Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer"

Transkript

1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP

2 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren i 2003 Om lag 23 prosent av de samlede FoU-utgifter i Norge i 2003 ble anvendt i instituttsektoren. Hovedparten av FoU-virksomheten i sektoren utføres ved forskningsinstitutter, men den omfatter også et betydelig antall institusjoner som har andre primæroppgaver enn FoU. Som beskrivelsen nedenfor viser, er forskningsmiljøene i sektoren svært heterogene på områder som faglig innretning, finansieringsstruktur, FoU-omfang og størrelse. 2.1 Hovedresultater FoU-utgiftene i instituttsektoren beløp seg til millioner kroner i 2003, en økning på nærmere 800 millioner kroner sammenlignet med Dette gir en årlig nominell vekst for sektoren på 6,7 prosent, eller en realvekst på 4,6 prosent per år korrigert for lønns- og prisstigningen. Utgifter til lønn og andre driftsutgifter utgjorde 96 prosent av de samlede utgiftene i sektoren i Veksten fra 2001 til 2003 var relativt lik for begge disse kategoriene, se figur 2.1. For kapitalutgifter var veksten noe høyere enn for driftsutgifter. Her var det utgifter til bygg og anlegg som økte, mye som følge av ferdigstillelsen av nytt forskningsfartøy ved Havforskningsinstituttet. Utgifter til utstyr og instrumenter var nominelt litt lavere enn i Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Utstyr og instrumenter Bygg og anlegg Figur 2.1 FoU-utgifter i instituttsektoren i 2001 og 2003 etter kostnadstype. Millioner kroner. Løpende priser. Kilde: NIFU STEP/FoU-statistikk 2

3 85 prosent av forskningen ble utført ved forskningsinstituttene I beskrivelser av instituttsektoren er det vanlig å skille mellom forskningsinstitutter på den ene siden og øvrige institusjoner med FoU-virksomhet på den andre. 85 prosent av forskningen i sektoren i 2003 ble utført ved forskningsinstitutter, definert som institusjoner hvis statlige finansiering er underlagt Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter 1. Dette er institutter som i prinsippet har forskning som primæroppgave. Denne gruppen besto i 2003 av i alt 63 institutter 2. De resterende 15 prosent av FoU-utgiftene gjaldt 50 andre institusjoner med FoU, der FoU som regel utgjør en mindre del av virksomheten. I tillegg kommer et stort antall museer og helseinstitusjoner som hver for seg hadde marginal FoU-aktivitet, og som i denne sammenheng derfor ikke er tellet med i tallet på institusjoner 3. Figur 2.2 viser FoU-utgiftene i 2003 fordelt på instituttgrupper, der forskningsinstituttene er inndelt etter faglig hovedprofil. Teknisk-industrielle institutter utgjorde den største gruppen, med 42 prosent av sektorens samlede utgifter i Denne gruppen omfatter blant annet SINTEF, som er sektorens største institutt. Andre store institutter som inngår i denne gruppen er Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for energiteknikk. Primærnæringsinstitutter sto for 22 prosent av FoU-utgiftene, og var med det den nest største instituttgruppen. Til denne gruppen hører også flere store miljøer, som Havforskningsinstituttet og Planteforsk. De øvrige instituttgruppene utgjorde mindre andeler av sektorens samlede FoU-utgifter i 2003: Samfunnsvitenskapelige institutter sto for 8 prosent, miljø- og utviklingsinstitutter utgjorde 7 prosent, mens regionale forskningsinstitutter og medisin- og helseinstitutter sto for henholdsvis 4 og 2 prosent. Andre institusjoner med FoU utgjorde med sine 15 prosent av sektorens samlede FoU også en viktig ressurs i dette bildet. Selv om denne gruppen består av mange institusjoner med lav FoU-innsats, omfatter den også flere forskningsmiljøer, som for eksempel Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Norsk Polarinstitutt og forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. Figur 2.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren i 2003 etter gruppe av institutter. Prosent. NIFU STEP/FoU-statistikk 1 Vedtatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i Det operasjonelle hovedkriteriet er at forskning utgjør 50 prosent eller mer av instituttets samlede aktiviteter. Retningslinjene omfatter både institutter som mottar basisbevilgning fra Forskningsrådet og institutter som mottar slike bevilgninger direkte fra et departement institutter var underlagt Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter per utgangen av Tallmaterialet her omfatter også Matforsk AS og Forskningsavdelingen Vox, som rapporterte nøkkeltall på lik linje med de institutter som var underlagt retningslinjene. 3 For en oversikt over institusjonene i instituttsektoren, se Instituttkatalogen som finnes på NIFU STEPs hjemmesider; 3

4 Realvekst i alle instituttgrupper Fra 2001 til 2003 økte FoU-utgiftene relativt sett mest ved primærnæringsinstituttene, som hadde en årlig realvekst på om lag 9 prosent. Veksten i FoU-utgiftene var omtrent like høy ved medisinog helseinstituttene. Ved de samfunnsvitenskapelige instituttene var den årlige realveksten vel 5 prosent, mens FoU-utgiftene ved teknisk-industrielle institutter reelt økte litt under 3 prosent per år. Den laveste realveksten ved forskningsinstituttene i perioden fra 2001 til 2003, om lag 2 prosent årlig, finner vi ved miljø- og utviklingsinstituttene og ved de regionale forskningsinstituttene. Ved øvrige institusjoner med FoU-virksomhet økte FoU-utgiftene litt mindre enn gjennomsnittet for forskningsinstituttene, men disse instituttene hadde likevel en årlig realvekst på om lag 4 prosent. Mest forskning i den offentlige delen av sektoren En annen mye benyttet typologi for instituttsektoren, er å dele instituttene i offentlig sektor og foretakssektor. Institutter som i hovedsak betjener næringslivet blir i henhold til OECDs retningslinjer 4 henført til foretakssektoren (Business Enterprise Sector) i internasjonal rapportering av FoU-statistikk. Offentlig sektor omfatter offentlige institusjoner og øvrige offentlig rettede institusjoner. Institutter i offentlig sektor stod i 2003 for 65 prosent av de samlede FoU-utgiftene i instituttsektoren, mens de næringslivsrettede instituttene utgjorde 35 prosent. I den siste toårsperioden var den årlige realveksten ved de offentlige instituttene 5,3 prosent, noe høyere enn ved næringslivsrettede institutter, der den var 3,3 prosent. Dette var for øvrig første gang siden 1993 at det var realvekst i FoU-utgiftene ved institutter som i hovedsak betjener næringslivet. I et lengre tidsperspektiv har offentlige institutter i økende grad stått for FoU-virksomheten i instituttsektoren. På midten av 1980-tallet hadde offentlige og næringslivsrettede institutter omtrent samme FoU-omfang. Konsentrert FoU-innsats Mye av FoU-aktiviteten i instituttsektoren var konsentrert til et fåtall store miljøer. De fem største instituttene 5 hadde FoU-utgifter på til sammen nesten 2,6 milliarder kroner i 2003, og stod med det for over 40 prosent av sektorens samlede FoU-utgifter. Fjorten institutter hadde FoU-utgifter på mer enn 100 millioner kroner. Selv om disse miljøene kun utgjorde 13 prosent av antallet institutter, sto de for nesten 60 prosent av sektorens totale FoU-utgifter. Nærmere halvparten av instituttforskningen ble utført i Oslo og Akershus Figur 2.3 viser FoU-utgiftene i instituttsektoren i 2003 etter region. FoU-virksomheten må kunne sies å være konsentrert også geografisk. Oslo og Akershus dominerte med 46 prosent av FoUutgiftene i 2003, mens institutter i Trøndelag sto for 23 prosent. Vestlandet var i en mellomstilling med 14 prosent av utgiftene. Institutter lokalisert i øvrige regioner, Østlandet ellers, Nord-Norge og Agder og Rogaland, bidro med 4 til 6 prosent av de samlede FoU-utgifter. Regionsfordelingen endret seg lite sammenlignet med The Measurement of Scientific and Technological Activities, FRASCATI Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Paris SINTEF (Stiftelsen), Havforskningsinstituttet, Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Norsk institutt for planteforsking. 4

5 Trøndelag 23 % Nord-Norge 6 % Oslo og Akershus 46 % Vestlandet 14 % Agder og Rogaland 5 % Østlandet ellers 6 % Figur 2.3 Utgifter til FoU i instituttsektoren i 2003 etter region. Prosent. Kilde: NIFU STEP/FoU-statistikk I første rekke anvendt forskning Forskningsvirksomheten i instituttsektoren har i overveiende grad en anvendt karakter. I 2003 gikk 63 prosent av driftsutgiftene til FoU til anvendt forskning, 23 prosent ble brukt på utviklingsarbeid og 14 prosent ble benyttet til grunnforskning. Sammenlignet med 2001 innebar dette at utgiftene til både grunnforskning og anvendt forskning økte, mens ressurser brukt på utviklingsarbeid holdt samme nominelle nivå som to år tidligere. De siste 10 årene har det vært en jevn vridning i FoUvirksomheten fra utviklingsarbeid og over mot mer anvendt forskning og grunnforskning. I 1993 sto utviklingsarbeid for 33 prosent av aktiviteten, mens andelene til anvendt forskning og grunnforskning var henholdsvis 58 og 9 prosent. 5

6 2.1.1 Finansiering av FoU i instituttsektoren Økt offentlig finansiering næringslivet på stedet hvil Tabell 2.1 viser finansieringen av FoU-utgiftene i instituttsektoren i 2001 og Offentlige kilder finansierte litt over 4 milliarder kroner eller 63 prosent av sektorens samlede FoU-utgifter i Næringslivets bidrag utgjorde nær 1,4 milliarder eller 22 prosent. Utenlandske kilder sto for vel 700 millioner kroner eller 12 prosent, mens andre innenlandske kilder finansierte vel 200 millioner kroner. Den offentlige finansieringen og finansieringen fra utlandet økte kraftig sammenlignet med 2001, mens FoU-midler fra næringslivet hadde en liten realnedgang. Nedgangen i næringslivets finansiering må kunne sies å være noe overraskende sett i forhold til SkatteFUNN-ordningen som ble introdusert i Foretakene kan med denne få skattefradrag for inntil 4 millioner kroner for innkjøpte FoU-tjenester fra godkjente forskningsinstitusjoner i instituttsektoren og UoH-sektoren. For 2003 rapporterte foretakene om innkjøp av slike tjenester for 380 millioner kroner. FUNN-ordningen, som gjaldt for 2001, viste kjøp av tilsvarende FoUtjenester for 180 millioner kroner. Av den offentlige finansieringen var det særlig stor vekst i midler fra Norges forskningsråd, som hadde en gjennomsnittlig årlig realvekst på over 8 prosent. Andre offentlige kilder fulgte tett opp med nær 6 prosent årlig vekst. Utenlandske kilder økte 7 prosent årlig, og her var det særlig finansiering fra EU som trakk opp med en årlig vekst på mer enn 14 prosent. Av finansieringen fra utlandet i 2003 kom nærmere 300 millioner kroner fra næringslivet. Tabell 2.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren i 2001 og 2003 etter finansieringskilde. Millioner kroner. Løpende priser. Gj.snittlig årlig Finansieringskilde realvekst Næringslivet 1348,9 1377,0-1,0 % Offentlige kilder 3402,9 4035,3 6,7 % hvorav Norges forskningsråd 1282,6 1568,6 8,3 % Departementer mv. 2120,3 2466,7 5,7 % Utlandet 614,4 735,5 7,2 % hvorav Utenlandsk næringsliv.. 284,0.. EU 159,6 217,7 14,4 % Andre kilder 215,3 212,2-2,7 % Totalt 5581,5 6360,0 4,6 % Figur 2.4 viser finansieringen av FoU-utgiftene i instituttsektoren i faste priser fra 1980-tallet. FoU-utgiftene i 2003 er de nest høyeste noensinne, og ligger nær opptil nivået i 1993, som er det historiske toppåret for FoU-utgiftene i instituttsektoren. Offentlig finansiering har siden midten av 1980-tallet utgjort over 60 prosent av sektorens samlede finansiering, og den offentlige finansieringen var på det aller høyeste på slutten av 1980-tallet. Etter nedgang og utflating av den offentlige finansieringen på 1990-tallet, økte andelen igjen i 2003, mye takket være økt finansiering fra Norges forskningsråd. Næringslivet finansierte nær en tredel av instituttsektorens FoU-utgifter tidlig på 1980-tallet. Andelen finansiert av privat sektor falt kraftig mot slutten av tiåret, og lå under hele 1990-tallet og fram til og med 2001 relativt stabilt rundt 25 prosent. I 2003 falt næringslivets andel til knappe 22 prosent. Utlandet er den finansieringskategorien som har økt sin andel mest i et lengre tidsperspektiv. Utenlandske kilder finansierte under 5 prosent til tidlig på 1990-tallet. I 2003 har utlandets andel økt til nesten 12 prosent. Andre kilder, som for en stor del 6

7 består av diverse inntekter generert ved instituttene, har gjennom hele perioden utgjort 4-5 prosent av det samlede finansieringsvolumet Andre kilder Utlandet Næringslivet Offentlige kilder unntatt forskningsråd Forskningsråd Merknad: : Korrigert for statens forretningsdrift. Figur 2.4 FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde. Millioner kroner. Faste 2000-priser. Kilde:NIFU STEP/FoU-statistikk Offentlig finansiering viktig for alle instituttgrupper Figur 2.5 viser fordelingen av FoU-utgiftene i 2001 og 2003 etter type institutt og hovedfinansiering. Offentlige kilder var viktig innenfor alle instituttgrupper, men utgjorde relativt sett minst ved de teknisk-industrielle instituttene der andelen var 44 prosent i I alle øvrige grupper av institutter lå den offentlige finansieringsandelen på over 70 prosent. Næringslivet finansierte 35 prosent av FoU-utgiftene ved de teknisk-industrielle instituttene, noe som var betydelig mer enn for sektoren samlet, der næringslivets andel var 22 prosent. Utenlandske kilder finansierte til sammen 12 prosent. Utlandet var en særlig viktig kilde ved de teknisk-industrielle instituttene og miljø- og utviklingsinstituttene, der finansiering fra utlandet utgjorde henholdsvis 18 og 13 prosent. Av de offentlige midlene til forskningsinstituttene ble til sammen 1,4 milliarder kroner kanalisert via Norges forskningsråd. 25 prosent av finansieringen fra Forskningsrådet var grunnbevilgninger til instituttene, 18 prosent gjaldt strategiske instituttprogrammer, mens 57 prosent var ordinær oppdragsfinansiering. 7

8 PrimærnæringsinstitutterTeknisk-industrielle institutter Miljø- og utviklingsinstitutter Medisin- og helseinstitutter SamfunnsvitenskapeligeRegionale forskningsinstitutter institutter Andre institusjoner Privat Offentlig Merknad: Privat omfatter her næringsliv, utland og andre kilder. Figur 2.5 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren i 2001 og 2003 etter gruppe av institutter og hovedfinansiering. Millioner kroner. Løpende priser. Kilde:NIFU STEP/FoU-statistikk Fagområdene Teknologi og naturvitenskap dominerende fagområder Mangfoldet i kundeporteføljen for FoU-virksomheten vises også gjennom den faglige innretning. Figur 2.6 viser fordelingen av driftsutgiftene til FoU i 2001 og 2003 etter fagområde. Teknologi var det største fagområdet i 2003 med mer enn en tredel av de totale FoU-utgiftene. Det nest største fagområdet var matematikk og naturvitenskap med vel 21 prosent. Til sammen ble 56 prosent av FoU-utgiftene anvendt innenfor disse to fagområdene. Samfunnsvitenskap og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin stod for henholdsvis 18 og 16 prosent av FoUutgiftene, mens de minste fagområdene i instituttsektoren var medisin med 7 prosent og humaniora med 3 prosent. Innenfor de fire sistnevnte fagområdene ble det aller meste av FoUvirksomheten utført ved offentlig rettede institutter, mens det samme var tilfelle for tre firedeler av FoU-utgiftene i matematikk og naturvitenskap. Næringslivsrettede institutter sto for 72 prosent av FoU-utgiftene innenfor teknologi, for øvrig det eneste fagområdet der næringslivsrettede institutter hadde majoriteten av FoU-virksomheten. Den relative fordelingen for fagområdene i 2003 var ganske lik Andelene til teknologi og humaniora gikk litt ned, mens samfunnsvitenskap ble noe styrket. Det var realvekst i alle fagområder bortsett fra humaniora som hadde en årlig realnedgang på 6 prosent. Samfunnsvitenskap hadde den høyeste årlige realveksten med nesten 7 prosent. Lavest var veksten innen teknologi med 3 prosent. 8

9 Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin Figur 2.6 Driftsutgifter til FoU i instituttsektoren i 2001 og 2003 etter fagområde. Millioner kroner. Løpende priser. Kilde:NIFU STEP/FoU-statistikk FoU-årsverk Flere FoU-årsverk Antall FoU-årsverk i instituttsektoren økte med 3,6 prosent fra 2001 til Mens det i 2001 ble utført om lag FoU-årsverk, var innsatsen i 2003 nærmere årsverk. Årsverk utført av UoH-utdannet personale økte med 5 prosent fra 2001, mens årsverk utført av personale uten høyere utdanning lå omtrent på samme nivå som to år tidligere. Støtteårsverkene har gått ned i instituttsektoren siden midten av 1980-tallet. Dette går frem av figur 2.7, som viser FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale og av øvrig personale de siste tyve årene. På midten av tallet ble det utført nesten like mange årsverk av personale uten høyere utdanning som av personale med høyere utdanningsbakgrunn. I 2003 var andelen støtteårsverk under et halvt årsverk per forskerårsverk. Resultatene for 2003 kan likevel indikere at instituttene nå begynner å nærme seg et optimalt nivå for antall støtteårsverk. 9

10 FoU-årsverk annet personale FoU-årsverk UoH-utdannet personale Merknad: : Korrigert for statens forretningsdrift. Figur 2.7 FoU-årsverk i instituttsektoren i perioden fordelt på årsverk utført av UoH-utdannet personale og årsverk utført av øvrig personale. Kilde: NIFU STEP/FoU-statistikk 10

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet RAPPORT 22/2007 Hebe Gunnes og Tore Sandven NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Dag W. Aksnes Pål Børing Frank Foyn Hebe Gunnes Tore Halvorsen Inger Henaug Kristine Langhoff Lise Dalen Mc Mahon Svein Olav Nås Terje Bruen Olsen Kristoffer

Detaljer

1 Ressurser til FoU og innovasjon Norges samlede FoU innsats... 3

1 Ressurser til FoU og innovasjon Norges samlede FoU innsats... 3 Foreløpig versjon av Kapittel 1 Ressurser til FoU og innovasjon i Det norske forsknings og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, per 20.august 2010. Kapitlet skal inngå i trykket rapport

Detaljer

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport Årsrapport 2005 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

1 Ressurser til FoU og innovasjon

1 Ressurser til FoU og innovasjon 1 Ressurser til FoU og innovasjon Marte Blystad Harald Fondevik Frank Foyn Hebe Gunnes Svein Olav Nås Kristine Langhoff Bo Sarpebakken Susanne Lehmann Sundnes Kaja Wendt Ole Wiig Lars Wilhelmsen 1 Ressurser

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 RAPPORT 24/2009 Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 FoU-utgifter og personale Susanne Lehmann Sundnes og Kristoffer Rørstad NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Kaja Wendt. Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning. NIFU skriftserie nr. 7/2003

Kaja Wendt. Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning. NIFU skriftserie nr. 7/2003 Kaja Wendt Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2001 NIFU skriftserie nr. 7/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Møte med snart UHR-MNT Først noen facts. exploited Forskningsrådet 18/ Anders Hanneborg

Møte med snart UHR-MNT Først noen facts. exploited Forskningsrådet 18/ Anders Hanneborg Møte med snart UHR-MNT Først noen facts exploited Forskningsrådet 18/11-2016 Anders Hanneborg Forskningsrådets inntekter til forskning Resultater av innsatsen Styrke den vitenskapelige og teknologiske

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

Bo Sarpebakken og Susanne Lehmann Sundnes. Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren

Bo Sarpebakken og Susanne Lehmann Sundnes. Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren Bo Sarpebakken og Susanne Lehmann Sundnes Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren FoU-ressurser 1997 og 1999 NIFU skriftserie nr. 26/01 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport Årsrapport 2007 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Trude Røsdal

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Trude Røsdal Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013 Bo Sarpebakken Trude Røsdal Rapport 9/2015 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013 Bo Sarpebakken Trude Røsdal Rapport 9/2015

Detaljer

Rapport 4/2001. Instituttsektoren i norsk forskning

Rapport 4/2001. Instituttsektoren i norsk forskning Rapport 4/2001 Instituttsektoren i norsk forskning FoU-ressurser. Internasjonale relasjoner. Erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse. Forholdet til norske universiteter og høgskoler. Instituttpolitikk

Detaljer

Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik

Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Forskningsrådets vurdering av funnene fra kartleggingen Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Hvorfor kartlegge den nasjonale innsatsen på nordområdeforskning? Etablere et kunnskapsgrunnlag for å gjøre

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Bo Sarpebakken Rapport 10/2011 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Bo Sarpebakken Rapport 10/2011 Rapport nr. Rapport

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Årsrapport Forskningsinstituttene

Årsrapport Forskningsinstituttene 15 Årsrapport 2015 Forskningsinstituttene Årsrapport 2015 Forskningsinstituttene Norges forskningsråd 2016 Norges forskningsråd Drammensveien 288, Postboks 564 1327 Lysaker Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Rapport 12/2013 Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W.

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd

Detaljer

Forskningspolitiske utfordringer

Forskningspolitiske utfordringer Sveinung Skule 06-11-2012 Forskningspolitiske utfordringer Forskning for fremtiden Forskereforbundets forskningspolitiske seminar 6. nov 2012 Penger til forskning hvor mye og hvordan 1. Statsbudsjettanalysen

Detaljer

Om de norske forskningsinstituttene Investering

Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene 1 Innledning Forskningsbarometerets temadel identifiserer sentrale trender og utviklingstrekk ved forskningsinstituttene

Detaljer

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport Forskningsinstituttene. Samlerapport Årsrapport 2004 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007

Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007 RAPPORT 10/2009 Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007 Bo Sarpebakken Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Bioteknologisk FoU 2005

Bioteknologisk FoU 2005 RAPPORT 8/2007 Bioteknologisk FoU 2005 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 3, august 2005: FoU og innovasjon i næringslivssektoren i 2003 Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå 1 FoU og

Detaljer

Bioteknologisk FoU 2011. Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt

Bioteknologisk FoU 2011. Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt Bioteknologisk FoU 2011 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Pål Børing Kaja Wendt Rapport 18/2013 Bioteknologisk FoU 2011 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen FoU i næringslivet Beregning av personellbehov fram mot 2030 Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 1/2011 Arbeidsnotat nr. Arbeidsnotat 1/2011 Utgitt av Nordisk institutt for studier

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Innhold (tentativt per )

Innhold (tentativt per ) 1 2 Innhold (tentativt per 01.07.15) Innhold (tentativt per 01.07.15)... 3 Forord... 5 Kapittel 1 (kommer i trykket utgave)... 6 Kapittel 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet... 6 2.1 Samlet FoU-innsats...

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Hva vet vi? Ole Wiig NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlegg Forskerforbundet 20.03.2007 Disposisjon Bakgrunn Kunnskapsstatus

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport 2 Årsrapport-instituttene-2002 Forord Forskningsrådet har levert en systematisk årsrapportering for alle instituttene siden 1997. Disse har vært konsentrert

Detaljer

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 1 FORMÅL

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2 Årsrapport-instituttene-2002 Årsrapport-instituttene-2002 3 Årsrapport 2002

Detaljer

Det norske forskningsog utviklingssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog utviklingssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog utviklingssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 7, juni 27: Forskning og utvikling i næringslivet i 25 Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå 1 1 Forskning og

Detaljer

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene 11 Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport Forskningsinstituttene

Årsrapport Forskningsinstituttene 16 Årsrapport 2016 Forskningsinstituttene Årsrapport 2016 Forskningsinstituttene Norges forskningsråd 2017 Norges forskningsråd Drammensveien 288, Postboks 564 1327 Lysaker Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

HelseOmsorg21-monitor - redskap for å følge utviklingen i forskning og innovasjon for helse og omsorg

HelseOmsorg21-monitor - redskap for å følge utviklingen i forskning og innovasjon for helse og omsorg HelseOmsorg21-monitor - redskap for å følge utviklingen i forskning og innovasjon for helse og omsorg Stig Slipersæter Kvalitetskonferansen 23.03.2017 Bakgrunn: Målene i HelseOmsorg21-strategien God folkehelse

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

FoU-ressurser innenfor matematikk/naturvitenskap i 2003

FoU-ressurser innenfor matematikk/naturvitenskap i 2003 ARBEIDSNOTAT 5/2005 Kristoffer Rørstad FoU-ressurser innenfor matematikk/naturvitenskap i 2003 Et supplement til skriftserie 23/2004 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter

Detaljer

Forskningsinstituttenes rammebetingelser for internasjonal konkurranse

Forskningsinstituttenes rammebetingelser for internasjonal konkurranse SKRIFTSERIE 19/2004 Stig Slipersæter Karl Erik Brofoss Forskningsinstituttenes rammebetingelser for internasjonal konkurranse NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 RAPPORT 9/2007 Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger Kaja Wendt, Kirsten Wille Maus og Susanne Lehmann Sundnes NIFU STEP

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken. FoU-ressurser innenfor havbruk NIFU skriftserie nr. 4/2003

Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken. FoU-ressurser innenfor havbruk NIFU skriftserie nr. 4/2003 Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken FoU-ressurser innenfor havbruk 2001 NIFU skriftserie nr. 4/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572

Detaljer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Sverre Søyland Ubisch. Rapport 2017:3

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Sverre Søyland Ubisch. Rapport 2017:3 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015 Bo Sarpebakken Sverre Søyland Ubisch Rapport 2017:3 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015 Bo Sarpebakken Sverre Søyland

Detaljer

Forskningsrådet & instituttsektoren. Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren

Forskningsrådet & instituttsektoren. Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren Forskningsrådet & instituttsektoren Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren Instituttsektoren står svært sterkt i Norge! 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd (2000-kroner) 1970 1980 1990 2000 08

Detaljer

Bioteknologisk FoU Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt

Bioteknologisk FoU Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt Bioteknologisk FoU 2009 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Pål Børing Kaja Wendt Rapport 16/2011 Bioteknologisk FoU 2009 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Ole Wiig 14.02.2013 Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Gardermoen Endres i topp-/bunntekst 01-02-03 3 Ressursbruk

Detaljer