Antikorrupsjons program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antikorrupsjons program"

Transkript

1 Antikorrupsjons program

2 2 Innhold

3 1 Innledning Etiske retningslinjer og antikorrupsjon Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon USAs Foreign Corrupt Practices Act Corporate Compliance funksjonen Etikkomiteer Risikovurdering Regler for kontakt med offentlige tjenestemenn Opplæring Anskaffelsesprosedyrer Klarering av integritet (Integrity Due Diligence) Sosiale investeringer Ansvar for antikorrupsjon i joint ventures Etterfølgeransvar...62

4 4

5 Dette dokumentet gir en kort oversikt over de viktigste elementene i amerikansk og norsk korrupsjonslovgivning, relevante deler av Statoils etiske retningslinjer for atferd, og ytterligere krav og prosedyrer som må overholdes. Statoil er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide aktivt for å sikre at dette ikke skal forekomme i konsernets forretningsvirksomhet. Statoils holdning er at vi ikke bare skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter men også handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte i tråd med Statoils etiske retningslinjer for atferd. Brudd på Statoils etiske retningslinjer for atferd eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære reaksjoner, herunder oppsigelse, avskjed og anmeldelse til relevant myndighet. Helge Lund Konsernsjef

6 6 Innledning 1

7 Antikorrupsjonsprogrammet beskriver de viktigste elementene av Statoils bestrebelser for å forebygge og bekjempe korrupsjon. Programmet går nærmere inn på de viktigste elementene i Statoils etiske retningslinjer (FR18) og andre styrende dokumenter, retningslinjer og prosedyrer relatert til antikorrupsjon, og gir en redegjørelse for norsk og amerikansk korrupsjonslovgivning. De aktuelle lovtekstene er til tider vanskelige og ikke alltid umiddelbart tilgjengelige. Kjennskap til relevante rettsregler er avgjørende for økt kunnskap og bevissthet om korrupsjon. Informasjon om relevant korrupsjonslovgivning er derfor også inkludert i våre opplæringsprogrammer. Programmet er tilgjengelig for alle ansatte på siden for etikk og antikorrupsjon på Entry. Etikk- og antikorrupsjonssiden på Entry er et viktig verktøy for å tilegne seg kunnskap og holde seg oppdatert angående spørsmål om etikk og antikorrupsjonsprogrammet i Statoil. 7

8 8 Etiske 2 retningslinjer og antikorrupsjon

9 Statoils etiske retningslinjer for atferd (FR18) inneholder en rekke viktige punkter som er ment å forhindre at korrupsjon og bestikkelser finner sted i tilknytning til konsernets virksomhet 2.1 Regler for forretningspraksis Bekjempelse av korrupsjon (utdrag fra FR18 punkt 3.3) Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsvirksomhet, virker konkurransevridende, ødelegger omdømmet og utsetter både selskaper og enkeltpersoner for risiko. Statoil er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide aktivt for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i vår forretningsvirksomhet. En bestikkelse foreligger når det gjøres forsøk på å påvirke enkeltpersoner i utførelse av deres plikter gjennom å tilby en utilbørlig fordel. Påvirkningshandel foreligger når noen tilbys en utilbørlig fordel for å påvirke tredjeparts utførelse av vedkommendes stilling. Tilretteleggingsbetalinger er betalinger som skal påskynde eller sikre tilveiebringelsen av produkter eller tjenester som man har rettmessig krav på. Statoil er imot bruk av denne type betalinger selv i tilfeller hvor de kan være lovlige, og vil arbeide aktivt for å hindre slike betalinger. Hvis en person tror at eget eller andres liv eller helse kan være i fare, kan imidlertid tilretteleggingsbetaling tillates. I slike tilfeller må utbetalinger beskrives korrekt i regnskapet og rapporteres til forretningsområdets etikkomité snarest mulig. Statoil kan stilles til ansvar for bestikkelser eller andre korrupte handlinger utført av tredjeparter under kontrakt med Statoil, eller i andre situasjoner der Statoil kan dra fordel av bestikkelser eller korrupte handlinger utført av tredjeparter. Bruk av mellommenn (FR18 punkt 3.6) Mellommenn omfatter agenter, konsulenter og andre som i vår forretningsvirksomhet fungerer som bindeledd mellom Statoil og en tredjepart. Før mellommenn engasjeres skal ansvarlig linje iverksette en obligatorisk Integrity Due Diligence (IDD - klarering av integritet) for å forsikre seg om at mellommannens omdømme, bakgrunn og kompetanse er passende og tilfredsstillende (se FR18 punkt 5.3). Statoil forventer at alle mellommenn handler i samsvar med Statoils etiske retningslinjer, og dette kravet skal inkluderes i mellommannens kontrakt med Statoil. 9

10 Avtaler med mellommenn skal være skriftlige og beskrive det reelle avtaleforhold mellom partene. Den avtalte godtgjørelsen må stå i forhold til tjenesten som ytes. Alle betalinger må være tilfredsstillende dokumentert og skal regnskapsføres i henhold til god regnskapsskikk. Mellommannens atferd i forhold til Statoils etiske retningslinjer må etter kontraktsinngåelse overvåkes regelmessig, og korrigerende tiltak må iverksettes dersom atferden ikke er i samsvar med retningslinjene. Bruk av lobbyister (FR18 punkt 3.7) En lobbyist er en spesiell type mellommann som benyttes for å påvirke beslutninger både i offentlig og privat sektor. Bruk av lobbyister er bare tillatt hvis vedkommende meddeler til personen eller etaten som Statoil ønsker å påvirke, at han/ hun representerer Statoil. Det er derfor et ufravikelig krav at alle kontrakter med lobbyister pålegger lobbyisten en forpliktelse til å opplyse om dette. De øvrige generelle prinsippene for bruk av mellommenn gjelder også for lobbyister. 2.2 Retningslinjer for personlig atferd Korrupsjon (FR18 punkt 4.3) Forbudet mot korrupsjon beskrevet i etiske retningslinjer punkt 3.3, gjelder for alle personer som opptrer på vegne av Statoil. Ved brudd på disse retningslinjene kan konsernet bli bøtelagt, og enkeltpersoner kan bli bøtelagt og/eller straffes med fengsel. Forbudet gjelder også tilretteleggingsbetaling. Hvis en person tror at eget eller andres liv eller helse kan være i fare, kan imidlertid tilretteleggingsbetaling tillates. Slike eventuelle utbetalinger må imidlertid alltid beskrives korrekt i regnskapet og også rapporteres til forretningsområdets etikkomité. Gaver, representasjon og utgifter (utdrag fra FR18 punkt 4.4) Medarbeidere skal ikke, verken direkte eller indirekte, ta imot gaver, med unntak av markedsføringsartikler av minimal verdi som vanligvis har en bedriftslogo. Andre gaver kan utelukkende mottas i situasjoner der det klart ville virke støtende å takke nei. I så fall må imidlertid gaven snarest mulig overleveres til Statoil og er deretter å betrakte som Statoils eiendom. Representasjon i form av sosiale arrangementer, måltider eller annen underholdning kan bare aksepteres dersom det er en klar forretningsmessig begrunnelse for å delta på slikt. Kostnaden av slik representasjon må imidlertid holdes innenfor rimelige rammer. 10

11 Reise, opphold og andre utgifter for Statoils medarbeidere i tilknytning til slik representasjon, skal alltid betales av Statoil. Disse prinsippene gjelder også motsatt vei, slik at ingen enkeltperson som opptrer på vegne av Statoil, i sin omgang med kunder, leverandører eller andre aktører kan tilby eller avtale å betale for gaver, representasjon eller andre utgifter som ville være i strid med disse prinsippene. Det må utvises særlig aktsomhet i forhold til offentlige tjenestemenn i så måte. 2.3 Praktisering og oppfølging (utdrag fra FR18 kapittel 5) Medarbeidere må forsikre seg om at han/hun kjenner til og utfører sine plikter i samsvar med kravene fastsatt i Statoils etiske retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter. Ledere må kontrollere at aktivitetene innenfor deres arbeidsområde utføres i henhold til kravene i etiske retningslinjer og dette dokumentet. Ledere har ansvar for å videreformidle kravene og også for å gi råd når det gjelder tolkning og anvendels av regelverket. Hvis medarbeideren kommer over saker som utgjør et etisk tvilstilfelle eller et brudd på lover eller Statoils etiske retningslinjer, må dette rapporteres umiddelbart. Medarbeidere kan rapportere via de vanlige kanalene til vedkommendes overordnede, til den overordnedes overordnede eller til den interne enheten som er forpliktet til å følge opp slike saker. En leder som mottar en slik henvendelse, må konsultere sin egen overordnede i tvilstilfeller. Hvis medarbeideren av noen grunn ikke er komfortabel med å bruke de vanlige kanalene, kan forholdet også rapporteres til Statoils etikkhjelpelinje ( som er tilgjengelig i alle land hvor Statoil er representert. Den enkelte kan være anonym hvis dette er ønskelig. Statoil vil ikke iverksette sanksjoner av noen art overfor medarbeidere som på en ansvarlig måte informerer ansvarshavende personer, interne enheter eller relevante myndigheter om mulige brudd på Statoils etiske retningslinjer eller gjeldende lover eller om andre klanderverdige forhold i Statoils virksomhet. Brudd på konsernets etiske retningslinjer eller relevante rettsregler kan medføre disiplinærtiltak eller oppsigelse, og kan også bli rapportert til relevante myndigheter. 11

12 12 Den norske 3 straffelovens bestemmelser om korrupsjon

13 3.1 Innledning Den 4. juli 2003 trådte nye bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel, straffelovens 276a, 276b og 276c, i kraft i Norge. Med disse bestemmelsene fikk Norge en av de strengeste korrupsjonslovgivningene i verden. Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel får anvendelse på korrupt atferd, uansett om den begås av norske eller utenlandske borgere eller selskaper. I henhold til disse nye bestemmelsene straffes medvirkning på samme måte. Merk at Statoils etiske retningslinjer er strengere enn både Norges og USAs korrupsjonslovgivning når det gjelder hva som tillates. 3.2 Korrupsjon 276a, som er straffelovens hovedbestemmelse om korrupsjon, lyder som følger: For påvirkningshandel straffes den som a) for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv 13

14 eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. I henhold til lovens ordlyd forutsetter ikke forbudet mot korrupsjon at vedkommende som mottar fordelen, yter noe tilbake. Dette i motsetning til USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) som inneholder en spesifikk forutsetning knyttet til formålet med bestikkelsen ( quid pro quo requirement ). Den eneste forutsetningen etter norsk rett er at det er en forbindelse mellom den utilbørlige fordelen og mottakerens stilling, verv eller oppdrag. Passiv og aktiv korrupsjon Lovens bokstav a) er rettet mot personer som krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel ( passiv korrupsjon ) i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Den som krever en utilbørlig fordel, trenger ikke spesifisere hva som kreves det er nok å gi uttrykk for en forventning om at motparten vil gi en eller annen utilbørlig fordel, enten til en selv eller til andre. Den som mottar en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, kan også straffes. Dette alternativet er av praktisk betydning der det ikke på forhånd har vært framsatt noe krav eller tilbud om slik fordel, eller dette ikke kan bevises. Spørsmålet om hvem som har tatt initiativet til fordelen, er uvesentlig. Mottakeren kan straffes selv om han eller hun mottar bestikkelsen uten på noe vis å ha anmodet om en bestikkelse. 276a første ledd bokstav b) omhandler den aktive part i en bestikkelse og fastsetter straff for enhver som gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag ( aktiv korrupsjon ). Alternativet tilbyr kommer oftest til anvendelse der den aktive part i en bestikkelse tilbyr noen en fordel som en motytelse for en bestemt atferd, ikke bare dersom atferden finner sted i framtiden eller nåtiden, men også der en handling eller unnlatelse allerede har funnet sted. Fordel Slik ordet brukes i loven, er en fordel alt som har en verdi for mottager. Vanligvis vil verdien være av økonomisk art, og en bestikkelse vil typisk bestå av penger eller tjenester eller 14

15 gjenstander som har en pengemessig verdi. Imidlertid er det ikke nødvendig at det foreligger noen uavhengig økonomisk verdi. Alt som er i mottagers interesse eller som denne kan ha nytte av, kan i henhold til loven betraktes som en fordel. Ytelsen trenger ikke bli mottatt av den passive parten. Dermed vil også fordeler som til syvende og sist er ment for andre enn den passive parten (for eksempel medlemmer av vedkommendes familie) også kunne danne grunnlag for å konstatere brudd på straffeloven. Selv ytelser til veldedige organisasjoner kan i ekstraordinære tilfeller være straffbare i henhold til 276a. Utilbørlig Fordelen vil være straffbar bare dersom den er utilbørlig, det vil si dersom en klart klanderverdig handling har funnet sted. Dersom fordelen har en økonomisk verdi, vurderes vanligvis graden av utilbørlighet med utgangspunkt i verdiens størrelse. Svært små fordeler vurderes oftest ikke som utilbørlige, og heller ikke betaling av et beløp som står i forhold til et arbeid som er utført. Normal representasjon eller fordeler som er i tråd med sedvane eller interne retningslinjer hos den passive partens arbeidsgiver eller oppdragsgiver, vil sjelden vurderes som utilbørlig. Utfallet av vurderingen av utilbørlighet vil også avhenge av de berørte parters stilling eller posisjon og forholdet mellom dem. Likeledes vil formålet med fordelen stå sentralt i utilbørlighetsvurderingen. En fordel som gis med sikte på å påvirke den passive partens utførelse av sine plikter, vil lett være utilbørlig med mindre den er liten, kjent og godkjent av arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren. Der arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren er underrettet før fordelen tilbys eller mottas, og ikke kommer med innvendinger, vil fordelen sjelden kunne betegnes som utilbørlig. Uttrykket utilbørlig fordel er en såkalt rettslig standard hvis nærmere innhold vil utvikle seg over tid i tråd med den generelle rettsoppfattelsen i samfunnet. Stilling, verv eller oppdrag Både passiv og aktiv korrupsjon gjelder fordeler forbundet med den passive partens stilling, verv eller oppdrag. Uttrykkene stilling, verv eller oppdrag favner vidt og omfatter alle typer offentlige og private ansettelsesforhold eller tillitsverv. FCPA gjelder bare bestikkelse av offentlig tjenestemenn 15

16 som ikke er hjemmehørende i USA og har dermed et mer begrenset virkeområde enn den norske loven. Generelt blir imidlertid korrupsjonsbestemmelsene også i Norge tolket strengere når offentlige tjenestemenn er involvert enn hvor det utelukkende er tale om ansatte i det private næringsliv. Korrupsjon i forbindelse med en stilling viser til en korrupsjonshandling begått innenfor rammen av ordinær tjeneste og ansettelse. Uttrykket verv dekker korrupsjon begått av eller i forbindelse med personer som har politiske verv, styreverv eller andre tillitsverv. Det er ikke noe krav at den passive parten i bestikkelsen mottar godtgjørelse for sitt tillitsverv, og det er uvesentlig om vedkommende er valgt eller oppnevnt til vervet. Uttrykket oppdrag omfatter f.eks. tilfeller der en advokat, konsulent eller eiendomsmekler, som har begrenset fullmakt til å opptre for en oppdragsgiver, et foretak, en organisasjon eller et offentlig organ, krever eller mottar utilbørlige fordeler. Korrupsjonshandlinger er straffbare uavhengige av om begås innenfor rammen av kontrakter av svært kort varighet. I anledning av 276a kommer til anvendelse bare der fordelen blir tilbudt, krevd, gitt eller mottatt i anledning av den passive partens stilling, verv eller oppdrag. Dette medfører et krav om at det må foreligge en forbindelse mellom fordelen og stillingen, vervet eller oppdraget som den passive part innehar. Fordelen vil normalt tilbys eller gis i bytte for noe som den passive part i bestikkelsen gjør eller unnlater å gjøre som del av sine plikter. Imidlertid er det som tidligere nevnt ikke en forutsetning at bestikkelsen er en slik gjenytelse for en bestemt handling eller unnlatelse. Dermed dekkes også rene tilfeller av smøring, forutsatt at fordelen er utilbørlig og klart er forbundet med den passive partens stilling, verv eller oppdrag. 3.3 Tilretteleggingsbetaling Det er ikke uvanlig at offentlige tjenestemenn i mange land nekter å gjøre jobben sin hvis de ikke får et ekstra økonomisk insentiv. Slik betaling omtales ofte som tilretteleggingsbetaling og kan i mange tilfeller innebære elementer av utpressing. Tilretteleggingsbetaling omfattes av korrupsjonsbestemmelsene i den norske straffeloven. Også i disse tilfellene er det imidlertid et vilkår at fordelen som tilbys eller gis 16

17 til den utenlandske tjenestemannen er utilbørlig. Betalinger av denne art vil ikke alltid bli betraktet som utilbørlige. For eksempel vil personer som føler seg tvunget til å gi en utenlandsk tjenestemann et lite beløp for å være sikker på å få passet sitt tilbake eller for å få tillatelse til å reise inn i eller ut av et land, vanligvis ikke kunne bli straffet for brudd på korrupsjonsbestemmelsene. Det norske Justisdepartementet har slått fast at terskelen bør være høy for å kriminalisere betalinger som er gjort for å sikre noe betaleren rettmessig har krav på. Lovgivningen angående tilretteleggingsbetaling kan imidlertid variere fra land til land. En del land har nulltoleranse når det gjelder tilretteleggingsbetaling. 3.4 Grov korrupsjon 276b inneholder bestemmelser om alvorlige former for korrupsjon (grov korrupsjon) og lyder som følger: Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det blant annet legges vekt på om handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, om den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap. I vurderingen av om en korrupsjonshandling er grov, skal det vektlegges hvorvidt handlingen er utført av eller overfor en offentlig tjenestemann og om den har medført brudd på den særlige tillit som følger med tjenestemannens stilling, verv eller oppdrag. Det er også av betydning om handlingen har medført en betydelig økonomisk fordel. Hvorvidt det forelå en risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, er et annet aspekt som skal vektlegges. I tilfeller hvor det foreligger en risiko for alvorlig personskade, miljøskade eller annen vesentlig skade av ikke-økonomisk art, vil lovbruddet normalt karakteriseres som grovt. Det er ikke en forutsetning at en skade faktisk har inntruffet. Det er tilstrekkelig at lovbruddet innebar en risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art. Det skal også vektlegges om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger eller utar- 17

18 beidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap i forbindelse med korrupsjonshandlingen. Listen over faktorer i 276b annet ledd er ikke ment å være uttømmende. Siden brudd på 276b kan straffes med fengsel i inntil 10 år, har myndighetene anledning til å benytte særlige etterforskningstiltak, som telefonavlytting og ransaking av kontor og bolig uten å varsle den siktede. 3.5 Påvirkningshandel 276c som utvider korrupsjon til også å omfatte påvirkningshandel, har følgende ordlyd: For påvirkningshandel straffes den som a) for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. som blir krevd, tilbudt, gitt eller mottatt av eller gjennom en mellommann mot at denne påvirker en tredjepersons utførelse av sine plikter i vedkommendes stilling, verv eller oppdrag. Vurderingene knyttet til begrepene krever, mottar, aksepterer, gir, tilbyr, fordel, stilling, verv og oppdrag er de samme som for 276a. Vurderingen av begrepet utilbørlig kan avvike noe fra det som er beskrevet i tilknytning til 276a. I utilbørlighetsvurderingen er det ofte graden av åpenhet som vil være avgjørende. For eksempel vil den avgjørende faktor ved lobbyvirksomhet som regel være hvorvidt lobbyisten oppgir at han eller hun handler på vegne av en kunde. Dersom påvirkningsagenten unnlater å opplyse om at han eller hun handler på oppdrag fra en annen, og ikke har grunn til å tro at den personen han eller hun søker å påvirke har blitt informert om dette på annen måte, er regelen at slik atferd skal betraktes som utilbørlig. Begge alternativer i første ledd gjelder utilbørlige fordeler 3.6 Straff 18

19 I henhold til 276a straffes korrupsjon med bøter eller fengsel inntil 3 år. I henhold til 276b straffes grov korrupsjon med fengsel inntil 10 år. I henhold til 276c straffes påvirkningshandel med bøter eller fengsel inntil 3 år. 19

20 20 USAs Foreign Corrupt Practices Act 4

21 4.1 Innledning USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ble vedtatt i 1977 og inneholder følgende hovedbestemmelser: Antikorrupsjonsbestemmelser Regnskapsbestemmelser og internkontrollbestemmelser Statoil ASA er undergitt FCPA fordi selskapet er børsnotert i USA og dermed er en utsteder av verdipapirer i USA. Likeledes vil alle Statoils ansatte, tillitsmenn, styremedlemmer og agenter som handler i strid med FCPA, kunne holdes personlig ansvarlig og straffes for handlinger utført på selskapets vegne enten selskapet selv finnes skyldig i lovbrudd eller ikke. Statoil kan også holdes ansvarlig for handlinger utført av dets ansatte, tillitsmenn, styremedlemmer og agenter. Den delen av FCPA som får anvendelse på utstedere og deres ansatte, er inkludert i USAs lov om verdipapirhandel av 1934, Securities Exchange Act. Både det amerikanske kredittilsynet ( Securities and Exchange Commission - SEC) og justisdepartementet ( Department of 21

22 Justice - DOJ) bruker FCPA mot utstedere som Statoil. SEC kan ilegge sivilrettslige bøter og pålegg, mens DOJ har strafferettslige tvangsmidler til rådighet i form av bøter og fengsel. Dessuten kan både SEC og DOJ inndra det faktiske eller påregnede utbyttet av bestikkelser. 4.2 Antikorrupsjonsbestemmelsene Den viktigste delen av FCPAs antikorrupsjonsbestemmelser har følgende ordlyd ( 30 A i Securities Exchange Act ): Ingen utsteder har anledning... til å gjøre bruk av post eller noe middel eller organ for mellomstatlig handel i korrupsjons hensikt for å befordre tilbud, betaling, betalingsløfte eller bemyndigelse av betaling av noe beløp eller tilbud, gave, gaveløfte eller bemyndigelse til å gi noe av verdi til (1) en utenlandsk offentlig tjenestemann for å (A) (i) påvirke en handling eller beslutning av en den utenlandske tjenestemannen i hans offisielle stilling, (ii) friste den utenlandske tjenestemannen til å utføre eller unnlate å utføre en handling i strid med hans eller hennes plikter, eller (iii) sikre en utilbørlig fordel, eller (B) tilskynde den utenlandske tjenestemannen til å bruke sin innflytelse hos utenlandsk regjering eller organ til å innvirke på eller påvirke en handling eller beslutning hos vedkommende regjering eller organ, med sikte på å hjelpe utstederen til å sikre seg eller beholde en kontrakt for eller med, eller styre en kontrakt mot, en bestemt person. De elementene som må foreligge for å kunne bevise at antikorrupsjonsbestemmelsene er brutt, er dermed: 1) jurisdiksjon, 2) kunnskap, 3) tilbud, betaling, betalingsløfte eller bemyndigelse av betaling, 4) penger eller noe av verdi, 5) til en utenlandsk tjenestemann, 6) i korrupsjons hensikt, 7) som frister eller påvirker en utenlandsk tjenestemann eller stat, eller sikrer en utilbørlig fordel, samt 8) hjelper utstederen til å oppnå eller beholde en kontrakt med en person. Hvert av disse elementene vil bli nærmere redegjort for i det følgende: 22

23 1. Jurisdiksjon Bestikkelsen må ha den nødvendige juridiske forbindelsen til USA. FCPA stiller krav om at en utsteder som ikke er hjemmehørende i USA, har gjort bruk av post eller noe middel eller organ for mellomstatlig handel. Det trengs svært lite kontakt med USA for å oppfylle dette kravet. Når det gjelder middel eller organ - delen av kravet, er det nok med en faks, telefon, e-post, pengeoverføring eller telegrafisk overføring til eller fra USA for å oppfylle kravet. Videre vil for å befordre -delen av kravet kunne bli oppfylt bare ved at organet er det som tilfeldigvis benyttes for å befordre det forbudte tilbudet eller betalingen. Kravet om juridisk forbindelse vil også kunne være oppfylt dersom betalingen har skjedd i US dollars som er klarert eller overført gjennom en amerikansk bank. 2. Kunnskap For å handle i strid med FCPA må en person også ha kunnskap til at betalingen han eller hun foretar, går til eller er ment for en utenlandsk tjenestemann. Begrepet kunnskap omfatter imidlertid også bevisst overseelse eller ignorering av kjensgjerningene. FCPA fastsetter følgende: En person anses å ha kunnskap til atferd, en omstendighet eller et resultat dersom - (i) slik person er klar over at slik person er involvert i slik atferd, at slik omstendighet foreligger eller (2) at det i det vesentlige er sikkert at slikt resultat vil oppstå... [K]unnskap er [også] fastslått dersom slik person er klar over at det er høy sannsynlighet for at slik omstendighet foreligger, med mindre personen faktisk er av den oppfatning at slik omstendighet ikke foreligger. Å ha kunnskap etter FCPA betyr dermed ikke bare å ha faktisk kunnskap om en betaling. Begrepet omfatter også det en person med rimelighet kunne eller burde ha visst, og omfatter dermed også bevisst uvitenhet. Dette betyr at personer som gjør bevisste anstrengelser for å unngå å få kjennskap til kjensgjerninger som er tilgjengelige for dem, anses å inneha den kunnskap de søker å unngå. I forbindelse med FCPA kan f.eks. det å unnlate å gjennomføre en sjekk av integritet ( integrity due diligence IDD ) ved engasjering eller fornyet engasjering av utenlandske agenter, utgjøre bevisst uvitenhet, som igjen vil betraktes som kunnskap. Omvendt kan det å ha gjennomført en hensiktsmessig IDD motbevise en påstand om bevisst uvitenhet. Det å ignorere kjensgjerninger som tyder på utilbørlige aktiviteter såkalte røde flagg kan også være et indisium på bevisst uvitenhet. Om kravet til kunnskap er oppfylt eller ikke vil i stor grad være 23

24 avhengig av kjensgjerningene som foreligger i den enkelte sak. 3. Tilbud, betaling, betalingsløfte, bemyndigelse av betaling Selv om en faktisk betaling oppfyller dette kravet i FCPA, er det ikke en nødvendig forutsetning; et tilbud eller et løfte om betaling eller en bemyndigelse av betaling er nok for å oppfylle lovens vilkår for straff. Indirekte betalinger likestilles med direkte betalinger. For eksempel vil et løfte om å betale en mellommann eller agent, hvis man vet at hele eller deler av betalingen vil bli tilbudt eller betalt videre til en utenlandsk tjenestemann, være et brudd på FCPA på samme vis som et tilbud til eller en betaling gjort direkte til tjenestemannen. Dessuten vil bare det å godkjenne en bestikkelse kunne utsette individer for straffeforfølgning for autorisasjon, selv om vedkommende ikke på noe vis har deltatt direkte i forhandlingen om, eller betalingen av, bestikkelsen. 4. Penger eller noe av verdi Selv om det er vanlig at betaling skjer i form av kontanter eller andre likvide midler, har gaver til veldedige organisasjoner, golfturer, lån til fordelaktige vilkår, sportsutstyr, refusjon av utgifter og annet av verdi vært nok til å bli dømt for bestikkelse. Siden FCPA ikke har noe vesentlighetskrav, er det heller ingen minstekrav for at dette lovvilkåret skal anses innfridd. Beløpets størrelse kan imidlertid være av betydning i vurderingen av hvorvidt de andre elementene, som korrupsjons hensikt, er oppfylt. 5. Utenlandsk tjenestemann FCPA kommer til anvendelse på enhver tjenestemann eller ansatt i en utenlandsk stat (dvs. ikke USA) eller i slik stats departementer eller offentlige organer, uansett vedkommendes rang eller stilling. Å vurdere om en person er en utenlandsk tjenestemann er spesielt vanskelig i land hvor det er lite kontroversielt eller ganske vanlig å arbeide både i offentlig og privat sektor. I vurderingen av mottakerens status som utenlandsk tjenestemann er det ikke minst hans eller hennes status etter den nasjonale rettstilstanden som er relevant. I tillegg får FCPA anvendelse på politiske partiers kandidater og ansatte, samt ansatte i statseide eller statskontrollerte selskaper og i internasjonale organisasjoner eller i enhver annen offentlig stilling. En ytterligere praktisk veiledning til hvem som betraktes som tjenestemenn finnes i kapittel 8 i dette antikorrupsjonsprogrammet. 6. I korrupsjons hensikt I korrupsjons hensikt ble tatt inn i FCPA for å gjøre det klart at 24

25 hensikten er ond, det vil si at formålet er å uberettiget påvirke mottakeren i utførelsen av en offentlig handling. I korrupsjons hensikt viser dermed til at hensikten eller formålet med transaksjonen er å skaffe en uberettiget fordel. Korrupsjons hensikt kan være til stede selv om formålet ikke oppnås. Selv om analysen av hvorvidt en person har handlet i korrupsjons hensikt vanligvis vil omfatte mange faktorer, vil en av de vesentligste være hvorvidt betalingen var hemmelig eller ble gjort åpenlyst. 7. Forbudte formål for betalingen I henhold til FCPA er tilbud om eller betaling av vederlag av verdi til en utenlandsk tjenestemann forbudt dersom formålet er enten: 1) å påvirke en handling eller beslutning av tjenestemannen i hans eller hennes offisielle stilling, 2) å friste tjenestemannen til å utføre eller unnlate å utføre en handling i strid med hans eller hennes plikter, 3) å sikre noen en utilbørlig fordel, eller 4) å friste tjenestemannen til å bruke sin innflytelse hos en utenlandsk stat til å innvirke på eller påvirke en handling eller beslutning hos vedkommende stat. 8. Sikre, beholde eller styre en kontrakt For at det skal foreligge et brudd på FCPA må betalingen hjelpe en person eller et selskap til å sikre seg, beholde eller styre en kontrakt. Denne bestemmelsen er blitt tolket bredt slik at den også omfatter nesten alt som gir en forretningsmessig fordel til en person eller et selskap. Kravet er oppfylt når en offentlig tjenestemann har fått betaling for å sikre tildeling eller fornyelse, eventuelt forhindre tap, av en kontrakt eller lisens, men også for å sikre andre fordeler som for eksempel hurtigere tollbehandling. Tillatte betalinger etter amerikansk rett FCPA tillater tilretteleggingsbetaling til utenlandsk tjenestemann... dersom formålet er å framskynde eller sikre utførelsen av offentlige handlinger av rutinemessig karakter av utenlandsk tjenestemann. For at en betaling skal komme inn under dette unntaket, må formålet med betalingen være å frambringe slik offentlig handling som betaleren er berettiget til allerede uavhengig av betalingen. FCPA definerer begrepet offentlig handling av rutinemessig karakter som en handling som en utenlandsk tjenestemann kurant utfører i forbindelse med tildeling av tillatelser, behandling av offentlige dokumenter, politibeskyttelse, telefontjenester, tilkopling til strøm- og vannforsyning og tilsvarende. Begrepet omfatter ikke beslutninger utenlandske tjenestemenn treffer på grunnlag av skjønn, f.eks. beslutninger om tildeling av en ny kontrakt til en bestemt person. Det er aldri en tilretteleggingsbetaling hvis den aktuelle betalingen er påkrevd i henhold til lokal lovgivning. 25

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.4

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.4 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.4 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon?

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? ETIKKONFERANSEN 2014 ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell korrupsjonsrisiko Temaene Hva er korrupsjon? Hva

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 Advokatfirmaet G-Partner AS i samarbeid med INTSOK Anders Venemyr Advokat 1 Tema Oversikt over relevante lovbestemmelser og innholdet fordelsoverføringer

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Advisory Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Korleis førebygge korrupsjon i eiga verksemd og i internasjonale relasjonar? Agenda Side 1 Hva er korrupsjon? 1 2 Hvorfor er det viktig å bekjempe

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2013 korrupsjon og sanksjon

Anskaffelseskonferansen 2013 korrupsjon og sanksjon Anskaffelseskonferansen 2013 korrupsjon og sanksjon Unngå avvisning. Tiltak for selfcleaning. Transparency International Norge Guro Slettemark- generalsekretær www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon I Innledning Integritet er et grunnleggende prinsipp for Flint Group, og det er viktig at alle ansatte og selskaper som er tilknyttet

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etikk og korrupsjon. Transparency International Norge. Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015

Etikk og korrupsjon. Transparency International Norge. Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015 Etikk og korrupsjon Folkevalgtopplæring i Bergen bystyre 30. oktober 2015 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Lokalt folkestyre i 178 år Demokrati lokalt selvstyre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Anti-korrupsjon og Bøker & Register Bestemmelser for. Lov av Utenlandsk Korrupsjon Praktiser

Anti-korrupsjon og Bøker & Register Bestemmelser for. Lov av Utenlandsk Korrupsjon Praktiser [per 22 juli 2004] Anti-korrupsjon og Bøker & Register Bestemmelser for Lov av Utenlandsk Korrupsjon Praktiser Oppdatering av offentligrettslig lov 105-366 (10 november, 1998) 78m. Tidsskrifter og andre

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Internasjonale antikorrupsjonsregler

Internasjonale antikorrupsjonsregler Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld OECD-konvensjonen av 21. november 1997 Europarådets korrupsjonskonvensjon trådte

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER Norge UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER 2009 Transparency International Norge Dronning Mauds gt. 15, P.O. Box 1385 Vika, NO-0114 Oslo Norway, Tel.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Problemstillingen Kundepleie er et akseptert virkemiddel for å skape og

Detaljer

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging Hvordan er tilstanden i bransjen Presentasjon av intern kartlegging Målsetting med kartlegging Kjennskap til korrupsjon Bestikkelser Gaver Reiser Brudd på konkurransereglene Beredskap Rutiner Opplæring

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot.

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot. BEBY /15 Bergen bystyre Retningslinjer for folkevalgtes mottak av gaver EARE ESARK-0270-201505234-1 Hva saken gjelder: Ifbm behandling av sak om evaluering og revidering av etisk standard i Bergen kommune,

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer