Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016"

Transkript

1 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører og administrasjonen i Vest-Agder Fylkeskommune. Innledning Denne avtalen gjelder for perioden og de prosjekter som er tatt opp i avtalen vil bli prioritert fra kommunens og fylkeskommunens side. Dersom det ikke er mulig for partene å dekke de økonomiske og praktiske forpliktelsene som følger av denne avtalen innen planperioden, vil dette bli tatt opp under behandlingen av de enkelte sakene. Fylkeskommunen må ta forbehold for at administrativ kapasitet og stor arbeidsmengde i perioder kan gjøre at enkelte samarbeidsprosesser kan ta lengre tid enn kommunen ønsker. Det opprettes en samarbeidsgruppe for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordføreren og fylkesrådmannen i fylkeskommunen (eller den disse utpeker). Gruppen har ansvar for oppfølging av avtalen og skal møtes minst en gang hvert år forut for budsjettbehandling av neste års budsjett. Fylkeskommunen innkaller samarbeidsgruppen til møte og kommunen fører referat. Regionplan Agder 2020 med overskudd til å skape Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og etterfølgende prosjekter er prioritert i den forbindelse. Andre prosjekter kan bli aktuelle etter hvert som politisk samordningsgruppe for regionplanen konkretiserer planens mål gjennom handlingsprogrammet / tiltak- og fremdriftsplan. Dette vil bli fulgt opp i de årlige samtalene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Kvinesdal 2022 langsiktig kommuneplan Samarbeidsavtalen skal også bidra til å nå målene i den langsiktige kommuneplanen for Kvinesdal. Befolkningsutviklingen er en god indikasjon på en kommune sin attraktivitet. Kommunen har valgt dette som sin viktigste indikator på hvordan den lykkes med å utvikle Kvinesdalssamfunnet til beste for alle som bor her. Hovedmålet i kommuneplanen er definert som: Kvinesdal kommune skal være den foretrukne bokommune i regionen. Vårt mål er å øke innbyggertallet til fra 5776 i 2010 til 6722 innen Hovedstrategien for å nå dette målet er å satse på bolyst og å utvikle kommunens attraktivitet. Dette vil derfor bli sentrale prioriteringer i samarbeidsavtalen. I tillegg til regionplanens 5 satsingsområder, har langsiktig kommuneplan i tillegg følgende satsingsområder: Omdømme og synlighet

2 Næringsutvikling Planlegge framtidas eldreomsorg Videre er langsiktig kommuneplan fulgt opp med 3 kommunedelplaner om hhv. «Omdømme og synlighet, «Kultur og frivillig arbeid» og «Levekår og likestilling». Folkehelse tverrfaglig og tverrsektorielt Befolkningens sunnhetstilstand er en viktig ressurs og forutsetning for en bæredyktig samfunnsutvikling. Folkehelse er blitt et tema som på mange måter rekker ut over helsesektoren. Det er velkjent, at faktorer som påvirker helsen vår i god og dårlig retning stort sett ligger langt utenfor helsesektorens domener. Slike domener kan være infrastruktur, veier, kultur, utdanning og arbeid. Hvis vi skal forbedre folkehelsen, skal vi tenke sunnhet inn i alle aspekter av samfunnet - ingen kan løfte oppgaven alene. Derfor plasserer ny folkehelselov ansvaret på de tverrfaglige/-sektorielle arenaene og folkehelse skal være et perspektiv som ivaretas innen alle sektorers ordinære oppgaver. Kvinesdal kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om følgende punkter innenfor folkehelsearbeidet: Fylkeskommuner og kommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Med en ny statistikk- og analyseportal for Agder har fylkeskommunen som målsetting å synliggjøre en relevant oversikt over folkehelsesituasjonen i Agder, herunder Kvinesdal kommune. Kommunestyrene i Lister har vedtatt at det skal være en felles levekårsatsing i Listerkommunene. Utfordringene for kommunene i Agder, og da særlig i Lister med små unntak i enkeltkommuner, er de samme. Fylkeskommunen vil bidra faglig og økonomisk i dette arbeidet. Da det foreløpig ikke blir en felles folkehelseplan i Lister, må Kvinesdal sette i gang dette arbeidet i egen kommune. Det foreligger en plan for folkehelsearbeidet i dag, men denne er begrenset til å omfatte enkelte områder. Ny lov legger ansvaret for folkehelsearbeid til kommunen som sådan og ikke til kommunens helsetjeneste. Krav er et systematisk folkehelsearbeid som bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner forskjeller. Bestemmelsen fastslår kommunens generelle ansvar for folkehelsearbeid. Det skal utarbeides en ny plan for folkehelse i kommunen på bakgrunn av kommunens folkehelseutfordringer og fylkeskommunens rapport om folkehelsesituasjonen i kommunen. 1. Klima: Høye mål lave utslipp Kvinesdal, Agder og verdenssamfunnet har store utfordringer knyttet til klima og miljø. Dette er en dominerende global samfunnsutfordring og ut fra erkjennelsen om at her må vi jobbe sammen, har regionen utarbeidet Energi og klimaplan Lister Målet er å få ned klimagassutslippene, og mål og satsingsområdene blir nå en del av denne planen. Kommunen og fylkeskommunen vil jobbe sammen om utvikling av miljøvennlig oppvarming I Faret, knyttet til svømmehall, idrettshall og videregående skole. Det fremmes egen politisk sak om påkobling av videregående skole til nærvarmeanlegget for Fylkesutvalget i juni 2013.

3 2. Det gode livet: Agder for alle Næringsutvikling og reiseliv Samarbeidet om veiledningsapparat for næringsutvikling skjer i selskapet Lister nyskapning som ble operativt fra Det er behov for økt kapasitet i selskapet. Kommunen og fylkeskommunen er enige om at Lister Nyskaping er et viktig virkemiddel for næringsutvikling i regionen, og vil bidra til at selskapet får økte ressurser. Med henblikk på opplevelses- og reisemålsutvikling i Lister ivaretas samarbeidet mellom kommunene i regionen og fylkeskommunen i dag av Lister Reiseliv. Lister Reiseliv koordinerer også salg- og markedstiltak på vegne av regionen inn mot Visit Sørlandet AS der dette er formålstjenlig. Fylkeskommunen vil samtidig ta initiativ til en prosess i forhold til hvordan reiselivets ulike oppgaver skal ivaretas i fremtiden, basert på den nye nasjonale reiselivsstrategien, og vil invitere Kvinesdal kommune til å delta i et nytt strategisk reiselivsforum; Visit Sørlandet Forum, ref. Fylkestingssak 09/09. Sentrumsutvikling Liknes Kommunen driver et langsiktig utviklingsarbeid i sentrum, og vil i løpet av våren vedta ny sentrumsplan for Liknes. I denne planen ligger blant annet følgende tiltak: Ny svømmehall Utendørs aktivitetspark/sentrumspark Fylkeskommunen vil bidra faglig og økonomisk til gjennomføring av tiltakene etter nærmere avtale. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Fylkeskommunen vil gjennom faglige råd bidra til å tilrettelegge forholdene for friluftsliv i kommunen. Fylkeskommunen vil også bidra i prosess for å innhente eksterne midler til finansiering av tiltak. Kvinesdal kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om tilrettelegging av turstier og løypenett i kommunen. Reiseliv og opplevelser Utsikten og Knaben er utnevnt som fyrtårn i kommuneplanen for Kvinesdal. I tillegg byr kommunen på flere besøksverdige attraksjoner. For å få frem kommunens attraksjoner bør man utrede en felles samordning og markedsføring. Det er startet opp et utviklingsprosjekt med mål: «Å utvikle Knaben som en reiselivsdestinasjon både sommer og vinter. Forstudien skal munne ut i felles målsettinger for utviklingsarbeidet på Knaben og en prosjektbeskrivelse for det videre utviklingsarbeidet på Knaben hvor også organisering av kommunale og private aktiviteter, samt finansiering av utviklingsarbeidet fremkommer.» Fylkeskommunen bidrar faglig og økonomisk i forstudien. Fyrtårnet Utsikten består av hotell, golfbane og Kunstsenter, og er også blitt et viktig turområde både sommer og vinter. Det vil bli startet et eget utviklingsprosjekt for Utsikten i løpet av 2013 for å se på målgrupper, attraksjonsutvikling og videre utvikling av området. Fylkeskommunen vil bidra i prosjektet. Det nedsettes en prosjektgruppe som skal se på hvilke muligheter som ligger i samordning og markedsføring av attraksjoner som ligger i tilknytning til tidligere europavei nå fylkesvei som går gjennom kommunen. Utgangspunktet for prosjektet er å se på denne strekningen som en «opplevelsesvei» med ulike typer attraksjoner. I den grad det blir utgifter til prosjektet dekkes dette 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Kommunen tar initiativ i saken.

4 På bakgrunn av markedsutfordringer vil Kvinesdal kommune og Handelshuset gjennomføre en kundeundersøkelse blant innbyggerne i Kvinesdal. I tillegg vil det bli startet opp et arbeid med konsept- og attraksjonsutvikling av sentrum for egne innbyggere og som reisemål for turister. Dette punktet må sees i sammenheng med prosjektet om en «opplevelsesvei» nevnt i punktet ovenfor. Fylkeskommunen vil bidra faglig og økonomisk til reiselivs- og attraksjonsutviklingen i Kvinesdal etter nærmere avtale 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Lister videregående skole Kvinesdal videregående skole er en del av Lister videregående skole, og fylkeskommunen vil i samarbeidsperioden utvikle skolen som en del av denne. Samtidig er det viktig er å kunne tilby elevene i Listerregionen det beste utdanningstilbudet uavhengig av utdanningssted. For kommunen er det viktig at Kollektivtilbudet er tilpasset slik at ungdom i regionen kan få anledning til å bo hjemme til 3-årig videregående utdanning er sluttført. Gjennomføring og bestått utdanning En rapport for økonomisk forskning (SØR-NTNU) slo fast at manglende gjennomføring av videregående opplæring representerer store kostnader for den enkelte og samfunnet. Det beste enkelttiltak for å bedre levekårsindeksen er at flere består videregående opplæring. Både for fylkeskommunen og kommunen er det viktig å få frem at årsaken til at mange ikke fullfører videregående opplæring ligger langt tilbake i elevens skolehistorie. Mange av de som slutter i løpet av eller mellom skoleårene, har ikke tilstrekkelig faglige forutsetninger for å nå målene læreplanene setter for opplæringen. Det må derfor etableres et samarbeid der målet er å bygge varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom grunnskolen og videregående opplæring. Fylkeskommunen vil ta initiativ til samarbeidet. Flere læreplasser Flere læreplasser i offentlig regi vil være et viktig tiltak for bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. Samtidig vil det innen helsesektoren bidra til å møte den fremtidige rekrutteringsutfordringen. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på. Kvinesdal kommune har mange offentlige læreplasser i forhold til folketall. Fylkeskommunen vil ta initiativ til et samarbeid om kommunale læreplasser. Ungt entreprenørskap Lister Ungt Entreprenørskap Lister er etablert som prosjekt med økonomisk støtte fra blant annet fylkeskommunen og Kvinesdal kommune. Prosjektet skal blant annet bidra til å motivere og stimulere elever ved skoler i regionen til å etablere ungdomsbedrifter. Dette er en satsning som det er stor interesse for både å kunne etablere og følge opp på en god måte. Dersom prosjektet gir ønsket effekt vil fylkeskommunen, i samarbeid med Kvinesdal kommune og de andre deltakende kommuner, legge til rette for langsiktig drift etter endt prosjektperiode. Lister kompetanse og Lister pedagogiske senter Lister kompetanse er et regionalt utviklingsselskap som har bidratt til bred kompetanse heving i regionen etter etableringen. Selskapet er etablert med støtte fra Sørlandets kompetansefond, Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Listerregionen. Vest-Agder fylkeskommune gikk i 2011 inn som største eier i selskapet, noe som igjen kvalifiserte til støtte via Sørlandets kompetansefond. Selskapet har en viktig funksjon, men en økonomisk usikker drift fremover.

5 Lister pedagogiske senter ble etablert med øremerkede midler fra Kunnskapsløftet. Denne økonomiske ordningen har opphørt og senteret er i dag i drift med støtte fra kommunene. Senteret har en viktig rolle i det pedagogiske utviklingstilbudet for barnehager og grunnskoler i regionen. Kvinesdal kommune og fylkeskommunen er enige om å se videre på organiseringen for sentrene opp mot det øvrige Listersamarbeidet og fylkeskommunen/lister videregående skole. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Det er viktig å ha en god og åpen dialog om vei og kommunikasjon i form av årlige møter og god informasjon om fremdrift med tiltak i kommunen. Trafikksikkerhet og nullvisjon. Kvinesdal kommune er en foregangskommune i fylket når det gjelder å sette trafikksikkerhetsarbeidet i et planmessig system, og har lagt ned et betydelig arbeid ved utarbeidelsen av kommunens trafikksikkerhetsplan - kommunedelplan for trafikksikkerhet Planen ble utarbeidet i samarbeid med blant annet Vest-Ager fylkeskommune og Trygg Trafikk, og har fått nasjonal oppmerksomhet. Ved tildeling av midler vil fylkeskommunen prioritere i henhold til handlingsdelen i kommunens vedtatte trafikksikkerhetsplan. Kommunens prioriterte tiltak er: FV 461. Gang/sykkelvei fra Liknes skole til Hamrebakken via Hetleskei. FV 551. Gang/sykkelvei til Kvinesdal Ungdomsskole. FV 816. Gangvei fra Tyssen til KA Bil. FV 816. Kryss REMA Ventebuer, bussholdeplasser lys. Kvinesdal kommune og fylkeskommunen vil fortsette det gode samarbeidet i nullvisjonsprosjektet i Lister. Fokus i prosjektet er holdninger til trafikk blant befolkningen i kommunen med sikte på bedre adferd og økt trafikksikkerhet. Kollektivtilbud Fylkeskommunen vil i samarbeid med kommunen utvikle kollektivtilbudet til det beste for publikum, både innen bestillingstransport og rutetrafikk, samt videreutvikle holdeplassene i kommunen. 5. Kultur: Opplevelser for livet Kvinesdal Kulturhus Fylkeskommunen har i visjonsdokumentet om Kultur i Vest-Agder som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Kvinesdal er dette kulturhuset, som skal være den viktigste kulturelle møteplassen i kommunen. Kulturhuset er i 2012 utvidet med ny stor vestibyle, utvidelse av bibliotek og ny stor kiosk. Kostnaden for investeringen har vært kr. 20 mill. Fylkeskommunen har bidratt med kr. 3 mill. til denne investeringen. Det planlegges bygging av ny kinosal i 2014, kalkulert til 12 mill. der fylkeskommunen har gitt et tilsagn på kr. 2 mill. Utvikling av innholdsdelen ved bibliotek Kvinesdal bibliotek har gjennom utvidelse av kulturhuset fått bedre og mer moderne lokaler. Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder danner grunnlaget for

6 fylkeskommunens arbeid innen bibliotekfeltet. Fylkeskommunen skal blant annet være en aktiv bidragsyter for utvikling av de kommunale folkebibliotek. Kvinesdal kommune og fylkeskommunen vil samarbeide om utvikling av biblioteket, gjennom innholdsutvikling, samt utvidet åpningstid og tilgjengelighet. Fylkeskommunen tar initiativ i saken. Kulturtilbud for barn og unge Kvinesdal kommune og fylkeskommunen samarbeider om tre viktige tiltak. Den kulturelle skolesekken (Dks) gir alle grunnskoleelever flere årlige profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Fylkeskommunens tilbud er gratis, det samme er kompetansehevende kurs for lærere og andre. Dks- tilbyderne må sørge for å gi skolene god informasjon om tilbudene og slik bidra til at disse kan settes i sammenheng med skolens virksomhet. Det er enighet om å formalisere samarbeidet bedre. Kommunen vil opprette en egen kontaktperson for Dks i kommunen, som både skal koordinere tilrettelegging på skolene og være hovedkontakt mot fylkeskultursjefen. Det er den enkelte skoles ansvar at Dks inngår i og blir tilpasset skolens planer. Fylkeskommunen fordeler også midler til hver kommune til bruk i en kommunal skolesekk. For å utløse disse midlene krever Kulturdepartementet årlig plan og budsjett, rapportering og regnskap. Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en visningsarena for unge talenter. For å sikre suksessen framover er det viktig med samarbeid. Kommunen oppretter en egen UKM kontakt, og er ansvarlig for mønstring i egen kommune og oppfølging av de som går videre i mønstringen. Fylkeskommunen er ansvarlig for felles informasjon, for fylkesmønstringen og ellers tilbud om ulike kompetansetiltak for de kommunale UKM kontaktene. Kommunens UKM kontakt utarbeider en kort årlig rapport til fylkeskommunen. Kulturkort for ungdom skal tilby ungdommen kulturtilbud til en lav pris. Kulturkortet subsidieres av fylkeskommunen. For å sikre at kortet gir adgang til et bredt kulturtilbud, kreves engasjement fra kommunens side. Avtaler og rapportering for bruk av midlene, skjer i samråd med fylkeskultursjefen. Utsikten kunstsenter. Utsikten kunstsenter ble etablert i 2008 og jobber etter to hovedstrategier: Regional arena for kunst og teknologi Unik fokus på digital kunst i vår region Satse smalt, jobbe bredt! Regionalt oppgave / ansvar, profesjonell arena innen eksperimentelle utrykk. Kunstformidling, skape opplevelsen, bidra til regionalt mangfold innen kunst Formidle kunst og teknologi til barn og unge, kompetanseutvikling. Videreføre Utsikten som en kulturhistorisk arena. Kulturmeny - kortreist kultur- å styrke kunst og kulturnæring gjennom foredling av regionale kunst og kulturprodukter til reiselivsaktører- samhandling. Kompetanseheving, frivillig samarbeid, kulturhistorie, festivaletablering. Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om styrking og videreutvikling av Utsikten kunstsenter. Oppretting av et regionalt senter for formidlingsdelen vil bli vurdert i dette arbeidet.

7 Kulturminneplan for Kvinesdal kommune. Det er enighet om i fellesskap å få utarbeidet en plan med utviklingsstrategier for kulturminnene og museene i kommunen med hensikt å sikre kulturarven og gi bedre muligheter for å benytte denne både for lokalbefolkningen og reiselivsnæringen. Det er et mål å få til et tettere samarbeid med museene lokalt i Kvinesdal, Vest-Agder Museet og tilførsel av museumsfaglig kompetanse. Kommunen tar initiativ i saken. Fylkeskommunen bidrar faglig og økonomisk etter nærmere avtale. Vedtak Avtalen er vedtatt i Kvinesdal kommunestyre den. Avtalen er vedtatt i Vest-Agder fylkesting den. Kristiansand/Kvinesdal den. Odd Omland Ordfører Terje Damman Fylkesordfører

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer