Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer"

Transkript

1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon

2 Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Publikasjonen kan bestilles via internett: eller grønt nummer telefaks: Grafisk design omslag: Creuna as Sats: 07 Media 07.no Illustrasjoner: NIFU Trykk: 07 Media 07.no Innbinding: Lundeby & co. Bokbinderi as Opplag: Oslo, september 2013 ISBN (trykksak) ISBN (PDF) ISSN Tegnforklaring til tabellene:.. oppgave mangler : tall kan ikke offentliggjøres - null 0 mindre enn 0,5 av den brukte enheten

3 Forord De siste tilgjengelige tall og analyser av det norske forsknings- og innovasjonssystemet presenteres med dette i nok en utgave av den årlige Indikatorrapporten. Den samler de mest sentrale indikatorene rundt utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap og fungerer dermed både som et oppslagsverk og en oversikt over tilgjengelig statistikk. I tillegg inkluderer den analyser, refleksjoner og vurderinger av metodiske utfordringer knyttet til hvordan informasjonen hentes inn og brukes. Tall alene er ikke nok for forståelsen de må settes inn i en sammenheng for å gi mening og her er Indikatorrapporten en verdifull inngang. Årets utgave har både preg av fornyelse og tradisjon. Den er kortet ned i tekstlig innhold for å gjøres lettere tilgjengelig og bedre kunne fungere som oppslagsverk. Det gjøres som en bevisst utvikling av arbeidsdelingen mellom den papirbaserte versjonen og internettutgaven. Samtidig er det helt sentralt å ivareta tidsserier og sammenlignbarhet over tid. Vi vet at utvikling av ny kunnskap er tidkrevende prosesser, noe som også gjelder endringer i bruk av kunnskap. Derfor er det avgjørende å kunne følge ubrutte tidsserier over tid for å kunne vurdere måloppnåelse og studere sammenhenger i forsknings- og innovasjonssystemet. Det er noe vi har glede av i disse dager hvor Regjeringen har påbegynt sitt arbeid med en langtidsplan for norsk forskning. I internettutgaven finnes både tekst og statistikk i nedlastbar form med flere detaljer enn i papirutgaven ( Spesielt er tabellvedlegget i årets papirversjon betydelig slanket. Tabeller og figurer finnes komplette på nett og oppdateres fortløpende gjennom året så snart nye data foreligger. En oversikt over aktuelle tidspunkter for oppdatering finnes i «årshjulet» på samme nettsted. Omtalen av enkeltfylkene er også noe utvidet, men presenteres i sin helhet på nett. Fortsatt er det rom og behov for å videreutvikle Indikatorrapporten og statistikken. Bruk av datamaterialet er beste utgangspunkt for dette. Derfor gis forskere tilgang til statistikkens underlagsmateriale for å gjennomføre bedre og mer detaljerte analyser av årsakssammenhenger og datamaterialets utsagnskraft. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom NIFU, SSB og Forskningsrådet. Ved behov trekkes også andre fagmiljøer inn, og i årets utgave har Møreforsking bidratt med analyser av resultater av Forskningsrådets støtte til forskning i næringslivet. I redaksjonskomiteen sitter også medlemmer fra Innovasjon Norge og Universitets- og høgskolerådet. Jeg vil takke redaksjonen og alle andre bidragsytere for innsatsen. God lesning! Oslo, september 2013 Arvid Hallén Administrerende direktør Norges forskningsråd Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Tabelldel Metode Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

4 Redaktørenes forord Rapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet er resultat av et samarbeid mellom NIFU, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges forskningsråd, der NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret. Indi kator rapporten 2013 er den ellevte rapporten i en serie som startet i 1997 med årlige utgivelser fra Rapporten er et oppslagsverk med statistikk, indikatorer og analyse av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Generelt går utviklingen mot at mer av statistikken og analysene vil bli publisert fortløpende på nettet. Årets utgave av rapporten har tatt de første skrittene i denne retning. Rapporten er i år vesentlig kortet ned. Indikatorenes budskap er kondensert i et format mer egnet for oppslag og nettpublisering. Særlig tabelldelen har blitt mindre, mens komplette og løpende oppdaterte tabeller befinner seg i nettversjonen av rapporten. Til indikatorene er det knyttet en rekke korte, oppklarende faktabokser, mens et samlet metodevedlegg finnes bak i rapporten. Rapporten er også tilgjengelig for nedlasting på mobiltelfon og lesebrett. Et hovedpoeng med rapporten er å presentere et bredt tallmateriale i en større sammenheng. Årets rapport bygger videre på hovedstrukturen fra forrige rapport med et internasjonalt, nasjonalt og regionalt kapittel, samt et eget hovedkapittel med indikatorer for resultater, effekter og samarbeid. Dette er et område hvor det er behov for å utvikle nye indikatorer, og som vil bli styrket i årene fremover. De signerte fokusboksene i rapporten diskuterer og utdyper ulike sider ved det norske forsknings- og innovasjonssystemet, blant annet knyttet til nye funn og tendenser, indikatorutvikling og datagrunnlag. Bidragene står for forfatternes egen regning. Årets rapport presenterer detaljert FoU-statistikk for alle sektorer, 2011-årgangen er et hovedår for FoU-statistikken. Mens de nasjonale resultatene fra Innovasjonsundersøkelsen fikk en fyldig omtale i forrige Indikatorrapport, har årets rapport også tilgang på internasjonale tall fra innovasjonsundersøkelsen. Rapportens redaksjonskomité har bestått av Ragnar Lie fra Universitets- og høgskolerådet, Knut Senneseth fra Innovasjon Norge, Tom Skyrud og Svein Olav Nås fra Norges forskningsråd, Lise Dalen Mc Mahon, Kristine Langhoff og Lars Wilhelmsen fra SSB. Marte Blystad fra NIFU har vært rapportens redaksjonssekretær, og har bistått redaktørene i forbindelse med koordinering av møter og har også stått for hoveddelen av den tekniske tilretteleggingen av tekst og figurer. I tillegg har Olav R. Spilling fra NIFU igjen bidratt vesentlig til videreutvikling av de regionale analysene med verdifulle innspill fra Norges forskningsråds regionalrepresentanter. Fredrik Kittilsen fra Norges forskningsråd har hatt ansvaret for nettversjonen av rapporten. Til slutt vil vi rette en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet med å få rapporten i havn; medlemmene av redaksjonen, bidragsyterne til rapporten og alle som har gitt tilbakemeldinger på arbeidet underveis. En stor takk til Norges forskningsråd som har muliggjort arbeidet og finansiert rapporten. I tillegg vil vi takke de FoU-utførende institusjoner som har svart på våre spørreskjemaer. Oslo, september 2013 Kaja Wendt NIFU Seniorrådgiver Statistikk og indikatorer Espen Solberg NIFU Spesialrådgiver Statistikk og indikatorer 4 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013

5 Innhold Sammendrag Nøkkelindikatorer Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Internasjonale hovedtrender Internasjonale sammenligninger av innovasjonssystemer Internasjonal sammenligning av innovasjonsaktivitet EUs forskningssamarbeid Internasjonale sammenligninger av menneskelige ressurser Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Samlet FoU-innsats i Norge FoU i universitets- og høgskolesektoren FoU i instituttsektoren FoU i helseforetakene FoU og innovasjon i næringslivet Norsk deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid Bevilgninger og virkemidler Menneskelige ressurser Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon Vitenskapelig publisering og sitering Industrielle rettigheter Norsk uttelling i internasjonalt FoU-samarbeid Produktivitet Næringslivets FoU- og innovasjonssamarbeid Resultater av innovasjon i næringslivet FoU og innovasjon i vekstforetak Resultatmåling av brukerstyrte innovasjonsprosjekter Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Utgifter til FoU og innovasjon etter region og fylke Regional fordeling av virkemidler Regional fordeling av menneskelige ressurser Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon kun nettversjonen 5 Tabelldel Vedlegg Metodedel Litteraturoversikt Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Tabelldel Metode Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

6 Oversikt over fakta- og fokusbokser Oversikt over faktabokser Internasjonale sammenligninger av FoU Internasjonal sektorinndeling Skal skatteordninger regnes som FoU-bevilgninger? Om innovasjon Horizon Om She figures Om den europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen 37 OECDs definisjon av FoU OECDs definisjon av innovasjon Nasjonal sektorinndeling i FoU-statistikken.. 44 Om FoU-andel av BNP FoU-utgiftenes finansieringskilder Om grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid Tematiske og teknologiske prioriteringer FoU-D FoU-utgiftenes kostnadsarter Lærestedene i FoU-statistikken Ny tidsbruksundersøkelse Instituttsektoren i FoU-statistikken Om måling av FoU i helseforetakene Næringslivet i FoU-statistikken Ulike beregninger av total FoU Norges EU-kontingent Statsbudsjettanalyse versus FoU-statistikk Ny forskningsmelding Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter Tall fra Norges forskningsråd Om godkjenning av utenlandske doktorgrader 81 Om FoU-personale i Norge Om FoU-årsverk i universitets- og høgskoleog instituttsektoren i Norge Om indikatoren: Stipendiater og postdoktorer Professorer Bibliometriske indikatorer Siteringer som indikator Relativ spesialiseringsindeks Om patenter Om varemerker Suksessrate som indikator ERC-stipend Om produktivitet Evaluering av brukerstyrt forskning Regioner Midler fra fylker og kommuner som finansieringskilde i FoU-statistikken Om regionalt nivå i FoU- og innovasjonsundersøkelsen Justert FoU-intensitet SkatteFUNN Innovasjon Norge Oversikt over fokusbokser FOKUSBOKS NR. 1.1 European Public Sector Innovation Scoreboard 2013 (EPSIS) FOKUSBOKS NR. 2.1 Frascati-manualen revideres FOKUSBOKS NR. 2.2 Nye målbilder for forskning og innovasjon en liten påminning FOKUSBOKS NR. 2.3 Norden karbonnøytralt i 2050: Er det mulig?. 54 FOKUSBOKS NR. 2.4 Gode forutsetninger for innovasjon i helsenæringen Oslo Medtech fokuserer på innovasjon FOKUSBOKS NR. 2.5 Heldige SINTEF: Verdien av utenlandske forskere i en norsk kunnskapsorganisasjon FOKUSBOKS NR. 3.1 Vitenskapelig publisering som funksjon av alder, stilling og kjønn? FOKUSBOKS NR. 3.2 Innovasjonsindikatoren for Europe FOKUSBOKS NR. 3.3 FoU-strategier for å møte utfordring med todelt økonomi FOKUSBOKS NR. 4.1 Regionale forskningsfond Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013

7 Sammendrag En mer kunnskapsintensiv verden Denne rapporten presenterer tall som underbygger at samfunnet blir stadig mer kunnskapsintensivt. Omfanget av forskning, utdanning og innovasjon øker i store deler av verden. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er fortsatt konsentrert om noen få «FoUstor makter». De fire største FoU-nasjonene står for nærmere to tredjedeler av verdens FoU og USA står alene for nesten en tredel. Samtidig er styrkeforholdet mellom landene i endring. Kunnskapsproduksjonen øker klart mest i land som tidligere har hatt lite forskning og lavt utdannings nivå. Kina, Korea og Brasil er eksempler på land som tar betydelig innpå de mer etablerte kunnskapsna sjonene. Asia er nå den verdensdelen som har størst andel av verdens FoU-ressurser. For mindre enn ti år siden var både Nord-Amerika og Europa foran. Finanskrisen i 2008 og den påfølgende økonomiske nedgangen ser ut til å ha bremset veksten i FoU-utgifter. Et flertall av landene har hatt en lavere FoU-vekst i årene etter finanskrisen enn i perioden før. Oppbremsingen har vært særlig merkbar for næringslivets FoU-innsats, mens offentlige FoUutgifter inntil nylig har vært mindre berørt. De nye tallene viser imidlertid at kriserammede land som Spania, Italia, Hellas og Portugal har reelle kutt i offentlige FoU-bevilgninger etter De fleste andre land har klart å opprettholde en viss offentlig realvekst også etter Men veksttakten flater betydelig ut sammenliknet med perioden før krisen. Det er usikkert om dette er en forbigående trend, eller om det er et tegn på at offentlige innsparinger vil innebære mer moderat vekst i FoU-bevilgninger framover. Et sammensatt bilde for Norge Internasjonale sammenligninger gir et blandet bilde av Norge som forsknings- og innovasjonsnasjon. Norges samlete FoU-innsats utgjorde 1,65 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i Dette nivået har vært relativt stabilt de siste 20 årene. Norge ligger dermed bak gjennomsnittet både for OECD-området, EU og verden totalt. Den beskjedne plasseringen skyldes i stor grad at Norge har et av verdens høyeste BNP. Måler vi utgiftene per innbygger, ligger Norge i det øvre sjiktet av land. Norge utmerker seg også ved at næringslivet står for en mindre andel av FoU-innsatsen enn i andre land. Det skyldes i stor grad at norsk næringsliv preges av næringer som er lite FoU-intensive. Norges offentlige FoU-innsats er derimot på et høyt nivå internasjonalt. I internasjonale sammenlikninger av innovasjon er Norge plassert i det nedre sjiktet av land. Under halvparten av norske bedrifter oppgir at de har hatt innovasjon i perioden Det er vesentlig lavere enn EU-gjennomsnittet og de øvrige nordiske landene. Norge er også blant de få landene som har en nedgang i innovasjonsraten sammenliknet med forrige undersøk else. Men også disse tallene må leses med forbehold. Både næringsstruktur og metodiske forhold kan forklare mye av Norges beskjedne plassering i innovasjonsstatistikken. Ser vi på menneskelig ressurser, ligger Norge på et gjennomgående høyt nivå internasjonalt. Utdan ningsnivået er høyt og økende. Videre har Norge en høy og stigende andel forskere i befolkningen. Likevel ligger Norge bak gjennomsnittet i Norden. Avtakende vekst i norsk forskning I 2011 ble det brukt drøyt 45 milliarder kroner på forskning og utvikling i Norge. Litt under halvparten ble utført i næringslivet, mens universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren stod for om lag en fjerdedel hver. Ser vi flere tiår tilbake, har det vært en viss forskyvning, fra instituttsektoren til mer forskning ved universiteter og høgskoler og i næringslivet. De siste ti årene har imidlertid næringslivets andel stagnert. Samtidig har det vært en klar trend i retning av mer forskning i tjenesteytende næringer og mindre i industrien. Dette hovedbildet gjelder selv om tallene for 2011 viser vekst i forskningen både for industrien og tjenesteytende næringer. Forskningsbevilgningene over statsbudsjettet har hatt en samlet realvekst på 60 prosent siden Det er likevel ikke unikt i internasjonal sammenheng. Veksttakten i Norge har vært noe varierende i perioden etter Veksten var sterkest i perioden , mens veksten ser ut til å ha flatet ut i årene etter. Fra midten av 2000-tallet er det særlig forskning i helseforetakene og utgifter til internasjonale kontingenter som har økt i Norge. Det siste er uttrykk for en generell trend mot at en økende andel av forskningsfinansieringen skjer over landegrensene. Energi, IKT og helse er sentrale områder i norsk forskning Nesten en fjerdedel av den nasjonale FoU-innsatsen faller inn under det prioriterte området globale utfordringer. Dette området omfatter i stor grad energirelatert forskning, og det er særlig næringslivet og instituttene som dominerer dette feltet. Slagsiden mot energi- og særlig petroleumsrelatert FoU reflekterer i stor grad næringsstrukturen i Norge. Deretter kommer områdene Helse, Mat og Marin forskning som viktige prioriterte områder. Ser vi på teknologiområder, er Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Tabelldel Metode Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

8 Sammendrag IKT det klart største området, med 10 milliarder i FoU-utgifter, hvorav 80 prosent i næringslivet. Hovedstadsregionen dominerer forskningen, mens innovasjon er mindre sentralisert Forskning og utvikling er en aktivitet som i stor grad sentrerer seg rundt store byer og sterke universitetsog teknologimiljøer. I Norge står Hovedstadsregionen (Oslo/Akershus) for omtrent halvparten av all FoU i Norge. Norge har likevel en større regional spredning av FoU-utgiftene enn mange andre land. For eksempel har både Danmark og Finland en sterkere konsentrasjon om hovedstadsregionen enn det vi finner i Norge. Innovasjonsaktiviteten i Norge viser dessuten en langt jevnere regional utbredelse enn FoU-aktiviteten. Blant fylkene har Oslo høyest andel innovative bedrifter, men Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag følger like bak. Den relativt store regionale spredningen av innovasjon henger sammen med flere forhold. Blant annet er det mye innovasjon som ikke krever nærhet til tunge FoU- og teknologimiljøer. Et annet moment er at Innovasjon Norges lån og tilskudd i stor grad kompenserer for sentraliseringen ved at mye av støtten går til regioner og fylker som har lite FoU. Flere kvinner og utlendinger avlegger doktorgraden Antall avlagte doktorgrader i Norge har vist en sterk og jevn økning over lengre tid. Årlig avlagte doktorgrader nærmer seg nå Det er mer enn dobbelt så høyt som for bare ti år siden. To utviklingstrekk er sentrale på dette feltet. For det første har andelen kvinner blant doktorandene økt betydelig. Rundt 1980 stod kvinner for 10 prosent av avlagte doktorgrader, mens de står for omtrent halvparten i dag. For det andre er det en økende andel utlendinger blant doktorandene. Mer enn hver tredje doktorgrad i 2012 ble avlagt av en forsker med utenlandsk statsborgerskap. innovasjon. Men det mangler gode data på resultatsiden, og derfor må dette spørsmålet belyses med flere indikatorer. Måling av publisering og sitering av vitenskapelige publikasjoner er blant de mest brukte indikatorene på resultatsiden. Slike tall gir et ganske positivt bilde av Norge. Ser man på vitenskapelige publikasjoner i forhold til innbyggertallet, rangerer Norge som nummer fire av alle land, kun slått av Sveits, Sverige og Danmark. Norge er også blant de landene som har sterkest vekst i antall publiseringer de siste årene. Norge er derimot noe mer beskjedent plassert når det gjelder hvor ofte artiklene blir sitert. Sammenliknet med andre land søker norske bedrifter i liten grad beskyttelse av nye produkter og tjenester i form av patenter eller varemerkebeskyttelse. Det kan være en indikasjon på lite nyskaping i norsk næringsliv, men det kan også henge sammen med at norske bedrifter har relativt lite aktivitet i næringer hvor det er naturlig å søke patent- eller varemerkebeskyttelse. Norske bedrifter skårer også svært lavt når det gjelder andelen av omsetningen som stammer fra innovative produkter. Denne indikatoren brukes ofte som et uttrykk for resultater av innovasjon. Ser vi derimot på generelle indikatorer for vekst og produktivitet, skårer Norge svært godt. Dette tilsynelatende paradokset er mye omtalt i norsk debatt. To forklaringer kan utledes av analysene i denne rapporten. For det første opererer norske bedrifter i næringer med høy lønnsomhet. Dermed blir innsatsen i form av forskning og innovasjon relativt liten sett i forhold til inntjeningen. For det andre kan vekst og framgang ofte skyldes andre faktorer enn den forskning og innovasjon som måles med konvensjonelle indikatorer. Blant annet kan høy grad av læring i arbeidslivet forklare mye av veksten og framgangen i Norge. Hva får vi ut av forsknings- og innovasjonsaktiviteten? Både i Norge og internasjonalt er det økende interesse for å måle resultater og effekter av forskning og 8 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013

9 Nøkkelindikatorer Nedenfor følger to oversikter med nøkkelindikatorer. De utvalgte indikatorene søker å gi et uttrykk for hovedtrekkene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den første oversikten viser utviklingen over tid i Norge. Den andre viser status for Norge sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD. Nasjonale avgrensninger eller klassifiseringer i forhold til internasjonal rapportering kan gi avvik mellom de to oversiktene. Underlagsmateriale og kommentarer til indikatorene finnes i rapportens øvrige deler. I tabelldelen av rapporten inngår også oversikter med EUs indikatorer for referansetesting (D-tabellene). Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon i Norge i 2005, 2007, 2009, 2010 og 2011 Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) 1,51 1,59 1,76 1,68 1,65 FoU-utgifter per innbygger i faste 2010-priser, kroner FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter finansiert av næringslivet som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) FoU-årsverk per innbyggere 6,5 7,1 7,5 7,4 7,5 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet FoU-personale per innbyggere 4,6 5,2 5,4 5,4 5,5 Andel av UoH-utdannet FoU-personale med doktorgrad (%) Andel kvinner av UoH-utdannet FoU-personale (%) Samarbeid om FoU og innovasjon Innkjøpt FoU som andel av egenutført FoU i næringslivet (%) Foretak med FoU-samarbeid som andel av totalt antall foretak med FoU i industrien (%) Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) , Andel artikler i internasjonale tidsskrifter der norske forskere har samforfatterskap med andre land (%) Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak i hele næringslivet (%) 26¹ 25² 27³, ⁴ 23³.. Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i næringslivet (%) 5,9¹ 6,1² 4,5³, ⁴ 5,8³.. Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbygger Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere Tall for Tall for Inkluderer ikke foretak med sysselsatte i næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring. 4 Tall for Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EP-A-søknader. Kilde: NIFU, SSB, Eurostat, se også tabelldelen av rapporten Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Tabelldel Metode Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

10 Nøkkelindikatorer Nøkkelindikatorer for FoU og innovasjon for sist tilgjengelige år i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD År Norge Sverige Danmark Finland OECD EU 15 Ressurser til FoU og innovasjon FoU-utgifter som andel av BNP (%) ,65 3,37 3,09 3,78 2,3 7 2,09 FoU-utgifter per innbygger, NOK FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder som andel av totale FoU-utgifter (%) ¹ 35¹ FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) FoU-utgifter i UoH-sektoren som andel av totale FoU-utgifter (%) Menneskelige ressurser Andel av befolkningen med høyere utdanning (%) (25 64 år) FoU-årsverk per innbyggere ,5 8,3 10,3 10,1.. 5,7 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale per innbyggere ,5 5,2 6,7 7,4 3,5 3 3,5¹ Samarbeid om innovasjon Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i næringslivet totalt (%) Foretak med innovasjonssamarbeid som andel av totalt antall foretak med innovasjon i industrien (%) Resultater av FoU og innovasjon Andel innovative foretak (produkt/prosess) i næringslivet (%) Andel innovative foretak (produkt/prosess) i industrien (%) Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produker i næringslivet (%) ,1 8, ,3.. 13,5 Andel omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter i industrien (%) ,8 9,8 23, ,1 Antall artikler i internasjonale tidsskrifter per innbyggere ⁴ 103⁴ Antall patentsøknader til European Patent Office per million innbyggere ⁵ EU EU Etter oppfinners adresse og søknadsdato, kun EP-A-søknader. Kilde: NIFU, SSB, OECD, Eurostat, DG Enterprise, se også tabelldelen av rapporten 10 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 203 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 203 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Hovedpunkter....................................... 160 Innledning.......................................... 161 5.1 Regional konsentrasjon av FoU-aktivitet

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011

Forskningsbarometeret 2011 Rapport Forskningsbarometeret 211 Kunnskap for framtida Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 217 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 217 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER Telefon:

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 217 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Følgende personer har bidratt til rapportens faglige innhold og tabelldel:

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 2 Innledning.......................................... 3. Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Svart gull og grønne skoger

Svart gull og grønne skoger Espen Solberg Forskningsleder/NIFU 19-10-2016 Svart gull og grønne skoger Status for miljø-, klima og energirelatert FoU i Norge Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 19. oktober 2016 Energi og miljø

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012

Forskningsbarometeret 2012 Rapport Forskningsbarometeret 2012 Forskning for forandring Forskningsbarometeret 2012 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter............................................... 12 Innledning.................................................. 13 1.1 Internasjonale

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 4 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Hovedpunkter...................................... 30 Innledning......................................... 3 4. Utgifter til FoU og innovasjon etter region

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Forskningsbarometeret 2011 Investering. områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret 2011 Investering. områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 211 Investering 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Innledning Forskningsbarometeret 211 presenterer 24 indikatorer

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst 11 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hebe Gunnes Kristine Langhoff Lise Dalen Mc Mahon Espen Solberg Kaja Wendt Elisabeth Wiker Lars

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Kunnskap og innovasjon

Kunnskap og innovasjon Espen Solberg 11-04-12 Kunnskap og innovasjon Frokostseminar Akademikerne, 11. april 2012 Mot et utvidet innovasjonsbegrep utvidet forståelse Produkter og prosesser FoU og teknologi Industri Økonomisk

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer