Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven"

Transkript

1 Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen. Navn på rettssubjektet: Moamarka Montessoriskole SA Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: SA Registerutskrift fra Enhetsregisteret Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig. Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir tilsvarende notoritet. Vedlegg 1. Moamarka Montessoriskole firmaattest2015.pdf (lastet opp: :54:22) Innskuddskapital Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng. Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra søknaden er levert til den er ferdig behandlet. Vedlegg

2 1. Bekreftelse konto.pdf (lastet opp: :54:40) Lov privatskoleloven Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e- postadressen som skal brukes. Postadresse: c/o Hilde van Hooft Øysletta Postnummer: 7863 Poststed: OVERHALLA Telefonnummer: E-post: Nettside: Skoleanlegg Skoleanlegg Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart. Skoleanlegg Skolen vurderer flere alternative undervisningslokaler. A. Øysletta grendehus. Lokalene har undervisningsrom og gymsal. De er godkjent til undervisning og har vært i bruk i skolesammenheng fram til sommeren I tillegg vurderes det også modulbygg eller påbygg som ekstra lokaler ved bruk av grendehuset hvis behov. Moamarka Montessoriskole SA har skriftlig avtale med Øysletta Grendelag på leie av disse lokalene. B. Tidligere Øysletta skole. Dette betinger at Overhalla kommune gjør vedtak på at disse kan leies ut/selges til Moamarka Montessoriskole SA. C. Modulbygg tilpasset skolens bruk. Moamarka Montessoriskole SA har møtt velvilje fra grunneiere på tre forskjellige steder i kommunen som vil avstå tomt hvis det måtte bli aktuelt. Styret og vedtekter Krav til styrings- og rådsorgan

3 Privatskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har lest, og forstått at: styret er skolens øverste organ styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter styret er oppnevnt i samsvar både med privatskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med privatskolelovens regler og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) Vedtekter Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende: Oppgaver som er tillagt styret etter privatskoleloven 5-1 og 5-2 kan ikke fordeles til andre. Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til privatskoleloven kap. 4 og 5. Ved nedleggelse av en privatskole er det klare føringer i regelverket på hvordan gjenstående midler kan benyttes. I henhold til økonomiforskriften 6 andre ledd skal for mye utbetalt statstilskudd tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. Det vises videre til økonomiforskriften 11 andre ledd om tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften. Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter. Vedlegg

4 1. Vedtekter_vedtatt_ pdf (lastet opp: :03:33) Utdanningens innhold Skolens grunnlag Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. b. anerkjent pedagogisk retning For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her: Montessoripedagogikk For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: Skolens læreplan Skolen skal fullt ut følge Kunnskapsløftets læreplaner Skolens undervisningsspråk Språk: Norsk Samisk Vurderingsform Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til privatskoleloven

5 Elevtall Grunnskole Elevtall grunnskole Nye skoler skal oppgi totalt elevtall og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide med. Fra skoleår: Høsten 2016 Trinn Søkt elevtall 60 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10 Redegjørelse for elevtall

6 Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om. Vedlegg 1. Redegjørelse for elevtall.pdf (lastet opp: :12:10) Elevene Elevenes rettigheter Elevene har særlige rettigheter etter privatskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge reglene om: tilpasset opplæring og tidlig innsats spesialundervisning organisering i klasser og basisgrupper særskilt språkopplæring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) rådgivning Inntaksreglement

7 Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak. Vedlegg 1. Inntaksreglement Moamarka Montessoriskole SA.pdf (lastet opp: :13:38) Ordensreglement Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter. Reglementet skal minst inneholde: Regler om elevenes rettigheter og plikter, aktuelle tiltak mot regelbrudd og hvilken fremgangsmåte skolen vil bruke når refsingstiltak skal settes i verk. Last opp skolens ordensreglement. Vedlegg 1. Ordensregler Moamarka Montessoriskole.pdf (lastet opp: :13:53) Skolens personale Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder. Kompetansekrav til undervisningspersonalet Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av privatskoleloven.

8 Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår Skolen skal følge reglene i privatskoleloven om politiattest ved tilsetting. Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det som gis i den offentlige skolen. Tilleggskompetansekrav for religiøse skoler Religiøse skoler kan søke om å få godkjent tilleggskompetansekrav. Last opp søknad her. Økonomi og annen virksomhet Budsjett Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha oppstartsåret, første hele driftsår og ved fullt utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal. Vedlegg 1. Moamarka Montessoriskole SFObudsjett_mars2015.pdf (lastet opp: :15:11) 2. MoamMskole avdelingsbudsjett_mars15.pdf (lastet opp: :15:12) 3. MoamMskole budsjett_mars15.pdf (lastet opp: :15:14) Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet. Annen virksomhet Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles på de forskjellige budsjettene. Se veileder. Skolefritidsordning (SFO) Virksomheten må ha egen avdeling i skolens budsjett, og felleskostnader må være fordelt.

9 Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt om dette under "Annet". Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas. Annet Dispensasjoner Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. Tilleggsopplysninger Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. Vedlegg 1. Innhold og fokusområder for Moamarka Montessori.pdf (lastet opp: :28:20) 2. Status pr mars 2015.pdf (lastet opp: :28:21) 3. Supplerende opplysninger.pdf (lastet opp: :28:22) 4. Søknad-Vedlegg til kompetansekrav for undervisningspersonale.pdf (lastet opp: :28:24) 5. Vedlegg til læreplan.pdf (lastet opp: :28:25)

10

11 Vedtekter for Moamarka Montessoriskole SA Vedtatt på årsmøte Foretaksnavn Moamarka Montessoriskole SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene eller for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i Overhalla kommune. 3. Virksomhet og formål Formålet til foretaket er å drive grunnskole basert på montessoripedagogikk. Foretaket skal drive Moamarka Montessoriskole. Skolen drives i samsvar med privatskoleloven og de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, skolens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for skolens pedagogiske virksomhet. 4. Andelsinnskudd og medlemskap Alle interesserte kan bli medlem av Moamarka Montessoriskole ved innbetaling av andelsinnskudd. Hver andel fastsettes til kr 200. Ett medlem kan ha et ubegrenset antall andeler. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd. Andelene kan omsettes med samtykke av styret og forøvrig i samsvar med samvirkelovens bestemmelser. Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.foretaket svarer kontingent til Norsk Montessoriforbund. Organisasjonen Moamarka Montessoriskole SA er et samvirke med åpent medlemskap og begrensa økonomisk ansvar. For samvirkets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd. Kapital og medlemstall er vekslende. 5. Styre Skolestyret er Moamarka Montessoriskole sitt øverste ansvarlige organ. Styret skal bestå av 3-5 medlemmer og 1 varamedlem. Styreleder, styremedlemmene og varamedlemmer velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er to år. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Møte- og uttalerett i skolestyret reguleres av privatskolelovens bestemmelser. Ved behandling av saker som krever taushetsplikt etter lov og forskrift, skal styret sørge for at personer med møterett som er under aldersgrensa for å være myndige, må forlate møtet. Det føres protokoll over skolestyrets saksbehandling og vedtak. Skolestyret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Skolestyrets oppgaver reguleres etter privatskolelovens bestemmelser. 6. Årsmøte Årsmøtet skal finne sted innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles: Opprop. Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Valg av skolens styre i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser. 4. Valg av revisor. 5. Valg av valgkomité på 3 medlemmer. 6. Andre saker som er meldt til styret. 7. Saker til orientering. 7. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtektsendring. Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd (og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti) dersom det er midler i foretaket etter at foretaket har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti. Eventuelle frie midler etter at bestemmelser i privatlovens økonomiforskrift er oppfulgt skal gå til Øysletta Grendelag. 8. Voldgift Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

12 Redegjørelse for grunnlaget for elevtallet skolen søker om MoamarkaMontessoriskolesøkergodkjenningfor et elevtall på60 eleverfra trinn. Elevgrunnlagetil skolenligger på elever.detteer eleversombor innenforakseptabel reiseavstandi kommuneneoverhalla,grong,namsosog Høylandet( Med akseptabel reiseavstand regnervi ca30 min reisetidènvei) Det finnesperdatoingenmontessoriskolei dissekommunene.med vår kunnskapom interessenfor alternativpedagogikkblantforeldrei andrekommuner i Nord-Trøndelagsomi daghar montessoriskole(snåsa,steinkjerogflatanger),er detingentingsomtilsier at interessen/behovet mindrei vårt område.detteviserogsåantallsøknadersomer kommetinn til oss.

13 INNTAKSREGLEMENT Moamarka Montessoriskole SA Vedtatt på styremøte 24. mars Generelt Inntak av elever til Moamarka Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i privatskoleloven og det av styret fastsatte inntaksreglement. 2. Elevinntak Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole. Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. friskoleloven 3-1 andre ledd. Slik prioritet gis etter følgende rangerte hensyn: 1. Elever som har søsken på skolen. Det presiseres at søker ikke dermed er garantert plass for søsken. 2. Elever som har gått i Montessori barnehage og/eller Montessoriskole. 3. Dersom barn stiller likt i henhold til vilkårene i pkt 1 og 2, avgjøres dette ved loddtrekning. 3. Kunngjøring om inntak og søknadsfrist Hvert år i oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten, gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist, samt en kort beskrivelse av kriterier omtalt under 2 i dette reglement. Søknadsfrist settes til 1. desember. Dersom det etter hovedopptaket fremdeles er ledig kapasitet ved skolen vil vi ha løpende inntak hele året frem til skolestart. 4. Gjennomgang av søknader Etter søknadsfristens utløp skal skolestyrets leder og skolens pedagogiske leder i fellesskap gjennomgå de innkomne søknader. Søknadene skal gjennomgås og vedtak skal gjøres i samsvar med kapittel 5 og 6 i Forvaltningsloven. Deretter skal skriftlig anbefaling om elevinntak, samt prioritert venteliste legges frem for skolestyret for uttalelse. Endelig vedtak om inntak gjøres av rektor i samsvar med reglementet. 5. Meddelelse om inntak/avslag Søkere skal gis skriftlig underretning om utfallet av inntaket innen 6 uker etter søknadsfristens utløp. Melding om inntak av elever skal også sendes til eleven sin hjemstedskommune. Vedtak om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 og kan derfor påklages. Søker skal informeres om sin klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 6. Prioritert venteliste Det skal hvert år legges frem prioritert venteliste som skal legges til grunn for supplerende inntak av

14 elever. 7. Endring av inntaksreglement Dette inntaksreglement kan ikke endres under inntaksprosessen. Endringer kan gjøres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.

15 Ordensreglement Moamarka Montessoriskole Vedtatt på styremøte i Moamarka Montessoriskole SA 15. januar Innledning 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet gis den enkelte gruppe myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler. Ved tvil er privatskoleloven overordnet skolens regler. 2 Formål Moamarka Montessoriskole skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Skolesamfunnet skal derfor være et arbeidssted der alle trives og får muligheten til å prestere. 3 Virkeområde Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter reglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles. Ordensreglene gjelder for elever og ansatte ved forhold knyttet til opplæring i skolen, i skoletiden. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med dette ordensreglementet.

16 Regler og konsekvenser ved regelbrudd 4 Regler for orden og oppførsel Moamarka Montessoriskole skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig at elevene og ansatte bidrar til å skape et godt læringsmiljø for alle på skolen gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan man oppfører seg. Elevene ved skolen vår skal: a) ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien. b) vise hensyn og respekt for andre. c) holde arbeidsro i timene og møte presis til timer og avtaler. d) gjøre skolearbeidet til avtalt tid. e) ikke fuske i skolearbeidet. f) la mobiltelefon ligge avslått i sekken i skoletiden og bare bruke mobiltelefon når skolen har gitt tillatelse. g) ha tillatelse fra lærer for å fotografere og ta lydopptak i skoletiden. h) holde orden og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute. Skolebøker og annet undervisningsmateriell skal behandles pent. i) ta ansvar for egne verdisaker. j) ikke ta med gjenstander som kan skade personer, bygning eller inventar på skolen. k) ikke forlate skolens område uten tillatelse. l) Bruk av sykkel og spark på skolens område tillates ikke i skoletiden (fram til 16.30). Det er påbudt med sykkelhjelm når elevene sykler til og fra skolen. 5 Fravær Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed samme dag. Elevens foresatte skal varsles ved ugyldig fravær. Når det er forsvarlig kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (privatskoleloven 3-13). 6 Internett Skolens internettilgang skal, som hovedregel, bare brukes til undervisningsformål. Skolens ordensregler gjelder også her ved evt. regelbrudd. 7 Rusmidler Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler i skoletiden. Skolen skal beslaglegge rusmidlene. Tobakk, snus og alkohol overlates til foresatte, ulovlige rusmidler til politiet. Skolens område skal være rusfritt både i og utenfor skoletiden. Dette gjelder for alle; både elever, ansatte og besøkende.

17 8 Kosthold Skolen legger vekt på et sunt kosthold og riktig ernæring. Mat som inntas på skolen skal være preget av dette. Søtsaker som tyggegummi, godteri og brus tillates ikke med mindre det er avtalt med skolens ansatte til spesielle anledninger. 9 Konsekvenser ved regelbrudd - sanksjoner Brudd på ordensreglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Tiltak ved regelbrudd: Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. Ved alvorlige tilfeller, overlates saken til rektor. Etter gjentatte brudd må eleven ringe heim for å fortelle foresatte/foreldre om hendelsen. Ved alvorlige brudd på reglementet, kan lærer vise bort en elev fra undervisningen i 2 timer. Skolen har, som ellers, ansvar for nødvendig tilsyn. Rektor kan vise bort en elev for resten av skoledagen. Rektor kan delegere myndighet til lærer, slik at lærer har myndighet til å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning, avgrenset til to klokketimer. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning. En elev kan i alvorlige tilfeller vises bort fra skolen i enkelttimer eller for resten av dagen. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med ulike hjelpeinstanser. 10 Skade/hærverk Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler, kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens 1-1). Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv, dersom dette anses hensiktsmessig. Dette gjelder også ved skade hærverk på andres eiendeler i skoletiden. 11 Straffbare forhold Straffbare forhold meldes til politiet. 12 Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementets 9. Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som nevnt i 9 skal vedtak fattes etter forvaltningslovens 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven 29. En eventuell klage kan rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

18 BEKREFTELSE Jeg/vi bekrefter å ha lest skolens ordensreglement. Dato: Elevens underskrift: Foresattes underskrift:

19 Moamarka Montessoris kole Inntekter Budsjett SFO Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Foreldrebetaling Sum inntekter Lønnskostnader 2 Lønn inkl feriepenger Arbeidsgiveravgift, forsikringer,mv Sum lønnskostnader Fordeling av felleskostnader Sum felleskostnader belastet SFO Utstyr og materiell Sum utstyr og materiell kun for SFO Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTA T Noter til budsjettet Note 1 - Beregning av foreldrebetaling Høst oppstart 1. budsjettår Fullt utbygd Antall elever i SFO Forutsetning: Ca halvparten av elevene i 1-4 trinn vil ha behov for SFO Foreldrebetaling pr elev pr mnd Antall måneder i skoleåret Sum foreldrebetaling/inntekter Note 2 - Lønnskostnader SFO 5 dager i uka beregnes til ca 40% stilling. lønnskostnad inkl feriep Forsikringer, og andre sosiale kostnader Abeidsgiveravgift Sum lønnskostnad SFO Note 3 - Fordeling av felleskostnader Leie av skolebygg Andre kostnader til lokaler Kontorkostnader, rekvisita Sum grunnlag felleskostnader Fordeling av kostnader etter bruk at ett klasserom i 3-4 timer pr dag. Utgjør ca 1/12 av klasseromsarealet Fordelingsnøkkel etter arealbruk/tid 1/24, andel felleskostn Lokaler Kontorkostnader/rekvisita/telefon Note 4 - Utstyr og materiell til SFO Innkjøp av inventar, utstyr og matr kun til bruk for SFO Kontorrekvisita, telefon og andre adm.kostnader inngår i fordelingen av felleskostnader, note 3 Sum egne SFO kostnader

20 Moamarka Montessoriskole Budsjett Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt Inntekter Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter Foreldrebetaling 1 (SFO) Sum inntekter Lønnskostnader 4 Lønn rektor Lønn avdelingsledere Lønn lærere Lønn øvrig personell 2 (SFO) Pensjonspremie, gruppelivs-/personalforsikring Arbeidsgiveravgift Kurs oa kompetanseutvikling Sum lønnskostnader Avskrivinger 5 Avskrivninger Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende Lys, varme Renhold Fordeling av felleskostnader SFO 3 (SFO) Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m. 7 Anskaffelser inventar Andre driftskostnader Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold 8 Reparasjon og vedlikehold Snøbrøyting, strøing, mv Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell 9 Læremidler og materiell Inventar og materiell til SFO 4 (SFO) Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita Data/EDB-kostnad Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Fordeling av felleskostnader SFO 3 (SFO) Sum kontorkostnad, trykksak o.l Kostnad telefon, porto og lignende Telefon Porto Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler 11 Skyssutgifter Sum kostnad transportmidler Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad, annonsering Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie 13 Forsikringspremier Sum forsikringspremie Andre kostnader 14 Kontingenter, gebyrer.mv Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

21 Moamarka Montessoriskole Budsjett Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter 3 Sum inntekter Lønnskostnader 4 Lønn rektor Lønn avdelingsledere Lønn lærere Lønn øvrig personell Pensjonspremie, gruppelivs /personalforsikring Arbeidsgiveravgift Kurs oa kompetanseutvikling Sum lønnskostnader Avskrivinger 5 Avskrivninger Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende Lys, varme Renhold Fordeling felleskostnader SFO Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m. 7 Anskaffelser inventar Andre driftskostnader Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold 8 Reparasjon og vedlikehold Snøbrøyting, strøing, mv Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell 9 Læremidler og materiell Sum undervisningsmateriell Side 1 av 4

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer