Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker"

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 02/2015 Dato: Saksnr: STATSBUDSJETTET ÅR 2015 KAP. 821, POST 60 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker Kommunene mottar over statsbudsjettets kap. 821, post 60 tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av disse. Rundskrivet inneholder: 1. Tilskuddsordningens formål og målgruppe Tilskudd Krav til dokumentasjon...3 Søknadsfrist...4 Utsettelse av søknadsfrist Tilskudd Krav til dokumentasjon...4 Re gns kap...5 Søknadsfrist...6 Utsettelse av søknadsfrist Generell informasjon for Tilskudd 1 og Tilskudd Vedlegg til rundskrivet... 8

2 Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til IMDis saksbehandlere: Kontaktpersoner: IMDi Øst Signe Lise Dahl Barbara Hoffmann IMDi Indre Øst Ellen Bruun Torvik IMDi Sør Gry Tangstad Torhild Helgesen Nina T. Lomeland IMDi Vest Kristian Mellingen Shahnaz Amin Haaq Jens Erik Romslo IMDi Midt Fakher Haidar Jean Hitimana IMDi Nord Karen Haugland Kristin Murberg Holko Tilskuddsordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år. Bosettingskommunene kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2. Forhåndsvurdering (tidligere kalt forhåndsgodkjenning) er ikke lenger etterspurt i saker der det søkes om Tilskudd 2. IMDi kan fortsatt gjøre en slik vurdering før bosetting hvis kommune har spesielt ønske om det. Søknad sendes IMDis regionkontor. Søknadsskjema samt mal for informert samtykke og budsjett/regnskap er tilgjengelig på 1. Tilskuddsordningens formål og målgruppe Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer. Tilstanden må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting. Ekstratilskuddene er ment å være bosettingsstimulerende tilskudd ved bosetting av disse. Det kan kun søkes om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen. Familiegjenforente faller utenfor ordningen, med mindre de er bosatt etter særskilt avtale mellom stat (IMDi) og kommune. Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som ikke dekkes av integreringstilskuddet (inkl. tilskudd ved bosetting av personer over 60 år samt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige), jf. Rundskriv 01/14 Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i Tilskuddet er øremerket de enkelte tiltak og utgifter som kommunen har ved bosetting av hver enkelt person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Det vises til Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene. Alle spørsmål vedrørende denne ordningen kan rettes til Regelverket for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere er endret fra og med 2008 ved at tilskuddene ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker ikke lenger skal trekkes fra ved utmålingen. Side 2 av 8

3 2. Tilskudd 1 Tilskudd 1 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter ved bosetting av en person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Tilskuddet skal dekke utgifter som påløper enten det første eller andre året etter bosetting. Tilskuddet er et engangstilskudd på kroner i Innslagspunkt for Tilskudd 1 er kr (det vil si at utgiftene må være på minst kr ). I saker der det er innvilget Tilskudd 1, og der funksjonsnedsettelsen/atferdsvansken i samme bosettingsår viser seg å være mer alvorlig og kostnadskrevende enn først antatt, kan kommunene søke om omgjøring til Tilskudd 2. Det skal i disse tilfeller søkes på nytt med dokumentasjonskravene som tilhører Tilskudd 2 innenfor ordinær søknadsfrist slik det fremkommer på side 5. Ved en eventuell innvilgelse av Tilskudd 2 vil Tilskudd 1 trekkes fra for dette bosettingsåret. Det er anledning til å søke Tilskudd 1 for første eller andre bosettingsår og i påfølgende år søke Tilskudd 2. Se punkt 3 om krav til dokumentasjon for Tilskudd Krav til dokumentasjon Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose. Ved søknad om Tilskudd 1 kreves det som hovedregel en legeerklæring (eksempelvis fastlege). Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) vedlegges Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport) Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen. Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres Budsjett og regnskap Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder. Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt , skal budsjettet og regnskapet gjelde for IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune. Side 3 av 8

4 Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes vedlegg og nummereres. Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig på Informert samtykke Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i alle søknader. Skjema for informert samtykke er tilgjengelig på 2.2 Regnskap Det er ikke påkrevd å rapportere på bruken av Tilskudd 1. Dette gjelder også der Tilskudd 1 etterfølges av Tilskudd 2 for senere år. Hvis Tilskudd 1 søkes omgjort til Tilskudd 2 innenfor samme tilskuddsår, kreves det regnskap for innvilget beløp i sin helhet. 2.3 Søknadsfrist For Tilskudd 1 er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting. Utsettelse av søknadsfrist Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen, men da etter avtale med IMDi. Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må søke om utsatt søknadsfrist innenfor opprinnelig søknadsfrist. Søknad om utsatt frist må fremmes skriftlig. 3. Tilskudd 2 Tilskudd 2 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av en person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Utgiftene må kunne knyttes direkte til funksjonsnedsettelsen eller atferdsvanskene. Det kan innvilges inntil kroner per person per år. Dette samsvarer med innslagspunktet til Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene. Tilskuddet kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden (fra bosettingsdato og 5 år fremover), det vil si i maksimalt 5 år. Det gis ikke støtte til utgifter ut over integreringstilskuddsperioden. Innslagspunkt for Tilskudd 2 er kr Søknad om Tilskudd 2 skal fremmes for ett år av gangen. Kommunen kan søke om refusjon for utgifter for ett år og samtidig søke om tilskudd på bakgrunn av budsjetterte utgifter for det kommende året. Kommunen skal da legge ved rapporteringsskjema for hvert av årene; ett budsjett og ett regnskap. 3.1 Krav til dokumentasjon Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig Spesialisterklæring som dokumenterer funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, sympt omer samt forventet prognose. Ved søknad om Tilskudd 2 kreves erklæring fra spesialisthelsetjenesten. Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) vedlegges. I tillegg til spesialisterklæring kan det være relevant å innhente legeerklæring (eksempelvis fra fastlege). Side 4 av 8

5 Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport) Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dens familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål. Beskrivelsen skal gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen. Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres Budsjett og regnskap Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster og for hvilket tidsrom budsjettet/regnskapet gjelder. Benytt mal tilgjengelig på Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret, det vil si at dersom en person er bosatt , skal budsjettet og regnskapet for år 1 gjelde for IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune. Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes vedlegg og nummereres. Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig på Informert samtykke Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i første års søknad om Tilskudd 2. Skjema for informert samtykke er tilgjengelig på 3.2 Regnskap Det skal leveres regnskap for Tilskudd 2. Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen er 1 måned etter utløp av perioden det er innvilget støtte til. Dersom kommunen har søkt etterskuddsvis (det vil si på bakgrunn av et regnskap) trenger den ikke å sende inn nytt regnskap. Hvis det er avvik mellom budsjettet (grunnlaget for innvilgelse) og regnskapet, skal det gis en forklaring på avviket. Tilskuddsordningens regnskapsskjema skal attesteres av enhetsleder, og det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på utgiftene. Tilbakebetaling: Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen. Refusjon: Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse søkes refundert. Fristen for en slik søknad er 1 måned etter tilskuddsårets utløp. Side 5 av 8

6 3.3 Søknadsfrist Ved førstegangssøknad er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato. Søknaden må gjelde enten første eller andre bosettingsår. Søknadsfrist for øvrige år er 1 måned etter det enkelte bosettingsår er passert. For å kunne søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller 2 (enten i form av Tilskudd 1 eller Tilskudd 2). Utsettelse av søknadsfrist Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen. Da gjelder tilsvarende regler som for Tilskudd Generell informasjon for Tilskudd 1 og Tilskudd 2 Hva dekker tilskuddene? Tilskuddene dekker kun ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av personens funksjonsnedsettelse/atferdsvansker. Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd. Ved søknad om støtte til tiltak der det også kan søkes om støtte fra andre offentlige instanser, skal det derfor fremkomme om det er søkt støtte fra disse instansene. Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser, må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene. Tilskuddet dekker ikke: - Utgifter knyttet til analfabetisme alene - Førerkort - Læremidle r - Ordinær plass i barnehage og SFO - Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak) - Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert koordinering av tiltak, kan ikke overstige kr og vurderes opp mot sakens omfang) - PC og andre datahjelpemidler - Utenlandsreiser - Klær og utstyr - Kompetanseheving for/veiledning av personell - Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet - Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg - Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV Søknadsskjema Det skal benyttes eget søknadsskjema for søknad om Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Alle krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes vedlegg og nummere res. Se søknadsskjema for detaljer. Søknadsskjemaene for henholdsvis Tilskudd 1 og Tilskudd 2 finnes på vår nettside: Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre IMDi har oppgitt noe annet. Ett søknadsskjema gjelder for én person. Utbetalingssatser Stortinget vedtar nye tilskuddssatser i Statsbudsjettet hvert år. Utbetalingssatsen for tilskuddet avhenger derfor av hvilket år det søkes fra. Dersom det søkes for perioden Side 6 av 8

7 til vil det være 2013-satsene som kommer til anvendelse. Satsene for de ulike årene fremkommer i vedlegget på siste side. Klageadgang Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling eller avslag av tilskudd etter dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl 3, første ledd og 28. Når søknadsgrunnlaget opphører Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted. Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd for år 1 eller 2. Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall. Kontrolladgang Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven 12 tredje ledd. Søknader om Tilskudd 1 og Tilskudd 2 skal sendes til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets regionkontor. Med hilsen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Geir Barvik direktør Ohene Aboagye regiondirektør Side 7 av 8

8 Vedlegg til rundskrivet Utbetalingssatser er avhengig av hvilket år det søkes tilskudd for. Tabellen nedenfor viser de ulike satsene. Les mer på side 6 om hvilken sats IMDi legger til grunn ved saksbehandling. Tilskudd 1 Tilskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Side 8 av 8

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer