- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer"

Transkript

1 Rundskriv UTLENDINGSDIREKTORATET Integreringsavdelingen SAKSNR. 05/1055 RUNDSKRIV NR. 04/2005 INA TIL Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn DATO Mars 2005 FEBRUAR Integreringsavdelingen OVERSKRIFT INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2005 Av spesiell interesse for - flyktningkontor - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer Kommunene mottar et 5-årig tilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Det forutsettes fra statens side at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettingsarbeid, som bidrar til at flyktningene raskest mulig finner seg til rette og blir i stand til å forsørge seg selv. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort. Det tas forbehold om at Kommunal- og regionaldepartementet eller Utlendingsdirektoratet og Riksrevisjonen skal ha adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementets 17. Integreringstilskuddet skal sammen med bl.a. tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere, finansiere kommunenes utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. sosialhjelp, sosialkontortjenester, barneverntjenester, innvandrer- og flyktningkontortjenester, tolketjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Tilskuddet er fordelt og utbetales over 5 år. Det gjennomføres årlig en kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger. Kartleggingen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av et beregningsutvalg der både staten og kommunesektoren er representert. Postadresse: Integreringsavdelingen Bankgiro Telefon Postboks 8108 Dep. Telefaks N-0032 OSLO Besøksadresse: Hausmannsgt OSLO

2 1. Tilskuddsbeløp i 2005 Stortinget har fastsatt følgende satser for utbetaling av integreringstilskudd i 2005: Bosettingsår Sats År-1 (2005) kr (voksne)* kr (barn)* År-2 (2004) kr År-3 (2003) kr År-4 (2002) kr År-5 (2001) kr * Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år Det gis et ekstratilskudd (engangstilskudd) på kr for personer som har fylt 60 år ved bosettingen. Etter begrunnet søknad kan kommunen tildeles et ekstra engangstilskudd på kr ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger. Dersom det viser seg at merutgiftene overstiger dette beløpet, kan kommunen etter ny søknad få tildelt et ytterligere engangstilskudd på inntil kr Ved bosetting av personer med kjente og særlige alvorlige funksjonshemminger kan kommunen i tillegg få tildelt tilskudd på inntil kr årlig i inntil 5 år (se punkt 4). 2. Integreringstilskudd År-1 Med År-1 menes: Førstegangs bosettingsår for asylsøkere som har fått oppholdstillatelse når de bosettes. Enkelte asylsøkere kan av spesielle grunner ha blitt direktebosatt før oppholdstillatelse er gitt. I slike tilfeller er det året for førstegangs oppholdstillatelse som regnes som År-1. Førstegangs bosettingsår for personer som har fått familiegjenforening med personer i Norge som har asyl eller er overføringsflyktninger, før de ankommer landet. I enkelte tilfeller skjer det at familien kommer til landet før søknaden om familiegjenforening er innvilget. I slike tilfeller er det året for innvilgelse som gjelder som År-1. Hovedregelen er at søknad om familiegjenforening skal innvilges før familien kommer til Norge. For personer som får innvilget opphold på humanitært grunnlag eller får politisk asyl, samt for familiegjenforente som får søknaden innvilget etter ankomst Norge, er det altså den seneste av de to datoer for henholdsvis førstegangs bosetting eller førstegangs oppholdstillatelse som er avgjørende for utbetaling av integreringstilskudd År-1. En endring fra 2004 til 2005 er at personer som har fått familiegjenforening med en person som har opphold på humanitært grunnlag, ikke utløser integreringstilskudd. Endringen gjelder familiegjenforente som bosettes fra og med 7. januar Side 2 av 10

3 Endringen omfatter bare personer som det søkes familiegjenforening for etter at hovedpersonen har fått oppholds- eller arbeidstillatelse på humanitært grunnlag. Endringen har således ikke betydning for situasjoner der familien ankommer landet samtidig, eller i perioden før hovedpersonen har fått innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse, og familiegjenforening innvilges samtidig med hovedpersonens oppholds- eller arbeidstillatelse. Når det gjelder reglene for direktebosetting av asylsøkere og familiegjenforente, viser vi til gjeldende utgave av rundskriv Tilskudd til kommuner som direktebosetter personer av medisinske og/eller sterke sosiale grunner. En eventuell direktebosetting vil være basert på en vurdering foretatt av det aktuelle regionkontor. For at en kommune skal ha rett til å motta tilskudd for en asylsøker eller for et familiemedlem som er ankommet Norge før søknaden om familiegjenforening er innvilget, må direktebosettingen være forhåndsgodkjent av Utlendingsdirektoratet ved det aktuelle regionkontor. Utbetaling av tilskudd på kr ved midlertidig bosetting skjer etter at Utlendingsdirektoratet sentralt har mottatt anmodning fra regionkontoret. Kommunene skal altså ikke sende krav om dette tilskuddet på kr for direktebosetting direkte til Utlendingsdirektoratet. Integreringstilskudd År-1 utløses etter søknad fra kommunene ved bosetting (ev. etter oppholdstillatelse, se ovenfor). Søknaden sendes Utlendingsdirektoratet v/integreringsavdelingen på eget skjema kalt År-1 krav som består av 2 sider (Vedlegg 1). Søknadene behandles fortløpende i Utlendingsdirektoratet. Pengene overføres kommunens bankkonto, samtidig som kommunen mottar et brev med (eventuelt korrigert) liste over personer som har utløst integreringstilskudd. 3. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år Ekstra engangstilskudd på kr for personer som har fylt 60 år ved bosetting utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1 for vedkommende. 4. Ekstra engangstilskudd for personer med kjente funksjonshemminger Etter begrunnet søknad kan kommunen tildeles ekstra engangstilskudd på kr ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger. Dersom det viser seg at merutgiftene overstiger dette beløpet, kan kommunen få tildelt et ytterligere engangstilskudd på inntil kr Søknad om ekstra engangstilskudd for personer med kjente funksjonshemminger skal sendes Utlendingsdirektoratets regionkontor. Ved bosetting av personer med kjente og særlige alvorlige funksjonshemminger kan kommunen i tillegg få tildelt tilskudd på inntil kr årlig i inntil 5 år. Tilskuddet skal som hovedregel være avklart med Utlendingsdirektoratet før bosetting i kommunen. Dette siste tilskuddet skal dekke ekstraordinære utgifter til behandlingstiltak og spesielt kostnadskrevende oppfølging etter bosetting. For mer informasjon om samtlige ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemminger vises det til gjeldende utgave av rundskriv Retningslinjer for tildeling av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger. Side 3 av 10

4 5. Integreringstilskudd År 2-5 Integreringstilskudd År 2-5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for År-1 i Tilskuddet utbetales på grunnlag av samkjøring mellom Utlendingsdirektoratets Datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF) og Det Sentrale Personregister (DSP). DUF viser hvem som er registrert bosatt i de enkelte år, mens DSP gir en oversikt over hvor disse personer er registrert bosatt pr En viktig forutsetning for at integreringstilskuddet for en person blir utbetalt til riktig kommune, er at det er sendt melding til folkeregisteret om at personen er bosatt i kommunen. Den kommune hvor personen er registrert bosatt pr vil få utbetalt integreringstilskudd for Vi gjør oppmerksom på at Det Sentrale Personregister (DSP) opererer med både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor forekomme at en person har flyttet i 2004, men flyttingen er blitt registrert i Her vil da fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i terminutbetalingene, siden flyttingen ennå ikke var registrert pr I de tilfeller der det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre hele integreringstilskuddet for 2005 til tilflyttingskommunen. Tilskuddet i 2005 blir utbetalt i 4 terminer. En fjerdedel av tilskuddet for personene på listen fra Det Sentrale Personregister (DSP) blir utbetalt 15. mars, 15. juni, 15. september og 6. desember. Kommunene mottar et brev ved alle terminutbetalingene. Ved mars-utbetalingen vedlegges DSP-lister over de personer som ifølge DSP er bosatt i kommunen. Listene inneholder opplysninger om bosettingsår, land, navn, fødselsnummer, DUF-nummer (FK-nummer) og første bosettingskommune. Disse listene vil være utgangspunkt for beregning av integreringstilskudd for personer som tilhører årgangene 2001, 2002, 2003 og Vi ber kommunene gjennomgå listene nøye og sende eventuelle korrigeringskrav på vedlagte skjema Korrigeringskrav År 2-5 (Vedlegg 2). Korrigeringskravene skal inneholde krav for personer som faktisk er bosatt i kommunen, men som ikke står på DSP-listen (bruk side 2 i Korrigeringskrav År 2-5). Kommunen skal også rapportere personer som står på DSP-listen, og som kommunen dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke oppholdt seg i kommunen pr ; enten fordi de har reist ut av landet, er ukjente for kommunen eller er døde (bruk side 3 i Korrigeringskrav År 2-5). Har en person flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å melde fra om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn korrigeringskrav for vedkommende person, vil Utlendingsdirektoratet opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt beløpet. De berørte kommuner er deretter ansvarlig for å foreta et økonomisk oppgjør seg imellom. Kommunen bør kontrollere DSP-listene og sende inn eventuelle korrigeringskrav så snart som mulig. Vi vil behandle korrigeringskravene fortløpende. Vi setter ingen spesiell tidsfrist for når vi bør ha mottatt korrigeringskravene, men kommunene kan ikke regne med å få ferdigbehandlet sine korrigeringskrav i 2005 hvis Utlendingsdirektoratet mottar dem etter 1. oktober. Det letter behandlingen av korrigeringskravene og gir raskere utbetaling hvis kommunene oppgir DUF-nummer på korrigeringslistene. DUF-nummer finner en bl.a. på utsøkningspapirene som kommunen mottar før bosetting. Side 4 av 10

5 6. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting Kommunens Sentralforbund og Kommunal- og regionaldepartementet har kommet fram til følgende firedelte ordning for deling av integreringstilskuddet i flytteåret. Ordningen gjelder fra og med Flytting i tiden Andel av integreringstilskuddet i flytteåret Fraflyttingskommunen Tilflyttingskommunen /8 7/ /8 5/ /8 3/ /8 1/8 Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Dersom en person blir førstegangsbosatt i en kommune i annet halvår 2005 og flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, skal de to kommunene dele integreringstilskudd År-1 likt mellom seg. Dersom flytting skjer innen ett år etter at en person ble førstegangsbosatt og det er utbetalt ekstra engangstilskudd på grunn av at personen er over 60 år og/eller har kjente funksjonshemminger, skal fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen dele tilskuddet mellom seg etter følgende delingsnøkkel: Andel av tilskudd for eldre/funksjonshemmede Flytting etter førstegangsbosetting Fraflyttingskommunen Tilflyttingskommunen Innen 3 mnd. 1/8 7/8 Etter 3, innen 6 mnd. 3/8 5/8 Etter 6, innen 9 mnd. 5/8 3/8 Etter 9, innen 12 mnd. 7/8 1/8 Helse- og omsorgsdepartementets forskrift til lov om sosiale tjenester mv, kapittel 1. Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp sosialtjenesteloven 1-2 første ledd, som trådte i kraft 19. mai 1995, har ført til at det har oppstått tvister om deling av tilskudd ved flytting mellom kommunene. Utlendingsdirektoratet har blitt delegert myndighet til å avgjøre tvister ved deling av integreringstilskuddet. Side 5 av 10

6 7. Tilskudd ved tilbakevending Ved tilbakevending til hjemlandet får bosettingskommunen utbetalt halvt integreringstilskudd i tilbakevendingsåret, dersom tilbakevendingen skjer i løpet av første halvår. Dersom tilbakevendingen skjer i andre halvår, utbetales det fullt integreringstilskudd i tilbakevendingsåret. Har en person vært bosatt i Norge i mindre enn et halvt år før han vender tilbake til hjemlandet, gjelder følgende regler: Dersom en person har bodd mindre enn et halvt år i Norge, utbetales integreringstilskudd for et halvt år. Er helt integreringstilskudd utbetalt før tilbakevendingen skjer, trekkes kommunen for halvparten av tilskuddet. Regelen om at det utbetales halvt tilskudd for en person som har bodd mindre enn et halvt år i Norge, gjelder også om det skjer et årsskifte i løpet av det halve året. Skal det utbetales ekstratilskudd på grunn av alder og/eller funksjonshemming for en person som tilbakevender innen et halvt år, utbetales halvparten av tilskuddene. Er hele tilskuddet allerede blitt utbetalt, trekkes kommunen for halvparten. 8. Tilbakevendte som kommer tilbake til Norge Dersom en flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag vender tilbake til hjemlandet, vil vedkommende i henhold til utlendingsloven ha mulighet til å komme tilbake til Norge så lenge de har en gyldig tillatelse, se Rundskriv UDI 04/35 Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet. Ved eventuell gjeninnreise til Norge innenfor den fastsatte fristen (eller eventuelt på grunnlag av ny oppholdstillatelse), vil tilskuddsordningen igjen bli gjort gjeldende. En slik reaktivering av integreringstilskuddsordningen skal ikke lenger være begrenset til den resterende delen av den opprinnelige tilskuddsperioden, regnet fra førstegangsbosetting. Den tiden personen har vært ute av landet inngår ikke i integreringstilskuddsperioden. Hovedprinsippet er at kommunen får utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt sett er bosatt. Totalsummen pr. i dag på kr for voksne og kr for barn kan ikke overskrides. 9. Tilskudd når en person reiser fra landet av andre grunner enn tilbakevending Reglene i pkt. 7 og 8 gjelder uavhengig av hvilket land personen reiser til. 10. Tilskudd ved dødsfall Når en flyktning dør, får kommunen beholde hele tilskuddet for dødsåret. Side 6 av 10

7 11. Spesielle spørsmål vedrørende integreringstilskudd/tilskudd for direktebosetting Barn født etter bosetting Det betales ikke tilskudd for barn født etter at familien er førstegangsbosatt (ev. etter første gang oppholdstillatelse blir gitt). Barn født mens mor er direktebosatt Hvis et barn blir født i den perioden moren er direktebosatt, kan det også utbetales månedstilskudd for barnet. En forutsetning for utbetaling av tilskudd er at kommunen kontakter Utlendingsdirektoratets regionkontor slik at avtalen om direktebosetting utvides til også å omfatte barnet. Barnets fødselsdato regnes som barnets bosettingsdato. Se gjeldende utgave av rundskriv Tilskudd til kommuner som direktebosetter personer av medisinske og/eller sterke sosiale grunner. Familiegjenforeninger Ved krav om integreringstilskudd År-1 for familiegjenforente med overføringsflyktninger eller personer som har asyl er det viktig at det også opplyses hvem de gjenforenes med. Dette gjøres ved at herboende (den de gjenforenes med) føres på listen med 0 i beløpsfeltet. For at integreringstilskudd skal utløses, må det ikke ha gått mer enn 5 år etter herboendes førstegangsbosetting før det søkes om familiegjenforening. Vi gjør oppmerksom på at det er søknadstidspunkt for innvilget søknad om familiegjenforening som legges til grunn, ikke søknader som det tidligere er gitt avslag på. Det utbetales ikke integreringstilskudd til kommunen for en familiegjenforent person hvis herboende er blitt norsk eller nordisk statsborger før det søkes om familiegjenforening. Det utbetales heller ikke integreringstilskudd for en familiegjenforent person som har fått en 6 måneders midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan fornyes og som ikke kan danne grunnlag for bosettingstillatelse. Får personen senere en oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse, kan integreringstilskudd utløses. Vi minner om at personer som har fått familiegjenforening med en person som har opphold på humanitært grunnlag ikke lenger utløser integreringstilskudd (se punkt 2). Personer som flytter inn i mottak etter å ha vært bosatt i en kommune Dersom en person flytter inn i mottak igjen etter å ha vært bosatt i en kommune, stanses integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at han flyttet inn i mottak. 12. Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i grunnskolen for elever fra språklige minoriteter som omfattes av integreringstilskuddsordningen (skoletilskudd) I tråd med prinsippet om at staten dekker kommunenes gjennomsnittlige utgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag bevilges det midler til et særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring for barn i skolepliktig alder som omfattes av integreringstilskuddsordningen. Tilskuddet skal dekke kommunenes egenandel knyttet til undervisning av grunnskoleelever fra språklige minoriteter. Dette skoletilskuddet kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) til særskilt opplæring for elever fra språklige minoriteter i grunnskolen. Tilskuddet utgjør kr pr. barn og utbetales til kommuner med barn som omfattes av integreringstilskuddsordningen og som er født i årene Side 7 av 10

8 I månedsskiftet august/september utbetales skoletilskudd for alle barn født i årene som det inntil da er blitt utbetalt integreringstilskudd for i Kommunene skal ikke sende en egen søknad om skoletilskudd. Kommunene mottar i forbindelse med utbetalingen et brev som viser hvilke skolebarn det blir utbetalt for. Det vil også bli sendt med en korrigeringsliste som kommunen kan benytte ved rettelser/mangler på listen. Etter utbetalingen av skoletilskudd i august/september vil kommunen få utbetalt skoletilskudd samtidig med utbetaling av integreringstilskudd. Skoletilskuddet vil bli utbetalt til den samme bankkonto som integreringstilskuddet utbetales til. Brevene vil bli adressert til flyktningkontorene i kommunene. Det er derfor nødvendig med et nært samarbeid mellom flyktningkontor og skoleetat. Ved flytting i tilskuddsåret er de berørte kommuner pålagt å dele skoletilskuddet mellom seg etter samme delingsnøkkel som ved deling av integreringstilskudd (se tabell side 5). 13. Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og/eller enslige mindreårige personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet et særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Målet med ordningen er å bidra til at de enslige mindreårige kan bosettes så raskt som mulig i gode omsorgstilbud tilpasset de lokale forhold. Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementets felles rundskriv av 3. juni 1996 orienterer om tilskuddsordningen. Tilskuddsbeløpet for 2005 er på kr per år per barn. Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal fra 2005 differensieres etter bosettingstidspunkt. Dette innebærer at tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Differensieringen av tilskuddet gjelder kun i bosettingsåret. Følgende personer vil utløse det særskilte tilskuddet: enslige mindreårige flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag som utløser eller tidligere har utløst integreringstilskudd til kommunene enslige mindreårige asylsøkere som er direktebosatt i en kommune Enslige mindreårige er fellesbetegnelsen på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tante og onkel og lignende, men som ikke er deres foreldre. Gift person under 18 år regnes som hovedregel ikke som enslig mindreårig. Dersom det foreligger særlige grunner for det kan likevel vedkommende regnes som enslig mindreårig og utløse det særskilte tilskuddet. Enslige mindreårige som har eller skal ha barn, anses som enslig mindreårig når det gjelder dette tilskuddet. Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år før bosettingen. Det avgjørende er om personen ved ankomst til landet er registrert som enslig mindreårig og at søkerens faktiske alder er under 18 år. Side 8 av 10

9 Tilskuddet for bosettingsåret beregnes fra måneden vedkommende blir bosatt, og utbetales i sin helhet det første året. Krav om særskilt tilskudd for enslige mindreårige sendes sammen med krav om integreringstilskudd År-1. Dersom en kommune bosetter en enslig mindreårig i januar har kommunen krav på kr Finner bosetting sted først i februar eller mars har kommunen krav på henholdsvis kr (11/12) og kr (10/12) av tilskuddsbeløpet osv. Tilskuddet for etterfølgende år utbetales i fire terminer á kr Utbetalingstidspunktene er ultimo mars, juni, september og medio desember. Tilsvarende regler gjelder for utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige som er direktebosatt. Tilskuddet vil bli utbetalt til den kommunen hvor den enslige mindreårige er bosatt i henhold til Det Sentrale Personregister (DSP). Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev som viser hvilke enslige mindreårige personer som har utløst det særskilte tilskuddet. Hvis våre utbetalinger ikke stemmer overens med det kommunen mener å ha krav på, eventuelt ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. Dersom den enslige mindreårige flytter fra en kommune til en annen i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve fraflyttingskommunen for enslig mindreårig tilskudd fra og med måneden etter flyttingen finner sted. Ved flytting etter bosettingsåret skal fra- og tilflyttingskommunen dele tilskuddet mellom seg etter samme delingsnøkkel som ved deling av integreringstilskuddet (jf. tabell s. 5). Dersom mor og/eller far ankommer landet, utbetales tilskuddet til og med det året mor og/eller far ankommer. I de tilfelle hvor en annen kommune enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen. Dette gjelder også integreringstilskuddet. Det vises for øvrig til Rundskriv Q-05/2004 Om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi gjør oppmerksom på at kommunens egenandel er endret, se eget brev av fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Det tas forbehold om at Barne- og familiedepartementet eller Utlendingsdirektoratet og Riksrevisjonen skal ha adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf Bevilgningsreglementet 17. Særskilt kommunalt tilskudd for andre kategorier utenlandske barn Regjeringen vedtok at det skal gis samme tilskudd til kommunene ved bosetting av andre kategorier utenlandske barn uten foreldre eller andre foresatte, som kommunene får ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Regjeringen vedtok videre at det ytes statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for andre kategorier utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. Dette kan være: Asylsøkende barn som blir etterlatt av sine foreldre etter endelig avslag om opphold Barn som blir etterlatt i forbindelse med at familien er kommet til Norge på turistvisum Asylsøkende barn som blir alene etter foreldrenes død Barn som utsettes for menneskehandel Side 9 av 10

10 Utlendingsdirektoratet forestår utbetalingen av det særskilte tilskuddet til kommunene ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn. Differensieringen av tilskuddet vil også gjelde ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn. Barne- og familiedepartementet vil utforme et eget rundskriv angående refusjons- og tilskuddsordningene til kommunene for ovennevnte kategorier utenlandske barn. 14. Viktige datoer i mars: 1. terminutbetaling av 1/4 av integreringstilskudd år 2-5 for årgangene 2001, 2002, 2003 og 2004 Ultimo mars: 1. terminutbetaling av tilskudd for enslige mindreårige 15. juni: 2. terminutbetaling integreringstilskudd Ultimo juni: Aug./sept.: 2. terminutbetaling av tilskudd for enslige mindreårige Utbetaling av skoletilskudd 15. sept.: 3. terminutbetaling integreringstilskudd Ultimo sept.: 3. terminutbetaling av tilskudd for enslige mindreårige 01.okt.: Korrigeringskrav mottatt etter kan ikke loves ferdigbehandlet innen utgangen av des.: 4. terminutbetaling integreringstilskudd Medio des.: 4. terminutbetaling av tilskudd for enslige mindreårige Eventuelle spørsmål kan rettes til Utlendingsdirektoratet ved Torild Grøtterud, tlf: Hege Wilsberg, tlf: Med hilsen for Utlendingsdirektoratet Skjoldvor Fjeldvær avdelingsdirektør Anne Siri Rustad underdirektør Vedlegg 1: År-1 krav (2 sider) Vedlegg 2: Korrigeringskrav år 2-5 (3 sider) Rundskrivet og vedleggene finner dere også på vår hjemmeside: Side 10 av 10

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 04/08 Dato: 20.11.2007 Saksnr: 07/2427 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/13 Dato: 01.01.2013 Saksnr: 12-01673-5 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02/2017 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og

Detaljer

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2018

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2018 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02/2018 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2018 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til landets kommuner.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til landets kommuner. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2016 Dato: 7. januar 2016 Saksnr: 15-02927 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Integreringstilskudd Utskriftsdato: Status: Dato: Utgiver: Dokumenttype:

Integreringstilskudd Utskriftsdato: Status: Dato: Utgiver: Dokumenttype: Integreringstilskudd Utskriftsdato: 8.1.2018 03:02:24 Status: Gjeldende Dato: 16.1.2017 Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse Integreringstilskudd

Detaljer

Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017

Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 01/2017 Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverk

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 05/08 Dato: Saksnr: 08/2428

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 05/08 Dato: Saksnr: 08/2428 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 05/08 Dato: 20.11.2008 Saksnr: 08/2428 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 23 Oslo Internett:

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 02/2011 Dato: 01.01.2011 Saksnr: 10-01693-1 STATSBUDSJETTET ÅR 2011 KAP. 821, POST 60 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige,

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19 STATSBUDSJETTET ÅR 2012 KAP. 821, POST 60 Rundskriv TILSKUDD VED BOSETTING AV PERSONER

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Rundskriv: 4/2015 Dato: 02.10.2015 Saksnr: 14-01873 Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi.

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner STATSBUDSJETTET 2016 KAP. 822, POST 60 Rundskriv: 04/2016 Dato: 07.01.2016 Saksnr: 15-02812 Rundskriv Postadresse: Postboks

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 02/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01861 STATSBUDSJETTET ÅR 2015 KAP. 821, POST 60 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Kommuner med innvandrere som har flyttet fra eller til Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Kommuner med innvandrere som har flyttet fra eller til Oslo - Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Servicesenter (47 Ørland kommune Rådhusgata 6 7130 BREKSTAD Kommuner med innvandrere som har flyttet fra eller til Oslo Dato: 26.10.11 Deres ref: Vår

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Rundskriv: 4/2015 Dato: 01.01.2015 Saksnr: 14-01873 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Ot.prp. nr. 30 ( )

Ot.prp. nr. 30 ( ) Ot.prp. nr. 30 (2003 2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 19. desember 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.06.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017

Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 05/2017 Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017 1. Innledning Rundskrivet er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

Tilskotsordning for integreringstilskot, eldretilskot og barnehagetilskot 2017

Tilskotsordning for integreringstilskot, eldretilskot og barnehagetilskot 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKOTSORDNING Rundskriv 01/2017 Tilskotsordning for integreringstilskot, eldretilskot og barnehagetilskot 2017 1. Innleiing Rundskrivet er utarbeidt av IMDi og er basert på regelverk fastsett

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno. Postadresse: P~Jf\3HTFFiREj?D 9m,'::«rt ar_er~./11;n! Postboks 2438 =[1gm; gnir, Sluppen 7005Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas Levanger kommune Komm.nr.:

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger. Nina Gran, Fagleder KS

UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger. Nina Gran, Fagleder KS UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 15000 10000 5000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 Antall bosatte

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.11.2015 81099/2015 2015/5556 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Komite for Helse, omsorg

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Statistikkrapportering 2017

Statistikkrapportering 2017 Statistikkrapportering 2017 Raskere bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 1. Personer i mottak som skal bosettes 2. Bosettingsklare som er tildelt kommune 3. Bosettingsklare

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 14.04.2016 Anders Fyhn Seksjon for introduksjon og kvalifisering, IMDi Øst

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Kommunenes utgifter til. bosetting og integrering. av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2009

Kommunenes utgifter til. bosetting og integrering. av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2009 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2009 Sluttrapport fra Beregningsutvalget juni 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Bosetting av flyktninger. forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT

Bosetting av flyktninger. forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT Bosetting av flyktninger forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 261 2009 TF-rapport Tittel: Bosetting av flyktninger

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2018

Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2018 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 03/2018 Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2018 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er

Detaljer

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktinger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008. Sluttrapport fra Beregningsutvalget juni 2009 Omslag: Design: Siri Boquist/Foto: Crestock

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2010

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2010 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktinger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2010. Sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2011. Omslag: Design: Siri Boquist/Foto:

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Formannskap

Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Formannskap Bosetting av flyktninger 2014-2016 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/03982-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 20.11.2013 Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 20 personer i 2014

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer