ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS"

Transkript

1 ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS Landsmøte formannskapssekretærer 2. juni 2008 Advokat Anders Venemyr

2 Innhold 1. Utvikling av etikk- og antikorrupsjonskrav i næringslivet de siste 40 år skjerpede lovkrav 2. Straffelovens korrupsjonsbestemmelser Lovbestemmelsen Særlig om utilbørlighetsvurderingen 3. Hva er en fordel? 1. Tjenestemannsloven 2. Helsepersonellovgivning med forskrifter og avtaler 3. Anskaffelsesreglene 4. Skattelovgivning 4. Rettspraksis om korrupsjon etter ny lov 5. Erstatning ved korrupsjon 6. Risikobildet 7. Varsling 8. Oppsummering

3

4 Tilstår korrupsjon Den korrupsjonssiktede 42-åringen i Bærum kommune innrømmer korrupsjon. Politiet mener svindelen har kunnet skje fordi mannen hadde en betrodd stilling og ikke ble kikket nærmere etter i kortene. - Han har i stor grad erkjent de faktiske forholdene ved at han har forklart politiet om hvordan denne korrupsjonen har blitt utført, sier politiførstebetjent Ole- Johan Brett ved Søndre Buskerud politidistrikt til NRK.

5 Utvikling 30 årene New deal 50 årene Fair deal økende borgerrettigheter 60 årene Great society økende samfunnsansvar for bedrifter 70 årene FCPA fra årene Etikkundervisning, etiske regler og globalisering Oslo korrupsjonen 90 årene The Federal Sentencing Guidelines og Triple bottom line Korrupsjon i og mot Statoil 2000 Etikk en integrert del av en organisasjons kjerneverdier etter flere store selskapsskandaler (Enron, Parmalat, Artur Andersen++) Kilde: Diplomoppgave BI: Etikk, et konkurransefortrinn Eva Aronsen/Geir Ødegård

6 Mange lovendringer etter 2003: Strengere innside- og verdipapirregler Nye korrupsjonsbestemmelser med erstatningsbestemmelse Ny konkurranselov Ny hvitvaskingslov med innskjerpinger Flere innskjerpinger i de offentlige anskaffelsesreglene Sarbanes-Oxley og andre regnskapsregler Desssuten: Myndighetens vilje og evne til å følge opp Medienes fokus Økt evne og vilje til å forfølge erstatningskrav

7 Kort om noen straffebestemmelser Bedrageri Underslag Utroskap Korrupsjon

8 Bedrageri/grovt bedrageri Svindel Typisk overfakturering bevisst forleder noen til en utbetaling ut over det som er avtalt Hva er avtalt? Kontrakt/betingelser?

9 Underslag/grovt underslag Det typiske er at man har besittelsen av penger eller gjenstander som man tar bort Det kan være bruk av nærstående eller firma med eierinteresser, eller overskridelse av fullmakter Grovheten avhenger av bl.a. beløpets størrelse m.m.

10 Utroskap/Grov utroskap Det ligner mye på underslag, men det særlige tillitsforholdet vil ofte være avgjørende Er det handlet mot arbeidsgivers interesse? Ofte vil utroskapssituasjoner medføre en skjerping av andre forhold handlingen vil kunne bli karakterisert som grov

11 Nye korrupsjonsbestemmelser fra 04. juli 2003 Straffebestemmelser om korrupsjon

12 Grov korrupsjon En strafferamme på inntil 10 års fengsel, eventuelt også foretaksstraff Medfører også at telefonkontroll kan anvendes. Beror særlig på beløpets størrelse, men også andre momenter så som brudd på særlig tillit, annen skade eller uriktige regnskap

13 Hva er korrupsjon? Aktiv korrupsjon: - strl 276a bokstav b: den som tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag (også i utlandet) Passiv korrupsjon: - strl 276a bokstav a: den som for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag (også i utlandet)

14 Hva er korrupsjon? Påvirkningshandel - strl 276 c: 1. Passivt (litra a) - mottar en utilbørlig fordel for å å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. 2. Aktivt (litra b) gir eller tilbyr en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

15 Korrupsjon handler om skjulte avhengighetsforhold Kontante fordeler Løfte om ansettelse Ferietur sammen med leverandøren Jakttur/golftur Kultur-/-sportsarrangement Middag/seminar Lunsj

16 Hva som er utilbørlig avgjøres på bakgrunn av... Ytelsens formål Stilling/posisjon giveren har Stilling/posisjon mottakeren har Ytelsens verdi Ytelsens art Er arbeidsgiver/oppdragsgiver informert? Brudd på andre lover/forskrifter? (Tjenestemannslov/ anskaffelseslov/skattelov) Interne retningslinjer? Offentlig eller privat sektor?

17 Hva er en fordel? Ytelse til nytte for mottakeren Kundepleie forskjellige typer berikelser/besparelser Gjenstander Pengeoverføringer/utgiftsdekning Rabatter Middager Reiser/ events Fremtidig ansettelse Tid, sted og anledning må vurderes Av og til uten direkte økonomisk verdi Medlemskap i eksklusiv forening Positiv omtale

18 Tjenestemannsloven 20 og Helsepersonellovens 9 Fordeler som er ment å påvirke tjenestemannens upartisket eller utilbørlig påvirkning av helsepersonell i tjenesten Fordeler som det i henhold til internt regelverk er forbudt å motta I praksis en grense på rundt kr 1000,- pr år i dag.

19 Rolleryddighet generelt 1. Forvaltningslovens habilitetsregler særegne forhold som er egnet til å svekke tillititen til upartiskhet 2. Aktsomhet ved kontakt med konsulenter med arbeidserfaring fra kommunen, men det kan brukes hvis det: Påses at habilitetsreglene overholdes Sikres lik behandling av leverandørene og at kontraktstildelingen begrunnes saklig og objektivt Ikke vektlegge utenforliggende hensyn Krav til dokumentasjon av regeletterlevelse i etterkant 3. Oppfølging fra arbeidsgiver av mulige interessekonflikter hos saksbehandlere Karantene? Sakstilfang/-fordeling?

20 Lov om offentlige anskaffelser med forskrift En plikt i det offentlige til å etterleve et detaljert regelverk for anskaffelser Dette medfører at anskaffelser over 500`skal utlyses nasjonalt og over 1,6`` internasjonalt Mindre anskaffelser kan detaljreguleres av den enkelte kommune, men som en hovedregel må det være konkurranse mellom tre leverandører Utlysning, protokoll, kontrakt og arkiv er bærende elementer i prosessen

21 Anskaffelsesregler og forebygging Virksomheter som tildeler begrensede goder vil være utsatt for korrupsjonsrisiko om Den opererer med vide skjønnsfullmakter Tildelingene i begrenset grad kontrolleres eller overprøves Anskaffelsesreglene inneholder mekanismer som beskytter mot økonomisk kriminalitet Konkurranse gjør oppdragsgiver bedre rustet til å redusere risikoen for økonomiske uregelmessigheter Konkurransen finner markedets tilbudspris Leverandørenes kontrollfunksjon god begrunnelse gjør det mulig for leverandøren å kontrollere oppdragsgivers valg av tilbud

22 Anskaffelsesreglene og forebygging Anskaffelsesreglene gir en viss åpning for ikke å gjennomføre konkurranser Bør oppdragsgiver benytte seg av disse unntakene? Bred vurdering, men.. Flere av de store sakene som er rullet opp den siste tiden, er et resultat av manglende konkurranse Oppdragsgiver må være på vakt når anskaffelser foretas uten tilstrekkelig konkurranse

23 Anskaffelsesreglene - Avvisningsgrunnlag Forskrift om offentlige anskaffelser åpner for avvisning på grunn av nærmere angitte forhold ved leverandørene (1) bokstav e: Oppdragsgiver skal avvise leverandører som oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren (2) bokstav d: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje Eksempelvis i Bærum kommune ble det i januar 2007 fattet et prinsippvedtak om å avvise leverandører involvert i korrupsjonssaken. Diskusjon; Forelegg = rettskraftig dom? Over hvor lang tid? Konsern og datterselskap?

24 Rettspraksis 1. Teliadommen - frifinnelse Beskjedent beløp En større krets av personer Ikke konkrete forhandlinger med noen 2. Ullevåldommen dom på grov korrupsjon men opphevet Hobbyreiser på 9,5`og 11,5` Særlig tillit/kontraktstildelinger 3. Psykiaterdommen - anket Beskjedent beløp kr 5` Dok falsk + Brudd på særlig tillit

25 Ny erstatningsbestemmelse ved korrupsjon i Skl 1-6 fra Korrupsjon har skjedd i tilknytning til utføring av arbeid eller oppdrag og det er rimelig å pålegge et ansvar Arbeidsgiver kan søke regress hos arbeidstaker, men ansvaret kan lempes dersom arbeidsgiver har gjort det som kan kreves Arbeidsgiver må sette inn forebyggende tiltak mot korrupsjon i tilknytning til virksomheten

26 Risikobildet Manglende kontrakter? Underslag? Investeringer i obligasjoner? Inhabilitet? Korrupsjon? Overfakturering? Manglende utlysning?

27 Noen konkrete erfaringer i forhold til risikoer Anvisning og attestasjon hvor mange og hvem kontrollerer hvem? Fullmakter hvor tydelig er grensene og etterleves de? Samarbeid administrativ kontroll og revisjon sammenheng?

28 Noen indikasjoner på mulige misligheter eller feil Mangel på åpenhet Mye makt på få hender Frittgående saksbehandler eller saksbehandler med spesielt ansvarsområde Vide fullmakter Liten fokus fra ledelsen på etterlevelse av rutiner Liten kontroll med oppfyllelse i henhold til kontraktsforpliktelser

29 Tiltakslisten til rådmannen i Bærum Styrking av innkjøpsfunksjonen Oppdatering av etiske regler og retningslinjer, styrking av forankring og herunder av etikkopplæring Etablering av varslingsordning Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser samt økt kontroll Nulltoleranse overfor leverandører Omorganisering av berørt eiendomsfunksjon

30

31 Arbeidsmiljøloven 3-6.Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

32 3. Arbeidsmiljølovens bestemmelser 2-4.Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Endret ved lov 1 des 2006 nr. 64 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1324).

33 Arbeidsmiljøloven 2-5.Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

34 Fordeler med ekstern varsling til en virkelig uavhengig og tillitsverdig tredjepart Gir varslingsordningen tillit og troverdighet og flere vil benytte seg av anledningen til å varsle om vanskelige eller alvorlige forhold En tredjepart gir anonymitetsklausulen et reelt innhold Sikrer ryddighet og oversikt over saksbehandlingen, og herunder etterlevelse av personvernlovgivningen Sparer ressurser for organisasjonen Bruk av spisskompetanse kan være hensiktsmessig

35 Hvem kan varsle gjennom en varslingstjeneste? Interne: Ansatte, medarbeidere og konsulenter Andre ( og dette har fått økt aktualitet etter at ny erstatningsregel trådte i kraft ) Myndigheter Leverandører, Andre samarbeidspartnere

36 Noen tanker om tiltak og oppsummering Kjenne eksterne og interne krav Skape klima og åpenhet for debatt om dilemmaer og etiske spørsmål Ryggmargsfølelsen Pressetesten Kjenne risikoene og gjennomføre tiltak for å få dem redusert En effektiv varslingskanal eventuelt anonym varsling. Bruke ressurser målrettet

37 SPØRSMÅL?

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance Advokatfirmaet

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN ANTIKORRUPSJON OG ETIKKARBEID I KOMMUNESEKTOREN Forum for Kontroll og Tilsyn, Haugesund, 4. juni 2014 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse Hanne Skoe Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse En komparativ studie av anti-korrupsjonsarbeid i offentlig og frivillig sektor, med fokus på Oslo politidistrikt og Norges Røde Kors Masteroppgave i styring

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2011 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL?

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? Om de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276a-c Kandidatnr: 258 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17585 ord Dato: 25. november 2004

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer