Oslo kommune. Designhåndbok, utdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Designhåndbok, utdrag"

Transkript

1 Oslo kommune Designhåndbok, utdrag 3. opplag (revidert)

2 Forord side 3 Målform i Oslo kommune side 4 «Oslo kommune» skrives med liten «k» side 5 Virksomhetsnavn side 5 Navnsetting av virksomheter i Oslo kommune side 6 Trebokstavforkortelser for virksomheter i Oslo kommune side 6 Gatenavn side 7 Adresseforkortelser side 7 Genitiver side 8 Politiske utvalg og komiteer side 8 Titler side 8 Forkortelser side 9 Telefonnummer side 9 Beløpsbenevnelser side 10 Bygninger side 10 Datoer side 10 Bindestrek (-) og skråstrek (/) side 11 Kolon (:) og semikolon (;) side 11 Klokkeslett side 11 Hvordan står det ellers til i en virksomhet som ikke greier å stave navnet sitt korrekt? Helhetsinntrykket skapes av alle de små detaljene. Blant annet det å skrive korrekt og forståelig. Derfor er språktips en naturlig del av Oslo kommunes designhåndbok. I dette heftet har vi samlet noen regler som det syndes mye mot. Dette heftet er ikke ment å være en komplett veileder med hensyn til skriftspråket. Regler du ikke finner her, finner du blant annet på eller i Tanums store rettskrivningsordbok. Du finner også språktips i avsnitt 2.5 i Oslo kommunes designhåndbok, som du finner på både intranett og Internett: oslo.kommune.no/design. Er det likevel eksempler og skriveregler du mener burde vært med i dette heftet? Eller har du andre kommentarer? Ta gjerne kontakt med redaksjonen; se rammen side 2. Redaksjon: Byrådslederens kontor, Informasjonsseksjonen Redaktør: spesialrådgiver Ole Kristian Åsgård tlf.: Utgitt dato: 1. opplag: , 3500 eks. 2. opplag: , 1000 eks. 3. opplag (revidert): , 1000 eks. Papir: Silk 170 g Font: Times New Roman PS og Meta Plus Bold Erling Lae byrådsleder 2 3

3 Oslo er som språkkommune registrert som «nøytral». Likevel er kommunens tjenestemenn pålagt å uttrykke seg på bokmål i brev, rapporter, utredninger, framstillinger osv. Hvordan kan dette ha seg? betyr at Oslo kommune tillater at statlige organer som henvender seg skriftlig til kommunen, kan bruke den målformen de ønsker. Et eventuelt vedtak om at Oslo krever at henvendelser fra staten til kommunen skal være på bokmål, må fattes av bystyret. Dette framgår av kgl.res. av og samt av målloven av Et eventuelt slikt vedtak i bystyret vil ikke gjelde henvendelser fra organisasjoner, enkeltpersoner eller andre kommuner. De kan bruke den målformen de ønsker. I målloven av heter det i 6: «I skriv til språkleg nøytrale kommunar og fylkeskommunar står statsorgana fritt i val av målform. Kongen kan likevel gje føresegner om målform i slike tilfelle.» Når statlige skriv viderebefordres eller siteres, kan det derfor forekomme nynorske formuleringer. Oslo bystyre har ikke fattet noe vedtak som innebærer at Oslo kommune skal være en bokmålskommune. I registre om målform er derfor Oslo registrert som «nøytral». skal være bokmål. Dette ble vedtatt av formannskapet etter anbefalinger av og fra henholdsvis finansrådmannen og finansutvalget. Dette vedtaket er senere kommentert og presisert, blant annet av kulturrådmannen og formannskapet i Kulturrådmannen skriver i sin innstilling blant annet: «Dette betyr at kommunale tjenestemenn er pålagt å bruke bokmål i brev, i utredninger til kommunale organer etc. I muntlige framstillinger kan tjenestemannen velge målform. Kommunens tillitsmenn kan velge både skriftlig og muntlig målform. Kommunens tjenestemenn har ingen plikt til å skrive nynorsk i svar på brev skrevet på nynorsk fra organisasjoner eller enkeltpersoner. Kulturdepartementet oppfordrer til det, men noen plikt er det ikke. Mange kommunalt ansatte i Oslo synes vel at deres nynorsk-kunnskaper er mangelfulle. De bør ikke pålegges å skrive nynorsk. Formannskapets vedtak av om kommunens administrasjonsspråk er gyldig, uten vedtak i bystyret.» Oslo er som språkkommune registrert som «nøytral». Det vil si at statlige organer som henvender seg skriftlig til Oslo kommune, selv kan velge språkform. Oslo kommunes administrasjonsspråk er bokmål. Det vil si at kommunens ansatte i brev, rapporter, utredninger, framstillinger osv. i hovedsak skal bruke bokmål. Nynorsk kan brukes i svar på brev skrevet på nynorsk fra organisasjoner og enkeltpersoner. Regelen for Oslo kommune er slik: Egennavn skrives med stor forbokstav. Dersom et egennavn har to ledd, skrives de andre leddene med liten forbokstav. I henhold til norsk rettskrivning er det lov å bruke stor forbokstav også i de andre leddene dersom første ledd er et egennavn, for eksempel Oslo. Men det er viktig at det gjøres et valg slik at kommunen framstår enhetlig. I Oslo kommune er det vedtatt at de andre leddene skrives med liten forbokstav. Det heter derfor Oslo kommune Alna barnehage Ila skole Oslo brann- og redningsetat, men Brann- og redningsetaten Oslo byarkiv, men Byarkivet osv. Dersom et av de andre leddene er et egennavn, skrives det selvsagt med stor forbokstav. Eksempel: Boligbygg Oslo KF Virksomhetsnavn skrives med stor forbokstav, for eksempel Brann- og redningsetaten og Bydel Sagene. Dette gjelder også i sammenstilling med teksten «Oslo kommune», for eksempel Oslo kommune, Brann- og redningsetaten og Oslo kommune, Bydel Sagene. I sammenstilling med «Oslo» benyttes liten forbokstav på virksomhetsnavnet, for eksempel Oslo brann- og redningsetat og Oslo vann- og avløpsetat. Underavdelinger og seksjoner på alle nivåer i en virksomhet skrives med stor forbokstav, for eksempel Brann- og redningsetaten, Brannforebyggende avdeling. 4 5

4 (Vedtatt av byrådet ) a b c d e f Virksomhetsbenevnelser skal være logisk bygget opp slik at brukerne lett finner fram til dem i alfabetiske registre. Benevnelsens første stavelse skal derfor være beskrivende for virksomhetens ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Virksomhetsbenevnelser skal ikke begynne med «Etat for», «Kontor for» eller lignende. Bydeler skal som benevnelse ha «Bydel», for eksempel Bydel Sagene. Virksomhetsnavn kan, etter nærmere bestemmelser i Designhåndbok for Oslo kommune, settes sammen med teksten «Oslo kommune», for eksempel Oslo kommune, Brann- og redningsetaten. Når ikke annet er bestemt, skal denne sammensetningen inngå i den typografiske signaturen på kontortrykksaker, for eksempel brevark.virksomhetsnavn kan, i sammenhenger når det er påkrevet å skille virksomheten fra andre kommuners eller byers virksomheter, settes sammen med «Oslo», for eksempel Oslo brann- og redningsetat. Det bør framgå av benevnelsen om virksomheten er byrådsavdeling, etat, bydel, bedrift eller annen type virksomhet. Byrådet vedtar navnsetting og navneendringer av kommunens virksomheter. Ajourført oversikt over virksomhetsbenevnelser i Oslo kommune skal framgå av Designhåndbok for Oslo kommune. Det er ikke utarbeidet regler for når forkortelser skal brukes. Forkortelsene er først og fremst utviklet etter ønske fra arkiver og virksomheter som ønsker ensartede arkivkoder, elektroniske adresser og forkortelser for kommunens virksomheter. Eksempler: UKE, VAV, UDE, SAM og BNA a Forkortelsen skal bestå av tre bokstaver. b Forkortelsen skal ikke inneholde bokstavene Æ, Ø og Å. c Første bokstav i forkortelsen skal være første bokstav i virksomhetsnavnet. De to øvrige bokstavene skal finnes i riktig rekkefølge i navnet. Dersom første bokstav er Æ, Ø eller Å, brukes henholdsvis A, O eller A. d Bydeler skal ha B som første bokstav i forkortelsen. e Virksomhetene foreslår selv forkortelser. Forslagene skal godkjennes av Byrådslederens avdeling. f Ingen forkortelser skal være like. Oslos hovedgate heter «Karl Johans gate» eller «Karl Johans g.». Ikke Karl Johansgate, «Karl Johansgt.» eller «Karl Johans gt.». Det er to hovedmønstre for hvordan vi skriver navn på gater, veier etc. 1 Når navnet består av et personnavn eller et annet ord i genitiv (med -s til slutt) pluss «gate», «vei», «plass» etc. i ubestemt form, skrives det med opphold (mellomrom) mellom navnedelene: Karl Johans gate, Kingos gate og Prinsens gate. (Sammenlign med «Karl Johans regjering», «Kingos salmebok» og «prinsens venner».) 2 Når gatenavnet slutter på «-gata», «-veien» etc., utgjør det bare ett ord og skrives uten opphold (mellomrom). Det heter: Regnbueveien, Hølandsgata og Damplassen. (Sammenlign med «motorveien», «hovedgata» og «møteplassen».) Tillegg: I navn på «Øvre», «Nedre» o.l., skal det være opphold (mellomrom) mellom første og andre ledd og ikke mellom andre og tredje ledd. Det siste leddet skal ha stor forbokstav: Øvre Vollgate. Adresser forkortes ofte feil. Her er de korrekte forkortelsene knyttet til adresser: Gate og gata: g. (ikke gt.) Vei og veien: v. (ikke vn.) Etasje: et. (ikke etg.) Plass og plassen: pl. Men best er det å skrive gate, vei og plass helt ut. Vei er jo bare ett tastetrykk mer enn v. 6 7

5 Genitiv skrives ikke med apostrof på norsk. Vi skriver Olav Vs gate, byrådets budsjettforslag og 2s innhold. Det gjøres unntak når ord skrives med s, x og z til slutt. Da skriver vi Vesaas dikt, Marx skrifter og Deprez kunst. Apostrof brukes også ved bokstavtegn, noen forkortelser og i brøker. Da skriver vi edb s, æ s skrivemåte og for 1/4 s vedkommende. Det er ikke genitivs-s ved forkortet målenhet. Vi skriver 40 km fart, 2 cm avstand og 90 vinkel. Det er heller ikke genitivs-s ved paragrafhenvisninger, f.eks. i sykehusloven 10. Forkortelser skrives som hovedregel med punktum. Vi skriver: osv., pga., md. (måned), bl.a., m.a.o., mv., o.a., mfl., moh., f.eks., o.l., dvs., iht. og lignende. Unntak er forkortelsene for mynt, mål, vekt og initialforkortelser. Disse skrives uten punktum. Vi skriver: kr, kg, m, mm, SAS og lignende. Det er heller ikke punktum etter forkortelser der det er tillatt med både små og store bokstaver. Vi skriver: IT-konsulent, it-konsulent, E-post, e-post og lignende. Enkelte forkortelser er valgfrie. Men det er viktig at det gjøres et valg slik at kommunen framstår enhetlig. Eksempel på dette er forkortelsen for «videregående skole» som kan forkortes både «vg. skole» og «vgs.». Her skal det i Oslo kommune brukes «vgs.» når plasshensyn gjør det nødvendig å bruke forkortelse, for eksempel på skilt. På finner du en fullstendig liste over forkortelser i allmennspråket. Politiske utvalg og komiteer skrives med liten forbokstav. Det heter bystyret, byrådet, kultur- og utdanningskomiteen og bydelsutvalget. Titler skrives med liten forbokstav. Dette gjelder også når tittelen står under navnet på visittkort og underskriveren i brev. Hovedregelen er at telefon- og faksnummer deles i grupper på to + to siffer: Mobilnummer, grønne nummer og teletorgnummer skrives i tre grupper med tre + to + tre siffer:

6 Ved angivelse av beløp bør det alltid stå kr foran tallet eller kroner etter tallet. Ved angivelse av millioner kroner bør det stå f.eks. 1,5 mill. kroner. Unntak fra dette gjelder budsjettforslag/-dokumenter. Unntaket gjelder likevel ikke i saker om tilleggsbevilgninger og budsjettjusteringer. Det er valgfritt å skrive 1000 eller 1 000, men det anbefales å skrive Fra og med skal det være mellomrom før de siste tre sifrene. Det skal ikke brukes punktum. Kronebeløp med syv siffer skrives med opphold (ikke punktum) etter første og fjerde siffer, f.eks kroner. Hva er forskjellen mellom - og /? Enkelt kan vi si: - betyr «og» / betyr «eller» Derfor het det før bydelsreformen i 2004 for eksempel Bydel Helsfyr-Sinsen. Dette betydde både Helsfyr og Sinsen. Hadde vi skrevet Bydel Helsfyr/Sinsen, ville det ha betydd Helsfyr eller Sinsen, og det hadde vært galt. Når vi derfor ønsker å omtale områdene Torshov og Sandaker, må vi skrive Torshov-Sandaker. Dersom vi skriver Torshov/Sandaker, betyr det Torshov eller Sandaker. Navnet på bygninger skrives med stor forbokstav når den konkrete bygningen omtales i egennavns form, for eksempel Rådhuset (men: Oslo har et rådhus) og Ladegården (men: Oslo har en ladegård). I sammenstilling med «Oslo» skrives bygningsbenevnelser med liten forbokstav, for eksempel Oslo rådhus og Oslo ladegård (se side 5). Semikolon er en mellomting mellom komma og punktum; noen kaller det et lite punktum. Tegnet består av et komma med en prikk over. Det brukes når en vil markere en kortere stans enn punktum, men en lengre stans enn et komma. Eksempel: Det første møtet blir i mai; det neste etter sommerferien. Kolon brukes vanligvis foran replikker eller sitater og foran oppregninger. I tilfeller som dette skal det stå kolon: Papiret finnes i tre farger: hvitt, gult og lysegrønt. Datoer skrives med åtte siffer, for eksempel Klokkeslett kan skrives: kl. 12 kl kl kl kl kl Det er valgfritt med punktum i klokkeslett med fire siffer. Det er obligatorisk med punktum i klokkeslett med tre siffer. Det bør imidlertid være ensartet bruk i samme brev, brosjyre osv

7

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Del 1: Klarspråk i NAV slik skriver du en god og forståelig tekst Del 2: Tegnsetting og rettskriving Forord: Klart språk så klart

Detaljer

Lykke til! Svein R. Kristensen

Lykke til! Svein R. Kristensen 2 De aller fleste av brukerne våre treffer oss ikke ansikt til ansikt. For dem er det brevene, skattekortet, selvangivelsen, nettsiden, brosjyrene og e-postene våre som er Skatteetaten. Språket vårt og

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder Språkprofil for Fylkesmannen i Østfold Vår egen språkveileder 1. utgave - august 2012 Hvorfor klarspråk? Språkveileder for Fylkesmannen i Østfold Vi som arbeider hos Fylkesmannen har kontakt med en lang

Detaljer

Et klarere lovspråk. kom i gang!

Et klarere lovspråk. kom i gang! Et klarere lovspråk kom i gang Tips og inspirasjon til deg som skriver lover Til deg som skriver lover Klare og forståelige lover er viktig for å styrke demokratiet og rettssikkerheten, og for å nå målene

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Råd om språk i statlige stillingsutlysninger

Råd om språk i statlige stillingsutlysninger Råd om språk i statlige stillingsutlysninger Innledning Den statlige kommunikasjonspolitikken (2009) slår fast at språket i statens tekster skal være korrekt og klart, og at statsansatte skal følge gjeldende

Detaljer

1. TEGNSETTING Punktum Anførselstegn Komma Semikolon Kolon Bindestrek Parentes Tredoble hakeparenteser Apostrof Spørsmålstegn Utropstegn Ellipse

1. TEGNSETTING Punktum Anførselstegn Komma Semikolon Kolon Bindestrek Parentes Tredoble hakeparenteser Apostrof Spørsmålstegn Utropstegn Ellipse Stilguide (Norsk) 1 1. TEGNSETTING Punktum Anførselstegn Komma Semikolon Kolon Bindestrek Parentes Tredoble hakeparenteser Apostrof Spørsmålstegn Utropstegn Ellipse 2. STAVING Stor eller liten bokstav

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Vask Eksempel på tilbakemelding etter vask av kaotisk manus

Vask Eksempel på tilbakemelding etter vask av kaotisk manus Vask Eksempel på tilbakemelding etter vask av kaotisk manus Generelt: Stort sett greit skrevet og presentert, så langt jeg kan bedømme! Virker stødig og innsiktsfullt innholdsmessig sett. Språklig: Svært

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk April 2007 Statistisk sentralbyrås håndbøker 89 Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk April 2007 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer