Lastopp bekreftelsepå innskuddskapitalpåminimum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lastopp bekreftelsepå innskuddskapitalpåminimum"

Transkript

1 Søknadomgodkjenning avnyprivatskole Skolensnavnoggeografiskeplassering Navn på rettssubjekt* Montessoriskole SA Organisasjonsnummer * Kommune* Overhalla Kommunenummer * 1744 Fylkeskommune * Nord Trøndelag For norske skoleriutlandet: Land/delstat/provins Fylke/kommune/by Opplysningerom skolen Skolens registrering Skolenmå være formeltregistrert ienhetsregisteret, ellertilsvarenderegister, på søknadstidspunktet Skolen er registrert ienhetsregisteret. Registreringsdato: Lastopp bekreftelsepå innskuddskapitalpåminimum kr. Revisorbekreftelse av kapital.pdf Lastopp registerutskrift fraenhetsregisteret firmaattest.pdf Skolen er registrert itilsvarenderegister Skolens eierskaps-/organisasjonsform Stiftelse Aksjeselskap Annet: Samvirkeforetak Stiftelsesdato Navn Montessoriskole SA

2 Lastopp statutter, vedtekterellerlignende Vedtekterfor Montessoriskole SA.pdf Stiftelsesprotokoll for Montessoriskole SA.pdf Annen virksomhet Angi om noen av dissetypene virksomheter/skalvære knyttettilskolen: Internat Skolefritidsordning (SFO) Utleieav tjenestebostederved internatet Tilrettelegging iforbindelsemedgodkjente samarbeidsprosjektermedutenlandskeskoler Annen virksomhet Skolens adresseog kontaktperson Skolens adresse Søkeren har skolelokaler på søknadstidspunktet. Søkeren har ikkeskolelokaler på søknadstidspunktet. Postadresse Stasjonsveien15B Postnummer 7863 E-postadresse Telefon Poststed Overhalla Internettadresse Telefaks Kontaktperson/ansvarlig representant Navn * John Inge Lestum

3 Norsk adresse Utenlandskadresse Adresse Stasjonsveien15B Postnummer * 7863 E-postadresse* Poststed* Overhalla Telefon Funksjon: Styreleder Dagligleder Annet: Det søkesomgodkjenning av skolen Det søkes om godkjenningav skolen fraår/måned 2014/08 Det gjøresoppmerksom skoletidligst fraogmed på at søknadsfristen1. april2013 gjelderforoppstartav ny skoleåret Elevtall Elevtall-Ny grunnskole Elevtall-Ny videregåendeskole Elevtall-nygrunnskole Oppgi det planlagteantalleteleverpå de ulikeårs: Elevtall år Total 34 Elevtall år Elevtall fullt utbygd skole: (maks

4 antall elever) Lastopp redegjørelseforgrunnlagetforelevtallsprognosen foroppstartsåretog det maksimale antalleteleverdet søkes godkjenningfor Vedleggmaks elevtall.pdf Elevtallsutvikling.pdf Utdanningens innhold Skolensgrunnlag Religiøst Anerkjentpedagogiskretning Montessoripedagogikk Internasjonalt Særskilttilrettelagt videregåendeopplæringi kombinasjonmed toppidrett Norsk grunnskoleopplæringi utlandet Særskilttilrettelagt opplæring forfunksjonshemmede Videregåendeopplæringismå og verneverdigehåndverksfag Skolens læreplan Skolen skalfulltut følgekunnskapsløftetslæreplan. Skolen skalfølgekunnskapsløftetslæreplanmed egne tilleggog/elleralternativfag-og timefordeling Skolen skalfølgealternativgodkjentlæreplan. Vedlegg til læreplan.pdf Skolen skalfølgealternativlæreplansom ikketidligere er godkjentav departementet/direktoratet

5 Vurderingsformogdokumentasjon Angi vurderingsordningerog dokumentasjon (vitnemål) Skolen skalfølgekapittel3 iforskrift tilprivatskoleloven. Skolen skalha egen vurderings-og dokumentasjonsform.beskrivelseav vurderingsformenog hva slagsdokumentasjon som skalbrukes fremgår av læreplanen,se veiledningenspunkt 4 b, herunder hvilkemåterskolenvilinformere elevenesforesatteom elevenesskolesituasjon. Redegjør for skolensundervisningsspråk Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk(bareforinternasjonale skoler) Andre språk(bareforinternasjonale skoler): Inntak av elever ved skolen Skolensinntaksreglementfølgervedlagt Inntaksreglement Montessoriskole.pdf Elevene Søkeren bekrefterat skolenvilgielevenetilpassetopplæringisamsvarmed privatskoleloven 3-4. Søkeren bekrefterat skolenvilgjennomføre spesialundervisning etter privatskoleloven 3-6. Søkeren bekrefterat skolenkommer privatskoleloven 3-8. tilå leggetilretteforskolehelsetjeneste, jf. Søkeren bekrefterat skolenvilfølgeprivatskoleloven 3-11 om rådgivning. Søkeren bekrefterat skolenvilgjennomføre særligopplæringforspråklige minoriteteretterprivatskoleloven 3-5 (gjelderikkefornorskeskoleriutlandet). Ulykkesforsikring Søkeren bekrefterat skolenskalsørge forulykkesforsikring forelevene,jf. forskrift tilprivatskoleloven 7A-1.

6 Ordensreglement Skolensordensreglementfølgervedlagt Ordensreglement Montessoriskole.pdf Skolenspersonale Faglig,pedagogiskog administrativledelse Skolen skalha én dagligleder,jf.privatskoleloven 4-1 andre ledd. Den dagligelederenskalbåde være faglig,pedagogiskog administrativlederved skolen. Annet.Beskrivhvordan skolensfaglige,pedagogiskeog administrative ledelseskal organiseresivedlegg. Dagliglederskalha kompetanse isamsvarmed privatskoleloven 4-2 førsteledd. Annet.Beskrivhvilkeminimumskrav skolenvilstille tildagligledermht. realkompetanse. Kompetansekrav forundervisningspersonalet Skolen vilstille de kompetansekravene som følgerav privatskoleloven 4-2 førsteledd. Skolen vilstille alternativekompetansekrav/tilleggskompetansekrav, jf. privatskoleloven 4-2 sisteledd. Vedlegg til Kompetansekrav for undervisningspersonalet.pdf Skolen vilinnhentepolitiattest frade som skaltilsettes, jf.privatskoleloven 4-3.Attestenskalviseom vedkommende er siktet,tiltalt ellerdømt forseksuelle overgrep. Lønns-og arbeidsvilkår Skolen er kjentmed at undervisningspersonalet har retttilønns-og arbeidsvilkår tilsvarendedet som gisiden offentlige skolen.

7 Styringogoffentlig tilskudd Styrings-og rådsorgan Søkeren bekrefterat skolenvilha et styreisamsvarmed privatskoleloven 5-1, og at de representantenesom er nevnt ibokstavenea) tilf)fårretttilå være til stedepå styremøter,sisinmening og fådenne tilført protokollen.styretskalbl.a. utføreoppgaver isamsvarmed privatskoleloven 5-2. Søkeren bekrefterat skolenvilfølgeprivatskoleloven 5-4 om foreldreråd Søkeren bekrefterat skolenvilfølgeprivatskoleloven 5-3 om elevråd. Søkeren søkerom dispensasjonfrakravene i 5-1 bokstavenea) tilf).dettemå begrunnes isærskiltvedlegg. Budsjett,regnskap, revisjon,mv. Skolen vilfremoverleggefrem regnskap,revisjonmv.isamsvarmed privatskoleloven 7-1med forskrifter. Budsjettforoppstartsåret, samt fulltutbygd skolefølgervedlagt,jf. 2 iforskrift om budsjett,regnskap,kontrollog revisjonforskolermed retttilstatstilskudd etter privatskoleloven (FOR nr 1503) (økonomiforskriften). Montessoriskole budsjett.pdf Skolepenger Skolen skalikkekreve skolepengerav elevene. Skolen ønsker å ta skolepengerinnenforhovedregeleniprivatskoleloven 6-2 og forskrift tilprivatskoleloven Det skalivedleggviseshvordan størrelsenpå skolepengeneer beregnet. MoamMskole avd SFO budsjett.pdf Skolen søkerom å få ta høyere skolepengerenn det hovedregeleniprivatskoleloven åpner for,jf. 6-2 førsteledd. Skoleanlegg Redegjørkortforskolensplanermht. skoleanlegg,herunder beliggenhet(hvilkendelav

8 kommunen, ev.bydelosv.)beskrivkorthvor langtsøkeren har kommet forå sikreat den har lokalersom er godkjenteav fylkesmannen ved planlagtskolestart. Skolen vurderer flerealternativer forundervisningslokaler: A Leie/kjøpaveksisterendeØysletta skoleetteratden kommunale skolevirksomheten opphører.et lokaltdriftsselskap,øyslettagrendelaghar tilhensiktå inngåavtalemed Overhalla kommune.privatskolen leier lokaliteteneavdette kapasitetpå ca60elever igodtegnede lokaliteter. B selskapet.denne skolenhar Hvisdriftsselskapets forhandlingermedoverhalla kommune ikkegirønsket resultat, vil skolen vurderemuligheter for leieavegnedemoduler tilpasset skolensbehov. ØyslettaGrendelagharnylig i sittårsmøte vedtattå søkeoverhalla kommuneom overtakelseav skolen.søknad vilbli sendt i løpetav kort tid. Øysletta skole Historie: Deneldstedelenav skoleneroppført i1955.dennedelen inneholderblantannet toaletter, to klasserom, skolekjøkkenog sløydsal. Forsamlingshusmedmøteromoggymnastikksal vegg i veggmed skolenoppført i1975. Mellombyggmed kontor, lærerrom,bibliotekoget stort klasseromoppført i1987. To store klasserom (hvoravetgodtutstyrtmusikkrom)med tilhørende vrimle/leikearealer oppført i1996. Kvalitet: Alle lokaliteteroppført fraogmed1987eravmegetgod kvalitet. Deeldste klasserommene kanblinoe varmeom sommeren,og vurderes somavmiddels kvalitet. Alledelerav skolenergodt vedlikeholdtoger litepregetav slitasje. Utearealer: Skolenharakebakke, fotballbane, skøyte/hockeybane, turstieroggode leikearealer i umiddelbarnærhet.deter til lysløype ca500meter fra skolen.totalt setthar skolenuten tvil debesteutearealeneav skolene i kommunen. Skolensbeliggenheter skjermet i forhold til trafikkogbarnahar såledesen trygg skolevei. Skolen vileielokalene. Skolen villeielokaler,evt.av hvem: ØyslettaGrendelag

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer