Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning"

Transkript

1 Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

2 I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål styrke forholdet til våre forretningspartnere. Samtidig er det helt avgjørende at påskjønnelser i forretningssammenheng enten de gis eller mottas aldri svekker, eller tilsynelatende svekker, vår evne til å ta objektive og rettferdige forretningsbeslutninger. Flint Groups svært gode omdømme er blitt bygget på overlegne produkter og tjenester, og med integritet som et av våre grunnleggende prinsipper. Vi må alltid sørge for at de forretningsbeslutninger vi tar, og de beslutninger våre forretningspartnere tar, bygger på produktenes eller tjenestenes kvalitet og fortrinn, og at de ikke er en gjenytelse for at det er gitt gaver, måltider eller underholdning. Disse retningslinjene for gaver og underholdning ( retningslinjer ) fastsetter regler og begrensninger for utveksling av gaver, måltider og underholdning med alle som Flint Group har et nåværende eller potensielt forretningssamarbeid med. Retningslinjene redegjør også for Flint Groups ståsted i forhold til statstjenestepersoner. Retningslinjene gjenspeiler Flint Groups forpliktelse til å sikre at det er rimelige og passende beveggrunner til å motta eller gi gaver og underholdning, og at dette må gjennomgås av ledelsen. Som en generell regel, trå varsomt i disse sakene. Snakk med nærmeste leder, juridisk avdeling eller de som jobber med integritet og regelsamsvar, hvis du har spørsmål eller er usikker på om du handler riktig når du gir eller mottar gaver eller underholdning. Retningslinjer kan aldri dekke alle situasjoner som kan oppstå. Hvis du er i tvil, spør en overordnet eller juridisk avdeling. II OMFANG Disse retningslinjene omfatter alle gaver, måltider, reisevirksomhet og all underholdning som gis eller mottas mellom Flint Group og tredjeparter som Flint Group gjør forretninger med (f.eks. kunder, leverandører, distributører, agenter osv.). Retningslinjene gjelder alle styremedlemmer, ledere og ansatte i Flint Group, samt entreprenører og konsulenter som driver forretningsvirksomhet på vegne av Flint Group. III RETNINGSLINJER Flint Group forbyr at det gis eller mottas gaver og underholdning som en belønning for eller oppmuntring til særbehandling. I visse tilfeller kan det være akseptabelt å gi og motta gaver og underholdning i beskjedent omfang. Et forretningsmåltid kan for eksempel være en avslappende måte å utveksle informasjon på. De kan likevel, avhengig av størrelsen, hyppigheten og omstendighetene rundt overrekkelsen, utgjøre bestikkelser, politisk smøring eller utilbørlig påvirkning og dermed et brudd på den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) og den britiske Bribery Act, og/eller på gjeldende nasjonal lovgivning. Som nevnt i selskapets retningslinjer for god forretningsskikk forbyr Flint Group at man gir eller bidrar til at det blir gitt et tilbud, et løfte, en gave eller en godkjenning som innebærer en utbetaling eller en annen fordel, tjeneste eller bekvemmelighet enten direkte eller indirekte til en statstjenesteperson. Brudd på retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak helt opp til oppsigelse og i alvorlige tilfeller kan det også føre til sivile saker eller straffesaker. A GAVER Før gaver tilbys, gis eller mottas må du gjennomgå og følge reglene og veiledningen nedenfor. Den viktigste spørsmålet vi alltid må stille, er om gavene eller underholdningen kan være ment som, eller også med rimelighet kunne bli oppfattet som, en belønning for eller oppfordring til å yte en tjeneste eller særbehandling. Hvis svaret er ja, er de forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvordan kan du vite om et tilbud om gave, underholdning, reise eller representasjon til eller fra Flint Group er akseptabelt? Let først etter svaret i disse retningslinjene. Ta deretter et skritt tilbake og still deg følgende spørsmål: - Hva er hensikten? Er det for å skape en forretningsforbindelse, eller for å oppnå noe annet? - Hvordan ville det bli oppfattet hvis det ble gjort kjent på førstesiden til en avis? - Hva om situasjonen ble snudd og det var en av Flint Groups konkurrenter som mottok gaven? Ville det virke upassende eller urettferdig for deg? Hvis det er vanskelig å gi et godt svar på noen av spørsmålene ovenfor, bør du snakke med lederen din eller en ansatt i juridisk avdeling. Hvis du er usikker på om du skal takke ja til noe av verdi, bør du også spørre lederen din. Hvis lederen deltar i ordningen, må du snakke med en leder på et høyere nivå eller ta kontakt med juridisk avdeling. Ha integritet i bakhodet til enhver tid kan du være sikker på at vi har opptrådt på en måte som vil tåle å bli gransket når det gjelder gaver og underholdning vi har gitt eller mottatt? Hva er en gave? En gave er hva som helst av verdi, også kontanter, gavekort, fordeler, tjenester og løfter om å gjøre noe i fremtiden, som du eller noen i din familie, husstand eller som du har et nært personlig forhold til, eller noen som opptrer på dine vegne (også 2 F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y

3 agenter og andre tredjeparter) enten gir eller får. Retningslinjene gjelder også gaver du har kjøpt med egne penger, eller delvis med egne penger. Se vedlegg 1 for eksempler på hva som omfattes av retningslinjene. Gaver kan være passende hvis de er uoppfordrede, forretningsrelaterte, ikke involverer kontanter og ikke kan brukes som kontanter (et gavekort er for eksempel ikke akseptabelt), og er av minimal verdi (under 50 EUR) og fremmer, viser eller forklarer Flint Groups produkter eller tjenester. Å motta eller gi gaver eller underholdning er ALDRI tillatt i visse tilfeller: Under en formell anskaffelsesprosess/salgsprosess: Du kan verken gi eller motta en gave eller forretningsrelatert påskjønnelse hvis du er involvert i en formell anskaffelsesprosess eller salgsprosess (hvor Flint Group enten er en nåværende eller potensiell kunde eller tilbyder). Når hensikten er å påvirke eller belønne mottakeren: Å gi eller motta gaver som kan påvirke eller tilsynelatende påvirke mottakerens dømmekraft er aldri passende og kan medføre straffeforfølgelse eller sivile straffer. Hvis noen tilbyr eller ber deg om en gave som en gjenytelse for forretninger eller en annen form for tjeneste, må du avslå og straks kontakte linjeleder og juridisk avdeling. Kontanter eller kontantekvivalenter: Det er aldri tillatt med gaver bestående av kontanter eller kontantekvivalenter. Gaver som kan byttes inn mot kontanter, produkter eller tjenester, er forbudt. Å gi gavekort er for eksempel ikke akseptabelt. Å gi gaver Gaver med en pålydende verdi under 100 (innenfor ett kalenderår til samme mottaker) kan tillates uten at det søkes om ytterligere godkjenning (med unntak av gaver til statstjenestepersoner, se avsnitt D). Høyere beløp krever skriftlig godkjenning på Skjema A vedlagt fra personen med EMT-ansvar, og det skal sendes kopi til den lokale økonomi- og regnskapsavdelingen. Å motta gaver Hvis en gave / gaver overskrider EUR 50 i pålydende verdi (innenfor ett kalenderår fra samme giver), må du returnere gaven sammen med en forklaring der du forteller at Flint Group ikke tillater deg å ta imot slike gaver. Når det ikke er mulig å returnere en bedervelig vare, skal den doneres anonymt til en veldedighet eller mottas på vegne av Flint Group og deles av alle ansatte på kontoret. Rabatter eller annen særbehandling fra oppdragsgivere kan godtas bare hvis de er godt kjent og allment tilgjengelig for alle ansatte i Flint Group i det aktuelle landet, for eksempel rabattkort. Styremedlemmer, ledere og ansatte i Flint Group kan ikke godta gaver i form av kontanter eller kontantekvivalenter (også gavekort). B UNDERHOLDNING (REPRESENTASJON) Å betale for sedvanlige og berettigede forretningsmåltider i forbindelse med legitim forretningsvirksomhet, er passende og tillatt. Retningslinjene forbyr imidlertid måltider eller underholdning av overdreven eller overdådig karakter. Hva er underholdning? Underholdning omfatter reiser, innkvartering på hotell, måltider og kultur- eller idrettsarrangementer som du deltar på sammen med en kunde, oppdragsgiver eller annen forretningspartner i Flint Group. (Med mindre du deltar på arrangementet sammen med mottakeren, regnes ikke måltider og arrangementsbilletter som underholdning, men som gaver, og er da underlagt gavebegrensningene i disse retningslinjene.) Hva er passende underholdning? Verdien på og hyppigheten av underholdningen må overvåkes nøye, ettersom begge deler kan bidra til å skape et inntrykk av korrupsjon. Hvis utgiften er mindre enn følgende beløp hver gang og det er samme person som har pådratt seg dem, høyst fire (4) ganger per år, kreves ingen ytterligere godkjenninger: - EUR 25 per person frokost - EUR 100 per person lunsj - EUR 100 per person middag - EUR 100 per person annen underholdning (f.eks. billetter til idrettsarrangement) Hvis du har planer om underholdning som overskrider disse beløpsgrensene, må du innhente skriftlig godkjenning på forhånd fra ansvarlig EMT-medlem. Høyere beløp eller hyppigere underholdning kan være passende i spesielle situasjoner eller grunnet høyere levekostnader i et bestemt land. Det kan fastsettes lavere beløp for bestemte land hvor lavere utgifter i lokal valuta er mer hensiktsmessig godkjent av ansvarlig EMT-medlem og direktøren for HR, kommunikasjon, integritet og samsvar. Flint Group forventer at de ansatte i størst mulig grad holder seg til beløpsgrensene. Hvis du likevel uforvarende bruker mer enn planlagt på underholdning, kan du søke om godkjenning i ettertid fra lederen med EMT-ansvar. Godkjenning i ettertid bør bare skje unntaksvis, og gjentatte søknader frarådes og vil kanskje ikke bli innvilget. Ansatte bør bare tilby eller motta underholdning som er passende, rimelige i markedsføringsøyemed, som tilbys eller godtas i det normale forløpet av et eksisterende forretningsforhold og utgjør en anledning til å diskutere forretninger. I hvilken grad en bestemt form for underholdning er passende, vil selvfølgelig være avhengig både av utgiftens rimelighet og hvilken aktivitet det dreier seg om. F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y 3

4 Arrangementer, som golfturneringer hvor kunder blir invitert til å delta, er passende i henhold til disse retningslinjene hvis underholdningen ikke er overdreven og overdådig. Store arrangementer av denne typen krever godkjenning fra ansvarlig EMT-medlem og adm. dir. Underholdningsformer som kan svekke Flint Groups generelle omdømme, særlig som et selskap som ikke utøver forskjellsbehandling, er alltid upassende. Steder for voksenunderholdning vil for eksempel aldri være passende. Hvis kvitteringer inneholder en feilaktig beskrivelse av kjøpte varer eller tjenester, og disse leveres inn som dokumentasjon på utgifter, er dette å anse som at personen som sendte inn refusjonsskjemaet, har utført uriktig regnskapsføring. C REISER Forespørsler om betaling for en nåværende eller potensiell kundes reiser kan bare godkjennes av ansvarlig EMT-medlem, og vil bare bli godkjent hvis den er legitim, rimelig og direkte knyttet til enten (a) markedsføring, demonstrasjon eller forklaring av produkter eller tjenester, eller (b) iverksettelse eller gjennomføring av en kontrakt med kunden. Eventuelle reiser som vil bli betalt av en leverandør, må også godkjennes av ansvarlig EMT-medlem. D STATSTJENESTEPERSONER Som nevnt i selskapets retningslinjer for god forretningsskikk, med bare ett unntak som nevnt nedenfor, forbyr Flint Group at man gir eller bidrar til at det blir gitt et tilbud, et løfte, en gave eller en godkjenning som innebærer en utbetaling eller en annen fordel, tjeneste eller bekvemmelighet enten direkte eller indirekte til en statstjenesteperson, enten det skjer på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå og ikke under noen omstendigheter uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra juridisk avdeling. Når det gjelder statstjenestepersoner finnes det ingen akseptable minsteverdier som kan gis uten forhåndsgodkjenning, selv for ting av liten verdi, som kaker, sjokolader osv. Med statstjenesteperson menes enhver offentlig tjenesteperson, funksjonær eller statsansatt over hele verden og på alle nivåer. Bortsett fra ett unntak som er beskrevet nedenfor, forbyr Flint Group at man gir eller bidrar til at det blir gitt et tilbud, et løfte, en gave eller en godkjenning som innebærer en utbetaling eller en annen fordel til statseide eller statsstyrte enheter som universiteter eller kraftselskaper, til politiske partier eller til offentlige internasjonale organisasjoner, som Verdens handelsorganisasjon. Det eneste mulige unntaket fra denne regelen gjelder kunder som er delvis eller helt statseid. Gaver og underholdning til denne typen statseide kunder kan gis i visse tilfeller, men igjen bare med skriftlig forhåndsgodkjenning fra juridisk avdeling, uavhengig av verdien på gaven/underholdningen. E Regnskapsprosedyrer for gaver og underholdning For å sikre at gaver og underholdning er passende må alle tilfeller av gaver og underholdning og godkjenninger av dem, føres i et oversiktlig register av de lokale eller regionale økonomi- og regnskapsavdelingene. Alle utgifter til gaver eller underholdning må føres nøye og fullstendig i Flint Groups regnskaper og protokoller, og angis separat på refusjonsskjemaer. Oppføringene bør minst inneholde datoene for, en beskrivelse av og verdien på gaven eller underholdningen, og navnet på og stillingen til hver enkelt mottaker/deltaker. Du bør alltid sende inn originaler av kvitteringer på gaver eller underholdninger. Når gaver distribueres til store grupper, bør oppføringene inneholde gruppeledernes navn og stilling, antall mottakere og en kort beskrivelse av arrangementet. Regnskapsavdelingen vil kreve at disse opplysningene leveres sammen med den relevante søknaden om godkjenning og refusjonsskjemaet. Godkjenning av utgifter til gaver, reiser, representasjon og underholdning er linjelederens ansvar. Regnskapsavdelingen skal ikke behandle søknader om betalingsgodkjenning eller refusjon med mindre de nødvendige godkjenninger er innhentet. Hvis regnskapsavdelingen mottar slike søknader før utgiftene er påløpt, skal regnskapsavdelingen be den ansatte som søker, om å følge de nødvendige prosedyrer. Hvis regnskapsavdelingen mottar slike søknader etter at utgiftene er påløpt, skal regnskapsavdelingen umiddelbart underrette EMT-medlemmet og ikke behandle søknaden før det ansvarlige EMT-medlemmet gir beskjed om det. De ansatte kan ikke treffe tiltak for å omgå krav om godkjenning, dokumentasjon og/eller kvitteringer i forbindelse med refusjonsprosessen, som f.eks. å: - fordele utgiftene på flere deltakere eller andre lignende tiltak for å redusere totalkostnaden eller kostnaden per person på hver kvittering - fordele kravet om refusjon for underholdningsutgifter på flere refusjonsskjemaer for å skjule/tilsløre totalbeløpet - gi en ufullstendig eller villedende beskrivelse av utgiftens art, eller unnlate å ta med opplysninger som er viktig for godkjennere og/eller revisorer - forfalske en deltakerliste (f.eks. inkludere flere deltakere enn de som var til stede eller redusere kostnaden per person, eller utelate deltakere) Bevisste feilaktige framstillinger som ovennevnte kan føre til disiplinærtiltak opptil og inkludert avskjedigelse. Hvis linjeledere unnlater å foreta en grundig undersøkelse av refusjonskrav knyttet til underholdning og utgifter, kan det medføre disiplinærtiltak. Konsernets revisor skal føre tilsyn med regnskapsavdelingens gjennomføring av denne prosedyren. Retningslinjene er godkjent av Antoine Fady Adm. dir. Flint Group Ikrafttredelsesdato: 1. april F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y

5 Vedlegg 1 eksempler på gaver og underholdning omhandlet i disse retningslinjene Gåvor Underhållning - En flaske vin eller presangkurv - Måltider/drikke - Billetter til idretts- og kulturarrangementer eller andre begivenheter (hvor Flint Group-ansatte og ansatte hos tredjeparten som gir eller mottar billettene, ikke går på arrangementet sammen) - Billetter til idretts- og kulturarrangementer eller andre begivenheter (hvor Flint Group-ansatte og de ansatte hos tredjeparten som gir eller mottar billettene, går på arrangementet sammen) - Reiser/innkvartering uten tilknytning til en forretningskonferanse - Kontanter eller kontantekvivalenter (f.eks. gavekort og presangkort) -Produkter (f.eks. klær, krus, penner, samlerobjekter) -Veldedige bidrag - Reiser/innkvartering i tilknytning til deltakelse på en forretningskonferanse - Golfturer med kunder - Store arrangementer hvor Flint Group er vert for kunder f.eks. messer, idrettsarrangementer osv. F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y 5

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon I Innledning Integritet er et grunnleggende prinsipp for Flint Group, og det er viktig at alle ansatte og selskaper som er tilknyttet

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie... 3 1.2 Dokumenter det refereres til... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Virkeområde og definisjoner... 3 1.4.1 Direktivet for sponsing dekker følgende områder:...

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

GLOBALE RETNINGSLINJER FOR GAVER OG UNDERHOLDNING

GLOBALE RETNINGSLINJER FOR GAVER OG UNDERHOLDNING GLOBALE RETNINGSLINJER FOR GAVER OG UNDERHOLDNING I. INNLEDNING Forretningsgaver og underholdning i moderat skala brukes ofte til å bygge goodwill og styrke arbeidsforhold mellom forretningsforbindelser.

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Internasjonale antikorrupsjonsregler

Internasjonale antikorrupsjonsregler Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det

Detaljer

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE I Forsvarsbygg Logosymbol? Innholdsside Etiske retningslinjer... side 3 Omdømme og troverdighet... side 5 Åpenhet... side 5 Ytringsfrihet... side 6 ETISKE RETNINGSLINJER Vi

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Problemstillingen Kundepleie er et akseptert virkemiddel for å skape og

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Eksportgaranti og -lån

Eksportgaranti og -lån Forenklet søknad om Eksportgaranti og -lån 1. Eksportør Firmanavn: Adresse: Postnr.: Sted: Nettadresse: Foretaksnr.: Kopi av siste reviderte årsregnskap og -beretning vedlagt: 2. Kjøper/låntaker Firmanavn:

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske plattform Veileder

Etiske plattform Veileder Etiske plattform Veileder I NTE møter vi ofte etiske dilemmaer og vi har etablert en etisk plattform som angir hvordan ansatte i NTE skal forholde seg til etiske problemstillinger. For å kunne ta stilling

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon. Storebrand

Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon. Storebrand Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon Storebrand Formål og Prinsipper Dette dokumentet beskriver Storebrandkonsernets retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon. Hensikten

Detaljer

Knowledge grows. Code of Conduct

Knowledge grows. Code of Conduct Knowledge grows Code of Conduct Innhold 1 Melding fra konsernsjefen 4 2 Kunnskap gir vekst 5 3 Overholdelse av Code of Conduct 6 3.1 Fra etikkhåndbok til Code of Conduct 6 3.2 Målet med Code of Conduct

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017

Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017 Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017 Innledning 21st Century Fox ("selskapet") er forpliktet til å drive forretningsvirksomhet verden over med

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR

STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR 1 2 Et brev fra Lachlan Murdoch og James Murdoch Kjære kollegaer: Hos 21st Century Fox er vi drevet av et ønske om å bringe publikum over

Detaljer

Første utgave. Våre etiske retningslinjer Håndbok for samsvar og forretningsetikk

Første utgave. Våre etiske retningslinjer Håndbok for samsvar og forretningsetikk Første utgave Våre etiske retningslinjer Håndbok for samsvar og forretningsetikk Innholdsfortegnelse Melding fra President and CEO 4 Om håndbok for samsvar og forretningsetikk 6 Del 1 Viktighet av nøyaktig

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

ManpowerGroup Inc. Retningslinjer mot korrupsjon

ManpowerGroup Inc. Retningslinjer mot korrupsjon ManpowerGroup Inc. Retningslinjer mot korrupsjon Innhold RETNINGSLINJER MOT KORRUPSJON I. FORMÅL...3 IX. VI SKAL FØRE KORREKT REGNSKAP OG DOKUMENTASJON...7 II. DISSE RETNINGSLINJENE GJELDER FOR ALLE I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot.

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot. BEBY /15 Bergen bystyre Retningslinjer for folkevalgtes mottak av gaver EARE ESARK-0270-201505234-1 Hva saken gjelder: Ifbm behandling av sak om evaluering og revidering av etisk standard i Bergen kommune,

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF We behave and comply Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF Innhold INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE... 3 JURIDISK DEFINISJON AV KORRUPSJON... 4 PÅVIRKNINGSHANDEL... 5 HVA ER "SMØRING"?... 6 HVEM ANSES

Detaljer

Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF

Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF Revisjonsnummer: Versjon 1.0 Gyldig fra dato: 22.01.10 Overordnet dokument: JPID nr: Klassifikasjon: 01 Saksnummer: 10/19 JPID nr: 10/65 Utarbeidet

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Veivalg i Roadworks Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid

Veivalg i Roadworks Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid Veivalg i Roadworks Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid 1 (12) Innhold Side Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Rekkevidde og formål... 4 1.2 Viktig informasjon

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund Anti-korrupsjonstiltak En veiledning fra Norges Rederiforbund 2014 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2 Denne veiledning er ment som et hjelpemiddel i medlemmenes arbeid med å drøfte selskapets behov og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ARCUS ASA. Etisk regelverk for Arcus-konsernets medarbeidere. Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

ARCUS ASA. Etisk regelverk for Arcus-konsernets medarbeidere. Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold ARCUS ASA Etisk regelverk for Arcus-konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av styret i Arcus ASA 15. mars 2017 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN...3 2 FORMÅL OG ANSVAR...3

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk. Integritet verden over

Retningslinjer for god forretningsskikk. Integritet verden over Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA April 2009 Kjære kollega.

Detaljer