Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:"

Transkript

1 Skattedirektoratet Vår dato Vår referanse 2011/ Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt for overføringsflyktninger og enslige mindreårige Rettslig grunnlag Etter folkeregisterloven 8 annet ledd skal den som kommer fra utlandet for å bosette seg eller for å oppholde seg her i minst seks måneder, personlig melde seg for skattekontoret. Dette må skje innen åtte dager etter innreisen og det må fremlegges pass eller annet legitimasjonspapir som viser statsborgerskap, kjønn og er utstyrt med bilde av vedkommende. Dette er et grunnleggende vilkår for innflytting og bostedsregistrering. Målgruppe Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: - overføringsflyktninger (forkortet til OFF) - enslige asylsøkere under 18 år (forkortet til EMA) - enslige asylsøkere som settes opp i alder til over 18 år - følgeperson til enslig mindreårige asylsøkere De personene det gjøres unntak for, har fått innvilget oppholdstillatelse (beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag) på mer enn seks måneder og den identitet som utlendingsmyndighetene har lagt til grunn. Overføringsflyktningene har som regel fått tildelt en bosettingskommune. Enslige mindreårige bor som regel på et asylmottak/omsorgssenter i en kommune eller bor privat i en kommune. Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks 9200 Grønland Se Oslo Org. nr: Telefaks For elektronisk henvendelse se

2 2011/ Side 2 av 5 Oversikt - Saksflyt mellom UDI og SKD DUF Navn Fødselsdato Kjønn Statsborgerskap Fam.relasjoner Sivilstand Fødested UDI sender brev med bekreftelse på oppholdstillatelse og opplysninger om personen til Skatt nord per DUF Personen tildeles fødselsnummer Kvittering sendes til personen Dokumentsenter oppretter sak i elark og oversender saken til folkeregisteret i Skatt nord (saksbehandler) og videre til personregisteret (registrerer) Melding om flytting fra utlandet (RF-1401) Det følger av folkeregisterforskriften 7-2 at personen skal fylle ut Melding om flytting fra utlandet. (Blankett RF-1401) I følge Håndbok for folkeregistrering kapittel 4 under punkt 4.2 kan skattekontoret godta et vanlig brev som inneholder de opplysningene som skal gis på fastsatt blankett. De fleste av opplysningene som skal føres i blanketten Melding om flytting fra utlandet er opplysninger som UDI har i eget fagsystem for dokumentproduksjon (edok). Konklusjon: UDI kan sende et vanlig brev som inneholder de opplysningene som skal gis på fastsatt blankett.

3 2011/ Side 3 av 5 Opplysninger UDI skal sende til skattekontoret Fraflyttingsadresse: navn på fraflyttingsland (ikke nødvendigvis anerkjent stat) Tilflyttingsadresse: - OFF: bostedskommunen som IMDI har tildelt personen (adresse og postnummer- /sted skal oppgis) - EMA: asylmottaket eller privat bolig (offisiell adresse og postnummer/-sted skal oppgis) Flyttedato: - OFF: dato for oppholdstillatelsens tidsrom - EMA: vedtaksdato Navn: fullstendig navn (fornavn, mellomnavn, etternavn) Fødselsdato: dato, måned og år Statsborgerskap: navn på stat Fødested/ -land: navn på land Kjønn: kvinne eller mann Sivilstand: gift, ugift, separert, skilt, enkemann eller enke. Hvis vedkommende er gift, skal vigselsdato og sted samt ektefelles navn og fødselsdato fylles ut. Hvis det ikke gjøres, settes sivilstand til ugift. Familierelasjoner: eventuell ektefelle og barn skal oppgis med navn og fødselsdato Hvis en familie kommer samlet, skal hovedpersonen oppføres først, deretter ektefelle og barn. Barna er i de fleste tilfeller fellesbarn. UDI anmerker i relasjonslisten i DUF om det evt. er særkullsbarn/andre relasjoner. Konklusjon: Skattedirektoratet forutsetter at personene skal oppholde seg i Norge over seks måneder. Identiteten UDI har lagt til grunn i vedtaket legges til grunn ved registrering i Det sentrale folkeregister. Vilkårene for innflytting i folkeregisterforskriften 4-2 anses dermed oppfylt.

4 2011/ Side 4 av 5 Signatur Flyttemeldingen skal i utgangspunktet være signert av den som er meldepliktig etter loven, dvs personen som melder innflytting, eller av den som den meldepliktige har gitt fullmakt, jf. folkeregisterforskriften 7-2 annet ledd. Når det gjelder personer som er enslig mindreårige, skal oppnevnt hjelpeverge signere innflyttingsmeldingen. Når det gjelder overføringsflyktningene, bestemmer utlendingsmydighetene hvem som kan komme til Norge. Overføringsflyktningene samtykker i å komme til Norge, og deretter bli registrert som bosatt. UDI kan dermed melde innflytting for disse personene. Når utlendingsmyndighetene innvilger midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige som reiser inn i Norge for å søke om beskyttelse, kan det samtidig ses på som et samtykke til at UDI også kan melde innflytting for disse. Et vedtak om innflytting kan påklages til Skattedirektoratet, og dermed ivaretas personens rettsikkerhet. Konklusjon: UDI melder innflytting for overføringsflyktningene og enslige mindreårige. Oversendelse via DUF-skriveklient UDI oversender brev med nødvendige opplysninger for registrering av innflytting og en bekreftelse på oppholdstillatelse på over seks måneder. Hvis det er en familie som skal innflyttes, sendes det kun et brev per familie. Dokumentene sendes til skattekontoret som en korrespondanse i DUF-skriveklient. DUF-skriveklient er installert i Skatteetatens produksjonsmiljø innenfor sikkersone. To personer på dokumentsenteret i Skatt nord er gitt tilgang til DUF-skriveklient. UDI og SKD er ansvarlig for opplæring av disse personene. Dokumentsenteret henter dokumentene fra DUF-skriveklient, og mellomlagrer disse på sitt hjemmeområde. Dokumentene blir deretter importert til Elark, og journalført på vanlig måte. Skatt nord folkeregister blir registrert som saksbehandlingsenhet. Dokumentet slettes fra hjemmeområdet etter importering til Elark. Saksbehandling av innflytting og tildeling av fødselsnummer Skatt nord folkeregister er tildelt oppgaven med saksbehandling av alle innflyttinger for personer som er overføringsflyktninger eller enslig mindreårige. Denne oppgaven er lagt til et skattekontor for å sikre effektiv dokumentflyt og god kunnskap om disse sakene.

5 2011/ Side 5 av 5 Skattekontoret saksbehandler innflyttingsmeldingen og sender den til Skatt nord personregisteret til godkjenning i Elark. Personregisteret tildeler fødselsnummer til personen. Skattekontoret skriver ut kvittering for innflytting og sender denne til personen på oppgitt adresse. Saksbehandlingsfrister I regelen skal Skatteetaten senest fem virkedager fra UDIs brev er mottatt ha tildelt fødselsnummer. Enslig mindreårige vil som hovedregel få tildelt fødselsnummer innen tre uker fra vedtaksdato. Politiet skal i saker om overføringsflyktninger, fortrinnsvis omgående og innen påfølgende arbeidsuke, sende saken over til UDI. Når det gjelder enslige mindreårige, skal UDI innen påfølgende arbeidsuke (fra vedtaksdato) sende liste med DUF-nr til Skattedirektoratet. Når det gjelder overføringsflyktningssaker, skal UDI innen påfølgende arbeidsuke (fra saken er mottatt fra politiet) sende liste med DUF-nr til Skattedirektoratet. Kontakt mellom UDI, IMDI og SKD Kontakt mellom etatene skal skje på direktoratnivå. Hvis Skatt nord har spørsmål generelt eller i konkrete saker, skal alle henvendelser rettes til SKD ved Rettsavdelingen. Kontrakten Kontrakten utstedes i tre eksemplarer. Hver part beholder sitt eksemplar. Dato/sted Oslo den Signatur Frode Forfang Geir Barvik Øivind Strømme Direktør Direktør Direktør Utlendingsdirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Skattedirektoratet

6 2011/ Side 6 av 5

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2338 30.09.2013 Høringsbrev Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv 1. Bakgrunn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen Vergemålsavdelingen Adressat etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/11098-4 FM-V Mona Choon Rasmussen 19.06.2013 Representant- og vergeerklæringsskjema: kartlegging av

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Veileder i regelverk for bostøtte

Veileder i regelverk for bostøtte HB 9.B.12 Veileder i regelverk for bostøtte Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 4 1. Generelt om bostøtte 5 1.1 Formålet med bostøtteordningen 5 1.2. Finansiering og organisering 5 1.3

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer