Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret"

Transkript

1 Til: Kopi: Skattedirektoratet v/marianne Henriksen Vigdis Olsen Dato: 24.april 2014 Saksnr: 10/ Fra: Helsedirektoratet Saksbehandler: Mona Holsve Ofigsø Ansvarlig: Norunn Elin Saure Notat Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret Bakgrunn Dagens personidentifikator, fødselsnummeret, er bygd opp og regulert på et vis som gjør at det enkelte nummer er låst til et bestemt århundre. Etter 2039 vil det ikke lenger være mulig å entydig fastslå hvilket århundre en personidentifikator viser til. Etter 2054 vil det også være fare for gjenbruk av fødselsnummer fra 1855 og fremover. Disse to forholdene innebærer at en viktig egenskap ved fødselsnummeret, entydig identifisering, vil opphøre etter På bakgrunn av disse forholdene er det behov for å endre dagens identifikator, hvorpå en skal komme frem til en ny identifikator for de neste 150 år. Skattedirektoratet har i brev fra Finansdepartementet fått i oppdrag å utrede nærmere de økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til valg av ny identifikator i folkeregisteret. Det er foreslått fire alternativer for ny identifikator som offentlige etater, kommuner, forsikring, bank og finans skal vurdere konsekvensene ved innføring gjennom en utarbeidet spørreundersøkelse. Helsedirektoratet representerer hele helse- og omsorgssektoren i «moderniseringsprogrammet for Folkeregisteret», og har gjennom samarbeid med et representativt utvalg av aktører i helsesektoren utarbeidet et underlag til Skattedirektoratet på konsekvensutredning av de fire alternativene for ny identifikator. Underlaget på vår utredning ble sendt Skattedirektoratet vår referanse er; 10/ Innspill til konseptvalgutredning av ny personidentifikator (PID). De fire alternativene er: 1. DDMMÅÅIIIIK: Dagens fødselsnummer med utvidet individsiffer og endret kontrollsiffer, dagens befolkning beholder sitt fødselsnummer /d-nummer. 2. DDMMÅÅAAAKK: Alfanumerisk og informasjonsbærende, dagens befolkning beholder sitt fnr /d-nummer

2 3. IIIIIIIIIKK: Informasjonsløst «kundenummer» med 11 siffer, hvorav 2 er kontrollsifre a. Dagens befolkning beholder sitt fødselsnummer/d-nummer b. Alle bytter til ny PID 4. AAAAAAKK: Alfanumerisk kundenummer med åtte tegn, hele befolkning bytter til ny PID. Skattedirektoratet overleverte den konseptvalgutredningen med forslag til valg av ny personidentifikator til Finansdepartementet. På bakgrunn av innspill fra Likestillingsombudet har Finansdepartementet i brev av gitt oppdrag til Skattedirektoratet om å utrede et femte alternativ; en kjønnsnøytral identifikator. Dette betyr at arbeidet med konseptvalgutredningen er gjenopptatt og at det vil utarbeides et nytt alternativ hvor personidentifikatoren inneholder opplysning om personers fødselsdato men ikke kjønn, heretter omtalt som kjønnsnøytral identifikator. Dette alternativet vil inngå i den økonomiske og administrative analysen og sammenliknes med de fire alternativene som tidligere er utredet. I denne forbindelse ble det innkalt til et møte den i referansegruppen til Skattedirektoratets prosjekt for PID. Det var behov for innspill og råd om prosessen med datainnsamling om en kjønnsnøytral personidentifikator, og hvordan opplysning om kjønn anvendes i virksomhetene. Helsedirektoratets tidligere innspill Dette notatet må sees i sammenheng med det Helsedirektoratet svarte ut i konseptvalgutredningen av de fire alternativene for personidentifikatoren, 10/ (vår referanse)- Innspill til konseptvalgutredning av ny personidentifikator (PID). Fra 10/ vises det til ytterligere utdypning mht.: - Samhandling i helsesektoren og kompleksitet o Samhandling mellom helseaktører o Samhandling mellom systemene o Samhandling for utrulling av PID - Drøfting av konsekvenser for de fire alternativene o Kostnadsdrivende parametere o Konsekvenser ved tap av liv og helse o Drøfting av overgangsperioder - Drøfting av innføringstidspunkt - Estimering av alternativene Nye alternativet: Kjønnsnøytral identifikator for helse- og omsorgssektoren Helsedirektoratet representerer hele helse- og omsorgssektoren i «Moderniseringsprogrammet for Folkeregisteret». Dette notatet er utarbeidet gjennom et samarbeid med et representativt utvalg av aktører i sektoren. Skattedirektoratet har utarbeidet et spørreskjema med spørsmål knyttet til kjønnsnøytral identifikator som Helsedirektoratet har distribuert til sin sektorreferansegruppe. Referansegruppen består av: De fire regionale helseforetakene, KommIT representert ved Stavanger kommune, Norsk Helsenett, 2

3 Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helfo samt Helsedirektoratet. Det ble avholdt møte, , med Helsesektoren sin sektorreferansegruppe og Skattedirektoratet til stede for å gå igjennom spørreskjemaet. Det viste seg både før møtet og på nytt i møtet at flere av spørsmålene var uklare og kunne tolkes på flere måter. I tillegg var det vanskelig å forstå nyanseforskjellen i alternativene for den kjønnsnøytrale identifikatoren. Det var derfor nødvendig med klargjøringer fra Skattedirektoratets side mht. hva som var intensjonen i spørreskjemaet. På denne bakgrunnen er vår forståelse at det nye alternativet ikke er en ny identifikator, men den bygger videre på alternativ 1: DDMMÅÅIIIIK - Dagens fødselsnummer med utvidet individsiffer og endret kontrollsiffer, og med den følge at dagens befolkning beholder sitt fødselsnummer /d-nummer. Forskjellen er at den nye kjønnsnøytrale identifikatoren ikke inneholder informasjon om kjønn. Det betyr at de som har behov for å få informasjon om kjønn må ha et eget felt for det. De to alternativene for kjønnsnøytral identifikator bygger på alternativ 1, og med følgende alternative tillegg om: a. Opplysningen om kjønn i identifikatoren slås av for hele befolkningen b. Opplysningen om kjønn i identifikatoren opphører fra og med 2026 Felles for begge alternativene er at folkeregisteret vil bli master (autoritativ kilde) for opplysning om kjønn. Vi vil for ordens skyld foreslå at de nye alternativene nummereres som 5a og 5b, slik at det ikke sammenblandes med de fire tidligere alternativene i konsekvensutredningen for den nye PID. Nedenfor følger et samlet svar på spørreundersøkelsen fra sektorreferansegruppen: Spørsmål om hvordan informasjon om kjønn brukes i dagens fødselsnummer Benytter virksomheten dagens fødselsnummer til å identifisere personers kjønn? Det er noen pasientjournalsystemer i RHF ene og IKT-systemer i kommunene som pr i dag avleder kjønn fra fødselsnummeret. Det er usikkert hvor mange systemer som avleder kjønn, det må avdekkes i en kartleggingsfase. I tillegg er det et ukjent antall enheter med medisinsk teknisk utstyr som registrerer fødselsnummer, d-nummer og hjelpenummer. Dette er utstyr som leveres av internasjonale leverandører og som med stor sannsynlighet ikke støtter særnorske regler for koding av kjønn. De medisinsk tekniske enhetene som er integrert med IKT systemene får opplysningen om kjønn i eget felt. Folkehelseinstituttet har bl.a. flere sentrale helseregistre, helseundersøkelsesregistre og biobanker og mottar informasjon om kjønn som separat variabel. Vi er kjent med at en del ansatte bruker fødselsnummer som kilde for opplysning om kjønn for pasientene. Dette gjelder spesielt når de bruker opplysninger fra 3

4 papirdokumenter. Vi vet ikke hvor mange som kjenner algoritmen i fødselsnummeret og som faktisk bruker den aktivt for å utlede opplysning om kjønn. Det pågår et arbeid med å sikre at informasjon om kjønn skrives ut sammen med Fødsels-, D- og Hjelpenummer. Et implementeringsprosjekt må sikre at dette er utført overalt. Hvis informasjon om kjønn brukes, i hvilke sammenhenger eller formål blir opplysningen brukt? For helse- og omsorgssektoren er det behov for å ha informasjon om kjønn for saksbehandlingsformål, arbeidsprosesser, og for forsknings- og statistikkformål; noen eksempler er: a. Saksbehandling o Plassering i flersengsrom på sykehjem o Beboersammensetning i bofellesskap o Helfo, enkelte utbetalinger er knyttet til kjønn b. Funksjonelt behov i arbeidsprosesser o Laboratorieprøver, Røntgenbilder, pasient armbånd o Forskjellig respons på legemidler for menn og kvinner kan, f.eks ved dosering være ulikt. o Forskjellige symptomer på samme lidelse for menn og kvinner o Betydning for valg av utstyr og framgangsmåte i enkelte pleieprosedyrer o Relativt stor betydning for jordmor- og helsestasjonstjenesten o Tas i noen grad med i vurdering av hvilken utfører som skal ta hjemmebesøk fra pleie- og omsorgstjenesten. c. Forskning og statistikk o I svært mange statistikksammenhenger er kjønn en relevant parameter, og enkel tilgang til informasjon om kjønn forenkler levering av statistikk o IPLOS -registeret (et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren) får opplysning om kjønn til søkere og tjenestemottakere av IPLOS-tjenester i det uttrekket kommunene sender inn til SSB o Kjønn benyttes som ledd i kvalitetssikring av data i helseregistre, og en vil raskt danne seg et inntrykk av om data er korrekt vha. opplysningen om kjønn. Eksempelvis: om det finnes noen kvinner med prostatakreft, så er det en feil ett eller annet sted. o Ved valg av forsøkspersoner er kjennskap til kjønn avgjørende, også da kjønnsforskjeller kan være viktig å få frem 4

5 Spørsmål om tilgang til opplysning om kjønn I et modernisert Folkeregister vil kjønn bli registrert i et eget felt. Vil oppslag i Folkeregisteret dekke virksomhetens behov for informasjon om personers kjønn? Det er få som vil dekke hele sitt behov for oppslag direkte til Folkeregisteret. For en del formål vil dette være tilfredsstillende, men for noen systemer vil det være behov for å ha en kopi av folkeregisteret for tilgang til opplysning om kjønn. Helsesektoren har flere type koder for kjønn utover de tradisjonelle «mann» og «kvinne». F.eks. blir det født babyer hvert år der det er vanskelig å fastsette kjønnet. De blir registrert med kjønnsangivelsen «ikke kjent». Helsesektoren benytter kodeverket i Volven, som er en nasjonal database som gir oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, se Det vil være behov for å standardisere flere typer koder for kjønn dersom det blir innført en kjønnsnøytral identifikator. Det er p.t. ikke kjent hvor stort omfang et slikt arbeid vil ha. Et alternativ til oppslag om kjønn i Folkeregisteret er at virksomheten velger å registrere opplysning om personers kjønn i egne IKT-systemer. Vil virksomheten foretrekke å ha denne informasjonen lokalt i egne systemer framfor å slå dette opp i Det sentrale Folkeregisteret? Dersom svaret er ja, begrunn dette. Det var noe uklart hva som mentes med «registrering av opplysninger», og i møtet ble det klargjort at dette var ment å bety lagring av opplysninger. Det er behov for å ha en autoritativ kilde om kjønn, og dette bør være Folkeregisteret. Det vil derfor være viktig at Folkeregisteret er tydelig på hvem som skal innrapportere endringer av kjønn dersom en innfører kjønnsnøytral identifikator. Dersom helsesektoren skal produsere denne typen informasjon til Folkeregisteret er det bl.a. behov for å finne ut hvordan dette skal gjøres. Omfanget av et slikt arbeid er p.t. ikke kjent. Det er behov for å ha opplysning om kjønn lagret i egne IKT-systemer og helsesektoren har en egen kopi av Folkeregisteret som gjøres tilgjengelig fra Norsk helsenett (kalles Personregisteret). Denne kopien er nødvendig av flere grunner: o Informasjonen må være tilgjengelig i helsenettet, o Sikkerhetskrav må ivareta sonedeling som del av sikkerhetsarkitekturen, o Rask og lav responstid ved oppslag, o Historisk sammenstilling av evt. tidligere brukte identifikatorer som d- nummer og felles hjelpenummer, og o Nødvendig å tilpasse informasjonen til sektorens behov. Et eksempel på tilpasning er at kopling mellom personidentifikatorer 5

6 (helsepersonellnummer, fødselsnummer) kan etableres i Personregisteret. Spørsmål om innfasing av kjønnsnøytral identifikator Det legges til grunn at opplysningen om kjønn slås av for personer født etter 2026 (tidspunkt hvor ny personidentifikator tas i bruk). For resten av befolkningen, dvs. personer som er født før 2026, vil det være to alternative muligheter: a. Opplysningen om kjønn opphører for hele befolkningen fra og med Dvs. at en kjønnsnøytral identifikator innføres for hele befolkningen. (foreslått kalt 5a) b. Opplysningen om kjønn slås av for alle personer født etter Dvs. at tiltaket begrenses til å gjelde for alle som fødes etter det tidspunkt ny personidentifikator innføres. (foreslått kalt 5b). Den nye personidentifikatoren som er foreslått er identisk med dagens, bortsett fra kontrollberegningen. Det er derfor vanskelig å se hvem som får ny identifikator og hvem som beholder den gamle om man ikke anvender et enkelt kriterium. Fødselsår vil være et enkelt kriterium for å fastslå hvem som får kjønnsnøytral identifikator og hvem som ikke har dette. For alternativ 5b: Dersom dette blir valgt foreslår vi at innvandrere til Norge som får nytt fødselsnummer og er født før 2026, får ny personidentifikator med opplysning om kjønn. Dvs. at personer som er født de samme årene har identifikator med samme opplysninger, om de er født i Norge eller ei. Hvilke fordeler og ulemper ser virksomheten med de to nevnte alternativene? Sektoren bruker flere tusen løsninger som lagrer eller behandler fødselsnummer. En endring i en så stor systemportefølje er i seg selv en ulempe ettersom det er risikofylt og krevende med denne typen endringer. Alternativ 5a: Bygger på alternativ 1, og opplysningen om kjønn slås av for hele befolkningen Fordel: o Ikke behov for å konvertere eksisterende PID o Minimal endring i arbeidsprosesser for de ansatte, da PID har samme betydning for hele befolkningen o Ikke behov for tildeling av ny PID ved bytte av kjønn o PID kan tildeles de nyfødte som en ikke kan fastslå kjønn ved fødsel o Helsesektorens felles hjelpenummer (FH-nummer) vil ikke forveksles med denne PID Ulemper: o De systemer som tolker kjønn ut fra PID i dag må endres til å håndtere kjønn i eget felt o Det vil være behov for standardisering, noen eksempler er: 6

7 - I helsesektoren benyttes Mann/Kvinne (se mens i Folkeregisteret benyttes Pike/Gutt - helsesektoren benytter flere typer kodeverdier på kjønn som for eksempel; ikke kjent mann, kvinne, ikke spesifisert (se ) - protokoller for grensesnitt/integrasjon o Med økende innvandring er det vanskeligere å avgjøre kjønn ut fra personens fornavn, og regionsvise forskjeller i navnetradisjoner gjør også at personer med enkelte norske navn ikke uten videre kan kjønnsbestemmes ut fra fornavnet Alternativ 5b: Bygger på alternativ 1 hvor opplysningen om kjønn opphører fra og med 2026 Fordeler: o Ikke behov for å konvertere eksisterende PID o Helsesektorens felles hjelpenummer (FH-nummer) vil ikke forveksles med denne PID o For enkelte kan det oppleves at personvernet styrkes ved at kjønn ikke er en del av PID Ulemper: o Kompliserer arbeidsprosessene for de ansatte i helsesektoren ved å innhente opplysning om kjønn. De ansatte vil mest sannsynlig ikke huske at før 2026 kan en lese ut kjønnet fra PID, mens etter 2026 er den kjønnsnøytral. Feil tolkning av kjønn kan få konsekvenser for den diagnostiseringen og behandlingen pasienten får. o Behov for tildeling av ny PID ved bytte av kjønn for de som er født før 2026 o De systemer som tolker kjønn ut fra PID i dag må endres til å håndtere kjønn i eget felt o Det vil være behov for standardisering, noen eksempler er: - i helsesektoren benyttes Mann/Kvinne, mens i Folkeregisteret benyttes Pike/Gutt - helsesektoren benytter flere typer kodeverdier på kjønn som for eksempel; «ikke kjent», «mann», «kvinne», «ikke spesifisert» (se ) - protokoller for grensesnitt/integrasjon o Med økende innvandring er det vanskeligere å avgjøre kjønn ut fra personens fornavn, og regionsvise forskjeller i navnetradisjoner gjør også at personer med enkelte norske fornavn ikke uten videre kan kjønnsbestemmes ut fra navnet Hva er det beste alternativet for virksomheten? Før det kan tas stilling til hvilket av alternativene 1, 5a og 5b som er best for helsesektoren, er det behov for å vurdere hvilke konsekvenser en slik innføring av kjønnsnøytral identifikator vil ha for helsesektoren. Spesielt er det behov for å avklare 7

8 helsesektorens rolle mht. innrapportering av kjønn. Dette vil bl.a. gjelde de personer som gjør et kjønnsbytte (gjelder ca. 40 personer hvert år) og nyfødte babyer der en ikke kan fastsette kjønn ved fødsel (gjelder nyfødte hvert år). Kjønn endres ved kirurgisk inngrep. Dette kan utføres både i Norge og i utlandet. Vi er kjent med at norske leger ikke ønsker å uttale seg om kjønn for personer som er operert i utlandet. Hvem som har mulighet til å innrapportere endring av kjønn til Folkeregisteret kompliseres dermed. Vi stiller spørsmål ved om det er vedkommende selv fremfor helsesektoren som bør innrapportere dette. Samtidig bør en også vurdere om det bør være frivillig for den det gjelder å innrapportere endring av kjønn. I denne sammenhengen bør det også tas i betraktning at det antas at dette vil gjelde et fåtall personer pr. år. Konsekvensene vil være at noen få personer vil kunne være registrert i Folkeregisteret med feil kjønn. Ut fra et proporsjonalitetssynspunkt kan en vurdere hvorvidt det er nødvendig å innføre spesielle rutiner for innrapportering i denne sammenhengen eller ikke. Vi har ikke grunnlag for å anbefale et valg med kjønnsnøytral identifikator før disse konsekvensene er klarlagt. Dersom en ser isolert på de to alternativene 5a og 5b ser det likevel ut til at alternativ 5a der opplysningen om kjønn slås av for hele befolkningen er det som best vil ivareta pasientsikkerheten på en god måte. Spørsmål om konkretisering av prissatte virkninger Estimer kostnadene for de 2 alternative personidentifikatorene som her er beskrevet Finansdepartementet har prissatt alternativ 1 for helse- og omsorgssektoren: DDMMÅÅIIIIK - Dagens fødselsnummer med utvidet individsiffer og endret kontrollsiffer, hvor dagens befolkning beholder sitt fødselsnummer /d-nummer. Vi har ikke tilstrekkelig grunnlag for å fremsette konkrete estimater mht. prissatte virkninger for de to kjønnsnøytrale alternativene innenfor de tidsfrister som Skattedirektoratet har satt. I denne fornyede vurderingen kan vi bare peke på enkelte forhold som tilsier at ved å ytterligere endre denne PID til en kjønnsnøytral identifikator vil det komme til ekstra kostnader utover det vi tidligere har estimert. Dette har bakgrunn i arbeid med kartlegging, implementering og testing for de IKT-systemer som ikke har eget felt for kjønn, standardisering for type koder for kjønn og evt. innrapportering av informasjon om kjønn utover ordinær fødselsmelding, som for eksempel ved kjønnsbytte og nyfødte babyer der en ikke kan fastsette kjønn ved fødsel. Det vil videre være behov for strategier for innføring og migrering for å oppnå konsistens mellom nye og gamle systemer. Vi antar at det ikke vil være noen forskjell på kostnadene på de to alternativene for kjønnsnøytral identifikator (som vi har kalt 5a og 5b). 8

9 Det vil kunne være mulig å innføre kjønnsløs identifikator i to omganger. Først alternativ 5a fra år 2026, men senere endre denne beslutningen til en identifikator uten informasjon om kjønn, dersom utviklingen i samfunnet skulle tilsi at dette blir nødvendig. Vi kan for eksempel anta at opplysningen om kjønn fjernes fra år Hvordan vil dette påvirke kostnadene estimert under spørsmål 7 til alternativ 5b en kjønnsnøytral identifikator? Det er behov for en rask beslutning mht. valg av personidentifikator, da dette i seg selv vil være kostnadsreduserende. Dersom det blir en rask beslutning ser vi ingen grunner for å utsette dette til

Høringsuttalelse om forslag til ny personidentifikator

Høringsuttalelse om forslag til ny personidentifikator v4-29.07.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Deres ref.: 13/812 SL ENE/HKT Vår ref.: 17/269-5 Saksbehandler: Mona Holsve Ofigsbø Dato: 20.06.2017 Høringsuttalelse om forslag til ny personidentifikator

Detaljer

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV VERSJON 1.0 18. januar 2020 KITH-standard 1001:2010 KITH-standard TITTEL Identifikatorer for personer Forfatter Torbjørn Nystadnes

Detaljer

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Thor Granlund SKDIU 1. september 2015 Adresseseminar Kompleksitet Nye 2014 Født i Norge 60 000 Innvandret 70 000 D-nummer 100 000 + 1,5 mill. D-nummer

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Folkeregisteret Handler om

Folkeregisteret Handler om Folkeregisteret Endringer Endringer i denne versjon Oppdatert overordnede tidslinjer til å gjelde fom 2015 tom 2019 Endret utseende på utviklingsplanen («renere» og mer oversiktlig layout) Endret rekkefølgen

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten

Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten Status, utfordringer, behov Oslo, Kirsten Petersen Agenda Bakgrunn, oppdrag og metode Innhold og bruksområder Klinisk dokumentasjon Pasientadministrasjon

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr. 9 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda 1. Bakgrunn og status for moderniseringsprogrammet 2. Utvikling av Folkeregisteret som

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

RØNTGENINSTITUTTENES

RØNTGENINSTITUTTENES RØNTGENINSTITUTTENES FELLESORGANISASJON Oslo, 30.september 2008 167/08/2 Finansdepartementet Akersgt. 40 Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Høringssvar : Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3, Avdeling for helseregistre

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Behovet for modernisering Fremtidens folkeregister Spørsmål / innspill Behovet for

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/2895- Vår ref.: 13/5677-7 Saksbehandler: Hólmar Õrn Finnsson Dato: 01.10.2013 Høringssvar: Forslag til forskrift

Detaljer

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Etablering av Elin-h Egil Rasmussen, Stavanger kommune Stavanger kommune Fyrtårn for elektronisk samhandling 2005-2007 Piloterte elektronisk overføringer av

Detaljer

50år. 50-årsjubilant med behov for oppgradering. med fødselsnummeret

50år. 50-årsjubilant med behov for oppgradering. med fødselsnummeret 50-årsjubilant med behov for oppgradering Fødselsnummeret er i dag en selvfølgelig del av vår formelle identitet. Det ble innført i 1964 etter initiativ fra næringslivet, og hadde femtiårsjubileum i fjor.

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument DEMENSPLAN 2020 KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument Innhold Hva handler dette dokumentet om?... 2 Hva er målet med Demensplan 2020?... 5 Hvem er Demensplan 2020 for?... 6 Utfordringer...

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for helseregistre Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor

Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor Skatteetaten Tilstandsrapport - kommunenes bruk av folkeregisteropplysninger Vedlegg 1 Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor Innledning Et av hovedmålene for moderniseringen av Folkeregisteret

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Til analysen Husk at innvandrere generelt gir mer positive vurderinger enn erfaringene

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn D E M E N S P L A N 2 0 2 0 KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn Forord I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre! Det sier en av dem som har kommet med innspill til den nye demensplanen.

Detaljer

ETABLERING AV NORSK PASIENTREGISTER SOM ET PERSONIDENTIFISERBART REGISTER HØRINGSSVAR

ETABLERING AV NORSK PASIENTREGISTER SOM ET PERSONIDENTIFISERBART REGISTER HØRINGSSVAR Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.12.2005 200500140-2 008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Gro Berntsen, tlf. 77 66 92 95 Finn Henry Hansen,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Difi 9. mars 2016 Programleder Marianne Henriksen, Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skattedirektoratet 1 Modernisering av Folkeregisteret PRODUSENTER

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: IKT-samhandlingsgruppe 17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

- Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen

- Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen - Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen Grunndata Ronny Holten Olsen Produktansvarlig Grunndata Innholdsfortegnelse Hva er Grunndata? Hvordan kan dataene

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv.

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv. Skattedirektoratet notat Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato 30.09.15 Vår referanse 2015/809307 Deres reseranse Journalnr.: 15/2941 Fra Skattedirektoratet Kopi Høringsuttalelse - Endringer

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Marta Ebbing, HO21-rådet 14. september 2017 14.9.2017 Marta Ebbing 1 Hensikt med innlegget Presentere Helsedatautvalgets rapport Informere litt om det pågående

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk

Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk Modernisering av Folkeregisteret med fokus på identitetsproblematikk Norsk biometriforum 18. april 2013 Marianne Henriksen, programleder modernisering av Folkeregisteret Innovasjon og utviklingsavdelingen

Detaljer

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 Helsedatautvalget Marta Ebbing, leder HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 23.1.2017 2 Utvalget består av Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Tilbakemeldingen på delkapitlene i Kreftstrategien, del 1:

Tilbakemeldingen på delkapitlene i Kreftstrategien, del 1: Pasient- og støtteforeningen Sarkomer presenterer her sitt syn på Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017,versjon 20. februar 2013 til utsendelse før møtet 26.02.2013, heretter kalt Kreftstrategien.

Detaljer

Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Vår ref. 268791/v2 Deres ref. 200903950-/ATG 18. januar 2011 Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høring - forslag til ny folkeregisterlov - svar fra KS

Høring - forslag til ny folkeregisterlov - svar fra KS KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Finansdepartementet (FIN) Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00548-2 Arkivkode: X00 &00 Saksbehandler:

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin.

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. HelsIT 2013 Trondheim 19.09.13 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. Styremedlem Nfas Disposisjon - Kort historikk - Journal som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer