FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: E-post: Vår dato: Vår referanse: /3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att. styrets leder Mirjam Wåge Jensen Calle Bjorn Lyng 4 E Arguineguin GRAN CANARIA FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK STIFTELSEN DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA La Fundaciån de la Escuela Noruega de Gran Canaria Org. nr. G

2 Utdann ngsdirektoratet Side 2 av 53 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Om den foreløpige tilsynsrapporten 5 2 Om Den Norske Skole Gran Canaria 6 3 Sammendrag av Utdanningsdirektoratets vurderinger og konklusjoner 9 4 Krav til virksomheten til skolen Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 11 5 Styret, dets ansvar og oppgaver Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Oppnevnelse og sammensetning av styret Møteinnkalling, protokoll fra styremøtene og kravet til møterett for visse grupper Styrets oppgaver og delegasjon av myndighet 16 6 Skolens økonomiforvaltning Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Krav til regnskapet Fastsettelse og innkreving av skolepenger og andre betalinger fra elevene Styrets ansvar for økonomi- og regnskapsforvaltningen 23 7 Elevenes psykososiale miljø Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 27 8 Skolens pedagogiske tilbud Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 32 9 Andre kontrollerte forhold Inntaksreglementet og prosedyrer for inntak Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Ordensreglement Rettslig grunnlag Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Forbudet mot gjennomføring av privatisteksamen Rettslige krav Observasjoner og vurderinger Grunnlag for tilskudd og ordningen med behandlingsreiser Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratets reaksjoner Utdanningsdirektoratets vurderinger Pålegg om retting Oppfølgning av tilsynsresultatene - krav om erklæring om at lovbruddene er rettet 51

3 - Utdanningsdirektoratet Side 3 av 53 1 Innledning Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskott (privatskoleloven) av 4. juli 2003 nr. 84, jf. 7-2 første ledd.1 Det rettslige grunnlaget for tilsynet er privatskoleloven (psl.), forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene i den enkelte skoles godkjenning i forbindelse med tillatt øvre elevtall og utdanningsprogram. Rettslige plikter etter annen lovgiving og regelverk kontrolleres i den grad privatskoleloven, forskriftene til denne eller skolens godkjenning henviser til det. Dersom det under tilsynet avdekkes forhold i strid med de rettslige kravene som stilles til skolen, kan Utdanningsdirektoratet reagere på dette i henhold til privatskolelovens reaksjonsbestemmelse 7-2a. Mulige reaksjoner etter denne bestemmelsen er pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, tilbakekreving av statstilskudd og tilbaketrekking av skolens godkjenning. Utdanningsdirektoratets tilsyn med private skoler er offentlig myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I denne rapporten presenteres Utdanningsdirektoratets foreløpige vurderinger og konklusjoner i forbindelse med det tilsynet som er ført med Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria (spansk org. nr. G ), heretter omtalt som skolen eller DNSGC, i perioden fra og med 5. mai 2010 til og med dags dato. 1.1 Tema for tils net Tilsynet med DNSGC er åpnet på bakgrunn av informasjon om enkelthendelser og forhold ved DNSGC skoleåret Tilsynet er initiert av informasjon til Utdanningsdirektoratet fra privatpersoner, virksomheter og gjennom media. Basert på informasjon fra før tilsynet ble åpnet og opplysninger som har framkommet underveis i undersøkelsene er tilsynet avgrenset til følgende temaer og rettslige krav: Krav til virksomheten til skolen, psl. 2-2 og skolens godkjenning Styrets sammensetning, ansvar og oppgaver generelt, psl. 5-1 og 5-2 Skolens regnskaps- og økonomiforvaltning, særlig styrets ansvar for dette, psl. 5-2 andre ledd bokstav f), 6-2 og 6-3 og forskrift nr om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskriften) Elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, psl. 2-4, jf. opplæringsloven kapittel 9 a Skolens bemanning og krav om rett og nødvendig kompetanse ved skolen, særlig styrets ansvar for å sikre dette, psl. 5-2 andre ledd bokstav i) System for fag- og timefordeling, psl. 2-3 jf. læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Skolens inntaksreglement og prosedyrer for inntak, psl. 3-1 Skolens ordensreglement, psl. 3-9 og 3-10 I loven er tilsynsmyndighet gitt til Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert denne myndigheten til Utdanningsdirektoratet.

4 Side 4 av 53 Forbudet mot gjennomføring av privatisteksamen, forskrift nr. 932 til privatskolelova 3-10 Grunnlag for tilskudd og ordningen med behandlingsreiser, økonomiforskriften 13 og 15 Utdanningsdirektoratets undersøkelser har omfattet både forhold tilbake i tid (hovedsakelig regnskapsårene 2008 og 2009) og skoleåret Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet. 1.2 Om "ennomf rin en av tils net Tilsyn med DNSGC ble åpnet gjennom brev til skolen 5. mai Skolen ble i brevet pålagt å legge fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. I nytt brev fra direktoratet 18. juni ble tilsynet utvidet, og skolen bedt om ytterligere dokumentasjon og opplysninger. Ytterligere fem ganger har Utdanningsdirektoratet pålagt skolen å sende inn dokumentasjon og opplysninger.4 DNSGC har etterkommet Utdanningsdirektoratets dokumentasjonen faktisk finnes. pålegg om dokumentasjon i den grad Det er holdt to møter, hhv. 28. juni og 1. juli 2010, der et skolestyremedlem (Andreas Lyng), rektor og skolens advokat deltok. På møtet 1. juli 2010 deltok skolens eksterne regnskapsfører per telefon. Representanter fra Utdanningsdirektoratet gjennomført intervjuer og samtaler med: skolestyremedlemmer; besøkte DNSGC 21. og 22. oktober Det ble Jan Syltern, Steinar Korschelt og Anka Smith-Christensen leder for stiftelsen og sosiallærer; Mirjam Wåge Jensen rektor; Sven Erik Rises pedagogisk personale; Tor Kjetil Flakstad, Benedicte Grongstad, Felicitas Korschelt, Paola Martinez, Glenn Nordby, John Sandem, Erik Tobiassen, Thea Vestre, 3onas Øksnes og Lisbeth Ørskog administrativt personale; Tone Heen Nymo representanter for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og representanter for elevrådet Det ble ført referater fra intervjuene. Disse er sendt de intervjuede for deres godkjenning og/eller merknader. Direktoratet har dessuten hatt uformelle samtaler med flere elever og foreldre ved skolen. I forbindelse med besøket på skolen ble det holdt et åpningsmøte der alle som skulle intervjues ble gitt anledning til å delta. Det ble dessuten avholdt et oppsummeringsmøte der Jan Syltern, Steinar Korschelt, Anka Smith-Christensen, Sven Erik Rise og skolens advokat deltok. 2 Åpning av undersøkelse ved Den Norske Skole Gran Canaria, Tilsyn med Den Norske Skole Gran Canaria, Brev til DNSGC hhv , , og og e-post Sven Erik Rise er p.d.d. ikke lenger rektor ved DNSGC.

5 - Utdanningsdirektoratet Side 5 av 53 Utdanningsdirektoratet har fått bistand fra Pricewaterhouse Coopers (PwC) for gjennomgang av skolens regnskaper mv. og vurderingen av skolens tilskudds- og økonomiforvaltning. 1.3 Om den forel i e tils nsra orten Denne foreløpige tilsynsrapporten presenterer Utdanningsdirektoratets vurdering og konklusjoner på de fleste av tilsynets temaer. I tillegg vil det utarbeides en egen tilsynsrapport der tema er hvorvidt offentlige tilskudd og skolepenger er brukt i tråd med kravet i privatskoleloven 6-3. Denne vil ferdigstilles først senere i Den foreløpige tilsynsrapporten som nå oversendes skolen er utformet blant annet på bakgrunn av opplysninger som framkommer - innsendt dokumentasjon fra DNSGC (se oversikt i vedlegg 1) - skriftlige meldinger fra privatpersoner og andre myndigheter6 referater fra de avholdte intervjuene - data fra Brønnøysundregistrene - informasjon på skolens nettsted rapporter fra tilsyn utført av henholdsvis Statens Utdanningskontor i 1998 og Fylkesmannen i Oslo og Akershus i data fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og Elevundersøkelsen I de tilfeller Utdanningsdirektoratet konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt betegnes dette som lovbrudd. Lovbrudd følges opp av pålegg om retting eller andre reaksjoner etter privatskoleloven 7-2a. Med lovbrudd menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne og krav som stilles i godkjenningen. Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta visse endringer for å rette opp lovbruddene. Hjemmelen for pålegg om retting er privatskoleloven 7-2a første ledd. Den foreløpige tilsynsrapporten har status som et varsel om enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 16. Styret ved DNSGC har anledning til å uttale seg om rapporten slik den nå foreligger. Styret kan uttale seg om alle sider av rapporten. Det vil si både om faktumet Utdanningsdirektoratet har lagt til grunn, det rettslige grunnlaget, Utdanningsdirektoratets vurdering av faktum opp imot regelverket og direktoratets reaksjoner. Dersom styret mener Utdanningsdirektoratet har basert seg på uriktig faktum eller har gjort andre feil bør dette underbygges av dokumentasjon som støtter styrets argumenter. Frist for tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet er 31. januar Utdanningsdirektoratet vil etter å ha vurdert styrets tilbakemelding ferdigstille tilsynsrapporten og fatte vedtak i saken. Dette vedtaket vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 6 Meldinger og tips fra privatpersoner til Utdanningsdirektoratet om potensielt ulovlige forhold ved DNSGC er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 24 andre ledd. Dette gjelder også kildenes identitet.

6 Side 6 av 53 2 Om Den Norske Skole Gran Canaria En norsk skole på Gran Canaria ble etablert og godkjent som tilskuddberettiget i og har mottatt statstilskudd siden Motivet for å starte norsk skole på Gran Canaria var å imøtekomme norske barns eller voksnes helsemessige behov for å kunne oppholde seg på øya i lange perioder. Ved å ha et norsk skoletilbud kunne norske elever sikres kontinuitet i sin skolegang og et undervisningstilbud etter norske læreplaner. Skolen er lokalisert i tettstedet Arguineguin på Gran Canarias sørkyst. Tidligere lå skolen i Taurodalen. En norsk stiftelse med navn Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria ble i henhold til stiftelsesprotokollen8 etablert 24. januar Denne norske stiftelsen er registret i Enhetsregisteret under organisasjonsnummer Utdanningsdirektoratet har fått tilgang til denne stiftelsens oppdaterte vedtekter9 og årsregnskap10. Det er ifølge disse årsregnskapene den norske stiftelsen som eier skolebygningene. Det ble den 22. desember 1994 registrert en spansk stiftelse med samme navn. På spansk heter stiftelsen La Fundack5n de la Escuela Noruega de Gran Canaria, og er registrert under organisasionsnummer G av spanske myndigheter i provinsen Las Palmas, Gran Canaria. Årsregnskapet for den spanske stiftelsen bekrefter at denne stiftelsen disponerer både statstilskuddet og skolepengene til drift av skolevirksomheten.11 Den norske stiftelsen har i henhold til sitt årsregnskap bare inntekter fra utleie av skoleeiendommen. At skolevirksomheten hører under den spanske stiftelsen underbygges også av at pedagogisk og administrativt personale inkludert rektor, er ansatt hos den spanske stiftelsen.12 Opplysninger gitt i møter og intervjuer bekrefter også at det er den spanske stiftelsen som står for driften av skolen. Utdanningsdirektoratet legger derfor til grunn at det er den spanske stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria (spansk org. nr. G ) som er direktoratets tilsynsobjekt. I tilknytning til skolen drives det skolefritidsordning, internatet Los Teques, barnehage og språkkurs for voksne på kveldstid. De tre sistnevnte virksomhetene drives av aksjeselskapet Vista Noruega SL. Dette aksjeselskapet er heleid av DNSGC.13 Selskapet Vista Noruega SL har også inngått en avtale med Oslo Universitetssykehus HF, avdeling for behandlingsreiser. Avtalen gjelder opphold på skoleinternatet Los Teques for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem og deres ledsagere, samt barnehage-/skoletilbud. Det er DNSGC som står for skoletilbudet. I figuren nedenfor er de ulike rettssubjektene illustrert. Det er viktig å påpeke at det er den s anske stiftelsen som er ansvarlig etter privatskoleloven, og som er Utdanningsdirektoratets tilsynsobjekt. 7 Vedtak av Kirke- og undervisningsdepartementet, Stiftelsesprotokoll for Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria, 24. januar Vedtekter for Den Norske Skole Gran Canaria, org.nr , datert Årsregnskap for Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria (org. nr ) for 2007, 2008 og 2009, hentet fra Brønnøysundsregistrene Årsregnskap for Den Norske Skole Gran Canaria, org.nr. G , mottatt av Utdanningsdirektoratet Tilsvarende framkommer også i årsregnskapene for 2007 og Kilde: DNS Gran Canaria - Lønns- og arbeidsavtale. 13 Dette framgår av årsregnskapet for Den Norske Skole Gran Canaria, org. nr. G

7 Side 7 av 53 - Eier skolens lokale og leier det ut til den spanske stiftelsen/skolevirksomheten Disponerer statstilskudd og skolepenger Driver grunn- og vg-skole og SFO Framleier lokale til barnehagen og språkkursene 100 % eierskap - Driver barnehage, internat og språkkurs for voksne - Har avtale med Oslo Universitetssykehus DNSGC er godkjent etter privatskoleloven 2-1 andre ledd bokstav e) på grunnlaget "norsk grunnskoleopplæring i utlandet". Den videregående skolen er godkjent i henhold til 2-1 femte ledd, som en konsekvens av at skolen var godkjent og i drift i I henhold til Utdanningsdirektoratets vedtak av 18. mai 2007" er skolen per i dag godkjent for inntil 325 elever, fordelt på følgende måte: årstrinn grunnskole inntil 235 elever Utdanningsprogram for studiespesialisering: Vg1 Studiespesialisering Vg2 Studiespesialisering Vg3 Studiespesialisering u/formgivning u/formgivning u/formgivning inntil 30 elever inntil 30 elever inntil 30 elever Skolen skal følge samme læreplaner som gjelder for offentlige norske skoler.15 Per 1. oktober 2010 hadde skolen til sammen 201 elever; 74 på barnetrinnet, 47 på ungdomstrinnet og 80 på videregående trinn.16 I tillegg til dette kommer de elevene (normalt 25 stykker) som til enhver tid er ved skolen gjennom samarbeidet med Oslo Universitetssykehus. Vår sak 2006/ Lenke til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: 16 Kilde: skolens elevtelling , bekreftet av revisor. Våre saker 2009/4069 og 2009/4037. Besfaksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:

8 Side 8 av 53 Utdanningsdirektoratet har ikke tidligere ført tilsyn med DNSGC. Skolen har imidlertid hatt tilsynsbesøk av Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus i 1998 og Fylkesmannen i Oslo og Akershus i Tilsynet i 2007 avdekket brudd på reglene om styrets sammensetning, inntaksreglementet, ordensreglementet, skolepengenes størrelse og innrapporteringen av elevtall. I tillegg ble det bemerket at skolen burde tydeliggjøre at barnehagen ikke er en del av skolens drift og at skolen for framtiden bedre måtte kunne dokumentere dato for når elevene begynner og slutter ved skolen. 17 Tilsynsrapport - Den Norske Skole Gran Canaria, Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus, og rapporten Tilsyn med Den Norske Skole Gran Canaria, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

9 Side 9 av 53 3 Sammendra av Utdannin sdirektoratets vurderin er o konklus'oner Utdanningsdirektoratet har i dette tilsynet avdekket et stort antall lovbrudd. Lovbruddenes karakter varierer fra mangler ved helt grunnleggende forhold ved virksomheten, til lovbrudd som bare krever mindre justeringer. Det vesentligste funnet er at styret i den spanske stiftelsen, altså hos tilsynsobjektet, ikke har fungert som skolens øverste ledelse. Dette styret har ikke hatt en aktiv rolle i skolens drift og virksomhet. I stedet har styret i den norske stiftelsen, ofte omtalt som skolestyret, tatt beslutninger og utført oppgaver som styret i den spanske stiftelsen etter loven skulle ha gjort. Styret i den norske stiftelsen/skolestyret har igjen delegert beslutningsmyndighet og oppgaver videre til andre i organisasjonen. Etter hva Utdanningsdirektoratet kan forstå har dette vært situasjonen i lang tid. Ettersom styret i den norske stiftelsen ikke har myndighet til å handle på vegne av den spanske stiftelsen er samtlige beslutninger dette styret har tatt uten rettslig relevans for skolens virksomhet, og for Utdanningsdirektoratets tilsyn. Som en konsekvens av dette har Utdanningsdirektoratet måttet konstatere at det ikke foreligger gyldig vedtatte satser for skolepenger, inntaksreglement og ordensreglementer. At feil styre har hatt ledelsen ved skolen har også ført til at regnskaper, budsjetter mv. ikke er behandlet og vedtatt av det styret som etter privatskoleloven plikter å gjøre dette. I den grad det gjennom tilsynet er fastlagt at det foreligger interne systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan ulike deler av skolevirksomheten skal organiseres og drives, er disse ikke forankret i eller administrert av det rette styret. Av den grunn kan disse systemene ikke anses å oppfylle privatskolelovens krav. Slike systemer skal være den øverste ledelsens styringsinstrumenter, og være med og sikre at krav stilt til virksomheten oppfylles i praksis. Når det mangler forankring og oppfølgning fra styrets side er en helt sentral forutsetning i loven ikke ivaretatt. At det som skal være det ansvarlige organet ved skolen ikke, eller bare i ytterst liten grad, har hatt påvirkning på skolens virksomhet representerer i seg selv en helt grunnleggende mangel ved skolens virksomhet. Kravet til et ansvarlig og tilstedeværende styre er sentralt i privatskoleloven. At styret ikke fungerer som øverste ledelse og utfører de oppgaver det er pålagt har dessuten betydning for konklusjonene på samtlige av tilsynstemaene i denne saken; Ingen av de undersøkte delene av virksomheten anses å være i samsvar med lovens krav ettersom de mangler forankring i og styring fra det øverste ansvarlige organet. Utdanningsdirektoratet har, for å sikre en grundig behandling og for å tilrettelegge for effektiv korrigering av konkrete lovbrudd, imidlertid ikke avgrenset undersøkelsene til hvorvidt skolen har et fungerende styre. Dette innebærer at direktoratet også har vurdert deler av det styret i den norske stiftelsen/skolestyret har besluttet eller utført. Resultatet av disse undersøkelsene er at flere av de beslutninger og disposisjoner styret i den norske stiftelsen/skolestyret har foretatt ikke tilfredsstiller lovens krav. Det er stadfestet lovbrudd både i forbindelse med innholdet i skolens regnskaper, praksis for innkreving av betaling fra elever og foreldre, inntaksreglementet, prosedyrer for inntak og ordensreglementer. Skolen driver også virksomhet som ikke er tillatt etter privatskoleloven og skolens godkjenning. Disse lovbruddene tilkjennegir at skolens drift, uavhengig av hvem som har fungert som skolens øverste ledelse, ikke har vært eller er i samsvar med det gjeldende regelverk. Et viktig moment i Utdanningsdirektoratets samlede vurdering er spørsmålet om elevenes skolemiljø. Det er gjennom tilsynet vist at flertallet av elevene i dag opplever at det er et godt

10 Side 10 av 53 skolemiljø ved skolen og at det er grunnlag for å si at skolens administrasjon og personale arbeider godt og systematisk for å skape et godt psykososialt skolemiljø. De sidene av det pedagogiske tilbudet som er undersøkt er også tilfredsstillende. Utdanningsdirektoratet skal reagere på lovbrudd som avdekkes under tilsyn. Mulige reaksjoner etter privatskoleloven 7a-2 er pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, tilbakekreving av statstilskudd og tilbaketrekking av skolens godkjenning. Flere av de lovbrudd som er avdekket ved DNSGC er av en slik karakter og et slikt omfang av det er grunnlag for å trekke skolens godkjenning tilbake. Fravær av at fungerende styre er i seg selv grunnlag nok til å trekke skolens godkjenning tilbake. Samtidig kvalifiserer også det samlede omfang av andre lovbrudd til bruk av denne reaksjonsformen. Direktoratet har vurdert tilbaketrekking av skolens godkjenning, men har etter en samlet vurdering konkludert med følgende reaksjon: pålegg om retting av de lovstridige forholdene, med en klar tidsfrist for når alle lovbruddene skal være rettet. Utdanningsdirektoratet understreker at direktoratet anser de avdekkede lovbruddene som til dels svært alvorlig forhold. Arbeidet med å rette lovbruddene må få høy prioritet. Det må skje store endringer i løpet av de neste månedene for å unngå mer inngripende reaksjoner fra direktoratets side. Dersom påleggene ikke oppfylles innen fristen, eller dersom premissene som Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på i forbindelse med valg av reaksjon ikke holdes ved lag, kan det ikke utelukkes at Utdanningsdirektoratet vil trekke tilbake skolens godkjenning. Skolens bruk av statstilskudd og skolepenger er tema for egne undersøkelser. Når resultatene fra disse undersøkelsene foreligger, må Utdanningsdirektoratet ta stilling til hvordan det skal reageres på eventuelle lovbrudd i denne forbindelse. Det kan ikke utelukkes at resultatene fra disse undersøkelsene, på selvstendig grunnlag og uavhengig av reaksjonsbruken i forbindelse med de forholdene som er omfattet av denne tilsynsrapporten, gjør det aktuelt å trekke skolens godkjenning tilbake. Resultatet av undersøkelsene av skolens økonomi vil presenteres i en egen rapport innen 1. april Skolen vil ha anledning til å kommentere på denne rapporten før et eventuelt vedtak fattes.

11 Side 11 av 53 4 Krav til virksomheten til skolen 4.1 Rettsli e kr v Privatskoleloven 2-2 første ledd første punktum slår fast at private skoler godkjent etter loven ikke kan drive annen virksomhet enn skole i samsvar med loven. Forarbeidene til bestemmelsen er tydelig på at "skole i samsvar med Ioven"må forstås som virksomhet som er formålstjenlig eller nødvendig for å nå målene i læreplanen som skolen skal følge.18 I andre punktum i bestemmelsen åpnes det likevel for at skolen kan drive visse andre virksomheter knyttet til den enkelte skolen; "skolefritidsordning, internat, utleige av tenestebustader ved internatet og tilrettelegging i samband med godkjende samarbeidsprosjekt med utanlandske skolar." Etter søknad kan Utdanningsdirektoratet gjøre unntak også for andre virksomheter enn disse, forutsatt at det er nært knyttet til skolevirksomheten og bare utgjør en mindre del av den totale virksomheten, jf. 2-2 første ledd siste punktum. Andre virksomheter enn de som tillates etter lovteksten eller særskilt dispensasjon kan ikke drives eller eies av samme rettssubjekt som står for skoledriften. Dette innebærer for eksempel at en privat skole godkjent etter privatskoleloven ikke har anledning til å drive barnehage eller eie en slik virksomhet. I privatskoleloven 2-2 andre ledd første punktum er det krav til at skolen må være registrert i Enhetsregisteret eller i tilsvarende register. Formålet med kravet er å sikre en klar og etterprøvbar identifisering av skolen, og oversikt over styret og andre registrerte nøkkelopplysninger. Etter enhetsregisterloven skal blant annet medlemmer av styret, daglig leder og revisor registreres. Bestemmelsen åpner for annen form for registrering enn registrering i Enhetsregisteret, under forutsetning av at denne gir tilsvarende notoritet.19 Ettersom tilsynsobjektet i denne saken er en spansk stiftelse innebærer lovkravet at stiftelsen, for å oppfylle notoritetskravet, må være registrert i et register som gir tilsvarende informasjon og etterprøvbarhet som det norske Enhetsregistret. I tillegg til lovens krav til virksomheten er skolen begrenset av sin godkjenning. Denne oppstiller grenser både for øvre antall elever og hvilke utdanningsprogram skolen kan tilby. DNSGC er per i dag godkjent for inntil 325 elever (inntil 235 på grunnskolen og inntil 30 elever på hhv. Vgl, Vg2 og Vg3) og den videregående skolen er bare godkjent for utdanningsprogrammet Studiespesialisering uten formgivning. 4.2 Utdannin sdirektoratets bservas'oner o vurd rin er Drift av annen virksomhet sammen med skolevirksomheten Ifølge skolens nettsider driver skolen både skolefritidsordning, internat, barnehage og språkkurs i både norsk og spansk for voksne, ved siden av selve skoledriften. Internatet, barnehagen og språkkursene drives av aksjeselskapet Vista Noruega SL.2 Vista Noruega SL har dessuten inngått en avtale med Oslo Universitetssykehus HF, avdeling for behandlingsreiser (BHR).21- I henhold til 18 Se Ot. prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova, kapittel Se Ot. prp. nr. 37 ( ) kap Se blant annet og 21 Avtale mellom Vista Noruega SL og Oslo Universitetssykehus HF Behandlingsreiser om Norske barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem År 2010, signert 4. desember 2009.

12 Side 12 av 53 avtalen skal Vista Noruega SL ta imot åtte grupper barn/ungdom per år, og skal tilby disse kost og losji samt et skole- eller barnehagetilbud. Vista Noruega SL står også for kost og losji til barnas/ungdommenes ledsagere (privatpersoner og ansatte i BHR) og bil og kontorfasiliteter til BHR. Det er DNSGC som står for skoletilbudet. Det framgår av DNSGCs årsregnskap at Vista Noruega SL er heleid av DNSGC. Disse faktiske forholdene er bekreftet i intervjuene. Vista Noruega SL er altså organisert som et eget selskap og dermed et eget rettssubjekt. Når skolen fullt ut eier aksjeselskapet innebærer dette likevel at skolen også i realiteten driver virksomheten i dette selskapet. Skolen har gjennom sitt eierskap full kontroll over det aksjeselskapet gjør. Rektor ved skolen er også styreleder i Vista Noruega SL.22 Virksomhet som er drevet av Vista Noruega SL må dermed regnes som en del av skolens virksomhet. Drift av internat og skolefritidsordning i samme virksomhet som skolen er ikke problematisk sett opp imot kravet i privatskoleloven 2-2 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om driften av internatet hører inn under aksjeselskapet Vista Noruega SL, eller ligger direkte under skolen. For barnehagen, språkkursene og utleie av boliger, bil og kontorfasiliteter til BHR stiller dette seg annerledes. Dette er virksomhet som skolen i henhold til loven 2-2 ikke kan drive. DNSGC har heller ikke søkt om og fått innvilget noe unntak fra forbudet om å drive annen virksomhet enn skole i samsvar med loven. At DNSGC driver barnehage, språkkurs for voksne og utleie av boliger, bil og kontorfasiliteter til Oslo Universitetssykehus innenfor sitt selskap Vista Noruega SL er altså et brudd på forbudet i privatskoleloven 2-2 om at skolen ikke kan drive annen virksomhet enn skole i samsvar med privatskoleloven. Under intervjuer har det også kommet fram at skolen arrangerer privatisteksamen for NKI, BI og andre studiesteder. Dette går også fram i saldobalansen til regnskapene der avgifter knyttet til disse eksamenene framkommer. Å arrangere privatisteksamener, herunder for andre studiesteder, er ikke virksomhet i samsvar med privatskoleloven, og utgjør dermed et brudd med privatskoleloven 2-2 første ledd. Krav til registrering som gir tilsvarende notoritet som Enhetsregisteret Stiftelsen La Fundaci6n de la Escuela Noruega de Gran Canaria ble ved etablering registrert under organisasjonsnummer G av spanske myndigheter i Las Palmas, Gran Canaria.23 DNSGC har imidlertid ikke dokumentert at dagens styre, revisor mv. er registrert i dette registeret eller annet offentlig register. Den dokumentasjonen skolen har framlagt for registrering gir dermed ikke tilsvarende informasjon som i det norske Enhetsregistret, jf. enhetsregisterloven kapittel 2. Kravet i privatskoleloven 2-2 andre ledd første punktum er dermed ikke oppfylt. Drift innenfor godkjenningen Drift innenfor godkjenningens rammer for øverste elevtall og tillatt utdanningsprogram kommer på spissen ved DNSGC på grunn av avtalen med Oslo Universitetssykehus avdeling for behandlingsreiser. I avtalen mellom Vista Noruega SL og Oslo Universitetssykehus for Jf Årsrapport for 2009 for Vista Noruega SL inkludert årsregnskap, årsberetning mm. 23 Dokument for registrering av La FundaciOn de la Escuela Noruega de Gran Canaria, 22. desember 1994.

13 Side 13 av 53 kommer det fram at det i løpet av et kalenderår sendes ned 8 grupper på til sammen 200 elever. De fleste elevene er grunnskoleelever, men &I gruppe er elever på videregående skolenivå.24 I intervjuene er det bekreftet at DNSGC tilbyr disse et skoletilbud. I praksis er dette løst gjennom at det er satt opp en egen klasse for disse elevene, med egen kontaktlærer. I den grad det er mulig og hensiktsmessig kan elevene også delta i undervisningen til de ordinære klassene. Elevene har fra sin vanlige skole med seg en plan for undervisning og lekser med hva som skal gjøres i perioden elevene er ved DNSGC. DNSGC tilpasser opplæringen etter den enkeltes medbrakte plan. Målet er å skape kontinuitet i undervisningsopplegget mellom den vanlige skolen og DNSGC. Det rapporteres tilbake til hjemskolen om hvordan oppholdet gikk og hvordan planen ble gjennomført i praksis. I forrige skoleår var det ved telledato 1. oktober 2009 registrert 24, 32 og 18 elever på henholdsvis Vgl, Vg2 og Vg3.25 Allerede ved telledato hadde skolen altså to elever mer enn godkjenningen tillater på Vg2. Da DNSGC i januar 2010 mottok behandlingsreiseelever på videregående trinn antar Utdanningsdirektoratet at dette førte til at skolen hadde ytterligere flere elever enn det fastsatte øvre elevtallet i godkjenningen.26 Dette var i strid med skolens godkjenning. Utdanningsdirektoratet konstaterer dessuten at samme situasjon kan oppstå inneværende skoleår ettersom det per telledato var registrert henholdsvis 25, 30 og 25 elever på videregående. Når skolen i januar mottar 25 behandlingsreiseelever på videregående nivå27 vil det øvre elevtall rimeligvis overstiges igjen, med mindre det har skjedd større endringer i elevmassen i tiden fra telledato. I intervjuene er det bekreftet at noen av de videregående elevene som kommer gjennom behandlingsreiseopplegget ikke til vanlig går på utdanningsprogram for studiespesialisering. DNSGC løser dette ved å bruke de i sitt personale som har erfaring fra de aktuelle utdanningsprogrammene, og å fokusere på de generelle fagene. Tanken med det sistnevnte er at elevene skal ligge foran i disse fagene når de kommer hjem, og så ta igjen de andre programspesifikke fagene når er tilbake på hjemskolen. At DNSGC har tatt imot behandlingsreiseelever som til vanlig går på andre utdanningsprogrammer enn DNSGC tilbyr har vært tilfelle tidligere skoleår, og det er heller ikke i inneværende skoleår gjort noe for å unngå dette. Når DNSGC tar imot elever og gjennomfører undervisningsplaner for andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende, innebærer dette at skolen tilbyr utdanningsprogrammer skolen ikke er godkjent for. Dette er i strid med hva slags virksomhet skolen lovlig kan drive, jf. privatskoleloven 2-2 første ledd. DNSGC brøt altså i skoleåret med forutsetningene i sin godkjenning ved å tilby studieprogrammer skolen ikke er godkjent for, og ved å ha flere elever enn godkjenningen fastsetter som øvre elevtall på videregående trinn. Dette utgjør et brudd med privatskoleloven 2-2 første ledd og selve godkjenningen. Det er dessuten en stor risiko for at tilsvarende lovbrudd vil oppstå igjen når neste gruppe med behandlingsreiseelever på videregående nivå ankommer. 24 Se avtalens punkt I. 25 Kilde: Revisorattestert elevtelling ved DNSGC , vår sak 2009/ Utdanningsdirektoratet har ikke oversikt over endringer i elevmassen fra telledato fram til januar

14 - Utdanningsdirektoratet Side 14 av 53 5 S ret dets ansvar o o aver 5.1 Rettsli e krav Private skoler godkjent etter privatskoleloven skal ha et styre som øverste ansvarlige organ, jf. privatskoleloven 5-1 første ledd. Styret er ansvarlig for å drive skolen i samsvar med privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene i skolens godkjenning, jf. 5-2 første ledd. Kravene til styrets oppnevnelse, sammensetning mv. er fastsatt i privatskoleloven 5-1, mens styrets plikter og oppgaver er nærmere presisert i 5-2. Oppnevnelse og sammensetning av styret og prosessuelle krav til styrets arbeid Styret skal være oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen er etablert i henhold til, jf. privatskoleloven 5-1 første ledd. DNSGC er en spansk stiftelse. Det er derfor spanske regler om ideelle stiftelser som gjelder i dette tilfellet. Utdanningsdirektoratet har begrenset tilsynet til en kontroll av hvorvidt stiftelsen har oppnevnt styret i henhold til stiftelsens vedtekter. Dette er relevant for at Utdanningsdirektoratet skal ha oversikt over hvilke personer som skal utføre de plikter styret er pålagt etter privatskoleloven. Privatskoleloven 5-1 andre ledd gir en rekke representanter møte- og uttalerett på styremøtene. Disse er en representant oppnevnt av vertskommunen/vertsfylkeskommunen, en representant for elevrådet, en representant for foreldrerådet, en representant for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte ved skolen og daglig leder (rektor). Det forekommer at disse gruppene allerede er representert i styret som faste styremedlemmer. Det skal da likevel, for å sikre formålet bak bestemmelsen, inviteres en representant for den aktuelle gruppen i tillegg til det faste styremedlemmet. For at retten til møte og uttale skal være reell må disse representantene få kjennskap til at det skal holdes styremøter og hvilke saker som skal behandles. I praksis innebærer dermed kravet i 5-1 andre ledd at også disse representantene må varsles om styremøter, dets dagsorden og med en rimelig frist. Styrets ansvar og oppgaver Det framkommer av privatskoleloven 5-2 at styret skal ha den øverste ledelsen på skolen og sørge for at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I bestemmelsens andre ledd er det opplistet en rekke oppgaver og beslutninger som hører under styret og som ikke kan delegeres videre. Utdanningsdirektoratets tilsyn har omfattet styrets befatning med følgende oppgaver etter 5-2 andre ledd: fastsettelse av skolepengenes størrelse, jf. bokstav b) vedtagelse av budsjett- og regnskap for skolen, jf. bokstav c) vedtagelse av inntaks- og ordensreglement for skolen, jf. bokstav d) ansvaret for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning, jf. bokstav f) sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten, jf. bokstav i) første setning Avgjørelsesmyndigheten i saker som ikke er nevnt i 5-2 andre og tredje ledd kan styret delegere. Slik delegasjon kan skje etter 2/3-flertallsbeslutning av et beslutningsdyktig styre, jf. 5-2 fjerde ledd. For å oppfylle privatskolelovens krav om et forsvarlig system som sikrer at krav Besøksadresser: Telefaks: Internett:,, Org.nr.:

15 et. Utdanningsdirektoratet Side 15 av 53 i gjeldende lover, forskrifter og forutsetninger for skolens godkjenning blir oppfylt, jf. 5-2 tredje ledd, er det en forutsetning at en delegasjon er skriftlig og konkret angir hvilken myndighet som delegeres og hvem som gis ansvaret for utførelsen. Fullmaktene som delegeres fratar dessuten ikke styret det øverste ansvaret for ledelse av skolen. For at styret skal kunne fungere som skolens øverste ledelse må derfor delegasjoner mv. være saklig begrenset og fulgt av krav til rapportering el. 5.2 Utdannin sdirektoratets observas'oner o vurderin er Utdanningsdirektoratets vurdering av om styret har ivaretatt sitt ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning er tema i kapittel 6 nedenfor. Hvorvidt styret har oppfylt sin plikt til å sørge for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten er omtalt i kapittel Oppnevnelse og sammensetning av styret Utdanningsdirektoratet har mottatt kopi av stiftelsens vedtekter, Estatutos de la Fundaci6n, og dokument som bekrefter stiftelsens registrering.28 Vedtektene regulerer hvilke organer som skal styre stiftelsen og hvordan disse skal utnevnes. Det framgår at stiftelsen skal ha et styre (Del Patronato). Styret er stiftelsens høyeste representasjon og ledelse, jf. artikkel 6 i vedtektene. Styret skal bestå av donatoren, rektor, leder for lærerrådet og leder for foreldrerådet, jf. artikkel 8. Vervet som styremedlem innehas på livstid, jf. artikkel 8 siste avsnitt. I brev fra skolen 1. desember er det opplyst at stiftelsens nåværende styre består av: Mirjam Wåge Jensen (fungerende leder) Alf Moen Anne Løkke Syltern Det er forklart i intervjuer at en representant for donatorene ikke er formelt utpekt etter den opprinnelige donatorens død. Utdanningsdirektoratet legger etter dette til grunn at det finnes et styre hos tilsynsobjektet i tråd med stiftelsens vedtekter. Dette er i samsvar med privatskoleloven 5-1 første ledd. Direktoratet har fått dokumentert at det også finnes et styre for den norske stiftelsen.39 Ofte omtales dette styret også som "skolestyret". Som nevnt ovenfor forholder imidlertid Utdanningsdirektoratet seg til den spanske stiftelsen som tilsynsobjekt. Det er styret hos tilsynsobjektet som er gjenstand for vurdering opp imot kravene i privatskoleloven 5-1 og 5-2. Styrer hos andre selskaper, stiftelser el. enn hos tilsynsobjektet er ikke relevante i denne sammenheng Møteinnkalling, protokoll fra styremøtene og kravet til møterett for visse grupper DNSGC har ikke søkt og fått innvilget noen unntak fra kravet i 5-1 om hvem som har møte- og uttalerett i styremøtene. 28 Vedtektene og dokumentasjon på registrering er framlagt fra skolen p spansk. Utdanningsdirektoratet har fatt dokumentene oversatt av statsautoriserte translatører. 29 Brev fra DNSGC vedlegg 2. " Se blant annet Referat fra oppnevning av styre for Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria, org.nr , fra og opplysninger fra Enhetsregisterert om stiftelsen med org.nr

16 Side 16 av 53 Utdanningsdirektorat har mottatt kopier av diverse innkallinger og referater fra styremøter i perioden 2006 til og med oktober Selv om flere av disse er nedtegnet på brevark med den spanske stiftelsens navn, logo og organisasjonsnummer er det ut fra angivelsen av hvilke personer som har deltatt klart at alle disse dokumentene gjelder for den norske stiftelsens styre/skolestyret. Det er den spanske stiftelsen som er Utdanningsdirektoratets tilsynsobjekt, og det er styret i denne som i henhold til privatskoleloven skal være skolens øverste ansvarlige organ. Ingen av de innkallingene og referatene som Utdanningsdirektoratet har mottatt er imidlertid fra møter i styret i den spanske stiftelsen. Skolen har dermed ikke dokumentert at representanter som nevnt i privatskoleloven 5-1 andre ledd kalles inn eller er gitt anledning til å delta på styremøtene i den spanske stiftelsen. Utdanningsdirektoratet ikke er oppfylt. finner på bakgrunn av dette at kravet i privatskoleloven 5-1 andre ledd Utdanningsdirektoratet har merket seg at representanter for ulike interessegrupper ved skolen innkalles til styremøtene som gjelder for den norske stiftelsen/skolestyret. Dette kan imidlertid ikke bøte på at disse ikke har møte- og uttalerett på styremøtene til tilsynsobjektet Styrets oppgaver og delegasjon av myndighet Skolen har ikke framlagt dokumentasjon som viser at styret hos tilsynsobjektet har fattet de beslutningene som de er pålagt å gjøre etter privatskoleloven 5-2 andre ledd. Det mangler i det hele tatt dokumentasjon på at styret i den spanske stiftelsen har behandlet saker som angår skolens virksomhet. I intervjuene kom det fram at verken rektor eller andre i skolens administrasjon rapporterer til dette styret. Styret hos tilsynsobjektet har altså ikke noen aktiv rolle og påvirkning på det som skjer på skolen. Dette innebærer på et overordnet nivå at dette styret ikke fungerer som skolens øverste ledelse. Mer spesifikt betyr det at dette styret verken har vedtatt skolens budsjett og regnskap, fastsatt sats for skolepengene eller fastsatt ordens- og inntaksreglement. At styret hos tilsynsobjektet ikke fungerer som skolens øverste ledelse og ikke har fattet de ovenfor nevnte beslutningene utgjør brudd på privatskoleloven 5-2 første og andre ledd. Beslutningsmyndigheten, og plikten etter loven, knyttet til oppgavene uttrykkelig nevnt i privatskoleloven 5-2 andre ledd er ikke delegerbar, jf. fjerde ledd. At DNSGC kan dokumentere at beslutninger om flere av forholdene nevnt ovenfor er fattet av styret i den norske stiftelsen/skolestyret kan derfor ikke avhjelpe dette lovbruddet. Andre oppgaver enn de angitt i privatskoleloven 5-2 andre og tredje ledd kan styret delegere. Utdanningsdirektoratet har ikke fått dokumentert at den spanske stiftelsens styre har delegert beslutningsmyndighet eller ansvar for å utføre visse oppgaver til henholdsvis styret i den norske stiftelsen eller skolens administrasjon. I fravær av slik delegasjon eller ansvarsfordeling skal i prinsipp styret stå for alle beslutninger og disposisjoner selv. Som vist ovenfor har dette ikke vært tilfelle ved DNSGC ettersom styret hos tilsynsobjektet ikke har vært aktivt deltagende i skolevirksomheten.

17 Side 17 av 53 Utdanningsdirektoratet har fått framlagt kopi av instruks for styret ved Den Norske Skole Gran Canaria.31 Instruksen beskriver hvilke saker som skal styrebehandles og hvilke oppgaver og plikter daglig leder, det vil si rektor, har overfor styret. Ut fra hvem som har signert denne instruksen er det imidlertid klart at instruksen er opprettet av og gjelder for styret i den norske stiftelsen. Tilsvarende er Utdanningsdirektoratet kjent med at styret i den norske stiftelsen i styremøte vedtok å delegere beslutningsmyndighet for visse type saker til skolens administrasjon. Utdanningsdirektoratet har fått forelagt kopi av delegasjonsprosedyrene ved DNSGC, datert I intervjuer har det dessuten framkommet at det finnes retningslinjer for hvem i skolens administrasjon som har ulike type fullmakter og hvordan dette følges opp. Konklus on Instruksen, delegasjonen og de øvrige retningslinjene er altså besluttet av styret i den norske stiftelsen/skolestyret. Dette organet har ikke myndighet til selv å disponere over skolen eller delegere disposisjonsmyndighet eller fordele oppgaver ved DNSGC videre til andre. Styret i den norske stiftelsen har nemlig ikke selv den myndigheten og oppgavene de fordeler videre. Den såkalte delegasjonen er følgelig ikke gyldig. Utdanningsdirektoratet tar derfor ikke stilling til om delegasjonsprosedyrene eller rutinene for oppfølgning av disse er forsvarlig og i tråd med lovverket, og ikke heller i hvilken grad prosedyrene og rutinene følges opp og fungerer i praksis. Utdanningsdirektoratets konklusjon i forbindelse med kravet i privatskoleloven 5-2 er altså at styret ved DNSGC ikke i realiteten har den øverste ledelsen ved skolen og at en rekke obligatoriske beslutninger ikke er fattet av styret. Utdanningsdirektoratet konstaterer derfor at verken det overliggende kravet i privatskoleloven 5-2 første ledd eller de konkrete kravene i andre ledd bokstav b), c) og d) er oppfylt. Det er alvorlig at styret hos tilsynsobjektet over lang tid ikke har fungert som øverste ledelse og ikke aktivt har befattet seg med skolens drift. Kravet til et ansvarlig og tilstedeværende styre er sentralt i privatskoleloven. Langvarig fravær av at fungerende styre er i henhold til forvaltningspraksis alene grunnlag nok til å trekke skolens godkjenning tilbake. 31 Styreinstruks for Den Norske Skole Gran Canaria, datert Den Norske Skole Gran Canaria (DNSGC) - Delegasjonsprosedyrer, datert

18 Side 18 av 53 6 Skolens konomiforvaltnin Det vil utarbeides en egen rapport om skolens etterlevelse av kravet i privatskoleloven 6-3 om krav til bruken av offentlig tilskudd og skolepenger og styrets ansvar for se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode, jf. 5-2 andre ledd bokstav g). Denne forventes ferdigstilt første kvartal Ret sli krav Krav til regnskapet Privatskoleloven stiller krav til private skolers regnskapsføring. Skolene skal, i henhold til privatskoleloven 7-1 og økonomiforskriften 3, følge regnskapsloven og bokføringsloven med tilhørende forskrifter og ha revisjon i samsvar med revisjonsloven. Gjennom disse regelverkene er det blant annet stilt krav om at det skal føres regnskap, krav til dokumentasjon og krav til årsregnskap. I økonomiforskriften 16 presiseres det at revisjon av skolens regnskap skal utføres av en statsautorisert eller registrert revisor i samsvar med revisorloven. Regnskapet til private skoler skal inneholde alle transaksjoner som er relevante for skolevirksomheten, jf. økonomiforskriften 3 andre ledd. Dersom skolen driver annen virksomhet tillatt etter privatskoleloven 2-2, skal regnskapet også inneholde inntekter og utgifter knyttet til denne virksomheten. Ved skoler som driver slik annen virksomhet skal skoledriften føres på egen avdeling i regnskapet, jf. økonomiforskriften 3 andre ledd. Et regnskap som blir ført med bruk av flere avdelinger skal vise interne transaksjoner mellom avdelingene, og transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumentert. økonomiforskriften 4 første ledd stiller dessuten særskilte krav til innholdet i notene til private skolers årsregnskap. Følgende skal spesifiseres i notene: a) Offentlige finansieringskilder b) Skolepengesatsene c) Formålet til et eventuelt investeringsfond og hvordan grunnlaget for fondsavsetningen er regnet ut. d) Avdelingsvis fordeling av fellesutgifter dersom skolen driver annen virksomhet, jf. privatskoleloven 2-2, samt hva som ligger til grunn for fordelingen og fordelingsnøkkelen Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret, jf. økonomiforskriften 3 tredje ledd. Dersom skolen driver annen virksomhet etter privatskoleloven 2-2 første ledd annet og tredje punktum, plikter skolen også å sende inn avdelingsregnskap. Fastsettelse og innkreving av skolepenger Private skoler godkjent etter privatskoleloven mottar tilskudd til godkjent opplæring med 85 prosent av et nærmere fastsatt tilskuddsgrunnlag per elev, jf. privatskoleloven 6-1 første ledd. I privatskoleloven 6-2 første ledd åpnes det for at skolene kan kreve at elevene dekker inntil 15 prosent av tilskuddsgrunnlaget i form av skolepenger. I tillegg kan skolene kreve et tilleggsbeløp til dekning av utgifter til husleie og kapitalkostnader. Størrelsen på dette tilleggsbeløpet utgjør

19 Side 19 av 53 kr 3 400,- for grunnskoler og kr 4 500,- for videregående skoler per år, jf. forskrift til privatskoleloven Beregningen av størrelsen på skolepengene skal skje med utgangspunkt i det fastsatte tilskuddsgrunnlaget. Tilskuddsgrunnlaget fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet. Det gjelder egne satser for henholdsvis barnetrinnet (1. til 7. klasse), ungdomstrinnet (8. til 10. klasse), samt de ulike utdanningsprogrammene i den videregående skolen, jf. privatskoleloven 6-1. For barne- og ungdomstrinnet beregnes statstilskudd på bakgrunn av en modell med tre ulike tilskuddssatser for henholdsvis små skoler (inntil 40 elever), mellomstore skoler ( elever) og store skoler (mer enn 200 elever). Av hensyn til likebehandling av elevene, og skolens behov for å planlegge sine inntekter, kan skolen beregne skolepengene for alle elevene ut i fra den høyeste tilskuddssatsen uavhengig av hvor mange elever som går ved skolen. Ved de videregående skolene er det fastsatt egne tilskuddssatser for de ulike utdanningsprogrammene. Skolenes tilskudd beregnes ut i fra antall elever som deltar på det enkelte utdanningsprogrammet. Bestemmelsen i 6-2 er uttømmende med hensyn til hvilken og hvor mye betaling skolen kan kreve fra elever og foreldre, jf. bestemmelsens tredje og fjerde ledd. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve noen form for betaling fra elever og foreldre i tillegg til skolepengene. Styrets ansvar for økonomi- og regnskapsforvaltningen I privatskoleloven 5-2 andre ledd er det oppstilt særskilte krav til styret i forbindelse med skolens økonomiforvaltning. I bestemmelsen heter det på overordnet nivå at styret skal "[sjørge for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning", jf. bokstav f). Privatskolens styre skal i egenskap av å være privatskolens øverste ledelse dessuten sørge for at skolen drives i samsvar med privatskolelovens og økonomiforskriftens krav til regnskap, bokføring og revisjon. Dette ansvaret gjelder selv om styret har sørget for regnskaps- og revisorbistand. Også andre bestemmelser i privatskoleregelverket pålegger styret plikter som har sammenheng med økonomiforvaltningen. I forbindelse med vedtakelsen av årsregnskapet pålegges for eksempel styret å fatte særskilt vedtak dersom et eventuelt overskudd skal avsettes til investeringsfond, jf. økonomiforskriften 8 flg. Styrets myndighet til å fatte vedtak om avsetning til investeringsfond kan ikke delegeres, jf. økonomiforskriften 12 annet ledd. Videre er det slått fast i økonomiforskriften 18 at styret har en selvstendig plikt til å gjøre revisor kjent med relevante regler i privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenningen, samt det årlige tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet. For å oppfylle kravene forutsettes det at styret i sine møter behandler skolens økonomiske stilling, budsjetter og regnskaper. Det må derfor framkomme av styrereferater at skolens økonomiske situasjon er framlagt og drøftet der, og at styret har fattet de beslutninger i forbindelse med økonomi og regnskap som loven krever. For å sikre at styret oppfyller alle sine plikter i forbindeise med skolens økonomi- og regnskapsforvaltning skal styret etablere og implementere et forsvarlig system for dette formålet, jf. 5-2 tredje ledd. Systemet må være utstyrt med mekanismer for å avdekke avvik og reparere disse. I forarbeidende heter det at styret står fritt til å utforme sitt eget system og tilpasse det til lokale forhold, men at det: skal være "eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift" skal sikre "at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig" Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo post utdanningsdirektoratetno

20 Utdanningsdirektora e Side 20 av 53 - " føreset jamleg resultatoppfølging og vurdering av om lovverk blir følgt"33 Systemkravet innebærer altså en aktiv, planmessig og kontinuerlig styring med hensyn til å sikre at kravene i lovverket oppfylles. Systemet må, for å regnes som forsvarlig, beskrives skriftlig. Bare slik er det robust mot personelle og organisatoriske endringer på skolen. Systemet i seg selv må dessuten revideres jevnlig for å sikre at det hele tiden fungerer etter intensjonen. 6.2 Utdannin sdirektoratets observas'oner o vurderin er Hovedkilden for undersøkelsene av skolens økonomi og regnskaper er årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Krav til regnskapet DNSGC sendte inn årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for 2009 for skolen til Utdanningsdirektoratet 25. mai Revisjonsberetningen viser at revisjonen er utført av en registrert revisor, jf. økonomiforskriften 16. Skolen sendte ikke inn regnskap for Vista Noruega SL sammen med årsregnskapet for skolen. Vista Noruega SL driver blant annet skolens internat. Utdanningsdirektoratet har konkludert med at virksomhet under Vista Noruega SL må anses som drevet av DNSGC, se kapittel 4 ovenfor. Manglende levering av regnskap for dette selskapet utgjør derfor et brudd med kravet i økonomiforskriften 3 tredje ledd om at skolen skal levere inn regnskap også for annen virksomhet skolen driver i henhold til privatskoleloven 2-2 første ledd. I årsregnskapet for skolen kommer det, ved at det vises til organisasjonsnummer, fram at regnskapet gjelder for den spanske stiftelsen. Årsregnskapet og årsberetningen er imidlertid signert av styremedlemmene i den norske stiftelsen. Rektor har dessuten ikke signert. Kravet i regnskapsloven 3-5 første ledd, jf. økonomiforskriften 3 første ledd, om at årsregnskapet og årsberetningen skal signeres av styremedlemmer og daglig leder, er dermed ikke oppfylt. DNSGC driver ved siden av grunnskole og videregående skole også skolefritidsordning (SF0). I årsregnskapet for 2009 er inntekter tilknyttet SFO spesifisert i note 9. Regnskapet gir for øvrig ingen opplysninger om SFO-virksomheten. SFO-virksomheten er ikke ført på egen avdeling i regnskapet, og regnskapet viser ikke transaksjoner mellom skolevirksomheten og SFOvirksomheten. Dette utgjør brudd på kravet i økonomiforskriften 3 andre ledd. Feilen avskjærer også Utdanningsdirektoratet fra å vurdere fordelingen av kostnader mellom de to virksomhetene og dermed hvorvidt statstilskudd eller skolepenger feilaktig har blitt anvendt til SFOvirksomheten. Under intervjuene på skolen og på skolens nettside om priser35 er det opplyst at internatet og skolen blant annet deler administrasjon. Annen virksomhet under selskapet Vista Noruega SL deler også kostnader med skolen. Både barnehagen og språkkursene bruker skolens lokaler. Utdanningsdirektoratet fikk 1. desember 2010 framlagt årsrapport for 2009 (årsregnskap, resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og revisjonsberetning) for Vista Noruega SL.36 Det er også framlagt kopi av en avtale mellom DNSGC og Vista Noruega SL der det framkommer 33 Jf. Ot. prp. nr. 55 ( ) kap Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Den Norske Skole Gran Canaria, org. nr. G , mottatt av Utdanningsdirektoratet Vår sak 2010/ Årsrapport for 2009 for Vista Noruega SL (spansk org.nr. B ), datert , signert av Sven Erik Rise og med revisjonsberetning fra RevisorCirkelen Tønsberg AS.

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 16.02.2011 Deres dato: 26.01.2011 Vår referanse: 2010/3972 Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att. styrets leder Mirjam Wåge Jensen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. S O L Ø R M O N T E S S O R I F O R E N I N G BA O r g. n r. 987372583

TILSYNSRAPPORT. S O L Ø R M O N T E S S O R I F O R E N I N G BA O r g. n r. 987372583 Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 1.7.2011 Deres dato: 29.4.2011 Vår referanse: 2011/771 Deres referanse: Solør Montessoriforening BA ved styrets leder 2266 ARNEBERG ÅSNES TILSYNSRAPPORT S O L

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 14.08.2012 Deres dato: 07.08.2012 Vår referanse: 2012/1170 Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1649 Deres referanse: Unn Silje Brattsveen Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Drottingborg VGS AS Org. nr. 988 982 342

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Drottingborg VGS AS Org. nr. 988 982 342 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 17.10.2012 Deres dato: 20.09.2012 Vår referanse: 2012/2519 Deres referanse: Drottningborg VGS AS ved styrets leder Drottningborg 20 4885 GRIMSTAD TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oslo By Steinerskole Org. nr. 980 879 194

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oslo By Steinerskole Org. nr. 980 879 194 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 19.10.2012 Deres dato: 07.09.2012 Vår referanse: 2012/3169 Deres referanse: Oslo By Steinerskole ved styrets leder Postboks 6679 St. Olavsplass 0129 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Bergen (1201) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009.

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009. Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Bendiksen, 55 57 23 62 Vår dato 18.05.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/145 321 Dykkar referanse St. Paul skole Christiesgt. 16 5015 BERGEN Tilsyn med St. Paul skole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS STYRING OG TJENESTETILBUD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS STYRING OG TJENESTETILBUD Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2011/5422 Deres referanse: Scandinavian School of Brussels Ved styrets leder Anders Lauren Square d Argenteuil 5 1410 Waterloo Belgium TILSYNSRAPPORT ECOLE REINE ASTRID

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Buskerud fylkeskommune TIDSROM: 14. mai 2008 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Fylkeshuset ARKIVKODE: 631.1 Saksnr. 08/2481

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 01.04.2013 Vår referanse: 2004/2701 Deres referanse: Noroff videregående skole - Kristiansand AS v/styrets leder 4638 Kristiansand

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ØKONOMIFORVALTNING. Nordlys Montessori AS ved styrets leder Plassenveien 52 9409 HARSTAD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ØKONOMIFORVALTNING. Nordlys Montessori AS ved styrets leder Plassenveien 52 9409 HARSTAD Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 17.04.201 3 Deres dato: 08.02.201 3 Vår referanse: 201 2/ 5534 Deres referanse: Nordlys Montessori AS ved styrets leder Plassenveien 52 9409 HARSTAD TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE V/JA N ERIK SUNDBY, OKTOBER 2015 1 Først litt om lederrollene Friskoleloven 4-1. «Leiing» «Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/610 Deres referanse: Private videregående skoler i Norge og i Utlandet Elevtelling 1. april 2013 for private videregående

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Trøndelag

Detaljer

Toneheim folkehøgskole

Toneheim folkehøgskole Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 26.11.2013 2013/4880 Deres dato: Deres referanse: Toneheim folkehøgskole ved styrets leder Marmorvegen 15 2322 Ridabu TILSYNS Toneheim RAPPORT folkehøgskole

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN Saksbehandler : Linn Kvinge Vår dato : 06.03.2013 Deres dato : 07.01.2013 Vår referanse : 2012/3173 Deres referanse : Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009)

Besl. O. nr. 129. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129. Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) Besl. O. nr. 129 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 129 Jf. Innst. O. nr. 114 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Last opp bekreftelse på innskuddskapital på minimum 100 000 kr.

Last opp bekreftelse på innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Navn på rettssubjekt Kommune* Kommune Organisasjonsnummer * xxxxxxxxxxxx Kommunenummer * xxxx Fylkeskommune

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer