2 Vedtatt av styret i Otera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12"

Transkript

1 Etikk 1

2 2 Vedtatt av styret i Otera

3 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet rundt oss på en positiv måte. De etiske retningslinjene i Agder Energi er også gjeldende for oss i Otera. ETIKK Otera er derfor basert på Agder Energis etiske plattform, men med et ekstra fokus på områder som er spesielt viktige for Otera. Oteras etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera. Når vi tar en avgjørelse som representant for Otera skal disse retningslinjene alltid være førende. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å sette deg inn i våre etiske retningslinjer og at du spør dersom det er noe som er uklart. Oteras etiske retningslinjer er også en naturlig del av våre årlige medarbeidersamtaler. I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Dersom du mener at du har sett et brudd på våre etiske retningslinjer skal du umiddelbart melde dette til din leder eller Oteras varslingsutvalg. Dette skal du kunne gjøre med trygghet i at dette ikke vil kunne få negative konsekvenser for deg personlig. Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag! Vennlig hilsen Hans Jakob Epland Administrerende direktør, Otera tom Nysted konsernsjef, Agder Energi 3

4 Oteras visjon - Vi elektrifiserer samfunnet Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkilden. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektriske installasjoner i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet. Dette er Oteras kjernevirksomhet og samtidig vår viktigste måte å medvirke til at samfunnet utvikler seg i en positiv retning. Gjennom verdisettet vårt setter vi verdier, krav til ledere, krav til medarbeidere, mål og visjon i en sammenheng. Til sammen gir dette retning og styrke til å ta gode valg. Våre verdier Oteras verdier knyttes, på samme måte som Agder Energis verdier, til et verdihus. Vi elektrifiserer samfunnet Driftsmargin 8% Attraktiv partner for profesjonelle kunder Ingen arbeidsulykker Bransjens beste omdømme Målsetning: Dette nivået bryter ned visjonen i fire konkrete mål Otera skal nå. Lykkes vi med å nå disse målene elektrifiserer vi samfunnet. Utfordrer hverandre for best mulig resultat God forretningsforståelse og prosjektgjennomføring Lederteam dedikert til HMS Bygger relasjon og tillit Krav til lederteamene: Dette nivået beskriver hvordan lederne sammen skal dra i samme retning for å skape resultater. Alle ledere har et ansvar for at lederteamet oppnår målene. 4 Veiviser Endringsagent Forbilde Inspirator Handlekraft Nytenkning Nærhet Troverdighet Krav til lederne: Dette nivået beskriver kjernen for lederstilen i selskapet. De lederne som lykkes med å skape verdier og velfungerende team i Otera, er de lederne som mestrer de fire lederdimensjonene. Verdiene: Grunnmuren i verdihuset er grunnleggende krav til alle medarbeidere i selskapet og beskrivende for kjernen i vår opptreden. Dette gjelder både internt og eksternt. Alle har ansvar for å etterleve disse verdiene.

5 Oteras kjerneverdier er: Nærhet: Troverdighet: Handlekraft: Nytenking: Vi skal utvikle, stille opp og være tilgjengelige for våre kunder. Vi skal være til å stole på og levere som forventet. Vi skal være profesjonelle, skape resultater og være lønnsomme. Vi skal være løsningsorienterte, fleksible og innovative. 5

6 Handlekraft: Vi har en positiv påvirkning på samfunnet vårt 1. Vårt rammeverk for etiske retningslinjer a. Innledning I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Det skal prege alle våre aktiviteter slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. De etiske retningslinjene som er vedtatt for Otera, angir ønsket atferd i organisasjonen. Våre retningslinjer angir den etiske standarden som skal ligge til grunn for alle Otera selskapers ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera, heretter referert til som vi. Otera har forpliktet seg til å følge Agder Energi sine retningslinjer. Våre etiske retningslinjer er dannet på grunnlag av disse og ivaretar de overordnede intensjonene. Videre er Agder Energi referert til som konsernet, mens Otera er referert til som selskapet. Otera sitt arbeid med samfunnsansvar skal bidra til at konsernet når sine forretningsmessige mål gjennom å ivareta samfunnets økonomiske, miljømessige og sosiale forventninger til vår virksomhet. I Otera skal vi vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Otera støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILO konvensjonen 94, og jobber med samfunnsansvar med ISO26000 som rettesnor. Dette heftet er Oteras etiske plattform. b. Etisk plattform De etiske retningslinjene og samfunnsansvar i Otera er basert på Lojalitet, Integritet og Tillit. Lojalitet Vår plikt til lojalitet overfor selskapet handler grunnleggende om å unngå situasjoner der selskapets interesse kommer i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Dersom slik interessekonflikt likevel oppstår, skal umiddelbart vår nærmeste overordnede/oppdragsgiver bli underrettet om situasjonen. Kravet til lojalitet omfatter også en plikt til å informere vår nærmeste overordnede/ oppdragsgiver om forhold som er eller kan være skadelige for selskapet. Integritet Det skal ikke være tvil om vår integritet i omgang med forretningsforbindelser. Relasjoner skal ikke på noen måte være så tette at det kan reises tvil om det forretningsmessige forholdet. 6 Tillit Otera har tillit til den enkeltes lojalitet og dømmekraft. Vi skal avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom egne private forhold og de interesser som skal ivaretas i forhold til Otera.

7 2. Taushetsplikt Alle ansatte i Otera har skrevet under på en taushetserklæring ved ansettelse. Denne skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade Oteras virksomhet eller omdømme. Taushetsplikten skal også beskytte den enkeltes personvern og integritet. Derfor må vi vurdere med hvem, hvor og hvordan Otera-relaterte forhold kommuniseres, slik at uvedkommende ikke får tilgang til slik informasjon. Troverdighet: Vi er til å stole på Vi skal overholde kravene til konfidensiell behandling. Dette gjelder også informasjon som er konfidensiell for våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Gradert informasjon/ beredskapsinformasjon gjøres heller ikke kjent for ikke-autorisert personell i Otera. Dette gjelder også sensitiv informasjon om personer, sikringstiltak, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold samt lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er opphørt eller at oppdraget er utført. 3. Habilitet I Otera skal vi ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål: Som er av direkte eller indirekte betydning for oss selv eller ektefelle, samboer, barn, foreldre, søsken eller andre nærstående personer. Som er av direkte eller indirekte betydning for selskap, organisasjon eller offentlig organ der vi selv er medlem av styrende organ eller har annen innflytelse eller interesse. Når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår egen upartiskhet. Det samme gjelder dersom forholdet kan oppfattes slik av andre. Vi har selv ansvar for å vurdere om det foreligger inhabilitet. Når noen ber om det, eller den enkelte selv finner grunn til det tar vi det opp med nærmeste overordnede myndighet eller konsernsjef. I styret treffes avgjørelsen om inhabilitet av styret, men uten at vedkommende medlem selv deltar i avgjørelsen. Styremedlemmer skal selv gjøre oppmerksom på forhold som kan tenkes å føre til inhabilitet. 7

8 Nærhet: Vi bryr oss om kollegene våre, og sier i fra når noen ikke gjør en trygg jobb. Hver Medarbeider Sikkert hjem 4. Sikkerhet For oss i Otera går sikkerhet foran alt. Vi har en null-visjon for ulykker og et HMS slagord som sier: Hver Medarbeider Sikkert hjem. Administrerende direktør i selskapet har arbeidsgiveransvaret slik dette er utformet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiveransvaret innebærer bl.a. at selskapet driver et systematisk og planmessig HMS-arbeid. Linjeledelsen er delegert myndighet til å sørge for og påse at dette gjøres innenfor respektive avdelinger og arbeidsplasser. Vi har alle et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet. Vi søker stadig å forbedre vårt HMS-arbeid og ønsker derfor alle innspill på området velkomne. I Otera sier vi i fra om hendelser som kunne ført til farlige situasjoner gjennom vårt RUH system. Vi bryr oss om hverandre, derfor opplever vi det som positivt om noen gir oss tilbakemeldinger med forslag som kan gjøre hverdagen vår enda sikrere. En kollega som sier ifra er en kollega som bryr seg. Troverdighet: Vi følger lover og regler 5. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering Otera skal gi fullstendige, korrekte og nøyaktige redegjørelser i sine rapporter til tilsynsmyndigheter og andre. Vi skal sikre at informasjon, regnskapsføring og rapportering er nøyaktig og fullstendig. All regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i overensstemmelse med lover, regler og relevante regnskapsstandarder. 6. Skikkelighet i konkurranseforhold Vi er forpliktet til å rette oss etter gjeldende konkurranselovgivning og skal derfor opptre slik at konsernet ikke kan bli rammet for brudd på konkurranseregulerende regelverk. Ved tvil om et tiltak eller en handling er forenlig med gjeldende konkurranserett, skal tiltaket stilles i bero inntil forholdet til konkurranselovgivingen er avklart. Otera skal konkurrere på en hederlig og etisk forsvarlig måte innenfor rammeverket til gjeldende konkurranselovgivning og andre regler som gjelder i markeder hvor selskapet opererer. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører. 8 Otera tar avstand fra ulovlig samarbeid som eksempelvis: Prissamarbeid hvor konkurrenter avtaler hvilke priser det skal opereres med. Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud. Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

9 9

10 10

11 7. Forholdet til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser Vi som opptrer på vegne av Otera skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Situasjoner og relasjoner som kan medføre konflikt mellom konsernets interesser og den enkeltes egeninteresse, skal ikke forekomme. Vi skal heller ikke utsette våre leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser for slike situasjoner. Troverdighet: Vi har integritet Disse reglene er likevel ikke til hinder for at vi kan motta oppmerksomhet og gaver i moderate former, for eksempel blomster eller lignende til en verdi av maksimalt kroner 500. Den enkelte som mottar slike gaver, skal informere nærmeste overordnede/oppdragsgiver. Vi skal ikke be om eller motta fordeler av noen art fra konsernets leverandører eller kunder. Rabatt som mottas ved private kjøp på grunn av tilknytting til Agder Energi eller Otera, kan bare anvendes når dette foreligger som en generell ordning innført for samtlige av konsernets eller selskapets ansatte. Eventuelle private innkjøp hos Oteras leverandører skal følge selskapets profil og ansatteavtaler. De reiser som den enkelte foretar i arbeidsmessig sammenheng, skal dekkes av Otera med mindre noe annet på forhånd er godkjent av konsernsjefen. 8. Korrupsjon og etiske retningslinjer hos forretningsforbindelser Vi i Otera skal ha et bevisst forhold til at handlinger og relasjoner ikke kan medføre at beslutninger treffes på annet enn rent forretningsmessige premisser. Vi skal derfor unngå å komme i en situasjon der en føler press, forpliktelse eller forventning i retning av å ta utenforliggende hensyn i våre vurderinger. Det som her er fastlagt, skal likevel ikke være til hinder for vanlig utslag av normal kontakt i forretningsforhold, gjensidig informasjonsutveksling og vanlig gjestfrihet. Også i slike forhold skal vi imidlertid ha skjerpet aktsomhet i forhold til hva som kan bli feiloppfattet, både av forhandlingsmotparten, internt i konsernet og av media. Vi forventer at våre forretningsforbindelser har etiske retningslinjer, og det skal arbeides for at egne retningslinjer gjøres gjeldende overfor disse gjennom kontrakter og andre samarbeidsavtaler. Alle forretningsforbindelser skal gjøres kjent med våre etiske retningslinjer der dette er en naturlig del av samarbeidet, avtalen eller kontrakten. 11

12 Handlekraft: Vi unngår interessekonflikter 9. Deltakelse i annen virksomhet og innsidehandel Uten tillatelse fra overordnet utfører vi ikke annet lønnet arbeid eller driver privat næringsvirksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vår arbeidsytelse i Otera. Svart arbeid er ikke akseptert i Otera. Vi følger gjeldende lover knyttet til svart arbeid, og er selv ansvarlig for å inneha kunnskap om gjeldende regelverk. Vi har selv plikt til å informere nærmeste overordnet om eksterne styreverv. Ved tvil om vervet kan komme i konflikt med konsernets interesser avgjøres spørsmålet av administrerende direktør eller konsernsjef. Tilsvarende har ansatte i Otera ikke anledning til å investere i næringsvirksomhet som driver beslektet eller konkurrerende virksomhet med konsernets, dersom dette kan medføre interessekonflikt mellom vedkommende virksomhet og Agder Energi. Som ansatte i Otera er vi utelukket fra å delta i konkurranse om levering av varer og tjenester til noe selskap i konsernet. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av ansatte. Ansatte kan ikke delta som konsulent, representant eller underleverandør for tilbyder til Agder Energi selskapene. Vi er forpliktet til å informere vår nærmeste overordnede om andre tillitsverv og investeringer som kan tenkes å være av betydning etter denne bestemmelse. Vi skal heller ikke bruke eller medvirke til at andre bruker innsideinformasjon om Otera eller andre Agder Energi selskaper til å tegne eller handle verdipapirer privat eller på vegne av Otera. Innsideinformasjon er opplysninger egnet til å påvirke kursen på verdipapirer og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. 10. Bruk av konsernets eiendeler Vi har ikke anledning til å benytte konsernets driftsutstyr, så som verktøy, kopimaskiner og lignende til privat bruk uten godkjennelse fra nærmeste overordnet eller den som forvalter utstyret. Dette gjelder likevel ikke for benyttelse i ubetydelig omfang som er beregnet for den enkeltes personlige bruk (for eksempel kopiering). Oteras eiendom og eiendeler skal behandles på en forsvarlig måte og skal kun benyttes til de formål de er ment å tjene. Vi skal beskytte konsernets eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Det er utarbeidet egen instruks for bruk av konsernets IKT-utstyr. All tillatt privat bruk av Oteras utstyr beskattes i henhold til gjeldende lover og regler. 12

13 11. Reiser, representasjon og interne arrangement a. Tjenestereiser I Otera reiser vi på mest økonomiske måte. Reisereglementet gjelder under reiser i Oteras tjeneste for alle ansatte. Ved flyreiser dekkes kun økonomiklasse. I særlige tilfeller kan administrerende direktør forhåndsgodkjenne annen klasse. De forskjellige satser vil stort sett være i samsvar med Statens reisereglements satser, men endringer i disse satser vil for Otera vedkommende gjelde fra den dato endringene vedtas i selskapet. Reisegodtgjørelsen skal dekke de merutgifter en har som følge av tjenestereiser og er ikke ment å innebære en generell form for kompensasjon. b. Ledsager på tjenestereiser og aktiviteter I Otera betaler vi som hovedrel ikke for ledsager på tjenestereiser og aktiviteter. I særlige tilfeller (eks. stedlig skikk eller forretningsmessig sedvane) kan administrerende direktør godkjenne at reiseutgifter for ledsager betales av Otera. Deltakelsen forhåndsgodkjennes og merkostnaden lønnsinnberettes. c. Representasjon Relasjonsbygging til våre kunder og leverandører er en viktig del av Oteras virksomhet, men skal utøves med åpenhet og måtehold. Representasjon skal kun tilbys eller mottas innenfor rammene av den ordinære forretningsvirksomhet. Arrangementet skal ha et formelt preg, og det skal være en særskilt anledning. Representasjonen i sin form skal være moderat, slik at dette ikke kan utlegges som en bestikkelse, forpliktelse eller smøring. Her forutsettes det at den enkelte utøver måtehold og godt skjønn. Eventuelle reiser sammen med leverandører og kunder skal alltid godkjennes på forhånd etter bestemmelser som er fastlagt i personalhåndboken. Som hovedregel lar vi ikke Oteras kunder eller forretningspartnere dekke våre hotell- og reisekostnader. Ved tjenestereiser skal Oteras omdømme ivaretas og vi aksepterer ikke utilbørlig opptreden og handlinger. d. Internt arrangement I Otera gjennomføres interne arrangement i moderate former. I forbindelse med møter og arrangement hvor det kun er interne deltakere, har ansvarlig leder ansvar for at arrangementet gjennomføres i moderate former. Vi i Otera skal utøve måtehold og godt skjønn. I forbindelse med middag kan vi vanligvis servere opp til tre retter og drikke til maten. Liste over deltakere følger faktura/refusjonskravet. Dersom arrangementet tilsier at maksimalsatsen (f.t. kr. 600) pr. deltaker må fravikes, skal dette alltid godkjennes av administrerende direktør i selskapet. 13

14 Nærhet: Alle skal behandles med respekt, ærlighet, rettferdighet og tillit 12. Likeverd og mangfold Otera skal vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Otera støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILO konvensjonen 94, og søker å innrette sitt engasjement for samfunnsansvar innenfor ISO Vi i Otera aksepterer ingen form for diskriminering. Diskriminering er all forskjellsbehandling, eksklusjon eller preferanser gjort med grunnlag i rase, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som fører til opphevelse eller svekking av likebehandling. Det kan dog enkelte ganger være lovlig og saklig begrunnet å forskjellsbehandle for å oppnå likeverd og mangfold. Otera har en bevisst holdning mot enhver form for mobbing. Denne holdningen skal prege vårt selskap som arbeidsplass. Arbeidstakere som jobber i eller for Otera skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdig med de vilkår norske arbeidstakere har, uavhengig av opprinnelsesland. Vilkårene omfatter lønn, arbeidstid, overtid, utgifter til reise, kost og losji, nødvendig arbeidstøy og innkvartering. Vi stiller selvfølgelig også de samme kravene til ansatte i samme type stillinger uavhengig av opprinnelsesland. I Otera krever vi at disse bestemmelsene også blir etterlevd hos våre samarbeidspartnere. 13. Politisk virksomhet Otera støtter ikke noe enkelt parti eller noen politiker. Otera vil kunne delta i den offentlige debatt der det er i konsernets og/eller selskapets interesse. Den enkelte står fritt til å delta i demokratisk politisk arbeid, men da uten referanse til deres forhold til Otera. Avtaler med konsulenter, meklere, støttespillere, agenter eller andre mellommenn skal aldri brukes til å kanalisere betaling til noen, heller ikke til offentlig ansatte eller ansatte hos våre kunder, slik at Oteras regler om bestikkelser og korrupsjon omgås. 14. Sosiale medier Våre etiske retningslinjer gjelder også ved bruk av sosiale medier. Sosiale medier defineres som samfunn og aktiviteter på nett som er basert på brukergenerert innhold. Eksempler er sosiale nettverk, blogger fora, diskusjonssider o.l. 14 Vår taushetsplikt gjelder også ved bruk av sosiale medier. Det er også viktig å tenke på at det vi skriver som privatpersoner på sosiale medier kan tolkes som Oteras mening. Dette er spesielt viktig hvor Otera er nevnt som arbeidsgiver eller på andre måter. Derfor tenker vi oss godt om før vi skriver noe på sosiale medier, slik at vi er sikre på at det ikke skader vårt omdømme, verken som selskap eller som ansatte i Otera.

15 15

16 16

17 15. Rusmidler og avhengighet Hos oss har vi en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal vi ikke være påvirket av alkohol, sentralstimulerende stoffer eller andre rusmidler mens vi er i arbeid for Otera. Vi skal heller ikke bruke, eller oppmuntre andre til å bruke, rusmidler på en måte som kan sette den enkelte eller Otera i et uheldig lys. Annen avhengighet, som eksempelvis spillavhengighet, skal på samme måte ikke sette oss selv eller Otera i et dårlig lys. Dette skal heller ikke være et hinder for at vi kan utføre jobben vår på en like god måte som vi vanligvis gjør. Dersom vi mistenker at vi kan ha en eller annen form for avhengighet oppfordres vi til å oppsøke profesjonell hjelp så tidlig som mulig. Som gode kollegaer støtter vi hverandre i slike situasjoner. 16. Etiske tvilstilfeller og varsling I mange situasjoner finnes det ikke entydige svar på hva som er riktig å gjøre. Hva som er etisk forsvarlig kan også vurderes forskjellig av ulike mennesker. Dersom du, som ansatt i Otera, står overfor et etisk dilemma, kan det være lurt å stille seg noen kontrollspørsmål: Nærhet: En kollega som sier i fra er en kollega som bryr seg Vil jeg mislike at dette blir kjent for ledelsen eller mine arbeidskolleger? Vil dette svekke tillit eller posisjon for Otera dersom det blir omtalt i media? Kan dette komme i konflikt med de interesser jeg skal ivareta som ansatt, for eksempel ved at jeg i kraft av min stilling oppnår en fordel? Vil dette svekke respekten for vedtak og synspunkter i Otera? Vil jeg kunne skape bindinger eller relasjoner til leverandører som senere kan begrense selskapets handlefrihet? I Otera skal vi ta opp etiske tvilstilfeller og brudd på Oteras etiske retningslinjer umiddelbart med egen leder, eventuelt leders leder eller Oteras varslingsutvalg. En leder som mottar en slik henvendelse skal konsultere egen leder i tvilstilfeller. Den enkelte som melder fra om slike saker kan være anonym hvis ønskelig. Otera vil ikke iverksette negative sanksjoner overfor ansatte som i god tro og på en lojal måte informerer til ansvarlig person, enhet eller myndighet om mulige brudd på Oteras etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre kritikkverdige forhold i Oteras virksomhet. Dette er i tråd med arbeidsmiljøloven 2-4 og

18 17. Etisk råd I Otera bruker vi Agder Energi sitt etiske råd. Rådet skal sikre høy oppmerksomhet, lik forståelse og etterlevelse av Oteras etiske retningslinjer i henhold til rådets mandat. Etisk råd har en rett og plikt i forhold til konsernstyret når det gjelder ivaretakelse av aksjonærverdier gjennom pliktig, habil og tidlig informasjon til styret om forhold av etisk karakter. Agder Energis etiske råd kan kontaktes på e-post eller ved å kontakte Agder Energi sitt sentralbord på telefon Nytenkning: Vi skal være bransjens beste på etikk 18. Overtredelser, personlig ansvar og lederansvar Otera vil sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent og at nødvendig opplæring tilbys regelmessig. Det personlige ansvar, kravene til behandling av etiske spørsmål og de fora og hjelpemidler som er etablert, skal sikre at Otera etterlever sine etiske standarder og krav. Praktisering av de etiske retningslinjene skal følges opp gjennom konsernets internkontrollsystem. Det foretas årlig gjennomgang av retningslinjenes funksjon og gjennomslag i konsernet. Den enkelte skal sette seg inn i og utføre sitt arbeid i samsvar med de krav som er nedfelt i dette dokumentet, og aktuelle lover og regler. Leder skal sørge for at virksomheten innen eget ansvarsområde skjer i henhold til kravene i dokumentet. Leder er ansvarlig for å kommunisere retningslinjene og skal gi råd om forståelse og praktisering. Brudd på selskapets etiske retningslinjer, konsernets etiske retningslinjer eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjed og anmeldelse til relevant myndighet. Disiplinære retningslinjer skal være detaljerte med hensyn til reaksjoner og i samsvar med lover og regler. 19. Implementering Som følge av Oteras mange geografiske lokasjoner har de enkelte enhetene myndighet til å fatte egne beslutninger på en rekke områder. Standarder som er nedfelt i konsernets og selskapets kjerneverdier og Etikk i Otera er helt sentrale i selskapets strategi. Derfor er det helt nødvendig at hver enkelt ansatt etterlevere disse reglene. Med andre ord er ikke de etiske grunnreglene noe de enkelte enhetene kan velge å se bort i fra. Derimot har Oteras styre og ledergruppe pålagt Oteras enheter å implementere og kontrollere gjennomføring av disse retningslinjene. 20. Ansvarserklæring 18 Dokumentet skaper ingen rettigheter for kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter.

19 19

20 Har du spørsmål, eller ønsker du å rapportere noe: Agder Energi Etiske råd E-post: Telefon: Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde Hver Medarbeider Sikkert hjem VI ELEKTRIFISERER SAMFUNNET Besøksadresse: Stemmane 4c, 4636 Kristiansand Postadresse: 20 Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Kjære kollega! Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag!

Kjære kollega! Takk for at du tar deg tid til å lese igjennom våre etiske retninglinjer, og at du praktiserer våre kjerneverdier hver eneste dag! Etikk 1 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet rundt oss på

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013

Etikk i AE. Kjære kollega! April 2007 06.12.2013 INGTRY. 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 OPPRETTET DATO: REVIDERT DATO: DOK. FORFATTER: April 2007 06.12.2013 INGTRY DOK. NR.: REVISJONS NR.: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 419612 02 Konsernstyret 06.12.2013 Etikk i AE Kjære kollega! Etikk og etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE I Forsvarsbygg Logosymbol? Innholdsside Etiske retningslinjer... side 3 Omdømme og troverdighet... side 5 Åpenhet... side 5 Ytringsfrihet... side 6 ETISKE RETNINGSLINJER Vi

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)

Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Etiske retningslinjer i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Vedtatt av Representantskapet 02.10.15. Formål Kommunalt eide selskaper, som RIR IKS, forvalter store verdier og

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet Etiske regler for ETISKE REGLER for Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge Generelt Våre etiske regler skal bidra til at bedriftens medarbeidere lever opp til et verdisyn som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet

Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet Etiske retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet 1. Formål og ansvar 1.1. Formål Formålet med reglene er å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet på arbeidet som utføres av selskapets

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer