FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE"

Transkript

1 FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE UDI v/sverre Fiskaa Postboks 8108 Dep Dep. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ IWA - SVAR PÅ HENVENDELSE OM PROFORMAEKTESKAP, IDJUKS OG FLERE IDENTITETER Vi viser til deres henvendelse vedrørende informasjon om sivilstatus, oppholdstillatelser, identitetsjuks og trygdesvindel. Sakene vi håndterer innholder ofte alle disse momentene, og det er derfor nødvendig å kunne se momentene i sammenheng. I våre to kommuner opplever vi at dette er et stort problem med forgreninger til andre steder i fylket og andre fylker. Oppholdstillatelser og idtvil De fleste asylsøkere legger ikke frem pass. Asylsøkeren har derfor plikt til å medvirke til å avklare sin identitet, se utlendingsloven 83 annet ledd. I flere vedtak om oppholdstillatelse fremgår det at identiteten ikke er sannsynliggjort og at mye av den informasjon som søkeren gir fremstår som tvilsom. Dette gjelder feks. opplysninger om klantilhørighet, sivilstatus og språk. Eksempler på begrunnelser fra vedtak: Eksempel 1: "UDI mener det er tvil om søkeren identitet. Det vises til at søkeren legitimerte seg med et norsk pass pålydende (navn1). Ved konfrontasjon oppga søkeren at hennes egentlige navn er (navn2). Søkeren har i forbindelse med søknad om asyl ikke fremlagt annet pass eller dokument som kan bekrefte hennes identitet (..). Søkeren har gjennomført intervju (...). UDI mener det er tvil om søkerens identitet". Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Side 2 Eksempel 2: "Det er foretatt en språktest av søkeren som er analysert ved Skandinavisk Språkanalys AB. (..)."(Vedkommende) snakker sitt morsmål slik som åpenbart ikke hører hjemme (der hun sier hun kommer fra)." Eksempel 3: Vurdering av klantilhørighet. "UDI mener at søker har vesentlige mangler i sin kunnskap. Søkeren kan ikke nevne noen av (klanenes) tradisjoner, eller forklare hvorfor de utføres. Søker kan heller ikke nevne noen kjente personer fra klanen (..)". Eksempel 4: Sivilstatus "(Det bemerkes blant annet at) det ikke festes lit til klagerens forklaringer om at hun ikke kjente til ektefelles klantilhørighet da hun giftet seg med ham, til tross for at han hadde vært hennes nabo i flere år, og at hun var kjent med at medlemmer av (klanen) ble sett ned på". "Det fremstår som meget lite sannsynlig at søker ikke kjenner det fulle navn til barnas far". Kommunen blir ikke varslet av UDI i saker hvor det er tvil om den oppgitte identitet er korrekt, og det beror ofte på tilfeldigheter om vi i kommunen ser vedtak om opphold. Vi i kommunen lurer ofte på om den oppgitte identiteten er til å stole på. De vedtak vi ser inneholder ofte viktig informasjon om dette. Hva kan være resultatet av idtvil Svært ofte ser vi at i tilfeller hvor vi får innsyn i vedtak, og det har vært idtvil, så har tvilen vært berettiget, og det oppstår situasjoner som proformaekteskap, idjuks og trygdesvindel. Noen situasjoner vi har kjenneskap til, hvor bedrageri forekommer, starter allerede ved førstegangsregistrering av sivilstatus på folkeregisteret. Det er ikke hjemmel for kontroll eller for å kreve dokumentasjon av opplysninger om sivilstand ved førstegangsregistrering i Folkeregisteret jf. folketrygsloven 8, 2 ledd, 6 og 11, 2 ledd. Opplysninger gitt til UDI ved søknadstidspunkt, er kjent for folkeregisteret, men de har ikke hjemmel til å legge inn annet enn den sivilstatus som de får opplyst av flyktningen selv. Dette ser vi at i mange tilfeller har ført til svindel ved at stønader som ikke er berettiget blir utbetalt. Vi vil vise flere eksempler på hvordan proformaekteskap, idjuks og trygdesvindel kan forekomme. Eksempel 1:

3 I UDI s register står kvinnen som gift. Folkeregisteret har tilgang på disse opplysningene, men har ikke hjemmel til å legge inn annet enn det kvinnene selv opplyser ved førstegangsregistrering. Ved førstegangsregistrering registrer hun seg som ugift. Side 3 Nav får varsel om sivilstatus gjennom folkeregisteret. Kvinnen nevnt overfor har dermed rett på overgangsstønad uten å måtte legge frem dokumentasjon på at hun er ugift. Hun er dermed ugift i Norge, men gift i UDI sitt register med en i hjemlandet. - Vedkommende får trygdeytelser hun ikke har rett på. Eksempel 2: Et annet eksempel er en kvinne med barn som står som gift i UDI sitt register. Til folkeregisteret opplyser hun at hun er skilt med en fra en annen stat i Europa, men i realiteten er hun religiøst gift her i Norge. Hun er med andre ord gift med en i en annen stat i Europa, skilt i Norge, men religiøst gift med en som i realiteten bor med henne i kommunen. Det er han som er far til det første barnet og barna de senere får sammen. Han er folkeregistrert i en annen kommune, og har trygdeytelser derifra. - Vedkommende får trygdeytelser hun ikke har rett på. - Identitetsjuks finner sted fordi feil far oppgis. Eksempel 3: Kvinnen kommer som gift med ett barn til en annen stat i Europa og søker asyl der. Der får hun flere barn med en person hun sier hun ikke kan det fulle navnet på. Hun får avslag på søknaden sin om asyl fra staten i Europa hvor hun har framlagt søknaden. Hun kommer til Norge alene med barna. Hun skiller seg etter bosetting. Hun blir gravid igjen i Norge, men vet fortsatt ikke navnet på faren. I UDI sitt vedtak framkommer det "at det fremstår som meget lite sannsynlig at søker ikke kjenner det fulle navn på barnas far". UDI skriver også at behandlingen som er foretatt fra den andre staten i Europa vedrørende hennes asylsøknad der, er betryggende. Det legges vekt på at det ikke er har fremkommet opplysninger til norske myndigheter som tilsier en annen vurdering enn den som er foretatt av den andre staten i Europa. Likevel blir det gitt medhold av utlendingsloven 8 andre ledd, jf. utlendingsforskriften 21 første ledd, fordi søker er vernet mot utsendelse etter loven 15. Mannen til det første barnet som hun sier hun kom bort i fra dukker plutselig opp igjen i Norge og snakker svært godt norsk. - vedkommende får i en lang periode utbetalt uberettigede trygdeytelser. - Idtvil knyttet til fars identitet. Eksempel 4:

4 Side 4 Eksempel på dette er at vedkommende kan komme til kommune A som familiegjenforent, og det blir ikke tatt fingeravtrykk. Det har ikke vært praksis å ta fingeravtrykk i familieinnvandringssaker. Vedkommende gir vekk denne identiteten som familiegjenforent til en som har fått avslag på asylsøknaden sin i samme kommune. Vedkommende reiser så til mottak og får en ny identitet, det blir nå tatt fingeravtrykk. Vedkommende blir bosatt i kommune B. Hun er registrert som gift med en som er i hjemlandet. Etter kort tid blir hun gravid, med en som er bosatt i en annen kommune C. Hun opplyser at hun er religiøst gift og er kone nummer to til mann bosatt i kommune C, men ønsker ikke å oppgi navnet hans eller hvem han er. Hun ønsker å søke om skilsmisse med sin mann i hjemlandet. Hun ønsker også å søke om overgangsstønad og ha egen leilighet. Konsekvenser av et slikt hendelsesforløp blir at: - en som ikke har fått opphold, får opphold. - en person som skulle bo med sin mann med grunnlag i familieinnvandring får opphold på eget grunnlag, og får overgangsstønad. Far til barnet er i Norge, er i arbeid og burde kunne forsørge dem. Eksempel 5 Flyktning som egentlig er en borger i en annen stat i Europa. Fingeravtrykk som tas i utlendingssaker beholdes i registeret i forholdsvis kort tid. Det er derfor fult mulig å være statsborger i en annen stat i Europa parallelt med at en er registrert som flyktning i en kommune i Norge. - Personer som ikke har rett på opphold i Norge får dette, og har derfor gyldig opphold i to land i Europa. Eksempel 6: UDI gir innvilgelse av søknad om beskyttelse, utlendingsloven 28 andre ledd jf. 28 første ledd bokstav b. UDI retter imidlertid stor tvil til identitet, og avslår søknad om reisebevis. Problemer blir overlatt til kommunene å løse - Utfordringer for kommunen. Vedkommende får ikke kontonummer eller annen id, slik at det oppstår store utfordringer ved feks. å få seg arbeid og motta lønn. Eksempel 7 Religiøst gift med en i kommunen, men vil forsatt søke familieinnvandring Vi opplever også at det er flyktninger som er religiøst gift og har barn sammen, men som forsatt på hver sin kant søker om familieinnvandring med ektefelle og barn i hjemlandet. Barna som far søker familiegjenforening med er ikke hans, men det opplyses at de er fra

5 konas tidligere ekteskap. I vedtaket hennes er det stor tvil knyttet til hennes identitet og opplysninger om sivilstatus. Side 5 - Flerkoneri eller proformaekteskap. Eksempel 8 Vi har opplevd at det er søkt om familieinnvandring og ektemannen dukker opp. Det blir ikke tatt fingeravtrykk av ham. Vi får opplyst kort tid etter at han er forsvunnet. Kona vil ikke etterlyse ham. Det er det vi, som kommune, som da etterlyser vedkommende. - Idjuks da vedkommende mest sannsynlig ikke er ektemannen. - Mannen kan søke asyl igjen under ny identitet, og så søke familieinnvandring dersom han får opphold. Konklusjon Politiet kommer bare inn i slike saker dersom vi som ansatte melder i fra. Kommune og stat har ikke hjemmel for å kontrollere opplysningene som gis, det er derfor tilfeldig hva vi oppdager her på kontoret. Årsaken til at vi har oppdaget det vi har gjort er at flyktninger selv har fortalt oss gangen i dette, og slik sett har vi hatt mulighet til å forstå og se mønsteret i hvordan dette omfattende bedrageriet kan gjennomføres. Gjennom erfaringer har vi flere tanker og ønsker om hva som kunne vært gjort for å hindre proformaekteskap, idjuks og trygdesvindel: - Fingeravtrykk Fingeravtrykk bør vurderes som identifikasjonsmiddel i familieinnvandringssaker for å hindre at flere bruker samme identitet eller at samme person kan operere med flere identiteter. - Kommunen bør få vite om saker der det er tvil om identitet. Dette bør også følges opp av noen i det offentlige som bør ha kontakt med kommunene. - Folkeregisteret burde rapportere til UDI dersom det til folkeregister blir informert om annen sivilstand enn til UDI. Folkeregisteret burde også ha hjemmel til ikke å legge inn det som blir informert om, dersom det er misvisende i forhold til informasjon UDI sitter med. Alle sakene er anmeldt til politiet og eller NAV kontroll øst, i tillegg til den berørte avdelingen i UDI.

6 Vi ønsker svar på denne henvendelsen og hva dere har tenkt å gjøre for å løse disse utfordringene. Dersom det er ønskelig møter vi dere gjerne for å diskutere dette. Side 6 Med vennlig hilsen Tore M. Andresen Rådmann Ingvill Alisøy-Gjerløw Tjenesteleder Kopi sendt: - Justisdepartementet v/pål Lønseth - UDI v/frode Forfang - UDI v/ Snorre Sæther - FFKF v/vanja Jensen - Kripos v/leiv Rune Gully - Politidirektoratet v/trond Egil With

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen 30.05.13 INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. mai 2015 NOAS høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften Behandling av anmodning om omgjøring

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Krisesentersekretariatet Karl Johansgt 16b 0154 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Høring Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund) NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, A (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far Verband der Kriegskinder 1940-46 NORGES KRIGSBARNFORBUND Internett: www.nkbf.no E-mail: nkbf@nkbf.no Telefon: 415 57 943 e. kl. 17.00 Organisasjonsnr.: 990 553 858 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 04.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV DRØMMEN OM DET GODE LIV EN RAPPORT OM UTENLANDSKE KVINNER, GIFT MED NORSKE MENN, SOM MÅTTE SØKE TILFLUKT PÅ KRISESENTRENE I 2001 av Tove Smaadahl, Helene Hernes og Liv Langberg OSLO 2002 DRØMMEN OM DET

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Norske Samira - dumpet på koranskole i Somalia For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Samira kom til oss gjennom

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer