Strategiplan 2013 Godkjent: Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2013 Godkjent: - 2016. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning Tiltaksarrangør KanJa Nome AS visjon og verdigrunnlag Om bedriften Formål Visjon og verdigrunnlag Nøkkelprosesser Spesielle utfordringer og målsettinger for perioden Nøkkelprosesser Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Målgruppe og målsetting Ansetting og kompetanse Virkemidler i tiltaket Forhold til oppdragsgiver Økonomi Utfordringer for VTA Arbeid med Bistand AB Målgruppe og målsetting Ansetting og kompetanse Virkemidler i tiltaket Forhold til oppdragsgiver Økonomi Utfordringer for AB KanJa Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Målgruppe og målsetting Ansetning og kompetanse Virkemidler i tiltaket Forholdet til oppdragsgiver Økonomi Full Pakke Målgruppe og målsetting Ansetning og kompetanse Virkemidler i tiltaket Forholdet til oppdragsgiver Økonomi Utfordringer for Full pakke Trenings- og aktivitetssenteret - TAS Målgruppe og målsetting Ansetting og kompetanse Virkemidler i tiltaket Forhold til oppdragsgiver Økonomi Utfordringer for TAS Støtteprosesser og rammebetingelser Organisering avdelinger Utskrift: :47:52 Side 1 av 46

2 3.1.2 Møtestruktur Årsplanlegging Personal og lønnspolitikk Lønns- og arbeids- og tilsettingsforhold Kompetanse Helse, miljø og sikkerhet Velferd Økonomi Lokaler Produksjonsområdene i KanJa Sikringsmateriell Makulering Vaktmestertjenester og Transport Produksjon av biomasse/bioenergi og drifting av basseng Kjøkken/Kantine Vaskeri og renhold Sliping, montasje og trearbeid Vedproduksjon Hjelpemiddellager og formidling Informasjon og markedsføring Hjemmeside Annet informasjonsarbeid Vedlegg Organisasjonskart Nøkkelprosesser Utskrift: :47:52 Side 2 av 46

3 Innledning Strategiplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Janne M. Larsen, Bernt Isak Tufte, Asle Skårdal, Gunn Karin Larsen og Nils Steinar Stavsholt. Elementer i planen drøftes med de ansatte i avdelingsmøter og i fellesmøter. Planen har et 3 års perspektiv og rulleres årlig. På bakgrunn av strategiplanen, medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler, arbeidsplassgjennomgang, m.v. utarbeides det årlig kompetanseutviklingsplan, handlings- /tiltaksplan og budsjetter. Planen skal gjøre rede for: bedriftens visjon og verdigrunnlag bedriftens utfordringer hovedprioriteringer og mål for bedriftens virksomhet i planperioden økonomiske konsekvenser og strategier for å oppnå målene Utskrift: :47:52 Side 3 av 46

4 1 Tiltaksarrangør KanJa Nome AS visjon og verdigrunnlag 1.1 Om bedriften KanJa Nome er en Vekstbedrift eiet av Nome kommune. Bedriften ble startet i Den ble omgjort til tilrettelagt bedrift i Nome kommune overtok som eneaksjonær i Bedriften endret navn fra AS Lundi til KanJa Nome AS i september Bedriften hadde tidligere lokasjoner spredd rundt i kommunen, med kontoradresse i Lunde sentrum. Fra flyttet bedriften til Dagsrudgata. Bedriften har 25 års jubileum i I april 2011 ble bedriften Equassertifisert. Dette er en europeisk sertifiseringsordning som skal sikre nødvendig kvalitet på velferdstjenester. Sertifiseringen gjelder for 2 år. Det innebærer en re-sertifisering i Bedriften er pr i dag arrangør for tiltakene; Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med Bistand (AB) Bedriften har i tillegg driftsansvar for Trenings - og aktivitetssenteret (TAS) og tiltaket Full pakke Daglig leder er ansvarlig for den helhetlige driften ved KanJa Nome AS. Administrasjonen har i tillegg 50% stilling som kontorleder. 0,36 stilling som renholder betjener TAS og VTA. KanJa har følgende produksjonsområder: Makulering Vaktmestertjenester og transport Produksjon av biomasse og bioenergi, drifting av basseng Kantine Sliping, montasje og trearbeid Vedproduksjon Vaskeri og renhold Hjelpemiddellager og formidling Pr. sept har VTA avdelingen 27 tiltaksdeltakere. 21 av disse har tiltaksplasser gjennom NAV. En er utplassert i avdelingen gjennom lokalt NAV kontor finansiert via midler fra INDI. For de øvrige gis det kommunal finansiering tilsvarende kommunal andel av VTA tilskudd. Avdelingen har 6,3 årsverk (1 årsverk som avdelingsleder, 0,5 årsverk som attføringsleder og 4,3 årsverk som arbeidsledere) Utskrift: :47:52 Side 4 av 46 Avdeling A4 består av tiltakene:

5 APS som har 1 åv som veileder og 5 plasser for yrkeshemmede arbeidssøkere fra Midt- Telemark kommunene. AB som har 2 åv veiledere. Avdelingen kan betjene inntil 24 yrkeshemmede arbeidssøkere i kommunene Bø, Sauherad og Nome. Full pakke har 8-10 deltakere fra Nome og 2 veiledere. Avdeling TAS: har 5,80 åv for arbeidsledere og 1 åv som avdelingsleder. I tillegg kommer følgepersonell fra boligene der hvor det er nødvendig. Avdelingen gir tilbud til 33 brukere. TAS drives på oppdrag fra Nome kommune og har sitt eget driftsstyre. KanJa er en svært sammensatt bedrift når det gjelder tiltaksdeltakere, tilbud og tiltak, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dette stiller bedriften overfor store utfordringer når det gjelder å stå samlet og trekke i samme retning. Samtidig gir det bedriften store fordeler ved at en kan støtte og hjelpe hverandre både faglig og praktisk og på den måte gjøre bedriften mindre sårbar. Tiltak: - 25 års jubileumsmarkering i Formål Bedriftens formålsparagraf er vedtatt av generalforsamlingen og står i vedtektenes 1: KanJa Nome AS har som formål å forvalte et helhetlig arbeids- og attføringstilbud for mennesker med ulikt funksjonsnivå, i samspill og samarbeid med NAV, Midt- Telemark kommunene, lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Denne formålsparagrafen innebærer følgende hovedmål for virksomheten: Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov skal vi bidra til personlig utvikling og forbedret livskvalitet gjennom arbeid og aktiviteter. Bidra til å avklare den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet. Bidra til å styrke arbeidssøkernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Bidra til at arbeidssøkere med redusert arbeidsevne beholder eller kan skaffe seg arbeid i det ordinære arbeidsliv. Bidra til at personer som ikke kan få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet gies mulighet til å utføre arbeidsoppgaver og delta i aktiviteter tilpasset den enkelte. Bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 1.3 Visjon og verdigrunnlag Utskrift: :47:52 Side 5 av 46 Visjon Som en overordnet rettesnor i arbeidet med å nå de målene som er formulert i pkt vedtok styret i desember 2009 følgende visjon for KanJa Nome AS:

6 Høy kvalitet gjør KanJa til et naturlig valg. Bedriftens hovedfokus er å utvikle mennesker og å fremme sosial rettferdighet. Vi tilstreber at dette arbeidet skal være av så høy kvalitet at brukere, samarbeidspartnere og oppdragsgivere velger KanJa fordi det er høy kvalitet på dette området. Produksjon av varer og tjenester er en viktig del av attføringsarbeidet. Vi ønsker at våre kunder på dette området skal velge KanJa på grunn av høy kvalitet og god service. Våre kjerneverdier er: Skikkelighet Omtanke Faglighet Inkluderende Skikkelighet. Vi skal vise brukere, kunder og samarbeidspartnere at bedriften er til å stole på i alle ledd. Vi skal gi god service og strekke oss langt. Vi skal ivareta den enkeltes brukers verdighet og integritet. Vi skal holde det vi lover. Vi skal håndtere klager på en åpen måte og rette opp i feil og mangler. Vi viser den enkelte respekt og tar konfidensialitet på alvor. Vi skal vise åpenhet og imøtekommenhet innenfor de grensene som settes av de ansattes taushetsplikt. Vi skal ha systemer som oppfyller lover, regelverk, forskrifter, inngåtte avtaler og kontrakter. Alle skal oppleve bedriften som er trygg og god arbeidsplass der ingen utsettes for unødvendige belastninger og risiko. Bedriften skal ha gode rutiner for informasjon og medbestemmelse. Beslutninger skal være forutsigbare. Våre økonomiske transaksjoner skal være åpne. Vi aksepterer ikke bestikkelser, korrupsjon eller andre urettmessige tiltak for å hindre konkurranse. Vi skal avstå fra å gi eller ta imot gaver eller andre goder dersom dette kan påvirke vår eller våre forbindelser sin integritet og uavhengighet. Omtanke Mennesket skal stå i sentrum. Det er viktig at den enkelte opplever seg sett og verdifull. Bedriften ønsker å vise medmenneskelighet og raushet. Det enkelte skal tilbys et trygt miljø med oppgaver og aktiviteter som er best mulig individuelt tilrettelagt, og er utviklende og meningsfylt. Et arbeidsmiljø som gir den enkelte trivsel og arbeidsglede er viktig. Den enkelte skal beskyttes mot unødvendig risiko og vi skal så langt det er mulig innenfor våre rammer forebygge og forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse. Faglighet Det er viktig at ansatte på KanJa har høg kompetanse og er profesjonelle enten det gjelder attføringsarbeidet eller i produksjonen av varer og tjenester. Det er viktig å bygge opp relevant kompetanse og faglighet tilpasset de oppgaver som skal løses gjennom rekruttering og opplæringstiltak. Kunnskap gjennom arbeidserfaring er en viktig del av bedriftens kompetanse. Utskrift: :47:52 Side 6 av 46

7 Inkludering Den enkelte har sitt særpreg, sin individuelle historie, sine individuelle behov og mål. Den enkelt må møtes på en åpen, lyttende, fordomsfri og respektfull måte. Det er viktig å ta den enkeltes situasjon, synspunkter og behov på alvor på en slik måte at brukermedvirkningen er reell. 1.4 Nøkkelprosesser Bedriftens nøkkelprosesser (sentrale virksomhet) defineres som Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidspraksis (APS), Arbeid med bistand (AB), Trenings- og aktivitetssenteret (TAS) og Full Pakke. Disse nøkkelprosessene er delt inn i delprosesser som vist i vedlegg Økonomirutiner, administrative rutiner, ledelse, personalrutiner, produksjon, m.v. defineres som støtteprosesser Kap. 2 omhandler nøkkelprosessene. Kap. 3 omhandler støtteprosesser og rammebetingelser. 1.5 Spesielle utfordringer og målsettinger for perioden Kvalitet. Kvalitet er det sentrale begrep i bedriftens visjon. Dette skal gjennomsyre og være overordnet for det som skjer i bedriften; i planarbeid, i attføringsarbeidet, i produksjonen, i personalhåndteringen, i kontakten med omgivelsene, i økonomiarbeidet, i det administrative arbeidet m.v. Bedriftens hovedfokus er å utvikle mennesker og å fremme sosial rettferdighet. Vi tilstreber at dette arbeidet skal være av så høy kvalitet at tiltaksdeltakere, samarbeidspartnere og oppdragsgivere velger KanJa fordi det er høy kvalitet på dette området. Attføring er bedriftens hovedoppgave. Bedriftens eksistens er avhengig av et høgt faglig nivå og at vi klarer å levere høg kvalitet på tjenestene i tråd med kvalitetskrav fra NAV og elementene i de ulike nøkkelprosessene (se vedlegg) Innenfor VTA opplever en at de tiltaksansattes forutsetninger for å klare å gjennomføre arbeidsoppgaver endrer seg. Noen har mindre overskudd og krefter nå enn tidligere, mens andre krever mer tilrettelegging, støtte og oppfølging fra arbeidslederne. Dette gir oss utfordringer når det gjelder kvalitetskrav: Innenfor attføringsområdet på grunn av behov for tettere oppfølging og mer tilrettelegging Innenfor produksjonen betyr det at det innenfor enkelte arbeidsområder blir vanskeligere å opprettholde produksjonsvolum og kvalitet uten tett oppfølging fra arbeidsledere. Bedriften er Equassertifisert. Det vil si at bedriftens kvalitetssystem innenfor levering av velferdstjenester tilfredsstiller systemkravene i Equass. Systemet kontrollerer og setter opp kvalitetskrav innenfor områdene: lederskap, rettigheter, etikk, partnerskap, personfokus, helhetstanke, resultatorientering og kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen gjelder for 2 år. (fra Utskrift: :47:52 Side 7 av 46

8 april 2011) Dette betyr at arbeidet med å vedlikeholde, utvikle og dokumentere bedriftens kvalitet innenfor velferdstjenestene blir en kontinuerlig prosess. Produksjon av varer og tjenester er en viktig del av attføringsarbeidet. Det er derfor viktig at de produktene vi leverer, de tjenestene vi utfører og den service vi yter skal være så gode at vi blir valgt på grunn av dette. Dette innebærer at det å gjøre en kvalitetsmessig god jobb også skal prioriteres i oppfølgingen og veiledningen av de tiltaksansatte. Å vite at det arbeidet en gjør er av god kvalitet er viktig i forhold til den enkeltes opplevelse av å lykkes. Innenfor produksjonen arbeider en for tiden med flere kvalitetsforbedrende prosjekter. Dette gjelder spesielt kjøkken/kantine og vaskeri. Når det gjelder vaskeriet har bedriften montert doseringsanlegg og er prøvemedlemmer i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dette er tiltak som er satt i verk som følge av kvalitetskrav fra vår største vaskerikunde. Når det gjelder kjøkken/kantine, så innebærer det å ha tatt i bruk nytt kjøkken at vi har muligheter for å utvikle matproduksjonen både når det gjelder sortiment og kvalitet. IK Mat er innført ved bedriften. Bedriften holder nå på med arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som vil dokumentere at bedriften oppfyller spesifikke kvalitetsmål når det gjelder visse miljøstandarder. Dette sees på som et viktig virkemiddel for å bevisstgjøre ansatte og tiltaksdeltakere på miljøaspektet i produksjon og forbruk og som et viktig kvalitetsforbedrende tiltak. Et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og HMS tiltak er viktig for ansatte og i forhold til de forventningene som ligger til bedriften som IA virksomhet. Viktige mål blir derfor: Kontinuerlig fokus på formidling og høg kvalitet på tjenestene Bevisstgjøre ansatte på kvalitet i produksjon, tjenesteyting og service Kontinuerlig fokus på dokumentasjon Vedlikeholde og videreutvikle materiell, rutiner og prosedyrer med tanke på at bedriften skal være en kvalitetsbedrift og beholde Equassertifiseringen Bli godkjent som Miljøfyrtårn. Bli tatt opp som fullverdige medlemmer i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Forbedring og innovasjon Bedriften skal arbeide systematisk med forbedrings- og innovasjonsarbeid innenfor både nøkkelprosessene og støtteprosessene. I dette arbeidet benyttes PUKK som metode Planlegge Utføre Kontrollere Kontrollere/forbedre (PDCA Plan Do Check Act) Videre at det utarbeides mål som er SMARTE (Spesifikke Målbare Avtalte Realistiske Tidsavgrensa Evaluerbare). I dette arbeidet er det da viktig å sette opp indikatorer innenfor de ulike forbedringstiltakene for å kunne evaluere tiltaket og vurdere om en har oppnådd det resultatet en satte seg. Utskrift: :47:52 Side 8 av 46

9 Attføringsbedriftene i Telemark er inne i en prosess med Telemark fylkeskommune når det gjelder å kunne tilby elever på videregående skole læretid for elever som ikke er i stand til å gjennomføre et ordinært lærlingeløp. (kompetansebevis) Viktig mål blir derfor: Utarbeide tiltaksplaner for virksomheten som er konkrete nok i sin utforming og er retningsgivende for arbeidet, som vedlikeholdes og fornyes. Innovasjonsprosjekter skal dokumenteres. Tilby læreplass for elever som skal ha kompetansebevis Forholdet til NAV NAV Nome er den koordinerende NAV enheten for KanJa og den NAV enheten som undertegner samarbeidsavtalen med bedriften. Dette er en ordning og et samarbeid som fungerer meget bra. Tiltaksplassene i VTA skal reduseres til 20. Bedriften har nå 20,5 VTA plasser. Reduksjonen i plasser skal skje ved naturlig avgang. Reduksjonen vil trolig være gjennomført i løpet av Det er først når deltakerantallet er under 20 at vi kan ta imot nye deltakere. En langvarig periode uten nyinntak i VTA gjør at en rekke personer som normalt burde hatt en VTA plass ikke får det. Ventelistene blir derfor illusoriske da det er allment kjent at det ikke er plass på KanJa og at det derfor ikke er noen hensikt i å stå på en slik liste. Rutinemessig gjennomgang og kartlegging av deltakerne i VTA og personer på venteliste i forhold til riktig plassering i tiltak bør gjennomføres. Samtidig som det oppleves reduksjoner i VTA tiltaket kommer det andre «signaler» sentralt fra. Stortinget både i 2011 og Arbeidsdirektoratet skulle kartlegge framtidig behovet for VTA plasser. Dette er bakgrunnen for at Arbeidsforskningsinstituttet i oktober 2012 presentert en rapport som melder om behov for en økning i VTA plasser på mellom 20 50% de nærmeste 5 årene. Rapporten baserer seg på en undersøkelse blant kommunene, NAV og tiltaksbedrifter. Endringer i brukergrupper blir også fremhevet. Bedriften opplever en økning i konkurranseutsetting gjennom offentlige anbud. En slik konkurranse stiller store krav til å handle raskt, være fleksibel, ha riktig kompetanse og ha nødvendig kapasitet til planlegging og gjennomføring. Dette er så ressurskrevende at det er vanskelig å klare i tillegg til ordinær drift. I februar 2012 kom NOU Arbeidsrettede tiltak. Utvalget som la fram NOU en klarte ikke å enes om et felles forslag. Det ble i stedet lagt fram 3 ulike modeller. Forslagene og konklusjonene fra NOU en har vært ute på høring. Hvilke konklusjoner som trekkes av departementet er ikke avklart. NAV som kunde har forventinger til å få valuta for de tjenestene de kjøper av oss. Vi må altså levere det NAV ber om. Det NAV primært er interessert i, og som blir en sentral kvalitetsindikator fra NAV er formidling til arbeid. I stadig større grad fokuserer NAV på dette. Bedriften må levere kvartalsvis oversikt over formidling, varighet i tiltak, m.v. til NAV. NAV sender så ut resultatene til de aktuelle bedriftene slik at de kan sammenligne resultater. Generelt Utskrift: :47:52 Side 9 av 46

10 sett er signalene fra NAV på fylkesnivået at formidlingstallene må bli bedre og at de som leverer vil bli benyttet framover. I samarbeidsavtalen mellom NAV og KanJa (2012) er måltallene når det gjelder formidling til arbeid fra AB satt til 70 % og andre aktive løsninger 10 %. Måltallene for APS er 10 % formidling til arbeid og 40 % til aktive tiltak. Formidlingstallene fra KanJa er i 1. halvår 2012: AB 27 % til arbeid, APS 17 % til arbeid. Bedriften opplever et betydelig sprik i forventningene fra NAV på fylkesnivået om formidlingstall og de behovene vi får presentert fra lokale NAV kontorer og de forutsetningene deltakerne som kommer til oss har. Gjennomgang av innsøkte deltakere til APS og AB gjennom de siste 4 årene antyder et misforhold mellom etablerte tiltaksplasser og behovene for tjenester ved det enkelte NAV kontor. Det vil være av avgjørende betydning for måloppnåelse og resultat for den enkelte deltaker at denne får tilbud om den bistanden som er nødvendig. En åpen og konstruktiv dialog med NAV om dimensjonering av plasser er viktig for å imøtekomme denne målsettingen. Det er samtidig viktig å arbeide med dette spørsmålet på en slik måte at en sikrer størst mulig stabilitet i arbeidsplassene ved bedriften, og forutsigbarhet i arbeidsoppgaver og kompetansebehov. Viktige mål blir: Gjennomføre reduksjonene i VTA Oppfylle formidlingskrav fra NAV Tilpasse driften de endringene som kommer i kjølvannet av NOU Arbeidsrettede tiltak. Videreutvikle samarbeidet med alle NAV kontorene i Midt-Telemark Tiltak i samarbeid med NAV kontorene for å få en best mulig sammenheng mellom innsøking av brukere og tiltakets målgrupper. Tydeligere formidling av våre forventninger i så måte. Rett deltakere i de ulike tiltak, og riktig dimensjonering av tiltak i forhold til behov. Delta i anbud sammen med andre der dette kan tilføre bedriften positive erfaringer og lønnsomhet. Være forberedt på en økning i behovet for plasser i VTA/VTA lignede tiltak Forholdet til kommune og nærmiljø: Kommunen er eier av KanJa Nome AS og bedriften er viktig for kommunens innbyggere når det gjelder tilbud innenfor arbeid og aktivitet. Bedriften ønsker å være et viktig sosialpolitisk virkemiddel for kommunen. Kommunen driver TAS på vegne av kommunen og tiltaket Full Pakke som finansieres i hovedsak av prosjektmidler tildelt kommunen. Innenfor VTA er svært mye av produksjonen/tjenestene rettet mot kommunen (f.eks. kantine, hjelpemidler, varmeleveranse, renhold, matkjøring) og kommunens innbyggere (for eksempel vedsalg, utegruppa) Tiltaksdeltakere i VTA kommer i hovedsak fra Nome kommune. Når det gjelder AB og APS kommer deltakerne fra alle kommunene i Midt-Telemark. Utskrift: :47:52 Side 10 av 46 Reduksjoner i VTA vil medføre at uføretrygdede som ønsker/bør ha arbeid ikke kan få tilbud om det før vi er nede i under 20 plasser. Dette er beklagelig spesielt når det gjelder gruppa unge

11 funksjonshemmede som avslutter videregående skole og ikke har muligheter/forutsetninger for tilsetting i det ordinære arbeidslivet. Viktige mål: Være et naturlig valg for kommunen i utvikling av sosialpolitiske tiltak/tilbud innenfor arbeid og aktivitet. Økt bevissthet i kommunen på KanJa som leverandør og samarbeidspartner. Utvikle samarbeidet videre når det gjelder TAS Etablere Full pakke som fast tiltak. At bedriftene og befolkningen i Nome skal benytte tjenester fra KanJa og oppleve dem som gode og konkurransedyktige Et godt samarbeid med arbeidsgivere i regionen med tanke på utplassering av deltakere og produksjonssamarbeid. Kompetanse En av bedriftens sentrale verdier er faglighet. Høg kompetanse og profesjonalitet blir mer og mer sentralt når det gjelder både attføringsarbeid og produksjon av varer og tjenester. I en situasjon der mer og mer blir konkurranseutsatt og der godkjenningskrava blir strengere og mer spesifikke er formell og relevant kompetanse av stor betydning og et viktig konkurranseelement. Det er viktig at bedriften stimulerer og legger til rette for kompetanseutvikling hos de ansatte og er nøye med vurdering av kompetansekrav ved nytilsettinger. Viktige mål: Fokus på kompetanse i avdelingene og i medarbeidersamtaler Motivere og legge til rette for relevant videre- og etterutdanning Realistisk og relevant kompetanseutviklingsplan Å ha veiledere med rett kompetanse for å bli godkjent som lærebedrift Samarbeid med andre attføringsbedrifter Det er viktig for bedriften å ha et avklart, avtalt og formalisert samarbeid med andre bedrifter, bl.a. fordi: Økt grad av konkurranseutsetting krever relevant kompetanse, stor grad av fleksibilitet og raske omstillinger. Anbud m.v. vil ofte gjelde store leveranser for eksempel når det gjelder geografisk område. Attførings- og produksjonsfaglig utvikling Midt-Telemarkrådet vedtok i desember 2010 å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede samarbeid mellom KanJa og Bø og Sauherad produkter. Dette arbeidet er avsluttet uten at det har resultert i noe forslag. Bedriftene startet så en prosess mot NOPRO et nærmere samarbeid/fusjon mot NOPRO. Dette arbeidet ble avsluttet da en ikke fant det hensiktsmessig for KanJa i nåværende situasjon. Bedriften er i gang med dialog med Seljord Personal og Bø og Sauherad produkter om et nærmere samarbeid. Utskrift: :47:52 Side 11 av 46

12 Et mål blir derfor: Å finne fram til hensiktsmessige samarbeidsformer og konkrete samarbeidsområder med Seljord Personal og Bø- og Sauherad produkter. Stabilitet i driften Det å ha en arbeidsplass som oppleves som trygg og forutsigbar er viktig for alle ansatte, deltakere og kunder. Bedriften har vært gjennom store interne endringer og omstillinger for å effektivisere drifta og heve kvaliteten på arbeidet. Framover vil vi møte økte krav til nye omstillinger og endringer vesentlig på grunn av uforutsigbare rammevilkår og skjerpa krav spesielt fra NAV. Det er en stor utfordring å skape en trygg arbeidsplass i utrygge tider. KanJa har flere ansatte som nærmer seg pensjonsalder. I løpet av inneværende år er 7 ansatte over 60 år. Dette medfører utfordringer når det gjelder tilrettelegging av driften, kulturendringer, kompetansebortfall, etc. Viktig mål: Stor ansattegruppe over 60 år konsekvenser for driften At ansatte skal oppleve arbeidsplassen som sikre trygge arbeidsplasser og at mest mulig forutsigbar. Viktige tiltak vil i denne forbindelse være God informasjon til alle ansatte Gi ansatte muligheter til å delta og påvirke endringene Utskrift: :47:52 Side 12 av 46

13 2 Nøkkelprosesser (se vedlegg 4.2.) 2.1 Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Målgruppe og målsetting Varig tilrettelagt arbeid skal tilbys personer som har, eller i nær fremtid vil motta uførepensjon. Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. I Varig tilrettelagt arbeid er den enkelte ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet Ansetting og kompetanse VTA er arbeidsplass for mennesker med mange ulike funksjonshemminger. KanJa ønsker å utvikle sin kompetanse slik at bedriften kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver som utvikler og kvalifiserer de VTA- ansatte uavhengig funksjonshemming. Endring i gruppen arbeidstakere innen VTA stiller hele tiden nye krav til arbeidslederne ved bedriften. Arbeidslederne må sikres grunnleggende kompetanse for kvalifisering og tilrettelegging, slik at de på best mulig måte kan kombinere arbeidsoppgavene i bedriften med den enkelte arbeidstakers resurser. Det er en utfordring for bedriften å sikre at nødvendig kunnskap er på plass i arbeidsledergruppen, og at relevant kunnskap er i fokus ved nye ansettelser. Det er viktig at bedriften har virkemidlene, gir klare signaler og motivere sine ansatte til nødvendig kompetansebygging. VTA- avdelingen setter opp årlige kompetanseplaner som skal ta hensyn til løpende kompetansebygging og til lengre skoleringsløp. Annen hver onsdag fra møtes arbeidslederne i VTA- avdelingen for å diskutere/planlegge drift og generell kompetanseheving blant ansatte i VTA- tiltaket. Også veiledning av hverandre på hvordan den enkelte arbeidstager skal motiveres til å yte sitt beste er en viktig del av møtet. Når det gjelder de ansatte i VTA- tiltaket skal arbeidsområde og kompetansebygging nedfelles i en individuell plan (Plan for opphold i tiltaket), som utarbeides i nært samarbeid med den enkelte. «Plan for opphold i tiltaket» skal evalueres og rapporteres til NAV som oppdragsgiver i nært samarbeid med den ansatte. Bedriftens fysiske fasiliteter skal være tilrettelagt for arbeidstakere med fysiske handikap/bevegelseshemning. Utskrift: :47:52 Side 13 av Virkemidler i tiltaket Opplæringsplaner for det enkelte område

14 Handlingsplaner for den enkelte ansatte Utplassering av yrkeshemmede i ordinær virksomhet. Assistentfunksjon Produksjonsområder Sosiale aktiviteter Fagforeningsarbeid, møter og utvalg. Tilbud om fysisk trening i arbeidstiden Arbeidet innen VTA består i utgangspunktet i å tilrettelegge arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidstaker slik at denne på best mulig måte kan kvalifiseres og utnytte sine resurser. Den enkeltes utviklingsmuligheter sikres gjennom opplæringsplaner for det enkelte virksomhetsområdet kombinert med «Plan for opphold i tiltaket» og evalueringer for den enkelte ansatte. Bedriften har en attføringsfaglig ansvarlig i 50 % stilling. Denne har hovedansvar for å ivareta det attføringsfaglige arbeidet i VTA, i samarbeid med arbeidslederne på de enkelte virksomhetsområdene og arbeidstakeren selv. Bedriften har videre en målsetting om å til en hver tid ha utplassert arbeidstakerne fra VTA i ordinære virksomheter. Denne typen utplassering gir et nært samarbeid med det lokale næringslivet, samtidig som det gir yrkeshemmede arbeidstakere mulighet til å prøve seg ut i det ordinære arbeidslivet. Arbeidstakere i VTA har mulighet til å inneha spesifiserte assistentfunksjoner innen enkelte virksomhetsområder. Funksjonen må være i overensstemmelse med vedkommendes «Plan for opphold i tiltaket». Vedkommende arbeidstaker får da et særlig ansvar for enkeltoppdrag med rapporteringsplikt til den ansvarlige arbeidsleder. Assistentfunksjonen er spesifisert i en egen kravsbeskrivelse. Assistentfunksjonen gir vedkommende arbeidstaker en spesifikk mulighet til å utvikle sine sosiale ferdigheter, samt evne til koordinering, ledelse og ansvar Forhold til oppdragsgiver Arbeidstakere til VTA søkes inn fra NAV. VTA er et attføringstiltak for yrkeshemmede arbeidstakere med innvilget uførepensjon, hjemmehørende i Nome kommune. KanJa er i så måte avhengig av at yrkeshemmede i kommunen ser VTA som et aktuelt alternativ for å kunne skape seg en meningsfull arbeidsdag. Godt omdømme lokalt og høy kunnskapsfaktor hos det offentlige hjelpeapparatet er viktig for at VTA i KanJa skal være et naturlig valg for yrkeshemmede som ønsker å prøve seg i arbeidslivet. VTA i KanJa må sikre seg faste møtepunkter med det lokale hjelpeapparatet for å ivareta dette kunnskaps og informasjonsbehovet. Utskrift: :47:52 Side 14 av 46 Når det gjelder avlønning av VTA-ansatte er det regulert av forhandlinger mellom Fellesforbundet og bedriften. Lønnsforhandlinger, sentrale og lokale, gjennomføres hvert år i tråd med bestemmelser i Hovedavtalen mellom ASVL og Fellesforbundet.

15 Arbeidstiden i VTA er 37,5 timer pr. uke, men den enkeltes faktiske arbeidstid er individuelt tilpasset vedkommendes helsetilstand Økonomi VTA får faste tilskudd fra NAV og Nome kommune i forhold til antall godkjente plasser. I tillegg kommer eventuelle overskudd fra bedriftens produksjonsområder. Økonomien har i de siste årene vært anstrengt på grunn av flytting og omlegning av produksjonsområder genererte et lite overskudd så forhåpentligvis er bedriftens snuoperasjon i ferd med å lykkes. En utfordring når det gjelder økonomi er reduksjon av tiltaksplasser finansiert av NAV. Målsettingen er at VTA skal gi et overskudd slik at vi får en handlingsfrihet som gjør det enklere å omstille, tilrettelegge og tilfredsstille de ansattes behov for tilrettelagte arbeidsplasser i tråd med krav fra NAV og innholdet i den enkeltes Plan for opphold tiltaket Utfordringer for VTA 1.år Finne flere og mer stabile arbeidsoppgaver som er egnet og meningsfylt for de av de ansatte som trenger enkle arbeidsoppgaver. Gi kjøkken og kantine vilkår som gjør det mulig å oppnå bedre ressursutnyttelse og øke produksjon. Videreutvikle produksjonsområdene og eventuelt avvikle produksjonsområder som ikke gir forventet attføringsgevinst eller ikke er har et økonomisk forsvarlig fundament. Øke kompetansen i arbeidsledelse og attføring i tråd med nye krav og utfordringer. Hele tiden holde fokus på at alle «Planer for opphold i tiltaket» er individuelt rettet og at de fungerer i det daglige arbeidet. 3.år Følge opp nedtrappingskravet til 20 plasser i VTA. Møte nye personer med behov for et tilrettelagt arbeidstilbud på en måte som gjør at de ikke mister motet til tross for lang ventetid på ledig plass. Markedsføre VTA blant lokale virksomheter med tanke på samarbeid og nye arbeidsoppgaver. Utvikle VTA til et attraktivt tiltak for personer som har et lengre tidsperspektiv enn hva andre arbeidsmarkedstiltak fanger opp, for å nå det ordinære arbeidsmarked. I denne planperioden vil/kan det skje forandringer bemanningsmessig i VTA pga høy alder på flere av arbeidslederne. Dette må organisasjonen være forbrett på, og ha en strategi for fremtidens behov slik at stillingene blir besatt med riktig kompetanse. Utskrift: :47:52 Side 15 av 46

16 2.2 Arbeid med Bistand AB Målgruppe og målsetting AB kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne i en slik grad at denne hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, eller som har behov for tilrettelegging for å få eller beholde inntektsgivende arbeid i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gies i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver er også en viktig del av tiltaket. Deltaker skal være tilstrekkelig avklart før denne søkes inn i tiltaket. Hva som er tilstrekkelig vil kunne vurderes ut fra den enkelte deltakers målsettinger og utfordringer, og være avgjørende for at deltaker kan få den nytten av tiltaket som er tiltenkt. Det må arbeides for å til en hver tid opprettholde en god dialog mellom bedriften og NAV, slik at der er samsvar mellom det som tilbys i tiltaket, behovene hos de som søkes inn og bestillingene som følger innsøkningen. Gjennomføring av Trekantsamtaler før innsøking og regelmessige samarbeidsmøter mellom veilederne ved KanJa og saksbehandlerne i NAV ansees som viktige. Veileder skal arbeide for at deltaker får ordinær tilsetting hos arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt. Dette forutsetter at deltaker gjennom veiledning, tilrettelegging og oppfølging har mulighet for å etablere seg i ordinært arbeidsliv og vil kreve et tett samarbeid med det lokale næringslivet i Midt-Telemark Ansetting og kompetanse Tiltakets målgruppe og målsetting stiller store krav til veiledernes kompetanse og ferdigheter. Denne må i utgangspunktet ha forståelse av og ferdigheter til å kunne samarbeide med mennesker med ulike lidelser. De ansatte må kunne samarbeide innen ulike relasjonelle rammer og ha god kjennskap til næringslivet i lokalområdet. Videre må veileder ha kunnskap om instanser og muligheter for tilrettelegging, regelverk og retningslinjer innen arbeidsliv og attføring, samt ferdigheter innen pedagogikk, profilering, markedsføring og salg. Kontinuerlig og systematisk kompetansebygging i form av kurs og utdanning er viktig for å til en hver tid holde et oppdatert og høgt faglig nivå hos veilederne i tiltaket. Videreutvikling av kompetanse og kunnskap innen Individual Placement and Support (IPS) og Supported Employment (SE) skal prioriteres. Tiltaket har pr dd 2 stillinger. Få ansatte gjør teamet sårbart ved situasjoner med sykdom og annet fravær. Stillingsressursene fordeles på flere ansatte i avdeling A4, for å sikre faglig oppdatering og kontinuitet ift deltagerne. Denne arbeidsformen videreføres så lenge det er gjennomførbart av hensyn til veiledergruppen. Det er ved vurdering av stillinger og ansettelse viktig å sikre en bred erfaringsbakgrunn i teamet. Videre må det tilstrebes størst mulig grad av stabilitet og kontinuitet i stillingsmasse og ansettelsesforhold. Dette fordrer et godt og avklart forhold mellom tiltaksarrangør og NAV. Utskrift: :47:52 Side 16 av 46

17 2.2.3 Virkemidler i tiltaket AB benytter i hovedsak det ordinære arbeidsliv som arena for kartlegging, tilrettelegging og opplæring. Tiltaket kartlegger interesse og erfaringsområder til arbeidssøkeren, gjennomfører karriereveiledning der det er hensiktsmessig, og gir bistand til å finne egnet arbeidsplass. De fleste etablerer seg i første omgang med arbeidspraksis med mulighet for tilrettelegging og ytterligere kartlegging. Gjennom å knytte deltaker til det ordinære arbeidsliv kan denne ut fra reelle krav få opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Det er også mulig å kartlegge og iverksette behov for tilrettelegging slik at arbeidssøker kan aktivisere og utnytte størst mulig grad av sin arbeidsevne. Veileder må, sammen med arbeidssøker, ha kontinuerlig fokus på mulighetene for etablering i ordinært arbeidsliv. Tiltaket må til en hver tid ha gode systemer for innlæring av arbeidssøkerrelatert aktivitet, slik at deltaker er i stand til å kontakte og presentere seg for en arbeidsgiver. Dette innebærer både å hjelpe arbeidssøker til systematisk kompetansekartlegging, bistå med tilstrekkelige datakunnskaper, søknadskompetanse og praktisk trening i intervjuferdigheter. Veileder må ha god kjennskap til ulike formidlingsportaler, verktøy etc. Det er også viktig at veileder og deltaker har tilgjengelig gode læringsverktøy for jobbsøk og intervjutrening. Godt samarbeid med lokalt næringsliv er en forutsetning for at AB skal kunne lykkes i sitt arbeid. Både etablering av hospiteringsplass, evaluering av den enkelte arbeidssøker og iverksetting av nødvendig tilrettelegging må foregå i nært samarbeid mellom arbeidssøker, AB og den enkelte bedrift. Det er svært viktig for resultatet av arbeidet at arbeidsplassen opplever oppfølgingen fra veileder i AB som konkret og konstruktiv. Situasjonen med en arbeidssøker formidlet gjennom AB må være en vinn-vinn situasjon både for bedrift og arbeidssøker. Dette betyr at bedriften bør ha nytte av arbeidssøkeren på samme måte som arbeidssøkeren skal ha nytte av hospiteringen. Hovedintensjonen for enhver arbeidsutplassering er ordinær tilsetting. Veileder i AB skal ved etablering av praksisplass ha et særlig fokus på deltakers mulighet til å få ordinær tilsetting i bedriften eller innfor tilsvarende fagområde. Dersom det er avklart at en deltaker ikke vil få tilbud om ordinær tilsetting i praksisbedriften, skal videre praksis kun foregå dersom det er særskilte grunner for at vedkommende skal fortsette i denne bedriften. For å sikre høg formidling av deltakere gjennom AB, er et godt samarbeid med lokalt næringsliv helt avgjørende. NHO s prosjekt «Ringer i vannet har satt et særlig lys på samarbeidet mellom attføringsbedriftene, næringslivet og deltakere i en attføringssituasjon. Bedrifter i nærområdet må sikres en opplevelse av at deltakere fra AB er en resurs. Samarbeidet med veileder og deltaker må på en effektiv måte tjene som avklaring og rekrutering av riktig person til riktig arbeidsplass Forhold til oppdragsgiver Forholdet mellom oppdragsgiver som er NAV og AB KanJa, reguleres av en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen revideres en gang pr år. NAV har innsøkingsrett til de ulike tiltakene. Med innsøkingspapirene følger en handlingsplan for den enkelte arbeidssøker, og i dette en bestilling fra oppdragsgiver. Utskrift: :47:52 Side 17 av 46 AB har en målsetting om å nå oppdragsgivers formidlingskrav med god margin. Høg formidlingsandel er viktig for den enkelte deltakers ønske om å etablere seg i ordinært arbeidsliv. Drifting av tiltaksplasser forutsetter en stor økonomisk innsats over tid. Det er i så måte rimelig

18 at resultatet står i forhold til de ressursene NAV investerer. Tiltaket blir i hovedsak evaluert ut fra den kravoppnåelsen det kan vises til. Resultatene vil i så måte være avgjørende i en fremtidig konkurransesituasjon. Formidlingsresultat under oppdragsgivers krav reiser spørsmål både om innsøking til og bruk av tiltaket, samt utvikling av metodikk og arbeidsformer. Det er viktig å arbeide systematisk med disse spørsmålene slik at tiltaket kan imøtekomme behovene hos den enkelte deltaker på en etisk og faglig forsvarlig måte i tråd med KanJa s verdier, samtidig som oppdragsgivers formidlingskrav kan imøtekommes. AB i KanJa har de senere årene ikke greid å innfri NAV s formidlingskrav. I denne situasjonen er det særlig viktig med en tett og god dialog med lokale NAV-kontor om tjenesteleveranse, innsøking, metodikk og resultat. Det er også viktig med kontakt med andre bedrifter tiltak, for å utvikle metodikk og fagforståelse. Tiltaket må til en hver tid sørge for å ha tilgjengelig de redskapene som fordres og de kontaktene i næringslivet som kreves, for så tidlig som mulig å etablere arbeidssøker i ordinært arbeidsliv. Samtidig er det viktig at målsettingen om og muligheten til formidling hos den enkelte deltaker som søkes inn i tiltaket er i samsvar med de kravene som NAV setter. Riktig resursinnsats hos riktig deltaker er grunnleggende for at både NAV og tiltaket skal få de resultatene som er rimelig å forvente. For å få til et best mulig samarbeid med arbeidssøker er det viktig at bestillingen fra NAV er så entydig og klar som mulig. Dersom det viser seg at tiltaket ikke gir den oppfølging deltager trenger er det viktig å gi tilbakemelding til NAV så raskt som mulig, og evt. kjede deltager til et annet tiltak. Videre er det viktig å sikre NAV tilstrekkelig dokumentasjon av det arbeidet som gjøres i AB, slik at der kan foregå en kontinuerlig dialog om målsettinger og måloppnåelse generelt og i forhold til den enkelte arbeidssøker Økonomi AB får faste tilskudd pr ansatt veileder. Økonomien i tiltaket er ikke spesielt god og målsettingen er å greie driften uten underskudd. Målrettet kompetansebygging i veiledergruppen skal prioriteres, i samsvar med kompetanseplan og den enkeltes ønsker Utfordringer for AB KanJa Den enkelte veileder skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med KanJa s verdier og en høg etisk standard til beste for den enkelte deltaker. For AB er det formulert følgende mål: 1.år Gjøre arbeidsmetodikk og redskap for arbeidssøkerrelatert aktivitet tilgjengelig på KanJa s hjemmeside. Systematisk kompetansebygging gjennom kurs og utdanninger, prioriterte 3.år Systematisk og målrettet kompetansebygging i veilederteamet, i samsvar med behovene i deltakergruppen og forventningene fra oppdragsgiver og samfunn. Sørge for at tiltaket og den enkelte veileder til en hver tid har tilgang til gode og målrettede arbeidsredskaper. Utskrift: :47:52 Side 18 av 46

19 områder: Psykisk helse og arbeid, salg, SE og IPS. Målrettet praksisetablering og rask avklaring av mulighet for ordinær tilsetting. Levere gode resultater både gjennom formidling og oppfølging av den enkelte deltaker, slik at tiltaket og bedriften står godt rustet til å møte en eventuell konkurransesituasjon Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med NAV lokalt og sentralt. Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med lokalt næringsliv. 2.3 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Målgruppe og målsetting Tiltaket skal gi tilbud til personer som på grunn av nedsatt arbeidsevne hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Deltakerne skal ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Tiltaket skal tilby tilrettelagt arbeidstrening med kartlegging og opptrening. Sosial trening, veiledning og motivering inngår som viktige virkemidler for å fremme utvikling og vekst hos den enkelte deltaker. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltakskjeding til annet tiltak inngår som en aktiv del av målsettingen. Tiltaket skal ha et formidlingsfokus som ut fra deltakers forutsetninger er realistisk. NAV søker inn de personene de finner egnet for tiltaket. Tiltaket kan vare inntil 12 mndr, med vedtaksevaluering etter 6 mndr Ansetning og kompetanse Det er pr. dags dato resurser til en stilling i APS. For å sikre kontinuitet og øke kompetansen i veiledergruppen er resursene i avdelingen er fordelt slik at en veileder har hovedansvar for tiltaket, men veilederne som jobber med APS også jobber med AB. Tiltaket benytter arbeidstreningsplasser både i det ordinære arbeidslivet og internt i KanJa. Deltakerne som har sin arbeidstrening internt i KanJa blir i sitt daglige arbeid fulgt opp av arbeidsleder i den avdelingen deltaker jobber. Målrettet arbeid sammen med deltakerne stiller store krav til kompetanse hos veilederne. Denne må ha høg kunnskap om ulike lidelser både fysisk, psykisk og sosialt. Videre må veileder også ha kjennskap til ulike instanser i hjelpeapparatet, slik at deltaker kan veiledes til avklaring og hjelp ut over det tiltaket kan tilby dersom det er nødvendig. Veileder må kunne jobbe med motivasjon og kognitivt arbeid i møte med både store og små fremganger. Kunnskap om arbeidsmarkedet, utfordringer og arbeidsmiljø i ulike bedrifter er viktig for å kunne tilrettelegge etablering i ordinært arbeidsliv. Utskrift: :47:52 Side 19 av 46

20 2.3.3 Virkemidler i tiltaket Tiltaket har i hovedsak tre arbeidsfaser: Kartlegging Opptrening Tiltakskjeding eller formidling. Kartlegging gjennomføres i hovedsak gjennom praktisk arbeid og i samtaler. Deltakers kompetanse, helsemessige forutsetninger og interesser for øvrig er viktige bestanddeler i kartleggingen. Tiltaket gjør kartlegginger både ved oppstart og undervegs, slik at deltaker får en kontinuerlig prosess med tilrettelagte utfordringer ut fra muligheter og behov. Jevnlige evalueringsmøter mellom deltaker, arbeidsgiver/arbeidsleder og veileder er grunnleggende i dette arbeidet. Kontakt med ordinært arbeidsliv gjennom praksis eller ekskursjoner, arbeidssøkerrelatert aktivitet er viktige virkemiddel for å styrke den enkelte deltakers oppfatning av seg selv som arbeidssøker. Hensiktsmessige opptreninger forutsetter at tiltaket til en hver tid har tilgang på ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, slik at det kan tilrettelegges ift den enkelte deltakers behov. Arbeidsopptrening internt i KanJa må i form og krav ligge så nært opp til ordinært arbeidsliv som mulig. Det er viktig at kartlegging og opptrening blir gjort i tråd med de målsettingene som er formulert ved innsøking fra NAV. Dette stiller krav om godt samarbeid og god kommunikasjon mellom arbeidslederne og veilederne i de ulike avdelingene. Ved kartlegging og opptrening i ordinære bedrifter er det viktig at deltaker kan ivaretas ut fra dennes særskilte behov. Dette forutsetter et godt samarbeid med bedriften, hvor gjensidig kjennskap til forventninger og mulighet er avgjørende for riktig tilrettelegging. Etablering av faste utprøvingsbedrifter hvor tiltaket gjør en særlig innsats for å sikre opplæring om kartlegging, opptrening og tilrettelegging, kan være med på å sikre denne kunnskapen. Deltaker skal når denne er klar for det, kjedes over i annet tiltak eller formidles til ordinært arbeid eller utdanning. Tiltakskjeding bør så langt det er mulig foregå uten ventetid mellom tiltakene. Dette forutsetter liten kø i annet relevant tiltak eller mulighet for direkteplassering av deltakere som har gjennomgått kartlegging og opptrening. Premissene for tiltakskjeding må avklares med oppdragsgiver. For å få best mulig løsning for den enkelte deltaker, må veileder gi melding til saksbehandler i NAV i god til før kjeding er aktuelt. Tiltaket har for 2012 et formidlingskrav på 40 % til aktive tiltak og 30 % direkte til jobb. For å svare dette kravet er det viktig å finne balansen mellom bruk av eksterne utprøvingsbedrifter og plasser internt i KanJa og de behov som deltakerne har til enhver tid. Deltakernes forutsetninger, tilgangen til virkemidler for tilrettelegging og mulighetene i arbeidsmarkedet spiller også en stor rolle ift dette kravet Forholdet til oppdragsgiver Forholdet mellom oppdragsgiver som er NAV og APS KanJa reguleres av en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen revideres en gang pr år. NAV har innsøkingsrett til de ulike tiltakene. Med innsøkingspapirene følger en handlingsplan for den enkelte arbeidssøker, og i dette en bestilling fra oppdragsgiver. Utskrift: :47:52 Side 20 av 46 APS har som målsetting å tilfredsstille NAV sitt krav om formidling av arbeidssøkerne. I saker hvor det vurderes som vanskelig å gjennomføre bestillingen fra oppdragsgiver, skal prosessen sikres en best mulig dialog mellom NAV, tiltak og deltaker.

21 2.3.5 Økonomi Bedriften forvalter 5 faste plasser i tiltaket, og får faste tilskudd pr plass. Antall personer i tiltaket avgjøres av hvorvidt den enkelte fyller over eller under 50% tiltakstid. Det er relativt god økonomi i tiltaket. Utfordringer for APS. 1.år Videreutvikle og nyetablere arenaer for kartlegging og utprøving eksternt og internt. Fokus på formidling til ordinært arbeid og aktivitet. Videreutvikle en felles fagforståelse for målsettingen og innholdet i APS. 3.år Systematisk og målrettet kompetansebygging i veilederteamet, i samsvar med behovene i deltakergruppen og forventningene fra oppdragsgiver. Sørge for at tiltaket og den enkelte veileder til en hver tid har tilgang til gode og målrettede arbeidsredskaper. Levere gode resultater både gjennom formidling og oppfølging av den enkelte deltaker, slik at tiltaket og bedriften står godt rustet til å møte en eventuell konkurransesituasjon Etablere fast samarbeid med eksterne bedrifter. Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med NAV. 2.4 Full Pakke Full Pakke driftes av KanJa Nome AS på vegne av Nome kommune, med Statlige prosjektmidler og tilskudd fra Nome kommune/boligstiftelsene. Det ble i juni 2011 innvilget midler til to stillinger foreløpig for tre år. Tiltaket var i full ordinær drift med to tilsatte fra oktober Etter en periode med innkjøring høsten og vinteren , har tiltaket nå stabil drift med god bruker -og oppgavetilgang Målgruppe og målsetting Full Pakke er særlig innrettet mot voksne med omfattende rusmiddelproblematikk ofte kombinert med redusert fysisk og/eller psykisk helse, som gjør det særlig vanskelig å delta i ordinært arbeid. liten eller ingen arbeidserfaring lang tid ute av arbeidsmarkedet Tiltaket skal kunne gi tilbud til både kvinner og menn. Det er ikke krav om rusfrihet for å delta i tiltaket, det kan også tilbys personer som er i substitusjonsbehandling. Full Pakke har som hovedmål å gi mennesker med rusmiddelproblematikk tilbud om arbeid og aktivitet. Det er også viktig at deltakerne etter hvert opplever en noe mer avklart livssituasjon med innsikt i egen helse, arbeids og utdanningsmuligheter og økonomisk situasjon. Ikke alle deltakerne vil komme i ordinært arbeid, men de fleste vil trolig oppleve bedret livskvalitet, økt mestring av eget liv og økt fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne. Utskrift: :47:52 Side 21 av 46

Innholdsfortegnelse. Utskrift: 07.05.2015 10:27:19 Side 1 av 52

Innholdsfortegnelse. Utskrift: 07.05.2015 10:27:19 Side 1 av 52 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1 Tiltaksarrangør KanJa Nome AS visjon og verdigrunnlag... 4 1.1 Om bedriften... 4 1.2 Formål... 6 1.3 Visjon og verdigrunnlag... 6 1.4 Nøkkelprosesser... 8 1.4.1. Sammenheng

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 1. Innledning KanJa Nome AS er en tiltaksbedrift lokalisert i Nome kommune, nærmere bestemt til Dagsrudområdet mellom Lunde og Ulefoss. Bedriften har også i 2011 arbeidet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON...3 1.1 Innledning...3 1.2 Avtalen...3 2 Tiltakene...4 2.1 Avklaring i skjermet virksomhet...4 2.2 Arbeidspraksis

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget.

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget. OPPLAND fylkeskommune Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler 201202856 Erik Lagethon Behandlet av 1 Fylkesutvalget Møtedato 26.06.2012115/12 Saknr SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettende

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv

Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Rom for alle et inkluderende arbeidsliv Fagseminar arbeid og bolig, Kirkens bymisjon Haugalandet 18.oktober 2012 Grete Wangen, leder for fagutvikling Mølla kompetansesenter AS En vanlig jobb for Torstein

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Styredagen Sogn og Fjordane - 18. Mars 2010 Førde HMS og sykefravær styre sitt ansvar og økonomiske konsekvenser Inkluderende arbeidsliv Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 /

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Til rette vedkommende Vår ref. 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer