Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko"

Transkript

1 Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

2 God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer utvikling. Korrupsjon påfører kostnader og risiko som kan være kritisk for bedriftens virksomhet og omdømme. Forebyggende arbeid gjør bedriften mindre sårbar. FN, OECD og Europarådet er blant de internasjonale organisasjoner som har vedtatt konvensjoner mot korrupsjon. Land som ratifiserer disse konvensjonene er forpliktet til å innarbeide dem i lovgivningen, samt å håndheve dem på en effektiv måte. Norsk straffelov definerer korrupsjon som å kreve, motta eller akseptere, gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Straffen er bøter eller fengsel tre år for korrupsjon og ti år for grov korrupsjon. Både enkeltpersoner og foretak kan straffes. Korrupsjonslovgivningen krysser landegrensene. Myndighetene i Norge, USA, Storbritannia og andre land kan etterforske og straffeforfølge korrupsjon begått i andre land. Et effektivt antikorrupsjonsprogram i bedriften har betydning for straffeansvar og straffeutmåling. Andre lands lovgivning kan være relevant for norske bedrifter. Noen viktige er US Foreign Corrupt Practices Act (1977) og UK Bribery Act (2010).

3 3 Inkluder leverandørkjeden i eget rammeverk for antikorrupsjon Innkjøpere og leverandører har en felles interesse i et godt antikorrupsjonsarbeid. Hva som skjer hos din leverandør, kan bety noe for din kunde. Leverandører kan bidra til et godt forebyggende arbeid bakover i leverandørkjeden. Leverandører med små organisasjoner og begrensede ressurser kan trenge støtte i arbeidet. Erklæringer eller kontraktsbestemmelser om korrupsjon er relativt vanlig i leverandørforhold. Det er grunn til å forvente større oppmerksomhet om leverandørers egne antikorrupsjonsprogrammer. Bedrifter som kjøper varer og tjenester kan bli holdt ansvarlig for korrupsjon hos leverandører. Her peker vi på hvordan bedriften kan lykkes med å følge opp sine leverandører på dette området. Eksempler på retningslinjer om antikorrupsjon i leverandørkjeden: «Leverandørene og deres agenter skal forby enhver og alle former for korrupsjon, utpressing og underslag. Det må iverksettes prosedyrer for monitorering og overholdelse for å sørge for at dette etterkommes.» (Kongsberg Gruppen) «Det forventes at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med Statoils etiske krav». (Statoil) «Leverandøren skal overholde all relevant lovgivning som gjelder bestikkelser, korrupsjon, svindel og all annen forbudt forretningspraksis. Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi en utilbørlig fordel til noen offentlig ansatt, internasjonal organisasjon eller annen tredjepart. (Telenor)

4 4 Følg opp korrupsjonsrisiko i hele innkjøpsprosessen Vær i forkant Innkjøpsstrategi, pre-kvalifisering, anbudsinnbydelse, evaluering, kontrakt Du har størst mulighet til å påvirke hvis du tidlig tar opp spørsmål om antikorrupsjonstiltak. Vær forbedringsorientert og motiverende ikke forkaste en ellers god leverandør hvis du har mulighet til å påvirke. Følg opp under leveransen Kontraktsadministrasjon Vurder korrupsjonsrisiko tidlig. Hvor er risikoen for korrupsjon størst? (bransje, lokalisering m.m.) Gjør bakgrunnsundersøkelser (due diligence). Kartlegg tidlig historikk og rykter omkring en mulig leverandør. Se på etiske retningslinjer og rutiner. En forbedringsplan kan gi grunnlag for å akseptere en leverandør som har mangelfulle retningslinjer eller rutiner. Det må være mål og frister som kan følges opp. Antikorrupsjonstiltak for egne ansatte og rettet mot underleverandører bør være et mål. Del kompetanse dersom du har grunn til å tro at leverandøren ikke selv er i stand til å etablere gode nok retningslinjer og prosedyrer. Dette er særlig aktuelt med mindre leverandører og leverandører i høyrisikoland. Supply chain management system er rutiner for å følge opp leverandører, herunder antikorrupsjon. En risikovurdering legges til grunn for tiltak. Mangler avdekket i bakgrunnsundersøkelser tilsier tettere oppfølging. Både innkjøper og leverandør bør vurdere kontrolltiltak. På leverandørmøter vurderes status når det gjelder forbedringsplaner, og det reageres på avvik.

5 5 Leverandører bør etablere og iverksette egne antikorrupsjonsprogrammer «Leverandørkjedestyring når det gjelder korrupsjon er et supplement til, ikke en erstatning for et eget antikorrupsjonsprogram både hos leverandør og innkjøper - tilpasset bedriftens størrelse, lokalisering og sektor.» Vurder kunders og konkurrenters retningslinjer. Tilpass gjerne egne og jobb for harmonisering det gjør det lettere å samarbeide i leverandørrelasjonen, og lettere å stille krav videre i leverandørkjeden. Effektiv gjennomføring av programmet krever opplæring/ trening (dilemmatrening) av ansatte, dokumentasjon og kontroll, og en varslingsordning. En god risikoanalyse øker muligheten for et treffsikkert og effektivt program. Hvor er vi mest utsatt? (innkjøp, markedsføring) På hvilken måte er vi utsatt? (tilretteleggelse, representasjon, kickbacks, påvirkning). Etiske retningslinjer med nulltoleranse for korrupsjon. Bidrar til å tolke lovkravet, og vil ofte sette strengere intern standard enn loven krever. God prosess er viktig. Tydelige signaler fra ledelsen er viktig, ansatte og deres organisasjoner bør engasjeres i utvikling/revisjon av programmet. Plasser oppfølgingsansvar, både i linjen og hos ansvarlig enhet.

6 6 Behov for samarbeid og erfaringsdeling Både som innkjøper og leverandør har bedrifter ulike ressurser og forutsetninger, og ulike behov. Mindre virksomheter har mindre administrativ kapasitet, men er også mer oversiktlige. Større virksomheter har ofte større behov for formelle rutiner/dokumentasjon. Har du et godt antikorrupsjonsprogram? Da kan du kanskje bidra gjennom å dele retningslinjer, rutinebeskrivelser og erfaringer? Det trygger din bedrift hvis dine leverandører jobber bedre med antikorrupsjon. Det kan bidra til å løfte hele bransjen hvis dere deler erfaringer på tvers. Kontroll er bra, men motivasjon og læring er bedre. Kan du forklare din leverandør hvorfor antikorrupsjonsarbeid er nyttig for bedriften? Kan du involvere leverandørens medarbeidere i dine interne opplæringstiltak, eller la dine medarbeidere trene ansatte hos leverandøren? Kan deling av informasjon redusere kostnader med korrupsjonsoppfølging? Bygg tillit og sunne relasjoner. Korrupsjon kan være et krevende felt å drive leverandøroppfølging på. Korrupsjon er ulovlig og knyttet til uetisk adferd, og det kan være krevende å etablere den nødvendige åpenhet og tillit for å oppnå reelle fremskritt. Det er derfor viktig å finne den rette balansen mellom samarbeid og kompetansedeling på den ene siden, og kontroll og oppfølging av mål på den andre.

7 7 Mer kunnskap Både TI Norge, NHO og andre aktører har nyttige hjelpemidler i arbeidet. Her er en liste over noen viktige: TI Norges håndbok Beskytt din virksomhet. TI Norges Domsamling TI Norges webside NHOs veileder om gaver og representasjon «over streken?» NHOs veileder om varslingsrutiner «Når sant skal sies» NHOs webside FNs Global Compacts e-læringsopplegg og veiledere «Korrupsjon truer rettssikkerheten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial rettferdighet, virker konkurransevridende, hindrer økonomisk utvikling og setter stabiliteten til demokratiske institusjoner og samfunnets moralske fundament i fare.» (fra Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon)

8 ISBN Dronning Mauds gate 15, Oslo Postboks 1385 Vika 0114 OSLO Telefon August 2013 Design: Kaland Marketing Trykk: Konsis Illustrasjoner: istockphoto Middelthuns gate 27 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse Hanne Skoe Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse En komparativ studie av anti-korrupsjonsarbeid i offentlig og frivillig sektor, med fokus på Oslo politidistrikt og Norges Røde Kors Masteroppgave i styring

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Ansvar etterlevelse av lover og regler Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg INNHOLD s 3 s 5 s 9 s 11 s 12 s 14 Om EBA Hvorfor er etikk viktig i entreprenørbransjen Veileder og sjekkliste for

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer