A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting"

Transkript

1 183 4 Tabelldel

2 184

3 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke tabeller som finnes totalt, det vil si inkludert tabeller som kun inngår i nettversjonen av rapporten. Tabeller som er merket med fet skrift inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten. Tabell delen omfatter fire hoveddeler: A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting Den periodiske statistikken inneholder tabeller som oppdateres regelmessig i nettversjonen og der et utvalg også vil inngå i senere publikasjoner. Enkelte tabeller er større i nettversjonen med hensyn til antall land og kategorier som er inkludert. I første rekke dekker den periodiske statistikken tabeller fra den nasjonale FoU-statistikken slik disse har vært publisert i tidligere tabellsamlinger (A.2 A.8). Den omfatter også noen tabeller om utdanning (A.1), bibliometri (A.9) og patenter (A.10). Det er kun tatt med en tabell fra den siste innovasjonsundersøkelsen i 2008 (A.11) øvrige tabeller inngikk i 2010-utgaven av rapporten og finnes i nettversjonen. I tillegg inngår et sett tabeller knyttet til FoU i helseforetakene (A.12). Nytt i 2011-rapporten er utarbeidelsen av et eget tabellsett med regional FoU-statistikk (A.13). Dette medfører enkelte omnummereringer av tidligere tabellsett. Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av rapporten. Fra og med 2011-rapporten befinner samtlige B-tabeller seg kun i nettversjonen. B-tabellene for 2011 omfatter for kapittel 1; to tabeller over ulike næringers andel av bruttoprodukt og sysselsatte (B.1.1 og B.1.2). Tilknyttet kapittel 2 inngår indikatorer for helseforetakenes ressursmåling (B.2.2 B.2.8). Til kapittel 2 inngår også en tabell over forskere med utenlandsk statsborgerskap (B.2.1). Til kapittel 3 inngår to tabeller som viser nyetableringer etter fylke (B.3.1 og B.3.2). Det er med én tabell med Statistiske basistall. Denne inneholder oversikt over prisindekser per mai 2010 (C.1). Flere tabeller med oppdaterte oversikter over BNP, sysselsatte, kjøpekraftpariteter (OECD) og innbyggertall finnes i nettversjonen av rapporten. Som i tidligere utgaver av denne publikasjonen har vi tatt med to oversikter med EUs indikatorer for referansetesting. Strukturindikatorer for innovasjon og forskning (D.1) utarbeides av Eurostat, mens indikatorer for innovasjon (D.2), utarbeides av DG Enterprise som er ansvarlig for EUs innovasjonspolitikk. I D-tabellene er tall for Norge hentet fra EUs egen publisering. Det kan forekomme at disse tallene kan avvike fra nasjonalt publiserte tall. I nettversjonen av disse tabellsettene inngår alle EU-landene, mens vi her kun har med et utvalg.

4 186 4 Tabelldel

5 4 Tabelldel 187 Komplett tabelloversikt, inkludert tabeller i nettversjonen av Indikatorrapporten 2011 Tabeller som inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten er merket med fet skrift. A Periodisk statistikk A.1 Studenter og kandidater A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler A.1.2 Høyere grads kandidater 1991, 1996, 2000, 2001, Kvinneandeler i prosent per fagfelt. A.1.3a Høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. fordelt på fagfelt A.1.3b Høyere grads kandidater ved statlige høgskoler fordelt på fagfelt A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon A.1.5 Norske doktorgrader etter gradtittel A.1.6 Norske doktorgrader etter kjønn A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde A.1.8 Norske doktorgrader Kvinneandeler i prosent per fagområde. A.2 FoU-statistikk Alle sektorer A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr. 195 A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2009 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr A.2.4 Totale offentlige utgifter til FoU etter sektor for utførelse og finansieringskilde i Mill. kr. A.2.5 A.2.6 Driftsutgifter til FoU etter sektor for utførelse og fagområde i Mill. kr. Driftsutgifter til FoU i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.2.7 Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i Mill. kr og prosentfordeling. 195 A.2.8 Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.9 Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.10 antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i A.2.11 Forskere/faglig personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren per 1. oktober etter utdanning i A.2.12 Totale årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale etter sektor for utførelse og region i A.2.13 FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i A.2.14 A.2.15 Driftsutgifter per FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i I kr avrundet til nærmeste 10. Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, samt driftsutgifter per FoUårsverk, etter sektor for utførelse i A.3 FoU-statistikk Alle sektorer A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. 198 A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser A.3.4 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Løpende priser A.3.5 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Faste 2000-priser. A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser A.3.7 Driftsutgifter til FoU i Norge etter fagområde Mill. kr. Løpende priser. A.3.8 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype Mill. kr og prosent. Løpende priser. A.3.9 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype og sektor for utførelse Prosent. A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse A.3.11 Forskere/faglig personale i Norge etter sektor for utførelse og kvinner A.3.12 FoU-årsverk utført i Norge etter sektor for utførelse

6 188 4 Tabelldel A.4 Bevilgnigner til FoU over statsbudsjettet A.4.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter departement/grupper av departement. Mill. kr. Løpende priser A.4.2 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter primærmottaker. Mill. kr. Løpende priser A.4.3 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter hovedformål. Mill. kr. Løpende priser. A.5 FoU-statistikk. Internasjonale sammenligninger. Alle sektorer A.5.1 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Løpende priser. Mill. NOK A.5.2 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Mill. NOK i faste 2000-priser. A.5.3 Totale FoU-utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i land OECD samler statistikk for Prosent A.5.4 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for NOK i faste 2000-priser per innbygger A.5.5/A.5.6/A.5.7 FoU etter sektor i land OECD samler statistikk for 2007, 2008 og Prosentandel av totale FoU-utgifter A.5.5 FoU i foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.6 FoU i universitets- og høgskolesektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.7 FoU i offentlig sektor (inklusiv privat ikke-forretningsmessig sektor, PNP-sektor) i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.8 FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.9 FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.10 Totale FoU-årsverk per innbyggere i land OECD samler statistikk for A.5.11 Totale FoU-årsverk per av total arbeidskraft i land OECD samler statistikk for A.5.12 Nøkkelindikatorer for FoU i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD i 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2008 og A.5.13 Doktorgrader i nordiske og baltiske land etter kjønn A.6 FoU-statistikk Næringslivet A.6.1 FoU-personale og totale FoU-utgifter i næringslivet i A.6.2a Antall bedrifter med FoU og totalt antall FoU-personale og FoU-årsverk etter næring i A.6.2b Antall foretak med FoU og totalt antall FoU-personale og FoU-årsverk etter næring og sysselsettingsgruppe i A.6.3a Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og næring i Mill. kr A.6.3b Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart, næring og sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.4a Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i Mill. kr A.6.4b Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring og sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.5a Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring i Antall og mill. kr. A.6.5b Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring og sysselsettingsgruppe i Antall og mill. kr. A.6.6a Finansiering av egenutført FoU-virksomhet etter næring i Mill.kr A.6.6b Finansiering av egenutført FoU-virksomhet etter næring og sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.7 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter teknologiområde og næring i Mill. kr. A.6.8 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter temaområder og næring i Mill. kr. A.6.9 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter forskningsart og næring i Mill. kr og prosent. A.6.10 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter FoU-type og næring i Mill. kr og prosent. A.6.11a Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet etter næring. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i A.6.11b Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet etter næring og størrelsesgruppe. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i A.6.12a Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet fordelt på land og næring. Prosent av foretak med FoUsamarbeid i 2009.

7 4 Tabelldel 189 A.6.12b Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet fordelt på land, næring og sysselsetningsgruppe. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i A.6.13 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i A.6.14 FoU-utgifter i foretakssektoren som andel av næringens bruttoprodukt innenfor industrien for utvalgte OECD-land i Prosent A.7 FoU-statistikk Universitets- og høgskolesektoren A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og utgiftstype i Mill. kr A.7.2 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr. A.7.3 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr. A.7.4 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og fagområde i Mill. kr. A.7.5 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr A.7.6 FoU-utgifter til drift og vitenskapelig utstyr i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitets-sykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.7 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.8 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.9 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren etter institusjonstype og stilling i og kvinner A.7.10 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.11 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.12 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.13 FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitets sykehusfunksjoner, etter lærested og type årsverk i A.7.14 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested Mill. kr. Løpende priser. A.7.15 FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren per innbygger i utvalgte OECD-land i 1999 og NOK i faste 2000-priser og prosentandel av total FoU A.8 FoU-statistikk Instituttsektoren A.8.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr. A.8.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr A.8.3 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype og gruppe av institutter i Mill. kr A.8.4 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde og gruppe av institutter i 2009 Mill. kr. A.8.5 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i A.8.6 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren etter gruppe av institutter i A.9 Bibliometri A.9.1 Vitenskapelig publisering i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Antall artikler A.9.2 Relativ publiseringsaktivitet i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Publiseringsindeks. (Hele verden = 100) A.9.3 Relativ siteringsindeks for utvalgte land i utvalgte fagfelt i (Hele verden = 100) A.9.4 Samforfatterskap mellom norske og utenlandske forskere , per land. A.9.5 Vitenskapelig publisering i 2010 for utvalgte land. Antall og prosent.

8 190 4 Tabelldel A.10 Patenter A.10.1 Fordeling av patentsøknader i Norge etter teknologiområde A.10.2 Antall EPO-søknader etter land A.10.3 Patentering i Norge etter søkerland og periode A.10.4 Patentering1 i Norge etter søkerland og periode A.11 Innovasjonsundersøkelsen 2008 A.11.1a Foretak med produkt- og prosessinnovasjon etter type og næring i Prosent av foretak i populasjonen A.11.1b Foretak med produkt- og prosessinnovasjon etter type og sysselsettingsgruppe i Prosent av foretak i populasjonen. A.11.2a Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter næring i A.11.2b Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter sysselsettingsgruppe i A.11.3a Produkt- og prosessinnovasjoner nye for markedet, etter næring A.11.3b Produkt- og prosessinnovasjoner nye for markedet, etter sysselsettingsgruppe A.11.4a Foretak med innovasjonsaktivitet, etter næring A.11.4b Foretak med innovasjonsaktivitet, etter størrelsesgruppe A.11.5a Typer innovasjonsaktivitet, etter næring A.11.5b Typer innovasjonsaktivitet, etter sysselsettingsgruppe A.11.6a Innovasjonskostnader etter type og næring Mill. kr. A.11.6b Innovasjonskostnader etter type og sysselsettingsgruppe Mill. kr. A.11.7a Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning, etter næring i A.11.7b Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning, etter sysselsettingsgruppe i A.11.8a Formål med innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.8b Formål med innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.9a Viktigste marked for foretak med og uten innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.9b Viktigste marked for foretak med og uten innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.10a Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter næring Foretak med produkteller prosessinnovasjon. A.11.10b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.11a Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter næring Foretak uten produkteller prosessinnovasjon. A.11.11b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten, etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.12a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.12b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.13a Viktigste samarbeidspartner i innovasjonsvirksomhet, etter næring A.11.13b Viktigste samarbeidspartner i innovasjonsvirksomhet, etter sysselsettingsgruppe A.11.14a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet fordelt på regioner/land, etter næring A.11.14b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet fordelt på regioner/land, etter sysselsettingsgruppe A.11.15a Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.15b Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.16a Organisatoriske innovasjoner for alle foretak, etter næring A.11.16b Organisatoriske innovasjoner for alle foretak, etter sysselsettingsgruppe A.11.17a Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.17b Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.18a Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring

9 4 Tabelldel 191 A.11.18b Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.19a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.19b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.20a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter næring Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.20b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.21a Markedsinnovasjoner, etter næring A.11.21b Markedsinnovasjoner, etter sysselsettingsgruppe A.11.22a Markedsinnovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.22b Markedsinnovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.23a Markedsinnovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter næring A.11.23b Markedsinnovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon, etter sysselsettingsgruppe A.11.24a Effekter av markedsinnovasjoner, etter næring A.11.24b Effekter av markedsinnovasjoner, etter sysselsettingsgruppe A.12 FoU-statistikk Helseforetakene A.12.1 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter type helseforetak og utgiftstype i Mill. kr A.12.2 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr A.12.3 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.4 Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.5 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr A.12.6 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og A.12.7 finansieringskilde i Mill. kr. Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. A.12.8 Forskerpersonale ved helseforetakene etter type helseforetak og stilling i og kvinner. 240 A.12.9 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Forskerpersonale i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Totale FoU-årsverk i helseforetakene etter helseregion og type helseforetak i A FoU-årsverk utført av leger og øvrig forskerpersonale i helseforetakene etter helseregion og type helseforetak i A Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter type helseforetak og utgiftstype Mill. kr. A FoU-årsverk i helseforetakene etter type helseforetak og stillingsgruppe i A.13 Regional FoU-statistikk A.13.1 Totale FoU-utgifter i 1999, 2007 og 2009 i løpende og faste 2000-priser etter fylke, samt 2009 etter sektor for utførelse og per innbygger A.13.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og fylke for utførende enhet i A.13.3 FoU-utgifter finansiert av offentlige midler etter sektor for utførelse i Mill. kr og prosent. A.13.4 FoU-årsverk i 1999, 2007 og 2009 etter fylke, samt etter personalgruppe og per A.13.5 innbyggere i FoU-personale, forskere/faglig personale og personale med doktorgrad etter fylke og sektor for utførelse i A.13.6 Kvinnelig FoU-personale og forskerpersonale etter fylke og utførende sektor i A.13.7 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke i A.13.8 Hovedtall for instituttsektorens FoU-virksomhet etter fylke i A.13.9 Hovedtall for universitet- og høgskolesektorens FoU-virksomhet etter fylke i A Antall sysselsatte, forskere/faglig personale per sysselsatt og sysselsatte med høyere utdanning etter fylke i A Næringslivets innovasjonsvirksomhet etter fylke i A FoU-utgifter som andel av regionalt nasjonalregnskap etter fylke og utførende sektor i

10 192 4 Tabelldel B Spesialundersøkelser Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av rapporten. Fra og med 2011-rapporten befinner samtlige B-tabeller seg kun i nettversjonen. B.1.1 Ulike næringers andel av bruttoproduktet i utvalgte land B.1.2 Ulike næringers andel av sysselsettingen i utvalgte land B 2.1 Hyppigst forekommende land for statsborgerskap blant forskere med utenlandsk statsborgerskap ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter Rangering av 20 på topp i 2007 samt rang i tidligere år. B.2.2 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter type helseforetak og kostnadstype i Mill. kr. B.2.3 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og kostnadsstype i Mill. kr. B.2.4 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.2.5 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.2.6 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.2.7 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.2.8 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.3.1 Nyetablerte foretak 2003 og overlevende foretak i 2008 etter organisasjonsform og fylke. B.3.2 Nyetablerte foretak 2003 etter næring og fylke. B.3.3 Bearbeidingsverdi for foretak med og uten FoU. Foretak med minst 5 sysselsatte i næringer som dekkes av FoU-undersøkelsen Mill. kr. C Statistiske basistall C.1 Prisindekser for FoU-utgifter i Norge (2000 = 100) C.2 Bruttonasjonalprodukt i Norge i løpende priser. C.3 Innbyggertall i Norge etter område/fylke per C.4 Innbyggertall per i Norge C.5 Sysselsatte i i Norge Årsgjennomsnitt. C.6 Kjøpekraftpariteter (Purchasing Power Parities PPP) mot US$ i land OECD samler statistikk for C.7 Implisitte BNP-prisindekser (2000 = 1,00) i land OECD samler statistikk for C.8 Brutto nasjonalprodukt (BNP) i mill. NOK i land OECD samler statistikk for C.9 Folketall i i land OECD samler statistikk for C.10 Arbeidskraft i i land OECD samler statistikk for D EUs indikatorer for referansetesting D.1 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Strukturtabeller for sist tilgjengelige år D.2 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Indikatorer for innovasjon for sist tilgjengelige år

11 4 Tabelldel 193 Tabell A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , 1 og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler Studenter Høyere grads kandidater År Universiteter og vitenskapelige høgskoler Høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. 2 Statlige høgskoler (før 1994 regionale høgskoler) Fra og med 2001 er ikke personer registrert på doktorgradsprogram inkludert i tallene. Høgskoler omfatter statlige høgskoler samt ikke-vitenskapelige statlige og private høgskoler. Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, er klassifisert som universitet fra 1. jaunar Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september I tillegg til universitetene omfatter dette: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole fra og med 2005 som Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. Fra og med 1995 er også Norges Musikkhøgskole og Bergen Arkitekt Skole inkludert. Fra og med 2001 er NLA høgskolen inkludert, og fra og 2002 Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Handelshøyskolen BI, Rudolf Steiner-høgskolen, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole er inkludert fra og med Nedgangen i 2001 er ikke reell, men skyldes omleggingen til femårig sivilingeniørutdanning ved NTNU fra og med Fristen for å avlegge hovedfag etter gammel modell utløp våren 2007, og medførte ekstra høye kandidattall dette året. Kilde studenter: Utdanningsstatistikk/Statistikkbanken, SSB Kilde høyere grads kandidater: NIFU/Akademikerregisteret

12 194 4 Tabelldel Tabell A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon Utstedende institusjon Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Andre Til og med 1995 Universitetet i Trondheim. 2 Til og med 2004 Norges landbrukshøgskole. 3 Til og med 2004 inngikk Universitetet i Stavanger som Høgskolen i Stavanger i kategorien Andre. 4 Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Oslo og Misjonshøgskolen. Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret Tabell A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde Fagområde Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruksvitenskap og veterinærmedisin Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret Tabell A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr. Utgiftsart Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Driftsutgifter , , , ,3 Herav: Lønn og sosiale utgifter , , , ,4 Andre driftsutgifter , , , ,9 Kapitalutgifter 2 822, ,7 468, ,9 Herav: Utstyr og instrumenter 1 621,8 941,1 321,0 359,7 Bygg og anlegg 1 201,0 80,6 147,2 973, , , , ,2 Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

13 4 Tabelldel 195 Tabell A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr. Sektor for utførelse Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Andre Oljeselskaper Forskningsråd kilder 1 Dep., fylker, kommuner og off. fond Utlandet Næringslivet , , , ,2 754,1 350,4 403,7 542, ,3 52,1 Instituttsektoren , , ,6 504, , , ,7 393, ,3 332,6 Herav: Næringslivsrettede institutter 3 399, ,9 1084,5 344, ,6 436,1 873,5 181,2 480,2 161,7 Offentlig rettede institutter 6 862,5 705,9 546,1 159, ,8 3659,6 1662,2 212,7 622,1 170,9 Universitets- og høgskolesektoren ,2 511,3 412,4 98, , , ,3 537,6 328,9 203,6 Herav: Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner 2 096,8 42,0 42, , ,1 126,7 105,8 27,2 10,5 i Norge , , , , , , , , ,5 588,3 Utlandet 4 653, , ,2 453, , ,0 15, , , , , , , , , ,5 588,3 1 Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2009 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Sektor for utførelse Industri og øvrig næringsliv Herav: EU-kommisjonen Næringslivet Offentlige kilder Andre Oljeselskaper Forskningsråd kilder 1 Dep., fylker, kommuner og off. fond Utlandet Herav: EU-kommisjonen Foretakssektor , , , , ,7 786, ,2 723, ,5 213,8 Herav: Næringslivet , , , ,2 754,1 350,4 403,7 542, ,3 52,1 Næringslivrettede institutter 3 399, , ,5 344, ,6 436,1 873,5 181,2 480,2 161,7 Offentlig sektor 6 862,5 705,9 546,1 159, , , ,2 212,7 622,1 170,9 Herav: Offentlig rettede institutter 6 524,8 693,0 533,2 159, , , ,7 198,9 621,2 170,9 Universitets- og høgskolesektoren ,2 511,3 412,4 98, , , ,3 537,6 328,9 203, , , , , , , , , ,5 588,3 1 Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.7 Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i Mill. kr og prosentfordeling. Sektor for utførelse Grunnforskning Anvendt forskning Utviklingsarbeid Næringslivet Mill. kr ,0 683, , ,0 Prosent Instituttsektoren Mill. kr 9 794, , , ,1 Prosent Universitets- og høgskolesektoren Mill. kr , , , ,7 Prosent Mill. kr , , , ,8 Prosent Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

14 196 4 Tabelldel Tabell A.2.8 Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr. Prioriterte teknologiområder 1 Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 8 693, ,2 960,8 604,8 Bioteknologi 2 808, ,5 471, ,9 Nye materialer 1 696, ,8 207,8 229,8 Nanoteknologi 461,1 198,5 96,0 166,6 1 Prioriterte teknologiområder kan overlappe og kan derfor ikke summeres per sektor. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.9 Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr. Tematisk område 1 Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Globale utfordringer , , , ,2 Herav: Fornybar energi 1 639,8 818,9 507,3 313,6 Annen miljørelatert energi 781,2 507,2 189,7 84,3 Petroleumsvirksomhet 4 350, ,4 900,2 272,5 Annen energi 374,5 250,6 83,5 40,4 Annen klimaforskning og -teknologi 792,9 128,0 502,6 162,3 CO 2 -håndtering 632,5 256,2 247,4 128,9 Annen miljøforskning 1 359,0 362,8 692,0 304,2 Utviklingsforskning 360, ,9 236,0 Mat 2 274,7 771, ,2 416,6 Marin 2 409,7 347, ,0 475,6 Maritim 1 037,9 560,2 305,5 172,2 Helse 6 969, , , ,0 Velferd 910, ,2 384,7 Utdanning 793,6.. 94,4 699,2 Reiseliv 90,4.. 58,4 32,0 1 Tematiske områder kan overlappe og kan derfor ikke summeres per sektor. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.13 FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i Fagområde Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Herav: Forskere/faglig personale Herav: Forskere/faglig personale 1 Herav: Forskere/faglig personale Herav: Forskere/faglig personale Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin Uspesifisert For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

15 4 Tabelldel 197 Tabell A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser. År Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital ,0 774,1 116,9 275,6 255,5 20,1 329,3 295,3 34,0 286,1 223,3 62, , ,5 141,5 355,4 335,3 20,1 459,3 417,3 42,0 421,3 341,9 79, , ,3 165,8 478,6 434,4 44,2 629,5 578,8 50,7 525,0 454,1 70, , ,1 360,1 850,0 747,4 102,6 958,8 859,6 99,2 907,4 749,1 158, , ,9 313, ,5 941,6 84, , ,6 95, ,8 875,7 133, , ,2 402, , ,8 124, , ,5 143, , ,9 134, , ,2 557, , ,6 148, , ,1 262, , ,5 146, , ,7 841, , ,7 325, , ,8 332, , ,2 183, , , , , ,7 511, , ,2 372, , ,2 218, , , , , ,6 533, , ,3 461, , ,8 353, , , , , ,2 516, , ,3 380, , ,7 561, , , , , ,8 724, , ,2 472, , ,5 471, , , , , ,6 903, , ,5 219, , ,1 459, , , , , ,0 829, , ,6 308, , ,6 621, , , , , ,3 767, , ,8 234, , ,3 903, , , , , , , , ,4 244, , ,4 654, , , , , , , , ,3 284, , ,9 834, , , , , ,5 972, , ,0 300, , , , , , , , ,3 920, , ,9 245, , ,4 905, , , , , , , , ,0 300, , , , , , , , , , , ,7 368, , , , , , , , , , , ,5 454, , , , , , , , , , , ,2 468, , , ,9 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. 3 I 2009 har noen forskningsenheter blitt reklassifisert, hovedsaklig fra universitets- og høgskolesektoren til instituttsektoren. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

16 198 4 Tabelldel Tabell A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. År Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital , ,5 442, , ,7 70, , ,9 107, , ,9 265, , ,4 502, , ,9 63, , ,8 122, , ,7 315, , ,9 498, , ,9 137, , ,0 143, , ,0 217, , ,6 872, , ,3 236, , ,9 203, , ,4 432, , ,6 631, , ,6 179, , ,1 151, , ,9 301, , ,3 646, , ,6 220, , ,3 205, , ,4 220, , ,3 815, , ,8 227, , ,2 386, , ,3 201, , , , , ,4 468, , ,3 401, , ,8 239, , , , , ,8 655, , ,4 387, , ,8 246, , , , , ,8 646, , ,5 460, , ,1 395, , , , , ,6 614, , ,2 352, , ,4 640, , , , , ,5 865, , ,5 467, , ,6 538, , , , , ,0 996, , ,1 199, , ,1 507, , , , , ,0 882, , ,5 314, , ,2 674, , , , , ,0 784, , ,3 238, , ,6 935, , , , , , , , ,3 245, , ,9 651, , , , , , , , ,4 298, , ,7 834, , , , , ,7 947, , ,2 308, , ,1 975, , , , , ,2 891, , ,8 279, , ,8 883, , , , , , , , ,8 335, , ,8 942, , , , , , , , ,8 395, , , , , , , , , , , ,0 448, , , , , , , , ,2 886, , ,2 445, , , ,9 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. 3 I 2009 har noen forskningsenheter blitt reklassifisert, hovedsaklig fra universitets- og høgskolesektoren til instituttsektoren. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

17 4 Tabelldel 199 Tabell A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser. År Foretakssektoren Næringslivet 1 FoU-institutter Offentlig sektor Herav: Universitets- og høgskolesektoren Internasjonale institutter ,0 393,0 275,6 117,4 211,9-286, ,0 531,8 355,4 176,4 282,9 11,7 421, ,1 725,8 478,6 247,2 382,3 16,0 525, , ,5 850,0 410,5 548,3 41,0 907, , , ,5 566,4 663,5 38, , , , ,4 862,5 850,8 53, , , , , , ,9 73, , , , , , ,3 93, , , , , , ,6 116, , , , , , ,5 129, , , , , , ,6 140, , , , , , ,9 72, , , , , , ,1 62, , , , , , ,3 56, , , , , , ,6 27, , , , , , ,7 25, , , , , , ,8 30, , , , , , ,0 15, , , , , , ,9 18, , , , , , , , , , , , , ,2 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. 3 I 2009 har noen forskningsenheter blitt reklassifisert, hovedsaklig fra universitets- og høgskolesektoren til instituttsektoren. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

18 200 4 Tabelldel Tabell A.3.4 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Løpende priser. År Næringslivet 1 Offentlige kilder Utlandet Industri og øvrig næringsliv Oljeselskap 2 Herav: Forskningsråd Andre kilder Herav: EUkommisjonen ,0 311,3 311, ,4 133,0 25,5 23, ,0 396,1 396, ,6 179,9 36,2 30, ,1 552,4 552, ,5 233,3 35,2 51, ,2 921,2 921, ,9 375,3 75,6 61, , , , ,7 471,4 73,4 64, , , , ,8 598,8 94,5 95, , , ,3 684, ,2 669,5 160,0 172, , , , , ,3 856,2 169,2 230, , , , , , ,0 266,3 240, , , , , , ,5 304,0 344, , , , , , ,7 328,5 669, , , , , , ,4 432,1 830, , , , , , ,3 305,2 827,0 115, , , , , , ,0 400, ,4 265, , , , , , ,9 486, ,7 438, , , , , , ,1 539, ,0 366, , , , , , , , ,3 462, , , , , , , , ,0 479, , , , , , , , ,4 482, , , , , , , , ,4 588,3 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Inngår i Industri og øvrig næringsliv før Før 1994 ble deltakelse i enkelte EU-prosjekter finansiert via Norges forskningsråd. Etter inngåelsen av EØS-avtalen i 1994 har Norge deltatt i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling på lik linje med EUs medlemsland. 4 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Ole Wiig 14.02.2013 Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Gardermoen Endres i topp-/bunntekst 01-02-03 3 Ressursbruk

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011

Forskningsbarometeret 2011 Rapport Forskningsbarometeret 211 Kunnskap for framtida Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene?

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Espen Solberg Forskningsleder/NIFU Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 24. september 2015 Hovedpunkter FoU- og innovasjonsstatistikk

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Innhold (tentativt per )

Innhold (tentativt per ) 1 2 Innhold (tentativt per 01.07.15) Innhold (tentativt per 01.07.15)... 3 Forord... 5 Kapittel 1 (kommer i trykket utgave)... 6 Kapittel 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet... 6 2.1 Samlet FoU-innsats...

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012

Forskningsbarometeret 2012 Rapport Forskningsbarometeret 2012 Forskning for forandring Forskningsbarometeret 2012 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Rapport. Forskningsbarometeret 2014

Rapport. Forskningsbarometeret 2014 Rapport Forskningsbarometeret 214 Forskningsbarometeret 214 presenterer 25 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2014 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret 2015 Rapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-441 B Design: Itera Gazette/ DSS Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 5/215 opplag 5 www.forskningsbarometeret.no (5.(,/7

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet RAPPORT 22/2007 Hebe Gunnes og Tore Sandven NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

Bioteknologisk FoU 2005

Bioteknologisk FoU 2005 RAPPORT 8/2007 Bioteknologisk FoU 2005 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forskerrekrutteringsbehov i Norge

Forskerrekrutteringsbehov i Norge RAPPORT 12/27 Forskerrekrutteringsbehov i Norge Framskrivninger fram til 22 basert på tre ulike vekstscenarier Terje Næss, Terje Bruen Olsen, Bo Sarpebakken og Aris Kaloudis (red.) NIFU STEP Studier av

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Innovasjon i norsk næringsliv

Innovasjon i norsk næringsliv Øyvind Vormeland Salte* Innovasjonsstatistikk gir en klar pekepinn på næringslivets evne til omstilling og nyskaping. I overkant av en fjerdedel av norske foretak introduserte nye eller vesentlig forbedrede

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter.............................................. 44 Innledning................................................ 45 2.1 Samlet FoU-innsats.......................................

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Steinar Johannessen, UH-avdelingen, KD FoU-finansieringen lange linjer Driftsutgifter

Detaljer

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 RAPPORT 24/2009 Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 FoU-utgifter og personale Susanne Lehmann Sundnes og Kristoffer Rørstad NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 203 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 203 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011 Investering. områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret 2011 Investering. områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 211 Investering 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Innledning Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Resultater av norsk forskning

Resultater av norsk forskning Dag W. Aksnes 15.10.14 Resultater av norsk forskning Faglig nivå og internasjonal posisjon belyst ved publiseringsindikatorer Publiseringsindikatorer Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn

Detaljer

Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester Ole Wiig Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og Kunnskapsgrunnlag før kunnskapsløftet Møte i Kommunenes strategiske forskningsorgan, Park Inn, Gardermoen 9. november 2017 Bakgrunn Kunnskapsløft

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad Utdanning 27 Terje Bruen Olsen, NIFU STEP Innledning Nærmere 11 doktorgrader ble avlagt ved norske universiteter og høgskoler i tidsrommet 199-26. Det er mer enn to tredjedeler av alle doktorgrader i Norge

Detaljer