A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting"

Transkript

1 5 Tabelldel

2 170

3 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke tabeller som finnes totalt, det vil si inkludert tabeller som kun inngår i nettversjonen av rapporten. Tabeller som er merket med fet skrift inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten. Tabelldelen omfatter fire hoveddeler: A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting Den periodiske statistikken inneholder tabeller som oppdateres regelmessig i nettversjonen og der et utvalg også vil inngå i senere publikasjoner. I første rekke dekker den tabeller fra den nasjonale FoU-statistikken slik disse har vært publisert i tidligere tabellsamlinger (A.2 A.8). Den omfatter også noen tabeller om utdanning (A.1), bibliometri (A.9) og patenter (A.10). En del tabeller fra den siste innovasjonsundersøkelsen i 2006 er tatt med (A.11). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. Enkelte tabeller er også større i nettversjonen med hensyn til antall land og kategorier som er inkludert. rapporten. Innholdet har med andre ord variert i de senere års publikasjoner. I denne rapporten inngår tabeller med indikatorer fra helseforetakenes ressursmåling (B.1). Videre inngår to tabeller med offentlige FoUog demonstrasjonsutgifter til energi og energiproduksjon i utvalgte OECD-land (B.2) samt to tabeller (B.3) som viser hvilket språk som er benyttet i innleverte hoved-/og mastergrader ved norske universiteter og høgskoler. I tillegg er det med én tabell med Statistiske basistall. Denne inneholder oversikt over prisindekser per mai 2008 (C.1). Flere tabeller med oppdaterte oversikter over BNP, sysselsatte, kjøpekraftpariteter (OECD) og innbyggertall finnes i nettversjonen av rapporten. Som i tidligere utgaver av denne publikasjonen har vi tatt med to oversikter med EUs indikatorer for referansetesting. Strukturindikatorer for innovasjon og forskning (D.1) utarbeides av Eurostat, mens indikatorer for innovasjon (D.2), utarbeides av DG Enterprise som er ansvarlig for EUs innovasjonspolitikk. I D-tabellene er tall for Norge fullt og helt hentet fra EUs egen publisering. Det kan forekomme at disse tallene kan avvike fra nasjonalt publiserte tall. I nettversjonen av disse tabellsettene inngår alle EU-landene, mens vi her kun har med et utvalg. Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av

4 172 5 Tabelldel

5 5 Tabelldel 173 Komplett tabelloversikt, inkludert tabeller i nettversjonen av Indikatorrapporten 2009 Tabeller som inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten er merket med fet skrift. A Periodisk statistikk A.1 Studenter og kandidater A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren i perioden og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler A.1.2 Høyere grads kandidater 1991, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006 og Kvinneandeler i prosent per fagfelt. A.1.3a Høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. fordelt på fagfelt A.1.3b Høyere grads kandidater ved statlige høgskoler fordelt på fagfelt A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon A.1.5 Norske doktorgrader etter gradtittel A.1.6 Norske doktorgrader etter kjønn A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde A.2 FoU-statistikk Alle sektorer A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2007 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr A.2.4 Totale offentlige utgifter til FoU etter sektor for utførelse og finansieringskilde i Mill. kr. A.2.5 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i A.2.6 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og fylke for utførende enhet i Mill. kr. A.2.7 A.2.8 Driftsutgifter til FoU etter sektor for utførelse og fagområde i Mill. kr. Driftsutgifter til FoU i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.2.9 Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i Mill. kr og prosentfordeling A.2.10a Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.10b Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr A.2.11 antall personer som deltar i FoU i Norge etter sektor for utførelse i A.2.12 Forskere/faglig FoU-personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren per 1. oktober etter utdanning i A.2.13 FoU-årsverk etter fylke og personalgruppe og per innbyggere i A.2.14 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale etter sektor for utførelse og region i A.2.15 FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i A.2.16 Driftsutgifter per FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i I kr avrundet til nærmeste 10. A.3 FoU-statistikk Alle sektorer A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. 185 A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser A.3.4 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Løpende priser A.3.5 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Faste 2000-priser. A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser A.3.7 Driftsutgifter til FoU i Norge etter fagområde Mill. kr. Løpende priser. A.3.8 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype Mill. kr og prosent. Løpende priser.

6 174 5 Tabelldel A.3.9 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype og sektor for utførelse Prosent. A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse A.3.11 Forskere/faglig FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse og kvinner A.3.12 FoU-årsverk utført i Norge etter sektor for utførelse A.4 Bevilgnigner til FoU over statsbudsjettet A.4.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter departement/grupper av departement. Mill. kr. Løpende priser A.4.2 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter primærmottaker. Mill. kr. Løpende priser A.4.3 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter hovedformål. Mill. kr. Løpende priser. A.5 FoU-statistikk. Internasjonale sammenligninger. Alle sektorer A.5.1 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Løpende priser. Mill. NOK A.5.2 Totale FoU-utgifter i OECD-landene Mill. NOK i faste 2000-priser. A.5.3 Totale FoU-utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i OECD-landene Prosent A.5.4 Totale FoU-utgifter i OECD-landene NOK i faste 2000-priser per innbygger A.5.5/A.5.6/A.5.7 FoU etter sektor i land OECD samler statistikk for 2005, 2006 og Prosentandel av totale FoU-utgifter A.5.5 FoU i foretakssektoren i OECD-landene Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.6 FoU i universitets- og høgskolesektoren i OECD-landene Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.7 FoU i offentlig sektor (inklusiv privat ikke-forretningsmessig sektor, PNP-sektor) i OECD-landene Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.8 FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren i OECD-landene Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.9 FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder i OECD-landene Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.10 Totale FoU-årsverk per innbyggere i OECD-landene A.5.11 Totale FoU-årsverk per av total arbeidskraft i OECD-landene A.5.12 Nøkkelindikatorer for FoU i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD i 1995, 1999, 2003, 2005 og A.5.13 Doktorgrader i nordiske og baltiske land etter kjønn A.6 FoU-statistikk. Næringslivet A.6.1 FoU-personale og totale FoU-utgifter i næringslivet i A.6.2a Antall bedrifter med FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter næring i A.6.2b Antall foretak med FoU, FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet etter sysselsettingsgruppe i A.6.3a Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og næring i Mill. kr A.6.3b Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.4a Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i Mill. kr A.6.4b Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.5a Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring i Antall og mill. kr. A.6.5b Næringslivets salg av FoU-tjenester etter sysselsettingsgruppe i Antall og mill. kr. A.6.6a Finansiering av egenutført FoU-virksomhet i næringslivet etter næring i 2007 Mill. kr A.6.6b Finansiering av egenutført FoU-virksomhet i næringslivet etter sysselsettingsgruppe i Mill. kr A.6.7 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter teknologiområde og næring i Mill. kr. A.6.8 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter temaområder og næring i Energi og miljø. Mill. kr. A.6.9 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter forskningsart og næring i Mill. kr og prosent. A.6.10 A.6.11a Driftskostnader til FoU i næringslivet etter FoU-type og næring i Mill. kr og prosent. Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet etter næring. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i

7 5 Tabelldel 175 A.6.11b Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet etter sysselsettingsgruppe. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i A.6.12a Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet fordelt på land og næring. Prosent av foretak med FoUsamarbeid i A.6.12b Samarbeidspartnere i FoU-virksomhet fordelt på land og sysselsettingsgruppe. Prosent av foretak med FoU-samarbeid i A.6.13 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i A.6.14 FoU-utgifter i foretakssektoren som andel av næringens bruttoprodukt innenfor industrien for utvalgte OECD-land i Prosent A.7 FoU-statistikk. Universitets- og høgskolesektoren A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter utgiftstype og lærested i Mill. kr A.7.2 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr A.7.3 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr A.7.4 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og fagområde i Mill. kr. A.7.5 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr A.7.6 FoU-utgifter til drift og vitenskapelig utstyr i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.7 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.8 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.9 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter stilling i og kvinner. 213 A.7.10 Personale i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.11 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og stilling i A.7.12 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter fagområde og stilling i A.7.13 Totale FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og fagområde i A.7.14 FoU-årsverk utført av personale i vitenskapelige og faglige stillinger i UoH-sektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested og fagområde i A.7.15 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested Mill. kr. Løpende priser. A.7.16 FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren per innbygger i utvalgte OECD-land i 1997 og NOK i faste 2000-priser og prosentandel av total FoU A.8 FoU-statistikk. Instituttsektoren A.8.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr. A.8.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr A.8.3 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype og gruppe av institutter i Mill. kr A.8.4 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde og gruppe av institutter i Mill. kr. A.8.5 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i A.8.6 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren etter gruppe av institutter i A.9 Bibliometri A.9.1 Vitenskapelig publisering i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Antall artikler

8 176 5 Tabelldel A.9.2 Relativ publiseringsaktivitet i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Publiseringsindeks. (Hele verden = 100) A.9.3 Relativ siteringsindeks for utvalgte land i utvalgte fagfelt i (Hele verden = 100) A.9.4 Samforfatterskap mellom norske og utenlandske forskere , per land. A.9.5 Vitenskapelig publisering i 2007 i utvalgte land. Antall og prosent. A.10 Patenter A.10.1 Fordeling av patentsøknader i Norge etter teknologiområde A.10.2 Antall EPO-søknader etter land A.10.3 Fordeling av patentsøknader i Norge etter søkerland og teknologiområde A.10.4 Fordeling av EPO-patentsøknader fra nordiske foretak etter teknologiområde A.11 Innovasjonsundersøkelsen 2006 A.11.1a Innovative foretak etter type og næring i Prosent av foretak i populasjonen A.11.1b Innovative foretak etter type og sysselsettingsgruppe i Prosent av foretak i populasjonen A.11.2a Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter næring i A.11.2b Hvem utviklet produkt- og prosessinnovasjonene? Prosentvis fordeling etter sysselsettingsgruppe i A.11.3a Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning etter næring i A.11.3b Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning etter sysselsettingsgruppe i A.11.4a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet etter næring A.11.4b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet etter sysselsettingsgruppe A.11.5a Betydningen av innovasjonssamarbeidet etter næring A.11.5b Betydningen av innovasjonssamarbeidet etter sysselsettingsgruppe A.11.6a Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet etter land og næring i A.11.6b Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet etter land og sysselsettingsgrupppe i A.11.7a A.11.7b Avbrutt eller ikke fullført innovasjonsaktivitet etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. Avbrutt eller ikke fullført innovasjonsaktivitet etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.8a Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.8b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.9a A.11.9b Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten etter næring Foretak uten produkteller prosessinnovasjon. Faktorer som begrenser innovasjonsvirksomheten etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.10a Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.10b Bruk av patenter og andre beskyttelsesmetoder etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon A.11.11a Foretak utsatt for kopiering etter næring i Prosent. A.11.11b Foretak utsatt for kopiering etter sysselsettingsgruppe i Prosent. A.11.12a Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon etter næring A.11.12b Organisatoriske innovasjoner for foretak med produkt- eller prosessinnovasjon etter sysselsettingsgruppe A.11.13a Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon etter næring A.11.13b Organisatoriske innovasjoner for foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon etter sysselsettingsgruppe A.11.14a Organisatoriske innovasjoner for alle foretak etter næring A.11.14b Organisatoriske innovasjoner for alle foretak etter sysselsettingsgruppe A.11.15a Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon etter næring

9 5 Tabelldel 177 A.11.15b Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon etter sysselsettingsgruppe A.11.16a Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon etter næring A.11.16b Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon etter syssessettingsgruppe A.11.17a Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Alle foretak etter næring A.11.17b Hvem utviklet de organisatoriske innovasjonene? Alle foretak etter sysselsettingsgruppe A.11.18a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket etter næring Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.18b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket etter sysselsettingsgruppe Foretak med produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.19a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket etter næring Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.19b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket etter sysselsettingsgruppe Foretak uten produkt- eller prosessinnovasjon. A.11.20a Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, alle foretak etter næring A.11.20b Effekter av organisasjonsinnovasjoner i foretaket, alle foretak etter sysselsettingsgruppe A.11.21a Organisasjonsmessige innovasjoner integrert med produkt- eller prosessinnovasjoner etter næring A.11.21b Organisasjonsmessige innovasjoner integrert med produkt- eller prosessinnovasjoner etter sysselsettingsgruppe A.11.22a Grunner til ikke å gjennomføre organisasjonsinnovasjon etter næring A.11.22b Grunner til ikke å gjennomføre organisasjonsinnovasjon etter sysselsettingsgruppe A.11.23a Markedsinnovasjoner etter næring A.11.23b Markedsinnovasjoner etter sysselsettingsgruppe A.11.24a Hvem utviklet markedsinnovasjonene? Etter næring A.11.24b Hvem utviklet markedsinnovasjonene? Etter sysselsettingsgruppe A.11.25a Effekter av markedsinnovasjoner etter næring A.11.25b Effekter av markedsinnovasjoner etter sysselsettingsgruppe A.11.26a Markedsinnovasjoner integrert med produkt- eller prosessinnovasjoner etter sysselsettingsgruppe A.11.26b Markedsinnovasjoner integrert med produkt- eller prosessinnovasjoner etter sysselsettingsgruppe A.11.27a Grunner til ikke å gjennomføre markedsinnovasjon etter næring A.11.27b Grunner til ikke å gjennomføre markedsinnovasjon etter næring A Hovedtall for innovasjonsvirksomhet etter fylke og økonomisk region A.12 FoU-statistikk. Helseforetakene A.12.1 Totale FoU-utgifter i helseforetak etter type helseforetak og utgiftstype i Mill. kr A.12.2 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr A.12.3 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.4 Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.5 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr A.12.6 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. A.12.7 Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. A.12.8 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter stilling i og kvinner. A.12.9 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Totale FoU-årsverk i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i A FoU-årsverk utført av leger og øvrig forskerpersonale i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i 2007.

10 178 5 Tabelldel B Spesialundersøkelser B.1 Helseforetakenes FoU-måling B.1.1 Totale FoU-kostnader i helseforetak etter type helseforetak og utgiftstype i Mill. kr B.1.2 Totale FoU-kostnader i helseforetakene etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr B.1.3 Totale FoU-kostnader i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.4 Totale FoU-kostnader i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.5 Totale FoU-kostnader i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr B.1.6 Totale FoU-kostnader i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.1.7 Totale FoU-kostnader i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.1.8 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter stilling i og kvinner. B.1.9 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i B.1.10 Totale FoU-årsverk i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i B.1.11 FoU-årsverk utført av leger og øvrig forskerpersonale i helseforetak etter helseregion og type helseforetak i B.2 Energi B.2.1 Offentlige FoU-utgifter til energi og fornybar energi i utvalgte OECD-land Mill. euro faste 2007-priser B.2.2 Energiproduksjon i utvalgte OECD-land B.3 Språk høyere utdanning B.3.1 Innleverte hoved-/mastergrader ved norske universiteter og høgskoler etter språk i 1986, 1991, 1996, 2001 og Antall B.3.2 Innleverte hoved-/mastergrader ved norske universiteter og høgskoler etter språk i 1986, 1991, 1996, 2001 og Prosent C Statistiske basistall C.1 Prisindekser for FoU-utgifter i Norge (2000 = 100) C.2 Bruttonasjonalprodukt1 i Norge i løpende priser. Milliarder kroner. C.3 Innbyggertall i Norge etter område/fylke per C.4 Innbyggertall per i Norge C.5 Sysselsatte i i Norge Årsgjennomsnitt. C.6 Kjøpekraftpariteter (Purchasing Power Parities PPP) mot US$ i land OECD samler statistikk for C.7 Implisitte BNP-prisindekser (2000 = 1,00) i land OECD samler statistikk for C.8 Brutto nasjonalprodukt (BNP) i milliarder NOK i land OECD samler statistikk for C.9 Folketall i i land OECD samler statistikk for D EUs indikatorer for referansetesting D.1 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Strukturtabeller for sist tilgjengelige år D.2 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Indikatorer for innovasjon for sist tilgjengelige år

11 5 Tabelldel 179 Tabell A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , 1 og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler Studenter Høyere grads kandidater År Universiteter og vitenskapelige høgskoler Høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. Statlige høgskoler (før 1994 regionale høgskoler) Fra og med 2001 er ikke personer registrert på doktorgradsprogram inkludert i tallene. Høgskoler omfatter statlige høgskoler samt ikke-vitenskapelige statlige og private høgskoler. Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, er klassifisert som universitet fra 1. jaunar Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september I tillegg til universitetene omfatter dette: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole (fra og med 2005 som Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen i Stavanger. Fra og med 1995 er også Norges Musikkhøgskole og Bergen Arkitekt Skole inkludert. Fra og med 2001 er Norsk Lærerakademi (Den vitenskapelige høgskolen) inkludert, og fra og med 2002 Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Fra og med 2005 inngår den tidligere Høgskolen i Stavanger i statistikken som Universitetet i Stavanger. 3 Nedgangen i 2001 er ikke reell, men skyldes omleggingen til femårig sivilingeniørutdanning ved NTNU fra og med Kilde studenter: Utdanningsstatistikk/Statistikkbanken, SSB Kilde høyere grads kandidater: NIFU STEP/Akademikerregisteret

12 180 5 Tabelldel Tabell A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon Utstedende institusjon Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige univ Universitetet for miljøog biovitenskap Universitetet i Stavanger Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Andre Til og med 1995 Universitetet i Trondheim. 2 Til og med 2004 Norges landbrukshøgskole. 3 Til og med 2004 inngikk Universitetet i Stavanger som Høgskolen i Stavanger i kategorien Andre. 4 Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Oslo og Misjonshøgskolen. Kilde: NIFU STEP/Doktorgradsregisteret Tabell A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde Fagområde Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruksvitenskap og veterinærmedisin Kilde: NIFU STEP/Doktorgradsregisteret Tabell A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr. Utgiftsart Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Driftsutgifter , , , ,5 Herav: Lønn og sosiale utgifter , , , ,0 Andre driftsutgifter , , , ,5 Kapitalutgifter 2 832, ,8 368, ,4 Herav: Utstyr og instrumenter 1 848, ,7 306,3 393,3 Bygg og anlegg 984,1 125,1 61,9 797, , , , ,9 Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

13 5 Tabelldel 181 Tabell A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr. Sektor for utførelse Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Dep., fylker, kommuner og off. fond Oljeselskaper Forskningsråd Næringslivet , , , ,9 825,2 492,0 333,2 444, ,9 56,6 Instituttsektoren 8 309, , ,4 507, , , ,3 312,0 862,4 253,7 Herav: Næringslivsrettede institutter 2 564, ,7 788,1 384,6 902,9 297,9 605,0 123,0 365,4 118,6 Offentlig rettede institutter 5 745,9 580,8 458,3 122, , , ,3 189,0 497,0 135,1 Universitets- og høgskolesektoren ,9 472,2 353,0 119, , , ,4 544,4 285,0 171,7 Herav: Univ. og vit.hgsk. m.fl ,4 441,0 322,3 118, , , ,5 519,7 265,5 159,4 Statlige høgskoler 1 258,5 31,2 30,7 0, , ,2 119,9 24,7 19,5 12,3 i Norge , , , , , , , , ,3 482,0 Utlandet 3 527, , ,4 517, , ,5 34, , , , , , , , , ,3 482,0 1 Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2007 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Sektor for utførelse Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Dep., fylker, kommuner og off. fond Andre Herav: kilder 1 EU-kommisjonen Oljeselskaper Forskningsråd Andre Herav: EUkommisjonen kilder 1 Foretakssektor , , , , ,1 789,9 938,2 567, ,3 175,2 Herav: Næringslivet , , , ,9 825,2 492,0 333,2 444, ,9 56,6 Næringslivrettede institutter 2 564, ,7 788,1 384,6 902,9 297,9 605,0 123,0 365,4 118,6 Offentlig sektor 5 745,9 580,8 458,3 122, , , ,3 189,0 497,0 135,1 Herav: Internasjonale institutter 18,0 0,6 0,6-2,6 2, ,8 0,5 Universitets- og høgskolesektoren ,9 472,2 353,0 119, , , ,4 544,4 285,0 171, , , , , , , , , ,3 482,0 1 Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

14 182 5 Tabelldel Tabell A.2.5 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i Fylke Mill. kr Næringslivet Mill. kr Institutt sektoren Mill. kr Universitets- og høgskolesektoren Mill. kr Per capita 1 Østfold 710,2 389,0 268,3 52, Akershus 4 753, , ,5 606, Oslo , , , , Hedmark 194,5 80,8 44,5 69, Oppland 554,8 398,1 82,9 73, Buskerud 1 792, ,6 41,6 42, Vestfold 851,6 715,0 82,9 53, Telemark 604,7 469,7 74,6 60, Aust-Agder 204,8 120,4 65,0 19, Vest-Agder 746,2 520,0 67,1 159, Rogaland 2 037, ,3 277,4 312, Hordaland 4 455, , , , Sogn og Fjordane 279,6 206,7 38,7 34, Møre og Romsdal 765,4 562,7 113,1 89, Sør-Trøndelag 5 904, , , , Nord-Trøndelag 313,3 175,6 58,8 78, Nordland 420,1 232,8 68,5 118, Troms 1 549,1 172,1 354, , Finnmark 76,6 6,0 22,8 47, Svalbard 114,9 30,7 11,8 72, , , , , Kr 1 Innbyggertall per Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.9 Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i Mill. kr og prosentfordeling. Sektor for utførelse Grunnforskning Anvendt forskning Utviklingsarbeid Næringslivet Mill. kr ,9 325, , ,1 Prosent Instituttsektoren Mill. kr 7 941, , , ,0 Prosent Universitets- og høgskolesektoren Mill. kr , , , ,7 Prosent Mill. kr , , , ,8 Prosent Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.10a Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr. Prioriterte teknologiområder Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 7 902, ,8 825,3 543,4 Bioteknologi 2 443, ,6 310, ,9 Nye materialer 1 567, ,4 193,9 81,9 Nanoteknologi 490,7 271,1 99,5 120,1 Andre områder , , , , , , , ,5 Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

15 5 Tabelldel 183 Tabell A.2.10b Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr. Tematisk område 1 Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Energi og miljø 7 702, , , ,2 Herav: Fornybar energi 768,2 380,4 260,6 127,2 Annen miljørelatert energi 547,3 392,7 66,6 88,0 Petroleumsvirksomhet 4 021, ,4 615,6 315,2 Annen energi 305,0 156,0 121,9 27,1 Klimaforskning 566,7 98,8 268,6 199,3 CO 2 -håndtering 499,4 295,5 142,0 61,9 Annen miljøforskning 995,1 316,4 492,2 186,5 Mat 1 756,6 678,3 822,2 256,1 Hav 2 005,7 431, ,6 453,6 Helse 5 646, , , ,1 Velferd 707, ,0 271,1 1 Tematiske områder kan overlappe og kan derfor ikke summeres per sektor. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.13 FoU-årsverk etter fylke og personalgruppe og per innbyggere i Fylke Totale FoU-årsverk Personalgruppe Forskere/faglig personale 1 Teknisk/administrativt personale Totale FoU-årsverk per innbyggere Østfold ,7 Akershus ,0 Oslo ,7 Hedmark ,0 Oppland ,9 Buskerud ,4 Vestfold ,1 Telemark ,0 Aust-Agder ,0 Vest-Agder ,5 Rogaland ,2 Hordaland ,5 Sogn og Fjordane ,8 Møre og Romsdal ,0 Sør-Trøndelag ,1 Nord-Trøndelag ,3 Nordland ,7 Troms ,8 Finnmark ,0 Svalbard ,2 1 For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

16 184 5 Tabelldel Tabell A.2.15 FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i Fagområde Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Herav: Forskere/faglig personale Herav: Forskere/faglig personale 1 Herav: Forskere/faglig personale Herav: Forskere/faglig personale Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin Uspesifisert For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoUpersonale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser. År Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital ,0 774,1 116,9 275,6 255,5 20,1 329,3 295,3 34,0 286,1 223,3 62, , ,5 141,5 355,4 335,3 20,1 459,3 417,3 42,0 421,3 341,9 79, , ,3 165,8 478,6 434,4 44,2 629,5 578,8 50,7 525,0 454,1 70, , ,1 360,1 850,0 747,4 102,6 958,8 859,6 99,2 907,4 749,1 158, , ,9 313, ,5 941,6 84, , ,6 95, ,8 875,7 133, , ,2 402, , ,8 124, , ,5 143, , ,9 134, , ,2 557, , ,6 148, , ,1 262, , ,5 146, , ,7 841, , ,7 325, , ,8 332, , ,2 183, , , , , ,7 511, , ,2 372, , ,2 218, , , , , ,6 533, , ,3 461, , ,8 353, , , , , ,2 516, , ,3 380, , ,7 561, , , , , ,8 724, , ,2 472, , ,5 471, , , , , ,6 903, , ,5 219, , ,1 459, , , , , ,0 829, , ,6 308, , ,6 621, , , , , ,3 767, , ,8 234, , ,3 903, , , , , , , , ,4 244, , ,4 654, , , , , , , , ,3 284, , ,9 834, , , , , ,9 920, , ,9 245, , ,4 905, , , , , , , , ,7 368, , , ,4 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

17 5 Tabelldel 185 Tabell A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. År Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital , ,5 442, , ,7 70, , ,9 107, , ,9 265, , ,4 502, , ,9 63, , ,8 122, , ,7 315, , ,9 498, , ,9 137, , ,0 143, , ,0 217, , ,6 872, , ,3 236, , ,9 203, , ,4 432, , ,6 631, , ,6 179, , ,1 151, , ,9 301, , ,3 646, , ,6 220, , ,3 205, , ,4 220, , ,3 815, , ,8 227, , ,2 386, , ,3 201, , , , , ,4 468, , ,3 401, , ,8 239, , , , , ,8 655, , ,4 387, , ,8 246, , , , , ,8 646, , ,5 460, , ,1 395, , , , , ,6 614, , ,2 352, , ,4 640, , , , , ,5 865, , ,5 467, , ,6 538, , , , , ,0 996, , ,1 199, , ,1 507, , , , , ,0 882, , ,5 314, , ,2 674, , , , , ,0 784, , ,3 238, , ,6 935, , , , , , , , ,3 245, , ,9 651, , , , , , , , ,4 298, , ,7 834, , , , , ,4 891, , ,8 279, , ,8 883, , , , , , , , ,2 394, , , ,7 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser. År Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektoren Næringslivet FoU-institutter Herav: Internasjonale institutter ,0 393,0 275,6 117,4 211,9-286, ,0 531,8 355,4 176,4 282,9 11,7 421, ,1 725,8 478,6 247,2 382,3 16,0 525, , ,5 850,0 410,5 548,3 41,0 907, , , ,5 566,4 663,5 38, , , , ,4 862,5 850,8 53, , , , , , ,9 73, , , , , , ,3 93, , , , , , ,6 116, , , , , , ,5 129, , , , , , ,6 140, , , , , , ,9 72, , , , , , ,1 62, , , , , , ,3 56, , , , , , ,6 27, , , , , , ,7 25, , , , , , ,8 30, , , , , , ,0 15, , , , , , ,9 18, ,9 1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

18 186 5 Tabelldel Tabell A.3.4 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Løpende priser. År Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Oljeselskap 1 Herav: Forskningsråd Andre kilder Herav: EUkommisjonen ,0 311,3 311, ,4 133,0 25,5 23, ,0 396,1 396, ,6 179,9 36,2 30, ,1 552,4 552, ,5 233,3 35,2 51, ,2 921,2 921, ,9 375,3 75,6 61, , , , ,7 471,4 73,4 64, , , , ,8 598,8 94,5 95, , , ,3 684, ,2 669,5 160,0 172, , , , , ,3 856,2 169,2 230, , , , , , ,0 266,3 240, , , , , , ,5 304,0 344, , , , , , ,7 328,5 669, , , , , , ,4 432,1 830, , , , , , ,3 305,2 827,0 115, , , , , , ,0 400, ,4 265, , , , , , ,9 486, ,7 438, , , , , , ,1 539, ,0 366, , , , , , , , ,3 462, , , , , , , , ,0 479, , , , , , , , ,4 482,0 1 Inngår i Industri og øvrig næringsliv før Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. 3 Før 1994 ble deltakelse i enkelte EU-prosjekter finansiert via Norges forskningsråd. Etter inngåelsen av EØS-avtalen i 1994 har Norge deltatt i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling på lik linje med EUs medlemsland. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk Tabell A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser. År Oslo Østlandet ellers Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge ,1 634,5 453,7 62,3 202,0 219,0 61, ,2 864,2 830,1 123,6 375,9 397,8 124, , , ,9 141,7 428,6 468,8 159, , , ,3 274,0 487,6 728,4 207, , , ,3 335,3 696,7 985,1 277, , , ,1 583,9 949, ,8 319, , , ,7 772, , ,0 379, , , ,5 780, , ,7 525, , , ,3 629, , ,4 716, , , ,1 673, , ,2 783, , , , , , ,4 769, , , , , , ,8 872, , , , , , ,6 977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

19 5 Tabelldel 187 Tabell A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse År Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Dessuten inngår faglig personale ved de statlige høgskolene fra og med 1995 mot tidligere bare ved distriktshøgskolene. Kilde: NIFU STEP, SSB/FoU-statistikk

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Ole Wiig 14.02.2013 Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Gardermoen Endres i topp-/bunntekst 01-02-03 3 Ressursbruk

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Regionalt forskningsfond for Midt-Norge Arthur Almestad, Forskningsrådet, Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale bildet Det regionale bildet Hva sier FoU-statistikken om Møre og Romsdal? Regionale forskningsfond

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet RAPPORT 22/2007 Hebe Gunnes og Tore Sandven NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU Frank Foyn Hebe Gunnes Kristine Langhoff Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Ole Wiig 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 5 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Hovedpunkter....................................... 160 Innledning.......................................... 161 5.1 Regional konsentrasjon av FoU-aktivitet

Detaljer