Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9"

Transkript

1 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9

2 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd Statoils forpliktelser Presentasjon av etiske retningslinjer for atferd 8 3 Regler for forretningspraksis Korrekt informasjon, regnskap og rapportering Rettferdig konkurranse og antitrustlover Bekjempelse av korrupsjon Offentlige tjenestemenn Relasjoner til leverandører, partnere og kunder Bruk av mellomledd Bruk av lobbyister Politisk aktivitet Likeverd og mangfold 19 4 Regler for personlig atferd Beskyttelse av Statoils eiendom og ressurser Konfidensialitet Korrupsjon Gaver, gjestfrihet og utgifter Interessekonflikt 25

3 4.6 Styreverv, ansettelser eller andre oppgaver Innsideinformasjon Føring av journaler Informasjon og IT-systemer Kjøp av seksuelle tjenester Rusmidler 30 5 Gjennomføring og oppfølging Personlig ansvar Lederansvar Obligatorisk due diligence -gjennomgang av integritet Håndtering av tvilstilfeller og brudd på regelverket Konsekvenser av overtredelser Granskning av mulige brudd Etikkomitéer Chief compliance officer Svare på forespørsler fra pressen og andre 37 6 Tilleggsopplysninger Definisjoner og forkortelser Endringer fra tidligere versjoner Referanser Ansvarserklæring 40 Vedlegg A. Holdningsskapende spørsmål om gjestfrihet 41 Vedlegg B. Registrering av styreverv og eierskap og styrekompensasjon 43

4 41

5 Formål, målgruppe og hjemmel Formålet med dette dokumentet er å fastsette kravene til forretningspraksis og personlig atferd. Målgruppen er alle personer som arbeider for Statoilkonsernet («Statoil»), herunder medlemmer i styret i Statoil og for Statoils datterselskaper. Dokumentet er hjemlet i Statoil-boken. 5

6 62

7 Etiske retningslinjer for atferd 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd beskriver Statoils forpliktelser og krav i forbindelse med etiske problemstillinger som er knyttet til forretningspraksis og personlig atferd. Etiske retningslinjer reflekterer våre verdier: Modig, Åpen, Tett på og Omtenksom. Etiske retningslinjer for atferd gjelder for organisasjonen og hver enkelt ansatt, for styremedlemmer, innleid personale, konsulenter, mellomledd, lobbyister og andre som handler på vegne av Statoil, heretter omtalt som medarbeideren. 2.2 Statoils forpliktelser I sin virksomhet vil Statoil rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte og respektere internasjonale anerkjente menneskerettigheter. 7

8 2.3 Presentasjon av etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd beskriver Statoils etiske standarder og krav. Intensjonen er å være så tydelig og direkte som mulig når det gjelder vanskelige saker som medarbeideren kan bli stilt overfor i sitt arbeid i Statoil. De etiske retningslinjer fjerner imidlertid ikke behovet for at den enkelte benytter et godt skjønn når en håndterer etiske dilemmaer. Når man arbeider med etiske spørsmål, er det viktig å følge noen enkle regler. Påse at ens handlinger er innenfor loven og godt innenfor Statoils egne etiske krav. Hvis man opererer i en gråsone, øker risikoen for at noe kan gå galt. Være åpen når det gjelder etiske spørsmål. Hvis en medarbeider er i tvil, bør vedkommende ta dette opp med kollegaer eller ta opp spørsmålet med sin overordnede. 8

9 Bruke nok tid på vanskelige beslutninger. Feil beslutninger blir ofte tatt når man ikke har tenkt ordentlig igjennom tingene, og den enkelte tillater seg selv å bli presset til å ta en lite veloverveid beslutning. Statoil skal være kjent for sine høye etiske standarder. Brudd på lover og etiske krav er derfor en trussel mot Statoils konkurransedyktighet og omdømme. 9

10 103

11 Regler for forretningspraksis Statoils evne til å skape verdier er avhengig av at det legges høye etiske standarder til grunn for tillitsbaserte og bindende relasjoner til samfunnet og Statoils eiere, ansatte, partnere, kunder og leverandører. Statoil vil opprettholde en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og eksternt. 3.1 Korrekt informasjon, regnskap og rapportering Statoils forretningsinformasjon vil bli kommunisert presist og utførlig, både internt og eksternt. All regnskapsinformasjon må være korrekt, registrert og gjengitt i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante regnskapsstandarder. Med hensyn til gjeldende lover om verdipapirer og standarder for børsnotering, er Statoil forpliktet til å sørge for fullstendig, tydelig, nøyaktig og forståelig informasjon i sine periodiske finansielle rapporter, andre dokumenter som er arkivert hos gjeldende 11

12 reguleringsmyndigheter, så vel som i annen offentlig kommunikasjon. Det forventes at ansatte, og særlig erfarne ledere og finansmedarbeidere, utviser den største forsiktighet i utarbeidelsen av dette materialet. Enhver forsettlig handling som fører til en feilaktig fremstilling i regnskapsmaterialet, vil bli behandlet som bedrageri. 3.2 Rettferdig konkurranse og antitrustlover Statoil skal konkurrere på en hederlig og etisk forsvarlig måte innenfor rammeverket til antitrustlover og konkurranseregler som gjelder i markedene der Statoil opererer. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører. 3.3 Bekjempelse av korrupsjon Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Statoil er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide 12

13 aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i Statoils forretningsaktiviteter. Bestikkelser forekommer når det blir gjort forsøk på å påvirke noen i utførelsen av deres plikter, ved å gi dem en urettmessig fordel. Utilbørlig påvirkningshandel forekommer når det gis en urettmessig fordel til noen for å påvirke utførelsen av tredjeparts plikter. En slik urettmessig fordel kan forekomme i flere former, for eksempel kontanter, gjenstander, kreditter, rabatter, reiser, innkvartering eller tjenester. Forbudet mot bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel gjelder både for parten som gir eller tilbyr en urettmessig fordel, og for parten som ber om, mottar eller aksepterer en slik fordel. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en urettmessig fordel blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er ikke en forutsetning at den urettmessige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Forbudet mot betikkelser og utilbørlig påvirkningshandel gjelder både for offentlig og privat sektor. 13

14 Tilretteleggingsbetalinger er små, uoffisielle betalinger som skal påskynde eller sikre levering av produkter eller tjenester som man har rettmessig krav på. Statoil er imot bruk av denne typen betalinger, selv i tilfeller der det kan være lovlig, og vil arbeide aktivt for å hindre slike betalinger. Se også del 4.3 Korrupsjon. Statoil kan holdes ansvarlig for bestikkelser eller andre korrupsjonshandlinger begått av tredjeparter som har inngått kontrakt med Statoil, eller i andre tilfeller der Statoil kan dra fordeler av bestikkelser eller korrupsjonshandlinger begått av tredjeparter. Statoil har derfor gjennomført særlige tiltak for å redusere denne risikoen, og vil i alle kontraktsmessige forhold legge betydelig innsats i å få tredjeparter til å slutte seg til de samme reglene og prosedyrene som gjelder for Statoil i forhold til bestikkelser og korrupsjon. 3.4 Offentlige tjenestemenn En offentlig tjenestemann er enhver embetsmann eller ansatt i en regjering, eller i ethvert annet offentlig organ eller enhet, samt ansatte i statseide eller statskontrollerte bedrifter, enhver person som 14

15 handler som en offentlig person for eller på vegne av en regjering, offentlig myndighet eller statsenhet, eller en offentlig internasjonal organisasjon, politisk parti eller partifunksjonær eller kandidater til politiske verv. Offentlige tjenestemenn omfatter ikke bare valgte tjenestemenn, men også konsulenter som innehar offentlige stillinger, ansatte i selskaper eid av en regjering eller offentlig myndighet, og funksjonærer i politiske partier. Statoil skal ikke godkjenne gaver eller betaling eller tilby noe av verdi til offentlige tjenestemenn, unntatt i tilfeller som er uttrykkelig angitt i dette dokumentet eller i Statoils antikorrupsjons-program. Statoil kan, i den utstrekning det er rimelig og legitimt, dekke utgifter for offentlige tjenestemenn for (i) salgsfremmende tiltak, demonstrasjoner eller forklaringer av produkter og tjenester, eller (ii) inngåelse eller gjennomføring av kontrakter med en regjering eller et annet myndighetsorgan. Slike utgifter kan omfatte rimelige kostnader for reiser til Statoils eiendom, overnatting eller kostnader 15

16 i forbindelse med opplæring når det foreligger et legitimt formål i forbindelse med Statoils relasjon til de aktuelle myndigheter. Det må innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra ansvarshavende konserndirektør for alle kostnader som pådras i forbindelse med salgsfremmende tiltak, kontrakter eller opplæring, til fordel for offentlige tjenestemenn. Det kan ikke gis tillatelse til å dekke utgifter for offentlige tjenestemenn hvis det medfører brudd på gjeldende lover om korrupsjon eller regelverket til den offentlige tjenestemannens arbeidsgiver, eller hvis offentligheten kan oppfatte dette som en bestikkelse eller urettmessig betaling. 3.5 Relasjoner til leverandører, partnere og kunder Statoil skal forvalte sin virksomhet på en slik måte at leverandører, partnere og kunder kan ha tillit til Statoil. Det forventes at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med Statoils etiske krav. 16

17 3.6 Bruk av mellomledd Mellomledd omfatter agenter, konsulenter og andre som fungerer som bindeledd mellom Statoil og en tredjepart, i Statoils forretningsaktiviteter. Før det leies inn mellomledd, må den aktuelle lederen kontrollere at mellomleddets omdømme, bakgrunn og kompetanse er passende og tilfredsstillende, se del 5.3, Obligatorisk duediligence -gjennomgang av integritet. Statoil forventer at mellomledd handler i samsvar med Statoils etiske krav, og denne betingelsen må inkluderes i mellomleddets kontrakt med Statoil. Avtaler med mellomledd må være skriftlige, og beskrive det faktiske forholdet mellom partene. Den avtalte godtgjørelsen må stå i forhold til tjenesten som leveres. Betalinger må være tilfredsstillende dokumentert, og må føres inn i regnskapet i samsvar med alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper. Mellomleddets utførelse i forhold til Statoils etiske krav må overvåkes regelmessig, og tiltak må iverksettes hvis utførelsen ikke er god nok. 17

18 3.7 Bruk av lobbyister En lobbyist er en spesiell type mellomledd som brukes til å påvirke beslutninger, både i offentlig og privat sektor. Bruk av lobbyister er bare tillatt hvis denne personen meddeler til personen eller etaten som Statoil ønsker å påvirke, at han/hun representerer Statoil. Det er derfor et absolutt krav at alle kontrakter med lobbyister pålegger lobbyisten en forpliktelse til å meddele denne informasjonen. Prinsippene for bruk av mellomledd i del 3.6 Bruk av mellomledd, gjelder også for lobbyister. 3.8 Politisk aktivitet Statoil støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. Medarbeidere kan delta i den offentlige debatten på Statoils vegne når dette er i Statoils interesse og godkjent av konsernets kommunikasjonsavdeling eller det relevante forretningsområdets kommunikasjonsavdeling. 18

19 Medarbeidere står fritt til å delta i demokratisk politisk aktivitet eller den offentlige debatten, men slik individuell deltakelse må skje uten referanse til eller forbindelse med vedkommendes forhold til Statoil. Medarbeidere bør utvise spesiell varsomhet under internasjonale oppdrag for Statoil. 3.9 Likeverd og mangfold Statoil skal vise respekt for alle individer, og arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold. Statoil aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte eller andre som er involvert i Statoils aktiviteter. Det kan imidlertid være lovlig og forsvarlig å benytte positiv diskriminering for å oppnå likeverd og mangfold. Diskriminering omfatter all urettferdig behandling, utestenging eller preferanse på grunnlag av rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, politisk standpunkt, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold, som fører til at man setter til side eller går på akkord med likeverdsprinsippet. 19

20 204

21 Regler for personlig atferd Statoil krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av Statoil. Medarbeiderne må rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og utføre sine plikter i samsvar med kravene og standardene som gjelder i Statoil. De skal ikke bidra til at det begås lovbrudd av forretningsforbindelser. Statoil forventer at medarbeiderne skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Medarbeiderne må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller Statoil. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kollegaer eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende. Medarbeidere må ikke oppføre seg på en måte som kan krenke lokale skikker eller lokal kultur. 21

22 4.1 Beskyttelse av Statoils eiendom og ressurser Bruk av Statoils tid og eiendeler (inkludert immaterielle rettigheter, eiendom, kapital, registrerte timer og utgiftsrefusjoner) til formål som ikke er direkte relatert til Statoils virksomhet, er forbudt uten godkjenning fra en relevant Statoilrepresentant. Det samme gjelder hvis man fjerner eller låner Statoil-eiendeler uten tillatelse. For privat bruk av IT-utstyr, se del 4.9. Medarbeideren må beskytte Statoils eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. 4.2 Konfidensialitet Alle som arbeider for Statoil er underlagt taushetsplikt. Konfidensialitet skal hindre at uautoriserte personer får tilgang til informasjon som kan skade Statoils virksomhet eller omdømme. Denne plikten skal også beskytte medarbeidernes personvern og integritet. Det må derfor overveies nøye hvordan, hvor og med hvem man diskuterer Statoil-relaterte saker, for å sikre at personer uten autorisasjon ikke får tilgang til sensitiv Statoilinformasjon vedrørende sikring, individer, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold og informasjon som er beskyttet ved lov. Medarbeideren må rette 22

23 seg etter kravene til klassifisering av informasjon for konfidensiell behandling av slik informasjon, unntatt når det er gitt tillatelse til å videreformidle informasjonen, eller når loven krever slik videreformidling. Konfidensialitetsplikten fortsetter å gjelde etter at arbeidsforholdet er avsluttet, eller etter at et oppdrag er fullført. 4.3 Korrupsjon Forbudet mot korrupsjon som er beskrevet i del 3.3, gjelder for medarbeidere som opptrer på vegne av Statoil. Ved brudd på denne bestemmelsen kan konsernet bli ilagt bøter, og medarbeidere kan bli ilagt bøter og/eller fengselsstraff. Forbudet omfatter også tilretteleggingsbetalinger. Hvis en person tror at deres eget eller andres liv eller helse kan være i fare, vil det ikke være et brudd på dette forbudet å betale. Utbetalingene må beskrives korrekt i regnskapet, og rapporteres til forretningsområdets etikkomité. 23

24 4.4 Gaver, gjestfrihet og utgifter Medarbeidere må ikke, direkte eller indirekte, ta imot gaver, med unntak av reklameartikler av minimal verdi, som vanligvis har en bedriftslogo. Man kan ta imot andre gaver i situasjoner der det ville vekke klart anstøt å avslå. I slike tilfeller skal gaven umiddelbart overleveres til Statoil, og den vil bli sett på som Statoils eiendom. Medarbeidere kan ta i mot gjestfrihet i form av sosiale sammenkomster, måltider eller underholdning som har et klart forretningsmessig formål for Statoil. Kostnaden ved slik gjestfrihet må holdes innenfor rimelighetens grenser. Reiser, overnatting og andre utgifter for ansatte i forbindelse med denne typen gjestfrihet, skal alltid betales av Statoil. Før du svarer på en invitasjon, bør du tenke gjennom de holdningsskapende spørsmålene om gjestfrihet som er oppført i Vedlegg A. Prinsippene over gjelder også motsatt vei, det vil si at medarbeidere som opptrer på vegne av Statoil, i sitt samkvem med kunder, leverandører og andre parter, 24

25 ikke kan tilby eller samtykke i å betale for gaver, gjestfrihet eller andre utgifter som vil medføre brudd på disse prinsippene. Vær særlig oppmerksom på dette i samkvem med offentlige tjenestemenn. Medlemmer av konsernledelsen kan, ved spesielle anledninger når skikk og bruk krever det og det ikke kan oppfattes som utilbørlig, godkjenne tilbud om, eller mottak av, en gave av høyere verdi enn det som er angitt over, på vegne av Statoil. Alle saker som gjelder aksept eller tilbud av gaver, gjestfrihet og lignende fordeler, må diskuteres og avtales med en overordnet, med mindre disse klart er akseptable i henhold til det som fremgår ovenfor. Selv hvor ingen slik forhåndsavtale er nødvendig bør overordnet informeres for å sikre åpenhet. 4.5 Interessekonflikt Medarbeideren må oppføre seg upartisk i all forretningsvirksomhet, og ikke gi andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner urettmessige fordeler. Medarbeideren må ikke bli involvert i relasjoner som kan føre til en faktisk eller oppfattet 25

26 konflikt med Statoils interesser, eller som på noen måte kan ha en negativ effekt på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft. Forbud mot og krav om registrering av eierinteresser i enkelte eksterne selskaper for bestemte grupper av ansatte er gitt i Vedlegg B. Ingen må arbeide med eller behandle saker der de selv, deres ektefelle, partner, nære slektninger eller andre personer som de har nære relasjoner til, har direkte eller indirekte økonomiske interesser. Medarbeideren skal heller ikke arbeide med eller behandle saker der det finnes andre forhold som kan undergrave tilliten til den ansattes egen upartiskhet eller til integriteten i arbeidet som blir gjort. Medarbeideren må ikke bruke Statoils eiendeler eller informasjon som vedkommende har skaffet seg gjennom sin posisjon eller stilling i Statoil, til egen vinning eller med det formål å konkurrere med Statoil. En eventuell mistanke om interessekonflikt skal rapporteres til en overordnet. 26

27 4.6 Styreverv, ansettelser eller andre oppgaver Alle styreverv, ansettelser eller andre oppgaver som innehas eller utføres av Statoil-ansatte i andre bedrifter som har, eller kan forvente å ha, kommersielle relasjoner til Statoil, må skriftlig godkjennes av relevant Senior Vice President i Statoil eller, for ansatte på eller over dette nivået, av linjeleder. Det samme gjelder for andre betalte styreverv, ansettelser eller oppgaver av noen betydning utenfor Statoil. Hvis det skulle oppstå en interesse konflikt, eller hvis den ansattes evne til å utføre sine plikter eller oppfylle sine forpliktelser til Statoil blir kompromittert, vil ingen slik godkjenning bli gitt, eller den vil bli trukket tilbake. Krav for registering av styreverv for ansatte og styrekompensasjon er gitt i vedlegg B. 4.7 Innsideinformasjon Innsideinformasjon er presis informasjon som er egnet til å påvirke prisen på verdipapirer merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for 27

28 sin investeringsbeslutning anses som opplysninger som er egnet til å påvirke prisen merkbart. Uavhengig av hvordan slik informasjon er tilegnet, kan ingen bruke, eller bidra til at andre bruker, innside informasjon om Statoil eller andre selskaper, for å tegne seg for eller handle med verdipapirer, det være seg på privat basis eller på vegne av Statoil. Innehavere av innsideinformasjon relevant for Statoils aksjepris eller aksjeprisen til andre selskaper, kan kun gi slik informasjon videre til personer som har behov for slik informasjon i forbindelse med sitt arbeid for Statoil og kun etter autorisasjon fra informasjonseier. I tillegg skal personer som har innsideinformasjon relevant for Statoils aksjepris listeføres på behørig vis i Statoils innsideregister. 4.8 Føring av journaler Statoil er forpliktet til å etterleve prinsippene om åpenhet og nøyaktighet i all forretningsvirksomhet, samtidig som kravene om konfidensialitet skal respekteres. Medarbeiderne har derfor ansvar for å føre nødvendige journaler for Statoils virksomhet og 28

29 forretningsforbindelser. Det skal ikke legges inn uriktige eller misvisende eller falske oppføringer i Statoils bøker og journaler. Alle transaksjoner må registreres helt og fullstendig i Statoils regnskapsmateriale i samsvar med del Informasjon og IT-systemer Medarbeiderens bruk av informasjon, IT-systemer og særlig Internett-tjenester, må styres av virksomhetens behov og ikke av personlige interesser. Informasjon som er produsert og lagret på Statoils IT-systemer, anses som konsernets eiendom. Statoil forbeholder seg derfor retten til tilgang til all informasjon av denne art, der dette ikke er begrenset av lov eller andre avtaler. Medarbeideren har ansvar for å ta vare på elektroniske filer og arkiver på en ordentlig måte. Privat bruk er bare tillatt i begrenset utstrekning. Informasjon som kan anses som ulovlig, støtende eller upassende må ikke behandles, lastes ned, lagres eller spres. All nedlasting, lagring eller spredning som medfører brudd på opphavsrettslige lover eller 29

30 bestemmelser, er forbudt. All bruk av programvare som medfører brudd på opphavsrettslige lover eller bestemmelser, er forbudt Kjøp av seksuelle tjenester Statoil er imot kjøp av seksuelle tjenester. Kjøp av seksuelle tjenester kan opprettholde menneskehandel. Menneskehandel er ulovlig, og et brudd på menneskerettighetene. Den enkelte må avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er ute på oppdrag og forretningsreiser for Statoil Rusmidler Statoil er en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal du ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens du er i arbeid for Statoil. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskineri, kjøring eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruk av alkohol. Dette gjelder også når en er i arbeid på oppdrag eller forretningsreiser for Statoil. 30

31 Ingen skal bruke, og heller ikke oppmuntre andre til å bruke, rusmidler på en måte som kan sette brukeren eller Statoil, eller eventuelle forretningsforbindelser, i et uheldig lys. 31

32 325

33 Gjennomføring og oppfølging 5.1 Personlig ansvar Medarbeideren må forsikre seg om at han/hun kjenner til og utfører sine plikter i samsvar med kravene som er angitt i dette dokumentet, og gjeldende lover og forskrifter. 5.2 Lederansvar Ledere må kontrollere at aktiviteter innenfor deres ansvarsområde utføres i henhold til kravene som er angitt i dette dokumentet. Ledere har ansvar for å videreformidle kravene og gi råd når det gjelder tolkningen og anvendelsen av regelverket. 5.3 Obligatorisk due diligence - gjennomgang av integritet En forretningsforbindelse med en potensiell motpart skal bare etableres eller endres dersom den resulterende forbindelsen tilfredsstiller Statoils krav til Integrity Due Diligence. 33

34 Potensielle Statoil-motparter kan omfatte partnere, operatører, leverandører, agenter, mellomledd, lobbyister, konsulenter og kunder, i tillegg til parter i fusjons-, oppkjøps- og avhendingstransaksjoner, og i noen tilfeller motparter til operatører i partneroperert virksomhet. Lokale datterselskaper av internasjonale selskaper skal i utgangspunktet behandles som separate enheter i forbindelse med due diligence - gjennomgang av integritet. 5.4 Håndtering av tvilstilfeller og brudd på regelverket Hvis medarbeideren kommer over forhold som innebærer etiske tvilstilfeller eller brudd på Statoils etiske reglement, må disse forholdene rapporteres umiddelbart. Medarbeideren kan rapportere forholdene gjennom de vanlige kanalene; til sin overordnede, eller til den overordnedes overordnede eller til den interne enheten som er forpliktet til å følge opp slike saker. En leder som mottar en slik henvendelse, må konsultere sin egen overordnede i tvilstilfeller. 34

35 Dersom medarbeideren av hvilken som helst grunn ikke er komfortabel med å bruke vanlige kanaler, kan problemet rapporteres til Statoils etikkhjelpelinje, som er tilgjengelig i alle land der Statoil er representert. Medarbeideren kan forbli anonym, hvis vedkommende ønsker det. Statoil kommer ikke til å iverksette sanksjoner i noen form mot medarbeidere som, på en ansvarlig måte, informerer ansvarshavende personer, interne enheter eller relevante myndigheter om mulige brudd på Statoils etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre klanderverdige omstendigheter i Statoils virksomhet. 5.5 Konsekvenser av overtredelser Brudd på konsernets Statoils etiske reglement eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse eller avskjed og kan bli rapportert til relevante myndigheter. 5.6 Granskning av mulige brudd Granskning av mulige brudd på Statoils etiske regelverk eller relevante lovbestemmelser, nivå 35

36 1 eller nivå 2, utføres av granskningsenheten i Konsernrevisjon (COA INV). COA INV kan også ved behov bistå linjeledere. 5.7 Etikkomitèer Konsernledelsen utgjør konsernets etikkomité. I tillegg er det etablert etikkomitéer i hvert enkelt forretningsområde (FO), People and organisation (PO), Corporate Communication (CCOM), Chief Financial Officer (CFO) og Corporate Safety (CSF), som består av de respektive ledergruppene. Komitéene skal sikre høy fokus på, felles forståelse for, og overholdelse av Statoils etiske krav. 5.8 Chief compliance officer Chief Compliance Officer skal føre tilsyn med konsernets aktiviteter rettet mot bekjempelse av korrupsjon. Chief Compliance Officer skal utpeke en compliance officer for hvert forretningsområde og i stabsenhetene PO, CCOM, CFO og CSF. Hvert forretningsområde og disse stabsenhetene skal utpeke lokale compliance officers der dette er nødvendig. 36

37 5.9 Svare på forespørsler fra pressen og andre For å sikre en koordinert kontakt med eksterne parter, skal generelle spørsmål om Statoil eller dets ansatte, rettes direkte til det relevante forretningsområdets kommunikasjonsavdelingen eller medarbeideren eller, alternativt til kommunikasjonsavdelingen på konsernnivå. Forespørsler fra finansanalytikere eller investorer skal videreformidles til konsernets avdeling for investorrelasjoner (Corporate Investor Relations). Forespørsler fra eksterne advokater skal videreformidles til juridisk kontor på konsernnivå eller den lokale juridiske staben i Statoil (Corporate Legal Office). Andre ansatte og styremedlemmer som må uttale seg offentlig, skal koordinere disse uttalelsene på en passende måte, i henhold til beskrivelsen ovenfor. 37

38 386

39 Tilleggsopplysninger 6.1 Definisjoner og forkortelser Ingen 6.2 Endringer fra tidligere versjoner 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 2.2 Statoils forpliktelser 3.3 Bekjempelse av korrupsjon 3.8 Politisk aktivitet 4.2 Konfidensialitet 5.8 Chief compliance officer 39

40 6.3 Referanser Statoil-boken 6.4 Ansvarserklæring Ingen av bestemmelsene i dette dokumentet skal fortolkes slik at de gir rettigheter til tredjeparter, og alle tredjepartsrettigheter angitt ved lov er, i den grad loven tillater det, utelukket. 40

41 VEDLEGG A Holdningsskapende spørsmål om gjestfrihet Med henvisning til del 4.4, bør du før du svarer på en invitasjon, tenke gjennom følgende holdningsskapende spørsmål om gjestfrihet: 1. Hvorfor får jeg tilbud om dette, og ventes det noe til gjengjeld? 2. Er dette tydelig relatert til forretninger for Statoil, og er jeg den rette personen til å delta? 3. Pågår det forhandlinger, innkjøpsprosesser eller andre forhold som krever en særlig forsiktig tilnærming? 4. Hva går denne gjestfriheten ut på, ligger kostnadene innen rimelighetens grenser og dekkes reise/overnatting av Statoil? 5. Kan jeg forsvare offentlig at jeg deltar? 6. Får jeg ofte tilbud om gjestfrihet fra samme vert? 7. Deltar representanter fra andre selskaper? 8. Dersom jeg er eneste deltaker fra Statoil, er det noen spesiell grunn til dette, og er det godkjent av min overordnede? 41

42 9. Dersom ektefeller eller partnere deltar, er det tilstrekkelige grunner til det, og er det godkjent av min overordnede? 10. Er gjestfriheten/underholdningen tatt opp med min overordnede? Og ville Statoil ha tilbudt tilsvarende gjestfrihet? 42

43 VEDLEGG B Registrering av styreverv og eierskap og styrekompensasjon Krav til bestemte grupper av ansatte 1. Konsernsjefen, konserndirektørene og direktører (SVP). 2. De ansattes representanter i styret til Statoil ASA 3. Andre ansatte (inkludert eksternt innleide) som kan øve innflytelse i spørsmål som anskaffelse av varer og tjenester, salg av produkter, finansiering, forsikring og kontraktstildeling. Disse ansatte defineres av forretningsområdets (FO) konserndirektør. Forbud mot eierskap FR 18 Etiske retningslinjer for adferd del 4.5 inneholder generelle krav relatert til interessekonflikt som gjelder alle Statoil ansatte og som kan medføre begrensninger i retten til eierskap i eksterne selskaper. 43

44 En medarbeider som tilhører ovennevnte gruppe 1 eller 2 kan ikke ha eierandeler eller opsjoner på eierandeler i noe eksternt selskap som har, eller som søker å oppnå, forretningsforbindelser med Statoil, dersom han eller hun har innflytelse på forretningsmessige beslutninger som gjelder vedkommende selskap. Det samme forbud gjelder eierandeler og opsjoner på eierandeler i eksterne selskaper som konkurrerer med Statoil. Disse forbudene gjelder ikke eierskap i verdipapirfond eller investeringsfond, eller aksjer i Statoil ASA. Registrering av eierskap Ansatte i ovennevnte gruppe 1 og 2 skal registrere alt eierskap i eksterne selskaper i selskapets personaldatasystem. Disse kravene til registrering gjelder ikke eierskap i verdipapirfond eller investeringsfond-, eller aksjer i Statoils ASA. Registrering av styreverv Ansatte i ovennevnte gruppe 1-3 skal registrere alle godkjente styreverv (se FR 18 Etiske retningslinjer for atferd, seksjon 4.6) i selskapets personaldatasystem. 44

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.4

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.4 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.4 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar...

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... Side 2 av 14 Innhold 0. INTRODUKSJON... 4 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... 4 1. BEDRIFTSINTERNE FORHOLD... 5 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd... 5 1.2

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct)

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct)

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Personal- og organisasjonssjefen har ansvaret for vedlikehold, oppdatering og revisjon av dette dokument. Sist oppdatert 21/6-2011 1. Innledning Holdninger Som ansatt eller folkevalgt

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer

Vårt etiske ansvar Hydros regler for arbeidsetikk

Vårt etiske ansvar Hydros regler for arbeidsetikk Vårt etiske ansvar Hydros regler for arbeidsetikk Innhold 1 Innledning 4 2 Omfang og ansvar 5 3 Arbeidsplassen vår 5 3.1 Menneskerettigheter 5 3.2 Arbeidsforhold og like muligheter 5 3.3 Helse, miljø,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Hjelp24s etiske regler angir rammen for hvilke etiske krav Hjelp24 stiller til sine medarbeidere og tillitsvalgte (medlemmer av Hjelp24s organer).

Hjelp24s etiske regler angir rammen for hvilke etiske krav Hjelp24 stiller til sine medarbeidere og tillitsvalgte (medlemmer av Hjelp24s organer). Etiske regler for Hjelp24 as Etikkreglene omfatter følgende områder: 1. Hjelp24 skal kjennetegnes av høy etisk standard 2. Hvem omfattes av reglene? 3. Opptre med respekt og omtanke 4. Unngå interessekonflikter

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 OPPRETTET DATO: REVIDERT DATO: DOK. FORFATTER: April 2007 06.12.2013 INGTRY DOK. NR.: REVISJONS NR.: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 Etikk i AE Kjære kollega! Etikk og etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Gjelder fra 20.03.2009. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 20.03.2009. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 20.03.2009 Godkjent av styret 20. mars 2009 Innhold 1. Formål 3 2. Hvem reglene gjelder for 3 3. Forretningsatferd 4 3.1 Forhold til forretningsrelasjoner 4 3.2 Miljø

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer