Byrådssak 1219 /15. Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1219 /15. Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 1219 /15 Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven HENA ESARK Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet har ( ) sendt forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven ut på høring, som følge av at Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i privatskoleloven. Høringen er publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider: Høringsfristen er 26. juni Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å endre i forskrift til privatskoleloven, som følge av at Kunnskapsdepartementet foreslår en rekke lovendringer i privatskoleloven i prop.84 L ( ). Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslagene i lovproposisjonen i vårsesjonen 2015, tar departementet sikte på at lovendringene, med unntak av forslaget om endring av privatskoleloven 2-2, skal tre i kraft 1. august Lovforslaget skal til første behandling i Stortinget Høringen omfatter disse forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven: krav til læreplaner for skoler som driver på grunnlag av en særskilt profil (profilskoler) i ny 2A- 4b kvote for prioritering av voksne med rett til videregående opplæring i ny 11-2 endret søknadsfrist i 12-1 I tillegg foreslår Utdanningsdirektoratet tekniske endringer som følge av nytt navn på loven og ny betegnelse på skolene som er godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd bokstav a fra «religiøst» til «livssyn». Utdanningsdirektoratet foreslår også tekniske endringer i kapittel 2A i forskrift til privatskoleloven. Høringen må sees i sammenheng med Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov), som ble sendt fra Kunnskapsdepartementet på høring , med høringsfrist Bergen kommune avga høringsuttalelse i saken, og stilte seg positiv til lovforslagene, men med merknad om dagens trekk- og korreksjonsordning. Byråden støtter Utdanningsdirektoratets forslag. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 7 vedtatt av bystyret (B-sak 294/13): 7 HØRINGSUTTALELSER Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke for å være prinsipiell og avgis derfor av byrådet. Byråden for barnehage og skole innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet støtter Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i forskrift til Privatskoleloven. 2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor til orientering. 1

2 Dato: 16. juni 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Jana Midelfart Hoff byråd for barnehage og skole 2

3 Saksutredning: 1. Bakgrunn for forslaget Utdanningsdirektoratet har i oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet blitt bedt om gjøre nødvendige endringer i forskrift til privatskoleloven som følge av at det foreslås en rekke lovendringer i Prop.84 L ( ). Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslagene i lovproposisjonen i vårsesjonen 2015, tar departementet sikte på at lovendringene, med unntak av forslaget om endring av privatskoleloven 2-2, skal tre i kraft 1. august Høringsnotatet omfatter følgende forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven: krav til læreplaner for skoler som driver på grunnlag av en særskilt profil (profilskoler) i ny 2A- 4b kvote for prioritering av voksne med rett til videregående opplæring i ny 11-2 endret søknadsfrist i 12-1 I tillegg gjøres det tekniske endringer som følge av nytt navn på loven og ny betegnelse på skolene som er godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd bokstav a fra «religiøst» til «livssyn». Det gjøres også tekniske endringer i kapittel 2A i forskrift til privatskoleloven. Dette kapittelet regulerer i dag kravene til læreplaner generelt, og særskilte krav for de enkelte grunnlagene. Etter forslagene om flere grunnlag i ny friskolelov vil det bli behov for å utvide dette kapittelet. Paragraf 2A-4 regulerer i dag internasjonale skoler, toppidrettsgymnas, norske skoler i utlandet og andre. Dersom også profilskoler skal reguleres i denne bestemmelsen mener Utdanningsdirektoratet at bestemmelsen vil bli uforholdsmessig lang og lite oversiktlig. Utdanningsdirektoratet foreslår derfor at de ulike grunnlagene som reguleres i 2A-4 deles opp i 2A-4a til 2A-4c og at 2A-4 oppheves. Dette innebærer at det blir egne bestemmelser for internasjonale skoler og profilskoler i tillegg til en felles bestemmelse for norske skoler i utlandet og andre. Toppidrettsgymnas får ikke egen bestemmelse da kravet til innhold foreslås regulert i friskoleloven 2-1 tredje ledd. Det legges inn en presisering av dette i 2A-4c. Kunnskapsdepartementet foreslår at forskriftsendringene trer i kraft 1. august 2015 under forutsetning av at Stortinget vedtar forslagene i lovproposisjonen i vårsesjonen Forslaget sendes på høring med seks ukers frist. Høringsfristen er satt til Forslag om krav til læreplaner for skoler som driver på grunnlag av en særskilt profil 2.1. Bakgrunn I Prop. 84 L ( ) står det i kapittel Forslag om nytt grunnlag særskilt profil (profilskoler) blant annet: «For at en skole skal kunne få godkjenning som profilskole, må skolen representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente skoler på andre grunnlag i loven. Profilskoler kan etter departementets syn deles i to hovedkategorier der den ene kategorien omfatter skoler som ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et emne og den andre kategorien omfatter skoler som ønsker å bygge på en annen pedagogikk enn den som er i bruk i offentlige skoler og i skoler godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd bokstav b. Sluttkompetansen for videregående skoler må uansett tilsvare sluttkompetansen for det aktuelle utdanningsprogrammet i Kunnskapsløftet (dvs. studie- eller yrkeskompetanse).» 3

4 Om den første kategorien profilskoler står det bl.a. følgende i kapittel Profilskoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne: «Skoler som blir godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd må, i tillegg til å gi elevene jevngod opplæring, dokumentere at de driver på et av de særskilte grunnlagene som følger av loven. Slik dokumentasjon av grunnlag gjøres i dag gjennom å synliggjøre verdigrunnlaget i stiftelsesdokumenter og læreplaner, særlig tilrettelegging eller særlig lærerkompetanse. Denne kategorien profilskoler kan til en viss grad sammenlignes med skoler som i dag godkjennes etter 2-1 annet ledd bokstav a (religiøst grunnlag). Dette er skoler som enten har tillegg til LK06 eller egne læreplaner, og som retter spesiell faglig oppmerksomhet mot religion som et bestemt emne. Departementet legger til grunn at dette er krav som også må stilles til profilskoler. Det nye grunnlaget vil imidlertid gi en snevrere adgang til godkjenning enn etter 2-1 annet ledd bokstav a fordi skolen må representere noe som er vesentlig annerledes enn normalordningen i offentlige skoler og i godkjente skoler på andre grunnlag i loven, jf ovenfor. Departementet vil understreke at skoler som søker om godkjenning som profilskole med spesiell oppmerksomhet rettet mot et fag eller emne må få godkjent egne læreplaner som synliggjør dette, slik at skolen ikke bare kan benytte læreplanene i Kunnskapsløftet» Videre står bl.a. dette om den andre kategorien profilskoler i kapittel Profilskoler med annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler eller skoler godkjent etter 2-1 annet ledd bokstav b: «Kravet i 2-1 annet ledd bokstav b om at pedagogikken må være anerkjent, gjør at dette lovgrunnlaget også i fremtiden i liten grad vil åpne for godkjenning av andre tilbud enn steinerskoler og montessoriskoler. Departementet foreslår derfor i tillegg at det helt unntaksvis kan åpnes for godkjenning av profilskoler som bygger på en annen pedagogikk enn det som normalt brukes i den offentlige skolen og i godkjente friskoler. Om en skole skal få godkjenning til å gi opplæring med en alternativ pedagogikk vil bli underlagt en streng skjønnsmessig vurdering. Elever i grunnskolen har rett og plikt til opplæring, og elever på videregående nivå bruker av retten sin til opplæring om de velger å gå på en friskole. Elevenes grunnleggende rettigheter til opplæring som er kvalitativt jevngod med den opplæringen elever i offentlig skole får, vil derfor være et helt sentralt element i en skjønnsmessig vurdering. Skoler som ønsker å tilby en annen pedagogikk vil bare kunne få godkjenning dersom skolen i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at elevene ved skolen vil få oppfylt sin rett og plikt til opplæring. Det vil påligge skolene å sannsynliggjøre og dokumentere at den alternative pedagogikken som ønskes brukt, vil være egnet til å nå kompetansemålene i læreplanen. Videre må skolen sannsynliggjøre at undervisningspersonalet, i tillegg til godkjent lærerutdanning, vil ha tilstrekkelig kompetanse i den alternative pedagogikken. For øvrig vises det til kravene over om synliggjøring av det særlige grunnlaget. Det er ikke noe til hinder for at en skole kan godkjennes som profilskole med en kombinasjon av å ha en spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et utvalgt emne og samtidig ha en annen pedagogikk.» 2.2. Utdanningsdirektoratets vurdering Kunnskapsdepartementet foreslår i Prop.84 L ( ) at det åpnes opp for godkjenning av skoler på grunnlag av en særskilt profil. I forslaget framgår det at det skal stilles krav til at den særskilte profilen må synliggjøres i skolen læreplaner. Det framgår også at gjeldende bestemmelse i loven om krav til innhold og vurdering skal videreføres. Vi viser til Prp. 84 L ( ): I kap fremgår det bl.a. at: 4

5 «Departementet foreslo i høringen å videreføre 2-3 i privatskoleloven. Muligheten til å få godkjent egne læreplaner og egen fag- og timefordeling er ikke foreslått innskrenket. Departementet presiserer at skoler godkjent på religiøst grunnlag og skoler godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning med hjemmel i forskriften 2A-2 og 2A-3 kan flytte timer mellom fag. Det er ikke forskriftsfestet hvor mange timer som kan flyttes fra et fag til et annet. Det er ikke foreslått endringer på dette punktet. [ ] Departementet vil derfor ikke åpne for en permanent adgang til å dispensere fra 2A-10 i forskrift til privatskoleloven om krav om valgfag på ungdomstrinnet. Departementet understreker at frittstående skoler likevel vil ha et handlingsrom gjennom muligheten til å utvikle egne valgfag, der formålene med valgfagene er ivaretatt.» I kap fremgår det videre at: «Departementet vil understreke at skoler som søker om godkjenning som profilskole med spesiell oppmerksomhet rettet mot et fag eller emne må få godkjent egne læreplaner som synliggjør dette, slik at skolen ikke bare kan benytte læreplanene i Kunnskapsløftet.» I kap fremgår det bl.a. at: «Sluttkompetansen for videregående skoler må uansett tilsvare sluttkompetansen for det aktuelle utdanningsprogrammet i Kunnskapsløftet (dvs. studie- eller yrkeskompetanse).» Utdanningsdirektoratet foreslår at det for profilskoler forskriftsfestes krav til læreplaner i tråd med de prinsippene som dagens forskrift om innholdet i opplæringen bygger på. For nærmere bakgrunn for forskrift til privatskoleloven kapittel 2A, vises det til høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert Profilskoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne Utdanningsdirektoratet foreslår at det fastsettes at profilskolene må synliggjøre den særskilte profilen sin i læreplanen, både i generell del og i læreplaner for relevante fag. I læreplaner for relevante fag må skolen synliggjøre den særskilte profilen i formålet og som hovedregel også i kompetansemål. På videregående trinn innebærer forslaget at den særskilte profilen må synliggjøres i ett eller flere relevante fag på hvert trinn. I grunnskolen må skolene synliggjøre den særskilte profilen i relevante fag på hovedtrinnene. En slik synliggjøring kan innebære at skolene har flere kompetansemål enn læreplanen i LK06/LK06-S. Skolen kan også søke om å flytte kompetansemål mellom fag, innenfor hovedtrinn på grunnskole og innenfor årstrinn på videregående skole. Skolene kan lage egne alternative kompetansemål, men sentral kompetanse må ivaretas på hovedtrinn/årstrinn. En synliggjøring kan også innebære at skolene søker om godkjenning av egne tilleggsfag. Krav til begrunnelser i søknaden Skolene som søker om godkjenning av ny læreplan eller endringer i læreplanen må synliggjøre og begrunne alle endringer de ønsker fra LK06/LK06-S. Begrunnelsene må inneholde konkretiseringer av hvilke endringer skolen ønsker å gjøre ut fra skolens særskilte profil. Endringer skal integreres i læreplanen og begrunnelsene for de ønskede endringer legges ved i et eget dokument, med henvisninger til endringene i læreplanen. Øvrige krav til synliggjøring av skolens grunnlag For øvrig må skolene dokumentere at de representerer noe som er vesentlig annerledes enn normalordningen i offentlige skoler og i godkjente skoler på andre grunnlag i loven, jf. forslag i ny friskolelov 2-1 andre ledd bokstav i). Skolene må også synliggjøre sin særskilte profil i skolens stiftelsesdokumenter. 5

6 Profilskoler med annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler eller skoler godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd bokstav b Utdanningsdirektoratet foreslår at det fastsettes at profilskolene med annen pedagogikk må synliggjøre den særskilte pedagogikken sin i læreplanen, både i generell del og i læreplaner for fag. Opplæringen må representere en sammenhengende idé og et verdigrunnlag som normalt ikke realiseres i den offentlige skolen. Dette kan komme av at det kreves særskilt tilrettelegging av kompetansemålene i LK06/LK06-S og/eller at skolen har en sammenhengende idé som «binder» opplæringen metodisk sammen og får betydning for organiseringen. En slik synliggjøring kan innebære at skolene har tillegg til generell del der det helhetlige pedagogiske grunnlaget for den alternative pedagogikken beskrives. Skolene kan ha flere kompetansemål enn læreplanen i LK06/LK06-S. Skolen kan også søke om å flytte kompetansemål mellom fag, innenfor hovedtrinn på grunnskole og innenfor årstrinn på videregående skole. Skolene kan lage egne alternative kompetansemål, men sentral kompetanse må ivaretas på hovedtrinn/årstrinn. En synliggjøring kan også innebære at skolene søker om godkjenning av egne tilleggsfag. Krav til begrunnelser i søknaden Skolene som søker om godkjenning av ny læreplan eller endringer i læreplanen må synliggjøre og begrunne alle endringer de ønsker fra LK06/LK06-S. Begrunnelsene må inneholde konkretiseringer av hvilke endringer skolen ønsker å gjøre ut fra skolens særskilte profil. Endringer skal integreres i læreplanen og begrunnelsene for de ønskede endringer legges ved i et eget dokument, med henvisninger til endringene i læreplanen. Profilskoler med alternativ pedagogikk må i tillegg redegjøre for hvordan den alternative pedagogikken vil påvirke opplæringen som helhet, og hvordan opplæringen er lagt opp sammenlignet med LK06/LK06- S. Øvrige krav til synliggjøring av skolens grunnlag For øvrig må skolene dokumentere at de representerer noe som er vesentlig annerledes enn normalordningen i offentlige skoler og i godkjente skoler på andre grunnlag i loven, jf. forslag i ny friskolelov 2-1 andre ledd bokstav i). Skolene må også synliggjøre sin særskilte profil i skolens stiftelsesdokumenter. Profilskoler med annen pedagogikk må i tillegg dokumentere at den alternative pedagogikken vil være egnet til å nå kompetansemålene i læreplanen. Fag- og timefordeling Læreplanene for fag i LK06/LK06-S står i en gjensidig relasjon til fag- og timefordelingen, dvs. at kompetansemålene i hvert fag samlet har et tilhørende timeomfang som sier noe om hva en kan forvente med hensyn til oppnådd kompetanse. I andre punktum foreslår Utdanningsdirektoratet likevel at det skal kunne godkjennes læreplaner der det i forhold til Kunnskapsløftet er flyttet timer mellom fag. En konsekvens av forslaget er at elevene ved skoler med slik plan vil få noe mindre tid til å oppnå kompetansemålene i de fagene det tas timer fra enn elever i den offentlige skolen. Denne muligheten er gjennom dagens regelverk gjort gjeldende for religiøse skoler og skoler godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Utdanningsdirektoratet legger frem forslag om at profilskoler også skal ha denne muligheten til å søke om godkjenning av alternativ fag- og timefordeling. Utdanningsdirektoratet foreslår ikke at det forskriftsfestet hvor mange timer som kan flyttes fra et fag til et annet. Etter direktoratets vurdering må dette bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, jf. kravet om jevngod opplæring. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at skolen har flere kompetansemål og/eller at fag- og timefordelingen utvides med flere obligatoriske undervisningstimer. Skolene må imidlertid samlet sett, og til enhver tid, ha et timetall som minst tilsvarer timetallet i LK06/LK06-S. 6

7 Utdanningsdirektoratet understreker at endringer i fag- og timefordelingen som det vises til her er endringer som kan godkjennes for å synliggjøre skolens grunnlag, og må godkjennes innenfor kravet om jevngod opplæring. Utdanningsdirektoratet presiserer at dette gjelder uavhengig av bestemmelsen i forskriften 2A-1 andre ledd. Etter 2A- 1 andre ledd kan skoleeier omdisponere inntil fem prosent av timene som er fastsatt i det enkelte faget for hele grupper eller årstrinn. Skoleeieren fastsetter fag- og timefordeling for det enkelte skoleåret der disponeringene framgår. Utdanningsdirektoratet presiserer at denne fleksibiliteten ikke må forveksles med den godkjente endringen av fag- og timefordeling som omtales over. Utdanningsdirektoratet viser til merknadene til 2A-1 andre ledd: «Se merknadene under endringene i forskrift til opplæringsloven 1-1. For private skoler skal skoleeier fastsette fag- og timefordelingen for det enkelte skoleår der omdisponeringen av timer mellom fag fremgår. Skoleeier kan delegere denne myndigheten til rektor. Timene skal kun brukes til opplæring av pedagogisk personale etter den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskoleloven 2-3 og kan derfor ikke brukes til fysisk aktivitet, jf. forskrift til privatskoleloven 2A-9. Fleksibiliteten gjelder for hele klasser/grupper eller årstrinn. Timene skal derfor ikke kunne brukes til å ta fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet, jf. forskrift til privatskoleloven 2A-11. Private skoler kan ikke bruke disse timene til å styrke sitt religiøse grunnlag eller sin pedagogiske egenart. Dette er ivaretatt i forskrift til privatskoleloven 2A-2, 2A-3 og 2A-4.» Tilsvarende gjelder for profilskoler. Med hjemmel i privatskoleloven 2-3 krav til innhold og vurdering i opplæringa foreslår Utdanningsdirektoratet ny paragraf 2A-4b i forskrift til privatskoleloven. Den nye bestemmelsen skal regulere de særskilte kravene til læreplaner for profilskoler. De generelle kravene til læreplaner framgår allerede i forskrift til privatskoleloven 2A-1, denne vil også gjelde for profilskoler. 2.3 Byrådets vurdering Byrådet støtter forslaget til reguleringen av profilskoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne slik det fremgår av saken. Byrådet støtter forslaget til reguleringen av profilskoler med annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler eller skoler godkjent etter privatskoleloven 2-1 annet ledd bokstav b slik det fremgår. Byrådet støtter også forslaget til reguleringen av fag- og timefordeling. 3. Forslag om at krav til innhold for toppidrettsgymnas ikke reguleres i forskrift 3.1. Bakgrunn Det har vært praktisert ulike krav til årstimetall for private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett (toppidrettsgymnas) og som er godkjent etter privatskoleloven. Dette har medført en uheldig forskjellsbehandling av toppidrettsgymnasene fordi årstimetallet har betydning for tilskuddsberettiget elevtall og dermed hvor mye skolene får i statstilskudd ved omregning av deltidselever. Departementet har i forslag til ny friskolelov foreslått en klargjøring i loven slik at alle toppidrettsgymnasene behandles likt. Nye skoler må rette seg etter endringene i friskoleloven fra 1. august 2015, mens eksisterende toppidrettsgymnaser, både godkjent under tidligere friskoleloven og nåværende privatskolelov, vil få en overgangsperiode frem til 1. august 2020 på velge hvilken modell de ønsker å benytte. 7

8 3.2. Gjeldende rett Paragraf 2A-4 andre ledd fastsetter kravet til innholdet i læreplanene for skoler som tilbyr særskilt tilrettelagd videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, jf. privatskolelova 2-1 første ledd bokstav e). Disse skolene skal følge Utdanningsprogram for idrettsfag, under dette det valgfrie programfaget toppidrett 1, 2 og 3, eller Utdanningsprogram for studiespesialisering med tillegg av 5 uketimer toppidrett etter egen plan Utdanningsdirektoratets vurdering I Prop. 84 L ( ) foreslår Kunnskapsdepartementet at private toppidrettsgymnaser skal godkjennes etter én av to ulike modeller som er forslått i høringen. Bakgrunnen for dette er, som det blir vist til ovenfor, at det har utviklet seg forskjellig praksis blant skolene om hva minstekravet til å være et toppidrettsgymnas innebærer. Det er foreslått at de ulike modellene og innholdet i disse reguleres direkte i friskolelova 2-1 nytt tredje ledd. Modell 1 innebærer et årstimetall på henholdsvis 982, 980 og 981 på Vg1, Vg2 og Vg3. Modell 2 innebærer et årstimetall på henholdsvis 982, 840 og 841 på Vg1, Vg2 og Vg3. Programfag toppidrett, eller toppidrett etter egen godkjent plan, er obligatorisk for alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3. Reguleringen er med på å tydeliggjøre hvilke krav til læreplan og timetall som gjelder for denne type skoler. Utdanningsdirektoratet viser til kapitel 7 i Prop.84 L ( ) for merknader til forslaget. Utdanningsdirektoratet understreker at dette kravet også vil gjelde for skoler som allerede er godkjent for å tilby særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett. Dette er i samsvar med departementets forslag. På bakgrunn av forslaget om å regulere innholdet direkte i loven, foreslår Utdanningsdirektoratet at tidligere regulering i forskriftens 2A-4 ikke videreføres som ny forskriftsbestemmelse. Utdanningsdirektoratet foreslår at det henvises til friskolelova 2-1 tredje ledd i ny 2A-4c i forskriften. Utdanningsdirektoratet påpeker at de generelle kravene til læreplan etter forskriften 2A-1 fortsatt gjelder. Forslaget anses som en teknisk endring og Utdanningsdirektoratet ber ikke om tilbakemeldinger fra høringsinstansene da reguleringen ble hørt i forslag til ny friskolelov. 4. Forslag om kvote for voksne med rett til videregående opplæring 4.1. Bakgrunn I forbindelse med forslag til ny friskolelov er det fremsatt ønske om at det skal åpnes for at videregående skoler, innenfor en fastsatt kvote, skal gis mulighet til å prioritere voksne søkere med rett til videregående utdanning foran ungdom med rett. Det er ikke foreslått endringer når det gjelder voksne elever uten rett. I forslaget til ny friskolelov heter det i 3-1 femte ledd: «Departementet kan gi forskrift om inntak av ungdom og vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring, inntak av vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring og om inntak av utanlandske søkjarar.» I merknader til forslaget i Prop. 84 L heter det: 8

9 «I femte ledd er det tatt inn hjemmel til å gi forskrift om inntak av ungdom og voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 og 4A-3. Endringen innebærer at departementet kan fastsette forskrift om at voksne søkere med rett til videregående opplæring kan prioriteres foran ungdom med rett innenfor en fastsatt kvote. Skolen må søke Utdanningsdirektoratet om å få fastsatt en kvote. Departementet viser til vurderingene i kapittel 6.4.» 4.2. Gjeldende rett Reglene om inntak av voksne fremkommer av privatskoleloven 3-1 og forskrift til privatskoleloven Ved inntak til videregående opplæring skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 prioriteres foran voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3. Det åpnes ikke i dagens privatskolelov for at skoler kan prioritere voksne søkere med rett foran ungdom med rett. Skoler som er godkjent etter privatskoleloven 2-1 andre ledd bokstav f, kan imidlertid søke om dispensasjon fra denne hovedregelen jf. privatskoleloven 3-1 andre ledd Utdanningsdirektoratets vurdering I Prop. 84 L ( ) foreslår Kunnskapsdepartementet å åpne opp for at enkelte plasser på godkjente videregående friskoler skal kunne forbeholdes voksne med rett. I Prop. 84 L kapittel 6.4 heter det bl.a.: «Enkelte av høringsinstansene har fremhevet muligheten for at enkelte plasser på en godkjent videregående friskole skal kunne forbeholdes voksne. Dette vil etter departementets oppfatning kunne gjøre det enklere for skolen å planlegge tilretteleggingen for de voksne elevene og til mer forutsigbarhet for voksne søkere med rett. De voksne søkerne vil da vite hvor mange plasser de konkurrerer om, uten å være avhengig av hvor mange med ungdomsrett som søker. En slik ordning må forutsette at skolen må søke Utdanningsdirektoratet om å få godkjent en kvote forbeholdt voksne med rett til videregående opplæring innenfor rammen av det elevtallet skolen er godkjent for, eventuelt søke om en egen kvote i tillegg til de elevplassene skolen allerede er godkjent for. Blant annet av hensyn til forutsigbarheten for fylkeskommunen med tanke på dimensjoneringen av det videregående tilbudet, vil det ikke bli gitt anledning til å fylle opp eventuelle ledige plasser innenfor den fastsatte voksen-kvoten med verken voksne uten rett til videregående opplæring, eller med ungdom med rett. [ ] Departementet forutsetter at selv om dette forslaget gir en noe større mulighet til å ta inn voksne, skal dette ikke innebære noen svekkelse av hovedprinsippet om at ungdom med rett prioriteres foran voksne med rett. Det skal fortsatt være slik at hovedandelen av elever på en friskole skal være ungdom med rett. Etter loven 3-1 annet ledd tredje punktum skal hjemfylket vurdere realkompetansen til en voksen søker før vedkommende kan tas inn som elev ved en videregående friskole. En realkompetansevurdering skal etter departementets forslag fortsatt ligge til grunn for inntak av en voksen søker med rett til videregående. Elever som på bakgrunn av realkompetansevurderingen får redusert omfanget av opplæringen skal, på samme måte som i dag, anses å være deltidselev, med de konsekvenser det får for beregningen av statstilskudd. På denne bakgrunn legger departementet frem forslag om at hjemmelen i loven 3-1 femte ledd endres slik at den åpner for at departementet kan fastsette forskrifter om en kvote med elevplasser forbeholdt voksne med rett. Det vises til forslag om innføring av forskriftshjemmel i kapittel 10.4.» Utdanningsdirektoratet understreker at ved inntak til frittstående videregående skoler skal som hovedregel ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3 jf. privatskoleloven 3-1 andre ledd. 9

10 Forslaget innebærer at skoler kan søke Utdanningsdirektoratet om godkjenning for en kvote forbeholdt for voksne elever med rett til videregående opplæring. Kvoten må ligge innenfor skolens allerede godkjente elevtall. Skoler som søker om utvidelse må gjøre dette etter ordinær søknad. Hoveddelen av skolens elever skal fortsatt til vanlig være ungdom med rett og kvoten kan ved eventuell ledig kapasitet ikke fylles opp av voksne uten rett eller ungdom med rett. Utdanningsdirektoratet foreslår en egen bestemmelse i forskrift til privatskoleloven i det allerede eksisterende kapittelet som i dag omhandler voksne søkere uten rett. Dette medfører at kapittel 11 i forskrift til privatskoleloven må endre navn fra dagens «Inntak av vaksne søkarar utan rett» til «Inntak av vaksne søkarar». Den nye paragrafen om prioritering av voksne søkere med rett blir da ny Byrådets vurdering Byrådet støtter forslaget til reguleringen av kvote for voksne elever med rett slik det fremgår i saken. 5. Forslag om endring av søknadsfrist for godkjenning av ny skole eller driftsendringer 5.1. Bakgrunn I oppdragsbrevet heter det at det skal foreslås forskriftsendring slik at fristen for å søke om godkjenning av skole eller driftsendringer endres fra 1. april til 1. februar året før planlagt oppstart Gjeldende rett Paragraf 12-1 i forskrift til privatskolelova fastsetter søknadsfrist og oppstart. Her fremgår det at fristen for å søke om godkjenning av skole eller driftsendringer er 1. april året før planlagt oppstart. I andre punktum fremgår det at oppstart normalt skal skje i høstsemesteret. Det er fast forvaltningspraksis at skoler som søker om godkjenning av ny skole eller driftsendringer skal få sin søknad behandlet senest innen 1. april året etter Utdanningsdirektoratets vurdering I Ot.prp.nr. 64 ( ) ble det foreslått hjemmel til å forskriftsfeste en frist for å søke om godkjenning etter den daværende friskoleloven. Formålet var å gi forutberegnelighet for godkjenningsmyndigheten, fylkesmannen, kommunen, fylkeskommunen og den enkelte skole. Søknadsfristen 1. april har vært uendret siden den ble fastsatt i Selv om skoler som godkjennes har inntil tre år etter at godkjenningen er gitt til å starte opp, er vår erfaring at et flertall ønsker å starte opp skoledriften første høsten etter at skolen godkjennes. Utdanningsdirektoratet har over tid fått mange tilbakemeldinger på at det er kort tid, og dermed krevende, å få alle forhold på plass til skolestart høsten etter godkjenning. Dette gjør seg i økende grad gjeldende for skoler som blir godkjent i tiden frem mot 1. april. Før en godkjent skole kan starte opp skoledriften må skolen dokumentere for Utdanningsdirektoratet at vilkårene i vedtaket er oppfylt. For å få utbetalt statstilskudd fra første måned, jf. økonomiforskrift til privatskoleloven 6, må dette dokumenteres innen 15. juni. 10

11 Dette innebærer blant annet at skolen må skaffe skolelokaler og få disse godkjent av kommunen og Fylkesmannen. Skolen må videre ansette lærere med lærerkompetanse i henhold til privatskoleloven 4-2, og oppfylle evt. andre vilkår som er fastsatt i vedtaket. Dette kan være vanskelige og tidkrevende oppgaver hvor skolene også vil være avhengig av kapasitet og saksbehandlingstid i kommunen og hos Fylkesmannen. Skoler som får sin godkjenning frem mot 1. april, har dermed rundt to og en halv måned på seg til å oppfylle vilkårene. For skoler som har fått godkjent driftsendringer, enten det er høyere elevtall, nye utdanningsprogram eller programområder, endring i læreplaner eller annet, er det også behov for forutsigbarhet. Flere private videregående skoler organiserer inntaket til skolen gjennom VIGO. Ordinær søknadsfrist her er 1. mars. For at skolene skal kunne være en del av det ordinære offentlige inntaket, bør godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet foreligge før denne søknadsfristen. Det som taler mot å endre søknadsfristen til 1. februar er at skolene må bestemme seg for å søke om godkjenning noe lengre tid i forveien. Noen søkere vil dermed ikke få søkt innen fristen og muligheten for å starte privatskole vil bli ett år forsinket. Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at det er viktigere at skolene som får godkjent sin søknad har bedre tid til å gjøre forberedelser, og at det vil være en større fordel at skolene senest får svar til 1. februar. Utdanningsdirektoratet mener at dette også vil være en fordel når det gjelder skoler som påklager sitt vedtak. Et vedtak som fattes tidligere i prosessen vil gi økt mulighet for at en eventuell endring etter klagebehandling kan få virkning samme år. Utdanningsdirektoratet foreslår at søknadsfristen settes til 1. februar. 5.4 Byrådets vurdering Byrådet støtter forslaget til endring av søknadsfrist til 1. februar. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for endringene Den foreslåtte endringen som gjelder ny frist for søknader kan medføre noe mer administrativt arbeid i en overgangsperiode. 11

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Friskoleloven Unn Elisabeth West

Friskoleloven Unn Elisabeth West Friskoleloven Unn Elisabeth West «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner.

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner. Krav til læreplaner for private skoler Udir-2-2011 Forskrift til privatskoleloven om krav til læreplanen trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning,

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr ) Vår saksbehandler: Øystein Rovde Vår dato: Vår referanse: 24.10.2016 2016/1246 Deres dato: Deres referanse: 01.02.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS as@ntg.no Vedtak om godkjenning - Ny

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler Side 1 av 8 Private skoler med rett til statstilskudd Privatskoleorganisasjonene Fylkesmennene Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for private skoler Dette rundskrivet omhandler regelverket for

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Høring - forslag til endringer i privatskoleloven ("ny friskolelov")

Høring - forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Terje Oscar Halland, tlf 92269886 Saksgang: Referanse: 2014/975 / 5 Ordningsverdi: A20/&13 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Komite for oppvekst Bystyret

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/10440-2 Dato: 19.11.2014 HØRING - FORSLAG OM ENDRING I PRIVATSKOLELOVEN (NY FRISKOLELOV) â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet Dato: 19. januar 2006 Byrådsak 31/06 Byrådet Høringsutalelse vedr. Forslag om midlertidig endring i friskoleloven - stopp for godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven. SVHO

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nordland Kommune: Bodø (1804) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov )

Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Oslo, 28. desember 2014 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høring - Forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 17. oktober 2014,

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Verdal (1721) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.01.2014 2010/5173-1948/2014 / A00/&00 Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/3 Yrkesopplæringsnemnda 07.02.2014 14/3 Utdannings- og helsekomité 18.02.2014

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200902951- /SRM 200900902-24 SARK-2000 30. september 2009 ASKI Høring - Forslag til endring

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Høring-endringer i forskrift til friskolelova, økonomiforskrift til friskolelova, forskrift... Side 1 av 39

Høring-endringer i forskrift til friskolelova, økonomiforskrift til friskolelova, forskrift... Side 1 av 39 Høring-endringer i forskrift til friskolelova, økonomiforskrift til friskolelova, forskrift... Side 1 av 39 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.05.2016 29.02.2016

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Byrådssak 1539 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven LIGA ESARK-03-201300286-75 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): Vedtaksdato: Arkivkode: 300

Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): Vedtaksdato: Arkivkode: 300 Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Byrådens sak Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): 200704873-5 Vedtaksdato: 21.12.2007 Arkivkode: 300 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REFUSJONSSATSER

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 01.04.2013 Vår referanse: 2004/2701 Deres referanse: Noroff videregående skole - Kristiansand AS v/styrets leder 4638 Kristiansand

Detaljer

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK Byrådssak 1078 /13 Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ASKI ESARK-03-201300286-4 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 03.12.2012 fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201005135- /SRM 201001730-54 SARK-03 3. januar 2011 LIGA Oversendelse av høringsuttalelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Finnmark Kommune: Alta (2012) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Bærum

Til Kunnskapsdepartementet Bærum Til Kunnskapsdepartementet Bærum 15.01.2015 postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelse til forslag om endringer i privatskoleloven «ny friskolelov» Utarbeidelse av denne uttalelsen er gjort i fellesskap av

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013.

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013. Byrådssak 80/13 Høringsuttalelse til forskriftsendringer - inntak til videregående opplæring EGRI ESARK-03-201300286-25 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte i brev av 31.01.2013 invitasjon

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Deres ref.

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven

Endringer i forskrift til friskoleloven Endringer i forskrift til friskoleloven Inntak til videregående opplæring Innført hjemmel KD avgrenset hva som skulle reguleres Fastsette forvaltningspraksis Kap 11 endret tittel fra voksne søkere til

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning O Byrådens sak Byrådens sak nr.: 3 /2006 Vår ref. (saksnr.): 200505532-3 Vedtaksdato: 30.01.2006 Arkivkode: 400 FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Kvinnherad (1224) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Utdanningsdirekt0~~tet

Utdanningsdirekt0~~tet Utdanningsdirekt0~~tet Vår dato: Vår referaflse 30032009 2008/1279 Vår saksbehafldler Magne Hopland Engebretsen Deres dato: Deres referaflse Direkte tlf: 23 30 27 56 14042008 E-post: magnehoplafld~ MIDSUND

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

ØSK artikkel 13-3 lyder i norsk oversettelse:

ØSK artikkel 13-3 lyder i norsk oversettelse: Forslag til endringer i friskoleloven (oppheving av adgangen til godkjenning av friskoler), og i fagskoleloven (oppheving av retten til å få beholde tilskudd etter friskoleloven ved godkjenning etter fagskoleloven)

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer