DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)"

Transkript

1 DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT ) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015

2 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. 1. juni

3 Utilbørlig fordel Rettslig standard Totalvurdering av den konkrete situasjon (Ot.prp.nr 78 ( ): Formålet med fordelen Partenes stilling og rolle Fordelens økonomiske verdi Skjult eller åpent Brudd på interne retningslinjer Offentlige tjenestemenn eller private parter Får anvendelse på en rekke ulike situasjonerr med ulik straffverdighet Stigmatiseringseffekt Fokus her: Nedre grense 1. juni

4 Forelegget kr Utstedt for: Overtredelse av straffeloven 276 a for å ha mottatt en utilbørlig fordel ved i egenskap av driftsjef i Ruter AS å ha deltatt i tre middager betalt av bussprodusenten Volvo Den mottatte fordel (med total verdi kr 4729) var utilbørlig fordi den ble (i) gitt i forbindelse med anskaffelsesprosesser, (ii) den ble holdt skjult for arbeidsgiveren, og (iii) fordi den innebar brudd på Ruter s etiske retningslinjer 1. juni

5 Sakens bakgrunn Etterforskning i Tyskland mot den tyske bussprodusenten MAN Påfølgende etterforskning i Norge mot ansatte i Unibuss for mottatte bestikkelser fra MAN Unibuss var operatør for en rekke busslinjer for Ruter AS Intern granskning i Ruter AS ved revisjonsselskapet BDO Informasjonsflyt fra granskningen i Ruter til politiet Forelegg mot TB for korrupsjon Den endelige granskningsrapporten fra BDO konkluderte med at det ikke forelå tilstrekkelige bevis for en overtredelse av korrupsjonsbestemmelsene for TB 1. juni

6 Faktum Ruter AS Ruter AS, heleid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Ansvarlig for store deler av offentlig kommunikasjon i Oslo og Akershus Undergitt regler om offentlige anskaffelser Kontraktstildelinger skjer til operatørselskaper for bestemt angitte ruter Operatørselskapene forhandler og inngår kontrakter med bussprodusenter som sine underleverandører 1. juni

7 Faktum TBs stilling i Ruter TB, driftsjef, ansvarlig for: ruteplanlegging, daglig drift, utarbeidelse av materialspesifikasjoner i anbudsgrunnlag, og oppfølgning i produksjonsprosessen Planleggingen, anskaffelsesprosessene, produksjonsprosessene og daglig drift var ulike arbeidsprosesser i parallelle kontraktsforløp Slik Ruter var organisert var det nødvendig for TB å ha løpende kontakt med leverandører (og underleverandører) om daglig drift og produksjonsspørsmål samtidig som samme leverandør konkurrerte om nye tildelinger 1. juni

8 Faktum - middagene Tre middager over en periode på to år Invitasjon og etter regning fra Volvo, en underleverandør til flere av operatørselskapene som hadde kontrakt med Ruter AS Deltakere; 4 6 personer, Volvo, Unibuss og TB Total økonomisk verdi av TBs andel av mat og drikke: NOK (revidert) Formål: Omtvistet Påtalemyndigheten: For å påvirke anskaffelsesprosessen TB: For å diskutere og utveksle forretningsforhold og for å markere større leveranser 1. juni

9 Oslo tingretts dom Skyldig Verdien av middagene går godt ut over grensene for det som kan være uttrykk for en naturlig anerkjennelse Utilbørlig å ha kontakt med en av Ruters leverandører ut over det forretningsmessige og på en måte som kan oppfattes som smøring TB burde ha informert sine overordnede før middagene Innebar brudd på Ruters etiske regler fordi middagene var egnet til å påvirke TBs tjenestehandlinger og skade Ruters omdømme 1. juni

10 Reaksjoner 1. juni

11 Argumentasjonen for lagmannsretten Overordnet: Argumentere mer med fakta enn juss Vise at det faktiske grunnlaget for forelegget var feil Middagene ble ikke avholdt i forbindelse med pågående anskaffelser Middagene ble ikke holdt skjult for TBs overordnede Middagene innebar ikke brudd på interne retningslinjer Påvise at middagene hadde et legitimt og forretningsmessig formål 1. juni

12 Lagmannsrettens dom Frifinnelse Det var ikke tale om middager som klart ligger utenfor hva som må anses som akseptabelt, verken i det private, eller når det gjelder offentlig eide foretak som handler med det private næringsliv Middagene ble verken holdt i forbindelse med anbudskonkurranser, forsøkt skjult eller innebar brudd på Ruters etiske retningslinjer Ingen holdepunkter for at middagene ble holdt for å påvirke TBs beslutninger som driftsjef i Ruter Dissens: Burde vært lagt mer vekt på hensynet til den generelle tillit, at Ruter til enhver tid hadde anbudsprosesser gående, og at selskapet var offentlig eid 1. juni

13 Påtalemyndighetens anke til Høyesterett Ankegrunn: Uriktig rettsanvendelse Anførsel: Selv om forretningsmiddager kan være akseptable også innen offentlig sektor, innebar disse middagene en overtredelse av 276 a fordi: TB hadde en sentral stilling i anbudsprosessen TB var ansatt i et offentlig eid foretak Større vekt skulle vært lagt på at det alltid pågikk anbudsprosesser i Ruter og hensynet til allmennhetens tillit TB skulle ha orientert sine overordnede Middagene innebar brudd på Ruters etiske regler 1. juni

14 Fortsatt behov for klarhet 1. juni

15 Argumentasjonen for Høyesterett Fremheve det problematiske i å definere den nedre grense for et straffbart forhold ved bruk av en rettslig standard som utilbørlig fordel Påpeke at allmennhetens behov for forutsigbarhet ikke kan møtes alene ved å forsøke å trekke en grense basert på kasuistikk eller situasjonsbestemte fakta Argumentere for at behovet for forutsigbarhet må møtes ved at Høyesterett tydelig markerer at korrupsjonsbestemmelsen er forbeholdt de klart klanderverdige tilfeller 1. juni

16 Høyesteretts dom, Rt Anken forkastes (13):..det må foreligge et klart klanderverdig forhold for at bestemmelsen skal kunne anvendes. (14): Denne viktige presisering ( ) må ( ) forstås på bakgrunn av de betenkeligheter det i sin alminnelighet er forbundet med å benytte rettslige standarder i strafferetten (21): Ruter AS virksomhet er av en slik art at det her vil gjelde skjerpede krav (offentlig eid og med offentlige oppgaver) 1. juni

17 Høyesteretts dom (31): Men: (TB)s stilling hadde en helt annen karakter enn f eks en kommunal saksbehandler tilknyttet tradisjonell myndighetsutøvelse (35): at det bare i svært spesielle tilfeller vil være grunn til å dømme etter korrupsjonsbestemmelsen dersom en må se helt bort fra at det foreligger et påvirkningsmoment (44): disse reglene (de etiske retningslinjene) er gitt en så alminnelig utforming at forholdet til dem ikke under noen omstendighet ville kunne tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det foreligger et utilbørlig forhold i straffelovens forstand. 1. juni

18 Høyesteretts dom (46): ( ) Når en fordel ikke er av varig karakter, den konsumeres i tilknytning til det arrangement som i seg selv er relevant for arbeidstakerens stilling, vil det normalt ikke være aktuelt å anvende straffelovens korrupsjonsbestemmelse. ( ) det skal mye til for at arrangementet må anses som så påkostet at deltakelsen kan anses som utilbørlig. 1. juni

19 Oppsummering - hovedpunkter utilbørlig fordel - klar margin til alminnelige kritikkverdige forhold Totalvurdering av de konkrete omstendigheter enkeltstående forhold ikke avgjørende Mye til dersom ikke påviselig påvirkningsmoment Mye til når fordelen konsumeres på stedet Generelle etiske retningslinjer er av underordnet betydning LFS 1. juni

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL?

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? Om de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276a-c Kandidatnr: 258 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17585 ord Dato: 25. november 2004

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2011 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN ANTIKORRUPSJON OG ETIKKARBEID I KOMMUNESEKTOREN Forum for Kontroll og Tilsyn, Haugesund, 4. juni 2014 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM KORRUPSJON-GRENSEGANG MELLOM KUNDEBEHANDLING OG KORRUPSJON. Fagsamling og årsmøte, Lillehammer, 9. april 2014

KS INNKJØPSFORUM KORRUPSJON-GRENSEGANG MELLOM KUNDEBEHANDLING OG KORRUPSJON. Fagsamling og årsmøte, Lillehammer, 9. april 2014 KS INNKJØPSFORUM KORRUPSJON-GRENSEGANG MELLOM KUNDEBEHANDLING OG KORRUPSJON Fagsamling og årsmøte, Lillehammer, 9. april 2014 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance Advokatfirmaet

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013

ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance Advokatfirmaet

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

STRAFFERETTSLIG KORRUPSJON. Med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven 276a

STRAFFERETTSLIG KORRUPSJON. Med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven 276a STRAFFERETTSLIG KORRUPSJON Med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven 276a Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 TEMA OG AKTUALITET... 2 1.2 RETTSKILDESITUASJONEN... 3 1.3 LEGISLATIVE HENSYN...

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke, I. A X B Y C (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling.

Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling. Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling. av Carina Hugdal Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, Periscopus AS Victoria Hotell AS Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot

Detaljer

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune KONFIDENSIELT Til Bergen kommune Advokatfirmaet G-Partner AS legger med dette frem sin rapport for undersøkelsen av TTTanskaffelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer