INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)"

Transkript

1 Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova og Opplæringslova med forskrifter. Vedtatt av styret ved HTG, 26. februar 2015, jf. privatskolelova 5-2 andre ledd, bokstav d) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNTAK AV ELEVER SØKNADSFRIST OG -PROSEDYRE... 2 KVALIFISERT FOR OPPTAK... 3 OVERSØKNING TIL TRINN... 3 RAPPORTERING TIL SØKERENS HJEMFYLKE... 3 TILBAKETREKKING AV TILBUDT SKOLEPLASS, VG1-VG2-VG INNTAK ETTER KARAKTERPOENG INNTAK ETTER IDRETTSFAGLIG VURDERING PRIORITERING AV SØKERE VED OVERSØKING INNTAKSKOMITÉ SVAR PÅ SØKNAD KLAGEADGANG (SE NTG) SKOLEPENGER BETALINGSBETINGELSER... 6

2 1. Inntak av elever HTG har hele landet som inntaksområde, og skal stå åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler jf. privatskoleloven 3-1, første ledd. Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens 3-1 prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4 A-3. HTG kan ta inn inntil 27 voksne elever uten rett, jf. kap. 11, 11-1 i forskrift til privatskoleloven. Voksne søkere uten rett blir prioritert etter ungdom med rett til videregående opplæring. HTG har utarbeidet et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom søkningen er større enn kapasiteten til skolen, se punkt 5. HTG er godkjent i.h.t. privatskolelovens kap. 2, 2-1 Særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett for inntak av inntil 270 elever hvert skoleår. 2. Søknadsfrist og -prosedyre Ordinær søknadsfrist er 1.mars for alle tre trinn. HTG tar imot søknader etter fristens utløp. Dersom trinnet har oversøkning vil de nye søknadene prioriteres etter søknader som er kommet inn før fristens utløp. Unntaket kan være idrettslige forutsetninger og antall ledige plasser på den enkelte idrett som tilsier at noen søkere etter fristens utløp kan prioriteres foran søker som har søkt innen fristen. Søkerne spesifiserer i søknaden hvilken idrett de søker seg til. Søknad til HTG sendes på: 1. (Rogalandselever) og 2. skolens elektroniske søknadsskjema som ligger på under SØK OPPTAK i menyen Søkeren må sende inn, sammen med søknaden eller i separat forsendelse, karakterutskrift fra første halvårsvurdering med karakter samme skoleår som søknaden sendes («julekarakterene»). Søkere til Vg1 må huske å få påført/lagt ved standpunktkarakter i fag som eventuelt er avsluttet på trinnet før (9. klasse). Søknaden vil ikke bli behandlet av inntakskomiteen før karakterutskriften er mottatt. Søkerne vil i de første inntakene mars-juni, før standpunkt er satt, vurderes på basis av første halvårsvurdering med karakter. Påfølgende inntak kan basere seg på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Søkerne må levere attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis når dette foreligger. Det reserveres 2 plasser på alle trinn til et opptak etter at standpunktkarakteren er satt. 2

3 Det er mulig for elever ved andre videregående skoler å søke seg til HTG på Vg2 og Vg3. Elever som allerede er elever ved HTG og elever som har vært på utveksling på Vg2, prioriteres foran eksterne søkere til Vg2 og Vg3 så fremt de er kvalifisert for opptak. Kvalifisert for opptak Vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 er i hovedsak at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Søkere kan bli tatt inn som delkurselever dersom de har nødvendig faglig grunnlag og dersom det er plass på kurset. Søkeren må ha ungdomsrett i aktuelle fag. Rektor gjør et enkeltvedtak i slike saker. Dersom et fag er bestått med karakteren 2 eller bedre tidligere kan ikke eleven tas inn som delkurselev men må gå opp til eksamen som privatist for å forbedre karakteren. Oversøkning til trinn Ved oversøkning til et trinn vil skolen rangere søkerne på venteliste etter opptakskravene beskrevet i inntaksreglementet og nytt inntak foretas dersom ledig plass. Søkere som ikke innfrir kravene i inntaksreglementet vil få avslag. Rapportering til søkerens hjemfylke I begynnelsen av juni rapporterer HTG til inntakskontorene i fylkeskommunene om hvem som har takket ja til skoleplass på HTG. Dersom eleven takker ja til HTG sitt tilbud, kan en eventuell søknad eleven har på om plass på en fylkeskommunal skole kunne falle bort. Det betyr at eleven ikke vil få tilbud om plass på fylkeskommunal skole i juli måned. De ulike fylkene har ulik praksis på dette punktet. Ta kontakt med din fylkeskommune dersom du trenger mer informasjon. Tilbaketrekking av tilbudt skoleplass, Vg1-Vg2-Vg3 Ettersom HTG i de første inntaksrundene bruker første halvårsvurdering med karakter som grunnlag for opptak ønsker vi å kunne ha mulighet for å trekke tilbake tilbudt skoleplass dersom elevens karakterer endrer seg vesentlig negativt til standpunkt. Vesentlig vil si ned 5 karakterpoeng eller mer til standpunkt, fra 1.termin. Da vurderer vi tilbudt skoleplass på nytt. Dersom dette skjer kan HTG trekke tilbake tilbudt skoleplass med et enkeltvedtak. Om dette skjer etter 1.juni vil elevens fylkeskommune også bli informert om enkeltvedtaket slik at eleven kan bli vurdert for opptak på annen skole/utdanningsprogram. 3

4 3. Inntak etter karakterpoeng Karakterpoeng blir regnet ut etter samme prinsipp som i offentlig skole, jf. forskrift til opplæringslova, 6-21 og Søkerne vurderes for opptak av inntakskomiteen i prioritert rekkefølge: 1) karaktersnitt 2) idrettsfaglige forutsetninger 3) antall plasser i søkte idrett 4. Inntak etter idrettsfaglig vurdering Søkerne fra de enkelte idrettene vurderes separat fra hverandre og konkurrerer ikke om de samme plassene. De idrettslige forutsetningene for hver enkelt elev dokumenteres gjennom opplysninger fra trener, daglig treningsmiljø og evt. dokumentasjon fra klubb/kretslag/landslag m.m. Idrettslige forutsetninger er beskrevet i kvalitetskravene utarbeidet av Olympiatoppen. Kvotene for hver idrett fastsettes før inntak. Ved behov, forbeholder HTG seg retten til å gjennomføre en opptaksprøve hvor de idrettslige forutsetningene testes. I så fall vil søkeren bli innkalt til skolen. I en opptaksprøve vil det legges vekt på at eleven har forutsetninger og potensial til å gjennomføre den trening som ligger i læreplanen til programfaget Toppidrett. Her legges det vekt på nåværende ferdigheter, fysiske forutsetninger, motivasjon, sosiale egenskaper osv. Eleven må ikke være en toppidrettsutøver, men være tilknyttet et idrettslag i sin idrett og glad i å trene mye for å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter. For inntak som gjøres etter skolestart vil gruppens sammensetning, og ikke de idrettsvise kvotene, ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra vitnemålet (standpunkt- og eksamenskarakterer) som legges til grunn for vurderingen. 5. Prioritering av søkere ved oversøking Vg1 Ved oversøkning rangeres søkerne etter: 1) Høyeste til laveste karaktersnitt i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. 2) Ledig kapasitet i søkte idrett jf. fastsatte kvoter. 3) Søkere har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av skolens styremedlemmer. 4) Loddtrekning. Vg2 Ved oversøkning rangeres søkerne etter: 4

5 1) Elever med bestått i avsluttende og gjennomgående fag forrige skoleår prioriteres foran elever som ikke har bestått i alle fag. 2) Høyeste til laveste karaktersnitt i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi og samfunnsfag fra Vg1. 3) Ledig kapasitet i søkte idrett jf. fastsatte kvoter. 4) Søkere har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av skolens styremedlemmer. 5) Søkere som har mye udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd vil bli prioritert sist uavhengig av karaktersnitt. 6) Loddtrekning. Vg3 Ved oversøkning rangeres søkerne etter: 1) Elever med bestått i avsluttende og gjennomgående fag forrige skoleår prioriteres foran elever som ikke har bestått i alle fag. 2) Høyeste til laveste karaktersnitt i fagene norsk, historie og programfag fra Vg2. 3) Ledig kapasitet i søkte idrett jf. fastsatte kvoter. 4) HTG elever Vg1 som kommer tilbake fra utveksling på Vg2, og som er kvalifisert for trinnet over, prioriteres foran eksterne søkere. 5) Søkere har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av skolens styremedlemmer. 6) Søkere som har mye udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd vil bli prioritert sist uavhengig av karaktersnitt. 7) Loddtrekning. 6. Inntakskomité Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor, toppidrettssjef, avdelingsleder og en representant fra de ansatte i idrettsavdelingen sitter i inntakskomiteen. Rektor er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen starter arbeid med inntaket etter at søknadsfristen er utgått. 7. Svar på søknad Første inntak skjer vanligvis i slutten av mars eller i begynnelsen av april, men beror på årets plassering av vinter- og påskeferie. Påfølgende inntak foretas ved ledig kapasitet. Ett inntak foretas når standpunktkarakterene foreligger, ref. pkt. 2, reservasjon av plasser. Alle søkerne vil få tilsendt brev med enten tilbud om skoleplass eller avslag på skoleplass og videre saksgang. Sammen med tilbud om skoleplass vil det være vedlagt en faktura på kr 1 500,- som er en del av skolepengene. Vedlagt er også informasjon om skolens MAC ordning. Eleven vil, etter at tilbud om skoleplass er gitt, bli bedt om å sende inn eventuelle papirer fra PPT eller andre organ som kan ha betydning for elevens skolegang og tilrettelegging. Disse papirene blir svært sjelden sendt direkte til HTG og bør derfor sendes inn fra elev/foresatte. 5

6 8. Klageadgang Avgjørelse om inntak og avslag er enkeltvedtak jf forvaltningsloven kap. IV og V. Enkeltvedtaket kan påklages til skolen. Klagen må inneholde det vedtaket som blir påklaget, og klagen bør også inneholde grunnen til klagen. Klagefrist i vanlige enkeltvedtak er 3 uker (Forvaltningslovens 28 og 29) fra avslaget ble gjort kjent. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet, delegert til Fylkesmannen, er klageinstans, jf. privatskolelovens 3-1, sjette ledd. 9. Skolepenger HTG er en privat skole som mottar 85% statsstøtte per elevplass. De resterende 15% blir betalt av eleven som skolepenger. Skolepengene varierer fra skoleår til skoleår og baserer seg på Utdanningsdirektoratets satser for gjeldende skoleår. I tillegg kommer satsen for kapitaltilskudd. På skolens hjemmeside er skolepengene for gjeldende skoleår oppgitt. Elevene kan søke om stipend og lån i Lånekassen etter gjeldende regler, se 10. Betalingsbetingelser Vedlagt tilbudsbrev om skoleplass er faktura på kr 1 500,- som går til fratrekk på skolepengene. Ved å betale innen betalingsfrist bekrefter eleven sin aksept på tilbudt skoleplass. Dersom eleven i etterkant ønsker å si fra seg plassen må melding sendes skriftlig til skolen. Kommer meldingen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli tilbakebetalt. Elever som har begynt på skolen og som slutter i løpet av høstsemesteret, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed om at eleven ønsker å avbryte skolegangen må være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale skolepengene for hele skoleåret. Skolepengene reduseres ikke ved korte/langvarige skader og/eller sykdom. Mer informasjon om skolepenger, lån og stipend finnes på vår nettside. 6

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer