Samarbeidsavtale med gdai kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015"

Transkript

1 - 0,333-0,-Rs Samarbeidsavtale med gdai kommune x7, //./or Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med utgangspunkt i hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder og etter dialog og samarbeid knyttet til de ulike satsningsområdene i samarbeidsavtalen. Formannskapet i Lyngdal kommune har, i egen sak, spilt inn mange av de temaene som fra Lyngdal kommunes side er meldt inn til samarbeidsavtalen. Innledning Denne avtalen gjelder for perioden og de prosjekter som er tatt opp i avtalen vil bli prioritert fra fylkeskommunens side. Dersom det ikke er mulig for fylkeskommunen å dekke de økonomiske forpliktelsene som følger av denne avtalen innen avtaleperioden, vil dette bli tatt opp under behandlingen av de enkelte sakene. Fylkeskommunen må ta forbehold for at administrativ kapasitet og stor arbeidsmengde i perioder kan gjøre at enkelte samarbeidsprosesser kan ta lengre tid enn kommunen ønsker. Det opprettes en samarbeids ru e for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen i Lyngdal kommune og fylkesordføreren og fylkesrådmannen i fylkeskommunen (eller den disse utpeker). Samarbeidsgruppen har ansvar for oppfølging av avtalen og skal møtes minst en gang hvert år forut for budsjettbehandling av neste års budsjett. Fylkeskommunen innkaller samarbeidsgruppen til møte og kommunen fører referat. Regionplan Agder med overskudd til å skape Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og etterfølgende prosjekter er prioritert i den forbindelse. Andre prosjekter vil bli aktuelle etter hvert som styringsgruppen for regionplanen konkretiserer målene nærmere. Dette vil bli fulgt opp i de årlige samtalene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Lyngdal kommune - satsninger Lyngdal kommune har et tett samarbeid med Universitetet i Agder og dette har frem til i dag resultert i en doktoravhandling og 10 internasjonale vitenskapelige artikler skrevet med utgangspunkt i vårt samarbeid. Kommunen har i dag to stipendiater i arbeid med prosjekter. Lyngdal kommune har i dag spesielt strategisk fokus på: bruk av e-gevinst i anskaffelser og leverandørutvikling systematisk lederopplæring i et langsiktig perspektiv ny politisk struktur der det legges opp til et tett samarbeid mellom politikk og administrasjon gjennom komitarbeid 1

2 - samarbeid med Universitetet i Agder for å kunne utvikle modeller for erfaringsspredning / innovativt arbeid 1. Klima: Høye mål - lave utslipp Biobrenselanlegg på Rom I tråd med satsningen i Klimaplan for Lister legger også Lyngdal kommune, i samarbeid med Lister Nyskaping, til rette for etablering av biobrenselanlegg som alternativ energi. Målsetningen er å ha et anlegg i drift på Rom i løpet av Lister kommunene og Fylkeskommunen bidrar økonomisk til driften av Lister Nyskapning. Fylkeskommunen er positiv til satsning på klimanøytrale energiforsyninger som biobrenselanlegg. Lyngdal kommune har, gjennom Listerrådet, søkt VAF om støtte i denne satsningen. 2. Det gode livet: Agder for alle Sørlandsbadet Kommunen og fylkeskommunen er felles eiere av Sørlandsbadet IKS og har som felles mål at badet skal kunne drives uten ytterligere tilskudd fra eierne. Det er enighet om at selskapet skal beholde overskuddet til videre utvikling. Avtalen om rente- og avdragsfritt lån til selskapet bør endres, slik at lån kan omgjøres til tilskudd. I samarbeid med Sørlandsbadet bidro IKSet til utbygging av badeøy utenfor anlegget i 2010 og utbygging av trenings- og salgsarealene i Dette har vært viktige bidrag for å øke badets attraktivitet og inntektsmuligheter. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om ytterligere utbygging i etterfølgende år for å sikre Sørlandsbadets posisjon som reiselivstilbud og mosjonstilbud innenfor folkehelseaspektet. Næringsutvikling og reiseliv Samarbeidet om veiledningsapparat for næringsutvikling skjer i selskapet "Lister nyskapning" som ble operativt fra Det er behov for økt kapasitet i selskapet og kommunen og fylkeskommunen er enige om at tilskuddene bør økes. De kommunale tilskuddene bør økes med kr ,- ( pr kommune) fra 2011-nivået. Fylkeskommunen vil da bidra med tilsvarende beløp, slik at tilskuddene til selskapet økes med 1,2 mill kroner. Fylkeskommunen tar initiativ i saken. Med henblikk på opplevelses- og reisemålsutvikling i Lister ivaretas samarbeidet mellom kommunene i regionen og fylkeskommunen i dag av Lister Reiseliv. Lister Reiseliv koordinerer også salg- og markedstiltak på vegne av regionen inn mot Visit Sørlandet AS der dette er formålstjenlig. Fylkeskommunen vil samtidig ta initiativ til en prosess i forhold til hvordan reiselivets ulike oppgaver skal ivaretas i fremtiden, og vil invitere Lyngdal kommune til å delta i et nytt strategisk reiselivsforum; Visit Sørlandet Forum, ref. Fylkestingssak 09/09. Herdalen industriområde Fylkeskommunen samarbeider med kommunen om å få tilrettelagt Herdalen industriområde for utbygging hvor det viktigste er å få etablert tilfredsstillende avkjørselsforhold til E-39 snarest mulig. Kostnadene knyttet til dette skal i utgangspunkt inngå som en del av grunnlagsinvesteringene for å tilrettelegge tomter i området. Arbeidet må sees i sammenheng med fremtidig trasevalg for E-39. 2

3 - Fremtidens bygg og teknologi For å møte fremtidens økonomiske utfordringer legger Lyngdal kommune, i samtlige nye tiltak, opp til å kunne bygge mest mulig vedlikeholdsfrie og klimavennlige bygg, samt utnytte tilgjengelig (og utvikle ny) teknologi på best mulig kostnadseffektive måte. Her kan nevnes: ny ungdomsskole er planlagt ut fra "Lyngdalsmodellen"; ny kontraheringsmodell for offentlige bygg utviklet av Universitetet i Agder. Fremtidens omsorgstjeneste: Lyngdal kommune ble godkjent om pilot i "Leverandørutviklingsprosjektet" NHO/KS og søkte etter dette godkjenning i EUprosjektet "Innobuild". Denne søknaden er nå innvilget og Lyngdal kommune er nå prosjekteier- og driver med mål om oppføring av fremtidens omsorgsboliger og kortidsavdeling til å møte de utfordringer Samhandlingsreformen medfører. Falun kommune, Innovasjons Norge og DIFI deltar som partnere i prosjektet. Et samarbeid med Agder Wood i dette prosjektet vil være svært interessant og også en god måte å koble lokal treindustri opp mot prosjekt i EU-regi. Vest-Agder fylkeskommune er inviterte til å delta i styringsgruppen, men har så langt ikke hatt anledning til dette. Friluftsliv For å bedre mulighetene for befolkningens deltagelse i lavterskel friluftsliv vil det samarbeides om planlegging og utvikling av nærfriluftsområder. Fylkeskommunen vil bidra både faglig og økonomisk i det konkrete prosjektet Bringsjordneset Prestneset og etableringen av Sørlandsbadet turpark. Laksetrapp i Kvåsfossen. Forprosjekt for utvikling av laksetrapp i Kvåsfossen ble sluttført i 2010, med tilskudd fra blant annet fylkeskommunen og kommunene Lyngdal og Hægebostad. Arbeidet med hovedprosjektet pågår. Fylkeskommunen vil samarbeide med de to kommunene om realisering av laksetrappen med fokus på næringsvirksomhet, formidling, utdanning og forskning. Fylkeskommunen bidrar faglig og økonomisk. 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Lyngdal videregående skole Lyngdal videregående skole er en del av Lister videregående skole, og fylkeskommunen vil utvikle skolen som en del av denne. Det viktigste her er å kunne tilby elevene i Listerregionen det beste utdanningstilbudet uavhengig av utdanningssted. Lyngdal kommune startet i 2011 utbygging av ny, stor ungdomsskole i samme området som Lister videregående. Her har vært kontakt mellom skolene i planleggingsarbeidet og denne kontakten bør følges opp når det gjelder bruk av aktuelle arealer både innvendig i ny skole og i uteområdene. Flere læreplasser. Flere læreplasser i offentlig regi vil være et viktig tiltak for bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. Dette vil bidra til at helsesektoren kan møte fremtidige rekrutteringsutfordringer. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på. Vest-Agder fylkeskommune vil ta initiativ til et samarbeid om flere kommunale læreplasser. Gjennomføring og bestått utdanning. Både for fylkeskommunen og kommunen er det viktig å få frem at årsaken til at mange ikke fullfører videregående opplæring ligger langt tilbake i elevens skolehistorie. Mange av de 3

4 som slutter i løpet av eller mellom skoleårene, har ikke tilstrekkelig faglige forutsetninger for å nå målene læreplanene setter for opplæringen. Fylkeskommunen og kommunen vil videreutvikle samarbeidet, der målet er å bygge varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom grunnskolen og videregående opplæring. Fylkeskommunen tar initiativ i saken. Ungt entreprenørskap Ungt Entreprenørskap Lister er etablert som prosjekt med økonomisk støtte fra blant annet fylkeskommunen og Lyngdal kommune. Prosjektet skal blant annet bidra til å motivere og stimulere elever ved skoler i regionen til å etablere ungdomsbedrifter. Dette er en satsning som det er stor interesse for både å kunne etablere og følge opp på en god måte. Dersom prosjektet gir ønsket effekt vil fylkeskommunen, i samarbeid med Lyngdal kommune og de andre deltakende kommuner, legge til rette for langsiktig drift etter endt prosjektperiode. Lister kompetanse og Lister pedagogiske senter Lister kompetanse er et regionalt utviklingsselskap som har bidratt til bred kompetanse heving i regionen etter etableringen. Selskapet er etablert med støtte fra Sørlandets kompetansefond, Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Listerregionen. Vest-Agder fylkeskommune gikk i 2011 inn som største eier i selskapet, noe som igjen kvalifiserte til støtte via Sørlandets kompetansefond. Selskapet har en viktig funksjon, men en økonomisk usikker drift fremover. Lister pedagogiske senter ble etablert med øremerkede midler fra Kunnskapsløftet. Denne økonomiske ordningen har opphørt og senteret er i dag i drift med støtte fra kommunene. Senteret har en viktig rolle i det pedagogiske utviklingstilbudet for barnehager og grunnskoler i regionen. Lyngdal kommune og fylkeskommunen er enige om å se på en tettere samorganisering for sentrene mot fylkeskommunen og Lister videregående skole, da særlig mot Vitensenteret Eilert Sundt. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Fullføring av Listerpakken Det er et felles mål å fullføre utbedringen av veiprosjektene som omfattes av Listerpakken i avtaleperioden. I Lyngdal gjenstår o Presthølkrysset, fullføring i Her har Lyngdal kommune sluttbehandlet reguleringsplanen. o Grønndokka det arbeides med planer for realiserbar kryssløsning (areal og sikkerhet) før arbeidet kan kostnadsvurderes. o Andre sikringstiltak langs Fv 43 - Hogganstien, Agnefest, skisser på ulike løsninger er nå klare (juni 2012) og må vurderes ut fra hva som er realiserbart både teknisk og økonomisk. Andre veiutbedringsprosjekter. Det er viktig å få avklart enighet mellom kommunen og fylkeskommunen om trasevalg for framtidig E-39 gjennom kommunen snarest mulig. Arbeidet koordineres med det arbeid Statens Vegvesen gjør i forbindelse med en konseptvalgutredning for strekningen. I den grad det er behov for egne analyser og kartlegging så dekker fylkeskommunen utgiftene. 4

5 Vedlikehold av fylkesveier ved utbygging av fritidsboliger og hyttefelt i Lyngdal Ved utbygging av nye hyttefelt i Lyngdal kommune er det ved flere anledninger de siste årene diskutert muligheten om å opprette et fond for vedlikehold av fylkesveier knyttet til utbyggingsavtalen kommunen inngår med utbygger. Fylkeskommunen vil samarbeide med Lyngdal kommune for å finne en hensiktsmessig og juridisk holdbar løsning for dette. Kommunen tar nødvendig initiativ i saken Oppfølging av Trafikksikkerhetsplan for Lyngdal Gang- og sykkelvei langs Fv 551 Arnes-Hobdenfeltet ble gjennomført i et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og Lyngdal kommune i Trafikksikkerhetsplan for Lyngdal kommune har gang- og sykkelsti langs Fv 43 i Kvås som 1. prioriterte tiltak. Denne satsningen har dessverre ikke, så langt, kommet på plass i fylkeskommunenes handlingsprogram. Lyngdal kommune ønsker dialog og samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune for å få dette tiltaket på plass i nær fremtid. Nullvisjon Lyngdal kommune og fylkeskommunen vil fortsette det gode samarbeidet i nullvisjonsprosjektet, sammen med de andre deltakende kommuner. Tiden er nå inne til å føre prosjektet over fra prosjektorganisering til fast drift. Fokus skal fortsatt være holdninger til trafikk blant befolkningen i kommunen med sikte på bedre adferd og økt trafikksikkerhet. Lyngdal kommune knytter 20 % fast stillingsressurs til prosjektet og fylkeskommunen ansetter 1 koordinator i 100 % stilling. 5. Kultur: Opplevelser for livet Lyngdal regionale kulturhus Fylkeskommunen har i visjonsplanen om "Kultur i Vest-Agder" som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Lyngdal er den viktigste regionale møteplassen Lyngdal regionale kulturhus. Fylkeskommunen er medeier i kulturhuset med en investeringsandel på 10 mill.kr. Fylkeskommunen vil samarbeide med Lyngdal kommune om innholdsproduksjonen i kulturhuset, og bevilger et årlig driftstilskudd til kulturhuset. Det vil bli utarbeidet egen tilskuddsavtale om dette. I tillegg yter fylkeskommunen faglig hjelp m.v. til utvikling av biblioteket i kulturhuset. Fylkeskultursjefen og daglig leder av Lyngdal kultursenter KF koordinerer samarbeidet om kulturhuset. Fylkeskommunen vil ikke lenger oppnevne styrerepresentant til kulturhusstyret. Fylkeskommunen anser kommunens oppnevning for å ivareta begges interesser. Kulturtilbud for barn og unge Lyngdal kommune og fylkeskommunen samarbeider om tre viktige tiltak. Den kulturelle skolesekken (Dks) gir alle grunnskoleelever flere årlige profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Fylkeskommunens tilbud er gratis, det samme er kompetansehevende kurs for lærere og andre. Dks- tilbyderne må sørge for å gi skolene god informasjon om tilbudene og slik bidra til at disse kan settes i sammenheng med skolens virksomhet. Det er enighet om å formalisere samarbeidet bedre. Kommunen vil opprette en egen kontaktperson for Dks i kommunen, som både skal koordinere tilrettelegging på skolene og være hovedkontakt mot fylkeskultursjefen. Det er den enkelte skoles ansvar at Dks inngår i og blir tilpasset skolens planer. Fylkeskommunen fordeler også midler til hver kommune til bruk i en kommunal skolesekk. For å utløse disse midlene krever Kulturdepartementet årlig plan og budsjett, rapportering og regnskap. 5

6 - Un dommens kulturmønstrin UKM er en visningsarena for unge talenter. For å sikre suksessen framover er det viktig med samarbeid. Kommunen oppretter en egen UKM kontakt, og er ansvarlig for mønstring i egen kommune og oppfølging av de som går videre i mønstringen. Fylkeskommunen er ansvarlig for felles informasjon, for fylkesmønstringen og ellers tilbud om ulike kompetansetiltak for de kommunale UKM kontaktene. Kommunens UKM kontakt utarbeider en kort årlig rapport til fylkeskommunen. Kulturkort for un dom skal tilby ungdommen kulturtilbud til en lav pris. Kulturkortet subsidieres av fylkeskommunen. For å sikre at kortet gir adgang til et bredt kulturtilbud, kreves engasjement fra kommunens side. Avtaler og rapportering for bruk av midlene, skjer i samråd med fylkeskultursjefen. Folkehelse og kultur i nært samarbeid Gjennom "Plan for folkehelsearbeid" har Lyngdal kommune, i nært samarbeid med Sørlandsbadet, Lyngdal kultursenter KF og med gode og viktige bidrag fra fylkeskommunen fått på plass mange og gode tiltak innen folkehelsearbeidet. Mange gode planer foreligger nå for oppfølging av dette arbeidet og her kan blant annet nevnes: Rullering av plan for idrett og friluftsliv (bl.a. med håndballhall i ny ungdomsskole) Utvikling av uteområdene ved ny ungdomsskole, Lister videregående skole, Lyngdal stadion og Berge barneskole; et uteområde med stort potensial for friluftsliv/satsning på folkehelse for alle generasjoner. Etablering av Sørlandsbadet turpark. Bidra med tilrettelegging og annen medvirkning for å få etablert "Knerten-parken" i Lyngdal. Vedtak Samarbeidsavtalen er vedtatt i Lyngdal kommunestyre den Samarbeidsavtalen er vedtatt i Vest-Agder fylkesting den 3- )*(:) ` ` Kristiansand/Lyngdal den /4/ (r.(2 <- ; L - Terje Damman.F"esordfører 6

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer