ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS"

Transkript

1 KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/ Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent av Trond H. Skretting Revisjonsdato/Nr / 1 Side 1 av 5 ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS 1 INNLEDNING 1.1 HOVEDFORMÅLET MED ETISKE RETNINGSLINJER De etiske retningslinjene skal sikre at alle som opptrer på vegne av selskaper i Nordic Crane Group utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med bedriftens verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig atferd. 1.2 RETNINGSLINJENE GJELDER FOR Retningslinjene gjelder for virksomhetene og for hver enkelt ansatt, innleid personale og andre som opptrer på vegne av selskaper i Nordic Crane Group, heretter kalt medarbeideren. Den enkelte virksomhet er heretter kalt Nordic Crane. 1.3 OVERORDNEDE KRAV I sin virksomhet vil selskapene rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Nordic Crane Group legger stor vekt på likeverd og respekt for menneskerettigheter. 2 NORDIC CRANE GROUPS FORRETNINGSPRAKSIS 2.1 FORRETNINGSMETODE Virksomheten skal være kjent som et pålitelig selskap som leverer kvalitet til riktig tid. Kunder og samarbeidspartnere skal ha tillit til virksomheten og dens med medarbeidere. Virksomheten og medarbeiderne forplikter seg til å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter, etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i sin forretningsutøvelse. Medarbeideren skal innrette seg etter de regler og retningslinjer kunden har fastsatt for det enkelte oppdrag. Nordic Crane vil etterstrebe at underleverandører av varer og tjenester til selskapet etterlever en tilsvarende høy etisk standard. Nordic Crane skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av selskapets verdier: Til å stole på Glede Løsningsorientert

2 Side 2 av RETTFERDIG KONKURRANSE Nordic Crane setter høye forretningsmessige etiske standarder og konkurrerer innenfor de rammer som konkurransereglene fastsetter i de markedene Nordic Crane opererer i. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører. 2.3 BESTIKKELSE OG KORRUPSJON Bestikkelser, korrupsjon og konkurransehindrende aktiviteter ødelegger markeder og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Nordic Crane tolererer ikke, og motarbeider, alle former for korrupsjon, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for selskapet eller andre. Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Bestikkelse er å tilby, betale, gi gaver eller utføre tjenester for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte. Bestikkelse og korrupsjon, enten i forbindelse med offentlig ansatte eller kommersielle enheter, kan være direkte eller indirekte via tredjepart. Det omfatter smøring selv om dette er tillatt i noen land. Selv det å snu ryggen til mistanker om bestikkelser og korrupsjon kan få følger for selskapet og deg personlig. 2.4 GAVER OG GJESTFRIHET Nordic Crane forbyr tilbud eller mottak av forretningsgoder gaver, gjestfrihet, utgifter eller fordeler som kan utgjøre, eller se til å utgjøre, en utilbørlig påvirkning. I tillegg kan forretningsgoder kun mottas eller tilbys dersom de er beskjedne både med tanke på verdi og frekvens, og dersom tidspunkt og sted er passende. Dersom det er klart forretningsrelatert, kan medarbeideren delta på sosiale sammenkomster, motta servering eller underholdning, forutsatt at kostnaden er innenfor rimelighetens grenser. Gaver eller gjestfrihet må aldri påvirke forretningsavgjørelser, og ikke medføre forpliktelser for medarbeideren eller Nordic Crane. 3 PERSONLIG ATFERD 3.1 LIKEVERD, MANGFOLD OG RESPEKT Nordic Crane arbeider aktivt for arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial. Medarbeidere og andre som er involvert i Nordic Crane sin virksomhet vil bli behandlet på en måte som ikke diskriminerer i forhold til kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse, politisk

3 Side 3 av 5 overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold. Nordic Crane tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på noen av våre arbeidsplasser. Nordic Crane har en grunnleggende respekt for internasjonale menneskerettigheter. Nordic Crane vil ikke kjøpe produkter eller tjenester som er basert på tvunget arbeid, slavearbeid, barnearbeid, sosial dumping eller som er produsert i motstand mot retten til et organisert arbeidsliv. 3.2 KONFIDENSIALITET Nordic Crane er forpliktet til å beskytte all konfidensiell informasjon selskapet får tilgang til, det være seg informasjon tilhørende selskapet eller forretningspartnere, og ikke misbruke denne informasjonen. Slik konfidensiell informasjon kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller andre typer lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor kollegaer som ikke har behov for de aktuelle opplysninger i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet, eller øvrige avtaleforhold med Nordic Crane har opphørt. 3.3 BESKYTTELSE AV EIENDOM OG RESSURSER Medarbeideren må behandle og oppbevare Nordic Crane sine aktiva på en forsvarlig måte og sikre det mot ødeleggelse og misbruk. Bruk av Nordic Cranes bygninger, utstyr, materialer, kapital og øvrige eiendeler som ikke er direkte tilknyttet selskapets virksomhet, er forbud uten tillatelse fra overordnet ledelse. 3.4 INTERESSEKONFLIKTER Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke ens avgjørelser. Medarbeiderne kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører. Situasjoner som kan skape konflikt mellom individuelle, private interesser og Nordic Cranes interesser, eller situasjoner som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på selskapets handlefrihet eller dømmekraft skal unngås. Det er alltid i Nordic Cranes interesse at medarbeiderne sier i fra om etiske problemstillinger. 3.5 INNSIDEINFORMASJON Innsideinformasjon er informasjon som kan påvirke prisen på verdipapirer, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Ingen har rett til å bruke, eller bidra til at andre bruker innsideinformasjon for å skaffe seg selv eller andre økonomiske fordeler. Misbruk av informasjon ved kjøp/salg av verdipapirer er regulert i straffeloven.

4 Side 4 av KJØP AV SEKSUELLE TJENESTER Nordic Crane er imot kjøp av seksuelle tjenester. Medarbeideren må avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er i arbeid eller på forretningsreise for Nordic Crane. 3.7 RUSMIDLER Nordic Crane er en rusfri arbeidsplass. Ingen skal nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for Nordic Crane. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøringer eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruken av alkohol. Medarbeidere som er på oppdrag på anlegg med generelt forbud mot rusmidler, må innrette seg etter dette under hele oppholdet. Ingen skal bruke og heller ikke oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan sette brukeren, Nordic Crane eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys. 4 HÅNDTERING AV ETISKE UTFORDRINGER 4.1 VARSLING Nordic Crane ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er akseptert for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Opplever eller observerer en kritikkverdige forhold, bør en si i fra. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik varsling er bra både for Nordic Crane og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Dersom en medarbeider i Nordic Crane mistenker at en beslutning eller handling vil kunne bryte eller bryter juridiske eller etiske forpliktelser, har vedkommende rett og plikt til å ta opp saken. Varsling kan skje til nærmeste leder, driftsleder, tillitsvalgte, verneombud eller andre i administrasjonen. Nordic Crane vil ikke iverksette noen form for sanksjoner mot medarbeidere som på en ansvarlig måte varsler om mulige brudd på Nordic Crane Groups etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre kritikkverdige forhold i Nordic Cranes virksomheten. Nordic Crane vil behandle alle varsel på forsvarlig måte. 4.2 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER Brudd på Nordic Crane Groups etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert. Brudd på retningslinjene kan medføre disiplinærtiltak, oppsigelse/avskjed og rapportering til offentlige myndigheter.

5 Side 5 av ANSVARSERKLÆRING Ingen av bestemmelsene i dette dokumentet skal fortolkes slik at de gir rettigheter til tredjeparter.

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etikk i SINTEF 2013. www.sintef.no

Etikk i SINTEF 2013. www.sintef.no 52 SINTEF, Trondheim Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Besøksadresse: Strindveien 4 Trondheim Telefon: 73 59 30 00* Telefaks: 73 59 33 50 www.sintef.no SINTEF, Oslo Postadresse: Postboks

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2. Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.2 Habilitet... 4 1.2.3 Varsling... 4 1.3 Administrative og organisasjonsmessige

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm

Etiske retningslinjer (Code of conduct) for Pm Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm Innhold: 1. Formålet med Code of Conduct 2. Etiske retningslinjer 3. Miljø- og samfunnsansvar 4. Rapportering av brudd på Code of Conduct 1. Formålet med

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer