Folkeregisteret Handler om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkeregisteret Handler om"

Transkript

1 Folkeregisteret Endringer Endringer i denne versjon Oppdatert overordnede tidslinjer til å gjelde fom 2015 tom 2019 Endret utseende på utviklingsplanen («renere» og mer oversiktlig layout) Endret rekkefølgen på hvordan aktiviteter fremstilles i planene Lagt til nye aktiviteter/tiltak (f.eks. Kontrollmetodikk og strategi, prosjekt MF har fått ny leveranse 4, Migrering er blitt en egen aktivitet) Ryddet opp i eksisterende aktiviteter/tiltak (f.eks. tidl. Pilot inngår nå som en del av planene for prosjekt MF, tidl. Automatisk tildeling av fødselsnummer inngår som en del av ELFOR.) Fjernet tidslinjer fra hver foil, da det er krevende/uhensiktsmessig å vedlikeholde flere steder. Det henvises heller til den overordnede utviklingsplanen i foil 3. Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Folkeregisteret Handler om Essensen av hva Folkeregisteret er: Nasjonal felleskomponent for personopplysninger. Brukes av ca virksomheter i privat og offentlig sektor. Grunnlag for tildeling av rettigheter og plikter, vurdering av tjenestetilbud samt statistiske formål (eks. samfunnsplanlegging). Enkelte offentlige virksomheter mottar idag komplett kopi av folkeregisteret, andre får tilgang via distributør. Hovedpunkter fra utviklingsplanene: Modernisering av Folkeregisteret realiseres bl.a. gjennom et hovedprosjek som løper i perioden Det forutsettes at modernisert lov og forskrift om folkeregistrering trer ikraft fom uten for store avvik fra tidligere høringsrunder. Utvikling av elektroniske fødselsmeldinger (ELFOR) gjøres i dagens folkeregister og er vurdert som første skritt mot en modernisering hvor fødselsnummer vil bli tildelt automatisk og umiddelbart. Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Folkeregisteret - Utviklingsplan Ikke tidfestet Kommentarer Viktige tiltak (strategiarbeid, utredninger, tekniske eller organisatoriske tiltak): Program Modernisering av Folkeregisteret FNR ved fødsel (ELFOR, dagens løsning) Opprydning i D-nr Innføring av ny personidentifikator* Kontrollmetodikk og strategi Helhetlig identitetsforvaltning Pilot Gjennomf. Analyse og risikovurderinger Stortingsbeslutning Koordinering og utvikle felles nasjonalt målbilde *10 års overgangsperiode fra beslutningen tas Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 3 Leveranse 4 Migrering / Innføring Drift og forvaltning FNR ved fødsel (ELFOR, dagens løsning) Forprosj. (analyse, design, beskriv., planer, etc.) Utvikling Migrering Nasjonal utrulling Utvikling Pilot? Utvikling Utvikling Drift/forvaltning Lov- og regelverksutvikling og eventuelle andre forutsetninger Ny lov om folkeregistrering Utvikling Forskrifter / operasjonelle rutiner Innføring av gradering** Utvikling Pilot/Prøvedrift Utrulling **Henger tett sammen med prosjekt MF sin L1.

4 Folkeregisteret : Innføring av ny personidentifikator Navn: Innføring av ny personidentifikator Beregninger viser at kapasiteten til d-numrene kan bli for lave omlag 2029 og fødselsnumrene omlag Forslaget er at det gis minst 10 års varslingstid fra beslutning om valg av ny identifikator tas av stortinget til samfunnet må fullstendig være innrettet på ny identifikator. KVUen og den eksterne kvalitetssirkingen har ulike anbefalinger om hvor lenge man kan leve med dagens identifikator, dvs. hvor høy risiko man er villig til å ta for at personer må tildeles identifikator med en annen fødselsdato. I 2015 er det gjennomført ekstern kvalitetssikring av Konseptvalgutredningen om ny personidentifikator. Mens KVUen anbefaler en kjønnsnøytral identifikator, anbefaler den eksterne kvalitetssikrer dagens løsning hvor kjønn kan leses ut av nummeret. Anbefalingen i KVUen om å endre kontrollberegning for å gi økt kapasitet er styrket etter kvalitetssikringen. Det er foreslått å opprette et nasjonalt prosjekt for å støtte, veilede og tilrettelegge for testing i overgangsperioden. Dette anses som en god ide så langt. Hvor et evt. slikt prosjekt skal ligge vet vi ikke. Funksjonalitet som blir gjort tilgjengelig Innføring av ny personidentifikator Saken er til videre behandling i Finansdepartementet. Det er foreslått, både i KVU og fra kvalitetssikrer (KS1), at beslutning av ny personidentifikator tas raskt.

5 Folkeregisteret : Opprydning i D-nr Navn: Opprydning i D-nr Det har vært mye oppmerksomhet rundt folkeregisteret de senere årene, og Riksrevisjonen har påpekt lav kvalitet og kontroll med d- nummerdatabasen som et område Skatteetaten bør forbedre. FIN har tidligere uttrykt et ønske om en så fullstendig opprydding av d-numre som ikke er i aktiv bruk som mulig. SKD har etter oppdrag fra FIN vurdert ulike tiltak for å rydde i d-nummerdatabasen, og fremmet forslag til hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Finansdepartementet har i all hovedsak gitt sin tilslutning til Skattedirektoratets anbefaling. Formålet med prosjektet er å iverksette tiltak som øker kvaliteten i d-nummerdatabasen i Det sentrale folkeregisteret. I tillegg skal prosjektet delta inn i arbeidet med organisering og utvikling av ID-kontrollen i dagens folkeregister, for MF-programmet. SKD mottok nytt oppdrag fra FIN 13. oktober 2015 basert på tidligere utredninger. Prosjektet har ambisjon om å gjennomføre tiltak i Trinn 1: De d-nummer som ikke har vært aktive i skatteetatens systemer de siste 3 årene vil bli merket som inaktive i DSF. Dette utgjør ca 1 million d-nummer. Brukerne av Folkeregisteret må selv vurdere hvordan de vil utnytte informasjonen om at d-nummeret er inaktivt. D-nummeret vil ikke bli ugyldig. Trinn 2: Prosjektet skal innføre tidsbegrensning på nye d-nummer. Dette betyr at d-nummer som tildeles etter en gitt dato, eks , skal ha en varighet på 5 år før de merkes som inaktive. Dette blir et kontrollpunkt hvor det gis mulighet for brukerne til å legge inn kontrollkrav som en ny IDkontroll, for å sikre at det er samme person som er innehaver av D-nummeret som ved tildeling. Det vil også være viktig å vurdere etter 5 år hvorvidt personen skal være "bosatt" og tildeles fødselsnummer. Opprydningen vil gi en bedre oversikt over d-nummer populasjonen og vil på sikt sikre bedre ajourholdsrutiner. Funksjonalitet som blir gjort tilgjengelig Sette de eldste d-nummer til inaktive Innføre tidsbegrensning på D-nummer (innføres kun på nye d-nummer) Iverksette tiltak for å avdekke dubletter Trinn 1 og trinn 2 gjennomføres ila 2016.

6 Folkeregisteret : Kvalitet og kontrollstrategi Navn: Kontrollmetodikk og strategi På grunnlag av analyser og risikovurderinger på hvert område Folkeregistermyndigheten har ansvar for, vil det fastsettes et relevant og forsvarlig kontrollnnivå. Dette vil gi grunnlag for hvordan saksbehandlingsprosessene skal se ut. Et mål er å sikre best mulig utnyttelse av de samlede kontrollresursser. Dette inkluderer både de menneskelige og teknologiske ressurser. Kontrollarbeidet forventes å pågå gjennom ulike faser av moderniseringen. Det er behov for å koordinere prosjekt og linje, samt ivareta behovet for en helhetlig kontrollplan mot moderniseringen og frem mot realiseringen av målbilde Funksjonalitet som blir gjort tilgjengelig Bedrede kontrollmetodikk og rutiner for avdekking av feil/mangler. Under arbeid.

7 Folkeregisteret : Helhetlig identitetsforvaltning Navn: Helhetlig identitetsforvaltning I dag er ID-forvaltningen fragmentert og mangler helhetlig. Dette fordi: Folkeregistermyndigheten som tildeler fødselsnummer og D-nummer, UDI som utlendingsforvaltning og politiet som passutsteder, har viktige roller i en Id-forvaltning men har hver sine prosesser som ikke er satt i en sammenheng. Ansvaret for ID- kontrollen er svært fragmentert og gjøres etter ulike retningslinjer, med ulik kompetanse og med ulik grad av tilgang på utstyr. Konsekvens: Uten å «tette hullene» og få til en god helhetlig forståelse for ID-problematikken og de ulike aktørenes roller, så vil vi fortsette å produsere falske identiteter På sikt vil dette svekke tilliten til forvaltningen på en slik måte at samhandling på tvers blir svært vanskelig og ikke kan fortsette som vi ønsker Kontrollregimene vi har i dag undergraves og tilliten til hele forvaltningen svekkes En god ID-forvaltning er et godt personvern. Det må tenkes nytt om hva som er godt personvern for å løse utfordringene. Den enkelte må gis mulighet til å beskytte sin identitet. Samtidig må samfunnets behov for å vite hvem man samhandler med ivaretas. Programmet vil ivareta dialogen med POD, NID, UDI, Difi og Datatilsynet for å sikre at Folkeregisteret ivaretar sin del av ansvaret inn mot målet om en helhetlig ID forvaltning. For å få til dette er det nødvendig med en modernisering av Folkeregisteret (se egen beskrivelsen av prosjekt Modernisering av Folkeregisteret). Funksjonalitet som blir gjort tilgjengelig Utarbeide nasjonale retningslinjer for krav til ID-kontroll som er nødvendig før tildeling av fødselsnummer eller d-nummer i samarbeid med andre (eks. UDI, POD og Nasjonalt ID senter) Omfattes av planer for tilhørende tiltak/aktiviteter.

8 Folkeregisteret : Innføring av gradering Navn: Innføring av gradering Det er behov for å synliggjøre kvaliteten på fødselsnummeret eller d-nummeret. Den som forholder seg til et fødselsnummer eller et d-nummer, har behov for å vite noe om hvilken ID-kontroll som er gjort før personnummeret er tildelt. Skattedirektoratet har foreslått tre kategorier: Unik identitet/låst til en person i Norge ved bruk av biometri Kontrollert identitet Ikke kontrollert identitet Brukerne av folkeregisteret kan da selv vurdere hvilke krav som skal stilles til identitetskontroll, avhengig av hvilken tjeneste det søkes om eller hva som skal tilbys. Funksjonalitet som blir gjort tilgjengelig Attributt i Folkeregisteret som sier følgende: Om en identitet er unik i Norge : Forslaget fra Skattedirektoratet er at det etableres en nasjonal biometridatabase på justissiden, hvor det er mulig å søke på tvers etter hvorvidt identiteten er unik i Norge. Søket kan gjøres blant biometri opptatt i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse, passutstedelse, eller utstedelse av nasjonale ID-kort. Informasjonen om at identiteten/( fødselsnummeret/ d-nummeret) er unik og "låst" til en fysisk person i Norge, registreres i Folkeregisteret på det aktuelle fødselsnummeret/ d-nummeret. Det bør også etableres en knytning mellom det utstedte ID-dokumentet, bilde, fingeravtrykk og registreringen i DSF. Fødselsnummeret eller D-nummeret bør påføres Nasjonalt ID-kort, oppholdskort, asylsøkerbevis og pass ved utstedelse av disse dokumentene. Om en identitet er kontrollert, eller ikke. Det må være opp til den aktuelle tjenesteeier å vurdere hvilke krav som skal stilles. Hvorvidt alle skal ha tilgang til å se graderingen i Folkeregisteret, eller om dette skal tilgangsstyres må være en personvern diskusjon som bør tas. Her kan man se gode grunner for at det skal være åpen informasjon, men også grunner for at dette ikke er noe alle bør ha tilgang til. Det blir tatt høyde for graderingen i forbindelse med prosjektet for Modernisering av Folkeregisteret. Premissene for og innføringen av gradering er et tema som diskuteres på tvers av sektorer og departementer. Hvordan en endelig løsning skal se ut og håndteres i praksis er fortsatt under diskusjon.

9 Folkeregisteret : Prosjekt MF - Leveranse 1 Navn: Leveranse 1 Leveransen omfatter funksjonalitet for rekvirering av d-nummer for asylsøkere, falsk identitet og gradering av identitet. Forretningsfunksjonalitet som ny løsning vil støtte Rekvirering av d-nummer : Muliggjøre at Utlendingsmyndighetenen kan rekvirere d-nr og få tildelt identifikasjonsnummer «umiddelbart». Dette vil muliggjøre å få d- nummeret på asylsøkerbeviset. Dette vil øke tilliten til legitimasjonsdokumentets notoritet. Dette vil kunne gi en bedre kobling mellom informasjonen UDI og Folkeregisteret har om den enkelte person, slik at samme informasjon legges til grunn begge steder. Falsk identitet Det vil bli synliggjort informasjon om Falsk identitet til de aktører som har rett til å se denne informasjonen. De vil da se hvorvidt fødselsnummeret eller d-nummeret er «falsk». Øvrige konsumenter vil kun få informasjon om at d-nr/f-nr er opphørt. Det vil bli utarbeidet rutiner for å motta meldinger fra andre virksomheter som måtte avdekke at identiteten er falsk/ fiktiv. Grunnlag for registrert identitet (informasjon om hvor sikker identiteten er) Registrere på hvilket grunnlag fødselsnummeret og d-nummeret er tildelt, slik at brukerne av registeret selv kan vurdere risiko ved å samhandle med personen. Det vil fremgå av registeret hvorvidt identiteten er kontrollert eller ikke kontrollert. Tilgjengeliggjøres på grunnlag av bestemmelser i ny Folkeregisterlov. Andre elementer Det vil etableres tekniske komponenter for: Folkeregisterdatabasen Mottak av meldinger Saksbehandlingsløsning for automatisert og manuell saksbehandling Tilgjengeliggjøring av informasjon Tjenester for tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

10 Folkeregisteret : Prosjekt MF - Leveranse 2-4 Navn: Leveranse 2 Faglige områder som vil bli tilgjengeliggjort Videreutvikling av identitetsforvaltning, rekvirering av d-nummer og bestilling av fødselsnummer ved innflytting til Norge Håndtering av fødselsmeldinger med umiddelbar tildeling av fødselsnummer Håndtering av dødsmeldinger Navn: Leveranse 3 Faglige områder som vil bli tilgjengeliggjort Håndtering av flytting og adresseendringer Håndtering av familierelasjoner, sivilstand og vergemål Tildeling av navn/navneendring Andre elementer Selvbetjeningsløsninger for personer (eksempelvis ved navnevalg og adresseendringer) Navn: Leveranse 4 Faglige områder som vil bli tilgjengeliggjort Håndtering av statsborgerskap Håndtering av utflytting fra Norge Andre elementer Innsynstjenester

11 Folkeregisteret : Prosjekt MF - Migrering / Innføring Navn: Migrering Prosjektet har valgt en inkrementell tilnærming for overgang fra eksisterende til modernisert løsning. Dette innebærer at når funksjonalitet er implementert i modernisert løsning vil denne kunne produksjonssettes og tilgjengeliggjøres løpende i henhold til planer for innføring (inkl. pilotdrift). Dette betyr igjen at fra tidspunktet for første leveranse i modernisert løsning til eksisterende løsning kan saneres vil det være en periode med koeksistens hvor ansvaret for de forskjellige delene av den totale løsningen overføres trinnvis til modernisert løsning. Fremdriftsplan Prosjektets plan for overgang til ny løsning fremgår av prosjektets overordnede leveranseplan. Migreringsaspektet henger tett sammen med implementering av de funksjonelle kravene og må planlegges i sammenheng med disse. Migrering vil derfor ikke være en isolert avgrenset oppgave, men følge prosjektets leveranser. For hvert funksjonelle område må man individuelt vurdere riktig tidspunkt for å overføre produsenter, konsumenter, funksjonelt ansvar og masterdata-ansvar. Navn: Innføring Innføring omfatter støtte til de tiltak som må til for å få løsningene til å virke hos interne og eksterne parter, og innføringsaktivitetene i hovedprosjektet vil ha fokus på kommunikasjon, interessentoppfølging, kompetanse- og organisasjonsutvikling inkl. gevinstplanlegging. Fremdriftsplan Som følge av trinnvis implementering av nye løsninger vil tilhørende innføringsaktiviteter også pågå løpende og følge prosjektets hovedleveranser.

12 Folkeregisteret : Prosjekt MF - Drift og forvaltning Navn: Drift og forvaltning Modernisert Folkeregister baserer seg på samme tekniske plattform og komponenter som Skatteetatens øvrige moderniseringstiltak. Som en moderne nett- og hendelselsbasert løsning vil det ha høye krav til både oppetid og tilgjengelighet. Fremdriftsplan Overordnet vil prosjektet ha ansvar for drift og forvaltning av ny løsning i prosjektperioden, deretter vil linjen overta for ordinær drift og forvaltning. Leveranse 1: Planlagt pilotdrift mot UDI for tildeling av D-nummer til asylsøkere fra slutten av Q3 Planlagt pilotdrift mot utvalgt aktør for Falsk ID/Gradering fra slutten av Q4 Tilgjengeliggjort for brukerne i første halvår Leveranse 2 4: Følger leveranseplanen. Ingen detaljerte planer for drift p.t

13 Folkeregisteret : Prosjekt MF - FNR ved fødsel (ELFOR, dagens løsning) Navn: FNR ved fødsel (ELFOR, dagens løsning) I Norge fødes det årlig i overkant av barn. Ved fødselen plikter jordmor å fylle ut en sivil- og en medisinsk fødselsmelding. Den sivile fødselsmeldingen håndteres ved at det enkelte sykehus sender fødselsmelding til Skattedirektoratet, for så å få et fødselsnummer tilbake. Dagens arbeidsprosess er papirbasert og helmanuell. Helsesektoren ønsker en mer effektiv tildeling av fødselsnummer til nyfødte. Dette skal skje ved at det sendes en elektronisk melding til Folkeregisteret, og at fødselsnummer tildeles elektronisk innen 24 timer. Det finnes i dag en løsning for automatisk tildeling av fødselsnummer ved Sykehuset i Vestfold (SiV). Løsningen, som er basert på det opprinnelige ELFOR-prosjektets resultater, har vært i produksjon mellom Sykehuset i Vestfold (PARTUS fødejournalsystem) og SKD (Skattedirektoratet) siden piloten ble avsluttet i De fleste tildelinger av fødselsnummer skjer nå automatisk i SiV Helse har utarbeidet en erfaringsrapport fra piloten, som peker på mangler og forbedringsområder ved løsningen i Vestfold. I mars 2014 ble det opprettet et prosjekt på helse sin side og prosjektet har utarbeidet en ny overordnet design av løsningen som skal sikre at den blir robust og skalerbar. Løsningen ble i 2015 designet, utviklet av Helse og NHN, med felles testing med Skatt. Høsten 2015 ble det gjennomført en pilot med Rikshospitalet som pilotkunde, og de er nå i ordinær produksjon. De fleste fødselsmeldinger som sendes blir behandlet automatisk, og fødselsnummer sendes tilbake innen 12 timer. Prosjektet er avsluttet, og videre utrulling er lagt inn under prosjekt for Modernisering av Folkeregisteret. Dette for å god koordinering mellom dagens løsning og modernisert løsning. Det er i samarbeid med Helse utarbeidet en felles plan om videre nasjonal utrulling, som legger opp til utrulling til alle helseforetak i løpet av 2016.

14 Folkeregisteret : Ny lov om folkeregistrering Navn: Ny lov om folkeregistrering Ny lov om folkeregistrering har vært på høring. Loven vil gi hjemler for moderniserte løsninger enten direkte, eller ved at det åpnes for nærmere regulering i forskrift. Loven skal bl.a. definere formål med folkeregisteret, noe som vil ha betydning for hvorvidt opplysninger fra folkeregisteret kan gjenbrukes i ulike sammenhenger. Kravet om høy kvalitet på opplysningene i folkeregisteret skal reflekteres i formålsbestemmelsen. Moderniseringen vil kunne medføre behov for endringer i loven i løpet av prosjektperioden. Høringsrunden er nå avsluttet og FIN arbeider med høringsuttalelsene.

15 Folkeregisteret : Forskrifter / operasjonelle rutiner Navn: Forskrifter / operasjonelle rutiner Med hjemmel i ny lov om folkeregistrering skal det også utarbeides ny forskrift om folkeregistrering. Forskriftene vil gi hjemmel for moderniserte løsninger på et mer detaljert nivå. Likevel vil det som følge av de nye tekniske og funksjonelle løsninger prosjektet utvikler være behov for nye operasjonelle rutiner for saksbehandling. Dette arbeidet vil eies og ledes av Skattedirektoratet. Abeidet med ny forskrift og rutinene er påstartet, men vil bli intensivert når ny lov trer i kraft.

Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen

Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen Direktoratet for forvaltning og IKT Folkeregisteret Handler om Essensen av hva Folkeregisteret er: Nasjonal felleskomponent for personopplysninger.

Detaljer

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Thor Granlund SKDIU 1. september 2015 Adresseseminar Kompleksitet Nye 2014 Født i Norge 60 000 Innvandret 70 000 D-nummer 100 000 + 1,5 mill. D-nummer

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Difi 9. mars 2016 Programleder Marianne Henriksen, Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skattedirektoratet 1 Modernisering av Folkeregisteret PRODUSENTER

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret 30. Sep 2016 Modernisering av Folkeregisteret Konferanse om offentlig-privat samarbeid om digitalisering «Vi gjør det enklere sammen» Bilde: visitnorway.com Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda 1. Bakgrunn og status for moderniseringsprogrammet 2. Utvikling av Folkeregisteret som

Detaljer

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet.

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet. Mandat for hovedprosjekt modernisering av Folkeregisteret 1. BAKGRUNN Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og utgjør en viktig del av vår felles infrastruktur. Folkeregisteret er sentralt i offentlig

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk

Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk Norsk biometriforum 18. april 2013 Marianne Henriksen, programleder modernisering av Folkeregisteret Innovasjon og utviklingsavdelingen

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Behovet for modernisering Fremtidens folkeregister Spørsmål / innspill Behovet for

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2016

ID-porten Utviklingsplan 2016 ID-porten splan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert informasjon om bruk av ID-porten for antall virksomheter og tjenester Oppdatert med tiltak rettet mot eidas Oppdatert med tiltak rettet mot mobile

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Prosjekt D-nummeropprydding. Informasjon om tiltakene i prosjektet

Prosjekt D-nummeropprydding. Informasjon om tiltakene i prosjektet Prosjekt D-nummeropprydding Informasjon om tiltakene i prosjektet 2 Om presentasjonen Om oppdraget og veien frem til tiltakene Tiltakene i prosjektet Kriterier for merking av d-nummer som inaktivt Retningslinjer

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2017

ID-porten Utviklingsplan 2017 ID-porten splan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT ID-porten Essensen («hva ID-porten er» pr 2017) Sikker innlogging til offentlige tjenester

Detaljer

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver 1 Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program

Detaljer

Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret Til: Kopi: Skattedirektoratet v/marianne Henriksen Vigdis Olsen Dato: 24.april 2014 Saksnr: 10/7967-78 Fra: Helsedirektoratet Saksbehandler: Mona Holsve Ofigsø Ansvarlig: Norunn Elin Saure Notat Ny personidentifikator

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO 31. mars 2014 1 Velkommen! Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret første pilot fra Skatteetaten

Detaljer

Smidig innføring og endringsledelse

Smidig innføring og endringsledelse Smidig innføring og endringsledelse Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret v/innføringsansvarlig Therese B. Fischer SmidigDig 2017 23.05.2017 Ca. 10 ulike produsenter Folkeregisteret: en nasjonal felleskomponent

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret Forstudierapport

Modernisering av Folkeregisteret Forstudierapport Modernisering av Folkeregisteret Forstudierapport Dette er en forstudie og er ett første skritt i en lengre planleggingsprosess. Det innebærer at alle forslag til funksjonalitet og løsninger kan bli endret.

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV VERSJON 1.0 18. januar 2020 KITH-standard 1001:2010 KITH-standard TITTEL Identifikatorer for personer Forfatter Torbjørn Nystadnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv.

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv. Skattedirektoratet notat Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato 30.09.15 Vår referanse 2015/809307 Deres reseranse Journalnr.: 15/2941 Fra Skattedirektoratet Kopi Høringsuttalelse - Endringer

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017 Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Adresseseminar 2017 21. september 2017 Tuva Benum Interessentoppfølger Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Skattedirektoratet Wibeke Ingwardo

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Nasjonalt eid-program

Nasjonalt eid-program Nasjonalt eid-program Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Lise Nilsen for Knut Eirik Storsul, Programdirektør Behovet 19.10.2009 Side 2 St. meld Eit informasjonssamfunn for alle Ei døgnopen

Detaljer

50år. 50-årsjubilant med behov for oppgradering. med fødselsnummeret

50år. 50-årsjubilant med behov for oppgradering. med fødselsnummeret 50-årsjubilant med behov for oppgradering Fødselsnummeret er i dag en selvfølgelig del av vår formelle identitet. Det ble innført i 1964 etter initiativ fra næringslivet, og hadde femtiårsjubileum i fjor.

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte

Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte Produktivitetsutvikling i Skatteetaten Hvert årsverk i etaten behandler 37 flere skattytere, en økning på 4,3

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Dette er en forstudie og er ett første skritt i en lengre planleggingsprosess. Det innebærer at alle forslag til funksjonalitet og løsninger kan bli endret

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Modernisering av Folkeregisteret. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Modernisering av Folkeregisteret Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Innholdsfortegnelse 1 Modernisering av Folkeregisteret... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 1.2 Ønske om innspill...

Detaljer

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret Konseptvalgutredning Ny personidentifikator i Folkeregisteret 30. juni 2014 KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 2 av 92 Versjon: 1.0 Anbefaling Dagens to personidentifikatorer i Folkeregisteret,

Detaljer

Styringsdokument. Godkjennes av Navn: Signatur. Prosjekteier: Styringsgruppe: Jan Chr. Sandberg Jan Chr. Sandberg

Styringsdokument. Godkjennes av Navn: Signatur. Prosjekteier: Styringsgruppe: Jan Chr. Sandberg Jan Chr. Sandberg Styringsdokument Dokumentansvarlig: Øyvind Roseth Forfatter: Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dato opprettet: 19. april 2013 Dato sist endret: 3. juni 2015 Arkivreferanse: Filnavn: Versjon: 1.00

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet

edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet edialog NOKIOS sesjon 4A Agenda presentasjon edialog Hvorfor gjør SKD dette? Hva går det ut

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel

Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel Skatt Midt-Norge, folkeregisterseksjonen Grete Dahlen, Marianne Myklebust og Kristin Onsøien Mellingsæter Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017 Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 16.01.2017. Kontaktperson: Arnt Kristiansen Tiltaket «Planleggingsfase digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter» er fullført.

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT - programmet ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT - programmet ENHET/AVDELING IDeALT - programmet Bakgrunn Krav til utarbeidelse av Handlingsplan i tildelingsbrev 2012 fra JD Handlingsplan for ID-området utarbeidet av POD v/ IDeALT og JD 2012 Versjon 1 (2013) Satsninger friske midler

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT-programmet. Annar Bohlin-Hansen. Programleder ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT-programmet. Annar Bohlin-Hansen. Programleder ENHET/AVDELING IDeALT-programmet Annar Bohlin-Hansen Programleder Prosjekt 2014 Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter prosjekter som har evnet å skape verdier realisert effektive gevinster gjerne få en etterfølgende

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift)

Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift) Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref: 2014/144088 Vår ref: 17/00007-6 Dato: 13.03.2017 Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift)

Detaljer

Høring - forslag til ny folkeregisterlov - svar fra KS

Høring - forslag til ny folkeregisterlov - svar fra KS KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Finansdepartementet (FIN) Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00548-2 Arkivkode: X00 &00 Saksbehandler:

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Samhandlingsforum - gevinstrealisering

Samhandlingsforum - gevinstrealisering Samhandlingsforum - gevinstrealisering 7 mars 2012 Arne Thorstensen, Skattedirektoratet Innhold i presentasjonen SKDs status Altinn I 2008: SKDs merverdi med Altinn II ( tverrsektoriell orientering) 2008:

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang?

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? ID-tyveriprosjektet Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring ID-tyveriprosjektets

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Om eid-programmet og ID-porten. Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset

Om eid-programmet og ID-porten. Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset Om eid-programmet og ID-porten Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset Organisering av nasjonalt eid-program 2010 JD NHD FAD FIN Interessenter Tjenesteeiere Brønnøysundregistrene SKATE

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret Konseptvalgutredning Ny personidentifikator i Folkeregisteret 4. april 2013 KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 2 av 82 Versjon: 1.0 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 9 2.1 Om Folkeregisteret...

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200801689 Vår ref 08/6423 SL RAH/KR Dato.05.2009 Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning Vi viser til

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Rutinebeskrivelse for registrering av overføringsflyktninger etter ankomst Norge

Rutinebeskrivelse for registrering av overføringsflyktninger etter ankomst Norge Rutinebeskrivelse for registrering av overføringsflyktninger etter ankomst Norge 1. Kommisjonssaker... 1 1.1. Politiet mottar tverretatlig melding... 1 1.2. Politiet underretter om vedtak... 2 1.3. Inndragning

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

NAVs tjenester Behov for sikker identitet grunnidentitet og elektronisk identitet (eid)

NAVs tjenester Behov for sikker identitet grunnidentitet og elektronisk identitet (eid) Èn person - èn identitet, èn identitet èn person Behov for sikkerhet for grunnidentitet - sett fra NAV NAVs tjenester Behov for sikker identitet grunnidentitet og elektronisk identitet (eid) 2016.03.09

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer