Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet"

Transkript

1 Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse

2 Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier og offentlig transport, inklusiv skoleskyss Offentlig tannhelsetjeneste Kulturminnevern Kunst og kultur Fylkesbibliotek Friluftsliv og idrett Fordeling av tippemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Støtte til næringslivet Folkehelse

3 Politisk styring: Parlamentarisme, dvs. at administrasjonen ledes av fylkesrådet. Fylkesrådet utnevnes av fylkestinget ( funksjon til fylkestinget som Regjeringen har i forhold til Stortinget ) Fylkesrådslederen er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen Fylkesrådet består i tillegg av: - Fylkesråd for utdanning - Fylkesråd for samferdsel og miljø - Fylkesråd for plan og næring - Fylkesråd for kultur og helse - Brukerutvalg ( ungdom, eldre, funksjonshemmede)

4 De største arbeidsområdene er: Videregående utdanning- 16 videregående skoler som har ca 6200 elever per år. Offentlig tannhelsetjeneste- 24 fast betjente klinikker, 2 sykehusklinikker, 4 ambuleringsklinikker, tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord- Norge i Tromsø ****** Folkehelse- fra frivillig oppgave til lovpålagt oppgave Lov om fylkeskommuner oppgaver i folkehelsearbeidet Folkehelseloven ( Samhandlingsreformen) Stortingsmelding om tverrsektoriell folkehelsestrategi legges frem denne uken!

5 Folkehelsearbeid er sektorovergripende Større vekt på påvirkningsfaktorer og tiltak i alle sektorer Økt bevissthet om sosiale helseforskjeller Bedre nasjonale systemer om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Mer kunnskap om effektive folkehelsetiltak

6 Hva sier folkehelseloven? 1. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid: Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom: -regional utvikling og planlegging -forvaltning og tjenesteyting -tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer Fylkeskommune skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunen, være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.

7 Hva sier folkehelseloven? 2. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig, si noe om utfordringene, vurdere konsekvenser og årsaker. Oversikten skal danne grunnlag for planarbeidet i fylket.

8 Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Fastsette mål i plan

9 Utfordringer i Troms folkehelse og levekår Sosiale helse- og tannhelseforskjeller Økning i psykiske lidelser Økning i livsstilsykdommer Sosialhjelp Skader, ulykker og vold Levevaner Kilde: Kunnskapsgrunnlaget for Troms

10 Utfordringer i Troms andre sektorer Samferdsel : Tilrettelegging gang- og sykkel Kultur: Kulturbruken er sosialt ulikt fordelt Utdanning, forskning og innovasjon : Frafall i videregående opplæring Demografi: Sentralisering og eldrebølge Kilde: Kunnskapsgrunnlaget for Troms

11 Hvordan fremme folkehelse i fylkeskommunen: Planlegging: Fylkesplanen Handlingsplan folkehelse, idrett og friluftsliv Andre planer: ungdommens transportplan Krav til regional planstrategi (gjennom plan og bygningslov). Det brede folkehelsearbeidet skal ivaretas! Tjenesteyting: Videregående skole, tannhelse, bygg, kultur

12 ..hvordan fremme folkehelse: Forvaltning: Tilskuddsordninger, spillemidler til anlegg, frivillighetsmidler til lag og foreninger, næringsmidler, trafikksikkerhetsmidler Tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer: Forebygge skader og ulykker (trafikk), frafall i vgs, levevaneområder, sosial ulikhet

13 Hvordan understøtte, samordne og koordinere folkehelsearbeidet? Fagsamlinger og kompetanseheving for kommunene om blant annet å holde oversikt over helseforhold og påvirkningsfaktorer i fylket, og bistå kommunene i oversikts- og analysearbeidet Norsafety /St.vegvesen om skade- og ulykkesforebygging.. Samarbeidsavtale med Helse Nord, Nordland og Finnmark fylkeskommuner ( prosjekter om blant annet diabetes 2 og overvekt, Helseatlas ) Samarbeid med Fylkesmannen om blant annet frisklivssentraler, veiledning til kommuner Interkommunale friluftsråd om kartlegging av friluftsområder Troms idrettskrets om bla idrettens storbyarbeid Frivillig organisasjoner om kampanjer bla beintøft / fiskesprell..

14 Hvordan holde oversikt over helsa? Kommunehelsa statistikkbank/folkehelseprofiler Kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi Helseatlas for Nord-Norge Støtte til helseundersøkelser som: Ung vilje /Fit Future /Saminor II Skadedata UNN Harstad Kartlegging friluftslivsområder Hva med egne befolkningsundersøkelser hva sier forskriften?

15

16 Antall pasienter fra Troms registrert med hoftebrudd (ICD-10-kode S720-S722) ved somatiske sykehus i 2011, fordelt på kommune. Kilde: Norsk pasientregister. Pr ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Pr Folkehelseloven Helse- og omsorgsdepartementet

17 Hva lå bak reduksjonen i ulykker? 17 Folkehelseloven Helse- og omsorgsdepartementet

18 Hoftebrudd-folkehelse i et nøtteskall Ca 9000 hoftebrudd per år i Norge. Det er 6000 enkle og 3000 kompliserte brudd. Enkle brudd koster ca Kompliserte brudd koster ca Totalprisen er ca kr pr år. Tre milliarder kroner for Norge som helhet!

19 Risikofaktorer for fall Ytre- glatte gulv, glatte fortau, dårlige sko, ujevne overflater Indre- medisinering, sykdom, dårlig gangevne, aleneboende.

20 Forebyggende tiltak: Holde gulvene trygge (kommunevaktmester) Holde fortauene strødd ( teknisk etat) Gode sko( hjemmehjelp eller assistent) Sikre gangveier ( viktigheten av planene som legges til grunn for utbygging) Eldretrim og balansetrening ( helsesektoren kan samarbeide med frivillig sektor)

21 Hvordan kan fysioterapeuter bidra i det regionale og lokale folkehelsearbeidet? Erkjenn at folkehelse er et politisk område, ikke (bare) et helseområde. Selv om folkehelse som oppgave går på tvers av hele kommunens organisasjon, vil det ikke sjelden måtte være helseetaten som kan ta initiativ, peke på muligheter og sette ting i gang. Spør din leder om kommunen har en vedtatt folkehelsepolitikk for alle sektorer og områder? Hvis ja, spør: Hvordan har man tenkt å nå disse målene? Som fysioterapeut kommer du nært på enkeltindivider. Gi tilbakemelding om faktorer du mener påvirker individers helse i forhold til faktorer som: o o o o o o o Skole og utdanning Arbeid Personlig livsstil Familie og nettverk Sosial trygghet Bolig Samfunnsforhold mm

22 Det er ikke nok å bare behandle, vi må gjøre noe med de miljø- og samfunnsforholdene som gjør at sykdom oppstår!