Etikk i Agder Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk i Agder Energi"

Transkript

1 Etikk i Agder Energi

2 1. Innledning Etisk plattform Taushetsplikt Habilitet Sikkerhet Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering Skikkelighet i konkurranseforhold Forholdet til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser Korrupsjon og etiske retningslinjer hos forretningsforbindelser Deltakelse i annen virksomhet og innsidehandel Bruk av konsernets eiendeler Reiser, representasjon og interne arrangement Tjenestereiser Ledsager på tjenestereiser og aktiviteter Representasjon Internt arrangement Likeverd og mangfold Politisk virksomhet, mellommenn og lobbyister...9 Kjære kollega! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om normer og prinsipper til veiledning for våre handlinger. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i Etikk i AE, viser hvordan vi ønsker at konsernet skal styres og drives. Etikk i AE skal hjelpe oss ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide, konsulenter, mellommenn eller lobbyister med hensyn til hvordan vi skal opptre i vårt daglige arbeid i og på vegne av Agder Energi. I Agder Energi skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Dette skal prege alle våre aktiviteter slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. I disse retningslinjene er vi tydelige i forhold til vanskelige problemstillinger som den enkelte vil møte i sitt arbeid. Gjennom retningslinjene vil vi fremme den enkeltes forståelse og bevissthet for hva som er akseptabel og hva som er uakseptabel praksis. Retningslinjene skal i tillegg gi veiledning ved vanskelige vurderinger som hver enkelt av oss vil møte. Vi håper at Etikk i AE vil bidra til en trygg og god tone i Agder Energi. Vennlig hilsen Tom Nysted Konsernsjef 15. Etiske tvilstilfeller og varsling Etisk råd Overtredelser, personlig ansvar og lederansvar Ansvarserklæring...11 Produsert i april 2007 Vi gjør oppmerksom på at det er den elektroniske versjonen av disse retningslinjene som til enhver tid er gjeldende, da revisjoner kunngjøres i den elektroniske versjonen. Den elektroniske versjonen publiseres på AE Portalen og

3 1. Innledning De etiske retningslinjer som er vedtatt for Agder Energi, angir ønsket atferd i organisasjonen. Retningslinjene angir den etiske standarden som skal ligge til grunn for alle ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide, konsulenter, mellommenn, lobbyister og andre som opptrer på vegne av Agder Energi, heretter referert til som den enkelte. 2. Etisk plattform - LIT De etiske retningslinjene i Agder Energi er basert på LIT: Lojalitet Den enkeltes plikt til lojalitet overfor konsernet handler grunnleggende om å unngå situasjoner der konsernets interesse kommer i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Dersom slik interessekonflikt likevel oppstår, skal den enkelte umiddelbart underrette sin nærmeste overordnede/oppdragsgiver om situasjonen. Kravet til lojalitet omfatter også en plikt for den enkelte til å informere sin nærmeste overordnede/oppdragsgiver om forhold som er eller kan være skadelige for konsernet. Integritet Det skal ikke være tvil om den enkeltes integritet i omgang med forretningsforbindelser. Relasjoner skal ikke på noen måte være så tette at det kan reises tvil om det forretningsmessige forholdet. Tillit Konsernet har tillit til den enkeltes lojalitet og dømmekraft. Den enkelte skal avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom egne private forhold og de interesser som skal ivaretas i forhold til selskap og konsern. 3. Taushetsplikt Alle ansatte i Agder Energi har skrevet under på en taushetserklæring ved ansettelse. Taushetsplikten skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade Agder Energis virksomhet eller omdømme. Taushetsplikten skal også beskytte den enkeltes personvern og integritet. Den enkelte må derfor vurdere med hvem, hvor og hvordan Agder Energi-relaterte forhold kommuniseres, slik at ikke uvedkommende får tilgang til slik informasjon. Den enkelte skal overholde kravene til konfidensiell behandling av informasjon. Gradert informasjon/beredskapsinformasjon skal heller ikke gjøres kjent for ikke-autorisert personell i Agder Energi. Dette gjelder også sensitiv informasjon om personer, sikringstiltak, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold samt lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er opphørt eller at oppdraget er utført. 4. Habilitet Den enkelte skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som er av direkte eller indirekte betydning for vedkommende selv eller ektefelle, samboer, barn, foreldre, søsken eller andre nærstående personer. som er av direkte eller indirekte betydning for selskap, organisasjon eller offentlig organ der vedkommende er medlem av styrende organ eller har annen innflytelse eller interesse. når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det samme gjelder dersom forholdet kan oppfattes slik av andre. Den enkelte har selv ansvar for å vurdere om det foreligger inhabilitet. Når noen ber om det, eller den enkelte selv finner grunn til det, skal spørsmål forelegges nærmeste overordnet myndighet eller konsernsjefen. I styret treffes avgjørelsen om inhabilitet av styret, men uten at vedkommende medlem selv deltar i avgjørelsen. Styremedlemmer skal selv gjøre oppmerksom på forhold som kan tenkes å føre til inhabilitet. 5. Sikkerhet I Agder Energi går sikkerhet foran alt. Daglige ledere for selskapene har arbeidsgiveransvaret slik dette er utformet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiveransvaret innebærer bl.a. at selskapene driver et systematisk og planmessig HMS-arbeid. Linjeledelsen er delegert myndighet til å sørge for

4 og påse at dette gjøres innenfor respektive avdelinger og arbeidsplasser. Alle ansatte har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet. 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering Agder Energi skal gi fullstendige, korrekte og nøyaktige redegjørelser i sine rapporter til tilsynsmyndigheter og andre. Den enkelte skal sikre at informasjon, regnskapsføring og rapportering er nøyaktig og fullstendig. All regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i overensstemmelse med lover, regler og relevante regnskapsstandarder. 7. Skikkelighet i konkurranseforhold Den enkelte er forpliktet til å rette seg etter gjeldende konkurranselovgivning og skal derfor opptre slik at konsernet ikke kan bli rammet for brudd på konkurranseregulerende regelverk. Ved tvil om et tiltak eller en handling er forenlig med gjeldende konkurranserett, skal tiltaket stilles i bero inntil forholdet til konkurranselovgivingen er avklart. 8. Forholdet til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser Den enkelte som opptrer på vegne av Agder Energi, skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Situasjoner og relasjoner som kan medføre konflikt mellom konsernets interesser og den enkeltes egeninteresse, skal unngås. Disse regler er likevel ikke til hinder for at den enkelte kan motta oppmerksomhet og gaver i moderate former, for eksempel blomster eller lignende til en verdi av maksimalt kr 500. Den enkelte som mottar slike gaver, skal informere nærmeste overordnede/oppdragsgiver. Den enkelte skal ikke be om eller motta fordeler av noen art fra konsernets leverandører eller kunder. Rabatt som mottas ved private kjøp på grunn av tilknytning til Agder Energi, kan bare anvendes når dette foreligger som en generell ordning innført for samtlige av konsernets / det enkelte selskaps ansatte. De reiser som den enkelte foretar i arbeidsmessig sammenheng, skal dekkes av Agder Energi med mindre noe annet på forhånd er godkjent av konsernsjefen. 9. Korrupsjon og etiske retningslinjer hos forretningsforbindelser Den enkelte skal ha et bevisst forhold til at handlinger og relasjoner ikke kan medføre at beslutninger treffes på annet enn rent forretningsmessige premisser. Den enkelte skal derfor unngå å komme i en situasjon der hun føler press, forpliktelse eller forventning i retning av å ta utenforliggende hensyn i sine vurderinger. Det som her er fastlagt, skal likevel ikke være til hinder for vanlig utslag av normal kontakt i forretningsforhold, gjensidig informasjonsutveksling og vanlig gjestfrihet. Også i slike forhold skal imidlertid den enkelte ha skjerpet aktsomhet i forhold til hva som kan bli feiloppfattet, både av forhandlingsmotparten, internt i konsernet og av media. Vi forventer at våre forretningsforbindelser har etiske retningslinjer, og det skal arbeides for at egne retningslinjer gjøres gjeldende overfor disse gjennom kontrakter/samarbeidsavtaler etc. Alle forretningsforbindelser skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene der dette er en naturlig del av samarbeidet/ avtalen/kontrakten. 10. Deltakelse i annen virksomhet og innsidehandel Ansatte i Agder Energi kan ikke uten tillatelse fra overordnet utføre annet lønnet arbeid eller drive privat næringsvirksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i Agder Energi. Ansatte i Agder Energi har plikt til å informere nærmeste overordnet om eksterne styreverv. Ved tvil om vervet kan komme i konflikt med konsernets interesser avgjøres spørsmålet av daglig leder/konsernsjef. Tilsvarende har ansatte i Agder Energi ikke anledning til å investere i næringsvirksomhet som driver beslektet eller konkurrerende virksomhet med konsernets, dersom dette kan medføre interessekonflikt mellom vedkommende virksomhet og Agder Energi. Ansatte i Agder Energi er utelukket fra å delta i konkurranse om levering av varer og tjenester til noe selskap i konsernet. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av ansatte. Ansatte kan ikke delta som konsulent, representant eller underleverandør for tilbyder til selskapene.

5 Ansatte i Agder Energi er forpliktet til å informere sin nærmeste overordnede om andre tillitsverv og investeringer som kan tenkes å være av betydning etter denne bestemmelse. Den enkelte skal ikke bruke eller medvirke til at andre bruker innsideinformasjon om Agder Energi eller andre selskaper til å tegne eller handle verdipapirer privat eller på vegne av Agder Energi. Innsideinformasjon er opplysninger egnet til å påvirke kursen på verdipapirer og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. 11. Bruk av konsernets eiendeler Den enkelte har ikke anledning til å benytte konsernets driftsutstyr, så som verktøy, kopimaskiner og lignende til privat bruk uten godkjennelse fra nærmeste overordnet eller den som forvalter utstyret. Dette gjelder likevel ikke for benyttelse i ubetydelig omfang som er beregnet for den enkeltes personlige bruk (for eksempel kopiering). Agder Energis eiendom og eiendeler skal behandles på en forsvarlig måte og skal kun benyttes til de formål de er ment å tjene. Den enkelte skal beskytte selskapets eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Det er utarbeidet egen instruks for bruk av konsernets IKT-utstyr. 12. Reiser, representasjon og interne arrangement 12.1 Tjenestereiser Hovedregel: I Agder Energi konsernet reises det på mest økonomiske måte. Reisereglementet gjelder under reiser i AEs tjeneste for alle ansatte. Ved flyreiser dekkes kun økonomiklasse. I særlige tilfeller kan konsernsjef forhåndsgodkjenne annen klasse. De forskjellige satser vil stort sett være i samsvar med Statens reisereglements satser, men endringer i disse satser vil for konsernets vedkommende gjelde fra den dato endringene vedtas i konsernet. Reisegodtgjørelsen skal dekke de merutgifter en har som følge av tjenestereiser og er ikke ment å innebære en generell form for kompensasjon Ledsager på tjenestereiser og aktiviteter Hovedregel: I Agder Energi betales det ikke for ledsager på reiser og aktiviteter. I særlige tilfeller (eks. stedlig skikk / forretningsmessig sedvane) kan konsernsjef godkjenne at reiseutgifter for ledsager betales av Agder Energi. Deltakelsen skal forhåndsgodkjennes og merkostnaden lønnsinnberettes Representasjon Hovedregel: I Agder Energi tilbys eller mottas representasjon i tråd med våre etiske retningslinjer Representasjon kan kun tilbys eller mottas innenfor rammene av den ordinære forretningsvirksomhet. Arrangementet har et formelt preg, og det skal være en særskilt anledning. Det er en forutsetning at representasjonen i sin form er moderat, slik at dette ikke kan utlegges som en bestikkelse, forpliktelse eller smøring. Her forutsettes det at den enkelte utøver måtehold og godt skjønn Internt arrangement Hovedregel: I Agder Energi gjennomføres interne arrangement i moderate former I forbindelse med møter/arrangement hvor det kun er interne deltakere (AE konsernet) har ansvarlig leder ansvar for at arrangementet gjennomføres i moderate former. Det forutsettes at den enkelte utøver måtehold og godt skjønn. Retningslinjen er at man i forbindelse med middag kan servere tre retter og drikke til maten. Liste over deltakere følger faktura/refusjonskravet. Dersom arrangementet tilsier at maksimalsatsen (f.t. kr. 600) pr. deltaker må fravikes, skal dette alltid godkjennes av daglig leder i selskapet. 13. Likeverd og mangfold Agder Energi skal vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Agder Energi støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILO konvensjonen 94. Agder Energi aksepterer ingen form for diskriminering. Diskriminering er all forskjellsbehandling, eksklusjon eller preferanser gjort med grunnlag i rase, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som fører til opphevelse eller svekking av likebehandling. Det kan dog enkelte ganger være lovlig og saklig begrunnet å forskjellsbehandle for å oppnå likeverd og mangfold. Agder Energi har en bevisst holdning mot enhver form for mobbing. Denne holdning skal prege konsernet som arbeidsplass. 14. Politisk virksomhet, mellommenn og lobbyister Agder Energi støtter ikke noe enkelt parti eller noen politiker. Agder Energi vil kunne delta i den offentlige debatt der det er i konsernets og/eller datterselskapenes interesse. Den enkelte står fritt til å delta i demokratisk politisk arbeid, men da uten referanse til deres forhold til Agder Energi.

6 Mellommenn er agenter, konsulenter eller andre som i vår forretningsvirksomhet fungerer som bindeledd mellom Agder Energi og en tredjepart. Før mellommenn engasjeres skal den aktuelle leder forsikre seg om at mellommannens omdømme, bakgrunn og dyktighet er passende og tilfredsstillende. Agder Energi krever at mellommenn handler i samsvar med Agder Energis etiske retningslinjer og dette kravet skal inkluderes i mellommannens kontrakt med Agder Energi. Avtaler med mellommenn skal være skriftlige og forretningsmessig og beskrive det reelle avtaleforhold. Lobbyister er mellommenn som benyttes for å påvirke beslutninger både i offentlig og privat virksomhet. Det er bare lov å benytte en lobbyist dersom denne fullt ut tilkjennegir overfor den som søkes påvirket at hun representerer Agder Energi. Det er derfor et ufravikelig krav at det i alle våre kontrakter med lobbyister pålegges en plikt for lobbyisten til å opplyse om dette. For øvrig gjelder prinsippene for bruk av mellommenn også for bruk av lobbyister. 15. Etiske tvilstilfeller og varsling I mange tilfeller finnes det ikke entydige svar på hva man skal gjøre, altså hva som er etisk forsvarlig. Dersom den enkelte i en gitt situasjon står overfor et etisk dilemma, kan det være lurt å stille seg noen kontrollspørsmål: Vil jeg mislike at dette blir kjent for ledelsen eller mine arbeidskolleger? Vil dette svekke tillit eller posisjon for Agder Energi dersom det blir omtalt i media? Kan dette komme i konflikt med de interesser jeg skal ivareta som ansatt, for eksempel ved at jeg i kraft av min stilling oppnår en fordel? Vil dette svekke respekten for vedtak og synspunkter i Agder Energi? Vil jeg kunne skape bindinger eller relasjoner til leverandører som senere kan begrense selskapets handlefrihet? Etiske tvilstilfeller og brudd på Agder Energis etiske retningslinjer skal umiddelbart tas opp med egen leder, eventuelt leders leder eller Agder Energis etiske råd. En leder som mottar en slik henvendelse, skal konsultere egen leder i tvilstilfeller. Den enkelte som melder fra om slike saker kan være anonym hvis ønskelig. Agder Energi vil ikke iverksette negative sanksjoner overfor ansatte som i god tro og på en lojal måte informerer til ansvarlig person, enhet eller myndighet om mulige brudd på Agder Energis etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre kritikkverdige forhold i Agder Energis virksomhet. 16. Etisk råd Agder Energis etiske råd består for tiden av Dag Nodeland (internkontrollansvarlig), Johan Ekeland (konserntillitsvalgt), Tone Garcia de Presno (mellomleder) og leder av konsernets internrevisjon. Rådet skal sikre høy oppmerksomhet, lik forståelse og etterlevelse av Agder Energis etiske retningslinjer i henhold til rådets mandat. Etisk råd har en rett og plikt i forhold til konsernstyret når det gjelder ivaretakelse av aksjonærverdier gjennom pliktig, habil og tidlig informasjon til styret om forhold av etisk karakter 17. Overtredelser, personlig ansvar og lederansvar Agder Energi vil sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent og at nødvendig opplæring tilbys regelmessig. Det personlige ansvar, kravene til behandling av etiske spørsmål og de fora og hjelpemidler som er etablert, skal sikre at Agder Energi etterlever sine etiske standarder og krav. Praktisering av de etiske retningslinjene skal følges opp gjennom konsernets internkontrollsystem. Det foretas årlig gjennomgang av retningslinjenes funksjon og gjennomslag i konsernet. Den enkelte skal sette seg inn i og utføre sitt arbeid i samsvar med de krav som er nedfelt i dette dokumentet, og aktuelle lover og regler. Leder skal sørge for at virksomheten innen eget ansvarsområde skjer i henhold til kravene i dokumentet. Leder er ansvarlig for å kommunisere retningslinjene og skal gi råd om forståelse og praktisering. Brudd på konsernets etiske retningslinjer eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjed og anmeldelse til relevant myndighet. Disiplinære retningslinjer skal være detaljerte med hensyn til reaksjoner og i samsvar med lover og regler. 18. Ansvarserklæring Dokumentet skaper ingen rettigheter for kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter

7 12 Agder Energi AS Serviceboks Kristiansand

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Kjære kollega! Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag!

Kjære kollega! Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag! Etikk 1 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet rundt oss på

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 OPPRETTET DATO: REVIDERT DATO: DOK. FORFATTER: April 2007 06.12.2013 INGTRY DOK. NR.: REVISJONS NR.: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 Etikk i AE Kjære kollega! Etikk og etiske

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE I Forsvarsbygg Logosymbol? Innholdsside Etiske retningslinjer... side 3 Omdømme og troverdighet... side 5 Åpenhet... side 5 Ytringsfrihet... side 6 ETISKE RETNINGSLINJER Vi

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL -

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 08/805-1 08/14236 007 14.10.2009 ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - 1. Forord Ansatte i Strand kommune har en viktig rolle for å kunne

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013

ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013 ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013 Fastsatt av Forord Sparebanken Øst og sparebankene for øvrig spiller en sentral rolle i det moderne samfunn. Vi er mer enn andre virksomheter avhengige av tillit

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer Sør-Aurdal kommune Etiske retningslinjer Rettferdighet Ærlighet Åpenhet Respekt Kvalitet 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret Lederforum 290113 AMU 2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer