2 Vedtatt av styret i Otera

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12"

Transkript

1 Etikk 1

2 2 Vedtatt av styret i Otera

3 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet rundt oss på en positiv måte. De etiske retningslinjene i Agder Energi er også gjeldende for oss i Otera. ETIKK Otera er derfor basert på Agder Energis etiske plattform, men med et ekstra fokus på områder som er spesielt viktige for Otera. Oteras etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera. Når vi tar en avgjørelse som representant for Otera skal disse retningslinjene alltid være førende. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å sette deg inn i våre etiske retningslinjer og at du spør dersom det er noe som er uklart. Oteras etiske retningslinjer er også en naturlig del av våre årlige medarbeidersamtaler. I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Dersom du mener at du har sett et brudd på våre etiske retningslinjer skal du umiddelbart melde dette til din leder eller Oteras varslingsutvalg. Dette skal du kunne gjøre med trygghet i at dette ikke vil kunne få negative konsekvenser for deg personlig. Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag! Vennlig hilsen Hans Jakob Epland Administrerende direktør, Otera tom Nysted konsernsjef, Agder Energi 3

4 Oteras visjon - Vi elektrifiserer samfunnet Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkilden. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektriske installasjoner i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet. Dette er Oteras kjernevirksomhet og samtidig vår viktigste måte å medvirke til at samfunnet utvikler seg i en positiv retning. Gjennom verdisettet vårt setter vi verdier, krav til ledere, krav til medarbeidere, mål og visjon i en sammenheng. Til sammen gir dette retning og styrke til å ta gode valg. Våre verdier Oteras verdier knyttes, på samme måte som Agder Energis verdier, til et verdihus. Vi elektrifiserer samfunnet Driftsmargin 8% Attraktiv partner for profesjonelle kunder Ingen arbeidsulykker Bransjens beste omdømme Målsetning: Dette nivået bryter ned visjonen i fire konkrete mål Otera skal nå. Lykkes vi med å nå disse målene elektrifiserer vi samfunnet. Utfordrer hverandre for best mulig resultat God forretningsforståelse og prosjektgjennomføring Lederteam dedikert til HMS Bygger relasjon og tillit Krav til lederteamene: Dette nivået beskriver hvordan lederne sammen skal dra i samme retning for å skape resultater. Alle ledere har et ansvar for at lederteamet oppnår målene. 4 Veiviser Endringsagent Forbilde Inspirator Handlekraft Nytenkning Nærhet Troverdighet Krav til lederne: Dette nivået beskriver kjernen for lederstilen i selskapet. De lederne som lykkes med å skape verdier og velfungerende team i Otera, er de lederne som mestrer de fire lederdimensjonene. Verdiene: Grunnmuren i verdihuset er grunnleggende krav til alle medarbeidere i selskapet og beskrivende for kjernen i vår opptreden. Dette gjelder både internt og eksternt. Alle har ansvar for å etterleve disse verdiene.

5 Oteras kjerneverdier er: Nærhet: Troverdighet: Handlekraft: Nytenking: Vi skal utvikle, stille opp og være tilgjengelige for våre kunder. Vi skal være til å stole på og levere som forventet. Vi skal være profesjonelle, skape resultater og være lønnsomme. Vi skal være løsningsorienterte, fleksible og innovative. 5

6 Handlekraft: Vi har en positiv påvirkning på samfunnet vårt 1. Vårt rammeverk for etiske retningslinjer a. Innledning I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Det skal prege alle våre aktiviteter slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. De etiske retningslinjene som er vedtatt for Otera, angir ønsket atferd i organisasjonen. Våre retningslinjer angir den etiske standarden som skal ligge til grunn for alle Otera selskapers ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera, heretter referert til som vi. Otera har forpliktet seg til å følge Agder Energi sine retningslinjer. Våre etiske retningslinjer er dannet på grunnlag av disse og ivaretar de overordnede intensjonene. Videre er Agder Energi referert til som konsernet, mens Otera er referert til som selskapet. Otera sitt arbeid med samfunnsansvar skal bidra til at konsernet når sine forretningsmessige mål gjennom å ivareta samfunnets økonomiske, miljømessige og sosiale forventninger til vår virksomhet. I Otera skal vi vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Otera støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILO konvensjonen 94, og jobber med samfunnsansvar med ISO26000 som rettesnor. Dette heftet er Oteras etiske plattform. b. Etisk plattform De etiske retningslinjene og samfunnsansvar i Otera er basert på Lojalitet, Integritet og Tillit. Lojalitet Vår plikt til lojalitet overfor selskapet handler grunnleggende om å unngå situasjoner der selskapets interesse kommer i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Dersom slik interessekonflikt likevel oppstår, skal umiddelbart vår nærmeste overordnede/oppdragsgiver bli underrettet om situasjonen. Kravet til lojalitet omfatter også en plikt til å informere vår nærmeste overordnede/ oppdragsgiver om forhold som er eller kan være skadelige for selskapet. Integritet Det skal ikke være tvil om vår integritet i omgang med forretningsforbindelser. Relasjoner skal ikke på noen måte være så tette at det kan reises tvil om det forretningsmessige forholdet. 6 Tillit Otera har tillit til den enkeltes lojalitet og dømmekraft. Vi skal avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom egne private forhold og de interesser som skal ivaretas i forhold til Otera.

7 2. Taushetsplikt Alle ansatte i Otera har skrevet under på en taushetserklæring ved ansettelse. Denne skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade Oteras virksomhet eller omdømme. Taushetsplikten skal også beskytte den enkeltes personvern og integritet. Derfor må vi vurdere med hvem, hvor og hvordan Otera-relaterte forhold kommuniseres, slik at uvedkommende ikke får tilgang til slik informasjon. Troverdighet: Vi er til å stole på Vi skal overholde kravene til konfidensiell behandling. Dette gjelder også informasjon som er konfidensiell for våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Gradert informasjon/ beredskapsinformasjon gjøres heller ikke kjent for ikke-autorisert personell i Otera. Dette gjelder også sensitiv informasjon om personer, sikringstiltak, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold samt lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er opphørt eller at oppdraget er utført. 3. Habilitet I Otera skal vi ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål: Som er av direkte eller indirekte betydning for oss selv eller ektefelle, samboer, barn, foreldre, søsken eller andre nærstående personer. Som er av direkte eller indirekte betydning for selskap, organisasjon eller offentlig organ der vi selv er medlem av styrende organ eller har annen innflytelse eller interesse. Når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår egen upartiskhet. Det samme gjelder dersom forholdet kan oppfattes slik av andre. Vi har selv ansvar for å vurdere om det foreligger inhabilitet. Når noen ber om det, eller den enkelte selv finner grunn til det tar vi det opp med nærmeste overordnede myndighet eller konsernsjef. I styret treffes avgjørelsen om inhabilitet av styret, men uten at vedkommende medlem selv deltar i avgjørelsen. Styremedlemmer skal selv gjøre oppmerksom på forhold som kan tenkes å føre til inhabilitet. 7

8 Nærhet: Vi bryr oss om kollegene våre, og sier i fra når noen ikke gjør en trygg jobb. Hver Medarbeider Sikkert hjem 4. Sikkerhet For oss i Otera går sikkerhet foran alt. Vi har en null-visjon for ulykker og et HMS slagord som sier: Hver Medarbeider Sikkert hjem. Administrerende direktør i selskapet har arbeidsgiveransvaret slik dette er utformet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiveransvaret innebærer bl.a. at selskapet driver et systematisk og planmessig HMS-arbeid. Linjeledelsen er delegert myndighet til å sørge for og påse at dette gjøres innenfor respektive avdelinger og arbeidsplasser. Vi har alle et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet. Vi søker stadig å forbedre vårt HMS-arbeid og ønsker derfor alle innspill på området velkomne. I Otera sier vi i fra om hendelser som kunne ført til farlige situasjoner gjennom vårt RUH system. Vi bryr oss om hverandre, derfor opplever vi det som positivt om noen gir oss tilbakemeldinger med forslag som kan gjøre hverdagen vår enda sikrere. En kollega som sier ifra er en kollega som bryr seg. Troverdighet: Vi følger lover og regler 5. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering Otera skal gi fullstendige, korrekte og nøyaktige redegjørelser i sine rapporter til tilsynsmyndigheter og andre. Vi skal sikre at informasjon, regnskapsføring og rapportering er nøyaktig og fullstendig. All regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i overensstemmelse med lover, regler og relevante regnskapsstandarder. 6. Skikkelighet i konkurranseforhold Vi er forpliktet til å rette oss etter gjeldende konkurranselovgivning og skal derfor opptre slik at konsernet ikke kan bli rammet for brudd på konkurranseregulerende regelverk. Ved tvil om et tiltak eller en handling er forenlig med gjeldende konkurranserett, skal tiltaket stilles i bero inntil forholdet til konkurranselovgivingen er avklart. Otera skal konkurrere på en hederlig og etisk forsvarlig måte innenfor rammeverket til gjeldende konkurranselovgivning og andre regler som gjelder i markeder hvor selskapet opererer. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører. 8 Otera tar avstand fra ulovlig samarbeid som eksempelvis: Prissamarbeid hvor konkurrenter avtaler hvilke priser det skal opereres med. Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud. Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

9 9

10 10

11 7. Forholdet til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser Vi som opptrer på vegne av Otera skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Situasjoner og relasjoner som kan medføre konflikt mellom konsernets interesser og den enkeltes egeninteresse, skal ikke forekomme. Vi skal heller ikke utsette våre leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser for slike situasjoner. Troverdighet: Vi har integritet Disse reglene er likevel ikke til hinder for at vi kan motta oppmerksomhet og gaver i moderate former, for eksempel blomster eller lignende til en verdi av maksimalt kroner 500. Den enkelte som mottar slike gaver, skal informere nærmeste overordnede/oppdragsgiver. Vi skal ikke be om eller motta fordeler av noen art fra konsernets leverandører eller kunder. Rabatt som mottas ved private kjøp på grunn av tilknytting til Agder Energi eller Otera, kan bare anvendes når dette foreligger som en generell ordning innført for samtlige av konsernets eller selskapets ansatte. Eventuelle private innkjøp hos Oteras leverandører skal følge selskapets profil og ansatteavtaler. De reiser som den enkelte foretar i arbeidsmessig sammenheng, skal dekkes av Otera med mindre noe annet på forhånd er godkjent av konsernsjefen. 8. Korrupsjon og etiske retningslinjer hos forretningsforbindelser Vi i Otera skal ha et bevisst forhold til at handlinger og relasjoner ikke kan medføre at beslutninger treffes på annet enn rent forretningsmessige premisser. Vi skal derfor unngå å komme i en situasjon der en føler press, forpliktelse eller forventning i retning av å ta utenforliggende hensyn i våre vurderinger. Det som her er fastlagt, skal likevel ikke være til hinder for vanlig utslag av normal kontakt i forretningsforhold, gjensidig informasjonsutveksling og vanlig gjestfrihet. Også i slike forhold skal vi imidlertid ha skjerpet aktsomhet i forhold til hva som kan bli feiloppfattet, både av forhandlingsmotparten, internt i konsernet og av media. Vi forventer at våre forretningsforbindelser har etiske retningslinjer, og det skal arbeides for at egne retningslinjer gjøres gjeldende overfor disse gjennom kontrakter og andre samarbeidsavtaler. Alle forretningsforbindelser skal gjøres kjent med våre etiske retningslinjer der dette er en naturlig del av samarbeidet, avtalen eller kontrakten. 11

12 Handlekraft: Vi unngår interessekonflikter 9. Deltakelse i annen virksomhet og innsidehandel Uten tillatelse fra overordnet utfører vi ikke annet lønnet arbeid eller driver privat næringsvirksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vår arbeidsytelse i Otera. Svart arbeid er ikke akseptert i Otera. Vi følger gjeldende lover knyttet til svart arbeid, og er selv ansvarlig for å inneha kunnskap om gjeldende regelverk. Vi har selv plikt til å informere nærmeste overordnet om eksterne styreverv. Ved tvil om vervet kan komme i konflikt med konsernets interesser avgjøres spørsmålet av administrerende direktør eller konsernsjef. Tilsvarende har ansatte i Otera ikke anledning til å investere i næringsvirksomhet som driver beslektet eller konkurrerende virksomhet med konsernets, dersom dette kan medføre interessekonflikt mellom vedkommende virksomhet og Agder Energi. Som ansatte i Otera er vi utelukket fra å delta i konkurranse om levering av varer og tjenester til noe selskap i konsernet. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av ansatte. Ansatte kan ikke delta som konsulent, representant eller underleverandør for tilbyder til Agder Energi selskapene. Vi er forpliktet til å informere vår nærmeste overordnede om andre tillitsverv og investeringer som kan tenkes å være av betydning etter denne bestemmelse. Vi skal heller ikke bruke eller medvirke til at andre bruker innsideinformasjon om Otera eller andre Agder Energi selskaper til å tegne eller handle verdipapirer privat eller på vegne av Otera. Innsideinformasjon er opplysninger egnet til å påvirke kursen på verdipapirer og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. 10. Bruk av konsernets eiendeler Vi har ikke anledning til å benytte konsernets driftsutstyr, så som verktøy, kopimaskiner og lignende til privat bruk uten godkjennelse fra nærmeste overordnet eller den som forvalter utstyret. Dette gjelder likevel ikke for benyttelse i ubetydelig omfang som er beregnet for den enkeltes personlige bruk (for eksempel kopiering). Oteras eiendom og eiendeler skal behandles på en forsvarlig måte og skal kun benyttes til de formål de er ment å tjene. Vi skal beskytte konsernets eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Det er utarbeidet egen instruks for bruk av konsernets IKT-utstyr. All tillatt privat bruk av Oteras utstyr beskattes i henhold til gjeldende lover og regler. 12

13 11. Reiser, representasjon og interne arrangement a. Tjenestereiser I Otera reiser vi på mest økonomiske måte. Reisereglementet gjelder under reiser i Oteras tjeneste for alle ansatte. Ved flyreiser dekkes kun økonomiklasse. I særlige tilfeller kan administrerende direktør forhåndsgodkjenne annen klasse. De forskjellige satser vil stort sett være i samsvar med Statens reisereglements satser, men endringer i disse satser vil for Otera vedkommende gjelde fra den dato endringene vedtas i selskapet. Reisegodtgjørelsen skal dekke de merutgifter en har som følge av tjenestereiser og er ikke ment å innebære en generell form for kompensasjon. b. Ledsager på tjenestereiser og aktiviteter I Otera betaler vi som hovedrel ikke for ledsager på tjenestereiser og aktiviteter. I særlige tilfeller (eks. stedlig skikk eller forretningsmessig sedvane) kan administrerende direktør godkjenne at reiseutgifter for ledsager betales av Otera. Deltakelsen forhåndsgodkjennes og merkostnaden lønnsinnberettes. c. Representasjon Relasjonsbygging til våre kunder og leverandører er en viktig del av Oteras virksomhet, men skal utøves med åpenhet og måtehold. Representasjon skal kun tilbys eller mottas innenfor rammene av den ordinære forretningsvirksomhet. Arrangementet skal ha et formelt preg, og det skal være en særskilt anledning. Representasjonen i sin form skal være moderat, slik at dette ikke kan utlegges som en bestikkelse, forpliktelse eller smøring. Her forutsettes det at den enkelte utøver måtehold og godt skjønn. Eventuelle reiser sammen med leverandører og kunder skal alltid godkjennes på forhånd etter bestemmelser som er fastlagt i personalhåndboken. Som hovedregel lar vi ikke Oteras kunder eller forretningspartnere dekke våre hotell- og reisekostnader. Ved tjenestereiser skal Oteras omdømme ivaretas og vi aksepterer ikke utilbørlig opptreden og handlinger. d. Internt arrangement I Otera gjennomføres interne arrangement i moderate former. I forbindelse med møter og arrangement hvor det kun er interne deltakere, har ansvarlig leder ansvar for at arrangementet gjennomføres i moderate former. Vi i Otera skal utøve måtehold og godt skjønn. I forbindelse med middag kan vi vanligvis servere opp til tre retter og drikke til maten. Liste over deltakere følger faktura/refusjonskravet. Dersom arrangementet tilsier at maksimalsatsen (f.t. kr. 600) pr. deltaker må fravikes, skal dette alltid godkjennes av administrerende direktør i selskapet. 13

14 Nærhet: Alle skal behandles med respekt, ærlighet, rettferdighet og tillit 12. Likeverd og mangfold Otera skal vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Otera støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILO konvensjonen 94, og søker å innrette sitt engasjement for samfunnsansvar innenfor ISO Vi i Otera aksepterer ingen form for diskriminering. Diskriminering er all forskjellsbehandling, eksklusjon eller preferanser gjort med grunnlag i rase, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som fører til opphevelse eller svekking av likebehandling. Det kan dog enkelte ganger være lovlig og saklig begrunnet å forskjellsbehandle for å oppnå likeverd og mangfold. Otera har en bevisst holdning mot enhver form for mobbing. Denne holdningen skal prege vårt selskap som arbeidsplass. Arbeidstakere som jobber i eller for Otera skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdig med de vilkår norske arbeidstakere har, uavhengig av opprinnelsesland. Vilkårene omfatter lønn, arbeidstid, overtid, utgifter til reise, kost og losji, nødvendig arbeidstøy og innkvartering. Vi stiller selvfølgelig også de samme kravene til ansatte i samme type stillinger uavhengig av opprinnelsesland. I Otera krever vi at disse bestemmelsene også blir etterlevd hos våre samarbeidspartnere. 13. Politisk virksomhet Otera støtter ikke noe enkelt parti eller noen politiker. Otera vil kunne delta i den offentlige debatt der det er i konsernets og/eller selskapets interesse. Den enkelte står fritt til å delta i demokratisk politisk arbeid, men da uten referanse til deres forhold til Otera. Avtaler med konsulenter, meklere, støttespillere, agenter eller andre mellommenn skal aldri brukes til å kanalisere betaling til noen, heller ikke til offentlig ansatte eller ansatte hos våre kunder, slik at Oteras regler om bestikkelser og korrupsjon omgås. 14. Sosiale medier Våre etiske retningslinjer gjelder også ved bruk av sosiale medier. Sosiale medier defineres som samfunn og aktiviteter på nett som er basert på brukergenerert innhold. Eksempler er sosiale nettverk, blogger fora, diskusjonssider o.l. 14 Vår taushetsplikt gjelder også ved bruk av sosiale medier. Det er også viktig å tenke på at det vi skriver som privatpersoner på sosiale medier kan tolkes som Oteras mening. Dette er spesielt viktig hvor Otera er nevnt som arbeidsgiver eller på andre måter. Derfor tenker vi oss godt om før vi skriver noe på sosiale medier, slik at vi er sikre på at det ikke skader vårt omdømme, verken som selskap eller som ansatte i Otera.

15 15

16 16

17 15. Rusmidler og avhengighet Hos oss har vi en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal vi ikke være påvirket av alkohol, sentralstimulerende stoffer eller andre rusmidler mens vi er i arbeid for Otera. Vi skal heller ikke bruke, eller oppmuntre andre til å bruke, rusmidler på en måte som kan sette den enkelte eller Otera i et uheldig lys. Annen avhengighet, som eksempelvis spillavhengighet, skal på samme måte ikke sette oss selv eller Otera i et dårlig lys. Dette skal heller ikke være et hinder for at vi kan utføre jobben vår på en like god måte som vi vanligvis gjør. Dersom vi mistenker at vi kan ha en eller annen form for avhengighet oppfordres vi til å oppsøke profesjonell hjelp så tidlig som mulig. Som gode kollegaer støtter vi hverandre i slike situasjoner. 16. Etiske tvilstilfeller og varsling I mange situasjoner finnes det ikke entydige svar på hva som er riktig å gjøre. Hva som er etisk forsvarlig kan også vurderes forskjellig av ulike mennesker. Dersom du, som ansatt i Otera, står overfor et etisk dilemma, kan det være lurt å stille seg noen kontrollspørsmål: Nærhet: En kollega som sier i fra er en kollega som bryr seg Vil jeg mislike at dette blir kjent for ledelsen eller mine arbeidskolleger? Vil dette svekke tillit eller posisjon for Otera dersom det blir omtalt i media? Kan dette komme i konflikt med de interesser jeg skal ivareta som ansatt, for eksempel ved at jeg i kraft av min stilling oppnår en fordel? Vil dette svekke respekten for vedtak og synspunkter i Otera? Vil jeg kunne skape bindinger eller relasjoner til leverandører som senere kan begrense selskapets handlefrihet? I Otera skal vi ta opp etiske tvilstilfeller og brudd på Oteras etiske retningslinjer umiddelbart med egen leder, eventuelt leders leder eller Oteras varslingsutvalg. En leder som mottar en slik henvendelse skal konsultere egen leder i tvilstilfeller. Den enkelte som melder fra om slike saker kan være anonym hvis ønskelig. Otera vil ikke iverksette negative sanksjoner overfor ansatte som i god tro og på en lojal måte informerer til ansvarlig person, enhet eller myndighet om mulige brudd på Oteras etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre kritikkverdige forhold i Oteras virksomhet. Dette er i tråd med arbeidsmiljøloven 2-4 og

18 17. Etisk råd I Otera bruker vi Agder Energi sitt etiske råd. Rådet skal sikre høy oppmerksomhet, lik forståelse og etterlevelse av Oteras etiske retningslinjer i henhold til rådets mandat. Etisk råd har en rett og plikt i forhold til konsernstyret når det gjelder ivaretakelse av aksjonærverdier gjennom pliktig, habil og tidlig informasjon til styret om forhold av etisk karakter. Agder Energis etiske råd kan kontaktes på e-post eller ved å kontakte Agder Energi sitt sentralbord på telefon Nytenkning: Vi skal være bransjens beste på etikk 18. Overtredelser, personlig ansvar og lederansvar Otera vil sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent og at nødvendig opplæring tilbys regelmessig. Det personlige ansvar, kravene til behandling av etiske spørsmål og de fora og hjelpemidler som er etablert, skal sikre at Otera etterlever sine etiske standarder og krav. Praktisering av de etiske retningslinjene skal følges opp gjennom konsernets internkontrollsystem. Det foretas årlig gjennomgang av retningslinjenes funksjon og gjennomslag i konsernet. Den enkelte skal sette seg inn i og utføre sitt arbeid i samsvar med de krav som er nedfelt i dette dokumentet, og aktuelle lover og regler. Leder skal sørge for at virksomheten innen eget ansvarsområde skjer i henhold til kravene i dokumentet. Leder er ansvarlig for å kommunisere retningslinjene og skal gi råd om forståelse og praktisering. Brudd på selskapets etiske retningslinjer, konsernets etiske retningslinjer eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjed og anmeldelse til relevant myndighet. Disiplinære retningslinjer skal være detaljerte med hensyn til reaksjoner og i samsvar med lover og regler. 19. Implementering Som følge av Oteras mange geografiske lokasjoner har de enkelte enhetene myndighet til å fatte egne beslutninger på en rekke områder. Standarder som er nedfelt i konsernets og selskapets kjerneverdier og Etikk i Otera er helt sentrale i selskapets strategi. Derfor er det helt nødvendig at hver enkelt ansatt etterlevere disse reglene. Med andre ord er ikke de etiske grunnreglene noe de enkelte enhetene kan velge å se bort i fra. Derimot har Oteras styre og ledergruppe pålagt Oteras enheter å implementere og kontrollere gjennomføring av disse retningslinjene. 20. Ansvarserklæring 18 Dokumentet skaper ingen rettigheter for kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter.

19 19

20 Har du spørsmål, eller ønsker du å rapportere noe: Agder Energi Etiske råd E-post: Telefon: Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde Hver Medarbeider Sikkert hjem VI ELEKTRIFISERER SAMFUNNET Besøksadresse: Stemmane 4c, 4636 Kristiansand Postadresse: 20 Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer