsvegen og Postvegen Finsland kirke Porsmyr bygdemuseum Festningsanlegget fra 1.verdenskrig ved Rossevatnet

7 Kommunen tar nødvendig initiativ i saken. Fylkeskommunen vil bidra med faglig råd og veiledning. Eventuelle utgifter i arbeidet deles 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Vedtak Avtalen er vedtatt i Songdalen kommunestyre den Avtalen er vedtatt i Vest-Agder fylkesting den Kristiansand/Songdalen den /41:; r4./ fohriry Greibes an Ordfører Terje Damman Fylkesordfører

8 Wø VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE fr,- Arkivsak-dok. 10/01119 Arkivkode Saksbehandler Steinar Eilertsen Behandlet av Møtedato Saknr SAKSPROTOKOLL Samarbeidsavtale med Songdalen kommune Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 17/12 Møtebehandlin Forut for møtet ble det sendt ut manglende tekst i forslag til avtale under pkt 2, Folkehelse, idrett og friluftsliv. Videre var protokoll fra Songdalen kommunes behandling av saken i formannskap og kommunestyret sendt ut. Representanten Christian Eikeland fremmet vedtak fra Songdalen formannskap som fellesforslag fra FrP/Sp: Det tas inn i dokumentet under kapittel 4 at det er særlig viktig at det etableres gang- og sykkelsti Vatneli-Finsland bedehus. Voterinq Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FrP/Sps forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Fylkestinget godkjenner samarbeidsavtalen med Songdalen kommune for perioden med de endringene som ble vedtatt i fylkesutvalget samt tillegg til kapittel 4. Følgende endringer tas inn i avtalen: Under pkt 2 i samarbeidsavtalen Det gode livet: Agder for alle, tilføyes følgende under overskriften Utvikling av et moderne Nodeland Utvikling av Haugenparken som en viktig faktor i et moderne Nodeland, både som grønn lunge og rekreasjonssted og som skulptur- og kunstarena på Nodeland.

9 Innarbeides i pkt 3: I forbindelse med de utbyggingsplaner som foreligger for Søgne videregående skole skal Vest-Agder fylkeskommune gjennomføre en utredning om hvordan skolens elevtall kan økes med 100 elever. Vi anmoder om at Songdalen kommune aktivt i sin rådgivning i ungdomsskolen informerer om/stimulerer til søkning til Søgne videregående skole. Fylkestinget ser svært positivt på Songdalen kommunes vedtak, at de skal ha 1,5 læreplasser pr 1000 innbyggere. Det tas inn i dokumentet under kapittel 4 at det er særlig viktig at det etableres gang- og sykkelsti Vatneli-Finsland bedehus. 9

10 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannska et /12 TSK Kommunest ret /12 TSK Saksansv.: Thor Sk"evrak Arkiv: K1-026 Arkivsaknr.: Ob'ekt: 11/387-3 Forslag til samarbeidsavtale mellom Vest Agder Fylkeskommune og Songdalen kommune Dokumentliste: Nr T Dokdato Avsender/Mottaker Tittel 4 I VAF v/kåre Kristiansen Samarbeidsavtaler mellom Vest Agder Fylkeskommune og Songdalen kommune Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Bakgrunn for saken: Vest Agder fylkeskommune har et nært samarbeid med kommunene i fylket. Fylkeskommunen er tillagt en særlig oppgave i forhold til å være regional utviklingsaktør, og måten dette kan skje på er bl.a. i partnerskap mellom fylkeskommune og kommune. Organiseringen av disse partnerskapene kan variere fra fylke til fylke. I Vest Agder har man valgt modellen med samarbeidsavtaler; både kommune og fylkeskommune forplikter seg i forhold til hverandre. Sentrale f rin er for f Ikeskommunen i en samarbeidsavtale:

11 Forhold som fylkeskommunen prioriterer skal være fornakret i deres overordnede føringer og styringsdokument. Sentralt her er "Regionplan Agder 2020" som fylkestingene i begge fylkene vedtok i juni Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: - Klima: Høye mål - lave utslipp - Det gode livet - Agder for alle - Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap - Kommunikasjon: De viktige veivalgene - Kultur: Opplevelser for livet På grunnlag av de ovennevnte satsingsområdene har fylkeskommunen et særlig fokus på: - stedsutvikling - samferdsel - kultur - friluftsliv Sentrale f rin er for kommunen i en samarbeidsavtale: Songdalen er som kjent midt i prosessen med å revidere kommuneplanen, både arealdel og samfunnsdel. I ny samfunnsdel framgår følgende hovedsatsinger: 1. Utvikling 2. Levekår 3. Kultur Til hvert av de ovennevnte hovedsatsingene er følgende hovedmålsettinger: 1. Bolig, nærings- og sentrumsområder i Songdalen er kjent for sine positive kvaliteter. 2. Levekårsutviklingen er positiv. Utdanningsnivået stiger og likestillingen øker. 3. Kulturelle utviklingstiltak gir Songdalen en tydelig identitet.

12 Det siste året har det vært flere møter mellom administrasjonen i Songdalen og administrasjonen i fylkeskommunen. Det har vært konstruktive og gode møter, og begge parter er enige om avtaleutkastet som er vedlagt dette saksframlegget. I avtaleutkastet framgår tematisk de punktene partene så langt er blitt enige om. Som det går fram av innledningen til avtaleutkastet, opprettes det en samarbeidsgruppe for å følge opp avtalen. Fylkeskommunen og kommunen legger opp til politisk behandling i sine organ i løpet av våren -12. Avtale som er ferdigbehandlet i alle politiske organ i fylkeskommunen og kommunen signeres av hhv. fylkesordfører og ordfører. Rådmannens vurdering: Rådmannen anbefaler at forslag til "Samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Songdalen kommune ", avtaleutkast journalført her , vedtas. Nr Dok.dato Tittel Endelig utkast - tilføyelse med Haugenparken - samarbeidsavtale med Songdalen kommune doc RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET G3 R F LGENDE TILRÅDING OVERFOR KOMMUNESTYRET: Forslag til "Samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Songdalen kommune ", journalført her , vedtas.

13 FORMANNSKAPET Ordfører Johnny Greibesland la fram følgende forslag: Det tas inn i dokumentet under kapittel 4 at det er særlig viktig at det etableres gang og sykkelsti Vatneli - Finsland bedehus. Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig innstilling Johnny Greibeslands forslag ble enstemmig innstilling FS BER KOMMUNESTYRET FAITE F LGENDE VEDTAK: Forslag til "Samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Songdalen kommune ", journalført her , vedtas. Det tas inn i dokumentet under kapittel 4 at det er særlig viktig at det etableres gang og sykkelsti Vatneli - Finsland bedehus KOMMUNESTYRET Jone Nyborg la fram følgende forslag til protokolltilførsel: Vi må sammen utvikle tiltak for å løfte standpunkt- og eksamenskarakterer i Songdalen opp på fylkets normalnivå Kommunestyret slutter seg enstemmig til protokolltilførselen. Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt KS VEDTAK: Forslag til "Samarbeidsavtale mellom Vest Agder fylkeskommune og Songdalen kommune ", journalført her , vedtas. Det tas inn i dokumentet under kapittel 4 at det er særlig viktig at det etableres gang og sykkelsti Vatneli - Finsland bedehus.

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer