FAGDAG Nordhordaland Revisjon IKS 7.juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGDAG Nordhordaland Revisjon IKS 7.juni 2012"

Transkript

1 Etikk, regelbrudd og håndtering av uønskede hendelser i offentlig sektor FAGDAG Nordhordaland Revisjon IKS 7.juni 2012 Erling Grimstad Tlf eller Side 1

2 BDO - Oversikt BDO Norge BDO har flere enn 900 ansatte i Norge fordelt på et landsdekkende nettverk av kontorer. Hovedtyngden er i Oslo med i underkant av 300 ansatte Tjenestespekteret består av revisjon/regnskap, rådgivning og skatt/avgift Innenfor rådgivning har BDO eget granskingsteam med dedikerte medarbeidere som har lang erfaring fra å bistå oppdragsgivere med avdekking av fakta og beskyttelse mot misligheter og uregelmessigheter BDO International BDO er verdens 5. største revisjons- og rådgivningsfirma Nettverket består av flere enn ansatte i 135 land Vi er representert i alle viktige markeder, og vi har et globalt nettverk for rådgivere innen finansielle tjenester Tett samarbeid i det internasjonale nettverket gjør oss i stand til å bistå i transaksjoner på tvers av landegrensene Side 2

3 Erling er leder for BDOs granskingsenhet i Norge Gransking Datagransking (Computer forensic) Hendelseshåndtering Spesialrevisjon Integrity Audit Fakturakontroll Bakgrunnssjekk (EDD/IDD) Varslingstjeneste (whistleblowing services) Etikkrådgivning (etiske retningslinjer/kompetanseoppbygging) Anti-korrupsjonsrådgivning (UK Bribery Act/FCPA/Straffeloven) Side 3

4 Innledning og formål Formålet er å øke kunnskapen om hvordan du kan motvirke misligheter og sikre god virksomhetsstyring For mye tillit, for lite kontroll? Side 4

5 Etikk og regelbrudd Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Side 5

6 TEMA 1. Etikk i offentlig sektor 2. Regelbrudd 3. Årsaker til misligheter og hvem står bak? 4. Håndtering ved mistanke om regelbrudd 5. God styring av virksomheten Side 6

7 1. Etikk i offentlig sektor Etikk, moral og god forretningsskikk Styring, kontroll og ansvar Offentlige anskaffelser Side 7

8 Etikk i kommunal sektor Har vi lært av saker som er avdekket? Er regelbruddene kun en kostnad som vi må regne med? Gjennomfører det offentlige de riktige kontrolltiltakene? 8

9 Etisk kompass Etikkens kjerne er etter mitt syn urettferdighet, signalisert ved vår trang til å gripe inn når vi opplever noe som er galt : som krenker noen Kilde: Arne Johan Vetlesen Side 9

10 Etisk kompass Det eksisterer ulike etiske kompass du kan følge: Pliktetikk Konsekvensetikk Nytteetikk Side 10

11 Etisk kompass (forts) De to sentrale etiske prinsippene: Likhetsprinsippet Offentlighetsprinsippet Side 11

12 Etisk kompass (forts) 7. Er det etisk og moralsk forsvarlig? 1. Er det lovlig? 6. Kan det skade omdømmet? 2. Er det i samsvar med virksomhetens regler og retningslinjer? Det er din avgjørelse! 5. Er jeg ærlig? 3. Er det fair? 4. Vil jeg fortelle andre om det?

13 Etikk Noen mekanismer som kan øke risikoen for misligheter og feil: Systematisk bruk av hersketeknikker Illojalitet Inhabilitet Rollekonflikter Skjulte agendaer Skjulte avhengighetsforhold Side 13

14 Etikk og innkjøp Den som foretar innkjøp skal ikke la seg lede av personlige sympatier eller antipatier eller av tanke på egen vinning Side 14

15 Etikk og innkjøp Lov om offentlige anskaffelser. 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 15

16 Etikk og innkjøp Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre midlene som benyttes til innkjøp utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv. Kilde: Rapport fra arbeidsgruppe 15. mars 2007 Side 16

17 Etikk ved innkjøp - LOA 5. Grunnleggende krav Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. Side 17

18 Flere krav som skal sikre etiske innkjøp Kunngjøringsplikten Protokollplikten Krav til skatteattester og HMS-erklæring Avvisningsbestemmelsene i FOA og Adgangen til innsyn i anskaffelsesprosessen Overtredelsesgebyr Side 18

19 Etisk handel Side 19

20 Etiske utfordringer når leverandører samarbeider Kilde: Sjekkliste fra Konkurransetilsynet for å unngå anbudssamarbeid Side 20

21 Når det offentlige som innkjøper - eier en av konkurrentene Ubalanse i styrkeforholdet: Større kunnskap enn konkurrenter om det som skal bestilles Det offentlig kan tilpasse sin pris Det offentlige kan tilby lavere pris bl.a. gjennom manglende overholdelse av selvkostprinsippet/ulovlig støtte/kryssubsidiering Avhengig av en bestemt leverandør i andre prosjekter Preferanser av andre årsaker Motvirkes bl.a. gjennom: Rolleforståelse Betydningen av skille mellom bestillerrollen og leverandørrollen Overholdelse av habilitetsregler Side 21

22 På hvilke stadier av anskaffelsesprosessen oppstår det etiske utfordringer? Behovet er identifisert Behovet utvikles i diskusjon med leverandører Spesifikasjonen utarbeides Prekvalifisering av tilbydere Anbudsinnbydelse utforming og utsendelse Registrering av mottatte tilbud - konfidensialitet Innstilling om valg av leverandør Beslutningen om valg av leverandør Kontraktsinngåelsen Endringer og tillegg som aksepteres Feil og mangler som ikke kreves rettet Reklamasjonsansvar som ikke utnyttes Ulovlig direkteanskaffelse

23 Leverandørers fremgangsmåte for påvirkning Eksempler: Kunnskap om beslutningstakere Invitasjon til lunsj Middag Kultur og sportsarrangement Weekend opphold med leverandør (jakt/fiske/golf ) Ferietur med leverandør Gave Returprovisjon Private gratis tjenester 23 Husk at korrupsjon ofte handler om skjulte avhengighetsforhold

24 Styring, kontroll og ansvar Daglig leders ansvar i interkommunalt selskap Styrets ansvar Eierrollen 24

25 Daglig leders ansvar i et interkommunalt selskap Fra granskingsrapporten i NRV/RA-2 Side 25

26 Daglig leders lojalitetsplikt Fra granskingsrapporten i NRV/RA-2 Side 26

27 Styrets forvaltnings- og tilsynsansvar Fra granskingsrapporten i NRV/RA-2 Side 27

28 Eierrollen Fra granskingsrapporten i NRV/RA-2 Side 28

29 Eksempel på utvikling av god forretningsskikk Side 29

30 2. Regelbrudd Mislige og straffbare handlinger Korrupsjonsrisiko Andre regelbrudd 30

31 Regelbrudd Eksempler: Tyveri fra arbeidsgiver Urettmessig privat bruk av arbeidsgivers utstyr/tjenester Feilregistrering av arbeidstid Falske eller fiktive utlegg Overfakturering Korrupsjon Økonomisk utroskap Grove bedragerier Regnskapsovertredelser Konkurransekriminalitet Hvitvasking (heleri) Skatte-, avgifts- og tollunndragelser Brudd på anskaffelsesregler Ulovlig støtte Subsidiekriminalitet Utnyttelse av interessekonflikt Brudd på taushetsplikten Konkurransekriminalitet Manipulering av regnskaper Manipulering av resultat Manipulering av rapportering Side 31

32 Mislighetsmenyen Korrupsjon Bestikkelse/ påvirkningshandel Innkjøp Økonomisk utroskap Ulovlig provisjon Andre uberettigede fordeler Økonomisk utpressing Salg Budmanipulering Underslag Andre Andre Andre eiendeler Kontanter Misbruk Tyveri Tyveri Tapping Bedrageri Eiendeler/inntekter Overvurderinger Ansattes personopplysninger Periodiseringsfeil Fiktive inntekter Skjult forpliktelse Uriktig redegjørelse Side 32 Uriktig verdivurdering Finansiell Eiendeler/Inntekter Nedvurderinger Bestille og overføre eiendeler Fiktive salg og forsendelser Kjøp og mottak Åpent tyveri Ikke finansiell Interne dokumenter Eksterne dokumenter Tilgjengelige Fra deponi (kasse/safe) Andre Fakturering Fiktive eller skjulte selskaper Medskyldig leverandør Personlige innkjøp Fiktive utlegg Lønninger Fiktive ansatte Kommisjoner Utlegg Forfalskede lønninger Salg Ikke bokført Tilgodehavende Underrapportert Refusjon av utgifter Feil angivelse av utgifter Angivelse av for høye utgifter Fiktive utgifter Gjentatte tilbakebetalinger Avskrivninger Andre Sjekksvindel Forfalsket utsteder Forfalsket påtegning Forfalsket beløp Refusjoner og annet Skjulte sjekker Autorisert utsteder Registrerte utlegg Fiktive refusjoner Andre

33 Særlig om korrupsjon Hva er straffbart? Alt 1 Å gi tilbud om utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag Alt 2 Å akseptere tilbud om utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag Alt 3 Ulovlig påvirkningshandel Side 33

34 Hvordan foregår korrupsjon? Betaling for overfakturering Avtale! Tilbud Uriktig faktura Oppdragsgiver Leverandør Returprovisjon Side 34

35 Hva regnes som utilbørlig fordel? Ytelsens formål Stilling/posisjon giveren har Stilling/posisjon mottakeren har Ytelsens verdi Ytelsens art Er arbeidsgiver/oppdragsgiver informert? Brudd på interne retningslinjer? Offentlig eller privat sektor? Side 35

36 3. Årsaker til misligheter og hvem står bak? Motiv + Muligheter + Lav oppdagelsesrisiko + Liten grad av sosial fordømmelse = Stor risiko for misligheter Eksempler på saker i Norge: Finance Credit Sponsorservice Røde kors saken Unicef saken Statoil Horton Ullevål sykehus Bærum kommune (eiendomsforvaltningen) Hermansen og Store Norske Norconsult saken Entreprenørsakene Veidekke OVDS Vannverksaken Side 36

37 2010 Global Fraud Survey Hvem begår misligheter? Hvilke handlinger begår de? Hvordan avsløres de? Hvilke virksomheter er mest utsatt? Hvor store er tapene som skyldes misligheter? Side 37

38 Indikatorer som øker risikoen for feil eller misligheter Det er ikke kun regnskap og fakturaer som kan gi indikasjoner: Ledelsen Organisasjonskultur Incentiver Styring & kontroll Omdømme Samarbeidspartnere/underleverandører Bransje Side 38

39 Indikatorer forts. Sterk fagperson Enerådende og selvstendig Vide fullmakter Utfører jobben selv Tar aldri ferie slik at andre må overta oppgaver Ber ikke om hjelp Er på jobb før alle andre Godt likt, sosial, omgjengelig Side 39

40 Indikatorer som du kan oppdage utenfra Svak organisasjonskultur Manglende fokus på etikk fra ledelsen Lederlønn knyttet til resultatelementer Hyppig utskifting av personer i ledelsen Merkbar endring i adferd og personlig økonomi hos enkeltpersoner som har viktige kontrolloppgaver Unødig kompleks organisasjonsstruktur Manglende overvåkning av regnskapsrapportering Rykter om negative hendelser Side 40

41 Flere indikatorer Manglende kontrakter eller benyttelse av utløpte avtaler Korrigeringer gjort i siste øyeblikk Uforsiktig bruk av passord og IT- og regnskapssystemer Uklare attestasjons- og fullmaktsregler Ufullstendige/uryddige leverandør- og kunderegister Store transaksjoner ved årsskifte og/eller store uvanlige transaksjoner gjennom hele året Side 41

42 Fakturakontroll Hvorfor? Ulike typer fakturakontroller bør gjennomføres for å: Unngå misligheter og overfakturering fra leverandører Unngå misligheter fra egne ansatte Unngå negative omtaler i media Unngå kritikk fra revisjon Synlig fakturakontroll har preventiv effekt hos ansatte og leverandører Erfaringsmessig er besparelsen langt høyere enn kostnaden til fakturakontrollen 42

43 Fakturakontroll eksempler på kontroller Stikkprøvekontroller Kontroll av et tilfeldig utvalg fakturaer Formell kontroll av at lover, regler og interne retningslinjer etterleves Bestilling, Mottakskontroll, Rolledeling, Anskaffelsesprotokoll Kontroll av det fakturerte beløpet. Er utallige feilkilder, bl.a. Vedrører kostnaden prosjektet? Riktig leveringsadresse? Riktige enhetspriser iht. avtale? (Timepriser, overtidssatser, indeksreguleringer, påslagsprosenter, pris fra underleverandør) Riktig pris ved regningsarbeid? (Videreføres rabatter? Nærhet mellom leverandør og underleverandør?) Dokumentasjon / underbilag (timelister og fakturaer fra underleverandør) som er i samsvar med fakturaen? Hjemmel for å fakturere reise, oppmøte? Faktureres verktøy og lignende som leverandøren normalt bør holde? 43

44 Fakturakontroll eksempler på kontroller Detaljkontroll av fakturaer og / eller prosjekt Samme kontroller som ved stikkprøvekontrollene, men går mer i dybden for å verifisere riktig pris og mengde: Er à konto fakturaer avregnet Riktig behandling av innestående Kontrollere om timer / materialer er dobbeltfakturert Detaljkontroll av timer (se neste side) 44

45 Fakturakontroll eksempler på kontroller Detaljkontroll av fakturaer og / eller prosjekt, forts Detaljkontroll av timer Foreligger timelister? Virker timebruken sannsynlig? Skal timelistene være signerte / er de signerte? Samsvar mellom timelister og faktura? Riktig timepris (sjekk mot bestilling / avtale / kontrakt) Egen pris for ulike yrkesgrupper brukes rett sats? Bruk av lærling Bruk av faglært / ufaglært Over / under x års erfaring 45

46 Fakturakontroll eksempler på kontroller Detaljkontroll av fakturaer og / eller prosjekt, forts: Detaljkontroll av timer, forts Faktureres lunsjen eller trekkes den ut? Hva sier avtalen? Faktureres reise? Hva sier avtalen? Overtidssatser Er disse i tråd med avtalen? Ved mistanke om overfakturering: 46 Kontrollbesøk hos leverandøren - og anmode om å få lønnsslipper og timelister for å kontrollere om det faktureres det antall timer som det betales lønn for. Benyttes underentreprenører kontrolleres inngående fakturaer med vedlegg. Anmode om uttalelse fra ansatte med kompetanse til å ha en formening om prisene. Benytte ekstern tredjepart til å foreta en etterkalkulering.

47 Fakturakontroll eksempler på kontroller Rollesjekk Kontrollere om ansatte og / eller innleide har roller / interesser i selskaper som er leverandører som kan medføre overfakturering og misligheter 47

48 Fakturakontroll eksempler på kontroller Red Flags kontroller Hensikten med kontroll av såkalte røde flagg er å se etter forhold som kan indikere mulige misligheter eller andre uregelmessigheter. Metodisk kan dette gjennomføres ved å utvikle standardrapporter i økonomisystemet og følge opp disse med tanke på forhold som indikerer misligheter. Eksempler på røde flagg kontroller er: Totalkjøp pr leverandør, Kjøp pr koststed, Store fakturaer, Fakturanummer, Utbetalinger utenom reskontro, Utbetalinger til kunder. Videre kan det gjennomføres tilpassede kontroller, for eksempel kontroll av duplikate beløp. 48

49 Fakturakontroll Eksempler på funn Dobbeltfakturerte timer Fakturert timer som ikke er arbeidet A kontoer som ikke er avregnet Dobbeltfakturering av kostnader / utlegg Manglende videreføring av rabatter Feil timepriser, feil satser på overtid Fakturering av servicebil (i flere år uten hjemmel) Fakturering av de samme kostnadene både under kontrakten og som tilleggsarbeid Viderefakturering av utlegg inkl mva Feil indeksregulering 49

50 4. Håndtering ved mistanke om regelbrudd Metoder: Dokumentasjon Intervjuer Elektronisk lagret informasjon Taktiske vurderinger Analyse Side 50

51 Håndtering av mistanke om regelbrudd Kjenner du bransjen? Er du kjent med hvordan misligheter skjer? Vet du hvem leverandørene er? Vet du hvordan går du frem når mistanken oppstår? Kan du foreta sikring av verdier og informasjon? Vet du hvordan du søker etter informasjon? Kjenner du rettslige krav og begrensninger? Er du i stand til å gjennomføre avdekkingen? Side 51

52 Forberedelser - før mistanken oppstår Hva bør være på plass i virksomheten? Saksbehandlingsregler for gjennomføring av gransking Særlige saksbehandlingsregler og informasjonsskriv i forbindelse med sikring og søk i elektronisk lagret informasjon Ressurser og kompetanse i et team som skal håndtere saken Varslingsordning som fungerer i praksis Fullmakter Struktur for informasjonshåndtering internt/eksternt Side 52

53 Avdekking Hva er årsakene til at regelbrudd avdekkes? Hva gjør du når mistanken oppstår? Hva er det første du bør gjøre? Mandatet for undersøkelsen Intern eller ekstern undersøkelse? Søk etter informasjon Dokumentgjennomgang Intervjuer Søk og sikring i elektronisk lagret informasjon Rettslige krav og begrensninger Side 53

54 Side 54

55 5. God styring av virksomheten God ledelse God økonomistyring God forvaltning av verdier Utvikling av en riktig organisasjonskultur Side 55

56 Virksomhetsstyring og (=?) Governance (Corporate Governance = Eierstyring og selskapsledelse) Virksomhetsstyring Prosessen for strategisk og operativ drift Mål og strategi Organisering, styring og ledelse Drift og utvikling Prosess systemer mennesker Risikostyring Prosessen for å avdekke hendelser som kan påvirke virksomheten (positivt og negativt) Prosessen for avgrenset oppgaveløsning med konkrete mål Prosessen for å oppnå tillit hos eiere og omverdenen Gjennom kunnskap om virksomhetsstyringen å sørge for: Klare roller og definert ansvar Åpenhet og integritet Uavhengig kontroll 56 Side 56

57 Kontroll med kommunene Noen av virkemidlene i kommunesektoren: Internkontroll Revisjon Selskapskontroll: o Eierskapskontroll o Forvaltningsrevisjon Side 57

58 Risikostyring som sentralt element Spørsmål for ledelsen Strategiske Overordnede prosesser med utvikling av mål og strategier som støtter opp under virksomhetens formål Driftsrelaterte Målrettet og kostnadseffektiv bruk av virksomhetens ressurser Rapporteringsrelaterte Pålitelig rapportering budsjett, regnskap, tjenesteproduksjon, investeringer Etterlevelsesrelaterte Følge lover, forskrifter, reglementer, instrukser, vedtekter m.m. Identifisere potensielle hendelser som påvirker virksomheten Ledelsens vurderinger? Hva er de viktigste risikoene? Er vi fokusert på de risikoene som virkelig betyr noe? Hvem er ansvarlig for å håndtere risikoene? Hvem overvåker de vesentligste risikoene? Har vi akseptert risikonivået? Hvordan utvikler og implementerer vi nøkkelkontroller? Side 58

59 Risikohåndtering Internkontroll RISIKOHÅNDTERING Å unngå Gå ut av de aktivitetene som er en kilde til risiko (avvikle) Å redusere Tiltak blir iverksatt for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av risikoen, eller begge deler Å dele Å redusere risikoens sannsynlighet og konsekvens ved å overføre eller på annen måte dele risikoen med andre (forsikring) Å akseptere Ingen tiltak blir iverksatt for å påvirke risikoens sannsynlighet eller konsekvens Akseptere Redusere Kontrollaktiviteter i.a. 1. Budsjettkontroll på bevilgningsnivå m/rapportering hvert tertial 2. Enkeltanskaffelser (ut over løpende drift) over skal godkjennes av ledelsen 3. Anskaffelser gjøres gjennom rammeavtaler Risikohåndtering Sannsynlighet Konsekvens Gjenværende risiko Side 59

60 Definisjoner Risikostyring, risk control og compliance Den letteste måtene å forholde seg til begrepene er i forhold til modellen om de tre forsvarslinjer. Første forsvarslinje Risikostyring (risk management) Definisjon - Effektive prosesser for å identifisere, måle eller vurdere, overvåke, behandle og rapportere risiko Består i praksis av linjeaktiviteter som tar risiko og til en viss grad risikospesialister (medhjelpere) Andre forsvarslinje Internkontroll (internal control) Definisjon - Systemer som sikrer effektiv drift, tilstrekkelig kontroll av risikoer, trygg forretningsførsel, pålitelig rapportering av finansiell og annen informasjon, overholdelse av lover, forskrifter, regulatoriske bestemmelser og interne retningslinjer og prosedyrer Omfatter Risikokontroll (risk control) og compliance Tredje forsvarslinje Internrevisjon (internal audit) Uavhengig review av de to første forsvarslinjer Er tiltakene hensiktsmessig? Virker tiltakene etter sin hensikt? Følges det opp? Side 60 Førstelinje forsvar Forretningsenheten Linjen Utøverrolle - Målsetninger Risikostyring i betydning «optimering» Likevel selvstendig ansvar for betryggende kontroll Andrelinje forsvar Risiko kontroll / Compliance Uavhengig ift arbeidsdeling Risikostyring i betydning «kontroll» Støtter forretnings enheten Prosesseier RM metoder/ verktøy Overvåkning av rammer, mandater og lovkrav Rapportering Tredjelinje forsvar Intern revisjonen Uavhengig vurdering av governance, risikostyring og kontroll

61 Corporate compliance funksjonen (eksempel) Eks: fra Statoils anti-korrupsjonsprogram Corporate compliance funksjonen Utarbeide/oppdatere styrende dok. (etiske retningslinjer o.a.) Opplæringsansvar Rådgivningsansvar Ansvar for å følge lovgivningen på området Etikkhjelpelinjen Arbeid for Etikkomiteer Opprettelse av egen stilling som Corporate compliance officer Side 61

62 Etterlevelsesmodell elementer i en prosess Virksomhets-forståelse - Innsikt i alle de oppgavene som skal utføres - Hvilke krav setter dette til etterlevelse? - Hvilke detaljkrav må oppfylles? Risiko analyse - Hva er de største utfordringene? - Hva er mest kritisk? - Hva må gjøres nå, og hva kan vente til senere? GAP analyse - Hvilke mangler har kommunen, herunder mangler ved - rutiner, systemer og prosedyrer, - kompetanse og ressurser, - mangelfullt fokus på etterlevelse? Tiltak/ aktiviteter - Hva er ambisjonsnivået i forhold til de krav som gjelder? - Hvilke endringer må gjøres? - Overvåkning & rapportering Implementering - Inndeling i faser og milepæler (etter prioritering) - Utrullingsplan med aktivitet, ansvarlig og tidsfrist - Ressurser og organisering - Regelmessig oppfølgning Måloppnåelse - Kontroll av om målsetningene er oppnådd - Måling av suksess, både nå og over tid? Side 62

63 Varsling Tiltak for å redusere risikoen for misligheter Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling: 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler. Side 63

64 Hovedpunkter i arbeidsmiljøloven om varsling Retten til å varsle Arbeidsgiver skal legge til rette for varsling Varsling internt til leder/ledelse foretrekkes Det skal kunne varsles anonymt Vern om varslere Varslere skal beskyttes Varslere skal ikke utsettes for gjengjeldelse Omvendt bevisbyrde

65 Hvordan kan det varsles? INTERNT Ledelse i linjen Tillitsvalgte Verneombud Intern revisor Annen intern enhet EKSTERNT Eksternt varslingsmottak Revisor Off myndighet

66 BDOs varslingstjeneste

67 BDOs modell for forebygging av misligheter Identifisere mislighetsrisiko Vurdere kontrollaktiviteter Avdekke faresignaler Analysere risiko Utvikle retningslinjer m.v. Bistå ledelsen i å identifisere mislighetsrisiko ut ifra bransje, størrelse og mål for virksomheten Utforme risikokart Gjennomgang av eksisterende kontrollaktiviteter med avviksanalyse i relasjon til identifisert mislighetsrisiko Avdekke faresignaler i transaksjoner og i organisasjonsstruktur og kultur ved analyse av transaksjonsmønstre og kobling av register / datagrunnlag Analysere risiko ved de faresignaler som er identifisert og / eller i eksisterende kontrollaktiviteter Fastslå hvor motstandsdyktig virksomheten er mot misligheter og korrupsjon Opplæring og bevisstgjøring Bistå ledelsen i å implementere en god tone at the top i virksomheten Gjennomføre arbeidsmøter, samtaler eller kurs med formål å øke bevisstheten om mislighetsrisiko blant alle ansatte, Utvikling av ønsket organisasjonskultur Bistå virksomheten med å implementere eller revidere eksisterende retningslinjer og strategier: Ajourføring av etiske retningslinjer Forbedring av varslingsrutinene (intern eller ekstern) Saksbehandlingsregler for granskning av misligheter Dilemmatrening og kompetanseoppbygging Støtte utvikling av en sterk organisasjonskultur Side 67

68 Konkrete tiltak som forebygger misligheter 1. Alle tiltak bør forankres i styret (etikkregler + plan for implementering) 2. Bygg en sterk organisasjonskultur 3. Sørg for gode og tilpassede etiske retningslinjer 4. Gjennomfør risikovurderinger i forhold til misligheter og følg opp på områder hvor det er avdekket høy risiko 5. Ha en varslingsordning som fungerer 6. Sørg for god internkontroll (stikkprøver, etterlevelseskontroll) 7. Gjør deg kjent med hvem du ansetter 8. Sørg for arbeidsdeling, rolleavklaring og fullmaktsstruktur 9. Gjennomfør dilemmatrening 10. Bruk sanksjoner ved regelbrudd Side 68

69 Anti-korrupsjonstiltak Prinsippene i UK Bribery Act Principle 1 Proportionate procedures Principle 2 Top-level commitment Principle 3 Risk Assessment Principle 4 Due diligence Principle 5 Communication (including training) Principle 6 Monitoring and review

70 Takk for oppmerksomheten! Erling Grimstad tlf Side 70

God virksomhetsstyring i praksis

God virksomhetsstyring i praksis God virksomhetsstyring i praksis HMS konferansen 12. mai 209 Advokat Erling Grimstad www.g-partner.no Hva er et selskap? "In our view, a corporation is a mechanism established to allow different parties

Detaljer

Økonomisk kriminalitet i stiftelser

Økonomisk kriminalitet i stiftelser Økonomisk kriminalitet i stiftelser Stiftelseskonferansen 2013 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet erling.grimstad@bdo.no TEMA Om hvordan krav til god virksomhetsstyring henger sammen med økonomisk

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Etikk i kommunesektoren

Etikk i kommunesektoren Aktuelt nå: Etikk i kommunesektoren Nordhordland Revisjon IKS 19.01.2007 Advokat Erling Grimstad Tema 1. Spørsmål om etikk og trekk ved samfunnsutviklingen 2. Når går uønsket påvirkning over i korrupsjon?

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Etikk, habilitet og korrupsjon

Etikk, habilitet og korrupsjon Etikk, habilitet og korrupsjon Hvilke utfordringer står kommunene overfor i dette arbeidet? Bergen kommune folkevalgtopplæringen 10. nov 2007 Advokat Erling Grimstad Korrupsjon handler om misbruk av maktposisjon

Detaljer

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? Mange lovendringer: Strengere innside- og verdipapirregler Nye korrupsjonsbestemmelser Ny konkurranselov Ny hvitvaskingslov Nye datakrimbestemmelser

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2008. Kari Breirem 12.juni 2008

Sikkerhetsforums årskonferanse 2008. Kari Breirem 12.juni 2008 Sikkerhetsforums årskonferanse 2008 Tema Varsling begrepsavklaring Varsling på dagsordenen hvorfor? Varslerens dilemma Rettstilstanden Hvem er varsler Tidligere eller nåværende ansatte som har vært/er

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den 7.1.2010 v/ Bjørn Tore Saltvik En kort presentasjon av Advokatfirmaet

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Varsling i et nøtteskall

Varsling i et nøtteskall Varsling i et nøtteskall 17.10.2017 1 Varsling rammer og regulering Bestemmelsene om varsling var gjenstand for debatt da de ble vedtatt første gang i 2007 Det ble forutsatt at reglene skulle evalueres

Detaljer

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter Internkontroll Styring og kontroll COSO og COSO ERM Økonomisk kriminalitet Misligheter Økonomisk kriminalitet: Straff Lovstridig handling Straffefrihetsgrunner (Nødrett Strl 17, Nødverge 18) Straffbarhetsvilkår

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 Advokatfirmaet G-Partner AS i samarbeid med INTSOK Anders Venemyr Advokat 1 Tema Oversikt over relevante lovbestemmelser og innholdet fordelsoverføringer

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS Landsmøte formannskapssekretærer 2. juni 2008 Advokat Anders Venemyr Innhold 1. Utvikling av etikk- og antikorrupsjonskrav i næringslivet de siste 40

Detaljer

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? RISIKOBILDET Arbeidslivskriminalitet krever nye tiltak RISIKOBILDET Dette er

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

TEMA. Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie. Kari E. Breirem 11.

TEMA. Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie. Kari E. Breirem 11. TEMA Begrepsavklaring Hvorfor er varsling satt på dagsordenen Varslerens dilemma Rettsregler Min historie Kari E. Breirem 11.september 2008 1 Definisjon -hvem tidligere eller nåværende organisasjonsmedlem

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg?

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? 30. oktober 2014 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet www.bdo.no BDOs granskingsenhet (bdo.no) Norges mest erfarne

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold

Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Fredskorpsets retningslinjer for varsling av mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold Grunnprinsipper Det skal praktiseres null-toleranse for økonomiske misligheter for alle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer

Detaljer

Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon

Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon SUV1/Rikke Vosgraff-Pattison Misligheter definisjon En bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har overordnet

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Korrupsjon og off. anskaffelser

Korrupsjon og off. anskaffelser OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØST 2015 Korrupsjon og off. anskaffelser Erling Grimstad Advokat BDO compliance og gransking Tema 1. Innledning om økonomisk kriminalitet/korrupsjon i offentlig sektor 2. Hvordan

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Sammendrag 3. Varslingsrutiner 3.1 Hva er varsling? 3.2 Prinsipper for kommunens varsling 3.3 Hva skal det varsles om? 3.4 Forsvarlig

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune, Byrådslederens kontor v/seksjon for internrevisjon (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.

Detaljer

Tradebroker. 5. juni 2014. "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol.

Tradebroker. 5. juni 2014. Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol. Consulting Tradebroker 5. juni 2014 "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol Gransking Innhold 1. Hva er misligheter -> straffeansvar, mislighetstrianglet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Vedtatt av Representantskapet 02.10.15. Formål Kommunalt eide selskaper, som RIR IKS, forvalter store verdier og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA Lederkurs 2012 Advokatfirma Quality Spa & Resort Son Hotel Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad Ytringsfrihet Grl. 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. (...) Frimodige Ytringer

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Advisory Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Korleis førebygge korrupsjon i eiga verksemd og i internasjonale relasjonar? Agenda Side 1 Hva er korrupsjon? 1 2 Hvorfor er det viktig å bekjempe

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer