Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk"

Transkript

1 Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk Oppdatert 22. mai 2012 Dette dokumentet angir hva som skal være praksis i Riksrevisjonen i samsvar med norsk rettskriving og godt språk. Følg alltid disse reglene ved skriving av Dokument 1, 2 og 3. Ved tvilstilfeller, bruk bokmålsordboka på nettet: Her er to linker til nettsider som har det meste av riktig og viktig info rundt språk: Rapportene skal i utgangspunktet skrives i nåtid (presens) 1

2 Innhold Klart språk i staten... 3 Hvorfor?... 3 Hvordan? Innhold Avsnitt Ord Setninger Tegnsetting og rettskriving... 3 Anførselstegn... 3 Dato... 3 Engelsk... 3 Figurer og tabeller... 4 Faktabokser... 4 Forkortelser... 5 Forkortelser, publikasjoner... 5 Fotnoter... 6 Lovhenvisninger, paragrafer o.l. (se også Mal kildehenvisninger og referanseliste)... 6 Hvilken ordform?... 7 Hyperkobling... 8 "I forhold til"... 8 Kapittel vs. punkt... 8 Kjært barn har ett navn... 8 Kort om kommareglene... 8 Kursivering av titler... 9 Overskriftsnivåer... 9 Presist språk for presist?... 9 Prosent eller %?... 9 Punktlister... 9 Sitater Stor og liten forbokstav Tall Tall vs. bokstaver Forkortelser Tallstruktur Tankestrek Skråstrek Utheving

3 Klart språk i staten Hvorfor? Fordi klart språk fremmer demokratiet og rettssikkerheten. Fordi klart språk sparer tid og penger. Fordi klart språk skaper tillit. Hvordan? Tenk over hvem du skriver for og hva vil du at mottakeren skal vite eller gjøre. Følg disse skriverådene: 1 Innhold Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først. Skriv kort. Ta bare med det som er relevant for mottakeren. Velg en passe personlig tone. Klarer du ikke å skrive det? Prøv å si det! 2 Avsnitt Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt. Lag overskrifter som passer til innholdet i avsnittene. 3 Ord Bruk heller korte ord enn lange. Forklar vanskelige ord. Ikke bruk vage og upresise ord. 4 Setninger Begrens bruken av passiv. Fortell hvem som gjør hva. For eksempel ikke "Det er gjennomført en undersøkelse av ", men "Riksrevisjonen har gjennomført ". Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller "endre" enn "foreta endringer". Del opp lange setninger. Forklar én ting om gangen. Sørg for god logisk sammenheng mellom setningene. 5 Tegnsetting og rettskriving Pass på tegnsettingen. Riktig tegnsetting gjør teksten ryddig og lett å lese. Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be en kollega om å gjøre det. Bruk ordbøker! Anførselstegn Bruk alltid dette tegnet: " Anførselstegn inne i et annet sitat? Skriv slik: "Han er en 'særegen' type." Dato Dato i løpende tekst skrives slik: 16. august (Ikke komma etter "august"). Formen kan være aktuell i tabeller (bruk tankestrek, ikke bindestrek). Er det snakk om å angi en periode, er det greit å bruke 2003/04, siden de er "nære". Er det snakk om lengre periode, brukes Engelsk Det er kun dersom det ikke finnes gode norske oversettelser av engelske faguttrykk o.l. at den engelske skrivemåten kan beholdes. 3

4 Figurer og tabeller Alle figurer og tabeller skal ha en tittel. Tittelen skal si kort hva figuren eller tabellen viser. Lengre forklaringer bør stå i hovedteksten. Ikke begynn tittelen med formuleringer som for eksempel "Oversikt som viser besøkstall...", men gå rett på sak: "Besøkstall for ". Det skal ikke være tegn etter tabellnummeret, og ikke punktum til slutt: Tabell 3 Besøkstall for Nasjonalgalleriet Hvis det er få tabeller/figurer, nummerer Tabell 1, Tabell 2 (Figur 1, Figur 2) osv. Hvis det er mer enn 20 tabeller eller 20 figurer, sett hovedkapittelnummeret foran: Tabell 4.1, Figur 5.1 osv. (men ikke f.eks. Tabell 5.2.3) Figurer og tabeller skal være selvforklarende, det skal ikke være nødvendig å lese forutgående forklaringer for å forstå innholdet Introduser eller omtal figurer/tabeller i løpende tekst. En tabell eller et annet grafisk element skal omtales i selve teksten Tall i tabeller: se tallstruktur. Kilder Kilde skal stå under figuren, tabellen eller faktaboksen, ikke i tittelen. Og den angis uten punktum, slik: Kilde: Brukerundersøkelsen Viktig plassering av tabeller og figurer i forhold til teksthenvisningen Henvis alltid til for eksempel "tabell 3" i hovedteksten, eller til "tabellen" hvis det er helt klart at man snakker om én aktuell tabell. Skriv aldri "nedenfor / ovenfor / som figuren viser". Når trykkeriet setter dokumentet i to spalter (slik alle RRs dokumenter blir), plasserer figurer og tabeller seg på en annen måte enn i word-manuset som regel øverst eller nederst på siden (ofte også på siden etter henvisningen). Unngå av samme årsak argumenter som begynner før figuren og fortsetter etterpå. Dette blir én sammenhengende tekst i det satte dokumentet, og vi får avsnitt hvor det står for eksempel "Figur 3 viser abc. Figur 3 viser altså abc." Når det henvises til en tabell i teksten, skal det være liten bokstav: "Det kommer tydelig fram i tabell 7 at " Ved bruk av figurer/tabeller som ikke er produsert på huset: Be om samtykke fra leverandør av det grafiske materialet til at materialet kan benyttes i Riksrevisjonens publikasjon. Faktabokser I Dokument 1, 2 og 3 brukes faktabokser til forklaringer, bakgrunnsinformasjon eller eksempler. Dette skrives rett inn i/ved teksten, selve boksen lager grafiker. Alle faktabokser skal være nummerert, ha en overskrift samt kilde nederst: Eksempel: Faktaboks 1 Eksempler på særavgifter Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet 4

5 Forkortelser Skriv alltid disse ordene helt ut: blant annet eksklusiv eventuelt for eksempel henholdsvis i henhold til ifølge (ikke i følge) i forhold til (betyr å sammenligne) i stedet for (ikke istedenfor) i forbindelse med inklusiv/inkludert kapittel med hensyn til per punkt til og med Disse forkortelsene skal alltid brukes framfor fullstendige ord: ca. dvs. jf. kr (uten punktum) m.a.o. mill. mrd. m.m. mv. mva. nr. o.a. osv. pga. vs. Forkortelser, publikasjoner Fra 1. oktober 2009 ble det nye navn på Stortingets og regjeringens publikasjoner. De får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. Altså: En stortingsproposisjon som kom før 1. oktober 2009, forkortes fortsatt St.prp. nr. xx. Kom den etter 1. oktober 2009, heter den Prop. X S. De viktigste nye publikasjonsbetegnelsene står her i teksten, resten finnes her. Gamle St.meld. nr. xx St.prp. nr. xx Dokument nr. xx Budsjett-innst. S. nr. xx Innst. S. nr. xx kgl.res. Nye Meld. St. X Prop. X S Dokument X Innst. X S Innst. X S 5

6 Lange navn på institusjoner, dokumenter og lignende kan forkortes. Første gang noe blir nevnt, skrives det slik: Statistisk sentralbyrå (SSB). Vær da konsekvent i bruken av forkortelser. Hvis man bytter på, kan det se ut som at man snakker om to ulike etater. Inneholder dokumentet svært mange forkortelser, kan fullstendig navn repeteres ved første gangs omtale/innledningsvis i hvert kapittel. Departementsnavn forkortes ikke, men varier mellom departementets navn fullt ut og "departementet" når dette ikke kan skape misforståelse Hvis et dokument inneholder mange og lite kjente forkortelser, kan det lages en ordliste/begrepsoversikt. Denne plasseres etter innholdsfortegnelsen. NAV er et unntak: NAV er ikke en forkortelse for noe, men skrives likevel med store bokstaver. Hele NAV, med både de statlige og kommunale delene, benevnes også som arbeids- og velferdsforvaltningen (med liten forbokstav). Den statlige delen alene kan omtales som arbeids- og velferdsetaten også dette med liten forbokstav i løpende tekst. Fotnoter Notetall i hovedteksten skal plasseres etter punktum når noten står til hele setningen. Hvis noten bare gjelder et enkelt ord, skal den plasseres rett bak ordet. Sett alltid punktum etter fotnoteteksten. Det skal være parentes etter notetallet (ikke i hovedteksten). Dette gjelder også fotnoter i tabeller, tekstbokser og lignende. Trykkeriet gjør dette. Unngå at samme fotnotetekst gjentas flere ganger etter hverandre. Opplys heller først i teksten eller eventuelt i én fotnote om at kommende avsnitt/punkt/kapittel refererer til kilde x. Lovhenvisninger, paragrafer o.l. (se også Mal kildehenvisninger og referanseliste) Genitivs s utelates ved henvisning til lover med korttittel (for eksempel forvaltningsloven 4, Grunnloven 3). Når man ikke har med hele korttittelen, men bare det siste leddet, skal s-en være med: finnes i lovens 21. For reglement og bestemmelser blir det: økonomireglementet 1, men reglementets 1 bestemmelsenes kapittel 1 Lover skrives med liten bokstav (unntatt Grunnloven), og de skrives med liten forbokstav. Som det står i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 nr. 21 (riksrevisjonsloven). Paragrafer Bruk paragraftegnet (ikke skriv ordet paragraf) Det skal være mellomrom mellom paragraf og tall og mellom tall og bokstav ( 345 s) Paragraftegnet skal alltid være foran (jf. 3) Henvises det til flere paragrafer, bruk to paragraftegn (jf. 3 og 4, eller se 3 til 10) Har loven kapittelvis nummerering, bruk 3-2. Det første tallet er for kapittelet, det andre for paragrafen, og det skal være bindestrek mellom tallene. Ved referanse til nummer på punktum og ledd, bruk bokstaver ( 3 første ledd tredje punktum). Det skal ikke være komma mellom ledd og punktum 6

7 Hvilken ordform? Etter norsk rettskriving er det lov å skrive noen ord på flere måter, men i samme tekst skal man velge én form. Følgende ordformer brukes i Riksrevisjonen: ba bygge bygger bygget bygget case casen caser casene (gode alternativ: tilfelle, eksempel) deltaker dro feilene flere fram (ikke frem) første/andre halvår ga gjelde gjelder gjaldt gjeldt har blitt ifølge (i betydningen "etter") ikt/it (små bokstaver) kapittel kapitlet kapitler kapitlene komité komiteen komiteer komiteene konto kontoen konti kontiene lign (ligne, sammenligne) mer målrettede målsetting (ikke målsetning) oppgaveløsing = det å løse oppgaver oppgaveløsning = resultatet av å løse oppgaver (løsningen) overordnede overvåking potensial regnskap regnskapet regnskaper regnskapene saldo saldoen saldoer saldoene ses sju sto telle teller talte talt til stede (ikke tilstede) tredel (ikke tredjedel) ut ifra vel å merke verken har ansvar for (ikke: har ansvaret for) har blitt (ikke: er blitt) Merk forskjellen i formuleringene stille spørsmål om = spørre om (følges av spørreord: hvorfor, hva etc.) stille spørsmål ved om = at man er skeptisk, tvilende, kritisk til noe 'Riksrevisjonen' bør ikke brukes i Dokument 3 før i 'Riksrevisjonens bemerkninger'. Skriftlig dokument = Riksrevisjonen Medarbeidere ute i felten = Revisjonen 7

8 NB! Ordene "vi", "jeg" og "man" brukes ikke. Hyperkobling Hyperkoblinger (understreking i web-adresser) skal fjernes fra teksten. (De forekommer ofte i fotnoter.) Ikke slik: Men slik: For å fjerne hyperkoblinger: hold musepekeren over web-adressen, høyreklikke og velg "Fjern hyperkobling". "I forhold til" "I forhold til" benyttes stadig mer i stedet for andre og mer presise preposisjoner. Bruk det bare i sin riktige betydning, som er "sammenlignet med". Her er noen alternativer: overfor om med for knyttet til i forbindelse med når det gjelder med tanke på med henblikk på Kapittel vs. punkt Ordet kapittel skal kun brukes om hele kapitler, som for eksempel kapittel 3, kapittel 4 osv. Overskrifter av typen 3.4, 3.5 osv. refereres til som punkt 3.4, punkt 3.5 osv. Kjært barn har ett navn I Riksrevisjonens publikasjoner har ikke kjært barn mange navn: Sjekk at prosesser, virksomheter, prosjekter o.l. refereres til med ett navn. Kort om kommareglene Enkelte ord opptrer ofte med komma i nærheten av seg. Viktigst av disse (med hyppig forekomst) er bindeordene: men, at, fordi og som. Her er to grunnleggende kommaregler: Regel 1: Komma etter leddsetning som kommer foran hovedsetning Dersom en leddsetning kommer foran en hovedsetning, skal det være komma mellom dem. En leddsetning kjennetegnes ved at den som regel begynner med et bindeord. De vanligste bindeordene er: når, da, fordi, at, hvis, som, ettersom, enda. Hvis du leser setningen for deg selv, vil du merke at det er naturlig med en pause der kommaet skal være: "Da våren kom, var alt arbeidet ferdig." "Som ledelsen allerede har annonsert, blir det lønnsforhøyelse på alle til høsten." Regel 2: Komma mellom sideordnede setninger To sideordnede setninger kan være to hovedsetninger eller to leddsetninger. De er bundet sammen med ett av disse bindeordene: og, eller, men, for: "Han var glad og fornøyd, men hun var trist og lei seg." (To hovedsetninger) "Jeg skal si det hvis du er grei, og hvis du lover å ikke si det videre." (To leddsetninger) 8

9 Det bør være komma mellom de enkelte ledd i henvisninger: "årsrapport 2008, side 9, note 8" Kursivering av titler Kursiver tittelen på stortingsdokumenter slik: St.meld. nr. 4 ( ) Toll og avgift på biler. Titler på rapporter skilles ut med kursiv. Titler på kapitler settes i anførselstegn: "Som nevnt i kap. 2 'Revisjonskriterier', er det vektlagt " Kursiver også tittelen på kapitler og poster fra statsbudsjettet: kapittel 4618 Skatteetaten, post 10 Tilbakebetaling Overskriftsnivåer Alle overskrifter må være stilet på en konsistent måte. Bruk Overskrift 1, 2, 3 osv. fra stilmenyen i Word. (Ikke marker overskrifter ved bare å bruke normal + fet eller normal + kursiv.) Overskriftsnivåene stiles normalt på denne måten: nummerering på inntil tre nivåer (1, 1.1, 1.1.1) (henholdsvis overskrift 1, 2 og 3) første unummererte nivå i fet skrift (lagt inn som overskriftsstil 4) andre unummererte nivå i kursivert skrift (lagt inn som overskriftsstil 5) Overskriftsnivå 1 og 2 skal nummereres. Presist språk for presist? Klart og tydelig språk er viktig i Riksrevisjonen, men blir av og til overdrevet. Resultatet er unødig lange og tunge setninger. Eksempel: Figuren viser at 35 prosent av avdelingene av og til eller sjelden evaluerer resultatene når engasjementet er avsluttet, mens en nesten like stor andel oppgir at de ofte evaluerer resultatene etter engasjementets avslutning. Skriv heller: Figuren viser at 35 prosent av avdelingene av og til eller sjelden evaluerer resultatene når engasjementet er avsluttet, mens en nesten like stor andel oppgir at de ofte gjør det. Prosent eller %? Skriv "prosent" i løpende tekst. Etter tall i tabeller er det som regel best å bruke %- tegnet, og da skal det være mellomrom mellom tallet og %-tegnet: 45 %. Punktlister Bruk punktlister når det er mulig, det gir god oversikt for leseren. I alle dokumenter skal det brukes kulepunkter ( ) på punktlister, ikke bindestrek (-) eller asterisk (*). Hvis det er større partier/flere setninger, kan man bruke kolon foran punktlista og begynne hvert punkt med stor forbokstav. Men hvis punktene er del av den setningen som innleder oppstillingen, bruk små forbokstaver, for eksempel slik: Store forbokstaver brukes som forbokstav i navn for å vise at noe begynner 9

10 Merk at når man leser ordene før lista sammen med hvert enkelt punkt i lista, skal dette til sammen bli en fullstendig setning. Hvert punkt i en punktliste skal ha samme grammatiske form. Bland ikke fullstendige og ufullstendige setninger. Nummererte lister (tall eller bokstaver) brukes kun på problemstillinger eller ved rene prioriteringslister. Bruk parentes bak bokstaver: a), men ikke bak tall. Det skal ikke stå punktum bak tallene: 1 I hvilken grad er Riksrevisjonens rapporter med på å styre samfunnsutviklingen? a) Hvor lang er en ål? Sitater I Dokument 1 og 3 settes alle sitater i anførselstegn. Hvis sitatet består av mer enn tre setninger, skilles sitatet ut som et eget avsnitt med blanklinje før og etter, og rykkes inn (også disse sitatene skal ha anførselstegn). Sitater skal gjengis helt nøyaktig. Hvis man må endre på noe for å få det til å passe inn, markeres dette med klammer, som her hvor stor bokstav er endret til liten: Det følger av aksjeloven 20-4 (1) at "[s]tyret velges av generalforsamlingen". Riksrevisjonen kan ikke se å ha mottatt verken innkalling til eller protokoll... Opplagte skrivefeil kan rettes uten å markere det Hvis noe er utelatt midt i sitatet, markeres det slik: [...] Dersom punktumet opprinnelig hørte til i sitatet, skal det være innenfor anførselstegnet Stor og liten forbokstav Lover skal alltid ha liten forbokstav, også når de skrives fullt ut: Det står i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (kortform: riksrevisjonsloven). Eneste unntak er Grunnloven. Instrukser, forskrifter og reglementer følger samme standarder som lover. Her vises det til Mal kildehenvisninger og referanseliste som ligger på Forum under Skriveveiledning. - Komiteer og utvalg har liten forbokstav: kontroll- og konstitusjonskomiteen - Liten s i "staten" - Selv regjeringen skrives alltid med liten forbokstav Det skal være stor forbokstav etter kolon dersom det som følger etter kolonet er en helsetning. Ellers skal det være liten forbokstav. Eks.: "Hun var sikker i sin sak: Dette måtte følges opp." "Han kjøpte to sorter frukt: epler og bananer." Alle etatsnavn skal ha liten bokstav; for eksempel toll- og avgiftsetaten og skatteetaten. (Men Toll- og avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet.) Det brukes stor forbokstav når det er tale om institusjonen og liten når det er tale om personen: Barneombudet/barneombudet Fylkesmannen/fylkesmannen Riksadvokaten/riksadvokaten 10

11 Tall For å unngå at et tall deler seg på to linjer, trykk: Ctrl + Shift + mellomrom Øre skal ikke med i Riksrevisjonens rapporter. Ordet prosent brukes i løpende tekst, mens prosenttegnet % brukes i tabeller. Det er lov å avrunde! Tall vs. bokstaver Små tall (til og med tolv) skrives med bokstaver. Det var én kommune som ikke svarte på spørreskjemaet. Riksrevisjonen har sett nærmere på tre hovedproblemstillinger. Store tall skrives med siffer Riksrevisjonen har intervjuet 18 personer. Norge ga bistand til 60 land. Unntak for nøyaktige kronebeløp. Det ble brukt 2 mill. kroner på det området. Ved bruk av små og store tall i samme setning brukes siffer også på små tall. 7 av 15 fylkeskommuner svarte på undersøkelsen. Det er greit å begynne en setning med tall så lenge den står i sammenheng med foregående setning. Riksrevisjonen spurte 18 personer. 12 av dem var usikre. Bruk alltid tall ved beløp, prosentangivelser og andre måleenheter 2 mill. kroner 4 prosent 8 kilometer / 8 km Forkortelser Millioner og milliarder skal alltid forkortes til mill. og mrd. ved beløp. Bevilgningen økte med 40 mill. kroner. Korrekte forkortelser kr (uten punktum) mill. (med punktum) mrd. (med punktum) Tall under millionen angis med forkortelsen kr, som settes før beløpet. Ved million- og milliardangivelser skrives kroner helt ut, etter beløpet. Kostnadene kom på kr Stortinget har bevilget 4,2 mill. kroner Når tallet står med forkortet målenhet, brukes siffer. 2 kg 10 m 25 km Når måleenheten ikke forkortes, brukes bokstaver. ni kroner fem meter 11

12 Tallstruktur Firesifrede tall skrives uten mellomrom, uavhengig av benevningen tusen/mill./mrd. Kr mill. kroner Fem sifre eller mer skrives i grupper på tre og tre kroner mrd. kroner Unntak fra dette i tabeller: I tabeller med femsifrede tall skrives også firesifrede med mellomrom (gjelder ikke årstall!). Som regel brukes bare ett desimal etter komma ved million- og milliardbeløp. 388,9 mill. kroner 2,7 mrd. kroner Tankestrek Bindestreken er kort, tankestreken lang (trykk Ctrl + minustegnet øverst til høyre på tastaturet). Tankestreken brukes uten mellomrom når den binder sammen, men med mellomrom når den angir pause. Bruk tankestrek her: Meld. St. 3 ( ), 2 5 (men 2-1), i perioden 1. mai 20. september (eller: i perioden fra 1. mai til 20. september), mill. kroner. Oslo Trondheim Tromsø Skråstrek Det skal være mellomrom på hver side av skråstreken bare hvis det som står på én eller begge sider av skråstreken, består av to eller flere ord. Utheving I Dokument 1 og 3 skal alle uthevinger stå i kursiv ikke med fet eller understreking. Vurder bruken av utheving; det kan være at et ord eller uttrykk markerer seg godt uten at det er uthevet. 12

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Rettskriving og tegnsetting i Strålevernet noen utvalgte skriveregler

Rettskriving og tegnsetting i Strålevernet noen utvalgte skriveregler Rettskriving og tegnsetting i Strålevernet noen utvalgte skriveregler G o d k j e n t a v s t y r i n g s g r u p p e n a p r i l 2 0 1 1 Innhold Stor og liten forbokstav... 3 Lov- og regelhenvisninger...

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Språkmal Modum kommune

Språkmal Modum kommune Språkmal Modum kommune Hvorfor språkmal i Modum kommune? Med et klart og tydelig språk kommuniserer vi på mottakerens premisser. Når mottakeren forstår budskapet i det vi skriver, skaper vi tillit og sparer

Detaljer

Riktig nok? Anna Senje. Frokostseminar 3. desember 2014

Riktig nok? Anna Senje. Frokostseminar 3. desember 2014 Riktig nok? Anna Senje Frokostseminar 3. desember 2014 Alle kan gjøre feil... og alle gjør feil! Det skjer i de beste familier. Innlegg i VG 20.9.2014 Ann-Kristin Molde «Ti på topp» 1. Manglende komma

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Du finner mer informasjon om hver enkelt retningslinje og flere eksempler på Skattenett.

Du finner mer informasjon om hver enkelt retningslinje og flere eksempler på Skattenett. Vi skriver tekster som er lette å orientere seg i for leseren: 1. Vi lar den viktigste informasjonen komme tidlig i teksten. 2. Vi bruker overskrifter som gir presis informasjon. 3. Vi bruker informative

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Klart språk i Meløy kommune. Språkprofil for klart språk

Klart språk i Meløy kommune. Språkprofil for klart språk Språkprofil Klart språk i Meløy kommune Hver dag produserer vi som ansatte i Meløy kommune store mengder tekst i vår kommunikasjon med innbyggere og andre. Gjennom tekstene formidler vi rettigheter, plikter

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

SKRIBENTVEILEDNING OG SPRÅKREGLER

SKRIBENTVEILEDNING OG SPRÅKREGLER Dronningens gate 16, 0152 Oslo redaksjon@nytid.no SKRIBENTVEILEDNING OG SPRÅKREGLER Noen viktige huskeregler til alle våre skribenter: Sjekk om det er noen doble mellomrom i teksten (bruk søk-funksjonen).

Detaljer

Godt språk i LDO. Dokumentet (versjon 1) er utviklet av Arkitekst AS for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Godt språk i LDO. Dokumentet (versjon 1) er utviklet av Arkitekst AS for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Godt språk i LDO Dokumentet (versjon 1) er utviklet av Arkitekst AS for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Klart og tilgjengelig språk i LDO LDO skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling.

Detaljer

Klarspråk i landbruksforvaltningen. 23. oktober 2013 Louise With

Klarspråk i landbruksforvaltningen. 23. oktober 2013 Louise With Klarspråk i landbruksforvaltningen 23. oktober 2013 Louise With Godt myndighets- språk? Hvem er jeg? Louise With har en mastergrad i nordisk språk, Universitetet i Oslo har vært språkkonsulent i Arkitekst

Detaljer

Så klart! HELFOs språkprofil

Så klart! HELFOs språkprofil Så klart! HELFOs språkprofil Innholdsfortegnelse Språket vårt viktigste arbeidsverktøy... 3 Del 1: Slik gir du teksten en god tone og et klart språk... 4 1. Forbered teksten din før du begynner å skrive...4

Detaljer

Europeiske retningslinjer for utarbeiding av lettlest informasjonsmateriale

Europeiske retningslinjer for utarbeiding av lettlest informasjonsmateriale Europeiske retningslinjer for utarbeiding av lettlest informasjonsmateriale Stoffet i denne veilederen er utdrag fra den danske veilederen av Freyhoff, Geert m.fl. (1998): "Gør det enkelt. Europæiske retningslinier

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Språkprofil for SFT Utviklet av Arkitekst AS 2007

Språkprofil for SFT Utviklet av Arkitekst AS 2007 Språkprofil for SFT Utviklet av Arkitekst AS 2007 1 Innledning... 3 Retningslinjer for skriving...3 SFT og språket... 3 1. SFT og leseren i teksten... 4 Vær synlig i teksten ved å unngå for mange passivkonstruksjoner...

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Vurderingskriterier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Vurderingskriterier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Vurderingskriterier Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder:

Detaljer

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter Lynkurs i Word 2007 Oversikt og struktur i større dokumenter Hvem er jeg? Marie Austdal Tidligere ansatt på Skolehjelpen / Orakelet Still gjerne spørsmål underveis. Agenda Stiler, innebygde og egendefinerte

Detaljer

Lykke til! Svein R. Kristensen

Lykke til! Svein R. Kristensen 2 De aller fleste av brukerne våre treffer oss ikke ansikt til ansikt. For dem er det brevene, skattekortet, selvangivelsen, nettsiden, brosjyrene og e-postene våre som er Skatteetaten. Språket vårt og

Detaljer

fokus i medhold av angjeldende Språkveileder begjæring på sikt samt i forhold til uleilighet erlegge henhørende inneværende forføyning

fokus i medhold av angjeldende Språkveileder begjæring på sikt samt i forhold til uleilighet erlegge henhørende inneværende forføyning samt fokus på sikt hva gjelder i medhold av erlegge forføyning begjæring uleilighet inneværende angjeldende optimalisering således henhørende i forhold til Språkveileder for Karmøy kommune Vi må skrive

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Innholdsfortegnelse 1 OVERSIKT OVER KURSRELEVANTE HURTIGTASTER I WORD 2010... 1 2 OPPGAVER TIL DEL 1 AV KURSET... 2 2.1 Lagringsrutine... 2 2.2 Lagring... 2 2.3

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige.

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Hvorfor klarspråk? Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Mal for kildehenvisninger og referanseliste. Versjon per 8. juli 2011

Mal for kildehenvisninger og referanseliste. Versjon per 8. juli 2011 Mal for kildehenvisninger og referanseliste Versjon per 8. juli 2011 Innhold Mal for kildehenvisninger... 1 og referanseliste... 1 Versjon per 1. oktober 2010... 1 Innhold... 2 1 Kildehenvisninger og referanseliste...

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt!

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt! Laget mitt: Hvordan skrive for innhold Skriv for effekt! 1 Skriv for effekt Det er ikke alltid så lett å finne de rette ordene når man skal skrive om noe som virkelig engasjerer deg. Spesielt ikke hvis

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Del 1: Klarspråk i NAV slik skriver du en god og forståelig tekst Del 2: Tegnsetting og rettskriving Forord: Klart språk så klart

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Fem gode grunner til å arbeide for klarspråk i det offentlige: Hva er klarspråk? Hvorfor klarspråk? Klarspråk lønner seg. Korrekt + klart = godt

Fem gode grunner til å arbeide for klarspråk i det offentlige: Hva er klarspråk? Hvorfor klarspråk? Klarspråk lønner seg. Korrekt + klart = godt Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Hvorfor klarspråk? Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for

Detaljer

Fortsettelses kurs i Word

Fortsettelses kurs i Word Fortsettelses kurs i Word Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innholdsfortegnelse Formål med dagens kurs... 2 Sette inn forsider... 2 Sette inn tabeller... 2 Topptekst Bunntekst Sidetall... 2 Sett

Detaljer

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen.

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen. CV, eller Curriculum Vitae, betyr en kort beskrivelse av eget livsløp og skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og kronologisk gjennomgang av deg og din bakgrunn. CVen skal fortelle hvem

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa.

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa. Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi her korrekt, klart og mottakertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne raskt finner det

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

Språkprofil for Plan- og bygningsetaten

Språkprofil for Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Språkprofil for Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten kan kontaktes ved behov. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Innhold Språkprofilen hjelper

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Del 1. Generelle tips

Del 1. Generelle tips Innhold Del 1. Generelle tips... 2 Bruk en "offline installer"... 2 Øk skriftstørrelsen... 3 Sett navn på koordinataksene... 3 Vis koordinater til skjæringspunkt, ekstremalpunkt m.m.... 4 Svar på spørsmålene

Detaljer

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Formelle sider ved skriftlige innleveringer Jan Hesselberg 2004 Innhold. Begrens problemstillingen så mye som mulig. Husk at du har lite tid. Begynn innledningen

Detaljer

Vurderingsområder og nivåbeskrivelser

Vurderingsområder og nivåbeskrivelser Vurderingsområder og nivåbeskrivelser Rolf Fasting, dosent i spesialpedagogikk, HIOA. rolf@fasting@hioa.no Slide 1 Formålet med prosjektets fase I, og da spesielt: hva er det vi ønsker å vite noe om? Hva

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Språkprofil. Klart Språk

Språkprofil. Klart Språk Språkprofil Klart Språk 1 Vi tar innbyggerne på alvor Bodø kommune har valgt å satse på klart språk som et viktig virkemiddel i dialogen vi har med omverdenen. Det handler kort fortalt om at vi skal uttrykke

Detaljer

Klart plan- og byggespråk

Klart plan- og byggespråk Klart plan- og byggespråk Trude Luice Nedregård Isaksen og Inger Margrethe Hvenekilde Seim Presentasjon for Fagforbundet, 19. september 2017 Hva er klarspråk? En tekst er skrevet i klarspråk hvis mottakerne

Detaljer

- Mottakerorientert innhold i åpninga av teksta, enten på saksinnhold, eller en engasjerende situasjon

- Mottakerorientert innhold i åpninga av teksta, enten på saksinnhold, eller en engasjerende situasjon Ivar Utne, 10.03.2008 09:41; til Hurdal 12.3.2008 PERSPEKTIV, FORHOLDET TIL LESERNE senderorientert mottakerorientert spenningsroman slippe katta ut av sekken med en gang, utløse spenninga med en gang

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Språkprofil for Høgskolen i Ålesund

Språkprofil for Høgskolen i Ålesund Språkprofil for Høgskolen i Ålesund August 2011 Innledning Du skriver sannsynligvis mange tekster hver dag. E-post, brev, notater og rapporter. Tekstene dine er viktige for Høgskolen i Ålesund. Blant annet

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

BRUE - overgangen fra summativ til formativ vurdering

BRUE - overgangen fra summativ til formativ vurdering BRUE - overgangen fra summativ til formativ vurdering 1 Den summative vurderingen Hvor godt gjør jeg det? Første versjon av elevteksten vurderes summativt ut fra primærtrekksprinsippet og de trinnvise

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Vi velger klart språk

Vi velger klart språk Språkprofil Vi velger klart språk Telemark fylkeskommunes verdier, vær modig, vær imøtekommende og vær troverdig, forteller oss hvordan vi løser oppgavene våre, og hvordan vi er i møte med andre. De gjelder

Detaljer

ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse

ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse ephorte -... 1 Søketips... 1 Innholdsfortegnelse... 1 Søke etter saker/dokumenter... 2 Hurtigsøk... 2 Søk med flere kriterier... 2 Søkekriterier i tekstfelt... 2

Detaljer

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppdatert: 10/09 Nye oppgaver Oppgave 1 (Etter forelesning 31/8) Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 2 (Etter

Detaljer

Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT...å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen

Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT...å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen «Samarbeid og kommunikasjon» 15.09.2015 1 Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT..å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen 2 GRUPPEOPPGAVE TO OG TO 1. Presenter deg for en du ikke kjenner (

Detaljer

Det skal IKKE være apostrof i firmanavn av typen Anita s frisørsalong og Kalle s bilverksted.

Det skal IKKE være apostrof i firmanavn av typen Anita s frisørsalong og Kalle s bilverksted. Skriveregler I alle tekster er det viktig å ha korrekt språk, men i noen sjangere er dette spesielt viktig. Det gjelder for eksempel forretningsbrev, søknader, CV-er og kontrakter. I denne delen finner

Detaljer

Rådmannen: Godt språk er god service! Hvorfor skrive klart og brukervennlig?... 2 Alle har rett til å forstå... 2 Vi vil vise hvem vi er og

Rådmannen: Godt språk er god service! Hvorfor skrive klart og brukervennlig?... 2 Alle har rett til å forstå... 2 Vi vil vise hvem vi er og Rådmannen: Godt språk er god service!... 1 1. Hvorfor skrive klart og brukervennlig?... 2 Alle har rett til å forstå.... 2 Vi vil vise hvem vi er og skape tillit... 2 Vi vil yte god service... 2 Vi vil

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Vedlegg til rapport «Vurdering av eksamen i matematikk, Matematikksenteret 2015»

Vedlegg til rapport «Vurdering av eksamen i matematikk, Matematikksenteret 2015» Utvikling av oppgaver språklig høy kvalitet I forbindelse med presentasjonen av rapporten «Vurdering av eksamen i matematikk» som fant sted 13. januar 2016 i Utdanningsdirektoratet, ble vi bedt om å presisere

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Brann- og redningsetatens SPRÅKPROFIL. tar deg ut av språktåka

Brann- og redningsetatens SPRÅKPROFIL. tar deg ut av språktåka Brann- og redningsetatens SPRÅKPROFIL tar deg ut av språktåka 1 INNHOLD Språkprofilen hjelper oss å skrive klart og korrekt Vi velger klart språk 3 4 Del 1: Skriveråd Skriv det viktigste først... Lag informative

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Tiervenner erteposegjemsel

Tiervenner erteposegjemsel Telle til 10 Mål: Elevene skal kunne rekketelle til 10, i stigende og synkende rekkefølge. Antall elever: minst 10 elever. Kjegler med tallene 1 til 10. (Bruk kjegleovertrekk på 0-kjeglen og skriv lapp

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

SLIK SKRIVER VI I NVE BOKMÅL

SLIK SKRIVER VI I NVE BOKMÅL SLIK SKRIVER VI I NVE BOKMÅL Skriv klart og forståelig I NVE har vi viktige forvaltningsoppgaver overfor innbyggerne og samfunnet. Det er vårt ansvar å sørge for at omverdenen forstår og følger de reg

Detaljer

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving Kathrine Wegge Å kunne uttrykke seg skriftlig- en verktøykasse må til! Stadig flere yrkesgrupper sitter foran dataskjermen Man må kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer